Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP"

Transcript

1 Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage ηα αξρεία ιέγνληαη ζειίδεο ή ηζηνζειίδεο). Οη ζειίδεο είλαη αξρεία ηύπνπ htm ή html (π.ρ. index.htm, default.htm θιπ). Σα νλόκαηα ησλ ηζηνζειίδσλ θαιό είλαη λα γξάθνληαη κόλν ζηα αγγιηθά, κε κηθξά γξάκκαηα θαη ρσξίο θελά. Π.ρ.: selida.htm, iistoselidamou.htm ή i_istoselida_mou.htm, θιπ Τιρ ιζηοζελίδερ ηιρ θηιάσνοςμε με ηο FrontPage, αλλά ηιρ βλέποςμε με ηον Internet Explorer. Έρνπκε κάζεη όηη αλ ζέινπκε λα αλνίμνπκε έλα αξρείν π.ρ. ηνπ Word (δειαδή έλα αξρείν ηύπνπ doc) δελ είλαη αλάγθε λα αλνίμνπκε πξώηα ην Word θαη θαηόπηλ κέζα από ην Word λα αλνίμνπκε ην αξρείν κπνξνύκε λα θάλνπκε θαηεπζείαλ δηπιό θιηθ πάλσ ζην αξρείν θη απηνκάησο ζα αλνίμεη ην Word θαη ζα καο εκθαλίζεη θαη ην αξρείν (ην έγγξαθν). Απηό δε γίλεηαη ζην FrontPage. Σν FrontPage δεκηνπξγεί αξρεία ηύπνπ htm, αιιά αλ θάλνπκε δηπιό θιηθ πάλσ ζ έλα αξρείν ηύπνπ htm, ηόηε απηό ζα αλνίμεη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο InternetExplorer (ην πξόγξακκα «μεθπιιίζκαηνο» ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ) θη όρη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο FrontPage. Δπνκέλσο όηαλ ζέινπκε λα αλνίμνπκε κηα ππάξρνπζα ζειίδα (δειαδή έλα αξρείν ηύπνπ htm) γηα λα ηελ επεμεξγαζηνύκε, πξέπεη πξώηα λα αλνίμνπκε ην FrontPage θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ FrontPage λα αλνίμνπκε ηε ζειίδα. Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

2 Γενικά ε κηα ζειίδα κπνξνύκε λα γξάςνπκε θείκελν, λα βάινπκε εηθόλα, ήρν, βίληεν θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα. Σα αξρεία εηθόλαο, ήρνπ θαη βίληεν πνπ ζα βάινπκε ζε κηα ηζηνζειίδα πξέπεη λα έρνπλ κηθξό κέγεζνο, γηα λα «θαηεβαίλεη» γξήγνξα ε ηζηνζειίδα όηαλ ηε βιέπνπκε κέζσ internet. Σα αξρεία εηθόλαο πξέπεη λα είλαη ηύπνπ jpg ή gif θαη θαιό είλαη λα κελ μεπεξλνύλ ηα 100ΚΒ ην θαζέλα. Γηα ηνλ ίδην ιόγν (ηαρύηεηα «θαηεβάζκαηνο») θαιό είλαη λα κελ έρνπκε πνιιέο εηθόλεο ζε κηα ζειίδα. Γηα αξρεία ήρνπ πξνηηκνύκε ηα αξρεία ηύπνπ mid πνπ είλαη πνιύ κηθξά (έλα κνπζηθό θνκκάηη 1 ιεπηνύ ζε mid κπνξεί λα είλαη κόλν 20ΚΒ). Γηα αξρεία βίληεν πξνηηκνύκε απηά πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ην πξόγξακκα Windows MovieMaker (ππάξρεη ζηελ έθδνζε WindowsME θαη κεηά). Γηα ιήςε εηθόλαο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα απιή Web θάκεξα. Σα αξρεία εηθόλαο, ήρνπ, θαη βίληεν δεν ενζωμαηώνονηαι ζηηο ζειίδεο πνπ θηηάρλνπκε. Έζησ όηη θηηάμακε κηα ζειίδα ζηελ νπνία έρνπκε γξάςεη θείκελν θη έρνπκε βάιεη θαη κηα εηθόλα. Αλ αληηγξάςνπκε ηε ζειίδα απηή (ην αξρείν ηύπνπ htm) ζε έλα θιαζάθη θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηαθέξνπκε ζ έλαλ άιινλ ππνινγηζηή θαη ηελ «αλνίμνπκε» εθεί, ζα εκθαληζηεί κόλν ην θείκελν θη όρη ε εηθόλα. Δπνκέλσο, βαζική απσή καηαζκεςήρ ιζηοζελίδων είλαη ε εμήο: Όιν ην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο (εηθόλεο, ήρνη, βίληεν) πξέπεη λα βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν ζ ένα θάκελο. Μέζα ζ απηόλ ην θάκελο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ππνθαθέινπο (δειαδή άιινπο θαθέινπο) ζηνπο νπνίνπο ζα ηαμηλνκήζνπκε ηα αξρεία καο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπο (ε ηαμηλόκεζε απηή δελ είλαη απαξαίηεηε, αιιά δηεπθνιύλεη ηελ θαηαζθεπή). Η αλαδήηεζε ησλ αξρείσλ εηθόλαο, ήρνπ θαη βίληεν πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα καο πξέπεη λα γίλεηαη κέζα από απηνύο ηνπο θαθέινπο. Γηα λα κεηαθέξνπκε ηελ ηζηνζειίδα πνπ θηηάμακε ζε άιινλ ππνινγηζηή θαη λα ηε δνύκε εθεί (ή θαη λα ηελ επεμεξγαζηνύκε εθόζνλ ν άιινο ππνινγηζηήο έρεη εγθαηεζηεκέλν ην FrontPage), αληηγξάθνπκε ην θάκελο ζε έλα θιαζάθη θαη ζηε ζπλέρεηα αληηγξάθνπκε ην θάκελο από ην θιαζάθη ζην λέν ππνινγηζηή. Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

3 Δημιοςπγία ιζηοζελίδαρ με πλαίζια Απσικέρ πςθμίζειρ ην ζθιεξό δίζθν C: δεκηνπξγνύκε έλα θάθειν θαη ηνλ νλνκάδνπκε «00_site». Μέζα ζην θάθειν απηό δεκηνπξγνύκε ηξεηο θαθέινπο κε νλόκαηα «pictures», «sounds» θαη «videos». ηνπο θαθέινπο απηνύο ζα απνζεθεύνπκε ηα αξρεία (εηθόλεο, ήρνπο, βίληεν) πνπ καο ρξεηάδνληαη γηα λα θηηάμνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο. ην θάθειν «00_site» ζα απνζεθεύζνπκε θαη όζεο ζειίδεο (δειαδή αξρεία ηύπνπ htm) ρξεηαζηεί λα θηηάμνπκε. (Γηα αξρή, κέζα ζην θάθειν pictures βάδνπκε ηα αξρεία: arxiki.jpg, fonto.jpg, fujiyama.jpg θαη sphinx.jpg, κέζα ζην θάθειν sounds βάδνπκε ην αξρείν AnotherDayInParadise.mid θαη κέζα ζην θάθειν videos βάδνπκε ην αξρείν firework.avi) Η ζελίδα index Η πξώηε ζειίδα ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ έρεη ζπλήζσο ην όλνκα index.htm Αλνίγνπκε ην FrontPage. ην κελνύ Αξρείν θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Γεκηνπξγία θαη ζην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Σειίδα ή πεξηερόκελν ηνπ Web. Αλνίγεη (αλ δελ είλαη ήδε αλνηρηό) ην παξάζπξν εξγαζηώλ. Κάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Πξόηππα ζειίδαο. Αλνίγεη ην παξάζπξν Πξόηππα ζειίδαο ην νπνίν έρεη ηξεηο θαξηέιεο: Γεληθά, Σειίδεο πιαηζίσλ, Φύιια ζηπι. Κάλνπκε θιηθ ζηελ θαξηέια Σειίδεο πιαηζίσλ. Από ηα ππνδείγκαηα πνπ εκθαλίδνληαη επηιέγνπκε ην Γηαθεκηζηηθό πιαίζην θαη Πεξηερόκελα θαη θάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν ΟΚ. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν ηνπ FrontPage όπνπ ηώξα εκθαλίδεηαη κηα λέα ζειίδα κε ηξία πιαίζηα: Σελ απνζεθεύνπκε (Αξρείν, Απνζήθεπζε σο ) κε ην όλνκα index.htm (ην htm δελ είλαη αλάγθε λα ην πιεθηξνινγήζνπκε, ην βάδεη απηόκαηα ην FrontPage) θαη ηελ θιείλνπκε. Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

4 Γεκηνπξγνύκε κηα λέα ζειίδα (απηό κπνξεί λα γίλεη είηε από ην Αξρείν, Γεκηνπξγία, Σειίδα ή πεξηερόκελν ηνπ Web, Πξόηππα ζειίδαο, θαξηέια Γεληθά, Καλνληθή ζειίδα, ΟΚ είηε θάλνληαο θιηθ ζην εξγαιείν Γεκηνπξγία λέαο ζειίδαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ). Γξάθνπκε ηε θξάζε «ΔΞΩΣΙΚΑ ΜΔΡΗ» κε κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 36, έληνλα, ρξώκα θόθθηλν θαη ζηνίρηζε ζην θέληξν. Σελ απνζεθεύνπκε κε ην όλνκα epikefalida.htm θαη ηελ θιείλνπκε. Γεκηνπξγνύκε κηα λέα ζειίδα. Γξάθνπκε (κε κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12, ρξώκα καύξν θαη ζηνίρηζε αξηζηεξά) ηα εμήο: Αξρηθή ζειίδα Φνπηδηγηάκα θίγγα Σεκείσζε: ην δηάζηηρν θαη ε απόζηαζε αλάκεζα ζηηο παξαγξάθνπο (ζπκεζείηε όηη θάζε ιέμε ηεο παξαπάλσ ιίζηαο βξίζθεηαη θαη ζε δηαθνξεηηθή παξάγξαθν, αθνύ κεηά από θάζε ιέμε έρνπκε παηήζεη ην Enter) ξπζκίδνληαη από ην κελνύ Μνξθή, επηινγή Παξάγξαθνο (ζην Γηάζηεκα ξπζκίζηε ην Πξηλ θαη ην Μεηά ζην κεδέλ θαη ην Γηάζηηρν ζην Μνλό). Σελ απνζεθεύνπκε κε ην όλνκα periexomena.htm θαη ηελ θιείλνπκε. Γεκηνπξγνύκε κηα λέα ζειίδα. Δηζάγνπκε ηελ εηθόλα arxiki.jpg Σελ απνζεθεύνπκε κε ην όλνκα arxiki.htm θαη ηελ θιείλνπκε. Αλνίγνπκε ηε ζειίδα index.htm ην επάλσ πιαίζην παηάκε ην θνπκπί Οξηζκόο αξρηθήο ζειίδαο. Αλνίγεη ην παξάζπξν Δηζαγσγή ππεξζύλδεζεο. Βξίζθνπκε ην αξρείν epikefalida.htm, ην επηιέγνπκε θαη παηάκε ην θνπκπί ΟΚ. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν ηνπ FrontPage όπνπ ηώξα ζηε ζέζε ηνπ επάλσ πιαηζίνπ εκθαλίδνληαη ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ epikefalida.htm, δειαδή ε θξάζε «ΔΞΩΣΙΚΑ ΜΔΡΗ». Με ηνλ ίδην ηξόπν αληηζηνηρίδνπκε ζηα άιια δύν πιαίζηα ηα αξρεία periexomena.htm θαη arxiki.htm. Μεηαθηλνύκε, αλ ρξεηάδεηαη, ηηο γξακκέο ησλ πιαηζίσλ έηζη ώζηε λα θαίλνληαη θαλνληθά ε επηθεθαιίδα θαη ηα πεξηερόκελα.(γηα λα κεηαθηλήζνπκε κηα γξακκή, πεγαίλνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ηεο έηζη ώζηε λα γίλεη δηπιό καύξν βειάθη. Παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη ζέξλνπκε ην πνληίθη). Απνζεθεύνπκε ηε ζειίδα (Αξρείν, Απνζήθεπζε) θαη ηελ θιείλνπκε. Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

5 Για να δούμε πώρ θα θαίνεηαι η ζελίδα μαρ όηαν ηην «ανεβάζοςμε ζηο internet» Κιείλνπκε ην FrontPage. Βξίζθνπκε ην αξρείν index.htm θαη θάλνπκε δηπιό θιηθ πάλσ ηνπ. Αλνίγεη ν Internet Explorer θη εκθαλίδεηαη ε ηζηνζειίδα πνπ θηηάμακε όπσο ζα θαηλόηαλ αλ ήηαλ ήδε αλαξηεκέλε ζηνλ παγθόζκην ηζηό: Δημιοςπγία ςπεπζςνδέζμων Τπεξζύλδεζκνη (Hyperlinks) είλαη ιέμεηο ή εηθόλεο ζηηο νπνίεο όηαλ θάλνπκε θιηθ, νδεγνύκαζηε ζε άιιε ζειίδα, ζε άιιε δηεύζπλζε ζην internet ή ζε απνζηνιή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Αλνίγνπκε ηε ζειίδα index.htm Δπηιέγνπκε ηε θξάζε «Αξρηθή ζειίδα» θαη θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ηεο. (Σεκείσζε: αλ ε θξάζε είλαη ππνγξακκηζκέλε κε θόθθηλν ρξώκα, ζεκάδη όηη έρεη νξζνγξαθηθό ιάζνο, ηόηε εκθαλίδεηαη έλα κελνύ νξζνγξαθηθνύ ειέγρνπ. Σ απηό ην κελνύ θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Παξάβιεςε όισλ) ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Υπεξζύλδεζε. Αλνίγεη ην παξάζπξν Δηζαγσγή ππεξζύλδεζεο: Αλνίγεη ην παξάζπξν Πιαίζην πξννξηζκνύ. Βξίζθνπκε ην αξρείν arxiki.htm θαη ην επηιέγνπκε. Παηάκε ην πιήθηξν Πιαίζην πξννξηζκνύ. Δπηιέγνπκε ην θεληξηθό πιαίζην θαη θάλνπκε θιηθ ζην ΟΚ. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν Δηζαγσγή ππεξζύλδεζεο. Κάλνπκε θιηθ ζην ΟΚ. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν ηνπ FrontPage όπνπ ηώξα ε θξάζε «Αξρηθή ζειίδα» είλαη ππνγξακκηζκέλε θη έρεη κπιε ρξώκα. Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

6 Γεκηνπξγνύκε κηα λέα ζειίδα. Δηζάγνπκε ηελ εηθόλα fujiyama.jpg θαη ηε ζηνηρίδνπκε ζην θέληξν. Κάησ από ηελ εηθόλα, γξάθνπκε ην θείκελν: «Σν εθαίζηεην Fuji Yama» Σελ απνζεθεύνπκε κε ην όλνκα fuji.htm θαη ηελ θιείλνπκε. Αλνίγνπκε ηε ζειίδα index.htm πλδένπκε ηε ιέμε «Φνπηδηγηάκα» κε ηε ζειίδα fuji.htm Γηα λα δνύκε ηε ζειίδα καο κεηά από ηηο αιιαγέο θαη ηηο πξνζζήθεο πνπ ηεο θάλακε, βξίζθνπκε πάιη ην αξρείν index.htm θαη θάλνπκε δηπιό θιηθ πάλσ ηνπ. Αλ ν InternetExplorer είλαη ήδε αλνηθηόο θαη εκθαλίδεη ηε ζειίδα καο, θάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν «Αλαλέσζε»( ) Κάλνπκε θιηθ ζηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο (Αξρηθή ζειίδα θαη Φνπηδηγηάκα). Παξαηεξνύκε όηη αθνύ θάλνπκε θιηθ κηα θνξά ζε κηα ιέμε πνπ είλαη ππεξζύλδεζκνο απηή γίλεηαη θόθθηλε. Απηό είλαη ζεκάδη όηη έρνπκε επηζθεθηεί ηνλ πξννξηζκό απηνύ ηνπ ππεξζπλδέζκνπ. Δςναμικά εθέ (Dynamic HTML Effects) Αλνίγνπκε ηε ζειίδα periexomena.htm Δπηιέγνπκε ηνλ ππεξζύλδεζκν «Αξρηθή ζειίδα». Δκθαλίδνπκε (αλ δελ είλαη ήδε εκθαλήο) ηε γξακκή εξγαιείσλ Δθέ DHTML: Κάλνπκε θιηθ ζηελ αλαδηπινύκελε ιίζηα κε ηελ έλδεημε Δλεξγνπνηεκέλν<Δπηιέμηε ζπκβάλ> θαη από ηηο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη δηαιέγνπκε ηελ επηινγή Με ηε δηέιεπζε ηνπ πνληηθηνύ. Δλεξγνπνηείηαη ε δηπιαλή αλαδηπινύκελε ιίζηα, από ηελ νπνία επηιέγνπκε Μνξθνπνίεζε. Δλεξγνπνηείηαη ε δηπιαλή αλαδηπινύκελε ιίζηα, από ηελ νπνία επηιέγνπκε Δπηινγή γξακκαηνζεηξάο. Αλνίγεη ην παξάζπξν Γξακκαηνζεηξά. Δπηιέγνπκε Έληνλε γξαθή θαη παηάκε ην πιήθηξν ΟΚ. Σν παξάζπξν Γξακκαηνζεηξά θιείλεη θη έλα ελδεηθηηθό πιαίζην γύξσ από ηνλ ππεξζύλδεζκν «Αξρηθή ζειίδα» δείρλεη ηελ ύπαξμε ηνπ εθέ (κε ην ζπγθεθξηκέλν εθέ, κόιηο ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ πεξλάεη πάλσ από ηε θξάζε «Αξρηθή ζειίδα», ηα γξάκκαηά ηεο από απιά ζα γίλνληαη έληνλα). Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

7 Ιδιόηηηερ ζελίδαρ Φόνηο Αλνίγνπκε ηε ζειίδα arxiki.htm ην κελνύ Αξρείν θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Ιδηόηεηεο (ή θάλνπκε δεμί θιηθ ζε θάπνην θελό ζεκείν ηεο ζειίδαο θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε Ιδηόηεηεο ζειίδαο). Αλνίγεη ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο ζειίδαο. Απηό έρεη πέληε θαξηέιεο: Γεληθά, Φόλην, Πεξηζώξηα, Πξνζαξκνγή, Γιώζζα. Κάλνπκε θιηθ ζηελ θαξηέια Φόλην. Κάησ από ηε ιέμε Φξώκαηα ππάξρνπλ πέληε αλαδηπινύκελεο ιίζηεο: Φόλην, Κείκελν, Υπεξζύλδεζε, Υπεξζύλδεζε πνπ έρεηε επηζθεθηεί, Δλεξγή ππεξζύλδεζε. Από ηελ αλαδηπινύκελε ιίζηα δίπια ζηε ιέμε Φόλην επηιέγνπκε ην ρξώκα ηνπ θόληνπ ηεο ζειίδαο καο. Αλ ζέινπκε ην θόλην λα είλαη εηθόλα: Σζεθάξνπκε ηελ επηινγή Δηθόλα θόληνπ. Παηάκε ην θνπκπί Αλαδήηεζε. Αλνίγεη ην παξάζπξν Δπηιέμηε εηθόλα θόληνπ. Βξίζθνπκε ην αξρείν εηθόλαο πνπ ζέινπκε (π.ρ. ην fonto.jpg) θαη παηάκε ην πιήθηξν Άλνηγκα. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν Ιδηόηεηεο ζειίδαο όπνπ θάλνπκε θιηθ ζην ΟΚ. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν ηνπ FrontPage όπνπ ηώξα βιέπνπκε ην θόλην πνπ επηιέμακε. Αλ ζέινπκε ην θόλην λα κέλεη αθίλεην: Αλ ζέινπκε ην θόλην λα κέλεη αθίλεην θαη ην θείκελν θαη νη εηθόλεο ηεο ζειίδαο λα «γιηζηξνύλ» πάλσ απ απηό όηαλ ν ρξήζηεο κεηαθηλεί ηε ιαβή θαηαθόξπθεο θύιηζεο, ηόηε ηζεθάξνπκε ηελ επηινγή Τδαηνγξάθεκα. (Η επηινγή απηή πξνθαλώο έρεη λόεκα όηαλ ην θόλην ηεο ζειίδαο είλαη θάπνην κνηίβν ή θάπνηα εηθόλα θη όρη έλα ζθέην ρξώκα.) Μοςζική (Ήσορ παπαζκηνίος) ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο ζειίδαο θαη ζηελ θαξηέια Γεληθά παηάκε ην πιήθηξν Αλαδήηεζε πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηε θξάζε Ήρνο παξαζθελίνπ. Αλνίγεη ην παξάζπξν Ήρνο παξαζθελίνπ. Βξίζθνπκε ην αξρείν κνπζηθήο πνπ ζέινπκε (π.ρ. ην AnotherDayInParadise.mid) θαη παηάκε ην πιήθηξν Άλνηγκα. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν Ιδηόηεηεο ζειίδαο. Αλ ζέινπκε ε κνπζηθή λα επαλαιακβάλεηαη όηαλ ηειεηώλεη, ηζεθάξνπκε ην θνπηάθη δίπια ζηε ιέμε Σπλερώο (πηζαλόλ λα είλαη ήδε ηζεθαξηζκέλν). Αλ ζέινπκε ε κνπζηθή λα αθνπζηεί κόλν κηα θνξά ή θάπνηεο θνξέο, μεηζεθάξνπκε ην θνπηάθη δίπια ζηε ιέμε Σπλερώο θαη ζην πεδίν πνπ ελεξγνπνηείηαη δίπια ζηε ιέμε Δπαλαιήςεηο εηζάγνπκε ηνλ αξηζκό 1 ή ηνλ αξηζκό ησλ θνξώλ πνπ ζέινπκε λα επαλαιεθζεί ε κνπζηθή. Πλαίζια Αλνίγνπκε ηε ζειίδα index.htm Σν αλ ηα πιαίζηα ηεο ζειίδαο ζα είλαη νξαηά ή όρη θαζώο θαη ην πάρνο ηνπο, ξπζκίδνληαη σο εμήο: ην κελνύ Πιαίζηα θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Ιδηόηεηεο πιαηζίνπ. Αλνίγεη ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο πιαηζίνπ. Κάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν Σειίδα πιαηζίσλ. Αλνίγεη ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο ζειίδαο, ην νπνίν απηή ηε θνξά έρεη θαη ηελ θαξηέια Πιαίζηα. Δπηιέγνπκε ηελ θαξηέια απηή (αλ δελ είλαη ήδε επηιεγκέλε). Από ηελ επηινγή Απόζηαζε πιαηζίσλ ξπζκίδνπκε ην πάρνο ησλ πιαηζίσλ (νπζηαζηηθά ξπζκίδνπκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ πιαηζίσλ). Από ηελ επηινγή Δκθάληζε πεξηγξακκάησλ ξπζκίδνπκε ην αλ ζα θαίλνληαη ηα πιαίζηα ή όρη. Γπαμμή ηίηλος ην ίδην παξάζπξν (ην Ιδηόηεηεο ζειίδαο) επηιέγνπκε ηελ θαξηέια Γεληθά. Ό,ηη πιεθηξνινγήζνπκε κέζα ζην πιαίζην πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ επηινγή Τίηινο, ζα θαίλεηαη ζηε γξακκή ηίηινπ ηνπ παξαζύξνπ ηνπ Internet Explorer, όηαλ ζα βιέπνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο. Παηάκε ην πιήθηξν ΟΚ. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν Ιδηόηεηεο πιαηζίνπ. Παηάκε ην πιήθηξν ΟΚ. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν ηνπ FrontPage. Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

8 Ανηικείμενα Κςλιόμενο μήνςμα Αλνίγνπκε ηε ζειίδα arxiki.htm Κάλνπκε θιηθ έηζη ώζηε ν δξνκέαο θεηκέλνπ λα αλαβνζβήλεη πάλσ από ηελ εηθόλα. ην κελνύ Δηζαγσγή θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Σηνηρείν web. Αλνίγεη ην παξάζπξν Δηζαγσγή ζηνηρείνπ web. Από ηνλ θαηάινγν Τύπνο ζηνηρείνπ (αξηζηεξά) επηιέγνπκε Γπλακηθά εθέ θαη από ηνλ θαηάινγν Δπηινγή εθέ (δεμηά) επηιέγνπκε ην Κπιηόκελν κήλπκα θαη παηάκε ην θνπκπί Τέινο. Αλνίγεη ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο θπιηόκελνπ κελύκαηνο. ην πιαίζην δίπια ζηε ιέμε Κείκελν γξάθνπκε ην θείκελν πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη (π.ρ. «Καιώο ήξζαηε ζηελ ηζηνζειίδα καο»). Από ηα πεδία Καηεύζπλζε, Ταρύηεηα, Σπκπεξηθνξά θαη Δπαλάιεςε θαζνξίδνπκε ηε «ζπκπεξηθνξά» ηνπ θπιηόκελνπ θεηκέλνπ. Παηώληαο ην πιήθηξν Σηπι εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Τξνπνπνίεζε ζηπι. ην παξάζπξν απηό ππάξρεη ην πιήθηξν Μνξθνπνίεζε. Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη έλα κελνύ. ην κελνύ απηό θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Γξακκαηνζεηξά. Αλνίγεη ην παξάζπξν Γξακκαηνζεηξά από ην νπνίν κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηε γξακκαηνζεηξά ηνπ θπιηόκελνπ κελύκαηνο, ην κέγεζόο ηεο, ην ρξώκα ηεο θιπ. Αλ ζέινπκε εθ ησλ πζηέξσλ λα ηξνπνπνηήζνπκε έλα Κπιηόκελν κήλπκα, θάλνπκε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ (ή δεμί θιηθ - Ιδηόηεηεο θπιηόκελνπ κελύκαηνο). Κοςμπί καηάδειξηρ (ζηο FrontPage2003 λέγεηαι κοσμπί αλληλεπίδραζης) Αλνίγνπκε ηε ζειίδα periexomena.htm Πεγαίλνπκε ην δξνκέα θάησ από ην ηειεπηαίν όλνκα. ην κελνύ Δηζαγσγή θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Σηνηρείν web. Αλνίγεη ην παξάζπξν Δηζαγσγή ζηνηρείνπ web. Από ηνλ θαηάινγν Τύπνο ζηνηρείνπ επηιέγνπκε Γπλακηθά εθέ θαη από ηνλ θαηάινγν Δπηινγή εθέ επηιέγνπκε ην Κνπκπί θαηάδεημεο θαη παηάκε ην θνπκπί Τέινο. Αλνίγεη ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο θνπκπηνύ θαηάδεημεο. ην πιαίζην Κείκελν θνπκπηνύ γξάθνπκε ην θείκελν πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ζην θνπκπί (π.ρ. Σθίγγα). Παηάκε ην θνπκπί Αλαδήηεζε. Αλνίγεη ην παξάζπξν Δπηιέμηε ππεξζύλδεζε θνπκπηνύ θαηάδεημεο. Βξίζθνπκε ην αξρείν sphinx.htm, ην επηιέγνπκε θαη παηάκε ην θνπκπί ΟΚ. Από ηα πεδία Φξώκα θνπκπηνύ, Φξώκα θόληνπ, Δθέ, Φξώκα εθέ, Πιάηνο θαη Ύςνο θαζνξίδνπκε ηηο ηδηόηεηεο θαη ηε «ζπκπεξηθνξά» ηνπ θνπκπηνύ. Αλ ζέινπκε εθ ησλ πζηέξσλ λα ηξνπνπνηήζνπκε έλα αληηθείκελν Κνπκπί θαηάδεημεο, θάλνπκε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ (ή δεμί θιηθ - Ιδηόηεηεο θνπκπηνύ θαηάδεημεο). ε Κνπκπί θαηάδεημεο κπνξνύκε λα βάινπκε θαη ήρν θαη εηθόλα: ζην παξάζπξν Ιδηόηεηεο θνπκπηνύ θαηάδεημεο θάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν Πξνζαξκνγή. Αλνίγεη ην παξάζπξν Πξνζαξκνγή. Κάλνληαο θιηθ ζηα πιήθηξα Αλαδήηεζε, βξίζθνπκε θη επηιέγνπκε ηα αξρεία ήρνπ θαη εηθόλαο πνπ ζέινπκε. Σεκείσζε: ηα πνιιά Κνπκπηά θαηάδεημεο είλαη θαιό λα απνθεύγνληαη γηαηί θαζπζηεξνύλ ην «θαηέβαζκα» ηεο ζειίδαο. Κιείλνπκε ην FrontPage. Βξίζθνπκε θαη αλνίγνπκε ηε ζειίδα καο (δηπιό θιηθ ζην αξρείν index.htm). Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

9 Σςλλογή θωηογπαθιών ην κελνύ Αξρείν θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Άλνηγκα ηνπνζεζίαο. Αλνίγεη ην παξάζπξν Άλνηγκα ηνπνζεζίαο. Βξίζθνπκε ην θάθειν «00_site», ηνλ επηιέγνπκε θαη παηάκε ην θνπκπί Άλνηγκα. Δπεηδή ν θάθεινο απηόο δελ δεκηνπξγήζεθε από ην FrontPage, δελ είλαη θάθεινο ηνπνζεζίαο web (είλαη έλαο απιόο θάθεινο) θη έηζη δελ πεξηέρεη θάπνηα ζηνηρεία (αξρεία, θαθέινπο) πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο ηνπνζεζίαο. Γη απηό ην ιόγν εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ καο ελεκεξώλεη ζρεηηθώο θαη καο ξσηάεη αλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Ναη θαη ηα ζηνηρεία πξνζηίζεληαη ζην θάθειν. Κιείλνπκε ην FrontPage. Αλ αλνίμνπκε ηώξα ην θάθειν «00_site», ζα δνύκε όηη έρνπλ πξνζηεζεί θάπνηνη θάθεινη. Απηνί νη θάθεινη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπιινγήο θσηνγξαθηώλ. Αλνίγνπκε ην FrontPage. ην κελνύ Δηζαγσγή θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Σηνηρείν web. Αλνίγεη ην παξάζπξν Δηζαγσγή ζηνηρείνπ Web. Δπηιέγνπκε ην ζηνηρείν Σπιινγή θσηνγξαθηώλ θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Τέινο. Αλνίγεη ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο ζπιινγήο θσηνγξαθηώλ Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Πξνζζήθε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ επηινγή Δηθόλεο από αξρεία. Αλνίγεη ην παξάζπξν Άλνηγκα αξρείνπ. Βξίζθνπκε θη επηιέγνπκε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέινπκε λα κπνπλ ζηε ζπιινγή θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Άλνηγκα. Δπηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν Ιδηόηεηεο ζπιινγήο θσηνγξαθηώλ όπνπ ηώξα εκθαλίδνληαη ηα νλόκαηα ησλ αξρείσλ πνπ επηιέμακε. Κάλνπκε θιηθ ζηελ θαξηέια Γηάηαμε. Δκθαλίδεηαη ε πξνεπηζθόπεζε ηεο δηάηαμεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηεο ζπιινγήο. Δπηιέγνπκε ηε δηάηαμε πνπ καο αξέζεη, π.ρ. ηελ Πξνβνιή παξνπζίαζεο θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. Γεκηνπξγείηαη κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη ηε ζπιινγή θσηνγξαθηώλ πνπ επηιέμακε. Απνζεθεύνπκε ηε ζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην θάθειν «00_site» κε ην όλνκα syllogi.htm. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνύκε έλαλ λέν ζύλδεζκν ζηα Πεξηερόκελα ηεο ηζηνζειίδαο καο, ν νπνίνο λα παξαπέκπεη ζηε ζειίδα syllogi.htm. Flash (μόνο ζηο FrontPage2003) Μελνύ Δηζαγσγή, επηινγή Δηθόλα, επηινγή Ταηλία ζε κνξθή Flash. Δπηκέιεηα: Θόδσξνο Αξρνληίδεο,

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα