«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-141 / ) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» Της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ» Η ΠΡΑΞΗ ΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Διάρκεια του Έργου: έως 31/12/2014 Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Προϋπολογισμός: Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αθήνα 2013

2 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Τίτλος πράξης: Τίτλος έργου: Είδος διαδικασίας: Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό Δημιουργία ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας της ΕΣΕΕ Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Διάρκεια έργου: Από ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 31/12/2014. Ημερομηνία Δημοσίευσης: Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 14:00 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, 4ος όροφος Αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 14:00 Αναθέτουσα Αρχή: Παραλαβή διακήρυξης: Είδος σύμβασης: Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Προϋπολογισμός έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ , 4ος όροφος Παροχή Υπηρεσιών Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 ) Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους. Χρηματοδότηση: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμβάλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους. Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι των άρθρων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της διακήρυξης. 2 / 74

3 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Δημιουργία ιστοσελίδας Τεχνικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Εικαστικές προδιαγραφές της ιστοσελίδας Φιλοξενία (hosting), τεχνική υποστήριξη και διαχείριση της ιστοσελίδας Τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης της ιστοσελίδας Δημιουργία βάσης δεδομένων Γενικά χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων Δυνατότητες του υποσυστήματος της βάσης δεδομένων: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ...16 ΜΕΡΟΣ Β...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικά Περιεχόμενα φακέλου Τεχνική Προσφορά Περιεχόμενα φακέλου Οικονομική Προσφορά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς / 74

4 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων οικονομικής προσφοράς Τελική αξιολόγηση - Επιλογή αναδόχου ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ...53 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI...57 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...66 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / 74

5 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 / 74

6 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ , τηλ.: , fax: ) εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή». Πληροφορίες : κ. Αριστείδης Κωνσταντάς Τηλ.: Fax: Η οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και ο ρόλος και η συμβολή της στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων των διαφόρων οργανικών μονάδων της, βρίσκονται στο επίσημο δικτυακό της τόπο και συγκεκριμένα στο τμήμα ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΕΕ ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΕΕ. Στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες και στοιχεία για ένα πλήθος θεμάτων και δραστηριοτήτων της Ε.Σ.Ε.Ε., χωρίς βεβαίως να αποτυπώνουν σε όλο του το εύρος τη δράση του φορέα, όπως: Έρευνες, εκθέσεις και ειδησεογραφικού χαρακτήρα πληροφοριακό υλικό που παράγεται από τον Τομέα Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για θέματα εμπορίου Πληροφορίες για θέματα οικονομίας και φορολογίας Πληροφορίες για εργατικά θέματα Πληροφορίες για θέματα κοινωνικής ασφάλισης Πληροφορίες για θέματα προστασίας καταναλωτή Πληροφορίες για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου Πληροφορίες που αφορούν τη νομοθεσία (σχετικά με τις δραστηριότητες του κλάδου) Διάφορες δραστηριότητες της Ε.Σ.Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διενέργεια δημοσκοπήσεων κ.α.. 6 / 74

7 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ , 4 ος όροφος). Στους ενδιαφερόμενους διατίθενται τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού από 01/02/2013 μέχρι και την 25/02/2013 ώρες 09:00-14:00. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη διακήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ », στους Άξονες Προτεραιότητας 07,08 και 09 (κωδ. ΟΠΣ: ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω πράξης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου θα δημιουργήσει στην έδρα της μία δομή για την ισότητα των φύλων, η οποία θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο του εμπορίου καθώς και σε συνδέσμους γυναικών εμπόρων επιχειρηματιών, σχετικά με ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του εμπορικού συνδικαλισμού, με απώτερο σκοπό την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο εργασιακό και συνδικαλιστικό πεδίο του εμπορίου. 2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα δημιουργηθούν ορισμένα εργαλεία για την υποστήριξη της λειτουργίας της Δομής Ισότητας των φύλων της ΕΣΕΕ. Αναλυτικότερα θα δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της δομής ισότητας των φύλων της ΕΣΕΕ (Παραδοτέο Π1), με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες και την προώθηση θεμάτων ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης, καθώς και μία δικτυακή βάση δεδομένων (Παραδοτέο Π2) η οποία θα είναι κατάλληλα συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα της Δομής Ισότητας και θα χρησιμοποιείται από τα στελέχη της Δομής Ισότητας. 7 / 74

8 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δημιουργία ιστοσελίδας Τεχνικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της δομής ισότητας των φύλων της ΕΣΕΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες και την προώθηση θεμάτων ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης. Στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλες οι σχετικές με την πράξη πληροφορίες (τρόπος λειτουργίας δομής, περιεχόμενο πράξης, συχνές ερωτήσεις (FAQ), news letter και δελτία τύπου, χρήσιμες συνδέσεις, δικτύωση και συνεργασίες), καθώς και όλο το υλικό και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από την υλοποίηση των Δράσεων (Αρχείο νομικών θεμάτων, Κατάλογοι βασικών ερωτήσεων απαντήσεων για τουλάχιστον 4 θεματικές ενότητες: 1) Οικονομικά θέματα, 2) Ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, 3) Εμπορικό δίκαιο, 4) Συνδικαλιστικά θέματα κλπ.). Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του περιεχομένου της ιστοσελίδας (κατάλογοι και αρχεία που ανανεώνονται συχνά), θα ληφθεί μέριμνα για την άμεση υλοποίηση των απαραίτητων ανανεώσεων της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί, απαιτείται να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές: - Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash, power point, βάσεις δεδομένων, κ.α.) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (πχ. flash animation). - Απλό και φιλικό σύστημα διαχείρισης που να χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα (expandability) και διαχειρισιμότητα (manageability), δηλαδή σύστημα διεπαφής (interface) στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί με απλό τρόπο να προβαίνει σε προσθήκη παντός τύπου κειμένων και αρχείων, σε διαμόρφωση υπαρχόντων ενοτήτων, καθώς και σε προσθαφαίρεση διαφόρων αρχείων βίντεο, ήχου, εικόνων κ.λπ. - Δημιουργία Flash menu στα κεντρικά σημεία της σελίδας. - Δημιουργία Flash Header και Flash Footer. - Απεριόριστος αριθμός κύριων κατηγοριών και υποκατηγοριών. - Προβολή των 10, τουλάχιστον, νεότερων δελτίων τύπου. - Παρουσίαση των μελών αλλά και των συσχετιζόμενων φορέων (οργανόγραμμα). - Σελίδες με τις δραστηριότητες και της ενέργειες πρωτίστως του προγράμματος αλλά και των συσχετιζόμενων με αυτό φορέων. 8 / 74

9 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ - Δημιουργία ιστοσελίδας σε Ελληνικά και Αγγλικά και με δυνατότητα προσθήκης και άλλων γλωσσών. - Φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα. - Αποθήκευση στοιχείων των επισκεπτών της ιστοσελίδας. - Δημιουργία φόρμας επικοινωνίας για καταχώρηση στοιχείων επισκέπτη. - Αυτόματη αποστολή επιβεβαιωτικών s στους επισκέπτες της σελίδας. - Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς. - Σελίδα με τα συνεργαζόμενα links (φορέων, εταίρων, υπουργείων κ.λπ.). - Διαχείριση δικαιωμάτων προσπέλασης: δυνατότητα διαφοροποίησης επιπέδου πρόσβασης του κάθε χρήστη στις πληροφορίες της ιστοσελίδας με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (Username-Password). - Δυνατότητα αποστολής υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης στα εγγεγραμμένα μέλη. - Σελίδα με συνεντεύξεις και πρόσωπα. - Εύχρηστη εσωτερική μηχανή αναζήτησης ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα, με λέξεις κλειδιά, ό,τι τον ενδιαφέρει. - Χάρτη ιστοσελίδας (site map). - Ενότητα F.A.Q. για τους επισκέπτες η οποία θα είναι εύκολη στην χρήση. - Δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπήσεων υπό τη μορφή polls. - Δυνατότητα δημιουργίας και εγκατάστασης εφαρμογής forum (διαλόγου): o o Ειδικό υποσύστημα εγγραφής χρηστών (εγγεγραμμένα μέλη). Τα εγγεγραμμένα μέλη θα έχουν δυνατότητα: i. Συμμετοχής στο forum. ii. Ανάρτησης δημοσιεύσεων (σε συγκεκριμένες ενότητες). - Ειδική κατηγορία «Νέα» (News): Δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης νέων συμβάντων. - Δυνατότητα παροχής newsletter προς τα μέλη της ιστοσελίδας. - Rss Feeds. 9 / 74

10 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Εικαστικές προδιαγραφές της ιστοσελίδας Η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει επίκαιρο σχεδιασμό (design) σύμφωνα με πρότυπα ιστοσελίδων επαγγελματικού χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να απεικονίζει το ρόλο και τη χρησιμότητα του Προγράμματος μέσω της συνεχούς ενημερώσεως των επισκεπτών της. Αρχικά, ο Ανάδοχος θα λάβει σε ψηφιακή μορφή τα λογότυπα και τα πάσης φύσεως ενημερωτικά κείμενα (παρουσίαση του έργου, οργανόγραμμα κ.λπ.) που αφορούν το Πρόγραμμα και των λοιπών άμεσα συσχετιζόμενων με το πρόγραμμα φορέων. Κατόπιν, και σε συνδυασμό με τις εικαστικές και λειτουργικές υποδείξεις του φορέα, θα προβεί στη δημιουργία τριών, τουλάχιστον, δοκιμαστικών εικαστικών templates προκειμένου για την επιλογή του ενδεδειγμένου. Στη συνέχεια, με βάση την επιλογή, θα τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί όλη η σειρά εικαστικών που αφορά στη δημιουργία των επιμέρους θεματικών ενοτήτων αλλά και των άλλων αντικειμένων του site Φιλοξενία (hosting), τεχνική υποστήριξη και διαχείριση της ιστοσελίδας Μέρος της ανάπτυξης της ιστοσελίδας αποτελεί και η ενότητα της φιλοξενίας (hosting), της διαχείρισης και της τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας. Η εμπλοκή του Αναδόχου στη συγκεκριμένη ενότητα επιμερίζεται ως εξής: Φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας Η φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας αποτελεί μέρος της ανάπτυξης της ιστοσελίδας και βαρύνει τον Ανάδοχο. Η φιλοξενία θα πρέπει να παρασχεθεί από τον Ανάδοχο είτε μέσω δικού του εξοπλισμού (server κ.λπ.) είτε κατόπιν συμφωνίας του με εταιρεία (ελληνική ή διεθνή) που θα παράσχει τη φιλοξενία μέσω δικών της εγκαταστάσεων. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σαφής ως προς το είδος της φιλοξενίας που θα εξασφαλίσει για την ιστοσελίδα, δηλαδή αν θα είναι τύπου standalone σε διακομιστή (server) ή shared σε διακομιστή (server) με άλλες εφαρμογές. Η φιλοξενία θα πρέπει να παρέχεται για δύο (2) χρόνια από την παράδοση της ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τις παρακάτω προδιαγραφές σχετικά με τη φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας: - Ο διακομιστής (server) που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι να είναι πρόσφατης τεχνολογίας (όχι παλαιότερος του ενός έτους). - Ο αποθηκευτικός χώρος του διακομιστή που θα φιλοξενήσει την ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 MB, με δυνατότητα μελλοντικής του επέκτασης. 10 / 74

11 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ - Το διαθέσιμο εύρος ζώνης για την ιστοσελίδα να είναι τουλάχιστον 3GB/μήνα. - Το backup της εφαρμογής να γίνεται σε μαγνητικό μέσο (DLT), επί καθημερινής βάσεως και με τρόπο αυτοματοποιημένο. - Συμπληρωματικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διάθεση των παρακάτω: o o o o o o o 100, τουλάχιστον, pop accounts. Άπειρων aliases/forwarding για λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Λειτουργία αυτόματης απάντησης (autoresponding). Δυνατότητα παροχής web accounts. Web based administration. Δυνατότητα για λίστες διανομής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Mailing List). Τείχος προστασίας (firewall) και intrusion detection. Επιπλέον, στις προσφορές που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς τα παρακάτω: - Οι τύποι scripting που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή της ιστοσελίδας (π.χ. PHP ή/και PERL), καθώς και οι εκδόσεις αυτών. - Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του χώρου που θα φιλοξενήσει την ιστοσελίδα. - Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διακομιστή (server) στον οποίο θα φιλοξενείται η ιστοσελίδα, δηλαδή η επεξεργαστική ισχύς του, η μονάδα σκληρού δίσκου, το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του. Τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας Η τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας αποτελεί μέρος της ανάπτυξης της ιστοσελίδας και βαρύνει τον Ανάδοχο. Για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τα παρακάτω: - Διαθεσιμότητα στελεχών του που θα αναλάβουν αφενός την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας και αφετέρου την επικοινωνία με τους διαχειριστές (μέλη του Προγράμματος) της ιστοσελίδας, για δύο (2) χρόνια. - Δυνατότητα εγκατάστασης νέων δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα (π.χ. οπτικοακουστικές δυνατότητες, σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αληθινό χρόνο κ.ά.). 11 / 74

12 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ - Επιπλέον, στις προσφορές που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο τρόπος λήψης των αντιγράφων ασφαλείας και των διαδικασιών αποκατάστασης σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας ή/και απώλειας δεδομένων. Διαχείριση της ιστοσελίδας Η διαχείριση της ιστοσελίδας αποτελεί μέρος της ανάπτυξης της ιστοσελίδας και βαρύνει, κατά κύριο λόγο, τον φορέα υλοποίησης του Προγράμματος. Η εμπλοκή του Αναδόχου στον τομέα της διαχείρισης περιορίζεται στην παροχή διαχειριστικής πλατφόρμας πάνω στην οποία θα πραγματοποιείται η διαχείριση της ιστοσελίδας από μέλη του Προγράμματος. Η πλατφόρμα θα αποτελεί μέρος της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, θα παραδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία της διαχείρισης, ο Ανάδοχος θα παράσχει εκπαίδευση τουλάχιστον 16 ωρών στους διαχειριστές της ομάδας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας Τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης της ιστοσελίδας Προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή διαχείριση της ιστοσελίδας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα παρακάτω: - Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς η οποία θα λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού χρόνου (real time control panel), θα διαθέτει ευκολία χειρισμού και θα παρέχει τις κάτωθι δυνατότητες: o Δυνατότητα μορφοποίησης κειμένου bold, italics, παράγραφοι, κ.λπ. o Δυνατότητα επισκόπησης πριν τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου στο portal. o Χρονοπρογραμματισμός για την εμφάνιση ή απόσυρση περιεχομένου από το portal. o Επαναχρησιμοποίηση του ιδίου περιεχομένου σε διαφορετικά σημεία χωρίς την ανάγκη αντιγραφής του. o Διατήρηση όλων των εκδόσεων του περιεχομένου και επισκόπηση της ιστορικότητάς τους (content version control). o Καθορισμός & διαχείριση ρόλων των χρηστών για τη διαχείριση όλου του κύκλου ζωής του περιεχομένου, καθώς και δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίησης, καταχώρησης, έγκρισης κ.λπ. του περιεχομένου. 12 / 74

13 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ o Λίστα ιστορικότητας πρόσβασης στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες για κάθε χρήστη. o Παρακολούθηση του όγκου δεδομένων που καταχωρείται ανά κατηγορία και ανά χρήστη ή βάσει άλλων παραμέτρων. - Έναν, τουλάχιστον, λογαριασμό FTP για τη διαχειριστική πλατφόρμα της ιστοσελίδας. - Απρόσκοπτη Πρόσβαση σε FTP 24x7. - Δυνατότητα προβολής και λήψης αρχείων καταγραφής (log files). - Δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών δεδομένων με βάση πολλαπλά κριτήρια (κυρίως στατιστικά στοιχεία για το υλικό και την επισκεψιμότητα ανά θεματική ενότητα, σελίδα κλπ.). Παρατήρηση: O Κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης της ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν την αναθέτουσα αρχή ως προς την απαίτηση ύπαρξης αδειών χρήσης. Όποιες άλλες άδειες χρήσης για στοιχεία διαχείρισης της ιστοσελίδας πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο Δημιουργία βάσης δεδομένων Γενικά χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων Η δικτυακή βάση δεδομένων (κατάλληλα συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα της Δομής Ισότητας) θα χρησιμοποιηθεί και θα τηρείται από τα στελέχη της Δομής Ισότητας. Μέσω αυτής της βάσης δεδομένων θα δίδεται η δυνατότητα για: - Online καταχώρηση των στοιχείων των γυναικών που ζήτησαν πληροφόρηση για ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του εμπορικού συνδικαλισμού. - Διάχυση πληροφοριών στις γυναίκες ωφελούμενες της πράξης που καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις σχετικές επιλογές που δήλωσαν κατά το στάδιο της εγγραφής τους. - Άντληση στοιχείων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και την επίδοση της γραμμής υποστήριξης, μέσω: Καταχώρησης του είδους της πληροφόρησης που ζητήθηκε, σε κατάλληλη θεματική ενότητα. 13 / 74

14 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Καταχώρησης του τρόπου με τον οποίο ζητήθηκε η πληροφόρηση (τηλεφωνικώς / ηλεκτρονικά). Παρακολούθησης της πληροφόρησης που δίδεται από τα αρμόδια στελέχη (περιγραφή τρόπου χειρισμού αιτημάτων πληροφόρησης και υποστήριξης) Δυνατότητες του υποσυστήματος της βάσης δεδομένων: Η βάση δεδομένων που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να είναι σε πλήρη διαλειτουργικότητα με την ιστοσελίδα και να παρέχει κατ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικότητες: - Δυνατότητα καταχώρησης του συνόλου των απαιτούμενων από την ΕΣΕΕ στοιχείων για τους χρήστες του υποσυστήματος. Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αντίστοιχα πεδία της βάσης δεδομένων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και θα είναι στη διάθεση των διαχειριστών του συστήματος για επιβεβαίωση, παρακολούθηση (monitoring) και εξαγωγή των απαιτούμενων αναφορών (reporting). - Δυνατότητα επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων από τους διαχειριστές του συστήματος πριν τη δημιουργία των αντίστοιχων λογαριασμών χρηστών και την απόδοση των κωδικών εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους χρήστες. - Δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων του προσωπικού προφίλ από τους ίδιους τους χρήστες ακόμα και μετά τη δημιουργία των λογαριασμών πρόσβασης (user accounts). - Δυνατότητα καθορισμού και διαχωρισμού (από στελέχη της ΕΣΕΕ) των στοιχείων που θα είναι για αποκλειστική χρήση της ΕΣΕΕ και δεν θα είναι προσβάσιμα και «ορατά» από τους υπόλοιπους χρήστες του συστήματος, και των στοιχείων που θα αποτελούν μέρος του «κοινού» προφίλ (public profile) του κάθε χρήστη και κατά συνέπεια θα είναι ορατά από τα υπόλοιπα μέλη της «κοινότητας» των χρηστών. - Δυνατότητα καθορισμού και εκτέλεσης παραμετρικών αναζητήσεων στη βάση δεδομένων με εισαγωγή των απαιτούμενων συνδυαστικών κριτηρίων αναζήτησης. - Δυνατότητα δημιουργίας μιας online «κοινότητας» δικτύωσης χρηστών, της οποίας τα μέλη θα μπορούν να αναζητούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια άλλους χρήστες - επιχειρήσεις, να προβάλλουν τα στοιχεία αυτών και στη συνέχεια να επικοινωνούν με αυτούς με διάφορους τρόπους ( , τηλεφωνική επικοινωνία, κ.ο.κ.). - Καταχώρηση στοιχείων και στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική γλώσσα με αποτέλεσμα τη δημιουργία προφίλ χρήστη επιχείρησης και στις δύο γλώσσες, έτσι 14 / 74

15 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ώστε να δίνεται η δυνατότητα δικτύωσης (networking) και με επιχειρήσεις εκτός του Ελλαδικού χώρου. Η γλώσσα του περιβάλλοντος διεπαφής της σχετικής λειτουργικότητας (αναζητήσεις, προβολή, επεξεργασία στοιχείων) θα πρέπει να είναι ταυτίζεται ανά πάσα στιγμή με τη γλώσσα στην οποία έχει επιλέξει να βλέπει την ιστοσελίδα ο χρήστης (Ελληνικά ή Αγγλικά). - Δυνατότητα δημιουργίας και δημοσίευσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων με σκοπό την άντληση ανατροφοδότησης για σχετικά με το αντικείμενο του έργου θέματα, τα οποία θα συμπληρώνονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες μέλη της κοινότητας μέσω της ιστοσελίδας. Τα στελέχη της ΕΣΕΕ θα πρέπει να έχουν δυνατότητες προβολής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων καθώς επίσης και εξαγωγής των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Οι απαιτήσεις αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου τεκμηριώνονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Οι σχετικοί Πίνακες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι στον Φάκελο «Τεχνική Προσφορά» των διαγωνιζομένων. 15 / 74

16 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υλοποίηση και παράδοση των παραδοτέων του έργου ως εξής: Ιστοσελίδα Δομής Ισότητας ΕΣΕΕ (Παραδοτέο Π1) - Τα τρία (3) εικαστικά προσχέδια της ιστοσελίδας, θα πρέπει να παραδοθούν εντός δύο (2) εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης. - Η ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης και της διαχειριστικής πλατφόρμας), θα πρέπει να παραδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. - Οι υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας θα παρέχονται για όλο το χρονικό διάστημα από την παράδοση της ιστοσελίδας έως 31/12/2014. Βάση Δεδομένων Δομής Ισότητας ΕΣΕΕ (Παραδοτέο Π2) - Μία δοκιμαστική έκδοση της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να παραδοθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. - Η τελική έκδοση της βάσης δεδομένων, πλήρως λειτουργική και συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα, θα πρέπει να παραδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ» (έως 31/12/2014). Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 ). Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβασης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλαττομένων και μη θιγομένων των νομίμων δικαιωμάτων της έναντι του Αναδόχου. 16 / 74

17 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ», στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ», επί τη βάσει και με αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 118/2007, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα διακήρυξη είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη. 17 / 74

18 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αναλύονται στην παράγραφο 1.3 (Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι) της παρούσας και τις απαιτήσεις για τη στελέχωση της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Μέρος Β, Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/ Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της διακήρυξης. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με ή 18 / 74

19 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι: α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64), όπως ισχύει, και όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (20), ii. iii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(22). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23). 19 / 74

20 βάσης δεδομένων για τη δομή ισότητας», στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, δ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, ε) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, θ) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Αποκλείονται επίσης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 1.1, 20 / 74

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα