ΠΑΡΟΝΣΕ: Καπνύια Α. Πξόεδξνο, Νηδάκεο Γ. Αληηπξόεδξνο, Αληωλίνπ Δ. Γξακκαηέαο, Γαξγάιαο Γ., Γίδαξεο Γ., Καξακαξγηνύ Ι., Τζηξλόβαο Δ. Καηζαιήο Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΣΕ: Καπνύια Α. Πξόεδξνο, Νηδάκεο Γ. Αληηπξόεδξνο, Αληωλίνπ Δ. Γξακκαηέαο, Γαξγάιαο Γ., Γίδαξεο Γ., Καξακαξγηνύ Ι., Τζηξλόβαο Δ. Καηζαιήο Γ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΙΑ Σρίτη 8 Ιοσλίοσ ας Νοεμβρίοσ & Ξενοφώντος Αρ. Πρωτ.: 683 (Στοά Ηλία Καραπατή) Βόλος Σ.Κ Σηλ , Fax: Website:www.teemag.gr 3 η υνεδρίαζη Δ.Ε. ηην ΠΑΡΟΝΣΕ: Καπνύια Α. Πξόεδξνο, Νηδάκεο Γ. Αληηπξόεδξνο, Αληωλίνπ Δ. Γξακκαηέαο, Γαξγάιαο Γ., Γίδαξεο Γ., Καξακαξγηνύ Ι., Τζηξλόβαο Δ. Καηζαιήο Γ., κέιε ΑΠΟΝΣΕ: Καξαγηάλλεο Κ., Β. Τζηξλόβαο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Ελένη Χριζηοδούλου 1. Έγθξηζε Η.Γ. 2. Έγθξηζε πξαθηηθώλ πξνεγνύκελεο Γ.Δ. 3. Δλεκέξωζε πξνέδξνπ κειώλ 4. Υπεξεζία κίαο ζηάζεο 5. Μεηάζεζε ππάιιεινπ 6. Νέν ΣΔΣ 7. Δπηζηνιή Φεκηθώλ Μεραληθώλ Μαγλεζίαο 8. Γηάθνξα ΘΕΜΑ 3: Δλεκέξωζε πξνέδξνπ κειώλ ΑΠΟΦΑΗ 12: Οη θ.θ. Γίδαξεο θαη Νηδάκεο ζα έρνπλ ζπλεξγαζία γηα ηα ζέκαηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ θαη ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ζα θέξνπλ εηζήγεζε γηα ην ζέκα. ΘΕΜΑ 4: Υπεξεζία κίαο ζηάζεο ΑΠΟΦΑΗ 13: Να απνζηαιεί έγγξαθν πξνο ηα ΤΔΔ γηα ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ππεξεζία κηαο ζηάζεο, δεηώληαο άκεζε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. Παξάιιεια λα εξωηεζεί ην ΤΔΔ αλ ζα πξνρωξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ λόκνπ θαη πνηεο είλαη ε λνκηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη.

2 ΘΕΜΑ 5: Μεηάζεζε ππάιιεινπ ΑΠΟΦΑΗ 14: Να ζηαιεί ε επηζηνιή γηα ηελ ππόζεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ππαιιήινπ Διέλεο Φξηζηνδνύινπ, ζην ηκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο θαη λα ζπκπιεξωζεί ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο Υπεξεζία κηαο Σηάζεο ζην ΤΔΔ Μαγλεζίαο. ΘΕΜΑ 6: Νέν ΣΔΣ ΘΕΜΑ 7: Δπηζηνιή Φεκηθώλ Μεραληθώλ Μαγλεζίαο Δπηζηνιή θαηαγγειίαο πξνο Σακείν πληάμεσλ Μεραληθώλ & Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ) θνπόο Ο ζθνπόο ηεο θαηαγγειίαο απηήο, είλαη: α) ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνύλ θαη λα πξναρζνύλ ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα ηόζν ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ ΣΜΔΓΔ, όζν θαη ηνπ κεηόρνπ ηνπ, ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ) κέζσ ηνπ νπνίνπ εθπξνζσπνύληαη νη εγγεγξακκέλνη κεραληθνί. Με ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, νη δηαγξακκέλνη θαη νη δηαθεύγνληεο κεραληθνί, ζα εγγξαθνύλ ζηα κεηξώα ησλ κειώλ ηνπ ΣΔΔ απνδίδνληαο νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό όθεινο (αύμεζε ησλ εηζθνξώλ αλά κέινο, κεγαιύηεξε θαη θαιύηεξε εθπξνζώπεζε) ζην κέηνρν ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ. Η δεκηά ηνπ κεηόρνπ, πνπ αλαθύπηεη από ηελ κε ζσζηή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, απνηειεί θαη δεκηά ηνπ νξγαληζκνύ (ΣΜΔΓΔ) ζηνλ νπνίν κεηέρεη, θαη ην αληίζηξνθν. β) ε θνηλσληθή σθέιεηα πνπ πξνθύπηεη γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ εμαζθνύλ θαλέλα επάγγεικα θαη δελ δηαζέηνπλ θαλέλα βηνπνξηζηηθό έζνδν γηα λα θαηαβάιινπλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ ηνπο επηβάιιεηαη παξαλόκσο θαη θαηά παξάθξαζε ηνπ λόκνπ, από ην ηακείν. Η ππνρξεσηηθή θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από ηνπο κε έρνληεο εξγαζία πνιίηεο (άλεξγνη), ελώ κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, είλαη παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή. Σν ζπγθεθξηκέλν «θαηλόκελν» λα θαηαβάιεη εηζθνξέο έλαο πηζηνπνηεκέλνο άλεξγνο από θξαηηθό νξγαληζκό θαη λα παίξλεη ηαπηόρξνλα ην επίδνκα αλεξγίαο, ην νπνίν ππνρξενύηαη λα ην απνδώζεη σο αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζηνλ θνξέα ηνπ, είλαη θαηαρξεζηηθό, παξάλνκν θαη αληηζπληαγκαηηθό (άξζξν 5) θαη δελ ππάξρεη πνπζελά ζηελ παγθόζκηα λνκνινγία θαη πξαθηηθή. Υξεζηκνπνηνύκελε Ννκνινγία ύληαγκα ηεο Διιάδνο, Όπσο αλαζεσξήζεθε κε ην Φήθηζκα ηεο 27εο Μαΐνπ 2008 ηεο Η Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ

3 Δηζαγσγή Α.Ν. 2326/40 «Πεξί Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαζώο θαη από ζύλνιν δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» Ν.915/79 ΦΔΚ 103/Α/ «Πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιεξώζεσο ηεο λνκνζεζίαο ΣΜΔΓΔ» Ν.3518/06 ΦΔΚ 272/ «Αλαδηάξζξσζε ησλ θιάδσλ ηνπ ΣΜΔΓΔ» N.4144/ (ΦΔΚ 88) άξζξν 30, παξ.1 πνπ αλαθέξεηαη ζηα «Μέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε έληαμε / επαλέληαμε ησλ αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» Με αθνξκή ηνπ γεγνλόηνο όηη είκαζηε θαζεκεξηλνί δέθηεο παξαπόλσλ θαη ζρεηηθώλ επηζηνιώλ δηακαξηπξίαο πνιιώλ άλεξγσλ ζπλαδέιθσλ κεραληθώλ, αιιά θαη αλαινγηδόκελνη ηηο ζεκεξηλέο δύζθνιεο εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ρώξα καο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαγγείινπκε ηα κέιε ηνπ Γ θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΜΔΓΔ), γηα: α) Διιηπήο θαη κε ζσζηή εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ηνπ Α.Ν. 2326/40, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ κε ην Ν.915/79 ΦΔΚ 103/Α/ θαη ηνπ Ν.3518/06 ΦΔΚ 272/ Η πθηζηάκελε λνκνζεζία δελ ππνρξεώλεη ηνπο κε έρνληεο εξγαζία κεραληθνύο λα θαηαβάινπλ ππνρξεσηηθά ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο ζην ΣΜΔΓΔ. β) Γηαζπνξά ςεπδώλ θαη αιινησκέλσλ πιεξνθνξηώλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ λνκνζεζία - κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ηακείνπ - παξαπιαλώληαο θαη ππνρξεώλνληαο ηνύο κε έρνληεο εξγαζία αζθαιηζκέλνπο κεραληθνύο ζε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, δεκηνπξγώληαο εηθνληθά θαη πιαζκαηηθά πξνζσπηθά ρξέε εθ ηνπ κε όληνο, θαηά παξάθξαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξν 6 ηνπ Α.Ν. 2326/40. γ) Παξάβαζε θαζήθνληνο ησλ κειώλ ηνπ Γ νη νπνίνη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.915/5-8/5/79 (ΦΔΚ Α'103), δελ πξναγάγνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηακείνπ θαη θαη επέθηαζε ησλ κεηόρσλ ηνπ, αλαινγηδόκελνη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ κεραληθώλ. δ) Αληηζπληαγκαηηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελε λνκνζεζίαο ηνπ Α.Ν. 2326/40, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ κε ην Ν.915/79 ΦΔΚ 103/Α/ θαη ηνπ Ν.3518/06 ΦΔΚ 272/ , από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο εηζθνξώλ πξνο απηό από άλεξγνπο αζθαιηζκέλνπο κεραληθνύο ελώ νη ίδηνη κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ ην επίδνκα αλεξγίαο από ηελ εγγξαθή ηνπο ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4144/ (ΦΔΚ 88) άξζξν 30, παξ.1. Διιηπή εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη Γηαζπνξά ςεπδώλ θαη αιινησκέλσλ πιεξνθνξηώλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ λνκνζεζία

4 ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ηακείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα ηνπ «Κιάδνπ Αζθάιηζεο», ν δηθηπαθόο ηόπνο πιεξνθνξεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ζηελ ππνελόηεηα κε ηίηιν «Αζθαιηδόκελα Πξόζσπα ζηελ Κύξηα ύληαμε» ζηελ παξάγξαθν 1, επηθαινύκελν ηνλ Α. Ν. 2326/40 γηα ηελ ππνρξεσηηθή θαηαβνιή εηζθνξώλ θαη ζηνπο κε έρνληαο εξγαζία κεραληθνύο θαη κέιε ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη όηη: «1. Σα κέιε ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Αξρηηέθηνλεο, Πνιηηηθνί Μεραληθνί θ.ι.π.), ζύκθσλα κε ηνλ Α. Ν. 2326/40. Η εγγξαθή ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΣΜΔΓΔ ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ζην ΣΔΔ θαη είλαη ππνρξεσηηθή, αλεμαξηήηωο ηεο πξαγκαηηθήο αζθήζεωο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ.» Αληηπαξαζέηνληαο ην παξαπάλσ κε απηό ηεο παξ.1 ηνπ άξζξν 6 ηνπ Α.Ν. 2326/40, ηζρύεη όηη: «1. Μεηέρνπζηλ ππνρξεωηηθώο ηνπ ηακείνπ πάληεο νη δηθαηνύκελνη λα ώζη κέιε ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ θαη αθ` εο ήξμαλην αη θαηαβνιαί ησλ ζπλδξνκώλ απηώλ εηο ηνύην, σο θαη άπαληεο νη ελ Διιάδη αζθνύληεο ην επάγγεικα ηνπ εξγνιάβνπ δεκνζίσλ έξγσλ, βάζεη πηπρίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσλίαο, νίηηλεο εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθώο εηο ηάο αλά ην Κξάηνο εξγνιεπηηθάο Οξγαλώζεηο.» Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ παξάζεζε ησλ δύν θεηκέλσλ, δελ αλαγξάθεηαη πνπζελά ε θξάζε «αλεμαξηήησο ηεο πξαγκαηηθήο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ», όπσο επίζεο θαη ζε θαλέλα άξζξν ηνπ Α.Ν. 2326/40, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ κε ηνλ Ν.915/79 ΦΔΚ 103/Α/ θαζώο θαη ηνπ Ν.3518/06 ΦΔΚ 272/ , δελ αλαγξάθεηαη ή δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ηέηνηνπ είδνπο θξάζε ή έλλνηα ή ππάξρεη ε ππόλνηα πνπ λα παξαπέκπεη ζε κε εξγαζία, κε απαζρόιεζε θαη κε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ. Η παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Α.Ν. 2326/40 αλαθέξεηαη ζε έλαξμε ησλ θαηαβνιώλ, δειαδή ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ησλ κειώλ ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ πνπ ηαπηόρξνλα κεηέρνπλ θαη ππνρξεσηηθώο ζην αζθαιηζηηθό ηακείν. Γειαδή, είλαη άιιν ζέκα λα: - κεηέρεηο ππνρξεσηηθώο ζηνλ αζθαιηζηηθό ζνπ θνξέα, - άιιν πξάγκα λα θαηαβάιεηο ηηο ζπλδξνκέο ζνπ ζην ηακείν από ηελ έλαξμε ηεο εγγξαθήο ζνπ ζην ΣΔΔ - θη άιιν λα θαηαβάιεηο ππνρξεσηηθώο ηηο ζπλδξνκέο ζνπ αθόκε θη αλ δελ εμαζθείο ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ Δθηόο απηνύ, ε παξαπάλσ θξάζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΣΜΔΓΔ, ζύκθσλα κε ηελ ζύληαμε ηεο πξόηαζεο, αλαθέξεηαη ζηελ εγγξαθή ηνπ κεραληθνύ ζην ΣΔΔ ε νπνία ινγίδεηαη κε ηελ ηαπηόρξνλε εγγξαθή ζην ΣΜΔΓΔ. Όκσο ν ζπγγξαθέαο ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ θαη θαηά επέθηαζε νη ππεύζπλνη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ηακείνπ, δεκηνπξγνύλ εζθεκκέλα θαη εθ πξνκειέηεο κε παξαπιαλεηηθό ηξόπν θαη ύθνο, ςεπδώο ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα θαηαβνιή εηζθνξώλ από άλεξγνπο κεραληθνύο - δειαδή από κεραληθνύο πνπ δελ αζθνύλ ην επάγγεικα - πξάγκα ην νπνίν δελ ηζρύεη, αθνύ:

5 α) Μέρξη ηελ ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ησλ κεραληθώλ ζην κεηξών κειώλ ηνπ ΣΔΔ, είλαη επλόεην όηη ν κεραληθόο δελ εμαζθεί θαη δελ λνκηκνπνηείηαη λα εμαζθεί θακία είδνπο εξγαζία πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπ. Τπάξρεη πάληα έλαο επλόεηνο θελόο ρξόλνο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ θαη εηδηθά ζηελ επνρή απηή πνπ είλαη δύζθνιε ε εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπνκέλσο αλαθεξόκαζηε ζε απηνλόεηε θαηάζηαζε θαη δελ ππάξρεη ιόγνο λα εηπσζεί. β) νη πόξνη ηνπ ηακείνπ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3518/06 ΦΔΚ 272/ γηα όινπο ηνπο θιάδνπο πνπ δίλνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1, πξνέξρνληαη από ηηο εηζθνξέο ησλ παιηώλ (κέρξη ) θαη λέσλ (από ) αζθαιηζκέλσλ ηνπ ηακείνπ θαη είλαη: - Η κεληαία εηζθνξά ησλ ειεπζέξωλ επαγγεικαηηώλ - Η κεληαία εηζθνξά ησλ κηζζωηώλ Δλώ ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3518/06 ΦΔΚ 272/ , ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη πόξνη ηνπ θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο, αλαθέξεη: «Γηα ηνπο ππαγνκέλνπο γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., νη θαηαβαιιόκελεο εηζθνξέο πνπ βαξύλνπλ κηζζωηνύο θαη απηναπαζρνινύκελνπο αζθαιηζκέλνπο, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ππαγσγήο ηνπο ζε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην, νξίδνληαη γηα ηελ πξώηε πεληαεηία ίζεο πξνο ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ.» Όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από απηό ην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ, αιιά θαη όζα αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπζελά δελ αλαγξάθεηαη, δελ αλαθέξεηαη ή ππάξρεη ε έλλνηα ή ε ππόλνηα γηα αζθαιηζκέλνπο κεραληθνύο πνπ δελ είλαη κηζζσηνί, δελ αζθνύλ ην ειεύζεξν επάγγεικα ή δελ απηναπαζρνινύληαη δειαδή είλαη άλεξγνη-, πνπ λα ππνρξενύληαη λα δίλνπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ηακείν. Η λνκνζεζία αλαθέξεη μεθάζαξα όηη νη θαηαβαιιόκελεο εηζθνξέο βαξύλνπλ κηζζσηνύο θαη απηναπαζρνινύκελνπο θαη όρη άλεξγνπο. πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ (α θαη β) θαη θαηαγξάθνληαο ηνλ νξηζκόο ηεο ιέμεο επάγγεικα, όπσο απηόο δίλεηαη από ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο (Δπάγγεικα ραξαθηεξίδεηαη ην «είδνο ηεο βηνπνξηζηηθήο εξγαζίαο», αλεμάξηεηα από ηνλ θιάδν παξαγσγήο κέζα ζηνλ νπνίν ζπληειείηαη ή παξέρεηαη απηή - ε εξγαζία - θαη αλεμάξηεηα από ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην άηνκν ζ απηή), νη πόξνη ησλ θιάδσλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3518/06 ΦΔΚ 272/ , είλαη: - Η Κύξηα ύληαμε - Ο Κιάδνο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο - Ο Κιάδνο Δθάπαμ Παξνρώλ θαη πξνέξρνληαη από ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κόλν θαη κόλνλ όηαλ ν αζθαιηζκέλνο κεραληθόο αζθεί επάγγεικα, δειαδή βηνπνξηζηηθή εξγαζία, ρσξίο παξάιιεια λα ππνρξεώλεηαη από θακία λνκνζεζία ζηελ άκεζε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ όηαλ απηόο δελ εξγάδεηαη.

6 Παξάβαζε θαζήθνληνο ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.915/5-8/5/79 (ΦΔΚ Α'103): «3. Σα κέιε ηνπ Γ.. παξαθνινπζνύλ ηελ ελ γέλεη πνξείαλ ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σακείνπ θαη εηζεγνύληαη παλ θαηά ηελ θξίζηλ ηωλ κέηξνλ δπλάκελνλ λα πξναγάγε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Οξγαληζκνύ, δεηνύληα δηα ηνπ Γελ. Γηεπζπληνύ πάζαλ αλαγθαηνύζαλ εηο απηά πιεξνθνξίαλ.» Σα κέιε ηνπ Γ δελ πξναγάγνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σακείνπ, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα έπξεπε ππό ηηο παξνύζεο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο λα εμεηαζηεί ελδειερώο ε δεκηά πνπ πξνθύπηεη, κε ηελ άκεζε δηαγξαθή θαη δηαθπγή ησλ λέσλ κεραληθώλ θαη λα παξζνύλ άκεζα κέηξα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην ηακείν, νη δείθηεο αλεξγίαο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ησλ κεραληθώλ θαη γεληθά όιεο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ, δελ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ώζηε λα κεησζεί ε νηθνλνκηθή δεκηά πνπ πξνθύπηεη. Αληηζέησο δηαησλίδεηαη ην παιηό αλαρξνληζηηθό λνκηθό θαζεζηώο, ην νπνίν ζπληάρζεθε ζε άιιεο επνρέο όπνπ επηθξαηνύζαλ θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Οη δηαθεύγνληεο κεραληθνί από ην ΣΜΔΓΔ, αθνινπζώληαο ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (παξ.1, άξζξν 6 ηνπ Α. Ν. 2326/40) ζα πξέπεη λα δηαγξαθνύλ πξώηα από ηα κεηξώα κειώλ ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο γηα λα απαιιαρζνύλ από ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ ηακείνπ. Απηό ζεκαίλεη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή απμαλόκελε δεκηά γηα ην ΣΔΔ (εηζθνξέο κειώλ, ηζρλή εθπξνζώπεζε ζηα ζπιινγηθά όξγαλα). Σν ΣΔΔ όκσο ηπγράλεη ηαπηόρξνλα λα είλαη θαη κέηνρνο ηνπ ηακείνπ αζθάιηζεο ΣΜΔΓΔ. Η δεκηά ηνπ κεηόρνπ απνηειεί θαη δεκηά ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν είλαη κέηνρνο. Χο εθ ηνύηνπ, δεηάκε ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο παξ.1 ηνπ εδαθίνπ ε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.915/79 ΦΔΚ 103/Α/8.5.79, όπνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΣΔΜΓΔ: «ε) Απνθαζίδεη θαη εηζεγείηαη εηο ην επνπηεύνλ ηνλ Οξγαληζκόλ Τπνπξγείνλ ηαο αλαγθαίαο ηξνπνπνηήζεηο ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο θαη ελ γέλεη επεμεξγάδεηαη ηνπο Καλνληζκνύο, σο θαη πάζαο ηαο θαηαζηαηηθάο δηαηάμεηο.» ε νπνία θαη δελ έρεη εθαξκνζηεί κέρξη ηώξα, θαηά παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηνπ λόκνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ ηακείνπ πξνβαίλνληαο ζηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο έηζη ώζηε λα κελ δεκηώλνληαη νη κέηνρνη ηνπ ηακείνπ (λα κελ απαηηείηαη δηαγξαθή ησλ κεραληθώλ από ην ΣΔΔ γηα ηελ δηαγξαθή ηνπο από ην ΣΔΜΓΔ). Αληηζπληαγκαηηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελε λνκνζεζίαο ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ N.4144/ (ΦΔΚ 88) άξζξν 30, παξ.1, ηζρύεη όηη:

7 «1. Κάηνρνη άδεηαο αζθήζεωο επαγγέικαηνο, αζθαιηζκέλνη ή κε ζε νηθεία αζθαιηζηηθά ηακεία, πνπ δελ αζθνύλ ειεπζέξην ή άιιν επάγγεικα, κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη σο άλεξγνη ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ» θαη από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ ΟΑΔΓ, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ νξγαληζκνύ (http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=605&itemid =560&lang=el), αιιά θαη από ηελ επίζεο ίδηα απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζε επηζηνιή ηνπ ΣΔΔ Αλαηνιηθήο Κξήηεο (http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1078: &catid=57:anakoinwseis&itemid=53), κε ζέκα «ΔΓΓΡΑΦΗ ΑΝΔΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΑΝΔΡΓΩΝ ΣΟΤ ΟΑΔΓ», αλαθέξεηαη: «ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4144/ (ΦΔΚ 88) άξζξν 30, παξ.1, νη «θάηνρνη άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, αζθαιηζκέλνη ή κε ζε νηθεία αζθαιηζηηθά ηακεία, πνπ δελ αζθνύλ ειεπζέξην ή άιιν επάγγεικα, κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη σο άλεξγνη ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ». Καηά ζπλέπεηα, νη θάηνρνη άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, αζθαιηζκέλνη ή κε ζε νηθεία αζθαιηζηηθά ηακεία, όπσο π.ρ. κεραληθνί, γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνύ από ηε δεκνζίεπζε ηεο σο άλσ δηάηαμεο θαη κεηά. Αληίζεηα, δελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνύ όζνη εθ ησλ αλσηέξσ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο επαγγέικαηνο ζηηο αξκόδηεο ΓΟΤ. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ ζην κεηξών αλέξγσλ απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.» πξνθύπηεη ε αληηζπληαγκαηηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ από άλεξγνπο κεραληθνύο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνιαβήο ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο. Καηά παξάβαζε ηνπ άξζξν 5 ηνπ πληάγκαηνο, νη κεραληθνί κε έρνληαο εξγαζία νη νπνίνη ππνρξενύληαη γηα ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, δίλνληαο νιόθιεξν ην επίδνκα αλεξγίαο ηνπο, δελ πξνάγεηαη επ νπδελί ην δηθαίσκα ηεο ειεύζεξεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο. α) Δάλ θαη ζύκθσλα κε ηηο κέρξη ηώξα πξαθηηθέο, θαηά παξάθξαζε ηνπ Α.Ν. 2326/40 θαη ηνπ ηξνπνπνηεηηθνύ λόκνπ Ν.915/79 ΦΔΚ 103/Α/8.5.79, πξέπεη ν κεραληθόο λα δηαγξαθεί από ην κεηξών κειώλ ηνπ ΣΔΔ γηα λα κελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΔΜΓΔ, ηόηε ζηεξείηαη ην θνηλσληθό θαη πνιηηηθό δηθαίσκα ειεύζεξεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ ΣΔΔ. Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο είλαη θνξέαο πηζηνπνίεζεο θαη ζπιινγηθό όξγαλν ηεο εηδηθόηεηαο ησλ πξνο εγγξαθή κειώλ ηνπ θαη όρη αζθαιηζηηθόο θνξέαο. β) Σν επίδνκα αλεξγίαο πνπ δίλεηαη ζηνλ εγγεγξακκέλν κεραληθό ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, αιιά θαη θάζε επίδνκα ζε άλεξγν πνιίηε, δίλεηαη γηα λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά ζην θελό δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρνπλ βηνπνξηζηηθά έζνδα από ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη κέρξη ηεο ζηηγκήο ηεο αλεύξεζεο εξγαζίαο. Η απόδνζε ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο, πνπ ιακβάλεη ν αζθαιηζκέλνο σο αζθαιηζηηθή εηζθνξά δελ ζπλάδεη κε ην θνηλσληθό θξάηνο θαη ην ύληαγκα ηνπ.

8 Χο εθ ησλ παξαπάλσ, δεηνύκε ηελ άκεζε θαη ζσζηή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο από ην ΣΜΔΓΔ (Α.Ν. 2326/40, ηνπ ηξνπνπνηεηηθνύ λόκνπ Ν.915/79 ΦΔΚ 103/Α/ θαη ηνπ Ν.3518/06 ΦΔΚ 272/ ) ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζε άκεζε ζπληαγκαηηθή αξκνλία κε ηελ πξόζθαηε λνκνζεηηθή δηάηαμε ηνπ λόκνπ N.4144/ (ΦΔΚ 88) άξζξν 30, παξ.1, θαζώο θαη ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ρηιηάδσλ δηαγξακκέλσλ κεραληθώλ ζηα κεηξώα κειώλ ηνπ ΣΔΔ, γηα λα πξναρζνύλ ηα ζπκθέξνληα ηόζν ηνπ ΣΜΓΔ θαη ησλ κεηόρσλ ηνπ, όζν θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ηακείνπ θαη δεη ησλ κε εμαζθώληαο ην επάγγεικα κεραληθώλ. ΑΠΟΦΑΗ 15: Σπκθωλεί ε Γ.Δ ηνπ ΤΔΔ Μαγλεζίαο, κε ην έγγξαθν ηνπ Σπιιόγνπ Φεκηθώλ Μαγλεζίαο, Θα ην δεη πξνζεθηηθά θαη κε λνκηθό ζύκβνπιν γηα ηα ζέκαηα πνπ ζίγεη αλαθνξηθά κε ΤΔΔ ΤΣΜΔΓΔ. Τν θείκελν ζα ζηαιεί πξνο ην Κεληξηθό ΤΔΔ θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα, κεηά ηηο δηνξζώζεηο αλ ππάξμνπλ. Λύεηαι η ζυνεδρίαζη Η ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Νάλζπ Καπνύια Γεκήηξεο Νηδάκεο Έθε Αληωλίνπ ΣΑ ΜΕΛΗ Γ. Γαξγάιαο Γ. Γίδαξεο Γ. Καηζαιήο Κ. Καξαγηάλλεο Ι. Καξακαξγηνύ Β. Τζηξλόβαο

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Αλαζηαζία Ηξ. ωηεξνπνύινπ Ληβαδεηά, 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηθεγόξνο Κνξίλεο 14, Ληβαδεηά 32 100 Τει/Fax 22610 21345, θηλ. 6972258023 E-mail: asotirop@otenet.gr ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΣΔΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ.

- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ. ΘΔΜΑ: ''Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ. 38009 ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ:2132030629 ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014 ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.:29513 ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ Παραγωγή Θ/ ΑΖΠ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ - ΙΗΞΡΝΙ 6 ν ρηι Ξηνι/δαο - Θνδάλεο Ρόπνο, Ζκεξνκελία : ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ/ 06-02-14 Αξηζκ. Ξξση.: 594 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/Ζ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α. Δ. Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Α. Π. : Μ01 /4654 / 311.31 Θεζ/λίθε: 24.09.2015 E-mail : V.Emmanouilidis@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΠΗΝΑΚΑ Α 1. Οη θαλνληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο.

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο. ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ( Πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ από ηνλ Μαπξίθν Γηάλλε ηνπ σθξάηε, ηνλ Γεκήηξε Αγγειή, δπν από ηνπο Βαζηθνύο ΗΓΡΤΣΔ ηεο ΔΣΑΗΡΔΊΑ θαη ηνλ Μπύξν Γεώξγην κέηνρν ). Πξόινγνο Από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα