ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»"

Transcript

1 Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την και χαρακτηρίσθηκε ως κατεπείγον από την Κυβέρνηση, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αποτελείται από δύο άρθρα. Το άρθρο πρώτο διαρθρώνεται σε δεκατρείς Παραγράφους, οι οποίες περιέχουν νοµοθετική ύλη αρµοδιότητας διαφορετικών υπουργείων, το δε άρθρο δεύτερο ορίζει την έναρξη ι- σχύος του. Με τις διατάξεις της Παραγράφου Α θεσπίζεται εξαιρετική (Υποπαράγραφος Α.1.) και πάγια (Υποπαράγραφος Α.2.) διαδικασία για την καταβολή σε δόσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο, αντικαθίστανται διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) για τη διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες και ανεπίδεκτες είσπραξης (Υποπαράγραφος Α.3.) και για τη διαγραφή οφειλών προς το Δηµόσιο (Υποπαράγραφος Α.4.), τροποποιείται η διαδικασία διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών (Υποπαράγραφος Α.5.), τροποποιούνται ρυθµίσεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) σχετικώς µε ζητήµατα υποβολής δηλώσεων και βεβαίωσης του φόρου (Υποπαράγραφος Α.6.), θεσπίζεται Έ- κτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων, µε χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.ΗΔ.Ε.) του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Υποπαράγραφος Α.7.), και ρυθµίζονται ζητήµατα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Υποπαράγραφος Α.8.).

2 2 Με τις διατάξεις της Παραγράφου Β καθορίζονται αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και ρυθµίζονται ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων δια της σύστασης Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και δικτύου αποκεντρωµένων µονάδων Κρατικών Ενισχύσεων στα υπουργεία και στους δηµόσιους φορείς. Με τις διατάξεις της Παραγράφου Γ ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλµατος του πιστοποιηµένου εκτι- µητή, καθώς και ο πειθαρχικός τους έλεγχος, και προβλέπεται η κατάργηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών. Με την Παράγραφο Δ τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4141/2013 που α- φορούν στις αρµοδιότητες και τη διαδικασία διενέργειας φορολογικών ε- λέγχων (Υποπαράγραφος Δ.1.), καταργούνται ειδικές φορολογικές διατάξεις που ισχύουν υπέρ των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ρυθµίζονται θέ- µατα φορολογίας εισοδήµατος και οφειλών της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. (Υποπαράγραφος Δ.2.), και τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3864/2010 για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τις διατάξεις της Παραγράφου Ε του Νσχ τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3919/2001 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» σχετικώς µε τη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης άδειας και την επαναφορά συγκεκριµένων περιορισµών όσον αφορά την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων και οικονοµικών δραστηριοτήτων µε γνώµονα την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εισάγουν διακρίσεις και αποτελούν πρόσφορο και αναγκαίο µέσο και ανάλογο προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκόµενου σκοπού (Αιτιολογική Έκθεση επί της Παραγράφου Ε) (Υποπαράγραφοι Ε.1-Ε.6). Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των Υποπαραγράφων Ε.7-Ε.15, παρατίθενται αναλυτικώς οι περιορισµοί και τα συστήµατα αδειοδότησης τα οποία προτείνεται να επαναφερθούν δια του παρόντος, κατόπιν σχετικών γνωµοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει των κριτηρίων που τίθενται στα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του νόµου 3919/2011, ήτοι η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος, η µη εισαγωγή διακρίσεων, η αναγκαιότητα και το πρόσφορο των εν λόγω περιορισµών όσον αφορά την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Συγκεκριµένως, τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3919/2011. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι σχετικές διατάξεις του τροποποιούµενου δια του παρόντος ν. 3919/2011 έ-

3 χουν εφαρµογή στην πρόσβαση και άσκηση κάθε µη µισθωτής οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ δεν εφαρµόζονται, εάν είναι αντίθετες προς διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθµίζει τις ειδικές πτυχές της πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών σε ειδικούς τοµείς ή ειδικά επαγγέλµατα (Υποπαράγραφος Ε.1). Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του εν λόγω νόµου, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναφορά ορισµένων περιορισµών οι οποίοι αφορούν επαγγελ- µατικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις (Υποπαράγραφος Ε.2). Επίσης, ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 σχετικώς µε την κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελµάτων, δεν εφαρ- µόζονται σε συστήµατα χορήγησης άδειας που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από κοινοτικούς κανονισµούς ή από κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές ενσω- µατώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο (Υποπαράγραφος Ε.3). Περαιτέρω, προτείνεται η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού (ήτοι γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου) (Υποπαράγραφος Ε.4). Τέλος, καθορίζονται αναλυτικώς οι επαγγελµατικές δραστηριότητες για τις οποίες επαναφέρονται οι περιορισµοί και τα συστήµατα α- δειοδότησης όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτές και την άσκησή τους, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες (Υποπαραγράφων Ε.7-Ε.15). Με τις διατάξεις της Παραγράφου ΣΤ προτείνεται, ιδίως, η επίσπευση των πειθαρχικών διαδικασιών, επανακαθορίζονται θέµατα κινητικότητας των υπαλλήλων και ορίζεται ότι, σε περίπτωση κατάργησης θέσεων, ειδικώς για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, δεν εφαρµόζεται το καθεστώς της διαθεσιµότητας. Με την Παράγραφο Ζ επιδιώκεται η προσαρµογή της εσωτερικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρω- µών στις εµπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της , σελ. 1). Με την Παράγραφο Η ρυθµίζονται θέµατα τα οποία αφορούν τις εγκαταστάσεις πρατηρίων άρτου και ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας (Υποπαράγραφος Η.1), θέµατα τα οποία αφορούν το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού (Υποπαράγραφος Η.2), και θέµατα επαγγελµατικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών (Υποπαράγραφος Η.3). Με την Παράγραφο Θ ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 3

4 4 Με την Παράγραφο Ι ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Συγκεκριµένως, καθιερώνεται, µεταξύ άλλων, υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής µετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς σύνδεσης για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Υποπαράγραφος Ι.1), θεσπίζεται ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Ι.2), αναστέλλεται µέχρι και την η σύναψη Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο όπως και η σύναψη Συµβάσεων Πώλησης µε τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και επεκτείνεται η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς οι ο- ποίοι τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία από και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα µετά την (Ι.4). Σηµειωτέον ότι δυνάµει της υπ αριθ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ (Β 2317/ ) έχει ανασταλεί: η υποβολή νέων αιτηµάτων στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η εξέταση εκκρεµών αιτηµάτων από τη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η υποβολή νέων αιτηµάτων στον αρµόδιο διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εξέταση από τον αρµόδιο διαχειριστή των εκκρεµών αιτηµάτων για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΑ παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είτε καταβολής σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις (υποπαρ. ΙΑ.1), είτε «νέας αρχής», δηλαδή κεφαλαιοποίησης των οφειλών και των προσαυξήσεων µέχρι την και έκπτωσης «επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων» (υποπαρ. ΙΑ.2). Δηµιουργείται, εξ άλλου, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πληροφοριακό σύστηµα για την καταχώριση και επεξεργασία των εντύπων αρµοδιότητας Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι εργοδότες, κατά το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.3) και την υ.α. 5072/6/ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

5 Με την Παράγραφο ΙΒ αντιµετωπίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, µε την παράγραφο ΙΓ εισάγεται ο θεσµός του «Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς (εφεξής Εθνικού Συντονιστή)». Ο Εθνικός Συντονιστής υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και υποστηρίζεται στο έργο του από δωδεκαµελή «Συντονιστική Επιτροπή» και «Συµβουλευτικό Σώµα», τα µέλη του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα εννέα. Β. Το πρώτο άρθρο του υπό ψήφιση Νσχ αποτελείται από δεκατρείς Παραγράφους, οι οποίες ρυθµίζουν επί µέρους ζητήµατα αρµοδιότητας διαφορετικών Υπουργείων. Επισηµαίνεται ότι η νοµοτεχνική αρχή της εξειδίκευσης, η οποία κατοχυρώνεται ρητώς στο άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγµατος, συµφώνως προς την οποία οι νόµοι πρέπει να αποτελούνται από οµοιογενείς, σχετικές προς το αντικείµενο του νόµου διατάξεις, διέπει και την κατάρτιση κάθε επί µέρους άρθρου νοµοσχεδίου, ώστε να µην είναι επιτρεπτή η σώρευση σε ένα µόνον άρθρο διατάξεων που αφορούν σε διαφορετικά, ευχερώς διακριτά, θέµατα [βλ. και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της επί του Νσχ «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη- µοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (ν. 4093/2012) σελ. 4]. Ως προς τη διάρθρωση του Νσχ σε δύο άρθρα ισχύει η παρατήρηση της Ε- πιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του ν. 4093/2013 (υπό Ι Β). Γ. Επισηµαίνεται, εξ άλλου, ότι σε πολλά σηµεία του Νσχ (βλ., ενδεικτικώς, τις διατάξεις των περιπτώσεων 14 της υποπαραγράφου Α.1., 14 και 15 της υποπαραγράφου Α.2., 11 της υποπαραγράφου Α.6., 16 της υποπαραγράφου Α.7., 5 της υποπαραγράφου Β.3., 3 της υποπαραγράφου Β.4., 3 της υ- ποπαραγράφου Γ.3., 2 της υποπαραγράφου Γ.12) αναφέρονται άρθρα και παράγραφοι, αντί των ορθών υποπαραγράφων και περιπτώσεων. Δ. Τέλος, συµφώνως προς το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 85 παρ. 5 του Κανονισµού της Βουλής, «Για το περιεχόµενο των νοµοσχεδίων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά µέτρα, καθώς και τη γενικότερη κοινωνικοοικονοµική πολιτική, ιδίως σε θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισµού, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής το αργότερο µέχρι την έ- 5

6 6 ναρξη της συζήτησής τους στην Ολοµέλεια ή στο Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής». ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των Παραγράφων του άρθρου Πρώτου του Νσχ 1. Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφοι Α1 και Α2 Με την προτεινόµενη Υποπαράγραφο Α.1. θεσπίζεται γενικό δικαίωµα υ- παγωγής σε ευνοϊκή διαδικασία καταβολής ληξιπρόθεσµων έως και την οφειλών που είναι βεβαιωµένες στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα τελωνεία, ανεξαρτήτως του είδους και του ύψους της ο- φειλής, καθώς και του δικαιούχου της οφειλής (εφόσον δεν φαίνεται να ε- ξαιρούνται τα έσοδα τρίτων που εισπράττονται µέσω των ΔΟΥ), µε µοναδικό κριτήριο τη συνδροµή στο πρόσωπο του οφειλέτη, αφενός πραγµατικής οικονοµικής αδυναµίας και, αφετέρου, δυνατότητας τήρησης προγράµµατος δόσεων. Αντίστοιχες ρυθµίσεις πάγιας εφαρµογής (αλλά µε µικρότερο αριθ- µό δόσεων) θεσπίζονται µε την Υποπαράγραφο Α.2. Συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, «λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή δυσχερή οικονοµική συγκυρία αλλά και την ανάγκη εδραίωσης µιας σύγχρονης αντίληψης φορολογικής συµµόρφωσης», σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης για την καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών σε έως 48 δόσεις είναι «η επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπροθέσµων οφειλών από τη φορολογική διοίκηση, αλλά και η παροχή κινήτρων για την άµεση και συστηµατική εξόφληση των ληξιπροθέσµων οφειλών. ( ) Η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, ως ύστατη ευκαιρία, αφ ενός λόγω της οικονοµικής κρίσης και της αδυναµίας πολλών φορολογούµενων (φυσικών και νοµικών προσώπων) να ανταποκριθούν άµεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς το Δηµόσιο ( ) και αφ ετέρου λόγω των επιτακτικών δηµοσιονοµικών αναγκών για άµεση αύξηση των εσόδων». Εν όψει των ανωτέρω, προβληµατισµό δηµιουργεί η εξαίρεση από τις θεσπιζόµενες ρυθµίσεις «οφειλετών που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή», λαµβανοµένου υπόψη ότι από την αιτιολογική έκθεση του Νσχ δεν προκύπτει πώς η τυχόν διάπραξη φοροδιαφυγής αποκλείει τη συνδροµή ή µη στο πρόσωπο του οφειλέτη πραγµατικής οικονοµικής αδυναµίας και δυνατότητας τήρησης προγράµµατος δόσεων. Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή µπορεί να ασκηθεί, συµφώνως προς τα άρθρα 17 έως 21 του ν. 2523/1997, όταν ο α- ναλογών φόρος υπερβαίνει τις ευρώ στον φόρο εισοδήµατος και µόλις τις ευρώ στον φόρο προστιθέµενης αξίας. Επίσης, µε την περίπτωση 6 των Υποπαραγράφων Α.1. και Α.2. ορίζεται ό- τι, για την υπαγωγή στη ρύθµιση, εφόσον οι βασικές οφειλές υπερβαίνουν

7 το όριο των και ευρώ, αντιστοίχως, πρέπει να προσκοµίζονται στοιχεία «από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιµητή». Πέραν της ασάφειας και της γενικότητας της προτεινόµενης ρύθµισης, επισηµαίνεται ότι στις διατάξεις της Υποπαραγράφου Γ.5. του Νσχ, όπου απαριθµούνται ενδεικτικώς οι εργασίες που διενεργούν οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές, δεν περιλαµβάνεται η διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης των ανωτέρω στοιχείων Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφος Α3 Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις αντικαθίσταται το άρθρο 82 του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) για τη διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και θεσπίζεται πιο ελαστική και σύντοµη διαδικασία σε σχέση µε την ισχύουσα, η οποία εισήχθη µε το άρθρο 10 του ν. 3943/2011. Προβλέπεται έτσι, ότι, για τον χαρακτηρισµό µιας απαίτησης ως ανεπίδεκτης, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς τρεις προϋποθέσεις και, συγκεκριµένως, (α) η ολοκλήρωση έρευνας χωρίς τη διαπίστωση ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων, (β) η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, και (γ) η διενέργεια ελέγχου «από ειδικά οριζόµενο ελεγκτή της αρµόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, µε βάση ειδικά αιτιολογη- µένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειµενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών». Περαιτέρω, ορίζεται ότι «προκειµένου για οφειλές που αφορούν κοινότητες οµογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδροµή της περίπτωσης γ». Παρατηρείται, εν προκειµένω, ότι ούτε από την προτεινόµενη διάταξη ούτε από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει ο λόγος δηµόσιου συµφέροντος που υπαγορεύει τον υπό ευνοϊκότερους όρους χαρακτηρισµό των ανωτέρω οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η προτεινόµενη ρύθ- µιση για «συνδροµή της περίπτωσης γ» στερείται αντικειµένου, δεδοµένου ότι η διενέργεια ελέγχου έχει ως σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β, από τις οποίες εξαιρούνται οι α- νωτέρω οφειλές. Περαιτέρω, ως προς τις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 του νέου άρθρου 82 και 3 του νέου άρθρου 82Α του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων, παρατηρείται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, συµφώνως προς τον Οργανισµό του (ν. 4129/2013 Α 52), δεν συγκροτείται σε διευθύνσεις, αλλά σε κλιµάκια και τµήµατα.

8 8 3. Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφος Α5 Με την προτεινόµενη υποπαράγραφο Α5 τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικώς µε τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών. Συγκεκριµένως, ορίζεται ότι, για πράξεις των φορολογικών οργάνων που εκδίδονται µέχρι την , η διοικητική επίλυση της διαφοράς διενεργείται βάσει των ι- σχυουσών διατάξεων (άρθρα 70 και 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, άρθρο 52 του Κώδικα ΦΠΑ, άρθρο 80 Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, άρθρο 11 παρ. 2 α.ν. 1521/1950 κ.λπ.), ενώ, για πράξεις που εκδίδονται µετά την ηµεροµηνία αυτή, εφαρµόζεται η ειδική διοικητική διαδικασία του νέου άρθρου 70Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ) µε την υ- ποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της «Υπηρεσίας Εσωτερικής Ε- πανεξέτασης» της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Επί των προτεινόµενων ρυθµίσεων παρατηρούνται τα εξής: α) Από τη νοµοτεχνική ένταξη της ρύθµισης στον ΚΦΕ, αλλά και από τη διατύπωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του προτεινόµενου άρθρου 70Β του ΚΦΕ (πρβλ. τη διατύπωση του άρθρου 70Α παρ. 2 του ΚΦΕ), δεν καθίσταται σαφές εάν η ειδική διαδικασία καταλαµβάνει κάθε φορολογική υπόθεση ή µόνο υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος. β) Από τη χρήση του όρου «οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή» συνάγεται ότι η προτεινόµενη διαδικασία δεν θα εφαρµόζεται µόνο επί πράξεων καταλογισµού φόρου κατόπιν διενέργειας ελέγχου, αλλά επί οποιασδήποτε πράξης (έστω και αρνητικής) που εκδίδεται σε βάρος του φορολογουµένου (επί παραδείγµατι, επί απόρριψης αιτήµατος επιστροφής φόρου ή διενέργειας νέας εκκαθάρισης). γ) Συµφώνως προς τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της διαδικασίας επανεξέτασης, καθώς και για τη χορήγηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αµφισβητούµενης πράξης, είναι η «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Παρατηρείται ότι τέτοιο όργανο ή υπηρεσία δεν υφίσταται στο Υπουργείο Οικονοµικών, ούτε προβλέπεται η σύστασή του δια του υπό συζήτηση Νσχ. δ) Με την προτεινόµενη παράγραφο 3 του νέου άρθρου 70Β προβλέπεται ότι «µε την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άµεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις». Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω ρύθµιση δεν εναρ- µονίζεται µε τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 74 ΚΦΕ) που ρυθµίζουν το ζήτηµα της βεβαίωσης και καταβολής του φόρου.

9 Προς αποφυγή δε ερµηνευτικών αµφισβητήσεων, οι οποίες θα έχουν ως α- ποτέλεσµα περαιτέρω καθυστερήσεις στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων, η ρύθµιση πρέπει να ενταχθεί νοµοτεχνικώς στο οικείο άρθρο του ΚΦΕ. Πέραν αυτού, σε περίπτωση που η διαδικασία ενώπιον της «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης» εφαρµοσθεί και για άλλες περιπτώσεις επιβολής φόρου, αντίστοιχες τροποποιήσεις θα πρέπει να επέλθουν και στα επί µέρους νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των φόρων αυτών, µεταξύ των οποίων και οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό αντικαθίστανται από τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Α.6. ε) Επισηµαίνεται, περαιτέρω, το ευρύ φάσµα και ο πολύ µεγάλος αριθµός των υποθέσεων τις οποίες θα εξετάζει, υποχρεωτικώς (λόγω του ενδικοφανούς χαρακτήρα της σχετικής προσφυγής), η «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης», εφόσον θα έχει αρµοδιότητα για «οποιαδήποτε πράξη» εκδίδεται από όλες τις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα της χώρας, σε σχέση προς τον ε- πιδιωκόµενο, κατά την αιτιολογική έκθεση, σκοπό της διάταξης, δηλαδή την «αποφόρτιση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που µπορεί να ε- πιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης», που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αδυναµία επίλυσης των εν λόγω υποθέσεων σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης. Επιπλέον: στ) Ως προς το ζήτηµα της µη υποχρεωτικής κλήσης του φορολογουµένου σε ακρόαση, παρατηρείται ότι, χωρίς την παρουσία του φορολογουµένου, όχι µόνο κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήµατός του, αλλά και, κυρίως, κατά τη λήψη της απόφασης, η διαδικασία αποβάλλει τον χαρακτήρα «συµβιβασµού» που έχει ως σήµερα, ο οποίος συνίσταται στην έκδοση νέας πράξης που τροποποιεί την αρχική πράξη επιβολής φόρου µε τη συναίνεση και σύµπραξη του φορολογουµένου, µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη µείωση της αποτελεσµατικότητάς της. ζ) Ως προς το ζήτηµα της δυνατότητας απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής µε αιτιολογία συνιστάµενη στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγχου, ερωτάται τι θα ισχύει για νέα στοιχεία που θα προσκοµίζονται, ή πραγµατικά περιστατικά των οποίων θα γίνεται επίκληση το πρώτον κατά τη διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και τα οποία δεν θα έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. Γενικώς, επί των νοµικών κινδύνων που συνεπάγεται για το Δηµόσιο η θέσπιση ενδικοφανούς προσφυγής στο πλαίσιο διαδικασίας διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών βλ. και Έκθεση της Επιστηµονικής Υ- 9

10 10 πηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4051/2012. η) Παρατηρείται, επίσης, ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µε την τελευταία παράγραφο του προτεινόµενου άρθρου είναι ελλιπής σε σχέση µε τα ζητήµατα που πρέπει να ρυθµισθούν για την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Εν όψει των ανωτέρω, οι ρυθµίσεις της περίπτωσης 1 µε τις οποίες προστίθεται νέο άρθρο 70Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος χρήζουν, ενδεχοµένως, πληρέστερης διατύπωσης. Επί των προτεινόµενων τροποποιήσεων του άρθρου 70Α του ΚΦΕ παρατηρούνται τα εξής: α) Λόγω σύντµησης της προθεσµίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, πρέπει να προβλεφθεί τι θα ισχύει για πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόµου και για τις οποίες η προθεσµία µέχρι σή- µερα είναι 60 ηµέρες. β) Δεν είναι σαφές εάν η προθεσµία των τεσσάρων µηνών για την έκδοση αποφάσεων επί εκκρεµών υποθέσεων αφορά το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεµούν ενώπιον της Επιτροπής ή µόνο τις αιτήσεις που έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής. γ) Δεδοµένου ότι οι ρυθµίσεις της προτεινόµενης περίπτωσης γ της νέας παραγράφου 6 όπως και η νέα παράγραφος 11 του άρθρου 70Α του ΚΦΕ α- ναφέρονται σε «παρόντα νόµο», δεν µπορούν να ενταχθούν νοµοτεχνικά στο άρθρο 70Α και θα πρέπει να αναδιατυπωθούν ως αυτοτελείς ρυθµίσεις του υπό εξέταση Νσχ. 4. Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφος Α6 Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των περιπτώσεων 4 και 5 προβλέπεται α- φενός, ότι επί διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού σε υποθέσεις ΦΠΑ δεν µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος και αφετέρου, ότι οφειλές α- πό ΦΠΑ που βεβαιώνονται κατόπιν ελέγχου, δεν θα µπορούν να υπαχθούν σε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών. Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση, οι ρυθµίσεις αυτές συνδέονται µε τη δυνατότητα, από και εφεξής, να υποβάλλονται περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου (ή ποσοστού) του οφειλόµενου φόρου, µε στόχο «[την] παροχή κινήτρου για την υποβολή ειλικρινών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ». Ενόψει των ανωτέρω, και λαµβανο- µένου υπόψη ότι τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται µέχρι σήµερα, πρέπει, για λόγους ίσης µεταχείρισης, να προβλεφθεί (µε αντίστοιχη τροποποίηση της περίπτωσης 11β) ότι οι προαναφερθείσες ρυθµίσεις των περιπτώσεων 4

11 και 5 θα ισχύουν για πράξεις προσδιορισµού ή δικαστικές αποφάσεις που α- φορούν φορολογικές περιόδους από και εφεξής. Περαιτέρω, µε τις ρυθµίσεις της περίπτωσης 7 τροποποιείται το άρθρο 53 του Κώδικα ΦΠΑ (που κυρώθηκε µε τον ν.2859/2000) ως προς ζητήµατα βεβαίωσης του φόρου µετά την έκδοση πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ. Από τη διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης, σε συνδυασµό µε την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν φαίνεται να ρυθµίζεται ο χρόνος βεβαίωσης του φόρου µετά την έκδοση πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ σε περίπτωση άσκησης προσφυγής. Εν προκειµένω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το εάν ο φόρος θα βεβαιώνεται κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ ή, όπως ισχύει σήµερα, µετά την άσκηση εµπρόθεσµης προσφυγής ή µετά την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για άσκηση προσφυγής ή µε την επίτευξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Λαµβανοµένης υπόψη και της ρύθµισης του άρθρου 69 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, συµφώνως προς την οποία, επί φορολογικών διαφορών, και εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο χρόνος βεβαίωσης του φόρου δεν µεταβάλλεται εν σχέσει προς τα ισχύοντα σήµερα Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφος Α7 Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος, οι οποίοι «συνίστανται στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως έχει εγκριθεί µε το άρθρο πρώτο του ν.4093/2012 και επικαιροποιηθεί µε το ν. 4127/2013, για το έτος 2013, επιβάλλεται έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες οποτεδήποτε κατά το διάστηµα από την έως την δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων, ( ) το οποίο θα ονοµάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)», αντικείµενο δε του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµενες δο- µηµένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε µορφής, ανεξαρτήτως του εάν οι επιφάνειες αυτές είναι αποπερατωµένες ή µη κατά την ως άνω ηµεροµηνία, και ανεξαρτήτως της ορθής αναγραφής των στοιχείων τους στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. Το Ε.Ε.Τ.Α. θα εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασµούς που εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 µέχρι το Φεβρουάριο του 2014, για τον δε υπολογισµό του λαµβάνεται υπόψη το εµβαδόν της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η παλαιότητα

12 12 του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασµό της Δ.Ε.Η. ή των ε- ναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος. Παρατηρείται, κατ αρχάς, ότι το θεσπισθέν µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 ανάλογο, «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών» (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) δεν επιβλήθηκε «σε ανταπόδοση συγκεκριµένης υπηρεσίας παρεχοµένης από το Κράτος προς τους επιβαρυνοµένους µε αυτό, τα δε έσοδα από την είσπραξή του περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισµό προς κάλυψη του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, ή- τοι προς εξυπηρέτηση γενικότερου κρατικού σκοπού», εποµένως, «δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγµατος», η δε «επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, από την οποία, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, εξαρτάται απολύτως η πραγµατική α- ξία της βαρυνόµενης µε το επίδικο τέλος ακίνητης περιουσίας, συνιστά µεν σκοπό δηµοσίου συµφέροντος, όχι, όµως παροχή ειδικής ωφελείας προς τους βαρυνόµενους µε αυτό, ώστε να αναιρείται ο χαρακτήρας του εν λόγω «τέλους» ως φορολογικής επιβαρύνσεως» (βλ. ΣτΕ Ολ 1972/2012, σκ. 7, ΝοΒ 2012, σελ. 1550). Εξ άλλου, επισηµαίνεται ότι η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, έκρινε, εν προκειµένω, ότι η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν αντίκειται προς το Σύνταγµα, ακριβώς λόγω του έκτακτου και περιορισµένου, χρονικώς, χαρακτήρα του µέτρου. Κατά το ΣτΕ, το «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν αποτελεί, νέο πάγιο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας, αλλά, ( ) έκτακτο µέτρο για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων για το έλλειµµα του 2011 και την επίτευξη των αντιστοίχων στόχων για το Συνεπώς και εξ αυτού του λόγου, ήτοι του εκτάκτου χαρακτήρος της επίδικης φορολογικής επιβαρύνσεως, ο νοµοθέτης, ο οποίος πάντως, κατά τα εκτεθέντα στην προηγουµένη σκέψη, έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά τον καθορισµό των διαφόρων µορφών φορολογικών επιβαρύνσεων, δεν ήταν υποχρεωµένος, θεσπίζοντας τον εν λόγω έκτακτο φόρο, να ακολουθήσει τις µορφές και τις αρχές που έχει χρησιµοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις φορολογίας της ακίνητης περιουσίας. Ως εκ τούτου, η επιβολή του εν λόγω φόρου που, όπως διαµορφώνεται στο νόµο, συνάπτεται µε γενικά και αντικειµενικά κριτήρια, ( ) δεν υπερβαίνει τα όρια της κατά τα ανωτέρω διακριτικής ευχερείας του νοµοθέτη να καθορίζει τον ενδεδειγµένο εκάστοτε τρόπο και χρόνο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογουµένων και, κατ ακολουθίαν», δεν προσκρούει στο Σύνταγµα και «συνιστά, υπό τις δεδοµένες συνθήκες, ανεκτό κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περιορισµό της περιουσίας» (βλ. ΣτΕ Ολ 1972/2012, σκ. 16, όπ.π., σελ. 1552).

13 Υπό το φως της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ, και δεδοµένου ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, ως προς το υποκείµενο του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (κύριος ή επικαρπωτής ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο µε προσωρινό παραχωρητήριο), το αντικείµενό του (εµβαδόν των ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών ακινήτων οποιασδήποτε µορφής) και τον συντελεστή υπολογισµού του (µειωµένο, έστω, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό), αποτελούν, επί της ουσίας, επαναφορά των ρυθµίσεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δηµιουργείται προβλη- µατισµός ως προς το εάν το Ε.Ε.Τ.Α. συνιστά, πράγµατι, νέο έκτακτο µέτρο, το οποίο, λόγω του χρονικώς περιορισµένου χαρακτήρα του, είναι και συνταγµατικώς ανεκτό Επί της Παραγράφου Δ, Υποπαράγραφος Δ2 Στην υποπερίπτωση α της περίπτωσης 11, µε την οποία τροποποιείται η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, οι λέξεις «ή ανταλλαγή» θα πρέπει να τεθούν πριν από τη λέξη «ακινήτων». 7. Επί της Παραγράφου ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ6 Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 122 του Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, και ορίζεται ότι η «πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το µονοµελές πειθαρχικό όργανο είτε µε την παραποµπή του στο πειθαρχικό συµβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο µηνών από την κλήση σε απολογία είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς οργάνου είτε µε την παραποµπή ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου. Σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ο- λοκληρώνεται εντός δύο µηνών από την παραποµπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων µηνών». Παρατηρείται, κατ αρχάς, ότι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 122 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), «υπαίτια παράβαση των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Το παράπτωµα αυτό, για τα µέλη του πειθαρχικού συµβουλίου, εκδικάζεται µετά από παραποµπή ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 146Α».

14 14 Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι το ακριβές χρονικό σηµείο έναρξης της πειθαρχικής δίωξης έχει ιδιαίτερη σηµασία στο υπαλληλικό δίκαιο, καθότι, αφενός συνδέεται µε κρίσιµα σηµεία µεταβολών της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου (όπως, λ.χ., η θέση σε δυνητική αργία κατ άρθρο 104 παρ. 1β του Υ.Κ.), αφετέρου, γιατί η κατόπιν της έναρξης της πειθαρχικής δίωξης διαδικασία υπόκειται σε ισχυρότερες τυπικές δεσµεύσεις των οποίων η παραβίαση συνεπάγεται ακυρότητες έναντι προηγούµενων σταδίων της πειθαρχικής διαδικασίας (όπως, λ.χ., της προκαταρτικής εξέτασης του άρθρου 125 του Υ.Κ.), των οποίων οι πληµµέλειες δεν επηρεάζουν, συνήθως, το κύρος της πειθαρχικής διαδικασίας (βλ., σχετικώς, Γ. Ναυπλιώτη, Πειθαρχικό Δίκαιο, 2003, σελ. 229). Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι έχει κριθεί ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας είναι ενδεικτική (βλ., συναφώς, ΔΕφΑθ 1588/2008) και ότι η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα µόνον εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενεργήσαντος ή παραλείψαντος οργάνου (δόλος ή αµέλεια). Βλ. και Έκθεση της Επιστη- µονικής Υπηρεσίας της Βουλής της επί του Νσχ «Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου» (ν. 4057/2012). 8. Επί της Παραγράφου ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ7 Σχετικώς µε την ανωτέρω διάταξη, ισχύουν, αναλογικώς, οι επισηµάνσεις της παρατήρησης επί της Παραγράφου ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ6. 9. Επί της Παραγράφου ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ12 Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «εφαρµόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύµβασης εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». Με τις περιπτώσεις 1 και 2 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 26 του ν. 4109/2013 και το άρθρο 3 της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, θεσπίσθηκε ο θεσµός της διαθεσιµότητας των µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθµού, καθώς και των υπαλλή-

15 λων των ν.π.ι.δ. που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα. Επισηµαίνεται ότι, ως προς το ζήτηµα αυτό, έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, σειρά διατάξεων πρωτοβάθ- µιων δικαστηρίων (ΜΠρΑθ 1759/2013, ΜΠρΞανθ. 90/2013, ΕΕργΔ 2013, σελ. 347, ΜΠρΧίου 37/2013, ΕΕργΔ 2013, σελ. 338, ΜΠρΜεσ. 63/2013), συµφώνως προς τις οποίες οι διατάξεις περί διαθεσιµότητας «θίγουν κατ αρχήν στον πυρήνα τους την συµβατική ελευθερία (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος) και την εργασία ως δικαίωµα στην περιουσία του εργαζοµένου κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ». Στις υποθέσεις αυτές δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανώτερων ή α- νώτατων δικαστηρίων Επί της Παραγράφου Η.2 Συµφώνως προς την παρ. 2 της προτεινόµενης διάταξης «Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής: β. Επαγγελ- µατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξης χορηγείται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανεπιστηµίων.». Επίσης, στην παρ. 3 του παρόντος ορίζεται ότι: «Η περ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αναριθµείται σε περ. γ. και αντικαθίσταται ως εξής: γ. Επαγγελ- µατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης χορηγείται στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τµηµάτων Οικονοµικής ( )». Τέλος, συµφώνως προς το αντικαθιστάµενο δια της παρ. 8 του παρόντος άρθρο 5 του π.δ. 340/1998: «Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β τάξης µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατική ταυτότητα Α τάξης µετά από προηγουµένη παρακολούθηση των προβλεπόµενων στην περίπτωση ε. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιµορφωτικών σεµιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών και εφόσον είναι µέλη του Ο.Ε.Ε., πτυχιούχοι τµηµάτων Οικονοµικής ( )». Εν προκειµένω, παρατηρείται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση για τη χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού σε µέλη του Οικονο- µικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) θα µπορούσε να οδηγήσει σε α- ποκλεισµό των µη µελών του Ο.Ε.Ε. αποφοίτων Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού κ.λπ., και να περιορίσει τον αριθµό των νοµιµοποιούµενων να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες προσώπων. Η ιδιότητα του µέλους του Ο.Ε.Ε. ως προϋπόθεση πρόσβασης στο επάγγελµα του λογιστή φοροτεχνικού δεν φαίνεται να υπηρετεί σκοπό δηµόσιου συµφέροντος, δεδοµένου ότι η ικανότητα των εν λόγω αποφοίτων µη µελών του Ο.Ε.Ε. να

16 16 παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες και η σχετική τους κατάρτιση αξιολογείται, αφενός, βάσει του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» και, αφετέρου, κατά τη διαδικασία αναγγελίας µέσω της προσκόµισης των σχετικών τίτλων σπουδών και της συµµετοχής στα σεµινάρια προαγωγής σε ανώτερη τάξη (βλ. σχετικώς τη Γνωµοδότηση υπ αριθµ. 15/VI/2012 της Επιτροπής Ανταγωνισµού). Ως εκ τούτου, δηµιουργείται προβληµατισµός κατά πόσον ο εν λόγω περιορισµός παρίσταται πρόσφορος και αναλογικός και συνάδει µε τις προβλέψεις της Οδηγίας 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της σχετικώς µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, η οποία ενσωµατώθηκε στη νοµοθεσία της χώρας µας µε τον ν. 3844/ Επί της Παραγράφου Ι, Υποπαράγραφος Ι1 α) Επί της περ. 3 Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «[η] εγγυητική επιστολή δύναται να επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο ( )». Για λόγους σαφήνειας, θα ήταν, ενδεχοµένως σκόπιµο, να προσδιορισθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ο αρµόδιος διαχειριστής θα κρίνει αναγκαία ή µη την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. β) Επί της περ. 5 Σχετικώς ερωτάται εάν η θεσπιζόµενη διά του παρόντος διαχειριστική α- µοιβή υπέρ του αρµόδιου διαχειριστή ως προς την εξέταση αιτήµατος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης περιλαµβάνει και το τίµηµα που καταβάλλεται από τους ήδη υποψηφίους για Προσφορά Σύνδεσης προς τον διαχειριστή για την εκπόνηση µελέτης σύνδεσης. γ) Επί της περ. 7 Σχετικώς παρατηρείται ότι δεν ρυθµίζεται η τύχη του ποσού που καταβάλλεται ως συµβατικό τίµηµα για σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α- πό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 ο οποίος δεν «υλοποιείται», σε αντίθεση µε το ποσό που καταβάλλεται για σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006. Ερωτάται εάν το ζήτηµα ρυθµίζεται από τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ι.4, εποµένως, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµη παραποµπή στο σχετικό σηµείο.

17 12. Επί της Παραγράφου Ι, Υποπαράγραφος Ι.2. Περ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Ι.4. Περ. 3 και 4 Δεδοµένου ότι αναστέλλεται η σύναψη Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο όπως και Συµβάσεων Πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µέχρι και το τέλος του 2013, δηµιουργείται προβληµατισµός εάν η θέσπιση Ετήσιου Τέλους ως προς κατόχους αδειών οι οποίοι δεν θα µπορέσουν εξ αυτού του αντικειµενικού λόγου να προβούν σε έναρξη λειτουργίας σταθµών παραγωγής ενέργειας είναι δίκαιη, εν σχέσει προς άλλους παραγωγούς οι οποίοι διαθέτουν ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις. Προβληµατισµός θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να αναπτυχθεί εν γένει και ως προς τυχόν επιβάρυνση που συνεπάγεται η ρύθµιση περί επιβολής ετήσιου τέλους επί των κατόχων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στο µέτρο που δεν έχει εγκατασταθεί ή λειτουργήσει σταθµός παραγωγής για λόγους που δεν ανάγονται στην υπαιτιότητα των κατόχων αδειών και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, και υπό το φως της γενικότερης πολιτικής όσον αφορά τις Α.Π.Ε., και ιδίως της προώθησης και ε- πιτάχυνσης της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. ενόψει της συµβολής τους στην προστασία του κλίµατος, η οποία θεωρείται περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σηµασίας για τη χώρα (βλ. άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3468/2006 και ν. 3851/2010). Όσον αφορά την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης της Παραγράφου Ι Υποπαραγράφου Ι.2 επί των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ- µούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ισχύει η Παρατήρηση υπ αριθµ. 10 της από Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του ν. 4093/2012. Επίσης, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να προσδιορισθεί εάν το τέλος ό- σον αφορά κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ- µούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν έχουν εγκατεστηµένο σταθµό παραγωγής, υπολογίζεται επί της προβλεπόµενης στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστηµένης ισχύος Επί της Παραγράφου Ι Υποπαράγραφος Ι.2 περ. 3 Δεδοµένου ότι η διάταξη παραπέµπει στην περίπτωση 4 της Υποπαραγράφου Ι.1, δεν καθίσταται απολύτως σαφές εάν, όσον αφορά πρόσωπα που ή- δη κατέχουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., το Ετήσιο Τέλος αφορά µόνο κατόχους αδειών που έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να έχουν προχωρήσει σε σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης.

18 Επί της Υποπαραγράφου Ι.4 Περίπτωση 8 Με την προτεινόµενη διάταξη εξαιρούνται από την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης της Παραγράφου Ι. Υποπαράγραφος Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί κατ επάγγελµα αγροτών, καθώς και φωτοβολταϊκών σταθµών που βρίσκονται σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, η οποία καθορίζεται εν προκειµένω σε 37% και 34% για τους σταθ- µούς οι οποίοι τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστηµα από µέχρι και την και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα µετά την Για την πληρότητα της ρύθµισης, σκόπιµο θα ήταν να διευκρινισθεί ως προς τους παραγωγούς των ανωτέρω εξαιρούµενων σταθµών το ποσοστό επί του τιµήµατος πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όσο και για το ακόλουθο διάστηµα του εδαφίου β. της Περίπτωσης 8 στο οποίο καθορίζεται η έκτακτη ειδική εισφορά. 15. Επί της Παραγράφου ΙΑ α) Κατά τις προτεινόµενες υποπαραγράφους ΙΑ.1 και ΙΑ.2, προϋπόθεση υ- παγωγής οφειλετών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε ρύθµιση της οφειλής τους είναι «να δηλώνουν αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή». Θα έπρεπε, ενδεχοµένως, να διευκρινισθεί, αν η ως άνω χρονική στιγµή συµπίπτει προς τη στιγµή της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. β) Στην περίπτωση 1.6.δ. της προς ψήφιση υποπαραγράφου ΙΑ.1 γίνεται α- ναφορά στα «οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α 270)». Αρτιότερη νοµοτεχνικώς θα ήταν απευθείας αναφορά στον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» και, µάλιστα, στις διατάξεις των παρ. 7 και 7α του άρθρου 27 του ως άνω νόµου, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997. γ) Στην περίπτωση 1.7.β.ββ) της προς ψήφιση υποπαραγράφου ΙΑ.1 αναφέρεται, ως συνέπεια της µη εµπρόθεσµης καταβολής και δεύτερης δόσης οφειλής, η «κατάσταση του απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της ο- φειλής», αντί του αρτιότερου: «το άµεσα απαιτητό του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής».

19 19 Αθήνα, Οι εισηγητές Αθηνά Κοντογιάννη Ειδική Επιστηµονική Συνεργάτιδα Γεωργία Μακροπούλου Γεώργιος Φωτόπουλος Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο Προϊστάµενος του Β Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Στέφανος Κουτσουµπίνας Επ. Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θράκης Ο Προϊστάµενος της Β Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του υπουργείου Οικονοµικών» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων

Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων Φορολογικό Δίκαιο Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 12/11/2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

: Θέμα: «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.

: Θέμα: «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν. ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΗ-Ψ0Ο ΦΕΚ 3398Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1277 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1100756/7250/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1134 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/08/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3357 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 23.9.15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3909 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΟΕ, 28 Απριλίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.5049/365 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Φορολογία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ/ Φ.Ε.Φ.Π. (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) 1) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Πάγια ρύθµιση ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών και ρύθµιση «νέας αρχής» των οφειλόµενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Τελευταία ενηµέρωση: 05/06/2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα