ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ , Α ΦΑΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ , Α ΦΑΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ /2007 ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεύχος Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΣΗ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Δήμου Σκάλας..... Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου..... Εισαγωγή Ιστορική φυσιογνωμία Φυσικό περιβάλλον Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις Θεσμικό περιβάλλον Υποδομές Υποδομές για τον πολιτισμό Υποδομές στον αθλητισμό Πολιτιστικές Υποδομές Τεχνικές υποδομές Περιβάλλον Ενέργεια χρήση ΑΠΕ Χρήση νέων τεχνολογιών κοινωνία της γνώσης Προγράμματα Οικονομικές δραστηριότητες Περιγραφή του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ως οργανισμών Εσωτερική οργάνωση του Δήμου οργανόγραμμα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Νομικά Πρόσωπα Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης SWOT ANALYSIS Δυνατότητες/Αδυναμίες των Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων αναφορικά με τις Λειτουργίες που επιτελούν Δυνατότητες/Αδυναμίες ως προς το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή Δυνατότητες /Αδυναμίες ως προς τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οικονομική κατάσταση

3 .3..4 Ευκαιρίες από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις) Απειλές από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις) Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση Αναγκών Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο Ιεράρχηση κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης Στρατηγική του Ο.Τ.Α και αναπτυξιακές προτεραιότητες Αναπτυξιακό όραμα Αποστολή Αξίες Προσδιορισμός / Διατύπωση Στρατηγικής / Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Βασικές Προτεραιότητες Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιόδου Βασικές Προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου Βασικές Προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας περιόδου Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης

4 ΦΑΣΗ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το παρόν έργο εκπόνησης του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σκάλας » ως συμβουλευτική υποστήριξη ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σ ε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια της εκπλήρωσης του στόχου αυτού, η μεθοδολογία εκπόνησης του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σκάλας περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τριών διακριτών σταδίων:. Προετοιμασία και Οργάνωση 2. Στρατηγικός Σχεδιασμός (A ΦΑΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος) 3. Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός (Β ΦΑΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος) Η σειρά ολοκλήρωσης και των πιο πάνω σταδίων, καθώς επίσης και το περιεχόμενό τους σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης παρουσιάζονται στο ακόλουθο κάθετο διάγραμμα ροής (top down flowchart). 4

5 Α. Προετοιμασία και Οργάνωση Β. Στρατηγικός Σχεδιασμός Γ. Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Προπαρασκευαστικές Ενέργειες Διαμόρφωση Στρατηγικής και Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων Τετραετής Προγραμματισμός των Δράσεων Οικονομικός Προγραμματισμός Καθορισμός Δεικτών Παρακολούθησης Διάγραμμα : Διάγραμμα Ροής Πρώτου Επιπέδου, των σταδίων Ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τα οφέλη από την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου εκτιμάται ότι θα είναι: Προστασία και Αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος Βελτίωση της Κοινωνικής και Οικονομικής Ευημερίας Βελτίωση της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Δήμου Βελτίωση της Παραγωγικής Ικανότητας του Δήμου Βελτίωση της Ικανοποίησης των Δημοτών Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου Το παραδοτέο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), εκπονείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με το Νόμο 3463/2006 ΦΕΚ 4/Α /2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και την εξειδίκευση που περιγράφεται στην υπ αριθμ. απόφαση 883/ (ΦΕΚ 534/β/ ). 5

6 Το παρόν έργο άρχισε να εκπονείται βασισμένο σε διαμορφωμένες προδιαγραφές, που απέρρεαν από τη γενική περιγραφή της εγκυκλίου 46, αρ. απόφ / του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το ΕΠ του Δήμου Σκάλας. παραδίδεται σ ε δύο φάσεις. Η Α φάση αφορά στο Στρατηγικό σχεδιασμό και η Β φάση στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την κατάρτιση τελικά του τετραετούς σχεδίου δράσης του Δήμου. Μεθοδολογική προσέγγιση Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην ανάγκη επίτευξης του τελικού αποτελέσματος, που αφορά στη σύνταξη και αποδοχή ενός προγραμματισμού που ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια τόσο της θεσμικής κατοχύρωσης, όσο και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Α φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου περιέλαβε τα ακόλουθα:. Συναντήσεις και επισκέψεις στο Δήμο για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 2. Συμπλήρωση αναλυτικού ερωτηματολογίου από τους υπαλλήλους του Δήμου, το οποίο επισυνάπτατε σ ε παράρτημα στο τέλος της Α Φάσης του επιχειρησιακού Του Δήμου Σκάλας. 3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Σκάλας. 4. Διερεύνηση / δραστηριοτήτων εθνικού σχεδιασμού στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 5. Καθορισμός στρατηγικής και πλαισίου προγραμματισμού για τον καθορισμό του επιχειρησιακού προγραμματισμού Δήμου Σκάλας. Η παρούσα υποβάλλεται στα πλαίσια της αξιολόγησης και της διαβούλευσης των δεδομένων από το Δήμο Σκάλας, οπότε και θα ακολουθήσει η σύνταξη και υποβολή της Β φάσης που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων, το χρονοδιάγραμμα Προγραμματισμού, ετοιμότητας προκειμένου των να προτάσεων υπάρχει και τη ετοιμότητα σύνταξη στα Δελτίων πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Σκάλας. 6

7 Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το ΕΠ εκπονείται σε δύο φάσεις, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. Το θεσμικό πλαίσιο δομεί το ΕΠ με ενότητες και κεφάλαια που συνολικά ανταποκρίνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου. Το παρόν ΕΠ εκπονείται σ ε δύ ο φάσεις που περιλαμβάνουν η μεν πρώτη το στρατηγικό σχεδιασμό και η η δεύτερη τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για το Δήμο. Το περιεχόμενο της Πρώτης Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζεται παρακάτω: ΦΑΣΗ Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός Εισαγωγή Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεθοδολογική προσέγγιση Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Σκάλας.. Εισαγωγή..2 Ιστορική φυσιογνωμία..3 Φυσικό περιβάλλον..4 Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις..5 Πολεοδομία Χωροταξία Θεσμικό Περιβάλλον Χωροθέτηση σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή..6 Υποδομές (Κοινωνικές Παιδείας Πολιτισμός Αθλητισμός Τουριστικές Τεχνικές)..7 Περιβάλλον..8 Ενέργεια χρήση ΑΠΕ..9 Χρήση νέων τεχνολογιών Κοινωνία της γνώσης..0 Οικονομικές δραστηριότητες ΦΕΚ 534/Β/ Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού 7

8 .2 Περιγραφή του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ως οργανισμών.2. Εσωτερική οργάνωση του Δήμου οργανόγραμμα.2.2 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.2.3 Νομικά πρόσωπα του Δήμου.3 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.3. SWOT ANALYSIS: Ανάλυση πλεονεκτημάτων & αδυναμιών, ευκαιριών & απειλών Δήμου.3.2 Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών 2 Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες 2.. Στρατηγική του ΟΤΑ 2... Αναπτυξιακό όραμα Αποστολή Αξίες Προσδιορισμός / διατύπωση στρατηγικής / καθορισμός γενικών στρατηγικών στόχων Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Γενικότερες εξελίξεις προγραμματικού πλαισίου ανάπτυξης. Προτεραιότητες και περιορισμοί που τίθενται από τα άλλα επίπεδα προγραμματισμού (κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό) Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης 8

9 Αρχική Συνάντηση στο Δήμο Παράδοση Αναλυτικού Ερωτηματολογίου στις Υπηρεσίες του Δήμου Συγκέντρωση Στοιχείων από Πηγές εκτός του Δήμου Συγκέντρωση Στοιχείων από το Δήμο Επεξεργασία Διαθέσιμων Στοιχείων Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής του Δήμου Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης του Δήμου και των Ν.Π. ως Οργανισμών S.W.O.T. Analysis Προσδιορισμός και Ιεράρχηση Αναγκών Διαμόρφωση Οράματος Αποστολής Αξιών του Δήμου Διαμόρφωση Στρατηγικής και Αξόνων Ανάπτυξης Διάγραμμα 2: Διάγραμμα Ροής (Flow Chart) Μεθοδολογίας Υλοποίησης της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 9

10 Το παρόν ΕΠ είναι προϊόν συνεργασίας των μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου της απόφασης Δημάρχου Σκάλας με αριθμό 20/2007, η οποία αποτελείται από στελέχη και υπαλλήλους του Δήμου Σκάλας. Το ρόλο του εξωτερικού Συμβούλου έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα» - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία πλαισιώνει το έργο της ΔΟΕ με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένα στελέχη της. Οι συνεργάτες του παρόντος οφείλουν θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο κ. Γρυπιώτη Ιωάννη και στα αιρετά στελέχη του Δήμου για τη συνεργασία τους κατά την εκπόνηση του παρόντος έργου. 0

11 . Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Δήμου Σκάλας.. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου... Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που ανέδειξε η αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Σκάλας. Τα συμπεράσματα, αφορούν σειρά αναπτυξιακών τομέων όπως η εσωτερική οργάνωση του Δήμου, χρηματο οικονομικά αποτελέσματα, η δημογραφία, η εκπαίδευση, το φυσικό περιβάλλον, η οικονομία και οι επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες, η πολεοδομία και χωροταξία του Δήμου, οι υφιστάμενες τεχνικές υποδομές, οι υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, ο τομέας ενέργειας καθώς και οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο έτος στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης...2. Ιστορική φυσιογνωμία Στο Δήμο Σκάλας και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Βρονταμά σε μία απότομη χαράδρα πάνω από τον ποταμό Ευρώτα βρίσκεται το μνημείο του Παλαιομονάστηρου. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 825 σε αυτή την εκκλησία ο Ιμπραήμ έκαψε ολόκληρο το χωριό του Βρονταμά που είχε μείνει κρυμμένο εκεί για πολλές ημέρες. Επίσης υπάρχουν αρκετές εκκλησίες της Βυζαντινής εποχής...3 Φυσικό περιβάλλον Ο Δήμος Σκάλας οριοθετείται από τους ορεινούς όγκους που συγκροτούν οι κορυφές Γριάς Πρόβατα (ΝΔ 76 μ.), Ψηφιά (Δ 278), Μαραθάκι (Δ 243 μ.), Μπούρμα (Δ 209 μ.), Παλιοβρέστα (Δ 266 μ.), Μεροβούνι (Δ 345 μ.), Τσίλια (Β 239 μ.), Γαϊδουροβούνι (Α 27 μ.) Ο Δήμος Σκάλας αποτελεί τμήμα εξόδου και δημιουργίας του Λακωνικού Κόλπου, σχηματίζοντας στις εκβολές του Ευρώτα Ποταμού το ομώνυμο Δέλτα.

12 Στα όρια του Δήμου αναπτύσσεται πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο αποτελούμενο από ρέματα που δεν εμφανίζουν συνεχή ροή καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ποταμός Ευρώτας διασχίζει και εκβάλει στα όρια του Δήμου Σκάλας αποτελώντας φυσικό δυτικό όριο του Δήμου με το Δήμο Κροκεών, ενώ στα ΒΔ όρια του Δήμου, το ρέμα Ξεριάς αποτελεί φυσικό όριο με το Δήμο Θεραπνών. Σημαντικά ρέματα που διασχίζουν το Δήμο είναι το Χάβος ρ., Βολταρί Ρ., Καλαμπόκα Ρ. κ.λπ. Το κλίμα στο Δήμο Σκάλας εντάσσεται στο ήπιο μεσογειακό τύπο, με ήπιο χειμώνα και ύψος βροχής που κυμαίνεται στα mm. Η περιοχή σύμφωνα με το Βιοκλιματικό χαρακτήρα Χάρτη της βιοκλίματος. Ελλάδος2 Στην ανήκει περιοχή στον του ασθενή Δήμου θερμο-μεσογειακό Σκάλας δεν υπάρχει Μετεωρολογικός Σταθμός. Ο πλησιέστερος Μ.Σ. είναι ο Μετεωρολογικός Σταθμός του Γυθείου που αντιπροσωπεύει τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του Δήμου Σκάλας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες παρατηρούνται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όπου υπάρχουν και οι χαμηλότερες βροχοπτώσεις. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρατηρούνται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Σφάλμα! Τα αντικείμενα δεν μπορούν να δημιουργηθούν από την επεξεργασία κωδικών πεδίων. 2 Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, Γεώργιος Μαυρομμάτης 2

13 Πηγή:(Αρχείο Γεωλόγου Θανάση Μακρή) του Μετεωρολογικού Σταθμού Κυθήρων. Διάγραμμα 3: Ομβροθερμικό διάγραμμα Bagnouls - Gaussen του Μ.Σ. Γυθείου Οι επικρατούντες άνεμοι στην περιοχή είναι οι νοτιοανατολικοί και βορειοανατολικοί. Διάγραμμα ανέμου σταθμού Γυθείου N 25,00 NW 20,00 NE 5,00 0,00 5,00 W 0,00 E 7 Beaufort 6 Beaufort 5 Beaufort 4 Beaufort 3 Beaufort SW SE 2 Beaufort νηνεμία 4,63% Beaufort S Αρχείο Γεωλόγου Αθανάσιου Μακρή Διάγραμμα 4: Διάγραμμα ανέμου του σταθμού Γυθείου Όσον αφορά στη βλάστηση της περιοχής, εμφανίζεται ο βασικός τύπος βλάστησης3 της Quercetalia illicis, με ένα διακριτό αυξητικό χώρο του φυτοκοινωνικού συνδέσμου Oleo-Ceratonion. Ο αυξητικός χώρος αυτός χαρακτηρίζεται από χαμηλές βροχοπτώσεις κυρίως τους χειμερινούς μήνες που έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία ενός εξαιρετικά ξηρού θερινού κλίματος, το οποίο όμως δεν αποκλείει την ύπαρξη μιας πολύ καλής βλάστησης. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από συστάδες με αείφυλλη, σκληρόφυλλη βλάστηση. Τα εδάφη ανήκουν στα λεγόμενα λείψανα εδαφών (εδαφολείψανα), διατηρούνται αρκετά καλά, παρουσιάζουν όμως λόγω της μεγάλης ξηρασίας μικρή βιολογική δραστηριότητα. Η ζώνη αυτή κυριαρχεί στο νότιο τμήμα του ακρωτηρίου. 3 Ντάφης 972 3

14 Το γεωλογικό υπόθεμα της περιοχής ανήκει στην ενότητα Ταλέα όρη πλακώδεις ασβεστόλιθοι, πιθανόν της Ιονίου ζώνης (Mountrakis et. al. 983), ενώ τμήμα της περιοχής Μαλέα ανήκει στη ζώνη Γαβρόβου Τρίπολης4. Υδρολογικά υπάγεται στο 33ο Υδατικό Διαμέρισμα Ευρώτα, στο οποίο υπάρχουν προβλήματα λόγω υποβάθμισης τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας των υδάτων λόγω των υπεραντλήσεων. Το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Σκάλας εντάσσεται στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, με βαθμό αξιολόγησης Α, δηλ. περιοχή που χρειάζεται άμεση προστασία, με κωδικό τόπου GR To όνομα του τόπου είναι «Εκβολές Ευρώτα». Η περιοχή εκτείνεται σε συνολική έκταση εκταρίων με ελάχιστο το μηδενικό υψόμετρο και μέγιστο τα 50 μ. (επισυναπτόμενος χάρτης 3, κλίμακας :75.000). Ο τόπος αυτός βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Γυθείου στο μυχό του Λακωνικού κόλπου. Ο Ευρώτας είναι ένας ιστορικός ποταμός της Πελοποννήσου και έχει μήκος που ξεπερνά τα 00 km. Διασχίζει την πόλη της Σπάρτης και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομία της περιοχής. Οι υπάρχουσες πληροφορίες για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής είναι σχετικά λίγες και μια πιο λεπτομερής μελέτη κρίνεται απαραίτητη. Πρέπει να σημειωθεί σήμερα, ότι τα φυσικά οικοσυστήματα στην περιοχή του Δέλτα του Ευρώτα έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί από την υπέρμετρη επέκταση των καλλιεργειών πορτοκαλιάς, οι οποίες και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του Δέλτα. Μικρές κηλίδες αδιατάρακτων φυσικών οικοσυστημάτων συναντώνται μόνο κατά μήκος κυρίως του ποταμού και των καναλιών, στις εκβολές του, καθώς και στις αμμώδεις παραλίες του Δέλτα. Η ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Ευρώτα έχει χαρακτηρισθεί Σημαντική για τα Πουλιά (Important Bird Area) περιοχή της Ελλάδας, έχει συμπεριληφθεί στον Ευρωπαϊκό κατάλογο βιοτόπων-υγροτόπων του «Corine» (Corine Biotopes). Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα της περιοχής αφορά: τα σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα που την αποτελούν την ποικιλία των ενδιαιτημάτων και την ύπαρξη σημαντικών τύπων οικοτόπων που περιέχονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 4 5 Δημοσθένης Μουντράκης University Studio Press, Γεωλογία της Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 985 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 4

15 την σημαντική ορνιθοπανίδα (μόνιμα και μεταναστευτικά είδη) που απαντούν σε αυτή την πλούσια χλωρίδα και πανίδα (εκτός της ορνιθοπανίδας) που αποτελούνται από σημαντικά είδη, έντεκα από τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση ενός είδους προτεραιότητας για προστασία της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. την ιδιαίτερα εκτεταμένη αμμώδη ζώνη στην περιοχή των εκβολών που εισχωρεί σε μεγάλο βάθος στην ξηρά Στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα υπάρχει ένας συνδυασμός πολλών σημαντικών ενδιαιτημάτων που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής αν λάβουμε υπόψη επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ακτών στη νότια Πελοπόννησο είναι βραχώδεις. Στην περιοχή περιλαμβάνονται οι παρακάτω τύποι υγροτόπων:. Παράκτιο Δέλτα 2. Παράκτιο μονίμως κατακλυσμένο έλος αλμυρού-υφάλμυρου νερού 3. Εσωτερικό μονίμως κατακλυσμένο έλος αλμυρού - υφάλμυρου νερού 4. Εσωτερικό περιοδικώς κατακλυζόμενο έλος αλμυρού - υφάλμυρου νερού 5. Εσωτερικό μονίμως κατακλυσμένο έλος γλυκού νερού 6. Εσωτερικό περιοδικώς κατακλυζόμενο έλος γλυκού νερού Ο ποταμός Ευρώτας6 (κωδικός τόπου: GR 22 Εκβολές Ευρώτα) και το Δέλτα αυτού, έχει εμβαδόν περίπου στρέμματα και εκτείνεται σε υψόμετρο από 0 έως 00 περίπου μέτρα GR GR SCI EKVOLES EVROTA ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ 5445,6 SPA YGROTOPOI EKVOLON EVROTA YΓΡΟΤΟΠΟI ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ 2260,00 Τμήμα αυτού σ ε έκταση 5.445,6 Ηα7 αποτελεί τη ζώνη Τόπος Κοινοτικής Σημασίας - Sites of Community Importance (SCI), ενώ τμήμα αυτού σε έκταση περίπου Ηα αποτελεί τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA8) Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα (GR ) Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (εκτάριο) Ηα = 0 στρέμματα Special Protected Area (SPA) 5

16 Όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, η περιοχή είναι σημαντική για διαβατικά υδρόβια και στρουθιόμορφα, και για αναπαραγόμενα και διαβατικά αρπακτικά. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ): Aquila clanga (διαχειμάζον), Aquila heliaca (διαχειμάζον), Falco naumanni (τουλάχιστον 3 αναπαραγόμενα ζευγάρια). Σημαντική είναι η αξία της περιοχής για την αναπαραγωγή του απειλούμενου είδους της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. O Ευρώτας δημιουργεί Δέλτα ποταμού με θίνες, αλμυρόβαλτους, παραποτάμια βλάστηση, λειμώνες και καλαμώνες (Phragmites) και αποτελεί ενδιαίτημα για τη Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), το οποίο διαθέτει χαρακτηριστικά που το εντάσσουν στις εξής διεθνείς για την προστασία του ειδών, κατηγορίες:. Κατηγορία Α4i, δηλ. όσον αφορά στις συγκεντρώσεις ειδών με παγκόσμια σημασία χαλκόκοτα, η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι, συντηρεί σε τακτική βάση περισσότερο από % του βιογεωγραφικού πληθυσμού από το υδρόβιο είδος. 2. Κατηγορία Βi, δηλ. όσον αφορά στις συγκεντρώσεις ειδών με ευρωπαϊκή σημασία χαλκόκοτα, η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί περισσότερο από το % ενός flyway ή άλλου ξεχωριστού πληθυσμού ενός υδρόβιου είδους 3. Για είδη ή υποείδη του Παραρτήματος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας για τα Πουλιά: Κατηγορία C: Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο Κατηγορία C2: Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το % ενός flyway ή συνόλου πληθυσμού στην Ε.Ε. από ένα απειλούμενο είδος Τα ενδιαιτήματα στο Δέλτα Ευρώτα είναι: Τεχνητά τοπία o Καλλιεργήσιμη γη o Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές o Πολυετείς καλλιέργειες o Δενδροκαλλιέργειες Βραχώδεις περιοχές o Λιβάδια o Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές Ξερά πυριτιούχα ποολίβαδα Θαλάσσιες περιοχές o Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί 6

17 Θαμνώνες o Σκληρόφυλλοι θάμνοι o γκαρίγκ και μακί Υγρότοποι o Παράκτιες λιμνοθάλασσες o Βάλτοι o μεταβατικά τέλματα και πηγές o Λασπότοποι και αμμότοποι o Ποτάμια και ρέματα o Αλμυροί βάλτοι o Θίνες και αμμώδεις παραλίες o Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειστα παλιρροιακά ύδατα o Παρυδάτια βλάστηση Οι Χρήσεις γης που αναπτύσσονται στις εκτάσεις αυτές είναι: Αγροτικές χρήσεις (50%) Αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (5%) Προστασία της φύσης και έρευνα (0%) Τουρισμός/αναψυχή (0%) Αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%) Διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (50%) Δυτικά του οικισμού Σκάλα αναπτύσσονται αναβλύσεις κ α τ ά μήκος του ασβεστολιθικού πρανούς και ορίζονται ως «Πηγές Σκάλας». Πρόκειται συνολικά για έντεκα () ομάδες αναβλύσεων (πηγών) στη περιοχή του οικισμού. Οι πηγές της Σκάλας τροφοδοτούν με νερό, μέσω της τάφρου Ωμέγα, το ρέμα του Βασιλοπόταμου, καθώς και κατά ένα μέρος, το αρδευτικό σύστημα της περιοχής του Τρινάσου, μέσω αρδευτικών διωρύγων. Οι πηγές της Σκάλας αναβλύζουν από τη βάση του καρστικοποιημένου ασβεστολιθικού όγκου που βρίσκεται βόρεια και βορειοδυτικά του οικισμού της Σκάλας και ειδικότερα στη θέση όπου ένα ρήγμα, ανατολικής-δυτικής διευθύνσεως, φέρνει τους έντονα υδροπερατούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς της ζώνης Τριπόλεως σε επαφή με τα Νεογενή και Τεταρτογενή ημιπερατά έως υδροστεγανά ιζήματα. Πρόκειται για καρστικές πηγές "φραγμού". 7

18 Η μέση ετήσια παροχή των πηγών της Σκάλας είναι της τάξεως των 4000 l/sec ήτοι 4,4x03 μ3/ώρα, με μέγιστη τιμή τον Απρίλιο και ελάχιστη τον ΟκτώβριοΝοέμβριο. Η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής της παροχής κυμαίνεται σε ποσοστό 20-28%...4. Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις Ο Δήμος Σκάλας βρίσκεται στο Νομό Λακωνίας και αποτελείται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Σκάλας, Βρονταμά, Γραμμούσης, Λεημόντα, Περιστερίου και Στεφανιάς. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) η οποία πραγματοποιήθηκε το 200, ο πληθυσμός του Δήμου Σκάλας φτάνει τους 5.80 κατοίκους. Από την ανάλυση των στοιχείων γίνεται φανερό πως ο πληθυσμός του Δήμου Σκάλας δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στα έξι Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. Όπως γίνεται φανερό, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού και συγκεκριμένα το 5% αυτού, είναι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Σκάλας. Σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και συγκεκριμένα το 5%, 2% και 0% συγκεντρώνεται στα Δημοτικά Διαμερίσματα Περιστερίου, Βρονταμά και Στεφανιάς αντίστοιχα. Τα μικρότερα Δημοτικά Διαμερίσματα είναι το Δ.Δ. Λεήμοντα και Γραμμούσης με μόλις 380 και 287 κατοίκους αντίστοιχα. Πίνακας : Μεταβολή του Πληθυσμού Δήμου Σκάλας Α/Α Δημοτικό Διαμέρισμα Σκάλας 2 Βρονταμά Γραμμούσης Λεήμοντα Περιστερίου Στεφανιάς

19 Σύνολο Πηγή: Δήμος Σκάλας Πληθυσμός Δήμου Μονεμβάσιας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα 0% Σκάλας 5% Βρονταμά Γραμμούσης 5% Λεήμοντα Περιστερίου 7% Στεφανιάς 5% 2% Διάγραμμα 5: Κατανομή Πληθυσμού του Δήμου Σκάλας ανά Δ.Δ. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. ο πληθυσμός του Δήμου Σκάλας παρουσίασε μια πολύ σημαντική μείωση από το 99 μέχρι και το 200, έτος της τελευταίας απογραφής.. Αναλυτικότερα, ενώ το 99, ο Πληθυσμός του Δήμου Σκάλας ήταν 6.99 άτομα, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 5.80 κατοίκους το 200. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 39%. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν παρουσιασθεί σε σχέση με την αντίστοιχη εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας και του Νομού Λακωνίας. Η πιο πάνω μεταβολή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με τις αντίστοιχες μεταβολές της χώρας αλλά και του Νομού Λακωνίας. Από τα στοιχεία τις Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γίνεται φανερό πως κατά τη δεκαετία 99200, ο πληθυσμός του Νομού Λακωνίας παρουσίασε μείωση κατά 2,93%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το Δήμο Σκάλας. Μάλιστα, αναλύοντας τα στοιχεία της ίδιας δεκαετίας για το σύνολο της χώρας, παρατηρούμε πως ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 6,55%. 9

20 Πίνακας 2: Διαχρονική Εξέλιξη Πληθυσμού Ελλάδας- Νομού Λακωνίας και Δήμου Σκάλας α/α Περιοχή Ελλάδα 2 Νομός Λακωνίας 3 Δήμος Σκάλας Πηγή: Δήμος Σκάλας Πίνακας 3: Ποσοστιαίες Μεταβολές Πληθυσμού Ελλάδας Λακωνίας Σκάλας α/α Περιοχή Ελλάδα,08% 5,33% 6,55% 2 Νομός Λακωνίας -2,74% 2,66% -2,93% 3 Δήμος Σκάλας -39,38% Πηγή: Δήμος Σκάλας Διαχρονική Εξέλιξη Πληθυσμού Δήμου Σκάλας Πληθυσμός Χρονολογία Δήμος Σκάλας Διάγραμμα 6: Διαχρονική Εξέλιξη Πληθυσμού Δήμου Σκάλας 20

21 Διαχρονική Εξέλιξη Πληθυσμού της Ελλάδας Πληθυσμός Χρονολογία Ελλάδα Διάγραμμα 7: Διαχρονική Εξέλιξη Πληθυσμού της Ελλάδας Διαχρονική Εξέλιξη Πληθυσμού Νομού Λακωνίας Πληθυσμός Χρονολογία Νομός Λακωνίας Διάγραμμα 8: Διαχρονική Εξέλιξη Πληθυσμού Νομού Λακωνίας 2

22 Κρίσιμος παράγοντας για την κατανόηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του Δήμου Σκάλας είναι η ανάλυση της σύνθεσης του πληθυσμού του Δήμου. Η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο το ποσοστό συμμετοχής των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και την αναλογία ανδρών και γυναικών. Δήμος Σκάλας: H ηλικιακή ομάδα 0 έως 4 αποτελεί το 6% του πληθυσμού του Δήμου Σκάλας, οι ηλικίες 5 έως 64 το 66%, ενώ το υπόλοιπο 9% αντιστοιχεί στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Νομός Λακωνίας: Η ηλικιακή Ομάδα 0 έως 4 αποτελεί το 3,88%, του πληθυσμού του Νομού Λακωνίας, οι ηλικίες 5 έως 64 το 62,6% ενώ το υπόλοιπο 23,96% αντιστοιχεί στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Γίνεται φανερό πως ο Νομός Λακωνίας συγκεντρώνει ένα υψηλότερο ποσοστό ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, και ένα μικρότερο ποσοστό ατόμων 0 έως 4 και 5 έως 64 ετών σε σχέση με το Δήμο Σκάλας. Ελλάδα: H ηλικιακή ομάδα 0 έως 4 αποτελεί το 5,9% του πληθυσμού της Ελλάδας, οι ηλικίες 5 έως 64 το 68,%, ενώ το υπόλοιπο 6,70% αντιστοιχεί στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Γίνεται φανερό πως ο Δήμος Σκάλας (καθώς δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού του σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Αντίθετα, τόσο ο Δήμος Σκάλας, όσο και η Ελλάδα, διαφοροποιούνται αισθητά σε σχέση με το Νομό. 22

23 Ηλικιακή Κατανομή Πληθυσμού (Απογραφή 200) Ηλικιακές Ομάδες 65+ Σκάλα 5-64 Λακωνία Ελλάδα 0-4 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ποσοστό επ ί του Πληθυσμού Διάγραμμα 9: Ηλικιακή Κατανομή Πληθυσμού Ελλάδας Νομού Λακωνίας Δήμου Σκάλας Αξίζει να σημειώσουμε πως όπως γίνεται φανερό από τα στοιχείa της Ε.Σ.Υ.Ε. κατά τη δεκαετία , τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και στο Νομό Λακωνίας παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ηλικιακές πυραμίδες. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0 έως 4 μειώθηκε από 9,25% σε 5,9% στο σύνολο της χώρας και από 7,40% σε 3,88% στο Νομό Λακωνίας. Αντίστοιχα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 3,69% το 99 σε 6,70% το 200 στο σύνολο της χώρας και από 20,63% σε 23,96% το στο Νομό Λακωνίας. Πίνακας 4: Πληθυσμός Ελλάδας ανά Ηλικία Ελλάδα Ηλικία 99 Πληθυσμός 200 Ποσοστό Πληθυσμός Ποσοστό 23

24 ,25% ,9% ,06% ,% ,69% ,70% Σύνολο ,00% ,00% Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 5: Πληθυσμός Νομού Λακωνίας ανά Ηλικία Λακωνία Ηλικία Πληθυσμός Ποσοστό Πληθυσμός Ποσοστό ,40% ,88% ,97% ,6% ,63% ,96% Σύνολο ,00% ,00% Πηγή: ΕΣΥΕ Πίνακας 6: Ποσοστά Ηλικιακών Ομάδων σε Ελλάδα Νομό Λακωνίας & Δήμο Σκάλας (200) Ηλικία Ελλάδα Νομός Λακωνίας Δήμος Σκάλας 0-4 5% 4% 6% % 62% 66% 65+ 7% 24% 9% Πηγή: ΕΣΥΕ Τα πιο πάνω στοιχεία αντικατοπτρίζονται στην ανάλυση συγκεκριμένων Δημογραφικών Δεικτών. Οι δημογραφικοί δείκτες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του Δήμου Σκάλας. Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης θα υπολογισθούν οι πιο κάτω δείκτες: 24

25 . Δείκτης Γήρανσης (ΔΓ): (Πληθυσμός 65 ετών και άνω / Συνολικό Πληθυσμό) * Δείκτης Νεανικότητας (ΔΝ): (Πληθυσμός 0-4 ετών / Συνολικό Πληθυσμό) * Δείκτης Εξάρτησης (ΔΕ): [(Πληθυσμός 0-4) + (Πληθυσμός 65 ετών και άνω)] / Πληθυσμός 5-64 * 00 Πίνακας 7: Δημογραφικοί Δείκτες για Ελλάδα Νομό Λακωνίας & Δήμο Σκάλας Δημογραφικοί Δείκτες Δείκτης Γήρανσης Σύνολο Νομός Ελλάδας Λακωνίας 6,70% 23,96% 8,67% 5,9% 3,88% 5,5% 3,89% 37,84% 34,8% (Πληθυσμός 65 και άνω / Συνολικό Πληθυσμό) * 00 Δείκτης (Πληθυσμός 0 έως 4 / Νεανικότητας Συνολικό Πληθυσμό) * 00 Δήμος Σκάλας (Πληθυσμός [0 έως Δείκτης Εξάρτισης και άνω]) Συνολικό Πληθυσμό * 00 Πηγή: ΕΣΥΕ Οι δείκτες Γήρανσης και Νεανικότητας, αντιπροσωπεύουν το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 65 και άνω και των ατόμων 0 έως 4 αντίστοιχα, στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην κατανόηση του Δείκτη Εξάρτησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στις εξαρτώμενες και τις μη εξαρτώμενες ηλικιακές ομάδες του Δήμου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η τιμή του δείκτη είναι 34,8%. Η τιμή αυτή είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή για το σύνολο της χώρας. Αν όμως την αντιπαραβάλλουμε με την αντίστοιχη τιμή του Νομού Λακωνίας, παρατηρούμε πως ο εξαρτώμενος πληθυσμό του Δήμου Σκάλας αντιπροσωπεύει ένα χαμηλότερο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου. Συνεχίζοντας την παρούσα ανάλυση, γίνεται φανερή μια μικρή αριθμητική υπεροχή των ανδρών στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου. Αναλυτικότερα, το ποσοστό των ανδρών είναι 53,54% και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 48,0%. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν εξετασθεί ως προς την σύνθεση διαφορετικών ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού ως προς το φύλο. 25

26 Αναλυτικότερα, παρατηρούμε πως οι άνδρες είναι περισσότεροι σ ε όλες τις ηλικιακές ομάδες από 0 ως 54 ετών. Αντίστροφη είναι η εικόνα στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Πίνακας 8: Πληθυσμός Δήμου Σκάλας ανά Φύλο και Ηλικία Δήμος Σκάλας Ποσοστό Πληθυσμός Άνδρες ,2% 424 7,3% ,03% 379 6,53% ,65% 609 0,50% ,4% 480 8,27% ,9% 309 5,33% ,08% 456 7,86% ,52% 28 2,2% Σύνολο ,54% ,0% Ανδρών Γυναίκες Ποσοστό Ηλικίες Γυναικών Πηγή: ΕΣΥΕ 26

27 Ποσοστό Ανδρών και Γυναικών στο Σύνολο του Πληθυσμού 80+ Ηλικιακές Ομάδες ,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 0,00% 2,00% 4,00% Ποσοστό Ποσοστό Ανδρών Ποσοστό Γυναικών Διάγραμμα 0: Αναλογία Ανδρών και Γυναικών στον Πληθυσμό του Δήμου Σκάλας Ένας από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη του Δήμου και ο οποίος αποτελεί κύριο στοιχείο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου. Στα πλαίσια της ανάλυσης θα αξετασθούν τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. αναφορικά με την εκπαίδευση των ατόμων ηλικίας έξι ετών και άνω στο Δήμο Σκάλας σε αντιπαράθεση με τα αντίστοιχα στοιχεία για το Νομό Λακωνίας. Από την ανάλυση αποκαλύπτεται πως το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου μπορεί να θεωρηθεί μέσο ή και χαμηλό αλλά σ ε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν ταυτόσημο με το επίπεδο εκπαίδευση του πληθυσμού στο σύνολο του Νομού Λακωνίας. Αναλυτικότερα παρατηρούμε πως ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, της τάξης του 5% αποτελούν οι αναλφάβητοι και οι γνώστες γραφής και ανάγνωσης (5% αναλφάβητοι και 0% γνώστες γραφής και ανάγνωσης). Το αντίστοιχο ποσοστό του για το Νομό Λακωνίας είναι αισθητά χαμηλότερο και 4% (4% αναλφάβητοι και 0% γνώστες γραφής και ανάγνωσης). Το ποσοστό των ατόμων που είναι απόφοιτοι Ανώτατων ή Ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι 4% και κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα με το Νομό Λακωνίας (7%). Η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού του Δήμοι και συγκεκριμένα το 39% είναι απόφοιτοι Δημοτικής Εκπαίδευσης. 27

28 Αναλύοντας χωριστά το ποσοστό εκπαίδευση των ανδρών και γυναικών του Δήμου Σκάλας γίνεται φανερό πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Μοναδική διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες όπου είτε είναι αναλφάβητοι, είτε είναι γνώστες γραφής και ανάγνωσης. Το ποσοστό αυτό είναι % για τους άνδρες (3% αναλφάβητοι και 8% γνώστες γραφής και ανάγνωσης)ενώ στις γυναίκες του Δήμου φτάνει το 20% (8% αναλφάβητοι και 2% γνώστες γραφής και ανάγνωσης). Με βάση την παρατήρηση αυτή, μπορούμε να πούμε πως οι γυναίκες του Δήμου, συντελούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην διαμόρφωση ενός αρκετά υψηλού ποσοστού, αναλφάβητων και ατόμων που είναι γνώστες γραφής και ανάγνωσης. 28

29 Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσμού Δήμου Σκάλας και Λακωνίας (6 ετών και άνω) Αναλφάβητοι Γνώστες Γραφής &Ανάγνωσης Φοιτούν στο Δημοτικό Επίπεδο Εκπαίδευσης Δημοτικό Γυμνάσιο ΤΕΣ ΤΕΛ Μέση Μεταδευτεροβάθμια Ανώτερες Σχολές ΑΕΙ Μεταπ τυχιακό Διδακτορικό 0% 5% 0% 5% 20% 25% 30% 35% 40% Ποσοστό επί του Πληθυσμού Σκάλα Λακωνία Διάγραμμα : Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσμού Δήμου Σκάλας και Νομού Λακωνίας 29

30 Επίπεδο Εκπαίδευσης Ανδρών και Γυναικών Δήμου Σκάλας (6 ετών και άνω) Αναλφάβητοι Γνώστες Γραφής &Ανάγνωσης Φοιτούν στο Δημοτικό Επίπεδο Εκπαίδευσης Δημοτικό Γυμνάσιο ΤΕΣ ΤΕΛ Μέση Μεταδευτεροβάθμια Ανώτερες Σχολές ΑΕΙ Μεταπ τυχιακό Διδακτορικό 0% 5% 0% 5% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Ποσοστό στο σύνολο ανδρών / γυναικών Ποσοστό επί των Ανδρών Ποσοστό επί των Γυναικών Διάγραμμα 2: Επίπεδο Εκπαίδευση Ανδρών και Γυναικών Δήμου Σκάλας 30

31 Πίνακας 9: Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσμού Δήμου Σκάλας Δήμος Σκάλας Άνδρες % επί των Ανδρών Γυναίκες % επί των Γυναικών Σύνολο % επί του Συνόλου 40 0% 6 0% 56 0% 23 0% 28 0% 5 0% %.849 4% 4.0 5% Ανώτερες Σχολές 96 2% 538 %.454 2% Μεταδευτεροβάθμια 89 2% 927 2%.746 2% Μέση % % % Τ.Ε.Λ % 285 % 972 % Τ.Ε.Σ % 27 0% 885 % Γυμνάσιο % %.793 3% Δημοτικό % % % Φοιτούν στο Δημοτικό % % % Γραφή & Ανάγνωση % % % 862 2% % % % % % Επίπεδο Εκπαίδευσης Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Α.Ε.Ι. Αναλφάβητοι Σύνολο Πηγή: Δήμος Σκάλας 3

32 Πίνακας 0: Επίπεδο Εκπαίδευση Ανδρών και Γυναικών Νομού Λακωνίας Νομός Λακωνίας Άνδρες Ποσοστό επί των Ανδρών Γυναίκες Ποσοστό επί των Γυναικών Σύνολο Ποσοστό επί του Συνόλου Διδακτορικό 40 0% 6 0% 56 0% Μεταπτυχιακό 23 0% 28 0% 5 0% %.849 4% 4.0 5% Ανώτερες Σχολές 96 2% 538 %.454 2% Μεταδευτεροβάθμια 89 2% 927 2%.746 2% Μέση % % % ΤΕΛ 687 2% 285 % 972 % ΤΕΣ 758 2% 27 0% 885 % Γυμνάσιο % %.793 3% Δημοτικό % % % Φοιτούν στο Δημοτικό % % % Γραφή & Ανάγνωση % % % 862 2% % % % % % Επίπεδο Εκπαίδευσης ΑΕΙ Αναλφάβητοι Σύνολο Πηγή: Δήμος Σκάλας..5. Θεσμικό περιβάλλον Θεσμικό περιβάλλον για το περιβάλλον: Η περιοχή του Ευρώτα συντίθεται από οικολογικά συστήματα που έχουν σημαντική αξία στην εξέλιξη των ειδών και τελικά του ανθρώπου. Το γεγονός ότι αποτελούν χώρο διαχείμασης και ενδιαιτήματα για είδη τα οποία θεωρούνται παγκόσμια απειλούμενα, αλλά και από το γεγονός ότι τα υγροτοπικά οικοσυστήματα, θεωρούνται στην επιστήμη, ως τα ανώτερα συστήματα οικολογικής εξέλιξης. 32

33 Για την περιοχή αυτή δεν υπάρχει κανένα καθεστώς προστασίας, παρότι αποτελεί ζώνη που ανήκει σε δίκτυα ανάγκης προστασίας ως περιοχής ιδιαίτερης για τα πουλιά αλλά και τόπος κοινοτικής σημασίας. Στις περιοχές του Ευρώτα έχει εκπονηθεί στο παρελθόν μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE, πρόγραμμα καταγραφής και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την περιοχή. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που ήταν βασικός υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος, φιλοξενείται σε αίθουσα που έχει παραχωρήσει ο Δήμος στις εκβολές του Ευρώτα στο Λεήμονα και στους Αγίους Ταξιάρχες. Παράλληλα σε πραγματοποιείται παρατηρητήριο παρατήρηση που πουλιών, έχει ως τοποθετηθεί στην περιοχή, αποτέλεσμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αξία του οικοσυστήματος...6. Υποδομές..6. Υποδομές για τον πολιτισμό ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ 825 Βόρεια από τη Σκάλα, στο δρόμο για το Γεράκι, στα δυτικά του μεγάλου οικισμού Βρονταμάς του Δήμου Σκάλας, ο Ευρώτας κυλάει τα νερά του στο βάθος ενός φαραγγιού, με τις καταπράσινες πλαγιές του να κόβονται ψηλά από πέτρινους όγκους. Εδώ, μέσα στα βράχια, είναι χτισμένο το Παλαιομονάστηρο, του 2ου αιώνα, σπηλαιώδης ναός τρισυπόστατος -της Θεοτόκου, του αγίου Νικολάου και του μεγαλομάρτυρα Νικήτα- μνημείο θρησκευτικό και ιστορικό. 33

34 Εδώ κλεισμένοι περίπου 300 Βρονταμίτες, υπό την ηγεσία του παπα-δημήτρη Παπαδημητρίου και του οπλαρχηγού Γιαννάκη Καραμπά, αρνήθηκαν να παραδοθούν στα στίφη του Αιγύπτιου Ιμπραήμ πασά, που κατέστρεφαν την Πελοπόννησο, προσπαθώντας να πνίξουν τον απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων. Στις 5 Σεπτεμβρίου 825, αδυνατώντας να καταλάβουν τον οχυρό αυτό χώρο, οι πολιορκητές ανατίναξαν το λόφο-οροφή του μοναστηριού και από τα ανοίγματα έκαψαν ζωντανούς όλους τους έγκλειστους. Η μνήμη εκείνης της θυσίας κυριαρχεί στο ιερό αυτό μνημείο, το τρίτο μετά το Κούγκι και το Αρκάδι μνημείο ηρωισμού και αυτοθυσίας. Παράλληλα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει τις μοναδικές τοιχογραφίες του 2ου αιώνα, που διακοσμούν το εσωτερικό του. Στις 5 Σεπτεμβρίου, του μεγαλομάρτυρος Νικήτα, ο Δήμος Σκάλας τελεί στον τόπο της θυσίας μνημόσυνο για τους ήρωες Βρονταμίτες. Το μοναστήρι εορτάζει και την άνοιξη, της Ζωοδόχου Πηγής Υποδομές στον αθλητισμό9. Στο Δήμο Σκάλας υπάρχουν φυσικές υποδομές για αθλητισμό χωρίς όρια. Ο ποταμός Ευρώτα εκτός από ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας είναι και μία πρόκληση για τους λάτρεις των αθλημάτων τα οποία διεξάγονται στα ποτάμια όπως rafting, kayak. Ακόμα για τους λάτρεις των 4Χ4 υπάρχουν μέρη στο βουνό στα οποία μπορεί κάποιος να ευχαριστηθεί δύσκολες διαδρομές με το τζίπ σε συνδυασμό με τα τοπία φυσικού κάλλους τα οποία θα του προκαλούν τον θαυμασμό. Υπάρχουν όμως και υποδομές όπως το Δημοτικό Στάδιο της Σκάλας του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Σκάλας», σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της ιδέας της άθλησης σε όλες τις ηλικίες, η ανάδειξη της ευγενούς άμιλλας, μέσα από το Ολυμπιακό Ιδεώδες του Αθλητισμού, η διάδοση του 9 Πηγή: Δήμος Σκάλας 34

35 αθλητισμού ιδιαιτέρως στις μικρές ηλικίες και η ανάδειξη ταλέντων που θα εκπροσωπούν το Δήμο σε αθλητικές διοργανώσεις Πολιτιστικές Υποδομές Ο Δήμος Σκάλας προσπαθώντας να ανεβάσει το πολιτιστικό επίπεδο των πολιτών του δημιούργησε τη φιλαρμονική του Δήμου όπως και την Δημοτική βιβλιοθήκη μέσα από τα οποία θα μπορέσουν να πάρουν παραπάνω μόρφωση όσον αφορά το πολιτιστικό τους επίπεδο. Η Φιλαρμονική του Δήμου έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση και προαγωγή του μουσικού αισθήματος και την ψυχαγωγία των κατοίκων και γενικότερα της περιοχής, μέσω της διδασκαλίας πνευστών οργάνων, δημιουργία μπάντας και συμμετοχής σ ε διάφορες εκδηλώσεις (εθνικές εορτές, συναυλίες, χοροεσπερίδες κλπ). Η Δημοτική βιβλιοθήκη σκοπό έχει την μελέτη στους κατοίκους για την ανύψωση του πνευματικού και επαγγελματικού τους επιπέδου Τεχνικές υποδομές Ύδρευση - Αποχέτευση: Το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης δεν είναι σε επίπεδο να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δήμου Σκάλας και των 9 Δημοτικών Διαμερισμάτων του. Έχουν υποβληθεί προτάσεις χρηματοδότησης από το Ε.Π. του Γ ΚΠΣ για Βιολογικό Καθαρισμό και Δίκτυο αποχέτευσης στο Δήμο Σκάλας και έχει αρχίσει ήδη και υλοποιείται. Δίκτυο Ομβρίων: Λόγω του ανεπαρκή δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης δεν θα μπορούσε να υπάρχει και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ομβρίων υδάτων. Διαχείριση απορριμμάτων: Η διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου γίνεται με μη φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Κάποιο ποσοστό απορριμμάτων καταλήγουν δυστυχώς στο Δέλτα του ποταμού Ευρώτα, και το υπόλοιπο σε ανεξέλεγκτες χωματερές. 35

36 Οδικό δίκτυο: Το οδικό δίκτυο στο Δήμο Σκάλας είναι ανεπαρκή και σε πολύ κακή κατάσταση το υφιστάμενο. Αναμένονται και σε αυτόν τον τομέα χρηματοδοτικά ποσά για την κατασκευή και συντήρηση για ένα ολοκληρωμένο και επαρκή οδικό δίκτυο. Πίνακας : Καταγραφή Οχημάτων και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού α/α Είδος Ποσότητα Φ.Ι.Χ. 2 4 Φ.Ι.Χ. με βυτίο και πιεστικό Εκσκαφέας Φορτωτής Καλαθοφόρο Ρυμουλκά Υδροφόρα με Πιεστικά 5 Βυτία 6 Λεωφορεία 7 Τσάπες 8 Φορτωτές 9 Γκρέιτερ 3 0 Φορτηγά Ανατρεπόμενα Γερανοί 2 Κομπρεσέρ 3 Αλυσοπρίονα 4 Χορτοκοπτικά 2 5 Κόφτες Μετάλλων Βέλζ. 6 Ηλεκτρογεννήτριες 7 Πτυοσκάπανα 6 8 Αντλίες 2 9 Απορριματοφόρα 2 Πηγή: Δήμος Σκάλας Από τον πίνακα που προηγείται φαίνεται ότι ο δήμος έχει κάποιες υποδομές για ένα ολοκληρωμένο και σωστό σύστημα για την σωστή καθαριότητα του Δήμου αλλά και για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.α...7. Περιβάλλον Η γενική παρουσίαση στοιχείων του περιβάλλοντος, στο παρόν κεφάλαιο βασίζεται στη διάκρισή του, σε φυσικό και σε ανθρωπογενές. 36

37 Στο φυσικό περιβάλλον η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση και την προστασία αυτού αποτελούν διαχειριστικά μέτρα για το περιβάλλον. Το γεγονός ότι, στα όρια του Δήμου αναπτύσσονται σημαντικές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής ιδιαίτερου καθεστώτος, το οποίο οφείλει επίσης να αποτελέσει βάση ανάπτυξης της οικονομίας στις ασκούμενες δραστηριότητες στο Δήμο Σκάλας. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στη θεσμοθέτηση των περιοχών και τη λειτουργία Φορέα Διαχείρισης, για θέματα που την αφορούν, αποτελεί βήμα προς εξέλιξη και λειτουργία. Πέρα από τη θεσμοθέτηση και τη λειτουργία φορέα, η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση και την προστασία αυτού, αποτελούν τα σημερινά διαχειριστικά μέτρα για το περιβάλλον. Όσον αφορά στο ανθρωπογενές περιβάλλον αυτό αρθρώνεται τόσο από το αστικό περιβάλλον, το ευρύτερο γεωργικό περιβάλλον (γεωργία και κτηνοτροφία), το θαλάσσιο, υποδοχείς, οι οποίοι δέχονται πιέσεις που αφορούν στην οικιστική εξέλιξη, στη χρήση των υδατικών πόρων, στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων και στις μεθόδους άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας. Οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον γενικά, αφορούν κύρια: Ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών στα ποτάμια Ευρώτας, Βασιλοπόταμος Διαμονή των τσιγγάνων στις όχθες του Βασιλοπόταμου σε χαμηλής ποιότητας συνθήκες διαβίωσης Εκτεταμένες καλλιέργειες οι οποίες χρησιμοποιούν σ ε μεγάλες ποσότητες φυτοφάρμακα, ενώ παράλληλα ο Ευρώτας που αποτελεί τόπο που καταλήγει στο Λακωνικό κόλπο διερχόμενος από τους όγκους της Σπάρτης, είναι μεταφορέας σκουπιδιών και άλλων ρυπαντικών φορτίων, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού με τάσεις έντονης υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, της ποιότητας και της ποσότητας του ύδατος. 37

38 Στο Δήμο Σκάλας και για τον οικισμό υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο...8. Ενέργεια χρήση ΑΠΕ Η περιοχή του Δήμου Σκάλας δεν χαρακτηρίζεται από σημαντικό αιολικό δυναμικό, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας0. Έτσι, το σύνολο της περιοχής προτείνεται ως Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδαφ. α του Σχεδίου ΚΥΑ: ΠΑΚ ομάδες ή επιμέρους περιοχές πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας καθώς και μεμονωμένες θέσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ), αλλά διαθέτουν ικανοποιητικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, και προσφέρονται για το λόγο αυτό για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων. Στις ΠΑΚ συμπεριλαμβάνονται και οι κατάλληλες για χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων ζώνες, που θα προσδιοριστούν, με βάση τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου, από τα οικεία Περιφερειακά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. Όσον αφορά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο Δήμο Σκάλας έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας2, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών οι παρακάτω εταιρείες : Πίνακας 2: Εταιρείες φωτοβολταϊκών Α/Α Φορέας Θέση Ισχύς (MW) ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 6 2 ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9 0 Επιτροπή Συντονισμού τ η ς Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα Σχεδιασμού και τ η ς Αειφόρου Ανάπτυξης Η ΡΑΕ συστάθηκε με το νόμο 2773/ , και είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Έχει κυρίως γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται με την πολιτική του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα. 2 Αρχείο ΡΑΕ, ενημέρωση 0/08/07 38

39 Α/Α Φορέας Θέση Ισχύς (MW) 3 ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΚΟΡΑΧΗ 6 4 ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ 5 5 ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΑ 9 6 ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΡΟΔΗΜΑ 9 7 AD ENER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΑΛΑ 0,50 8 ΦΩΤΑΙΟΛΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΦΑΝΙΑΣ 0, Χρήση νέων τεχνολογιών κοινωνία της γνώσης 3 Σημαντικά επιτεύγματα για τον Δήμο Σκάλας στη χρήση νέων τεχνολογιών είναι τα εξής: Ο δήμος έχει συνδεθεί στο «Σύζευξις». Το ποσοστό αξιοποίησης του Σύζευξις είναι σχετικά μικρό. Έχουμε κάνει αίτηση στον Ο.Τ.Ε. για την προμήθεια κάρτας που θα μας δώσει την δυνατότητα να λειτουργήσουμε την υπηρεσιακή τηλεφωνία. Επίσης προχωρούμε στην ενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης για τους υπαλλήλους- χρήστες ώστε να αναβαθμιστεί η επικοινωνία του Δήμου με φορείς του Δημοσίου μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών από το Σύζευξις. Έχει κατατεθεί δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο Έργο Δημοτικές Διαδυκτιακές Πύλες στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 48 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ. Ο Δήμος μας είναι ένας από τους έξι Δήμους του Νομού που συμμετέχει στο Έργο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Λακωνίας» με φορέα υλοποίησης την ΤΕΔΚ Λακωνίας.Έχει γίνει η μελέτη, έχει προκηρυχθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός και προχωρά η υλοποίηση του έργου. Ό λ α τα τμήματα του Δήμου είναι μηχανογραφημένα. (Δημοτολόγιο, Πρωτόκολλο, Μητρώο Αρρένων, Ταμειακή Υπηρεσία, Οικονομικό, Τεχνική Υπηρεσία Προσωπικού. 3 Πηγή: Δήμος Σκάλας 39

40 ..9.. Προγράμματα4 Ο Δήμος στην προσπάθεια του να ανεβάσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του και να είναι ο Δήμος σε μία αξιοπρεπή κατάσταση ώστε να μπορεί να προσελκύσει και τουρίστες έχει χρηματοδοτηθεί από κάποια προγράμματα όπως του Θησέα τα οποία αναρτώνται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 3: Προγράμματα Θησέας Α/Α Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΗΣΗΣ Διαδημοτικό μεταξύ Δ. Σκάλας και Δ. Γερονθρών Α. Διαδημοτικό Θησέας μεταξύ Δ. Σκάλας και Δ. Γερονθρών Ασφαλτόστρωση δρόμου από Γραμμούσα έως επαρχιακό δρόμο Γερ και Μυρτιάς συνολικού μήκους 7.5 χλμ Αντικατάσταση ,44. Θησέας: επέκταση δικτύου ύδρευσης Σκάλας (Α 2. Ίδιοι ειδικός λογαριασμός) πόροι: Αντικατάσταση Θησέας επέκταση δικτύου ύδρευσης Σκάλας (Β ειδικός λογαριασμός) Αντικατάσταση Θησέας δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Σκάλας Δεξαμενή ύδρευσης Θησέας Σκάλας και συνδετήριος αγωγός Κατασκευή Θησέας υδατοδεξαμενής και αγωγού ύδρευσης στο Δ.Δ. Περιστερίου Οδοποιία ,57 Θησέας Αντικατάσταση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 6.84 Θησέας ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τελειώνει εντός δύο μηνών Υλοποιείται Έχει δημοπρατηθεί Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί Τροποποίηση Πηγή: Δήμος Σκάλας 40

41 επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βρονταμά Αντικατάσταση επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Γράμμουσας Αντικατάσταση επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Περιστερίου Αντικατάσταση επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Λεήμονα Αντικατάσταση επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Στεφανιάς Μελέτη δικτύων όμβριων υδάτων πόλης Σκάλας δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί.424 Θησέας Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί Θησέας Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί 2.09 Θησέας Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί Θησέας Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί Θησέας Τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί αλλά θα εγκριθεί Έργα για τα οποία υποβλήθηκαν προτάσεις προς χρηματοδότηση από Ε.Π. του Γ ΚΠΣ Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός των Δήμων Σκάλας και Έλους. Ο Δήμος καλώντας Δημοτικό Συμβούλιο την 7η Ιανουαρίου 2007 αποφάσησε για τα τεχνικά προγράμματα για το οικονομικό έτος του 2007 τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν, για να δώσουν μία πνοή στην πόλη όσον αφορά τουλάχιστον τις υποδομές και να μπορέσουν έτσι να προσελκύσουν περισσότερο τουρισμό καθ όλη την περίοδο του χρόνου. Πίνακας 4: Τεχνικά προγράμματα 2007 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Επισκευή συντήρηση Δημοτ. Καταστημάτων Δ. Σκάλας Επισκευή παλαιών φωτιστικών στολισμού Επισκευές - συντήρηση φωτοτυπικών συσκευών Συντήρηση - καθαρισμός κλιματιστικών μονάδων Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση - επισκευή Η/Υ Επισκευή - συντήρηση εκτυπωτών Συντήρηση - αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών Μηχανογραφική υποστήριξη προγραμμάτων ΚΕΠ Συντήρηση αναμεταδοτών καναλιών Αναβάθμιση - συντήρηση προγράμματος διπλογραφικού του Οικονομικού διαχειριστικού συστήματος Ο.Τ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.000, , , , , , , , , ,00 4

42 Απολύμανση - μυοκτονία Δημοτικών κτιρίων Κατασκευή & εγκατάσταση φωτιστικών εφφέ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς Κατασκευή και τοποθέτηση Πασχαλινών φωτιστικών Εφφέ στην έδρα του Δήμου Καθαρισμός χωματερής Επισκευή και συντήρηση απορριματοφόρων Συντήρηση - επισκευή μηχανήματος πλύσης κάδων Συντήρηση - καθαρισμός οχημάτων Αντικατάσταση - τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων Διαμόρφωση χώρου απορριμάτων Δήμου Σκάλας Εγκατάσταση φωτιστικών ιστών πεζοδρομίων και Πλατειών Σκάλας Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΔ Βροντάμα και ΔΔ Γράμμουσας Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΔ Περιστερίου και ΔΔ Στεφανιάς Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΔ Σκάλας και ΔΔ Λεήμονα Καθαρισμός αρδευτικού χάντακα Βροντάμα Επισκευή - συντήρηση αγωγών ύδρευσης Δ.Δ. Βρονταμά και Δ.Δ. Γράμμουσας Επισκευή - συντήρηση αγωγών ύδρευσης Δ.Δ. Περιστερίου και Δ.Δ. Σκάλας Επισκευή - συντήρηση αγωγών ύδρευσης Δ.Δ. Στεφανιάς και Δ.Δ. Λεήμονα Καθαρισμός - Αποφράξεις - απολυμάνσεις φρεατίων ομβρίων Δ.Δ. Σκάλας και Δ.Δ. Στεφανιάς Καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Σκάλας Δ.Δ. Λεήμονα και οικισμού Αγίων Ταξιαρχών Επισκευή - συντήρηση δικτύων ομβρίων υδάτων στα Δ.Δ. Σκάλας, Περιστερίου και Φιλισίου. Επισκευή - συντήρηση ημιφορτηγού αριθμ. ΚΗΥ 240 Επισκευή - συντήρηση πίνακα και ηλεκτροκινητήρα αντλιτικών συγκροτημάτων Δ.Δ. Βρονταμά και Δ.Δ. Γράμμουσας Επισκευή - συντήρηση πίνακα και ηλεκτροκινητήρα αντλιτικών συγκροτημάτων Δ.Δ. Σκάλας και Δ.Δ. Στεφανιάς Επισκεύη - συντήρηση πίνακα και ηλεκτροκινητήρα αντλιτικών δικτύων Δ.Δ. Περιστερίου και Δ.Δ. Λεήμονα. Επισκευές - συντηρήσεις ηλεκτροπινάκων και κινητήρων αρδευτικών δικτύων Δ.Δ. Γράμμουσας και Δ.Δ. Περιστερίου. Επισκευή - συντήρηση ηλεκτροπίνακα & ηλεκτροκινητήρα υδρευτικής γεώτρησης Σταφανιάς. Επισκευή - συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης Δ.Δ. Περιστερίου, οικισμού Φιλισίου & οικισμού Αγίου Γεωργίου. Επισκευή αντλητικού μοτέρ ύδρευσης Δ.Δ. Σκάλας Επισκεύη υδρευτικής αντλητικής πομώνας Δ.Δ. Σκάλας Κατασκευή αποχεετευτικού αγωγού ομβρίων Σκάλας (συνεχιζόμενο έργο) Ανόρυξη διερευνητικής υδρευτικής γεώτρησης Βρονταμά. Μετατόποιση αγωγού ύδρευσης κεντρικής οδού Σκάλας λόγω κατασκευής πεζοδρομίων. Επικάλυψη επικίνδυνων αρδευτικών χανδάκων εντός οικισμού Σκάλας..500, , , , , ,00.500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 42

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Ευρώτα Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Οκτώβριος 2011-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 7 2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ευρώτα.. 16 2.1. Ιστορική φυσιογνωμία. 16 2.2. Φυσικό περιβάλλον.. 27 2.3.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΒΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ 2007 2010 10/2007. Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δ Η Μ Ο Σ ΒΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ 2007 2010 10/2007. Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 0/2007 Δ Η Μ Ο Σ ΒΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ 2007 200 Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεύχος Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 10/2007 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007 2010 Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεύχος Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα