Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντόληνο θξηηήξην αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ: Η πεξίπησζε ηεο ξσζηθήο αγνξάο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντόληνο θξηηήξην αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ: Η πεξίπησζε ηεο ξσζηθήο αγνξάο."

Transcript

1 Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντόληνο θξηηήξην αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ: Η πεξίπησζε ηεο ξσζηθήο αγνξάο. Μαληδάξεο Γηάλλεο Οηθνλνκνιόγνο Καζεγεηήο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ Σκήκα ΛΟΓΙΣΙΚΗ 6th Management of International Business & Economic Systems Conference Serres, Greece 16 18th September 2011 Δπηθνηλσλία: Σει.: έξξεο

2 Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντόληνο θξηηήξην αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ: Η πεξίπησζε ηεο ξσζηθήο αγνξάο. Πεξίιεςε: Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θχξηα κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ζα πξνθχςεη. Σα ειιεληθά πξντφληα επηβάιιεηαη λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα απμήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. ηνλ ηνκέα απηφ ε ειιεληθή βηνκεραλία θνλζεξβνπνίεζεο ξνδάθηλνπ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε, θαζφηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο δηαηίζεηαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ο ηνκέαο αληηζηέθεηαη, παξά ηνλ ζθνδξφ αληαγσληζκφ πνπ δέρνληαη απφ ηα νκνεηδή πξντφληα ρσξψλ, κε θζελφηεξσλ θφζηνο παξαγσγήο. Πνηα ζηξαηεγηθή φκσο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ηνκέαο απηφο ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ή βειηίσζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο; Πψο ζα κπνξνχζαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ησλ θηελψλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζε αλαδπφκελεο ρψξεο, φπσο ε Ρσζία; Με πνην ηξφπν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο; Σα παξαπάλσ απνηεινχλ θξίζηκα εξσηήκαηα, πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε κε ηελ εξγαζία απηή. Λέμεηο θιεηδηά: Βηνκεραλία, θνκπφζηα ξνδάθηλνπ, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο. Product Differentiation as a criterion of competitiveness of the Yellow Cling Peaches Industry: the case of the Russian market Abstract The economic crisis in Greece can be mainly dealt with the utilisation of the competitive advantages of the national production and with the economic growth that will occur. Greek products have to obtain competitive features and increase their share in international markets. In this sector the Greek Yellow Cling Peaches Industry holds a prominent place, as almost all of the production is distributed in international markets. The sector is resisting, despite the fierce competition from other similar products of countries having cheaper cost of production. Which strategy should this sector follow in order to preserve or improve its share in international markets? How could Greek exports deal with the problem of cheaper competitive products in emerging markets like Russia? How can the product differentiation contribute in the acquisition of competitive advantage? These are critical questions that this paper will attempt to address. Keywords: Industry, compote of peach fruit, competitive advantage, product differentiation. JEL Classification: M11, M31, F14. 2

3 Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντόληνο θξηηήξην αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ: Η πεξίπησζε ηεο ξσζηθήο αγνξάο. Τπφ: Μαληδάξε Γηάλλε, Καζεγεηή ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ Σκήκα ΛΟΓΙΣΙΚΗ 1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο Ο αληαγσληζκφο ησλ πξντφλησλ ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά γίλεηαη ζθιεξφηεξνο θαη ε πίεζε ζηηο ηηκέο απμάλεηαη. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα επηβηψζνπλ ζε απηφλ ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ, πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ παξαγσγή δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ απφ ηα αληαγσληζηηθά, ζε θαηλνηνκίεο πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ (Μαληδάξεο Γηάλ., 2008β, ζ. 45 επ.) πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ (Meffert et al, 2007). Απνηέιεζκα ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ αγνξψλ είλαη ηα πξντφληα λα δηαθηλνχληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο ειεχζεξα, ηαρχηεξα, ζε αληαγσληζηηθφηεξεο ηηκέο θαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Ο θφζκνο απνηειεί πιένλ κηα αγνξά, φπνπ ε θάζε επηρείξεζε (ή θιάδνο) κπνξεί λα δηαζέζεη ηα πξντφληα ηεο ρσξίο ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ε- κπφδηα. Με ηελ απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηελ αιιαγή ζην νηθνλνκηθφ Paradigm ησλ ΥΚΑΔ (Υψξεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο), εκθαλίζηεθαλ λέεο νηθνλνκηθέο, παξαγσγηθέο, αιιά θαη θαηαλαισηηθέο δπλάκεηο, φπσο ε Κίλα, ε Ρσζία, ε Ιλδία θ.α. Οη αγνξέο θαηαθιχδνληαη απφ «θηελά» πξντφληα αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ (Κίλα, Ιλδία, Σαηβάλ θ.α.) θαη νη ειθπζηηθέο λέεο θαηαλαισηηθέο αγνξέο (Ρσζία, Βξαδηιία θ.α.) γλσξίδνπλ πξσηνθαλή εηζξνή εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. ηνλ θαηακεξηζκφ απηφ ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ε Διιάδα δελ πξέπεη λα κείλεη απαζήο. Αλαθχπηεη φκσο έλα νπζηαζηηθφ εξψηεκα: Μπνξεί ε Διιάδα λα αληαγσληζηεί ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, πνπ παξάγνπλ πξντφληα ρακεινχ θφζηνπο; Πξέπεη ε Διιάδα λα εθαξκφζεη εμαγσγηθή ζηξαηεγηθή ρακειψλ ηηκψλ, δει. πξντφλησλ ρακειήο πνηφηεηαο; Η εθηίκεζή καο είλαη, φηη ε Διιάδα φρη κφλν δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηηο ρψξεο απηέο, αιιά κε θαλέλα ηξφπν δελ πξέπεη λα πέζεη ζε απηή ηελ παγίδα θαη λα εγθισβηζηεί ζηελ ινγηθή ηεο παξαγσγήο «θηελψλ» θαη ρακειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Η ρψξα καο πξέπεη λα επηιέμεη έλα παξαγσγηθφ κνληέιν, ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. Να παξάγεη δει. πξντφληα κάξθαο κε κεγάιε πξνζηηζέκελε α- μία θαη δηαθνξνπνηεκέλα απφ ηα αληαγσληζηηθά. Η αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα ησλ δπλακηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη αγνξέο ζηφρνη (π.ρ. Ρσζία), ζηελ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία πνπ έρνπλ νξηζκέλνη ηνκείο παξαγσγήο κε πςειφ βαζκφ εμσζηξέθεηαο (π.ρ. ηνκέαο θνλζεξβνπνίεζεο ξνδάθηλσλ), θαη ζηελ ρξήζε ησλ ελδνγελψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ (πξντφληα άξηζηεο πνηφηεηαο), ζα πξέπεη λα ζηξέςε ηελ παξαγσγή ζε θαηλνηφκα θαη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα. 3

4 2. ηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο θαη αληαγσληζκόο ην Management ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο απνηειεί νπζηαζηηθή κεηαβιεηή ηεο ζηξαηεγηθήο αληαγσληζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ή πνιιψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηα ν- πνία ζα ηνπο δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηβηψζνπλ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο ζηελ εγρψξηα ή δηεζλή αγνξά (βι. Bohn Andreas, 1993, ζ. 85 επ.). Σππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε πξνψζεζε θαη εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο αλάδεημεο επψλπκσλ πξντφλησλ, πνπ ζα θάλεη ζαθή θαη ζα πξνβάιιεη ζηελ αγνξά ηα δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Μηα επηηπρήο ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο έρεη θαηά θαλφλα σο απνηέιεζκα ηελ κεγαιχηεξε εμάξηεζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην πξντφλ θαη ηελ κείσζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπο ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηηκψλ (βι. Brandweiner R., 2000, ζ. 89). Η ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, σο κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ Management ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη κηα επηρείξεζε ή θιάδνο δελ αλαπηχζζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, αιιά παξάιιεια θαη ζηελά εμαξηεκέλα απφ απηφ. ηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο αληαγσληζκνχ, άξα θαη ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο, είλαη ε απφθηεζε ή ππεξάζπηζε κηαο εγεηηθήο ζέζεο ζε έλαλ ηνκέα παξαγσγήο ή ζε κηα αγνξά (Porter,M.E., 1984). ην Marketing, κε ηνλ φξν δηαθνξνπνίεζε ελλννχκε ηελ αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Marketing mix (4P, Product, Price, Promotion θαη Place), κε πξνζζήθε λέσλ ή δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζε απηά, γηα ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο ζέζεο ζηελ αγνξά. πλεπψο νκηινχκε γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ ζην πξντφλ, ηελ ηηκή, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ δηαλνκή (βι. Kotler Phil., Armstrong Gar., ρ.η., ζ. 299 επ.). Οη επηρεηξήζεηο ή νη θιάδνη παξαγσγήο κηαο ρψξαο έρνπλ πνιινχο θαη ηζρπξνχο ιφγνπο λα επεθηείλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο ή ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο (βι. Kentaro Sakai, 2002). Ιδηαίηεξα γηα ηνπο θιάδνπο, πνπ ε εγρψξηα αγνξά δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηελ εγρψξηα παξαγσγή, νη αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ απνηεινχλ κνλφδξνκν, φπσο ε παξαγσγή θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ ζηελ Διιάδα. Γηα λα κπνξέζνπλ φκσο νη επηρεηξήζεηο λα θαηαθηήζνπλ ηηο δηεζλείο αγνξέο, πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Σν επηθξαηέζηεξν ζήκεξα ππφδεηγκα αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο θιάδνπ είλαη απηφ ηνπ Michael E. Porter, γλσζηφ σο ππφδεηγκα ησλ 5 δπλάκεσλ (Porter M.E., 1986). Ο Porter πξνζδηφξηζε πέληε αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε θιάδνπ θαη θάζε αγνξάο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θάζε δχλακεο θαζνξίδεη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλαλ ηνκέα θαη επνκέλσο ηελ πηζαλή ειθπζηηθφηεηα θαη ηα θέξδε γηα ηνπο δπλεηηθνχο λενεηζεξρφκελνπο αληαγσληζηέο. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 5 δπλάκεηο, νη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ. 4

5 Γηάγξακκα 1: Σν κνληέιν ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ M. Porter Πεγή: Μαληδάξεο Γηάλ., 2008α, ζ Οη 5 αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θάζε ηνκέα θαηά ην ππφδεηγκα ηνπ Michael E. Porter, πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο θνλζεξβνπνίεζεο ηνπ ζπκπχξελνπ ξνδάθηλνπ, είλαη νη: 1. Γηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύο ησλ αγνξαζηώλ: Η Διιάδα θαηαλαιψλεη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ (πεξίπνπ 16 ρηι. ηφλνη ην 2010, δει. 5-6%), θχξηα κέζσ μελνδνρείσλ, Super Markets ή δαραξνπιαζηείσλ. Λφγσ ηεο κηθξήο θαηαλάισζεο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ αγνξαζηψλ εθηηκάηαη φηη είλαη ζρεηηθά ρακειή. Αληίζεηα ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ηδηαίηεξα ζηε Ρσζία, ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο γίλεηαη απφ κεγάιεο ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (ζηελ πεξίπησζή καο απφ έλαλ θαη κνλαδηθφ), πνπ πξνκεζεχνπλ κεγάιεο αιπζίδεο Super Markets. Απηφο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αγνξαζηψλ θξίλεηαη αξθεηά ηζρπξή. 2. Γηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύο ησλ πξνκεζεπηώλ: Κχξηνη πξνκεζεπηέο ηεο βηνκεραλίαο θνκπφζηαο, ζε ζπκπχξελν ξνδάθηλν, είλαη νη αλέληαρηνη παξαγσγνί, νη Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί θαη νη Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Η πνιπδηάζπαζε θαη ε απνζχλζεζε ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ εθκεδελίδεη νπζηαζηηθά ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηζρχ. Οη Οκάδεο Παξαγσγψλ ηνπ Ν. 1035/72 (βι. Μαληδάξεο Γηάλλεο θ.α., 2004, ζ. 22), δηάδνρνη ηνπ εθθπιηζκέλνπ πλεηαηξηζηηθνχ Κηλήκαηνο δελ δηακφξθσζαλ ζπλζήθεο ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ζπλεπψο δελ βειηίσζαλ νπζηαζηηθά ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ησλ πξνκεζεπηψλ. 3. Απεηιέο εηζόδνπ λέσλ αληαγσληζηώλ: Ο πςειφο βαζκφο νξγάλσζεο ηνπ ηνκέα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ή κεηψλνπλ ζην ειάρηζην ηελ πηζαλφηεηα εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Δθεί πνπ πξάγκαηη ππάξρεη πςειφο 5

6 θίλδπλνο εηζφδνπ αληαγσληζηψλ, είλαη νη αγνξέο ησλ ηξίησλ ρσξψλ (Ρσζίαο, ΔΔ, ΗΠΑ θ.α.) απφ πξντφληα ρσξψλ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο (Κίλα, Υηιή, Αξγεληηλή). Αλαθέξνπκε, φηη ε Διιάδα είλαη ε δεχηεξε αθξηβφηεξε ρψξα ζηνλ θφζκν ζηηο ηηκέο ησλ ζπκπχξελσλ ξνδάθηλσλ κεηά ηελ Ιζπαλία. ηε ρψξα καο ε ηηκή ηνπ ζπκπχξελνπ ξνδάθηλνπ είλαη 0,23 /Κg, ζηελ Ιζπαλία 0,32, ζηε Υηιή θαη ηελ Αξγεληηλή δελ μεπεξλά ηα 0,12 θαη ζηελ Κίλα ηα 0,14 /Kg (http://www.makthes.gr/news/economy/36749/, ). 4. Βαζκό αληαγσληζκνύ ζηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: Ο θιάδνο ηεο θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ είλαη άθξσο εμσζηξεθείο. ε πνιχ αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο θαηφξζσζε λα θπξηαξρήζεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη λα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο παγθφζκηεο εμαγσγέο κε πνζνζηφ 60 65%. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νμπκέλνπ αληαγσληζκνχ ζηηο δηεζλείο αγνξέο (π.ρ. πξψελ ΔΓ, ΥΚΑΔ θ.α.), ηδξχζεθε κε ην πξφγξακκα Cluster ηεο ΔΔ ην 1999 θαη πξσηνβνπιία ηεο Έλσζεο Κνλζεξβνπνηψλ Διιάδνο (ΔΚΔ) ε ΓΔΛΚΟΦ Α.Δ. (Γίθηπν Διιεληθψλ Κνλζεξβνπνηψλ Φξνχησλ). ήκεξα κέιε ηνπ ηεο ΓΔΛΚΟΦ είλαη νη 19 κεγαιχηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο θνκπφζηαο θξνχησλ ηεο Διιάδαο. 5. Κίλδπλνο εηζόδνπ ππνθαηάζηαησλ πξντόλησλ: Ο ηνκέαο ηεο θνλζεξβνπνίεζεο ζπκπχξελνπ ξνδάθηλνπ κπνξεί λα δερζεί πηέζεηο κφλν απφ ηα νκνεηδή λσπά θξνχηα. Η θχζε φκσο ησλ λσπψλ δελ επηηξέπεη πνιχ ηελ ρσξηθή επέθηαζε ηεο θαηαλάισζεο. Πίεζε ίζσο λα δερηεί ν θιάδνο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ απφ άιια πξντφληα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηεςπγκέλν ξνδάθηλν (π.ρ. ηνχξηεο, γιπθά θ.α.). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο αληαγσληζκνχ, είλαη ε ζεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα, έλαληη απηψλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα λα είλαη ε επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο αληαγσληζηηθά, πξέπεη λα θαηέρνπλ δπν ηνπιάρηζηνλ ζηξαηεγηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα (Βι. Vollert Klaus, 2004). Απηφ επηβάιεη ην ζηξαηεγηθφ ηξίγσλν, πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάζε επηρείξεζε θαη ην νπνίν έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: Γηάγξακκα 2: ηξαηεγηθό ηξίγσλν αληαγσληζκνύ ΠΕΛΑΣΕ (Αγορά Ρωσίας) ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ή ΚΛΑΔΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ (Κίνα, Αργεντινή) Πεγή: Μαληδάξεο, Γηάλ. 2007, ζ

7 Μφλν κε ηελ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζηξαηεγηθφ ηξίγσλν, δει. ησλ θαηαλαισηψλ, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο (θιάδνπ), κπνξεί απηή λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθή αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ζηηο δηεζλείο αγνξέο (βι. Zentes Joachim, Swoboda Bernhard, 2001). Με βάζε ην ζηξαηεγηθφ ηξίγσλν, ν Μ. Porter δηαρσξίδεη ζε ηέζζεξηο ηηο βαζηθέο κνξθέο ηεο ζηξαηεγηθήο αληαγσληζκνχ, δει. ζε: ηξαηεγηθή Ηγεζίαο Κφζηνπο. ηξαηεγηθή Ηγεζίαο Σηκψλ. ηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζεο Πνηφηεηαο. ηξαηεγηθή εηζφδνπ ζε αγνξέο θσιηέο. Κάλνληαο ρξήζε ησλ παξαπάλσ, εθηηκνχκε φηη ν θιάδνο ηεο θνλζεξβνπνίεζεο ζπκπχξελνπ ξνδάθηλνπ ζηελ ρψξαο, γηα λα θξαηήζεη ή θαη λ απμήζεη ην κεξίδηφ ηνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κάξθαο, ε νπνία εθηηκνχκε φηη είλαη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή (βι. επίζεο Kirsch Werner, 1997, ζ. 472 επ.). Απηφ δηφηη ε ρψξα καο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα αληαγσληζηεί ηηο ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο α πιψλ θαη ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, άξα ρακειήο ηηκήο θαη πνηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επηθέληξσζεο ζε αγνξέο θσιηέο, φπσο είλαη ηα παηδηά, ηα μελνδνρεία θ.α. Δπίζεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη νξηζκέλα άιια ζπλζεηηθά ηνπ Marketing mix, φπσο δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο, δηαθνξνπνίεζε ησλ κνξθψλ δηάζεζεο, δηαλνκήο θ.α. Σα παξαπάλσ αλ θαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο, εθηηκνχκε φηη πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο. Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο απνζθνπεί ζηελ αιιαγή (κεγάιε ή κηθξή) ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ήδε πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ειθπζηηθφηεξν. Σα βαζηθά φκσο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνχ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Με ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέσλ ρξήζεσλ θαη εμεχξεζεο λέσλ θαηαλαισηψλ. Η δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο: Γηαθνξνπνίεζε ζηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο: Η ειιεληθή θνκπφζηα ξνδάθηλνπ είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, φζνλ αθνξά ηελ α χιε. Σα ειιεληθά πνηνηηθά Standards (Choice, Standard), απνηεινχλ ην πνηνηηθφ ζπγθξηηηθφ κέγεζνο γηα ηα νκνεηδή πξντφληα άιισλ ρσξψλ. Η ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο, ηελ βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ κέζσ πηζηνπνηήζεσλ, ηελ δηαθνξνπνίεζε γεχζεσλ, ηηο δηάθνξεο εθδνρέο ζην πεξηερφκελν (κηζφθαξπα, θέηεο, θχβνπο, ηέηαξηα θ.α.). Π.ρ. γηα παηδηά δελ ελδείθλπηαη ε δηάζεζε κηζψλ θαξπψλ, αιιά θχβσλ ή άιισλ ειθπζηηθψλ ζρεκάησλ. Με ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά ηεο λέαο θαη βειηησκέλεο πιένλ εθδνρήο ηνπ πξντφληνο, κπνξεί θαλείο λα παξαθάκςεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δπζθνιίεο, πνπ πξνθαιεί ν αληαγσληζκφο. 7

8 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ πξντόληνο. Η ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεχεη ζηελ ελζσκάησζε βειηησκέλσλ ηερλνινγηψλ ζην πξντφλ (π.ρ. λέα ηερληθή α- λνίγκαηνο, Use open, αλζεθηηθφηεξα θνπηηά θ.α.), ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Γηαθνξνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο αηζζεηηθήο θαη ηνπ Style. Η ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεχεη ζηελ δηαθνξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ πξντφληνο. ηα είδε δηαηξνθήο, νη θαηαζθεπαζηέο πξνζθέξνπλ πξντφληα κε άιια ρξψκαηα θαη ζρήκαηα, δηαθνξνπνηνχλ ην Styling ηεο ζπζθεπαζίαο θαη απηφ ην παξνπζηάδνπλ σο κηα εμέιημε ηνπ πξντφληνο. Με ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ν πξνζθέξσλ επηδηψθεη λα εηζέιζεη ζε άιιεο πνηνηηθέο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη άιια επίπεδα ηηκψλ (θάζεηε δηαθνξνπνίεζε, βι. Bohn Andreas, 1993, ζ. 14). πλεπψο κε ζρεηηθά ρακειφηεξν επίπεδν πνηφηεηαο κπνξεί λα έρεη κεγαιχηεξν θέξδνο, ιφγσ ηνπ φηη έρεη θαηαθηήζεη πςειφηεξα πνηνηηθά επίπεδα Image (απνηέιεζκα ζπλέξγηαο). πρλά κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ν παξαγσγφο θαιχπηεη επηζπκίεο θαηαλαισηψλ ηνπ ή/θαη εκπφξσλ γηα νινθιεξσηηθή θάιπςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη έηζη δελ αθήλεη αθάιππηε θακία αγνξά θσιηά ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο (βι. Schmedes E., Weseloch C., 2004, ζ ). 3. O θιάδνο ηεο Κνλζεξβνπνίεζεο ξνδάθηλνπ ζηελ Διιάδα Η βηνκεραλία θνλζεξβνπνίεζεο ξνδάθηλνπ είλαη απφ ηνπο αληαγσληζηηθφηεξνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο Διιάδαο (Μαληδάξεο Γηάλ., 2010). Απηφ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο, φηη ην 98% ηεο παξαγσγήο εμάγεηαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη κάιηζηα κε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη θχξηα ΜηθξνΜεζαίεο, κε πςειή ρσξνηαμηθή ζπγθέληξσζε θαη πςειφ βαζκφ επνρηθφηεηαο ζηε δξάζε ηνπο. Ο θιάδνο απαζρνιεί πεξίπνπ 1000 εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, 400 κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (πάλσ απφ 6 κήλεο) θαη πάλσ απφ άηνκα γηα εκέξεο (http://www.sbbe.gr/ekd/060705_hermes. Η παξαγσγηθή ιεηηνπξγία δηαξθεί κφλν εκέξεο/έηνο (ηνπο κήλεο Ινχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην). Η δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπο θπκαίλεηαη απφ ηφλνπο/24 ψξεο. Βέβαηα ην κηθξφ κέγεζνο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Η παξαγσγή θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα παξνπζίαζε αικαηψδε αλάπηπμε. Ο φγθνο ηεο παξαγσγήο θπκαίλεηαη κεηαμχ εθαη. ΥαξηνΚηβψηηα (Υ/Κ) 24x1 Kg, ή ρηι. ηφλνπο ζπκπχξελνπ ξνδάθηλνπ. Οη ε- πηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πεξηνξίζηεθαλ ην 2010 ζε 15 απφ 70 πνπ ήηαλ ην 1980 (Mantzaris Ioan., 1986, ζ. 275). Λεηηνπξγνχλ ζήκεξα 15 κνλάδεο, νη νπνίεο ην 2007 (ICAP, 2009) είραλ ηνλ παξαθάησ θχθιν εξγαζηψλ: Alexander Ltd (12,6 εθ. ), AL.M.ME (25,12 εθ. ), Del Monde Hellas S.A. (33,63 εθ. ), Conex S.A. (14,8 εθ. ), Covita S.A. (24,5 εθ. ), Danais S.A. (19,36 εθ. ), Elvak S.A. (31,6 εθ. ), Filippos S.A. (13,72 εθ. ), Intercom Foods S.A. (42,98 εθ. ), Kronos S.A. (43,4 εθ. ), P. 8

9 Pavlides S.A. (59,1 εθ. ), SKO (6,67 εθ. ), Union of Agricultural Coop of Giannitsa (11,4 εθ. ), Venus Growerds (48,1 εθ. ), Vitom S.A. (5,1 εθ. ). Δίλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηελ Πέιια (7), Ηκαζία (5), Λάξηζα (2), Κηιθίο (1). Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δεκηνχξγεζαλ ηειεπηαία γξακκέο παξαγσγήο ρπκνχ, θαηάςπμεο, πνπξέ, κε ζηφρν ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο α χιεο θαη θάιπςε επξχηεξσλ αγνξψλ. Η Διιάδα θαηέρεη πςειή ζέζε ζηελ παξαγσγή θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ θαη είλαη ζεκαληηθή παγθφζκηα δχλακε ζηηο εμαγσγέο. Μεγαιχηεξνο παξαγσγφο είλαη νη ΗΠΑ κε 26,2 Mio Υ/Κ ην Η Διιάδα ην 1992 παξήγαγε ην 31% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο (ΔΚΔ, 1996) θαη ην 2008 ην 23%. Αλεξρφκελε δχλακε ζηνλ ηνκέα θαη κεγάινο αληαγσληζηήο ηεο ρψξαο καο ηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη ε Κίλα, πνπ ην 2008 θάιπςε ην 20% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. Πίλαθαο 1: Ρνδάθηλα πνπ θνλζεξβνπνηήζεθαλ δηεζλώο, , 000 ηνλ. Υψξα USA 472,8 427,2 441,6 403,2 302,4 324,0 S. AFRICA 98,9 87,4 85,9 66,8 84,5 68,7 ITALIA 18,4 19,6 19,4 18,0 18,0 13,0 ESPAGNΔ 144,0 190,1 139,4 183,5 129,3 124,3 ARGENTINA 57,6 76,8 87,8 85,5 106,8 84,3 AUSTRALIA 65,5 32,3 36,3 34,8 26,8 21,2 CHILE 81,3 91,2 94,8 69,6 98,4 89,3 CHINA 210, ,1 207,0 234,0 254,6 HELLAS 275,0 62,2 285,0 306,0 280,0 282,1 χλνιν 1.433, , , , ,3 1261,5 Πεγή: CanCon (09) θαη US International Trade Commission, 2007, ζ ε αληίζεζε κε ηηο ΗΠΑ, πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο θαηαλαιψλεηαη εγρψξηα, ην 98% ηεο παξαγσγήο ηεο Διιάδαο εμάγεηαη, εμαζθαιίδνληαο ζηε ρψξα ηελ πξψηε ζέζε ζηηο παγθφζκηεο εμαγσγέο (65% πεξίπνπ). Γπν ζηηο ηξεηο θνκπφζηεο πνπ εμάγνληαη παγθνζκίσο, είλαη ειιεληθέο. Γηάγξακκα 3: Δμαγσγέο ειιεληθήο θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ, , 000 Χ/Κ 24x1 Kg Πεγή: ΔΚΔ,

10 Σν δηάγξακκα δείρλεη, φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο γηα ηα έηε (εθηφο ην πνπ ήηαλ κεησκέλεο) είλαη ζρεηηθά ζηαζεξέο θαη θπκαίλνληαη κεηαμχ εθαη. Υ/Κ 24x1 Kg. Σν εηζαρζέλ ζπλάιιαγκα θπκαίλεηαη ζηα 250 εθ., θαη ην 2008 θαηαιάκβαλε ην 2% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θαη ην 6% ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Σν 2009 θαη ην 2010 ππήξρε κείσζε εμαγσγψλ ιφγσ κεησκέλεο δηεζλνχο δήηεζεο, απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν 2011 αλακέλεηαη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ιφγσ αλάθακςεο δηαθφξσλ νηθνλνκηψλ θαη κείσζεο ηεο ηζνηηκίαο /$. Σν ζθιεξφ Δπξψ, θαηά δήισζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΔΚΔ (ΔΚΔ, 2010), απνηειεί ζεκαληηθφ αξλεηηθφ παξάγνληα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο θνκπφζηαο, θαζφηη ε απνπιεξσκή ησλ εμαγσγψλ γίλεηαη ζε $. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο ελφο Υ Β /24x1 Kg ζε $, φηαλ ε κέζε ηηκή ελφο Υ Β ex Works είλαη 13. Πίλαθαο 2: Σηκή Χ Β 24x1 Kg θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ ζε $, ζε δηάθνξεο ηζνηηκίεο πξνο $ 1 = 0,9 $ 1 = 1 $ 1 = 1,2 $ 1 = 1,46 $ 13 /X B = 11,7$ 13 / X B = 13 $ 13 /X B = 15,6 $ 13 /X B = 18,98 $ 11% 0% 20% 46% Σν φηη ε ειιεληθή θνκπφζηα ξνδάθηλνπ είλαη πξντφλ κε πςειφ δείθηε δηείζδπζεο ζηηο μέλεο αγνξέο, δελ απνηειεί απφ κφλν ηνπ θξηηήξην αληαγσληζηηθφηεηαο, απνηειεί φ- κσο έλδεημε επξσζηίαο ηνπ θιάδνπ. Μπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα, φηη ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο ξνδάθηλνπ ζηήζεθε έλαο ηνκέαο κεηαπνίεζεο κε ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. ηνηρείν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ είλαη φρη κφλν ην κεγάιν κεξίδην ησλ εμαγσγψλ, αιιά θαη ε κεγάιε δηαζπνξά ηoπο. Δίλαη ίζσο ε κνλαδηθή πεξίπησζε, πνπ ε Διιάδα γηα πνιιά ρξφληα θαηέρεη παγθφζκηα πξσηηά. Σν πξντφλ απηφ απνηειεί ηνλ θαιχηεξν πξεζβεπηή ηεο ρψξαο καο γηα πάλσ απφ 50 δηεζλείο αγνξέο, θαη δηακνξθψλεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο θαη γηα ηα ππφινηπα πξντφληα ηνπ ξνδάθηλνπ: Σνλ ρπκφ, ηελ βαζηά θαηάςπμεο, ηε λσπή κνξθή θηι. Απηφ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο θνξείο γηα εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ζπλνιηθήο θαη εληαίαο πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο (ΔΚΔ, 1996). Η εμέιημε ηεο εμαγσγήο θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίλαθαο 2: Δμέιημε εμαγσγώλ ειιεληθήο θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ θαηά ρώξα πξννξηζκνύ, ζε ΜΣ θαη US-$ Χώξα 000 USD MT MT 000 MT 000 USD GER UK

11 IT FR RUS POL ÖSTER THAIL HUN NED USA Κόζκνο Πεγή: ΔΚΔ, 2010 θαη USDA, Ο πίλαθαο δείρλεη, φηη νη εμαγσγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ κηθξή πησηηθή ηάζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8% ζην δηάζηεκα , ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ ηνλ πίλαθα αληινχκε έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν γηα ηελ ελζσκαησκέλε αμία ηνπ πξντφληνο (ζρέζε αμίαο πξνο πνζφηεηα). Σν 2007 γηα ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ήηαλ 1,067 θαη ην 2008 έγηλε 1,204. Γηα ηελ Γεξκαλία ην 2007 ήηαλ 1,118 θαη ην ,27, γηα ηελ Αγγιία ην 2007 ήηαλ 1,577 θαη ην ,574 θαη γηα ηελ Ρσζία ην 2007 ήηαλ 1,075 θαη ην 2008 έγηλε 1,36. Η ζεηηθή απηή εμέιημε θαίλεηαη λα αλαηξέπεηαη ην 2009, θάηη πνπ θαηά ηελ γλψκε καο νθείιεηαη ζηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα πσιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. Σελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηηο εμαγσγέο ην 2008 (77% ηεο αμίαο θαη 65% ηεο πνζφηεηαο) απνξξνθνχλ νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη θχξηα ε Γεξκαλία (27% ηεο αμίαο θαη 25% ηεο πνζφηεηαο). Τπάξρνπλ ρψξεο, π.ρ. Ρσζία (ην 2008 θαηείρε ην 5,5% ηεο αμίαο θαη ην 4,9% ηεο πνζφηεηαο), πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνξξνθήζνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ειιεληθήο θνκπφζηαο. Σα εγρείξεκα ηεο ΓΔΛΚΟΦ ζηελ ξσζηθή αγνξά εθηηκάηαη σο ζεηηθφ (ΔΚΔ, 2010). Γπλαηφηεηεο αχμεζεο θαη επέθηαζεο ησλ εμαγσγψλ ππάξρνπλ, ηφζν ζηηο πθηζηάκελεο αγνξέο, φζν θαη ζε λέεο, θαζφηη ε Καηά Κεθαιήλ Καηαλάισζε είλαη πνιχ κηθξή (βι. Μαληδάξεο Γηάλλεο / Αιεμαλδξάθεο Αι., 2002, ζ. 298). Οη ξνέο πξντφλησλ ζην εκπφξην θνκπφζηαο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 11

12 Γηάγξακκα 1: Παγθόζκηεο εκπνξηθέο ξνέο ζηελ θνκπόζηα ξνδάθηλνπ Πεγή: US International Trade Commission, 2007, ζ Οη δηεζλείο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ είλαη ε Ν. Αθξηθή, ε Ιζπαλία, ε Αξγεληηλή, ε Υηιή, αιιά θχξηα ε Κίλα. Η ρψξα απηή, πνπ ην 1992 δελ αλαθεξφηαλ θαζφινπ ζηηο δηεζλείο ζηαηηζηηθέο, έθηαζε ην 2008 λα παξάγεη 14,6 εθαη. Υ/Κ, δει. ην 22,6% παγθνζκίσο. Οξηζκέλεο άιιεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο, φπσο ΗΠΑ, Ν. Αθξηθή, Ιζπαλία, Ν. Αθξηθή, παξά ηελ ζρεηηθά ππνινγίζηκε παξαγσγή, δελ εμάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ιφγσ ηεο εγρψξηαο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε Ιζπαλία, πνπ ην ζπκπχξελν ξνδάθηλν δελ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ κεηαπνίεζε, αιιά θαη ζηε λσπή θαηαλάισζε, αθνχ νη αλάγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξαγσγή επηηξαπέδηνπ ξνδάθηλνπ. Απφ ζηνηρεία ηεο ΔΚΔ (ΔΚΔ, 2010), ρψξεο φπσο ΗΠΑ, Ν. Αθξηθή, Αξγεληηλή, Απζηξαιία, έρνπλ αγγίμεη ηα φξηα ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ, θαη ζηα επφκελα ρξφληα δελ ζα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή. Η Ν. Αθξηθή, ιφγσ επνρηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη πξσηκφηεηαο, πξνηηκά ηελ παξαγσγή επηηξαπέδηνπ ξνδάθηλνπ, πνπ έρεη θαη πςειφηεξε ηηκή. 4. Η ξσζηθή αγνξά Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ξσζηθή αγνξά, καδί κε ηηο αγνξέο ηεο Κίλαο, Βξαδηιίαο θαη Ιλδίαο, απνηειεί κία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο αγνξέο ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ. ε πξφζθαηε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (βι. Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, 2010) αλαθέξεηαη, φηη ε αγνξά ηεο Ρσζίαο είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή γηα εμαγσγέο, παξά εθείλε ηεο Κίλαο. H Ρσζία δελ απνηειεί κφλν εμαγσγηθή δχλακε πξντφλησλ πεηξειαίνπ, αιιά θαη εηζαγσγηθή αγνξά κε κεγάιε αλάπηπμε, ε νπνία πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Σα βαζηθά κεγέζε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 12

13 Πίλαθαο 3: ηνηρεία ξσζηθήο νηθνλνκίαο Πιεζπζκφο: (2010) Δλεξγφο πιεζπζκφο (2010) 0 14 εηψλ: 15% εηψλ: 71,3% πάλσ απφ 65 έηε: 13,7% Δπίπεδν θηψρεηαο Αζηηθφο πιεζπζκφο: Δκβαδφλ: Τπεξεζίεο: Βηνκεραλία: Γεσξγία: Ππθλφηεηα Πιεζπζκνχ: ΑΔΠ: χλνιν (Ολνκαζηηθφ) Μνλ. Αγνξ. Γχλακεο (ΜΑΓ) % ηνπ πιεζπζκνχ 73% km² (1 ε ζηνλ θφζκν) 58 % 35 % 7 % 9 θάηνηθνη / km² Mrd. US$ Mrd. US$ ΑΔΠ / Κάηνηθν (Ολνκαζηηθφ) ΑΔΠ/ Κάηνηθν (Purchasing Power Parity, ΜΑΓ) Ιζνηηκία (4/2011): 1 EUR =40,26 RUB Πιεζσξηζκφο: 10% Κπξηφηεξεο πφιεηο: Δθαη. θάηνηθνη Moscow : 10,5 εθ. St. Petersburg: 4,6 Novosibirsk: 1,40 Nizhniy Novgorod: 1,28 Yekaterinburg: 1, US$ US$ Μηζζνί: 2010 Μέζνο: 650 Μφζρα: 1260 Πεγή: Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μόζρα, Η Μφζρα θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο, ε Αγία Πεηξνχπνιε ην 8-12% θαη άιιεο 5 πφιεηο έρνπλ κεξίδην 5-8%, αλάινγα κε ην πξντφλ. Η επηηπρήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο εθ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Λφγσ ηεο κεγάιεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο, νη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά κεγάισλ πφιεσλ, π.ρ. Μφζραο θαη Αγίαο Πεηξνχπνιεο, πνπ απνηεινχλ ηηο πφιεηο κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ, εηζφδεκα θαη επίπεδν θαηαλάισζεο. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ξσζηθήο αγνξάο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 13

14 Πίλαθαο 4: Μεηνλεθηήκαηα θαη Πιενλεθηήκαηα ηεο ξσζηθήο αγνξάο Πεγή: Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μόζρα, Η αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο άιιαμε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ Ρψζνπ θαηαλαισηή. Υαξαθηεξίδεηαη πιένλ γηα ηελ ζηξνθή ηνπ πξνο ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ έιιεηςε πξνζπκίαο γηα απνηακίεπζε. Η Ρσζία απνηειεί ηελ 17ε αγνξά ζηνλ θφζκν απφ πιεπξάο ιηαληθήο θαηαλάισζεο. Δμεηάδνληαο ηελ θαηαλάισζε ησλ νηθνγελεηψλ ρακεινχ θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο δηαπηζηψλνπκε: Η νηθνγέλεηα ρακεινύ εηζνδήκαηνο δαπαλά κεληαίσο 1100 ξνχβιηα ( 30 ), εθ ησλ νπνίσλ ην 49,7% αθνξά ηξφθηκα, ην 17,4% άιια πξντφληα εθηφο ηξνθίκσλ, ην 20,1% πξνκήζεηα ππεξεζηψλ, ην 9,1% ίδηα παξαγσγή ηξνθίκσλ, ην 2,4% ηξφθηκα σο δψξα, ην 1,1% αιθννινχρα πνηά, ην 0,2% δψξα εξγνδφηε. Η νηθνγέλεηα πςεινύ εηζνδήκαηνο δαπαλά κεληαίσο ξνχβιηα ( 330 ), εθ ησλ νπνίσλ ην 69,7% γηα ππεξεζίεο, ην 17% γηα αγνξά ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, ην 2,3% γηα αθίλεηα θαη ην 18% γηα ηξφθηκα. Η άλνδνο ησλ αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γνεηεία πνπ αζθνχζαλ ηα μέλα εκπνξηθά ζήκαηα, νδήγεζαλ ζε κεγάιε αχμεζε ηηο εηζαγσγέο θαηαλαισηηθψλ εηδψλ. Ο ηνκέαο αλαπηχζζεηαη δπλακηθά κε κέζν εηήζην ξπζκφ 11% γηα ηελ πεξίνδν Οη πσιήζεηο ην 2006 αλήιζαλ ζε 318 δηο. $, ή 32% ηνπ ΑΔΠ. 14

15 Γηάγξακκα 3: ύζηεκα πξνώζεζεο ειιεληθήο θνκπόζηαο ξνδάθηλνπ ζηε Ρσζία ΕΛΛΑΔΑ ΡΩΙΑ ΧΩΡΕ ΕΔ Επιχείρηςη Α Επιχείρηςη Α Επιχείρηςη Α Επιχείρηςη Β Επιχείρηςη Γ ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ ΑΝΣΙΠΡΟ- ΩΠΟ ΣΗ ΡΩΙΑ Επιχείρηςη Β Επιχείρηςη Γ Επιχείρηςη Β Επιχείρηςη Γ Επιχείρηςη Δ Επιχείρηςη Δ Επιχείρηςη Δ Επιχείρηςη Ε Επιχείρηςη Ε Επιχείρηςη Ε Η απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ ην 1992 θαη ε αλάπηπμε ελφο πην εχθακπηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο πξντφλησλ, βνήζεζε ζηελ δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ, πεξηπηέξσλ θαη Supermarkets. ε κεγάιεο πφιεηο, φπσο Μφζρα θαη Αγ. Πεηξνχπνιε δεκηνπξγήζεθαλ θαιά νξγαλσκέλα δίθηπα δηαλνκήο πξντφλησλ ιηαληθήο πψιεζεο. Σν κνληέιν δηαλνκήο ηεο ειιεληθήο θνκπφζηαο ζηε Ρσζία θαη ηηο άιιεο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ, είλαη απηφ ηνπ απνθιεηζηηθνχ αληηπξνζψπνπ (βι. παξαπάλσ δηάγξακκα). Γει. ε ΓΔΛΚΟΦ δέρεηαη παξαγγειίεο απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηε Ρσζία θαη ηηο άιιεο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ θαη ηηο πξνσζεί ζηηο δηάθνξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Σα ζπκβφιαηα ππνγξάθνληαη κεηαμχ αληηπξνζψπνπ θαη εμαγσγηθήο επηρείξεζεο. Σα πξντφληα πνπ εμάγνληαη έρνπλ κηα θαη κνλαδηθή εηηθέηα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα φιεο ηηο πνηνηηθέο θαηεγνξίεο, θάηη πνπ θαηά ηελ άπνςή καο έρεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα, φπσο ζα αλαπηχμνπκε παξαθάησ. Γηάγξακκα 4: Μνξθέο θαλαιηώλ δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζηελ Ρσζία Πεγή: Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Μόζρα, ηελ ξσζηθή αγνξά νη ηηκέο θάπνησλ αγαζψλ είλαη δηπιάζηεο απηψλ ηεο Δπξψπεο. Οη ηηκέο ηεο ειιεληθήο θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ ηνπ 1Kg ζηε ξσζηθή αγνξά, είλαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ θαηά Ruble. Π.ρ. ην 2010 (βι. rad0a97.pdf, ), ζηα ξάθηα ησλ Super Markets ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο ππήξραλ θνλζέξβεο Κίλαο κε ξνχβιηα, Διιάδαο κε ξνχβιηα θαη Ιζπαλίαο κε ξνχβιηα. 15

16 Οη εκπνξηθέο αληαιιαγέο ησλ δπν ρσξψλ εμειίρζεθαλ εηο βάξνο ηεο Διιάδαο. Παξά ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ καο, ην Ιζνδχγην ησλ Δκπνξηθψλ πλαιιαγψλ κε ηε Ρσζία είλαη πνιχ αξλεηηθφ γηα ηε ρψξα καο. Γηάγξακκα 5: Ιζνδύγην Δκπνξηθώλ πλαιιαγώλ Διιάδαο Ρσζίαο, Πίλαθαο 5: Ιζνδύγην Δκπνξηθώλ πλαιιαγώλ Διιάδαο Ρσζίαο, , εθ. $ Διιεληθέο 262,0 275,7 319,7 356,5 418,8 234,5 εμαγσγέο Διιεληθέο 2.303, , , , , ,3 Δηζαγσγέο Δκπνξηθφ , , , , , ,8 Ιζνδχγην Πεγή: Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Μόζρα, Σν 2009, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κεηαμχ Διιάδαο θαη Ρσζίαο ήηαλ έληνλα ειιεηκκαηηθφ θαη νθείινληαλ θαηά θχξην ιφγν, ζηηο εηζαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 44% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην Απφ 418,8 εθ. $ ην 2008 έπεζαλ ζηα 234,5 εθ. $. Οη εμαγσγέο θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ κε 18,3 εθ. $, αληηπξνζψπεπαλ ην 2008 ην 4,5% πεξίπνπ ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ καο ζηε Ρσζία. Η ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε Ρσζία ην 2009 είλαη ε αθφινπζε: 1 ε ζέζε γνπλνδέξκαηα θαη γνπλαξηθά κε 143,876 εθ. ή 30%, 2 ε ζέζε λσπά θξνχηα κε 32,743 εθ. ή 13,94%, 3 ε ζέζε θαπλφο κε 18,304 εθ. ή 7,79%, 4 ε ζέζε θαιιπληηθά κε 17,2 εθ. ή 7,3%, 5 ε ζέζε θνλζεξβνπνηεκέλα θξνχηα κε πεξίπνπ 13 εθ. ή 5,5% θαη 6 ε ζέζε πξντφληα αινπκηλίνπ. Σα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζηελ α- γνξά ηεο Ρσζίαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εηηθέηεο ζηε ξσζηθή γιψζζα θαη απφ αλάινγεο πνηνηηθέο πηζηνπνηήζεηο (ηέηνην πηζηνπνηεκέλν θέληξν είλαη ην εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΓΔΛΚΟΦ). 5. ηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο κέζσ πξντόληνο Αο ππνζέζνπκε, φηη κηα επηρείξεζε κεηά απφ έξεπλα, επέιεμε ηελ αγνξά, ζηελ νπνία επηζπκεί λα δηαζέζεη ηα πξντφληα ηεο. Δάλ δξαζηεξηνπνηείηαη κφλε ηεο ζε απηή, ηφηε 16

17 κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα πεηχρεη ην κέγηζην δπλαηφ θέξδνο. Δάλ νη ηηκέο ηεο είλαη πνιχ πςειέο θαη δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά εκπφδηα ζηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ (κνληέιν Porter), ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ, νη νπνίνη ζα ξίμνπλ ηηο ηηκέο. Δάλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνληεο, πνπ ηα πξντφληα ηνπο δελ είλαη δηαθνξνπνηεκέλα, ηφηε νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ζα επηιέμνπλ εθείλα ηα πξντφληα, πνπ έρνπλ ρακειφηεξε ηηκή. Οη άιινη πξνζθέξνληεο πξνθαλψο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ θάηη. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο, αλ απηφ είλαη εθηθηφ απφ ην θφζηνο παξαγσγήο. Η άιιε ελαιιαθηηθή θίλεζε ζε απηφ ηνλ εκθχιην ηηκψλ, είλαη ε επηρείξεζε λα πξνζθέξεη (ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο) πνηνηηθά δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ. Δάλ απηή ε δηαθνξνπνίεζε είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζεσξεζεί απφ ηνπο θαηαλαισηέο, φηη ηνπο πξνζθέξεη κηα επηπιένλ ππεξαμία ή ρξεζηκφηεηα, ηφηε ε επηρείξεζε δελ επξίζθεηαη ζε άκεζε ζπγθξηζηκφηεηα ηηκψλ κε ηνπο αληαγσληζηέο. πλεπψο κπνξεί λα «απαηηήζεη» θαη λα πεηχρεη κηα επηπιένλ ηηκή γη απηή ηελ επηπιένλ αμία πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Δπηρεηξήζεηο φκσο πνπ επηζπκνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο κφλν κέζσ θηελφηεξσλ ηηκψλ, πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία φπσο: Σν πξντφλ ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο σο πξντφλ ρακειήο αμίαο θαη ζηάζκεο θαη γη απηφ ην ιφγν έρεη ρακειφηεξε ηηκή. Απηή ηελ αίζζεζε κπνξεί λα έρνπλ θαη νη θαηαλαισηέο. Η επηρείξεζε ιφγσ πίεζεο θφζηνπο θαη νηθνλνκηθήο αδπλακίαο είλαη ζπρλά αλαγθαζκέλε λα κεηψζεη ηηο δνξπθνξηθέο παξνρέο θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξεμεγήζνπλ θάηη ηέηνην. Μπνξεί επίζεο, εάλ ην πξντφλ έρεη ηθαλνπνηεηηθή δήηεζε, έλαο άιινο αληαγσληζηήο λα πξνζθέξεη αθφκε θηελφηεξε εθδνρή ηνπ πξντφληνο. Δάλ ινηπφλ ην πξντφλ δελ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί κε ηίπνηε άιιν, παξά κφλν κε ηελ θηελφηεξε ηηκή, ηφηε δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ζηελ αγνξά. Δίλαη γεγνλφο, φηη ηα πςειήο ηππνπνίεζεο πξντφληα (φπσο θαθέο, ηζηγάξα, θνκπφζηεο, λεξφ θ.ιπ.) έρνπλ ζρεηηθά κηθξέο δπλαηφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο. Όκσο θαη ζε απηά ηα πξντφληα κπνξνχλ νη θαηαζθεπαζηέο λα δηακνξθψζνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηα πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά δηθαηνινγψληαο πςειφηεξεο ηηκέο. Αθφκε θαη ζε νκνηνγελή αγαζά, φπσο ν θαθέο, ην λεξφ, νη έκπεηξεο επηρεηξήζεηο δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπο κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο Marketing. Θα κπνξνχζαλ ινηπφλ λα ππάξρνπλ ζηα ξάθηα ηνπ ίδηνπ Super Market δηαθνξεηηθέο κάξθεο θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ θαη λα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα πνην ιφγν φκσο ζα έπξεπε κηα επηρείξεζε θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο κάξθεο θνκπφζηαο, αληί λα ζπγθεληξσζεί ζε κηα κνλαδηθή πςειήο πνηφηεηαο κάξθα; Η απάληεζε είλαη, φηη ηα δηαθνξεηηθά άηνκα έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, δηαθνξεηηθέο ρξεζηκφηεηεο, ή ζπλδπαζκνχο ρξεζηκφηεηαο, ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ αγνξάδνληαο δηαθνξεηηθά πξντφληα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηελ θνκπφζηα ξνδάθηλν. Γηα νξηζκέλνπο θαηαλαισηέο είλαη ην κέγεζνο ηνπ ξνδάθηλνπ ζεκαληηθφ, άιινη ην ζέινπλ ζε θέηεο, ζε θχβνπο, άιινη ζέινπλ κε δάραξε, ρσξίο δάραξε, ζε ρπκφ θηι. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ κε κηα εληαία 17

18 εηηθέηα, κέγεζνο ζπζθεπαζίαο, ή εκθάληζε πξντφληνο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο πξντφληα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη δηαθνξεηηθφ Design γηα λα θαιχςνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο θαη αληηιήςεηο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ιεηηνπξγηθή κέζα θαη κέζσ κηαο δηαθνξεηηθήο ζπζθεπαζίαο θαη λα πξνζθέξεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζε θάζε πξντφλ κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα κάξθαο κε ηελ ρξήζε θαη άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο. Με ηελ πξφζζεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ, ν θαηαζθεπαζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη πξντφληα πςειήο αμίαο. ηελ θνκπφζηα απηά κπνξεί λα είλαη ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αλνίγκαηνο ηνπ θνπηηνχ (Use open), ε δηαθνξεηηθή εηηθέηα, ε δηαθνξεηηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε θ.ιπ. Ο θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη πνηα ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη καδηθά (ελ ζεηξά παξαγσγήο) θαη πνηα κεηά απφ επηζπκία ησλ πειαηψλ ηνπ. Κάζε ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο κπνξεί λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ. Ο εμνπιηζκφο ηνπ πξντφληνο απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ πξντφληνο, έλαληη απηψλ ηνπ αληαγσληζκνχ (βι. Borner Silvio, 1984, ζ ). Σα λέα ζηνηρεία εμνπιηζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, φηαλ θάπνηνο ηα πξνβάιιεη πξψηνο θαη βέβαηα φηαλ έρεη δηεξεπλήζεη, φηη απηά ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαη αμηφινγα απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Πψο κπνξεί φκσο έλαο παξαγσγφο λα δηαπηζηψζεη θαη λα απνθαζίζεη πνηα ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθά, πξνθεηκέλνπ λα ηα πξνζθέξεη κέζσ ησλ πξντφλησλ ηνπ; ηελ πεξίπησζε απηή ν παξαγσγφο ζα πξέπεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη κέζα απφ έξεπλα αγνξάο, λα ηνπο ζέζεη ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: Ση ζαο αξέζεη ζην πξντφλ καο; Τπάξρνπλ επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ην πξντφλ θαη θαηά ηελ α- ληίιεςή ζαο ζα έπξεπε λα βειηησζνχλ; Πνηα είλαη απηά; Πνηα ηηκή ζα ήζαζηε δηαηεζεηκέλνη λα θαηαβάιεηε γηα ηα ζηνηρεία απηά; Ση έρεηε λα πξνζζέζεηε γηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ πξνβάινπλ νη άιινη πσιεηέο; (Παξαηίζεηαη θαηάινγνο ζηνηρείσλ). Πφζν ζα ήζαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζεηε γηα θάζε επηπιένλ ζηνηρείν πνπ ζαο ελδηαθέξεη; Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί ν παξαγσγφο λα εθκαηεχζεη ηηο δηαζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα αληιήζεη ηδέεο πξνθεηκέλνπ ελζσκαηψζεη ζην πξντφλ ηνπ ζηνηρεία θαη λα ην «εμνπιίζεη» αληαγσληζηηθά. Ο πξνζθέξσλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηξία θχξηα δεηήκαηα (Kotler Philip, Friedhelm Bliemel, 1995, ζ. 468 επ.): Πξώηνλ πνηα απφ ηα παξαπάλσ επηπξφζζεηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ δπλεηηθφ πειάηε. Γεύηεξνλ πνην επηπιένλ ρξεκαηηθφ πνζφ είλαη δηαηεζεηκέλνο απηφο λα θαηαβάιεη πξνθεηκέλνπ λα ην απνθηήζεη. Σξίηνλ ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα παξαπάλσ επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ελ επηρείξεζε θαη λα ην αληηπαξαβάιεη κε ηελ επηπιένλ ηηκή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιεη ν πειάηεο. Αο παξαζέζνπκε έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 18

19 Πίλαθαο 6: Αληηπαξαβνιή ρξεζηκόηεηαο πειάηε θαη θόζηνπο γηα ηελ επηρείξεζε γηα ηξία ζηνηρεία κηαο θνκπόζηαο (1 Kg) Δπηπιένλ ζηνηρεία Δηηθέηα Μεηαιιηθφ θνπηί: Υσξίο Use Open Με Use Open Κφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε (1) 0,001 0,185 0,14 Πεγή: Πξσηνγελήο έξεπλα δηθή καο Αμία γηα ηνλ πειάηε (2) 0,04 0,10 0,30 ρέζε Υξεζηκφηεηαο / Κφζηνο (3) = (2) : (1) 40,0 0,54 2,14 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη, φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηηθέηα, επελδχνληαο ε επηρείξεζε π.ρ. 100 γηα ηε βειηίσζή ηεο, δεκηνπξγεί ρξεζηκφηεηα γηα ηνπο πειάηεο 400. ηελ πεξίπησζε ηνπ κεηαιιηθνχ θνπηηνχ, ε επέλδπζε ζην θιαζηθφ κεηαιιηθφ θνπηί ρσξίο Use Open είλαη αζχκθνξε, ελψ ε επέλδπζε 100 ζε θαπάθη Use Open δεκηνπξγεί π.ρ. ρξεζηκφηεηα γηα ηνπο πειάηεο 214. Όζνλ αθνξά ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα αθνινπζήζεη κεξηθέο ή νιηθέο βειηηψζεηο (θαηλνηνκίεο), π.ρ. κηθξή δηαθνξνπνίεζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ νλφκαηνο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντφλ ζε δηαθνξεηηθή εθδνρή, ην νπνίν φκσο κπνξεί λα θαλεί επηθνηλσληαθά δηαθνξεηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε ν παξαγσγφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ θάζε νκάδα θαηαλαισηψλ λα πξνζσπνπνηεί ηελ θαηαλάισζε αλάινγα κε ηα δηθά ηεο θξηηήξηα θαη επηζπκίεο θαη φρη ηα θξηηήξηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ παξαγσγνχ. 8. πκπεξάζκαηα Ο ζεκαληηθφηεξνο ζήκεξα ζηφρνο γηα ηελ Διιάδα πνπ είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, απφ ηελ νπνία ζα αληηκεησπηζηεί θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρνπλ νξηζκέλνη θιάδνη παξαγσγήο θαη πξντφληα. Η ειιεληθή θνκπφζηα ξνδάθηλνπ θαη θαη επέθηαζε ε βηνκεραλία θνλζεξβνπνίεζεο, απνηεινχλ ππφδεηγκα ελφο ηέηνηνπ δπλακηθνχ θαη εμσζηξεθνχο θιάδνπ. Πάλσ απφ 50 ρψξεο ζηνλ θφζκν γίλνληαη απνδέθηεο απηνχ ηνπ εμαηξεηηθνχ ζε πνηφηεηα πξντφληνο. Ο θιάδνο φκσο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο, Αξγεληηλή, Υηιή, Ν. Αθξηθή, αιιά θπξίσο ηελ Κίλα, φζνλ αθνξά: Σν θφζηνο εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο. Σν θφζηνο α χιεο, πιηθψλ, εθνδίσλ, θεθαιαίνπ, θ.ιπ. Σν θφζηνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ. Σν θχξην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξντφληνο είλαη ε εμαηξεηηθή πνηφηεηα ηεο α χιεο θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ηελ ζηέξεα απηή βάζε ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο γηα ηελ «δηείζδπζε» ζηηο 19

20 δηεζλείο αγνξέο. Μηα ελδηαθέξνπζα αγνξά είλαη απηή ηεο Ρσζίαο (θαη ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ ΔΓ), ε «θαηάθηεζε» ηεο νπνίαο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ΓΔΛΚΟΦ. ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο θάιπςεο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο κέζσ δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Marketing mix, ηδηαίηεξα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπζθεπαζίαο, ηεο ζήκαλζεο, ηεο εηηθέηαο, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πξντφληνο θαη γεληθά εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ βειηηψλνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ γηα θάζε πνηνηηθή θαηεγνξία. Η ζηξαηεγηθή απηή ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί θαη λα εληζρπζεί ζπζηεκαηηθά απφ δξάζεηο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, θάηη πνπ ζήκεξα γίλεηαη απνζπαζκαηηθά θαη κφλν φηαλ εληζρχεηαη απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Η επηζηεκνληθή ηερλνινγηθή γλσζηαθή ππνζηήξημε ηνπ θιάδνπ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο θξίλεηαη άθξσο απαξαίηεηε. Δπίζεο ν θιάδνο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ δεηήκαηα λνκηζκαηηθήο, δεκνζηνλνκηθήο θαη δαζκνινγηθήο θχζεο. Σν ηζρπξφ Δπξψ, ελψ δπζθνιεχεη ηηο εμαγσγέο ζηηο ηξίηεο ρψξεο, θαζηζηά ειθπζηηθφηεξεο ηηο αγνξέο ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ γηα ηνπο αληαγσληζηέο καο. Σα ειιεληθά πξντφληα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο ιφγσ ησλ πςειψλ δαζκψλ πνπ επηβάιινπλ πνιιέο ρψξεο (θαη ε Ρσζία), ελψ απηφ δελ ζπκβαίλεη γηα ηα πξντφληα ησλ αληαγσληζηψλ καο ζην έδαθνο ηεο ΔΔ, ηα νπνία εηζάγνληαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Ο θιάδνο είλαη απηνδχλακνο θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε θακία άκεζε ελίζρπζε, απελαληίαο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Απηφ πνπ δεηνχλ νη εθπξφζσπνη ηνπ θιάδνπ απφ ηελ πνιηηεία θαη ηα φξγαλα ηεο ΔΔ, είλαη ε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ηζνλνκίαο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα ζηηο αγνξέο ησλ ηξίησλ ρσξψλ, φπσο ηζρχεη γηα ηα πξντφληα απηά ζην έδαθνο ηεο ΔΔ. Βηβιηνγξαθία: Διιελόγισζζε θαη Ξελόγισζζε Bohn Andreas (1993), Differenzierungsstrategien Kritische Würdigung eines zentralen Konzeptes der strategischen Unternehmensführung, Verlag Barbara Kirsch, München. Borner, Silvio (1984), Internationale Wettbewerbsfähigkeit Fragmente zu einer Theorie internationaler Unternehmenstätigkeit, Review of World Economics, Volume 120, Nummer 3. Brandtweiner Roman (2000), Differenzierung und elektronische Vertrieb Digitaler Informationsgüter, Symposion Publishing, Düsseldorf. CanCon (09), 9 th World Deciduous Canning Fruit Conference, March 2009, Shepparton, Victoria, Australia. ΔΚΔ (2010), Πιεξνθνξίεο ηνπ ππεπζχλνπ ηχπνπ ηεο ΔΚΔ θ. Γηάλλε Γνπξάθε. ΔΚΔ (1996), 3 rd World Peach Conference, Oct., Naoussa-Greece. Zentes Joachim, Swoboda Bernhard (2001), Grundbegriffe des Marketing: Marktorientiertes globales Management Wissen, Schäffer Poeschel Verlag. ICAP (2009), Κιαδηθή Μειέηε, Κνλζεξβνπνηεκέλα Φξνχηα, Αζήλα Φεβξνπάξηνο Kirsch Werner (1997), Wegweiser zur Konstruktion einer europäischen Theorie der strategischen Führung, Verlag Barbara Kirsch, München. 20

21 Kotler Philip, Friedhelm Bliemel (1995), Marketing Management: Analyse, Planung, Umsetzung und Steuerung, 8., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Schäffer Poeschel Verlag, Stuttgart. Kotler Phil., Armstrong Gar. (ρ.η.), Αξρέο ΜΑΡΚΔΣΙΝΓ, 9ε ακεξηθάληθε έθδνζε, Β. Γθηνχξδαο Δθδνηηθή, Αζήλα. Mantzaris Ioan. (1986), Die Strukturentwicklung der griechischen Landwirtschaft nach dem Beitritt in die EG, Probleme und Perspektiven, Diss., Μ+Μ Wissenschaftsverlag, Krefeld. Μαληδάξεο Γηάλ., Λάδνο Βάτνο, Μαληδάξε Διηζ. (2004), Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ππφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ηεο πνιηηηθήο: Η πεξίπησζε ηεο Γηεπαγγεικαηηθήο Οξγάλσζεο (ΓΟ) ζην ζπκπχξελν ξνδάθηλν ζηελ Διιάδα, Μνλνγξαθία, Θεζ/λίθε. Μαληδάξεο Γηάλλεο (2007), Γπλακηθφ Marketing Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ, Γθηνχξδαο, Αζήλα. Μαληδάξεο Γηάλ. (2008α), Management Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ηφκνο Α, Γθηνχξδαο, Αζήλα. Μαληδάξεο Γηάλ. (2008β), Management Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ηφκνο Β, Γθηνχξδαο, Αζήλα. Μαληδάξεο Γηάλ. (2010), Η Διιεληθή βηνκεραλία θνλζεξβνπνίεζεο ξνδάθηλνπ: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο, 11 th International Conference on «Global Crisis and Economic Policies», Economic Society of Thessaloniki, Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ Meffert Heribert, Burmann Christoph, Kirchgeorg Manfred ( 2007), Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele 10., überarb. u. erw. Aufl., Gabler, Dezember. Porter, M.E. (1984), Wettbewerbsstrategien, Frankfurt a. M. Porter, M.E. (1986), Wettbewerbsvorteile, Frankfurt a.m. Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα (2010), Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, Η νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο, Ινχληνο 2010, ζην: pdf, Sakai Kentaro (2002), OECD, Global Industrial Restructuring: Implications for Small Firms, OECD Working Paper 2002/4. Schmedes E., Weseloh C. (2004), Die Nutzung von Informationen zur Umsetzung von Preisstrategien im Lebensmitteleinzelhandel, ζην: GIL Jahrestagung, Jg. 49. US International Trade Commission (2007), Canned Peaches, Pears and Fruit mixtures: Conditions of Competition between US and Principal Foreign Supplier Industries, Investigation No , Publication 3972, December, ζην: USDA (2010), Foreign Agricultural Service, GAIN Report Nr. GR9013. Vollert Klaus (2004), Grundlagen des strategischen Marketing: Komparative Konkurrenzvorteile aufbauen und erhalten, P.C.O. Verlag (Taschenbuch). 21

Product Differentiation as a criterion of competitiveness of the Yellow Cling Peaches Industry: the case of the Russian market

Product Differentiation as a criterion of competitiveness of the Yellow Cling Peaches Industry: the case of the Russian market Product Differentiation as a criterion of competitiveness of the Yellow Cling Peaches Industry: the case of the Russian market Mantzaris Giannis Department of Accounting TEI of Serres mantzaris@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφοροποίηση του προϊόντος κριτήριο ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας κοµπόστας ροδάκινου: Η περίπτωση της ρωσικής αγοράς.

Η διαφοροποίηση του προϊόντος κριτήριο ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας κοµπόστας ροδάκινου: Η περίπτωση της ρωσικής αγοράς. Η διαφοροποίηση του προϊόντος κριτήριο ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας κοµπόστας ροδάκινου: Η περίπτωση της ρωσικής αγοράς. Μαντζάρης Γιάννης Τµήµα Λογιστικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 11th International Conference on "Global Crisis and Economic Policies Economic Society of Thessaloniki ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 25 27 Ννεκβξίνπ 2010, πλεδξηαθφ Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ηξαηεγηθή ζεκειίσζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε & Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνύ Υώξνπ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Η ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΜΟΡΦΔ ΑΓΟΡΑ 1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο φξνο «πνιπηειήο» ( Luxury ), ηζηνξηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη εθείλα ηα αγαζά, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπαληφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΑ ΝΔΡΑ

ΚΛΑΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΑ ΝΔΡΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΛΑΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΑ ΝΔΡΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ Ν. ΓΑΒΡΗΖΛ ΠΔΗΡΑΗΑ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Δπραξηζηίεο.7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Σεπτέμβριος 2011 Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΚΑΘ ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ& ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα