ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ ΑΛΙΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ ΑΛΙΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2013 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Ο ιοικητής του Οργανισµού Α ασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..), έχοντας υ όψη: 1. την υ ο αράγραφο Ι 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) 2. τη µε αριθµ /Οικ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/ ) 3. τις µε αριθµ. 2707/ , 2709/ και 2710/ Α οφάσεις Ένταξης του Υ ουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 4. το µε αριθµ.2965/ έγγραφο της Ειδικής Υ ηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση» 5. το µε αριθµ. ρωτ / έγγραφο του ΑΣΕΠ, µε το ο οίο εγκρίθηκε η αρούσα ηµόσια Πρόσκληση του ΟΑΕ, καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού ηλικίας 18 ετών και άνω, ου ε ιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία ροσλήψεων ροσω ικού για την ροώθηση της α ασχόλησης µέσω ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους δηµόσιους φορείς 1

2 (Ε ιβλέ οντες Φορείς) οι ο οίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτηµα I) της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης, να υ οβάλουν µε ηλεκτρονικό τρό ο αίτηση συµµετοχής α ό 13/11/2013 έως και 20/11/2013 και ώρα 12 η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τό ο του ΟΑΕ χρησιµο οιώντας το σχετικό εδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι το οθετήσεις- ροσλήψεις διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ωφελουµένων, σύµφωνα µε τον ν. 4152/2013 και κατά τη διαδικασία ου ορίζεται στα αρακάτω Κεφάλαια της αρούσας Πρόσκλησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 1.1 Σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στον ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) για την κατάρτιση ρογραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, καθώς και τη µε αριθµ /Οικ ΚΥΑ υλο οιείται Πράξη µε τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Η ράξη αυτή α οσκο εί : στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των ανέργων, στην α οτελεσµατική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην αναβάθµιση των αρεχόµενων ρος τους ολίτες υ ηρεσιών. 1.2 Η Πράξη «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» εντάσσεται στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) ιοικητική Μεταρρύθµιση (.Μ.) και συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.). Ο ροϋ ολογισµός της ανωτέρω Πράξης ανέρχεται στα ,00 ευρώ ερί ου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.1 Η ράξη έχει ως στόχο την άµεση αντιµετώ ιση της ανεργίας ληθυσµιακών οµάδων, ου λήττονται εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσης και της µακράς ύφεσης ου υφίσταται η ελληνική οικονοµία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας του Οργανισµού Α ασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ). Α οβλέ ει στην ενίσχυση της α ασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη / ε ανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθµιση των αρεχόµενων ρος τους ολίτες υ ηρεσιών µέσω ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για τη βελτίωση των αρεχόµενων υ ηρεσιών σε φορείς του 2

3 δηµοσίου τοµέα ου έχουν καθηµερινή και άµεση σχέση µε την εξυ ηρέτηση ολιτών (.χ. ασφαλιστικά ταµεία, κέντρα εξυ ηρέτησης ολιτών, δικαστήρια κ.λ.). Ειδικότερα, α οσκο εί στην αναβάθµιση των υ ηρεσιών ου αρέχονται στους ολίτες και στις ε ιχειρήσεις, µέσω της ενίσχυσης φορέων της ηµόσιας ιοίκησης και της Το ικής Αυτοδιοίκησης, της βελτίωσης του χρόνου α ονοµής δικαιοσύνης και της ενίσχυσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης µέσω της αροχής υ οστηρικτικών εργασιών κατά τις διαδικασίες ελέγχου φακέλων των ασφαλισµένων. 2.2 Αντικείµενο της Πράξης ου εριγράφεται στην αρούσα Πρόσκληση είναι η δηµιουργία θέσεων λήρους α ασχόλησης µέσω της ρόσληψης ροσω ικού (εφεξής ωφελούµενοι/ες), για χρονικό διάστηµα έντε (5) µηνών σε Υ ηρεσίες των Ε ιβλε όντων Φορέων, ό ως αυτοί ροσδιορίζονται στις µε αριθµ. ρωτ. 2707/ , 2709/ και 2710/ Α οφάσεις Ένταξης του ρογράµµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΟΡΙΣΜΟΙ-ΡΟΛΟΣ ΟΑΕ 3.1 Υ εύθυνος φορέας για τη διαχείριση και αρακολούθηση της ράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» είναι η Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) ιοικητική Μεταρρύθµιση (.Μ.). 3.2 Ως ικαιούχος φορέας ορίζεται η Ειδική Υ ηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών ΕΚΤ της Γενικής Γραµµατείας ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 3.3 Ο Οργανισµός Α ασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..) είναι ο αρµόδιος φορέας για την υ οδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουµένων και την κατάρτιση του ίνακα των ωφελουµένων, τη σύζευξη των ωφελουµένων µε τις θέσεις α ασχόλησης των ε ιβλε όντων φορέων, ό ως έχουν ροσδιοριστεί α ό τον ικαιούχο, τη διενέργεια ε ιτό ιων ε αληθεύσεων στους ε ιβλέ οντες φορείς και την καταβολή των καθαρών α οδοχών-αµοιβών στους ωφελουµένους και των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών στους ε ιβλέ οντες φορείς, ό ως εξειδικεύεται στα κάτωθι Κεφάλαια της αρούσας Πρόσκλησης. 3.4 Οι Ε ιβλέ οντες Φορείς είναι οι φορείς οι ο οίοι θα ροσλάβουν, θα α ασχολήσουν τους ανέργους και θα ιστο οιούν την α ασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.., ροκειµένου να καταβληθεί το µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος, για τις ανάγκες της αρούσας Πρόσκλησης, και ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτηµα I), δυνάµει των αρα άνω Α οφάσεων Ένταξης. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ & ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Οι Ε ιβλέ οντες Φορείς, ο αριθµός των θέσεων και οι ζητούµενες ειδικότητες εριγράφονται στο Παράρτηµα I, ου α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ικαίωµα υ οβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την ροώθηση της α ασχόλησης µέσω ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.., και ανήκουν σε µία τουλάχιστον α ό τις αρακάτω κατηγορίες: 1. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, µέλη οικογενειών στις ο οίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις ο οίες δεν εργάζεται κανείς 2 3. εγγεγραµµένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ 3 4. εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ 4 5. άνεργοι τυχιούχοι ανωτάτων εκ αιδευτικών ιδρυµάτων ανε ιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1 Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των ροϋ οθέσεων και των κριτηρίων ου λαµβάνονται υ όψη για την κατάταξη των υ οψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων συµµετοχής στην αρούσα ρόσκληση ( και ώρα 12 η µεσηµβρινή). 2 Για την εφαρµογή της αρούσας, ως µέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών, νοούνται οι εγγεγραµµένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1, και ο εγγεγραµµένος άνεργος αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2. 1 βλέπε Επισήµανση 1, 2, 3 και 4. 2 βλέπε Επισήµανση 5 3 βλέπε Επισήµανση 6 4 βλέπε Επισήµανση 7 4

5 3 Στην ερί τωση ου ένας /ή και οι δύο α ό τους υ οψηφίους της κατηγορίας 1 εντάσσονται τουλάχιστον σε µία α ό τις λοι ές κατηγορίες (3,4,5), τότε ωφελούµενοι του ρογράµµατος µ ορούν να είναι και οι δύο σύζυγοι της κατηγορίας 1. 4 Στην ερί τωση ου δια ιστωθεί ότι έχουν υ οβάλει αίτηση και οι δύο σύζυγοι της ρώτης κατηγορίας χωρίς να ληρούν τις ανωτέρω ροϋ οθέσεις, τότε α οκλείονται α ό τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις. 5 Ως αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας ορίζεται ο γονέας ο ο οίος ζει µόνος και έχει τη φροντίδα ενός ή ερισσότερων εξαρτώµενων τέκνων. 6 Οι ωφελούµενοι ου ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα ρέ ει, κατά τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων συµµετοχής, να έχουν συµ ληρώσει το 18 ο έτος (και να διανύουν το 19 ο ) της ηλικίας τους και να µην έχουν υ ερβεί τo 29 ο έτoς της ηλικίας. 7 Ως µακροχρόνια άνεργος ορίζεται ο άνεργος ου είναι εγγεγραµµένος τουλάχιστον 12 συνεχόµενους µήνες στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων συµµετοχής. Ε ισηµαίνεται ότι τυχόν ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα κατάρτισης δεν ροσµετρώνται για τον υ ολογισµό του χρονικού διαστήµατος της ανεργίας. 8 Όσοι έχουν ε ιλεγεί σε ροηγούµενο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ου υλο οιείται, βάσει της υ ο αραγράφου Ι 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) και της µε αριθµ /Οικ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/ ), α οκλείονται α ό τη διαδικασία κατάταξης στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (α αιτούνται για όλες τις ειδικότητες ου ζητούνται α ό τους Ε ιβλέ οντες Φορείς) Οι άνεργοι ρέ ει: 1. Να είναι Έλληνες ολίτες, ή ολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοη ειρώτες ή Οµογενείς αλλοδα οί ου ροέρχονται α ό την Κωνσταντινού ολη και α ό τα Νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να α αιτείται ιστο οιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υ ό την ροϋ όθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση α οδεικνύεται µε άλλους τρό ους (ν.δ. 3832/1958). Για τους ολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. α αιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθµό ε αρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η ο οία α οδεικνύεται µε ιστο οιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 αρ. 1) ου χορηγείται α ό το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) 5

6 ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Πα ανδρέου 37, Τ.Κ Αθήνα, τηλ και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ των κατωτέρω ε ι έδων: Α ΕΠΙΠΕ Ο/ Α2 ΕΠΙΠΕ Ο : Για την Κατηγορία Υ οχρεωτικής Εκ αίδευσης (Υ.Ε.) Β ΕΠΙΠΕ Ο/ Β1 ΕΠΙΠΕ Ο : Για την Κατηγορία ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης (.Ε.) µη ιοικητικού Προσω ικού ή και Εργατοτεχνικού Προσω ικού. Γ ΕΠΙΠΕ Ο/ Β2 ΕΠΙΠΕ Ο: Για την Κατηγορία Πανε ιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκ αίδευσης (Τ.Ε.), µη ιοικητικού Προσω ικού και για την Κατηγορία ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης (.Ε.) ιοικητικού Προσω ικού. ΕΠΙΠΕ Ο/ Γ1 ΕΠΙΠΕ Ο: Για την Κατηγορία Πανε ιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκ αίδευσης (Τ.Ε.) ιοικητικού Προσω ικού. Ε ίσης, α οδεικνύεται µε αντίστοιχο ιστο οιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανε ιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανε ιστηµιού ολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ.: 2310/ ) το ο οίο χορηγείται ύστερα α ό σχετική εξέταση του υ οψηφίου ή α ό άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. Όσοι α έκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε ολιτογράφηση δεν µ ορούν να ροσληφθούν ριν α ό τη συµ λήρωση ενός (1) έτους α ό την α όκτησή της µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων. ικαιούνται να είναι υ οψήφιοι και όσοι α έκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε ολιτογράφηση, αλλά δεν έχει αρέλθει έτος α ό την α όκτησή της εφόσον µέχρι την α όκτησή της ήταν υ ήκοοι κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης. 2 Κατά τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων συµµετοχής να έχουν συµ ληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19 ο έτος). 3 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ου τους ε ιτρέ ει την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων ου ε ιλέγουν. 4 Κατά τον χρόνο λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο ρόσληψης: α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε ο οιαδή οτε οινή για κλο ή, υ εξαίρεση (κοινή ή στην υ ηρεσία), α άτη, εκβίαση, λαστογραφία, α ιστία δικηγόρου, δωροδοκία, κατα ίεση, α ιστία ερί την υ ηρεσία, αράβαση καθήκοντος, καθ υ οτρο ή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για ο οιοδή οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) να µην είναι υ όδικοι ου έχουν αρα εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για ληµµέληµα της ερί τωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει αραγραφεί. 6

7 γ) να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα ολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) να µην τελούν υ ό στερητική δικαστική συµ αράσταση ( λήρη ή µερική), υ ό ε ικουρική δικαστική συµ αράσταση ( λήρη ή µερική) και υ ό τις δύο αυτές καταστάσεις ε) να µην έχουν α ολυθεί α ό θέση δηµόσιας υ ηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώ ου του δηµόσιου τοµέα, λόγω ε ιβολής της ειθαρχικής οινής της οριστικής αύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σ ουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υ αιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν αρέλθει ενταετία α ό την α όλυση. Σηµείωση: Για τους άντρες υ οψηφίους δεν α αιτείται εκ λήρωση των στρατιωτικών τους υ οχρεώσεων. Σε ερί τωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύµβασης, η σύµβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα ρόσληψης) Τα ειδικά τυ ικά ροσόντα ανά ειδικότητα ρόσληψης, εριγράφονται στο Παράρτηµα II, ου α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ Oι τίτλοι σ ουδών εριγράφονται στο Παράρτηµα III, ου α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: α. Η ευθύνη ελέγχου των τυ ικών ροσόντων ρόσληψης ανήκει α οκλειστικά στον Ε ιβλέ οντα Φορέα ρόσληψης. β. Όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά των ανέργων υ οβάλλονται στον Ε ιβλέ οντα Φορέα σε ρωτότυ ο ή σε ακριβές αντίγραφο του ρωτοτύ ου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής ου εξέδωσε το ρωτότυ ο. Γίνονται ε ίσης δεκτά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων ου ζητούνται α ό την ρόσκληση, συνοδευόµενα όµως α αραιτήτως µε υ εύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην ο οία ο άνεργος θα βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα ου ροσκοµίζει α οτελούν γνήσια αντίγραφα των ρωτοτύ ων ου έχει στην κατοχή του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.1 Οι άνεργοι ου υ οβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την α ασχόληση µέσω ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Ε ιβλέ οντες Φορείς του 7

