Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων"

Transcript

1 Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων Η επιλογή της πλέον ενδεδειγµένης µεθοδολογίας για την κατασκευή είκτη Τιµών Ακινήτων ( ΤΑ) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς είναι οι επιδιωκόµενοι στόχοι και η προβλεπόµενη αξιοποίηση των εν λόγω δεικτών, οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων στην οποία αναφέρονται, αλλά και η διαθέσιµη στατιστική πληροφόρηση. Π.χ. όταν επιδιώκεται να αναλυθούν θέµατα νοµισµατικής σταθερότητας, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιόπιστη καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης των τιµών των ακινήτων και γι αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το πρόβληµα της µεταβολής των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Αντίθετα, όταν αναλύονται θέµατα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, µεγαλύτερη σηµασία έχει ο ακριβής υπολογισµός της αξίας του αντιπροσωπευτικού ακινήτου εντός του εκάστοτε χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, λόγω της χαµηλής συχνότητας µεταπώλησης των οικιστικών ακινήτων και της δυσκολίας διαχρονικής ταυτοποίησής τους, είναι ανέφικτος ο υπολογισµός ΤΑ µε βάση τη µεθοδολογία των επαναλαµβανόµενων πωλήσεων (repeat sales) που αξιοποιείται σε άλλες χώρες και κυρίως τις ΗΠΑ. Ορισµένα σηµαντικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων αξιολογούνται οι επιµέρους ΤΑ είναι η περιοδικότητα και η έγκαιρη κατάρτισή τους (δηλ. η συχνότητα δηµοσίευσής τους και η ταχύτητα καταγραφής των εξελίξεων των τιµών), το πώς αξιοποιούν τη σύνθεση των χαρακτηριστικών του δείγµατος, καθώς και τα κριτήρια στρωµατοποίησης που εφαρµόζουν ώστε να απεικονίζουν αξιόπιστα τις µικρές περιφερειακές αγορές ακινήτων. Εξετάζονται επίσης ο βαθµός κάλυψης των διαφόρων ειδών ακινήτων αλλά και ο βαθµός κάλυψης της επικράτειας/γεωγραφικής περιοχής (πληρότητα κάλυψης), η αξιοπιστία στην προσέγγιση της πραγµατικής αξίας της συναλλαγής (δηλ. της τιµής στην οποία τελικά πραγµατοποιείται η συναλλαγή), αλλά και η χρήση (ή µη) εποχικής διόρθωσης για την εξάλειψη τυχόν εποχικών διακυµάνσεων και την ακριβέστερη απεικόνιση των τάσεων της αγοράς. 1

2 Στην παρούσα φάση και έως ότου καταστεί δυνατή η εφαρµογή της «ηδονικής προσέγγισης» στα ελληνικά δεδοµένα, 1 το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της ΤτΕ, για την άµεση εκτίµηση δεικτών τιµών κατοικιών, εφαρµόζει µια παραλλαγή της προσέγγισης της «συνδυασµένης τυποποίησης» (mix adjustment). Για την τυποποίηση των ακινήτων και τον προσδιορισµό δευτερογενών αγορών αποτελούµενων από οµάδες ακινήτων µε όµοια, κατά το δυνατόν, χαρακτηριστικά, χρησιµοποιείται η τεχνική της πολλαπλής στρωµατοποίησης. Ειδικότερα, µε κριτήρια τη γεωγραφική περιοχή, την παλαιότητα και το µέγεθος της κατοικίας δηµιουργούνται µικρές οµοιογενείς οµάδες ακινήτων, υπολογίζεται η µέση τιµή (ανά τετραγωνικό µέτρο) για κάθε οµάδα µε τη χρήση του γεωµετρικού µέσου και οι τιµές αυτές αθροίζονται, σταθµισµένες µε συντελεστές βαρύτητας τη συνολική αξία των συναλλαγών σε κάθε επιµέρους οµάδα. εξής: Οι επιµέρους επιλογές της µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται έχουν συνοπτικά ως Παρούσα µεθοδολογία Συνδυασµένη τυποποίηση µέσω πολλαπλής στρωµατοποίησης. Πρωτογενή στοιχεία Αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων, τα οποία αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούµενων από τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείων (εκτιµήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών ή των συνεργαζόµενων ιδιωτών µηχανικών). Σύνολο πιστωτικών ιδρυµάτων και σύνολο εκτιµήσεων. Στρωµατοποίηση Κριτήρια στρωµατοποίησης µε στόχο τον προσδιορισµό µικρών οµοιογενών περιφερειακών αγορών. 1. Γεωγραφική περιοχή (50 οµάδες): Σταδιακή οµαδοποίηση των κατά τόπους περιοχών της χώρας σε ευρύτερες αντιπροσωπευτικές γεωγραφικές περιοχές. Η οµαδοποίηση αυτή στηρίχθηκε στον ταχυδροµικό κώδικα κάθε οικιστικού ακινήτου. Περίπου διαφορετικοί ταχυδροµικοί κώδικες αντιστοιχίστηκαν σε 800 περίπου περιοχές, οι οποίες στη συνέχεια ταξινοµήθηκαν σε 1 Με βάση τη διεθνή εµπειρία, η πλέον διαδεδοµένη και αξιόπιστη µέθοδος εκτίµησης των ΤΑ φαίνεται να είναι η µέθοδος των «ηδονικών υποδειγµάτων». Η επιτυχής εφαρµογή της µεθόδου αυτής απαιτεί µια σταδιακή προσέγγιση, η οποία περιλαµβάνει την εκτίµηση εναλλακτικών υποδειγµάτων που λαµβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες και τα επιµέρους χαρακτηριστικά της εκάστοτε αγοράς ακινήτων, την αξιολόγηση της προσαρµοστικότητας των υποδειγµάτων αυτών στα συγκεκριµένα δεδοµένα, την επίλυση τυχόν οικονοµετρικών προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την εκτίµηση (εξειδίκευση υποδείγµατος, αλληλεξάρτηση ερµηνευτικών µεταβλητών κ.ά.), αλλά και τον έλεγχο ευαισθησίας των αποτελεσµάτων ως προς τις εναλλακτικές επιλογές της ανάλυσης (συντελεστές στάθµισης, άθροιση επιµέρους δεικτών κ.ά.). Μια τέτοια σταδιακή προσέγγιση έχει ξεκινήσει ήδη από το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της ΤτΕ. 2

3 50 οµάδες. 2 Κατά την ταξινόµηση δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο βαθµό αστικότητας της κάθε περιοχής, ενώ επίσης συνεκτιµήθηκαν και τα εξής κριτήρια: Γεωγραφική γειτνίαση περιοχών Παρεµφερές επίπεδο τιµών Παραπλήσια εξέλιξη τιµών Ικανοποιητικός αριθµός παρατηρήσεων 2. Ηλικία ακινήτου (2 οµάδες): Νέα (0-5 ετών) Παλαιά (άνω των 5 ετών) 3. Μέγεθος ακινήτου (3 οµάδες): τ.µ τ.µ. 110 τ.µ. και άνω 4. Όροφος διαµερίσµατος: Με δεδοµένη τη διαχρονική σταθερότητα που εµφανίζει η µέση µεταβολή της τιµής (ανά τ.µ.) από όροφο σε όροφο, όλες οι εκτιµήσεις της αξίας των διαµερισµάτων µετατράπηκαν σε ισοδύναµες αξίες διαµερισµάτων πρώτου ορόφου. Με αυτό τον τρόπο, ο όροφος ελήφθη υπόψη ως κριτήριο στην τυποποίηση των ακινήτων, χωρίς ωστόσο να δηµιουργηθούν χωριστές υποοµάδες. Τυπικοί έλεγχοι δεδοµένων Το σύστηµα συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων από τις τράπεζες ενσωµατώνει ορισµένες αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των δεδοµένων. Σε κάθε αναγγελία νέων στοιχείων δηµιουργείται από τη µηχανογραφική εφαρµογή της ΤτΕ έκθεση (report) αποτελεσµάτων ελέγχων, η οποία επιστρέφει στην τράπεζα που απέστειλε τα στοιχεία. Στους ελέγχους αυτούς περιλαµβάνεται µια σειρά αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, οι οποίες ελέγχουν την εσωτερική συνέπεια και πληρότητα των δεδοµένων. Ειδικότερα, οι "λογικοί κανόνες" οι οποίοι διέπουν τις διαδικασίες αυτές αφορούν τα ακόλουθα κυρίως ζητήµατα: Τη συµπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων (βλ. πίνακα ενότητας 7, "Αναλυτικές προδιαγραφές συστήµατος αναγγελίας στοιχείων αγοράς οικιστικών ακινήτων" Την ορθότητα του τύπου των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών ή των τιµών των δεδοµένων για όλα τα αναγγελλόµενα στοιχεία µε βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Παράρτηµα της Π /ΤΕ 2610/2008 (ανάλογα µε το πεδίο: ακέραιες ή µη αρνητικές ή απλές αριθµητικές τιµές, ηµεροµηνία, λεκτικό κ.λπ.). Π.χ. ακέραια θετική τιµή µε πέντε ψηφία για τον ταχυδροµικό κώδικα. 2 Οι επιµέρους περιοχές της Αθήνας χωρίστηκαν σε 20 περίπου οµοιογενείς οµάδες. Οι υπόλοιπες περιοχές του νοµού Αττικής ("υπόλοιπο Αττικής") χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες. Σε τρεις οµάδες χωρίστηκε η Θεσσαλονίκη. Τέλος, σε 12 οµάδες χωρίστηκαν οι πρωτεύουσες των νοµών των λοιπών περιφερειών της χώρας (πλην της Αττικής) και οµοίως οι "λοιπές αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές". 3

4 Τις τυπικές τιµές των µεταβλητών. Εξετάζεται η συνέπεια των στοιχείων κάθε µεταβλητής, βάσει των τυπικά προκαθορισµένων τιµών έτσι ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν πιθανά λάθη. Π.χ. η τιµή του ταχυδροµικού κώδικα γίνεται αποδεκτή όταν είναι ακέραια και βρίσκεται µεταξύ και Τη συνέπεια των απαντήσεων µεταξύ διαφόρων µεταβλητών. Ουσιαστικοί έλεγχοι δεδοµένων και ακραίες τιµές Εκτός από τους προηγούµενους ελέγχους που γίνονται αυτοµατοποιηµένα από το µηχανογραφικό σύστηµα υποδοχής των αναγγελλόµενων στοιχείων, πριν από την επεξεργασία των καταγεγραµµένων στοιχείων για την κατασκευή των ΤΑ γίνεται ουσιαστικότερος έλεγχος της "ευλογοφάνειάς" τους µε τη χρήση λογικών και στατιστικών κανόνων. Τιµές εκτός ενός λογικά αποδεκτού εύρους τιµών για κάθε µεταβλητή απορρίπτονται, 3 ενώ τιµές κοντά στα όρια αυτά αντιµετωπίζονται ως "ακραίες" (outliers) και τελικά απορρίπτονται εκείνες που απέχουν περισσότερο από 2,5 τυπικές αποκλίσεις από τη µέση τιµή κάθε υποστρώµατος. Οι έλεγχοι αυτοί προηγούνται όλων των υπόλοιπων στατιστικών διαδικασιών για την εκτίµηση των δεικτών όγκου και τιµών των ακινήτων. Εκτίµηση µη αναγγελλόµενων τιµών (imputation) Όσον αφορά τις εκτιµήσεις της περιόδου , στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καταχωρηµένα στοιχεία σε ορισµένα από τα υποχρεωτικά πεδία της εκτίµησης του ακινήτου, αναζητήθηκαν τρόποι αξιόπιστης εκτίµησής τους από τα υπόλοιπα διαθέσιµα στοιχεία για κάθε ακίνητο. Π.χ. κενά στο πεδίο για τον ταχυδροµικό κώδικα συµπληρώθηκαν µέσα από την ανάπτυξη εφαρµογής που αξιοποιούσε τις διαθέσιµες πληροφορίες για τη διεύθυνση, το δήµο ή την κοινότητα, την περιοχή και το νοµό του συγκεκριµένου ακινήτου. Όπου όµως οι απαραίτητες συµπληρωµατικές πληροφορίες δεν ήταν επαρκείς για να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσµατα, τότε κρίθηκε σκόπιµο να εξαιρεθεί η συγκεκριµένη εγγραφή από την ανάλυση. Μαθηµατικός τύπος και συντελεστές στάθµισης Μετά την εξειδίκευση των επιµέρους στρωµάτων, το πρώτο βήµα είναι η εκτίµηση των αναλυτικών δεικτών για κάθε στρώµα. Για την οµάδα των οµοιογενών ακινήτων κάθε στρώµατος, ο δείκτης τιµών είναι ο λόγος των µέσων τιµών ανά τετραγωνικό µέτρο. Η µέση τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (έστω) της οµάδας των ακινήτων του στρώµατος i (i=1,, n) για κάθε τρίµηνο t υπολογίζεται µε τη χρήση του γεωµετρικού µέσου. Ουσιαστικά πρόκειται για την εκτίµηση δεικτών τύπου Jevons, ενώ µε βάση τα διάφορα στρώµατα µπορούν να υπολογιστούν υπο-δείκτες µέσω της κατάλληλης άθροισής τους. 4 Έτσι ο δείκτης τιµών ακινήτων για το τρίµηνο t σε σχέση µε το τρίµηνο βάσης 0 (έστω Ι 0,t ) δίδεται από τον τύπο: I n i t w i i i = 1 p 0 0, t = n i = 1 w p i 3 Όπως είναι φυσικό, το εύρος των αποδεκτών τιµών διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος του ακινήτου (διαµέρισµα, µονοκατοικία, οικόπεδο κ.λπ.). Π.χ. στην περίπτωση των διαµερισµάτων απορρίφθηκαν τιµές µε συνολική αξία µικρότερη από ευρώ ή µεγαλύτερη από ευρώ, τιµές συνολικού εµβαδού κύριων χώρων µικρότερες από 15 τ.µ. ή µεγαλύτερες από 400 τ.µ. και τιµές αξίας ανά τ.µ. µικρότερες από 100 ευρώ ή µεγαλύτερες από ευρώ. 4 Η µέθοδος αυτή προκρίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία και την Eurostat (Technical manual on owneroccupied housing for Harmonised Index of Consumer Prices, June 2008). 4

5 Ως συντελεστές στάθµισης (w i ) χρησιµοποιούνται οι λόγοι της αξίας των συναλλαγών της κάθε οµάδας ακινήτων του στρώµατος i προς το σύνολο των συναλλαγών κατά την περίοδο από το α τρίµηνο του 2006 έως το γ τρίµηνο του Κατ' αυτό τον τρόπο, προσεγγίζεται καλύτερα η συνολική αξία του αποθέµατος των διαθέσιµων ακινήτων και εξυπηρετούνται οι στόχοι της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας, στο πλαίσιο των οποίων απαιτείται γνώση της συνολικής αξίας των ακινήτων που αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή εξασφαλίσεις δανείων. Ως έτος βάσης επιλέχθηκε το 2007, το οποίο εκτιµάται ότι εκφράζει µία τυπική κατάσταση, χωρίς ιδιαιτερότητες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τους παραγόµενους δείκτες. Πλεονεκτήµατα δείκτη τιµών κατοικιών της ΤτΕ Με βάση τα πιο πάνω, οι δείκτες τιµών οικιστικών ακινήτων που κατασκευάζει η ΤτΕ συγκεντρώνουν ορισµένα ενδιαφέροντα πλεονεκτήµατα. Ειδικότερα: Τυποποιηµένο, γρήγορο και ασφαλές σύστηµα αναγγελίας ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων εκτιµήσεων ακινήτων (εντός 20 ηµερών από τη λήξη του µηνός αναφοράς) Απογραφική καταγραφή όλων των εκτιµήσεων από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα Εφαρµογή σύγχρονης µεθοδολογίας µε συνδυασµένη τυποποίηση των ακινήτων σε οµοιογενείς οµάδες µέσω πολλαπλής στρωµατοποίησης Κατάρτιση δεικτών σε τριµηνιαία βάση µε ελάχιστη χρονική υστέρηση (t+1 µήνα) Έγκαιρη και έγκυρη καταγραφή των βραχυχρόνιων εξελίξεων, αξιόπιστη και τακτική απεικόνιση των τάσεων της αγοράς Κάλυψη όλης της χώρας µε σηµαντική ανάλυση (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αστικές περιοχές κ.λπ. και διάκριση σε νέα και παλαιότερα ακίνητα, διαµερίσµατα, µονοκατοικίες κ.ά.) Τέλος, επίσηµος και αξιόπιστος φορέας κατάρτισης. 5

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Τηλ. +30 210 320-3837, 2372, 2373 1. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος* 1. Εισαγωγή Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/26.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/26.7.2013 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/26.7.2013 ΘΕΜΑ: Υποβολή εξαµηνιαίων στοιχείων µισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελµατικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές του συστήµατος αναγγελίας, από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εξέλιξη και σχέση Εθνικού και Εναρμονισμένου είκτη Τιμών την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα Φοιτητής Τσόκας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών

Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων Τμήμα Οικονομικών Ερευνών Ιούνιος 2011 1. Εισαγωγή Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΕΜΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1-

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιπλωµατική Εργασία : Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο Κίνδυνος της Αγοράς ΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Α.Μ. 0806 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΓΙΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Σπουδάστριες: ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ιεξαγωγή Συµπεράσµατα ιαπιστώσεις Πανελλήνιας Έρευνας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1. ιεξαγωγή και Περιεχόµενο Έρευνας Στην παρούσα Έρευνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2003 Ευαγγελία Ε. Ρούσσου Πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης, Παντείου Πανεπιστηµίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ *

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Γεώργιος Θ. Συµιγιάννης και Γεώργιος Χονδρογιάννης 1. Εισαγωγή. Η ένταση και η διάρκεια της κρίσης που συνεχίζει να πλήττει το χρηµατοπιστωτικό και τον πραγµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών

Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών 1. Τι είναι Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ); Δείκτης Τιμών Κατοικιών είναι ένας δείκτης, μία ένδειξη δηλαδή, η οποία μετρά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ISBN: 960-87413-6-X ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Yπεύθυνη για την επιµέλεια της έκδοσης: Oλυµπία Kαµινιώτη Συγγραφείς: Oλυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12 12.201 2014 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα