Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: α) την παράγραφο 1(ε) του άρθρου 81 και την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του Ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/ ), β) τα άρθρα 106 έως 119 και το άρθρο 152 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων, γ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά µε την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Επενδύσεων και των Πιστωτικών Ιδρυµάτων, δ) το άρθρο 90 του Π 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005), ε) την ανάγκη ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ και των άρθρων 106 έως 119, καθώς και του άρθρου 152 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

2 2 Άρθρο 1 Προσδιορισµός χρηµατοδοτικού ανοίγµατος 1. Για τον προσδιορισµό της έννοιας του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα: α. Χρηµατοδοτικό άνοιγµα: Τα στοιχεία εντός και εκτός ισολογισµού, κατά την έννοια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση», χωρίς εφαρµογή των συντελεστών στάθµισης ή µετατροπής. Ειδικότερα: αα) Τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που προκύπτουν από τα παράγωγα που αναφέρονται στο Παράρτηµα II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» υπολογίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου». ββ) Όλα τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα ή τα τµήµατα χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων τα οποία καλύπτονται κατά 100% από ίδια κεφάλαια, κατά την έννοια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ «Ορισµός Ιδίων Κεφαλαίων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», εξαιρούνται από τον υπολογισµό των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, εφόσον τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν τα εν λόγω ανοίγµατα δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. γγ) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν περιλαµβάνονται αυτά που προκύπτουν κανονικά κατά το διακανονισµό: i. των πράξεων συναλλάγµατος, για χρονικό διάστηµα 48 ωρών από τη συµφωνία πληρωµής και ii. των συναλλαγών για την αγοραπωλησία τίτλων, κατά τη διάρκεια των πέντε εργάσιµων ηµερών που ακολουθούν την ηµεροµηνία συµφωνίας για την πληρωµή ή την παράδοση των τίτλων, εφόσον η τελευταία γίνει νωρίτερα. δδ) Τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που συνδέονται µεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούνται οµάδα συνδεδεµένων πελατών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 25 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/ «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», αθροίζονται και αποτελούν για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ενιαίο χρηµατοδοτικό άνοιγµα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3 3 β. Μεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα: Ένα χρηµατοδοτικό άνοιγµα προς έναν πελάτη ή προς µία οµάδα συνδεδεµένων πελατών θεωρείται µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα όταν το ύψος του είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. γ. Εγγύηση: Στον όρο εγγύηση, εκτός από τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης, περιλαµβάνονται επίσης τα πιστωτικά παράγωγα µέσα, τα οποία αναγνωρίζονται ως τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου, βάσει των προβλεποµένων στο Κεφάλαιο II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» και στο Τµήµα Η της Π /ΤΕ 2589/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων»,. Στον όρο εγγύηση δεν περιλαµβάνονται τα οµόλογα που είναι συνδεδεµένα µε τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείµενου µέσου (credit linked notes). 2. Για τον προσδιορισµό της έννοιας του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος για ανοίγµατα και απαιτήσεις εντός χαρτοφυλακίου συναλλαγών ισχύουν τα ακόλουθα: α. Τα ανοίγµατα έναντι κατ' ιδίαν πελατών που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών υπολογίζονται αθροίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: αα) την αξία -εφόσον είναι θετική- κατά την οποία οι θετικές θέσεις της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υπερβαίνουν τις αρνητικές θέσεις σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται από τον εν λόγω πελάτη. Η καθαρή θέση σε καθένα από τα διάφορα µέσα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις µεθόδους που προβλέπονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», ββ) το καθαρό άνοιγµα, στην περίπτωση αναδοχής της έκδοσης χρεωστικών τίτλων ή µετοχών και γγ) τα ανοίγµατα που οφείλονται στις συναλλαγές, συµφωνίες και συµβάσεις που αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου», µε τον οικείο πελάτη. Τα ανοίγµατα αυτά υπολογίζονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην ίδια ως άνω Απόφαση για τον υπολογισµό του ύψους των ανοιγµάτων, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία για τον υπολογισµό των ανοιγµάτων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις της Π /ΤΕ 2589/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων». Για τους σκοπούς της υποπερίπτωσης (ββ) ανωτέρω, το καθαρό άνοιγµα υπολογίζεται αφαιρώντας τις θέσεις αναδοχής που αναλαµβάνουν ή υπαναδέχονται τρίτοι, βάσει τυπικής συµφωνίας, µειωµένες βάσει των συντελεστών που ορίζονται στο Τµήµα Ζ -- του Παραρτήµατος I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς».

4 4 β. Τα ανοίγµατα έναντι οµάδας συνδεδεµένων πελατών στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών υπολογίζονται αθροίζοντας τα ανοίγµατα έναντι κατ' ιδίαν πελατών εντός µιας οµάδας, όπως προβλέπει η περίπτωση (α) ανωτέρω. γ. Τα συνολικά ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων πελατών ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών υπολογίζονται αθροίζοντας τα ανοίγµατα που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και εκείνα που προκύπτουν από τις συναλλαγές εκτός χαρτοφυλακίου. 3. Επιτρέπεται η αναγνώριση της χρηµατοδοτούµενης ή µη πιστωτικής προστασίας, για τις ανάγκες της εφαρµογής των οριζοµένων στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης, εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επιλεξιµότητας και οι άλλες ελάχιστες απαιτήσεις, κατά τα προβλεπόµενα για τις τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου στο Κεφάλαιο II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». Άρθρο 2 ιαδικασία παρακολούθησης Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων 1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να έχουν αποτελεσµατική διοικητική και λογιστική οργάνωση και επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισµό, τη λογιστική καταγραφή, τις µεταβολές και την εν γένει παρακολούθηση των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, όπως προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση, στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει θεσπίσει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως προς τα χρηµατοδοτικά της ανοίγµατα. 2. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρέπει να αναλύουν τα ανοίγµατά τους κατά εκδότη εξασφαλίσεων, προκειµένου να παρακολουθούν την ύπαρξη πιθανού κινδύνου συγκέντρωσης επί των εξασφαλίσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να λαµβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα ή/και να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιοδήποτε σηµαντικό εύρηµα. 3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν σε εφαρµογή συστήµατα µε τα οποία να διασφαλίζεται η άµεση ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε προσωρινή µεταφορά ανοιγµάτων σε άλλη εταιρεία, ανήκουσα ή µη στον ίδιο όµιλο, ή/και για πραγµατοποίηση συναλλαγών που έχουν ως σκοπό να κλείσουν το άνοιγµα κατά την περίοδο των δέκα ηµερών και να δηµιουργήσουν άλλο, πράξεις που συνεπάγονται την αποφυγή πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπταν από ανοίγµατα που υπερβαίνουν τα όρια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης, από τη στιγµή που τα ανοίγµατα αυτά θα διατηρούντο περισσότερο από δέκα ηµέρες. 4. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν σε εφαρµογή συστήµατα για να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ανοίγµατα που υφίστανται λόγω αναδοχής

5 5 εκδόσεων από τη στιγµή της πρώτης ανάληψης υποχρεώσεων µέχρι την πρώτη εργάσιµη ηµέρα, ανάλογα µε την φύση των κινδύνων των οικείων αγορών. Άρθρο 3 Γνωστοποίηση των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα χρηµατοδοτικά τους ανοίγµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/ «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Άρθρο 4 Ανώτατα όρια 1. Κάθε µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι ενός πελάτη ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το ίδιο ποσοστό (20%) ισχύει για µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν ο πελάτης ή η οµάδα συνδεδεµένων πελατών είναι: α. µητρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, β. µία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, γ. µια ή περισσότερες από τις θυγατρικές της µητρικής της επιχείρησης. 2. Το σύνολο των ανοιγµάτων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι α) φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό συµµετοχής ή δικαιωµάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και β) των πέντε µεγαλύτερων µετόχων της, δεν θα υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου προσµετρώνται, σε κάθε περίπτωση αντιστοίχως, τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποτελούν «οµάδα συνδεδεµένων πελατών» µε τα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξαιρέσει τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την υποχρέωση τήρησης του ορίου που προβλέπεται σε αυτή την παράγραφο, καθορίζοντας ειδική διαδικασία και µέτρα ελέγχου της συγκέντρωσης κινδύνων που προκύπτουν. 3. Το άθροισµα των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 800% των ιδίων κεφαλαίων της.

6 6 4. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τα ανωτέρω όρια σε κάθε χρονική στιγµή. Εάν σε εξαιρετική περίπτωση τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα υπερβούν τα εν λόγω όρια, η υπέρβαση θα κοινοποιείται άµεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέψει προσωρινά την υπέρβαση, στη βάση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για την επαναφορά στα ισχύοντα, µε βάση την παρούσα Απόφαση, όρια. 5. Σε περίπτωση που Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση εποπτείας των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση, δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν.3601/2007 ή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 79 του εν λόγω νόµου, θα λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική κατανοµή των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων εντός του οµίλου. 6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 ως 4 του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τα ακόλουθα στοιχεία της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ «Ορισµός Ιδίων Κεφαλαίων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»: : α. το στοιχείο της παρ. 1(στ) του άρθρου 2, β. τα στοιχεία της παρ. 1(ε) και της παρ. 2 του άρθρου 3, και γ. τα στοιχεία του άρθρου 4. Άρθρο 5 Εξαιρέσεις Από τα όρια του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης εξαιρούνται: 1. Τα ανοίγµατα που αναλαµβάνει µια Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι της µητρικής της επιχείρησης, των άλλων θυγατρικών της µητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών αυτής, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, σε κράτη-µέλη της Ευρωπαικής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, όπου εφαρµόζονται ισοδύναµοι, µε της παρούσας Απόφασης, κανόνες, στους οποίους υπόκειται και η εν λόγω Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 2. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών χωρίς εξασφάλιση, στις οποίες θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση».

7 7 3. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι διεθνών οργανισµών ή πολυµερών τραπεζών ανάπτυξης χωρίς εξασφάλιση, στις οποίες θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 4. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, οι οποίες καλύπτονται από τη ρητή εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, νοµικών προσώπων του δηµοσίου τοµέα, διεθνών οργανισµών ή πολυµερών τραπεζών ανάπτυξης, µε την προϋπόθεση ότι, σε απαιτήσεις χωρίς εξασφάλιση έναντι της παρέχουσας την εγγύηση επιχείρησης, θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 5. Άλλα ανοίγµατα έναντι, ή καλυπτόµενα από την εγγύηση, κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, διεθνών οργανισµών, πολυµερών τραπεζών ανάπτυξης ή νοµικών προσώπων του δηµοσίου τοµέα, όταν σε απαιτήσεις χωρίς εξασφάλιση, κατά της οντότητας έναντι της οποίας υφίσταται το άνοιγµα ή της οποίας παρέχει την εγγύηση, θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 6. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις και άλλα ανοίγµατα έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων ή των κεντρικών τραπεζών, που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εκπεφρασµένες και ενδεχοµένως χρηµατοδοτούµενες στο εθνικό νόµισµα του αντισυµβαλλοµένου. 7. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, καθώς και άλλα ανοίγµατα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών ή στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα τα οποία είναι εγγυηµένα από αυτές και στα οποία θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 8. Στοιχεία ενεργητικού και άλλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, καλυπτόµενα κατά ποσοστό 120% τουλάχιστον από την τρέχουσα αξία τίτλων, που έχουν εκδοθεί από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες, διεθνείς οργανισµούς, πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης, τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις δηµοσίου τοµέα και τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι του εκδότη, στις οποίες θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0% βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση».

8 8 Στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα δεν καλύπτονται µε την ως άνω υπεραξία, µειώνεται αντίστοιχα το εξαιρούµενο ποσό του ανοίγµατος, έτσι ώστε το υπόλοιπό τους να καλύπτεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το ακάλυπτο ποσό που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη κατά 100% για τον υπολογισµό των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. 9. Στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα, κατά το τµήµα που είναι εξασφαλισµένα µε δεσµευµένη για το σκοπό αυτό κατάθεση µετρητών σε πιστωτικό ίδρυµα, που είναι µητρική ή θυγατρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 10. Στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα, εξασφαλισµένα κατά ποσοστό 120% τουλάχιστον από την τρέχουσα αξία πιστοποιητικών καταθέσεων, που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα που είναι µητρική ή θυγατρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και είναι κατατεθειµένα για το σκοπό αυτό στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή στο πιστωτικό ίδρυµα. Στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα δεν καλύπτονται µε την ως άνω υπεραξία, µειώνεται αντίστοιχα το εξαιρούµενο ποσό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 2 της ανωτέρω παραγράφου Καλυµµένα οµόλογα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παρ. 8 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 12. Ανοίγµατα εξασφαλισµένα µε ενέχυρο τίτλων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 8, υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι δεν έχουν εκδοθεί από την ίδια την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τη µητρική της ή θυγατρικές επιχειρήσεις της ίδιας ή της µητρικής της επιχείρησης, ούτε από τον εν λόγω πελάτη ή οµάδα συνδεδεµένων µε αυτόν πελατών και πληρούν τους ακόλουθους όρους: α. αποτιµώνται σε τρέχουσες τιµές, β. αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε αναγνωρισµένη αγορά που λειτουργεί κανονικά, είναι προσιτή στο κοινό και οι διαµορφούµενες τιµές ανακοινώνονται συστηµατικά έτσι ώστε να είναι εφικτή κάθε στιγµή η αποτίµηση των τίτλων µε βάση τις αγοραίες τιµές τους, γ. η αξία των ενεχυριαζοµένων τίτλων υπερβαίνει την αξία του ανοίγµατος κατά: 150%, στην περίπτωση των µετοχών ή παραγώγων ή δοµηµένων προϊόντων, κατά την έννοια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», µε υποκείµενο µέσο µετοχές ή δείκτες µετοχών, 100%, σε κάθε άλλη περίπτωση συµπεριλαµβανοµένων παραγώγων ή δοµηµένων προϊόντων, κατά την έννοια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων

9 9 Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», µε υποκείµενο µέσο οµόλογα, 50%, στην περίπτωση οµολόγων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών-µελών, εκτός αυτών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 8 ή από πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης, άλλες από εκείνες στις οποίες εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση», δ. δεν υφίσταται αναντιστοιχία µεταξύ ληκτότητας του ανοίγµατος και ληκτότητας της εξασφάλισης. Στην περίπτωση που τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν καλύπτονται µε την ως άνω υπεραξία, µειώνεται αντίστοιχα το εξαιρούµενο ποσό, κατά τα αναφερόµενα στο εδάφιο 2 της ανωτέρω παραγράφου 8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ανάλυση των ανωτέρω εξασφαλίσεων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2, παρ. 2 της παρούσας Απόφασης, προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθή τήρηση της παρούσας διάταξης. 13. Μέχρι 50% της αξίας των κατοικιών που αποτελούν εξασφάλιση για τις παρακάτω κατηγορίες ανοιγµάτων: α. ανοίγµατα που εξασφαλίζονται µε εγγεγραµµένα βάρη επί κατοικιών, β. ανοίγµατα εξασφαλισµένα µε µετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρείες, λειτουργούσες βάσει του φινλανδικού νόµου περί στεγαστικών εταιρειών του 1991 ή µεταγενέστερης ισοδύναµης νοµοθεσίας και γ. ανοίγµατα σχετιζόµενα µε πράξεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατοικιών, στις οποίες ο εκµισθωτής διατηρεί την πλήρη κυριότητα του ακινήτου για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Η αξία των εντός της Ελλάδος ακινήτων προσδιορίζεται µε βάση τις εµπορικές αξίες κατά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους (γ.vi) και (δ) της παραγράφου 10 του τµήµατος Ε της Π /ΤΕ 2588/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση», για δε τα ακίνητα που ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανόνες αποτίµησης που ισχύουν σε κάθε χώρα, οι οποίοι προβλέπονται από νοµοθετικές ή διοικητικέςκανονιστικές διατάξεις.

10 10 Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως κατοικία θεωρείται εκείνη η οποία χρησιµοποιείται ή εκµισθώνεται ή θα χρησιµοποιηθεί ή θα εκµισθωθεί από τον αντισυµβαλλόµενο. 14. Τα ακόλουθα ανοίγµατα, εφόσον λαµβάνουν συντελεστή στάθµισης 50%, βάσει των προβλεποµένων στην Π /ΤΕ 2588/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση», Τµήµα Ε, και µόνο µέχρι το 50% της αξίας του εκάστοτε ακινήτου: α. ανοίγµατα που εξασφαλίζονται µε εγγεγραµµένα βάρη επί εµπορικών ακινήτων ή µε µετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρείες που λειτουργούν βάσει του φινλανδικού στεγαστικού νόµου του 1991 ή επακόλουθης ισοδύναµης νοµοθεσίας, για γραφεία ή άλλα εµπορικά ακίνητα και β. ανοίγµατα σχετιζόµενα µε πράξεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων για γραφεία ή άλλα εµπορικά ακίνητα. 15. Το 50% των στοιχείων εκτός ισολογισµού, µέτριου κινδύνου που αναφέρονται στο Παράρτηµα I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 16. Τα ανοίγµατα που κατατάσσονται στα εκτός ισολογισµού στοιχεία µε χαµηλό κίνδυνο, εφόσον έχει συναφθεί συµφωνία µε τον πελάτη ή την οµάδα των συνδεδεµένων πελατών, η οποία προβλέπει ότι το άνοιγµα έχει ισχύ, µόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν οδηγεί σε υπέρβαση των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. 17. Για τον υπολογισµό των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης 20%: α. Στα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις και άλλα ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, εφόσον τα ως άνω στοιχεία δεν αποτελούν ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων, απαιτήσεις και άλλα ανοίγµατα έναντι αναγνωρισµένων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τρίτων χωρών και αναγνωρισµένων οίκων διακανονισµού και εκκαθάρισης και χρηµατιστηρίων, καθώς και τα εµπορικά και άλλα γραµµάτια µε λήξη µέχρι ένα έτος, κατ ανώτατο όριο, που φέρουν οπισθογράφηση από ίδρυµα. β. στα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, εφόσον στις απαιτήσεις αυτές θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 20%, καθώς και στα άλλα ανοίγµατα έναντι αυτών των κυβερνήσεων και αρχών ή τα οποία είναι εγγυηµένα από αυτές και στα οποία θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 20%, βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση».

11 Επιτρέπεται στις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που αναλαµβάνουν υπηρεσίες αναδόχου να υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: α. Η υπέρβαση, συνυπολογιζοµένων όλων των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην έννοια του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος, αλλά µετά την αφαίρεση του τµήµατος που τυχόν έχουν αναλάβει άλλοι ανάδοχοι της έκδοσης, δεν θα υπερβαίνει το 40% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και θα προέρχεται αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών αναδόχου για το χρονικό διάστηµα που προηγείται της τυχόν απόκτησης των τίτλων. β. Για το υπερβάλλον, του 20% των ιδίων κεφαλαίων, ποσό θα υπολογίζεται πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση σύµφωνα µε το Παράρτηµα I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς». γ. Σε περίπτωση ανάληψης υπηρεσιών αναδοχής σε περισσότερες εκδόσεις, το σύνολο των υπερβάσεων δεν θα υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Άρθρο 6 Εκχώρηση απαιτήσεων 1. Για τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι ενός πελάτη ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών, που καλύπτονται µε τη ρητή και άνευ όρων εγγύηση τρίτων προσώπων ή µε ενεχυρίαση τίτλων που εκδίδονται από τρίτο πρόσωπο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης, ισχύει ότι: α. µπορούν να θεωρηθούν, κατά την κρίση των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως ανοίγµατα έναντι του εγγυητή ή του εκδότη των τίτλων και όχι έναντι του πελάτη ή β. στην περίπτωση αγοράς / εκχώρησης απαιτήσεων, εφόσον στη σύµβαση προβλέπεται ότι υπάρχει οποιασδήποτε µορφής δικαίωµα αναγωγής κατά του εκχωρητή των απαιτήσεων, η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την κρίση της, µπορεί να θεωρήσει ότι το άνοιγµα υφίσταται είτε έναντι του εκχωρητή είτε έναντι του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι η µεταχείριση που θα επιλεγεί θα είναι συνεπής µε την πολιτική διαχείρισης και µέτρησης πιστωτικού κινδύνου που εφαρµόζει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή µε την ειδικότερη µεθοδολογία που προβλέπεται, στην περίπτωση που υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις σύµφωνα µε την Π /ΤΕ 2589/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων». 2. Όταν εφαρµόζεται η µεταχείριση που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

12 12 α. σε περίπτωση που η εγγύηση είναι εκπεφρασµένη σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος, το ποσό του ανοίγµατος που θεωρείται καλυµµένο θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη µεταχείριση των αναντιστοιχιών νοµισµάτων για µη χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙ της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση», β. η αναντιστοιχία µεταξύ ληκτότητας του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος και ληκτότητας της προστασίας υπόκειται στις διατάξεις που διέπουν τη µεταχείριση των αναντιστοιχιών ληκτότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙ της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» και γ. η µερική κάλυψη δύναται να αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙ της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». Άρθρο 7 Τελικές ιατάξεις 1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1/1/ Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 3. Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη

4/459/27.12.2007, 5/459/27.12.2007, 6/459/27.12.2007, 7/459/27.12.2007,

4/459/27.12.2007, 5/459/27.12.2007, 6/459/27.12.2007, 7/459/27.12.2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007,

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05 Κ.Δ.Π. 556/2007 ~~$ \~J(J '~ai!f χ ΕΠΙΣΗΜΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ Αριθμός 4245 Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 3833 Αριθμός 556 ΟΔΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2614/07.04.2009. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2614/07.04.2009. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2614/07.04.2009 ΘΕΜΑ: Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ VI. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (CRM) 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Τροποποίηση σταθµισµένων ανοιγµάτων. Παράρτηµα VIII 37. (1) Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπολογισµός της καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθ. Αδείας 8/507/28.04.2009 Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

30) MiFID, Markets in Financial Instruments Directive

30) MiFID, Markets in Financial Instruments Directive 30) MiFID, Markets in Financial Instruments Directive Πρόκειται για την Οδηγία 2004/39/EC/ 21.4.2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την Οδηγία 2006/73/ EC/10.8.2006 για την εφαρμογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2257 10 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πράξη Διοικητή υπ αριθμ. 2646/9 9 2011 Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 379800 Τ. Θ. 25529 ΤΗΛ. /ΣΙΣ: CENTRABANK - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1395 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΕΛΕΞ: 2424, 2228 ΤΕΛΕΦΑΞ: 02-378153 www.centralbank.gov.cy Αρ. Φακ.: 3.1.2/3.2.1.2.1 Προς όλες τις

Διαβάστε περισσότερα