8 Παραρτήµατος I, κατατάσσονται σε Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε βάση τα ακόλουθα αντικειµενικά κριτήρια: 1. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες 2. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ρώτης κατηγορίας της αραγράφου 5.1 της αρούσας, µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες 3. Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό 4. Ηλικία 5. Αριθµός ανήλικων τέκνων. 6.2 Το σύστηµα ε ιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των αρα άνω κριτηρίων, στον καθορισµό τυχόν δικαιολογητικών ου ρέ ει να υ οβληθούν α ό τους δυνητικά ωφελούµενους, στον ορισµό µηχανισµού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθµολόγηση, κατάταξη και το οθέτηση των υ οψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού. Για τους υ οψήφιους συµµετέχοντες, ου κατά τη διαδικασία ελέγχου ροκύ τει ότι δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού, εφαρµόζεται η διαδικασία µοριοδότησης α ό το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Οργανισµού. Τα ανωτέρω κριτήρια µοριοδοτούνται ως εξής: Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ * (µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες και ανώτατο αριθµό µορίων τα 54) 2 ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες και ανώτατο αριθµό µορίων τα 54) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για τους ρώτους 12 µήνες Για τους ε όµενους 12 µήνες Για τους τελευταίους 12 µήνες Για τους ρώτους 12 µήνες Για τους ε όµενους 12 µήνες Για τους τελευταίους 12 µήνες 3 ΑΤΟΜΙΚΟ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ Έως ,00 30 ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ , ,00 20 ΜΟΡΙΑ 1 µόριο ανά λήρη µήνα 1,5 µόριο ανά λήρη µήνα 2 µόρια ανά λήρη µήνα 1 µόριο ανά λήρη µήνα 1,5 µόριο ανά λήρη µήνα 2 µόρια ανά λήρη µήνα 8

9 20.000, , ΗΛΙΚΙΑ και άνω 18 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Για κάθε ανήλικο 12 ΤΕΚΝΩΝ τέκνο * Ο αριθµός των µορίων του κριτηρίου της εγγεγραµµένης ανεργίας ου αφορά στους ανέργους αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών δι λασιάζεται. α. Σε ερί τωση ου µόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 της αρ. 5.1 αιτηθεί συµµετοχή στο ρόγραµµα, τότε ροστίθενται στην µοριοδότησή του και τα µόρια της ανεργίας του/της συζύγου του. β. Στην ερί τωση της 4 ης Ε ισήµανσης της αρ. 5.1, κατά την ο οία, εκ των δύο ανέργων συζύγων ου υ οβάλλουν αίτηση συµµετοχής ως ωφελούµενοι, ο ένας ανήκει και σε µία α ό τις λοι ές κατηγορίες (3,4,5), τότε η αρα άνω ροσαύξηση της ερί τωσης α για τον άλλο σύζυγο δεν ισχύει, και λαµβάνεται υ όψη για τη µοριοδότηση µόνο το χρονικό διάστηµα της εγγεγραµµένης ανεργίας του. γ. Το εισόδηµα ως µοριοδοτούµενο κριτήριο ροκύ τει α ό το δηλωθέν εισόδηµα του οικονοµικού έτους 2013 (εισοδήµατα έτους 2012). Όσοι δεν έχουν υ οχρέωση υ οβολής φορολογικής δήλωσης θα συµ ληρώνουν το αντίστοιχο εδίο στην ηλεκτρονική αίτηση. δ. Ως ατοµικό εισόδηµα νοείται το εισόδηµα του υ οχρέου, σε ερί τωση ου υ οβάλει µόνος του φορολογική δήλωση (.χ. άγαµος, µονογονέας, διαζευγµένος). ε. Ως οικογενειακό εισόδηµα νοείται το εισόδηµα του υ οχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωµένων µελών του. Ως εξαρτώµενα µέλη θεωρούνται τα άτοµα ου ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. στ. Ανήλικο θεωρείται το αιδί το ο οίο δεν έχει συµ ληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του µέχρι και την τελευταία ηµέρα της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων (20/11/2013). Στα τέκνα του ανέργου συµ εριλαµβάνονται και όσα γεννήθηκαν α ό άλλο ή άλλους γάµους καθώς και τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τον ατέρα άνεργο τα ο οία είναι νοµιµο οιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα α ό αυτόν. 9

10 Οι ληροφορίες για τα κριτήρια της συνεχόµενης ανεργίας και της ηλικίας λαµβάνονται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρό ο α ό το µητρώο ανέργων του ΟΑΕ. Οι ληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήµατος λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρό ο αυτε άγγελτα α ό τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). Για τη δια ίστωση του έµ του κριτηρίου (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ), οι δυνητικά ωφελούµενοι υ οβάλλουν τα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τη διαδικασία ου εριγράφεται στην αράγραφο γ. Ε ισηµαίνεται ότι στην ερί τωση ου υ οβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και οι δύο σύζυγοι οι ο οίοι έχουν ανήλικα τέκνα, τότε το σχετικό εδίο των ανήλικων τέκνων συµ ληρώνεται µόνο α ό τον έναν εκ των δύο συζύγων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 7.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι άνεργοι ου ε ιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ρέ ει να συµ ληρώσουν και να υ οβάλουν α οκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρό ο την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η ο οία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr). ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Υ οβολή αίτησης µε τρό ο διαφορετικό α ό αυτόν ου ορίζεται ρητά στην αρούσα ρόσκληση συνε άγεται τον α οκλεισµό του ανέργου α ό τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέ εια, α ό τη διαδικασία ροσλήψεων ου υλο οιείται βάσει αυτού. 2) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων δεν υ οβάλλονται µέσω των Υ ηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισµού. 3) Στις αρµόδιες Υ ηρεσίες του Οργανισµού (ΚΠΑ2) ροσέρχονται µόνο όσοι δυνητικά ωφελούµενοι αναφέρονται στην αράγραφο 7.2.1, ροκειµένου να ροσκοµίσουν τα α αραίτητα δικαιολογητικά Η ηλεκτρονική αίτηση υ οβάλλεται µέσα στην ροθεσµία ου ορίζεται ρητά στην αρούσα ρόσκληση, δηλαδή α ό έως και και ώρα 12 η µεσηµβρινή. Το εµ ρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την 10

11 ηµεροµηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής α οστολής της στον Ο.Α.Ε.. Μετά τη λήξη της ροθεσµίας δεν είναι δυνατή η υ οβολή αιτήσεων Η ηλεκτρονική αίτηση ε έχει θέση υ εύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία ου εριλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων ου δηλώνονται α ό τον άνεργο στην ηλεκτρονική αίτηση ε ισύρει τις ροβλε όµενες οινικές και διοικητικές κυρώσεις Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της λήρους και ορθής συµ λήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υ οχρεούται να συµ ληρώσει µε ακρίβεια τα οικεία εδία της ηλεκτρονικής αίτησης µε τα στοιχεία ου ορίζονται στην αρούσα ρόσκληση και αντιστοιχούν σε ροσω ικά στοιχεία, κριτήρια κατάταξης, ειδικότητα ρόσληψης και ροτιµήσεις φορέων Η αίτηση συµµετοχής συνιστά εξουσιοδότηση ρος τον ΟΑΕ για τη χρήση και ε εξεργασία των ροσω ικών δεδοµένων του αιτούντος α οκλειστικά για τους σκο ούς της αρούσας Πρόσκλησης Ο άνεργος έχει δικαίωµα να υ οβάλει µία (1) µόνο ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, στην ο οία συµ ληρώνει υ οχρεωτικά: - την ενότητα «Προσω ικά Στοιχεία» και ειδικότερα τα εδία «Ε ώνυµο», «Όνοµα», «Όνοµα Πατρός», «ΑΦΜ» και «ΑΜΚΑ». - την ενότητα «Κριτήρια Κατάταξης» στην ο οία δηλώνει υ οχρεωτικά το «ΑΦΜ» µέσω του ο οίου θα γίνει η δια ίστωση του εισοδήµατός του α ό τη Γ.Γ.Π.Σ. Εφόσον α) έχει ανήλικα τέκνα ή/και άνεργο/-η σύζυγο, τον αριθµό των ανήλικων τέκνων του, το «ΑΦΜ» και το «ΑΜΚΑ» του συζύγου στα αντίστοιχα εδία («Αρ. Ανήλικων Τέκνων», «ΑΦΜ Συζύγου» και «ΑΜΚΑ Συζύγου). Τα κριτήρια κατάταξης και ο τρό ος βαθµολόγησης αυτών εριγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 της αρούσας Πρόσκλησης. - στην ενότητα «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ» ε ιλέγει µία (1) µόνο ειδικότητα ρόσληψης α ό τις αναφερόµενες στη σχετική λίστα του Παραρτήµατος Ι. - στην ενότητα ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ε ιλέγει µέχρι τρεις (3) Ε ιβλέ οντες Φορείς και όχι αρα άνω α ό µία (1) Υ ηρεσία Το οθέτησης ανά Ε ιβλέ οντα Φορέα. ιόρθωση ή τρο ο οίηση ή συµ λήρωση των αιτήσεων, συµ λήρωση τυχόν ελλει όντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συµ ληρωµατικών ή διευκρινιστικών, ε ιτρέ εται µε νέες αιτήσεις, οι ο οίες υ οβάλλονται σε αντικατάσταση των ροηγουµένων αιτήσεων ου ακυρώνονται µέχρι τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως και τις και ώρα 12 η µεσηµβρινή. 11

12 7.1.7 Όταν ο άνεργος υ οβάλει την ηλεκτρονική του αίτηση, στην ο οία εριλαµβάνεται ο κωδικός αριθµός καθώς και η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υ οβολής, µ ορεί ταυτόχρονα να την εκτυ ώσει. Σε ερί τωση ου δεν εκτυ ώσει την αίτησή του ταυτόχρονα µε την υ οβολή της, δεν έχει την δυνατότητα αναζήτησής της α ό την ιστοσελίδα του ΟΑΕ. 7.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ α) Στις ερι τώσεις ου οι δυνητικά ωφελούµενοι συµµετέχουν ως άνεργοι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, ροσκοµίζουν ιστο οιητικό οικογενειακής κατάστασης, και ο οιοδή οτε άλλο σχετικό αραστατικό, ό ως οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, ρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συµφωνητικό ρύθµισης γονικής µέριµνας, ε ιµέλειας ε ικοινωνίας και διατροφής τέκνου, α ό τα ο οία ροκύ τει ότι είναι αρχηγοί µονογονεϊκής οικογένειας, και έχουν τη φροντίδα των εξαρτώµενων τέκνων τους. β) άνεργοι τυχιούχοι ανώτατων εκ αιδευτικών ιδρυµάτων ανε ιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα, ου ε ιθυµούν να ροσληφθούν µε βάση την αρούσα Πρόσκληση χωρίς ταυτόχρονα να εντάσσονται τουλάχιστον σε µία α ό τις υ όλοι ες κατηγορίες της αρ. 5.1 (1. µέλη οικογενειών στις ο οίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, 2. µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, 3. νέοι 18-29, 4. µακροχρόνια άνεργοι), υ οχρεούνται να υ οβάλουν ε ικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σ ουδών τους ή να διαθέτουν σχετική βεβαίωση ε ιτυχούς εράτωσης των σ ουδών τους, µόνο στην ερί τωση ου ε ιλέγουν ειδικότητα για την ο οία α αιτείται τίτλος σ ουδών χαµηλότερης εκ αιδευτικής βαθµίδας. Η µη ροσκόµιση των δικαιολογητικών στις ερι τώσεις α και β ε ιφέρει τον α οκλεισµό των υ οψηφίων. γ) Στις ερι τώσεις ου δυνητικά ωφελούµενοι άνεργοι όλων των κατηγοριών της αραγράφου 5.1 έχουν εξαρτώµενα ανήλικα τέκνα, υ οχρεούνται να ροσκοµίσουν ιστο οιητικό οικογενειακής κατάστασης το ο οίο έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο, στο ΚΠΑ2 ό ου είναι εγγεγραµµένοι, µέχρι τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής της αίτησης. Η µη ροσκόµιση του ιστο οιητικού στην ροκειµένη ερί τωση δεν ε ιφέρει τον α οκλεισµό τους ως ωφελουµένων α ό τον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, αλλά στερούνται της µοριοδότησης του σχετικού κριτηρίου κατάταξης (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ). 12

13 Τα αρα άνω υ οβάλλονται αυτο ροσώ ως ή µέσω νοµίµου αντι ροσώ ου (µε εξουσιοδότηση) µέχρι τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής της αίτησης, στο ΚΠΑ2 ου είναι εγγεγραµµένοι οι υ οψήφιοι ωφελούµενοι Ο αρµόδιος χειριστής της Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2) αραλαµβάνει το εµ ροθέσµως κατατεθέν ιστο οιητικό οικογενειακής κατάστασης, το ελέγχει και ταυτόχρονα ενηµερώνει (για την έγκριση ή µη) του εδίου «Αρ. Ανήλικων Τέκνων» στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Οργανισµού, ε αληθεύοντας µε αυτό τον τρό ο τις ληροφορίες ου έχει συµ ληρώσει ο άνεργος. Το ίδιο ραγµατο οιεί και για όλα τα δικαιολογητικά ου κατατίθενται α ό την κατηγορία 2 της αρ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ α) Οι δυνητικά ωφελούµενοι της αραγράφου 5.1, οι ο οίοι συµµετείχαν σε ροηγούµενη ηµόσια Πρόσκληση βάσει της υ ο αραγράφου Ι 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) και της µε αριθµ /Οικ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/ ), δεν υ οχρεούνται να ε ανυ οβάλουν τα α αραίτητα δικαιολογητικά ου εριγράφονται στην αρούσα ηµόσια Πρόσκληση, εφόσον δεν έχει υ άρχει σχετική µεταβολή. β) Οι δυνητικοί ωφελούµενοι της αραγράφου 5.1 ου i. δεν έχουν εξαρτώµενα ανήλικα τέκνα, ii. δεν ανήκουν στην κατηγορία 2 του αρχηγού µονογονεϊκής οικογένειας και iii. δεν ανήκουν στους ανέργους τυχιούχους της αρ β, δεν α αιτείται να ροσέλθουν στην αρµόδια Υ ηρεσία (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 8.1 Ο Ο.Α.Ε.. ε εξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων υ οψηφίων στο λαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» για την α ασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα και κατατάσσει µε µηχανογραφικό τρό ο τους υ οψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά. Στον ίνακα αυτό αναγράφονται υ οχρεωτικά ο Κωδικός Αριθµός της αραγράφου 7.1.7, α ό τα ροσω ικά στοιχεία των υ οψηφίων της αραγράφου το ε ώνυµο, το όνοµα και το όνοµα ατρός, η συνολική βαθµολογία των υ οψηφίων, οι µονάδες ου αντιστοιχούν σε καθένα α ό τα κριτήρια κατάταξης του Κεφαλαίου 6 της αρούσας, η σειρά κατάταξης µε βάση τη συνολική βαθµολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα κάθε υ οψηφίου, οι δηλωθείσες ε ιλογές και ο ε ιβλέ ων φορέας το οθέτησης για όσους µε βάση τη συνολική βαθµολογία και τις αιτούµενες θέσεις ε ιλέγονται. 13

14 Σε ερί τωση ισοβαθµίας στη συνολική βαθµολογία, ροηγείται ο άνεργος ου συγκεντρώνει τις ερισσότερες µονάδες α ό το ρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συµ ί τουν, α ό το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής, α ό τα ε ιµέρους κριτήρια του Κεφαλαίου 6 της αρούσας Πρόσκλησης. Αν και άλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, ροηγείται ο άνεργος µε τον µικρότερο αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικής αίτησης. Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των ροϋ οθέσεων και των κριτηρίων ου λαµβάνονται υ όψη για την κατάταξη των υ οψηφίων ανέργων, καθώς και των ροσόντων ου θα αξιολογηθούν κατά την ρόσληψή τους στους ε ιβλέ οντες φορείς είναι ο χρόνος λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων συµµετοχής στην αρούσα ρόσκληση ( και ώρα 12 η µεσηµβρινή). 8.2 Ο ίνακας της ανωτέρω αραγράφου, ο ο οίος α οτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται α ό τον Ο.Α.Ε.. και υ ογράφεται α ό τον ιοικητή του Ο.Α.Ε.. ή α ό άλλο όργανο ου ορίζεται µε α όφασή του. Ο Ο.Α.Ε.. καταρτίζει ε ίσης ίνακα υ οψηφίων οι ο οίοι α οκλείονται α ό τον ροσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, µε αναφορά του συγκεκριµένου λόγου α οκλεισµού για κάθε υ οψήφιο. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων καθώς και ο ίνακας α οκλειοµένων αναρτώνται στον διαδικτυακό τό ο του Ο.Α.Ε.. και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον ίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε Κατά των ανωτέρω ινάκων ε ιτρέ εται η υ οβολή, µε ηλεκτρονικό τρό ο, µίας µόνο ένστασης µέσα σε α οκλειστική ροθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών ρος το.σ του Ο.Α.Ε.., ου αρχίζει α ό την ε όµενη ηµέρα της καταχώρισης των ινάκων στον διαδικτυακό τό ο του Οργανισµού (www.oaed.gr). Τα α αραίτητα δικαιολογητικά ου αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτο ροσώ ως ή δια νοµίµων αντι ροσώ ων (µε εξουσιοδότηση) στο αρµόδιο ΚΠΑ2, µέχρι τη λήξη της ροθεσµίας των τριών (3) εργάσιµων ηµερών και ως την 12 η µεσηµβρινή της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας. Τα ΚΠΑ2 υ οβάλλουν άµεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, µε ηλεκτρονική σάρωση συνοδευόµενα µε ιθανή ρόταση της Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2), σχετικά µε την α οδοχή ή µη της ένστασης, στη ιεύθυνση Α ασχόλησης της ιοίκησης του ΟΑΕ. 8.4 Κατό ιν εξέτασης των ενστάσεων α ό το.σ. του Ο.Α.Ε.., εντός έντε (5) εργάσιµων ηµερών, εγκρίνεται α ό τον ιοικητή του Ο.Α.Ε.. ή α ό άλλο όργανο ου ορίζεται µε α όφασή του, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο ο οίος αναρτάται στον διαδικτυακό τό ο του Ο.Α.Ε.. και η έκδοσή του ανακοινώνεται, στον ίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.. 14

15 Εκτός α ό τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και ίνακες κατάταξης ε ιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα, καθώς και ίνακες κατάταξης ε ιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και ε ιλογή µε βάση τις δηλωθείσες ροτιµήσεις. 8.5 Οι άνεργοι ου εριλαµβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα ρέ ει να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την ηµεροµηνία υ όδειξής τους στους ε ιβλέ οντες φορείς. Όσοι α ό την ε οµένη ηµέρα της ροθεσµίας λήξης υ οβολής των αιτήσεών τους α ώλεσαν ροσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω α ασχόλησης, ασθένειας κ.λ. και την ε ανακτούν µέχρι την ηµεροµηνία υ όδειξής τους στους ε ιβλέ οντες φορείς, ε ανεγγράφονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους α ώλεσαν ροσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω µη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΥΠΟ ΕΙΞΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 9.1 Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, τα αρµόδια ΚΠΑ2 καλούν άµεσα µε κάθε ρόσφορο µέσο (έγγραφη ρόσκληση, ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνική ε ικοινωνία) τους ωφελούµενους ου έχουν ε ιλεγεί ρος το οθέτηση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 8, ροκειµένου να υ οδειχθούν στους ε ιβλέ οντες φορείς. Ε ισηµαίνεται ότι δικαίωµα ρόσληψης σε θέσεις εργασίας στους Ε ιβλέ οντες Φορείς έχουν οι υ οψήφιοι ου έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, µόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υ όδειξή τους α ό τα ΚΠΑ2 όσο και κατά την ρόσληψή τους α ό τον ε ιβλέ οντα φορέα, και υ ό την ροϋ όθεση ότι ληρούν τα τυ ικά ροσόντα και τις λοι ές ροϋ οθέσεις ου ροβλέ ονται στην αρούσα Πρόσκληση, στο Κεφάλαιο Κατά την υ όδειξη, τα ΚΠΑ2 χορηγούν στους ωφελούµενους αρα εµ τικό σηµείωµα ου α ευθύνεται ρος τους ε ιβλέ οντες φορείς ρόσληψης, ό ου, εκτός α ό τα στοιχεία του ωφελούµενου, αναφέρεται ρητά ότι η ρόσληψη γίνεται στο λαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», η ο οία συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Ε ισηµαίνεται ότι οι ωφελούµενοι ου θα το οθετηθούν σε ε ιβλέ οντες φορείς του Υ ουργείου Πολιτισµού, θα υ οδειχθούν α ό την έως το αργότερο τη Οι ωφελούµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν αυτο ροσώ ως, µετά την υ όδειξή τους, στον φορέα ε ίβλεψης στον ο οίο θα α ασχοληθούν, όλα τα 15

16 ροβλε όµενα α ό την αρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, ό ως αυτά εριγράφονται στην αράγραφο 5.2 και στα Παραρτήµατα II & ΙΙΙ της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης. 9.4 Ο Ε ιβλέ ων Φορέας υ οχρεούται να ροβεί στην ρόσληψη των υ οδειχθέντων α ό τα ΚΠΑ2 ε ιτυχόντων ωφελουµένων σύµφωνα µε το Κεφάλαιο της αρούσας, εντός ροθεσµίας δεκα έντε (15) ηµερολογιακών ηµερών α ό την ηµεροµηνία ενηµέρωσής του. 9.5 O Ε ιβλέ ων Φορέας ροβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία ρόσληψης των υ οδειχθέντων µέσω του συστήµατος ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕ και ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Υ ηρεσία του ΟΑΕ (ΚΠΑ2), η ο οία διαγράφει τους ροσληφθέντες α ό τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. 9.6 Ο ε ιβλέ ων φορέας έχει την ευθύνη της το οθέτησης των ωφελουµένων σε τοµείς δραστηριότητας και εριοχές αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε το Παράρτηµα I της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης. 9.7 Ο ε ιβλέ ων φορέας, για τις ερι τώσεις των υ οδειχθέντων ανέργων οι ο οίοι δεν α οδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν ροσκοµίζουν τα αιτούµενα δικαιολογητικά, ενηµερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.. και δύναται µε ηλεκτρονικό αίτηµά του να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι υ οδειχθέντες άνεργοι οι ο οίοι δεν α οδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν ροσκοµίζουν τα α αραίτητα δικαιολογητικά διαγράφονται οριστικά α ό τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. 9.8 Σε ερί τωση ου εξαντληθεί ο αριθµός των υ οψηφίων για ρόσληψη ανέργων α ό τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων (το οθετηθέντες και ε ιλαχόντες) και υ άρχουν αιτούµενες κενές θέσεις εργασίας α ό ε ιβλέ οντες φορείς, τότε δύναται µε Α όφαση του ιοικητή του Ο.Α.Ε.. να ε αναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συµ ληρωµατικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για αυτούς, µε τη σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. 9.9 Στην ερί τωση ου ε ιβλέ ων φορέας δεν α οδεχθεί τον υ οδειχθέντα α ό το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύ τεται η συγκεκριµένη θέση. Ο ε ιβλέ ων φορέας οφείλει να αιτιολογήσει τη µη ρόσληψη του υ οδειχθέντα ωφελουµένου. Σε ερί τωση ου η ρόσληψη δεν ραγµατο οιείται για λόγους ου αφορούν στον ωφελούµενο, τότε υ οδεικνύεται και ροσλαµβάνεται ο ρώτος ε ιλαχόντας. Όσοι το οθετούνται διαγράφονται α ό τον Πίνακα αυτό Σε ερί τωση α οχώρησης του ωφελούµενου κατά τη διάρκεια του ρογράµµατος, ο ε ιβλέ ων φορέας µ ορεί να τον αντικαταστήσει µε τον ρώτο ε ιλαχόντα α ό τον Πίνακα Ε ιλαχόντων, για το υ ολει όµενο χρονικό διάστηµα. 16

17 9.11 Για την εφαρµογή και εκτέλεση του ρογράµµατος, οι ε ιβλέ οντες φορείς υ οχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουµένων στον τό ο αροχής εργασίας Με τη λήξη του ρογράµµατος, οι ωφελούµενοι α ολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καµία α οζηµίωση και χωρίς να α αιτείται η έκδοση δια ιστωτικής ράξης, ό ως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της αρ. Ι 1 του ν. 4152/ Σε κάθε ερί τωση η διάρκεια α ασχόλησης δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το χρονικό διάστηµα των έντε (5) µηνών στους Ε ιβλέ οντες Φορείς ου ως ικαιούχος έχει καθορίσει η Ειδική Υ ηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών ΕΚΤ της Γενικής Γραµµατείας ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νοµιµότητα της διαδικασίας ε ιλογής α ό τον ε ιβλέ οντα φορέα ε ιλαµβανόµενο αυτε αγγέλτως, ή κατό ιν καταγγελίας, ή αιτήµατος της Ειδικής Υ ηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση. Εάν κατά τον έλεγχο δια ιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις ρόσληψης, ή δεν α οδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των ο οίων ο υ οψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα α αιτούµενα κατά ερί τωση ροσόντα, η ρόσληψη ανακαλείται υ οχρεωτικά, µε α όφαση του αρµόδιου οργάνου του ε ιβλέ οντα φορέα και ενηµερώνεται σχετικά ο ΟΑΕ και το ΑΣΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ 10.1 Ο ΟΑΕ καλύ τει, σύµφωνα µε την υ ο αράγραφο Ι 1 του ν. 4152/2013, το µισθολογικό κόστος των ωφελουµένων ου θα ροσλάβει ο Ε ιβλέ ων Φορέας στο λαίσιο του ρογράµµατος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη-εργαζόµενου). Συγκεκριµένα, για κάθε ωφελούµενο ου ροσλαµβάνεται α ό τον Ε ιβλέ οντα Φορέα για την υλο οίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το µισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,6 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερο α ό 490,00 ευρώ µηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,1 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερο α ό 427,00 ευρώ µηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά αρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών ου ροβλέ ονται α ό την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις. Ε ίσης ε ιλέξιµη δα άνη ορίζεται το µη µισθολογικό κόστος ου αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόµενου και του εργοδότη (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µικτή ασφάλιση ΕΤΕΑ) και το ο οίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν 17

18 υ ερβαίνει το οσό των 258,00 και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το οσό των 225,00. Οι Ε ιβλέ οντες Φορείς και ο ΟΑΕ δεν υ οχρεούνται να καταβάλουν ο οιαδή οτε άλλη αροχή ή ενίσχυση στους ωφελούµενους Μετά τη λήξη κάθε µήνα α ασχόλησης, οι ε ιβλέ οντες φορείς υ οβάλλουν στο αρµόδιο ΚΠΑ2 τα αρακάτω δικαιολογητικά: α) βεβαίωση υ ογεγραµµένη α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του φορέα, στην ο οία δηλώνεται ότι το ρόγραµµα υλο οιείται σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ /Οικ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/ ) και της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης. β) µηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υ ογεγραµµένη α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του ε ιβλέ οντα φορέα, ό ου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούµενων: Ονοµατε ώνυµα και ατρώνυµα Α.Φ.Μ. Α.Μ.Κ.Α. Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αριθµούς καταθετικού λογαριασµού IBAN ο οιασδή οτε εµ ορικής τρά εζας δραστηριο οιείται στον ελληνικό χώρο συµ εριλαµβανοµένου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, µε ρώτο δικαιούχο τον ωφελούµενο Αριθµούς ηµερών ασφάλισης Καθαρά ηµερήσια οσά αµοιβής Καθαρές µηνιαίες αµοιβές Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουµένων-ασφαλισµένων Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές Συνολικές µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουµένων και εργοδοτών). γ) µηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές ηλώσεις (Α.Π..) δ) λογαριασµό IBAN ο οιασδή οτε εµ ορικής τρά εζας δραστηριο οιείται στον ελληνικό χώρο συµ εριλαµβανοµένου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, του εµ λεκόµενου ε ιβλέ οντα φορέα. Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της ληρωµής α ό τον Προϊστάµενο του αρµόδιου ΚΠΑ2, ο ΟΑΕ ιστώνει άµεσα τους λογαριασµούς των ωφελουµένων µε τα οσά ου αντιστοιχούν στις καθαρές αµοιβές τους βάσει της µηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασµούς των ε ιβλε όντων φορέων µε το οσό ου αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουµένων και εργοδοτών). 18

19 Η ίστωση των λογαριασµών των ε ιβλε όντων φορέων θα γίνεται µετά την ροσκόµιση των µηνιαίων ηλεκτρονικών Α.Π Για τον υ ολογισµό των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αµοιβές-α οδοχές (έως 490,00 ευρώ για τους ωφελούµενους άνω των 25 ετών και έως 427,00 ευρώ για τους ωφελούµενους κάτω των 25 ετών) µετατρέ ονται σε µεικτές α οδοχές, διαιρούµενες δια του συντελεστή 0,835 ( οσοστό συµµετοχής των καθαρών αµοιβών-α οδοχών στις µεικτές) και στη συνέχεια οι µεικτές α οδοχές ολλα λασιάζονται µε τον συντελεστή 0,4396 της µεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Στο λαίσιο υλο οίησης της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», έλεγχοι διενεργούνται α ό την ΕΥΕ-ΕΚΤ ως δικαιούχο της Πράξης, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην κείµενη νοµοθεσία καθώς και α ό άλλα εθνικά και κοινοτικά όργανα. Ε ιτό ιους δειγµατολη τικούς ελέγχους διενεργεί και ο ΟΑΕ ρος τους ε ιβλέ οντες φορείς, για την ιστο οίηση της α ασχόλησης των ωφελουµένων και την ορθή καταβολή του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η ο οία λαµβάνεται υ όψη για την καταβολή των αµοιβών των ωφελουµένων και των ασφαλιστικών εισφορών και κοινο οιείται ρος ενηµέρωση στον δικαιούχο. Οι ε ιτό ιοι έλεγχοι του ρογράµµατος διενεργούνται α ό υ αλλήλους του ΟΑΕ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ο ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΟΑΕ υ οχρεούται να ενηµερώσει τον ωφελούµενο ότι ροσλαµβάνεται µέσω του αρόντος ρογράµµατος το ο οίο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.). Ο ικαιούχος, ο ΟΑΕ και οι Ε ιβλέ οντες Φορείς υ οχρεούνται στην τήρηση των α αιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας ου ροσδιορίζονται στο Σύµφωνο Α οδοχής όρων των α οφάσεων ένταξης και στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ανακοίνωση της έκδοσης της αρούσας ρόσκλησης για την κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την Προώθηση της Α ασχόλησης µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας να δηµοσιευθεί στις Εφηµερίδες των Αθηνών «Ελεύθερος Τύ ος» και «Έθνος». Ε ίσης, µεταδίδεται και α ό τα δηµόσια ραδιοτηλεο τικά µέσα. Για λόγους ευρύτερης δηµοσιότητας, η αρούσα ρόσκληση θα καταχωρηθεί και στους διαδικτυακούς τό ους του Ο.Α.Ε.. (www.oaed.gr) και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), καθώς και του «ιαύγεια» Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι To συνηµµένο λογιστικό φύλλο excel µε τίτλο: Παράρτηµα I Ε ισηµαίνεται ότι οι ωφελούµενοι ου θα το οθετηθούν σε ε ιβλέ οντες φορείς του Υ ουργείου Πολιτισµού, θα υ οδειχθούν α ό την έως το αργότερο τη

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ To συνηµµένο λογιστικό φύλλο excel µε τίτλο: Παράρτηµα II 22

23 1. Τίτλοι Σ ουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 1.1 Για την κατηγορία Πανε ιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκ αίδευσης Ε ικυρωµένη φωτοτυ ία του τίτλου σ ουδών στον ο οίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης αυτού. Για τους τίτλους Πανε ιστηµιακής Εκ αίδευσης, ό ου στα ροσόντα ορίζεται, τυχίο ή δί λωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανε ιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σ ουδών Ε ιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ηµεδα ής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσηµο κατά εριεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο α ό την ροκήρυξη, υ οχρεούνται να ροσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανε ιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σ ουδών Ε ιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο ο οίο ανήκει το Τµήµα ου χορήγησε το εν λόγω τυχίο ή δί λωµα, ερί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σ ουδές ου καλύ τουν µε λήρη ε άρκεια το γνωστικό αντικείµενο του τυχίου ου ζητείται α ό την ρόσκληση (Π..50/2001 άρθρο 26 αρ. 2, ό ως τρο ο οιήθηκε µεταγενέστερα). Οι υ οψήφιοι ου κατέχουν τίτλους σ ουδών, στους ο οίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, ό ως αυτή ζητείται α ό την ρόσκληση, ρέ ει να ροσκοµίσουν ιστο οιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος ου χορήγησε τον τίτλο σ ουδών τους, α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος αρακολούθησε τα µαθήµατα κύκλου σ ουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης ου ζητούνται α ό την ρόσκληση για τις κατά ερί τωση θέσεις. Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκ αίδευσης, ό ου στα ροσόντα ορίζεται τυχίο ή δί λωµα Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σ ουδών Ε ιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ηµεδα ής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά εριεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο α ό την ρόσκληση, υ οχρεούνται να ροσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σ ουδών Ε ιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο ο οίο ανήκει το Τµήµα ου χορήγησε το εν λόγω τυχίο ή δί λωµα, ερί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σ ουδές ου καλύ τουν µε λήρη ε άρκεια το γνωστικό αντικείµενο του τυχίου ου ζητείται α ό την ρόσκληση (Π.. 50/2001 άρθρο 26 αρ. 2, ό ως τρο ο οιήθηκε µεταγενέστερα). Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. ου ορίζονται στην ρόσκληση ως ροσόντα διορισµού α αιτείται βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. α ό την ο οία να ροκύ τει η αντιστοιχία του τίτλου σ ουδών τους, µε το ζητούµενο α ό την ρόσκληση. Η ανωτέρω βεβαίωση δεν α αιτείται για τις λοι ές θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκ αίδευσης, για τις ο οίες α αιτείται άδεια άσκησης ε αγγέλµατος. 23

24 Εάν ο τίτλος έχει α οκτηθεί στην αλλοδα ή α αιτείται: Πράξη αναγνώρισης α ό το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου ή ιστο οιητικό αναγνώρισης α ό τον ιε ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ερί ισοτιµίας και αντιστοιχίας ή ράξη αναγνώρισης Ε αγγελµατικής Ισοτιµίας α ό το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Ε αγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκ αίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή ερί τωση οι α αιτούµενοι βάσει της ρόσκλησης τίτλοι σ ουδών εµ ί τουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα ε αγγέλµατα αρµοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 αρ. 2 έως 12 και 11 του Π.. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.). Σε ερί τωση ου α ό την ράξη ή το ιστο οιητικό αναγνώρισης δεν ροκύ τει το γνωστικό αντικείµενο, α αιτείται βεβαίωση α ό το Εκ αιδευτικό Ίδρυµα ου χορήγησε τον τίτλο, η ο οία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και ε ίσηµη µετάφρασή της. Οι υ οψήφιοι ου είναι κάτοχοι τυχίων Ιατρικής τα ο οία έχουν χορηγηθεί α ό Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιατρικού ε αγγέλµατος, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Π.. 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α/86), εξαιρούνται α ό την υ οχρέωση ροσκόµισης ράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου. Οι υ οψήφιοι ου είναι κάτοχοι τυχίων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, τα ο οία έχουν χορηγηθεί α ό Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ε αγγέλµατος Νοσηλεύτριας, Μαιευτών στην ηµεδα ή, σύµφωνα µε το Π.. 40/1986 (ΦΕΚ 14/Α/86) και Π.. 97/86 (ΦΕΚ 35/Α/86), εξαιρούνται α ό την υ οχρέωση ροσκόµισης ράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου. Οι υ οψήφιοι ου είναι κάτοχοι τυχίων ή δι λωµάτων τριτοβάθµιας εκ αίδευσης ου έχουν α οκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης, στους ο οίους έχει χορηγηθεί ράξη αναγνώρισης ε αγγελµατικής ισοτιµίας α ό το Σ.Α.Ε.Ι. (άρθρο 10 του Π.. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ) ό ως ισχύει κάθε φορά) και κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκ αίδευσης ου έχουν α οκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης, στους ο οίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου ε αγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική α όφαση αναγνώρισης ε αγγελµατικής εκ αίδευσης ου χορηγείται α ό το Συµβούλιο Ε αγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκ αίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) των άρθρων 13 και 14 του.δ 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α), εξαιρούνται α ό την υ οχρέωση ροσκόµισης ράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου Ισοτιµία τυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ου κατέχουν ολιτικοί ρόσφυγες και ε ανα ατριζόµενοι Έλληνες. Σύµφωνα µε τη διάταξη της αραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε ερί τωση ου το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκ αίδευσης 24

25 (Ι.Τ.Ε.) δεν µ ορούν να αναγνωρίσουν ισοτιµία τυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ου κατέχουν ολιτικοί ρόσφυγες και ε ανα ατριζόµενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της ερί τωσης α της αρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυ αρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ηµεδα ής, καθορίζουν µε βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του τυχίου µε τυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδα ής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα αρα άνω ρόσω α ε ιτρέ εται να συµµετέχουν σε διαδικασίες διορισµού ή ρόσληψης για θέσεις των ο οίων τυ ικό ροσόν είναι εκείνο ρος το ο οίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια α ό το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». Στις ερι τώσεις ου η ισοτιµία τυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ου κατέχουν ολιτικοί ρόσφυγες και ε ανα ατριζόµενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί α ό τον ιε ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ροκειµένου να συµµετέχουν σε διαδικασίες διορισµού ή ρόσληψης ρέ ει µε βεβαίωση του (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του τυχίου, µε τυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδα ής τα ο οία ζητούνται α ό την ρόσκληση. 1.2 Για την κατηγορία ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης: Ε ικυρωµένη φωτοτυ ία του τίτλου σ ουδών στον ο οίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης αυτού. Προς α όδειξη αυτών οι υ οψήφιοι α όφοιτοι ΙΕΚ, ρέ ει να ροσκοµίσουν: - Το ί λωµα Ε αγγελµατικής Κατάρτισης Ε ι έδου Μεταδευτεροβάθµιας εκ αίδευσης και τη βεβαίωση του ΟΕΕΚ ου α οτελεί ανα όσ αστο αράρτηµα του δι λώµατος, α ό την ο οία να ροκύ τει ο µέσος όρος της βαθµολογίας τους στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιστο οίησης ή - Βεβαίωση του ΟΕΕΚ α ό την ο οία να ροκύ τει ο µέσος όρος της βαθµολογίας τους στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιστο οίησης και η ακριβής ηµεροµηνία ου ο συγκεκριµένος υ οψήφιος κατέστη δι λωµατούχος. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις θέσεις του κλάδου Ε Μαγείρων, οι κάτοχοι τυχίων Βασικής Εκ αίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής Εκ αίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) του τµήµατος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α /1971) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σ ουδών, υ οχρεούνται να ροσκοµίσουν και α ολυτήριο τίτλο Γ Γυµνασίου Εάν ο τίτλος έχει α οκτηθεί στην αλλοδα ή α αιτείται: α) Για τίτλους ευτεροβάθµιας µη τεχνικής ή µη ε αγγελµατικής εκ αίδευσης α αιτείται βεβαίωση ισοτιµίας α ό την αρµόδια ιεύθυνση του Υ ουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τεχνική και ε αγγελµατική εκ αίδευση αλλοδα ής, ράξη ισοτιµίας και κατάταξης της 25

26 ε ιτρο ής Ισοτιµιών του Οργανισµού Ε αγγελµατικής Εκ αίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)-ή τον ΕΟΠΠΕΠ. β) Για Υ οχρεωτική µη τεχνική ή µη ε αγγελµατική εκ αίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας ή αντιστοιχίας α ό τη ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ια ολιτισµικής Εκ αίδευσης ( Ι.Π.Ο..Ε.) της Κ.Υ. του Υ ουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή α ό τις κατά τό ους ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης της ηµεδα ής. Οι κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκ αίδευσης ου έχουν α οκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης, στους ο οίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου ε αγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική α όφαση αναγνώρισης ε αγγελµατικής εκ αίδευσης ου χορηγείται α ό το Συµβούλιο Ε αγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκ αίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ), εξαιρούνται α ό την υ οχρέωση ροσκόµισης ράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου. Εξαιρούνται α ό την υ οχρέωση ροσκόµισης ράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υ οψήφιοι υ οβάλλουν α οφάσεις αναγνώρισης ε αγγελµατικών ροσόντων ή ε αγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυ ικής ανώτατης εκ αίδευσης, οι ο οίες χορηγήθηκαν α ό: i) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε αγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σε τεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των ε αγγελµατικών ροσόντων», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. ii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε αγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκ αίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του.δ. 165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των δι λωµάτων τριτοβάθµιας εκ αίδευσης ου ιστο οιούν ε αγγελµατική εκ αίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων». iii) το Συµβούλιο Ε αγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκ αίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του.δ. 231/1998 «εύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της ε αγγελµατικής εκ αίδευσης, το ο οίο συµ ληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Ε ιτρο ής των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων». 26

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 26/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αρ. Πρωτ.: 2851 ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /νση: Μητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα