ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»"

Transcript

1 Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την και χαρακτηρίσθηκε ως κατεπείγον από την Κυβέρνηση, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αποτελείται από δύο άρθρα. Το άρθρο πρώτο διαρθρώνεται σε δεκατρείς Παραγράφους, οι οποίες περιέχουν νοµοθετική ύλη αρµοδιότητας διαφορετικών υπουργείων, το δε άρθρο δεύτερο ορίζει την έναρξη ι- σχύος του. Με τις διατάξεις της Παραγράφου Α θεσπίζεται εξαιρετική (Υποπαράγραφος Α.1.) και πάγια (Υποπαράγραφος Α.2.) διαδικασία για την καταβολή σε δόσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο, αντικαθίστανται διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) για τη διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες και ανεπίδεκτες είσπραξης (Υποπαράγραφος Α.3.) και για τη διαγραφή οφειλών προς το Δηµόσιο (Υποπαράγραφος Α.4.), τροποποιείται η διαδικασία διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών (Υποπαράγραφος Α.5.), τροποποιούνται ρυθµίσεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) σχετικώς µε ζητήµατα υποβολής δηλώσεων και βεβαίωσης του φόρου (Υποπαράγραφος Α.6.), θεσπίζεται Έ- κτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων, µε χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.ΗΔ.Ε.) του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Υποπαράγραφος Α.7.), και ρυθµίζονται ζητήµατα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Υποπαράγραφος Α.8.).

2 2 Με τις διατάξεις της Παραγράφου Β καθορίζονται αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και ρυθµίζονται ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων δια της σύστασης Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και δικτύου αποκεντρωµένων µονάδων Κρατικών Ενισχύσεων στα υπουργεία και στους δηµόσιους φορείς. Με τις διατάξεις της Παραγράφου Γ ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλµατος του πιστοποιηµένου εκτι- µητή, καθώς και ο πειθαρχικός τους έλεγχος, και προβλέπεται η κατάργηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών. Με την Παράγραφο Δ τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4141/2013 που α- φορούν στις αρµοδιότητες και τη διαδικασία διενέργειας φορολογικών ε- λέγχων (Υποπαράγραφος Δ.1.), καταργούνται ειδικές φορολογικές διατάξεις που ισχύουν υπέρ των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ρυθµίζονται θέ- µατα φορολογίας εισοδήµατος και οφειλών της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. (Υποπαράγραφος Δ.2.), και τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3864/2010 για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τις διατάξεις της Παραγράφου Ε του Νσχ τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3919/2001 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» σχετικώς µε τη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης άδειας και την επαναφορά συγκεκριµένων περιορισµών όσον αφορά την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων και οικονοµικών δραστηριοτήτων µε γνώµονα την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εισάγουν διακρίσεις και αποτελούν πρόσφορο και αναγκαίο µέσο και ανάλογο προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκόµενου σκοπού (Αιτιολογική Έκθεση επί της Παραγράφου Ε) (Υποπαράγραφοι Ε.1-Ε.6). Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των Υποπαραγράφων Ε.7-Ε.15, παρατίθενται αναλυτικώς οι περιορισµοί και τα συστήµατα αδειοδότησης τα οποία προτείνεται να επαναφερθούν δια του παρόντος, κατόπιν σχετικών γνωµοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει των κριτηρίων που τίθενται στα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του νόµου 3919/2011, ήτοι η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος, η µη εισαγωγή διακρίσεων, η αναγκαιότητα και το πρόσφορο των εν λόγω περιορισµών όσον αφορά την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Συγκεκριµένως, τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3919/2011. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι σχετικές διατάξεις του τροποποιούµενου δια του παρόντος ν. 3919/2011 έ-

3 χουν εφαρµογή στην πρόσβαση και άσκηση κάθε µη µισθωτής οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ δεν εφαρµόζονται, εάν είναι αντίθετες προς διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθµίζει τις ειδικές πτυχές της πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών σε ειδικούς τοµείς ή ειδικά επαγγέλµατα (Υποπαράγραφος Ε.1). Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του εν λόγω νόµου, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναφορά ορισµένων περιορισµών οι οποίοι αφορούν επαγγελ- µατικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις (Υποπαράγραφος Ε.2). Επίσης, ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 σχετικώς µε την κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελµάτων, δεν εφαρ- µόζονται σε συστήµατα χορήγησης άδειας που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από κοινοτικούς κανονισµούς ή από κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές ενσω- µατώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο (Υποπαράγραφος Ε.3). Περαιτέρω, προτείνεται η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού (ήτοι γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου) (Υποπαράγραφος Ε.4). Τέλος, καθορίζονται αναλυτικώς οι επαγγελµατικές δραστηριότητες για τις οποίες επαναφέρονται οι περιορισµοί και τα συστήµατα α- δειοδότησης όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτές και την άσκησή τους, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες (Υποπαραγράφων Ε.7-Ε.15). Με τις διατάξεις της Παραγράφου ΣΤ προτείνεται, ιδίως, η επίσπευση των πειθαρχικών διαδικασιών, επανακαθορίζονται θέµατα κινητικότητας των υπαλλήλων και ορίζεται ότι, σε περίπτωση κατάργησης θέσεων, ειδικώς για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, δεν εφαρµόζεται το καθεστώς της διαθεσιµότητας. Με την Παράγραφο Ζ επιδιώκεται η προσαρµογή της εσωτερικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρω- µών στις εµπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της , σελ. 1). Με την Παράγραφο Η ρυθµίζονται θέµατα τα οποία αφορούν τις εγκαταστάσεις πρατηρίων άρτου και ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας (Υποπαράγραφος Η.1), θέµατα τα οποία αφορούν το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού (Υποπαράγραφος Η.2), και θέµατα επαγγελµατικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών (Υποπαράγραφος Η.3). Με την Παράγραφο Θ ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 3

4 4 Με την Παράγραφο Ι ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Συγκεκριµένως, καθιερώνεται, µεταξύ άλλων, υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής µετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς σύνδεσης για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Υποπαράγραφος Ι.1), θεσπίζεται ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Ι.2), αναστέλλεται µέχρι και την η σύναψη Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο όπως και η σύναψη Συµβάσεων Πώλησης µε τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και επεκτείνεται η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς οι ο- ποίοι τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία από και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα µετά την (Ι.4). Σηµειωτέον ότι δυνάµει της υπ αριθ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ (Β 2317/ ) έχει ανασταλεί: η υποβολή νέων αιτηµάτων στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η εξέταση εκκρεµών αιτηµάτων από τη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η υποβολή νέων αιτηµάτων στον αρµόδιο διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εξέταση από τον αρµόδιο διαχειριστή των εκκρεµών αιτηµάτων για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΑ παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είτε καταβολής σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις (υποπαρ. ΙΑ.1), είτε «νέας αρχής», δηλαδή κεφαλαιοποίησης των οφειλών και των προσαυξήσεων µέχρι την και έκπτωσης «επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων» (υποπαρ. ΙΑ.2). Δηµιουργείται, εξ άλλου, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πληροφοριακό σύστηµα για την καταχώριση και επεξεργασία των εντύπων αρµοδιότητας Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι εργοδότες, κατά το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.3) και την υ.α. 5072/6/ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

5 Με την Παράγραφο ΙΒ αντιµετωπίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, µε την παράγραφο ΙΓ εισάγεται ο θεσµός του «Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς (εφεξής Εθνικού Συντονιστή)». Ο Εθνικός Συντονιστής υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και υποστηρίζεται στο έργο του από δωδεκαµελή «Συντονιστική Επιτροπή» και «Συµβουλευτικό Σώµα», τα µέλη του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα εννέα. Β. Το πρώτο άρθρο του υπό ψήφιση Νσχ αποτελείται από δεκατρείς Παραγράφους, οι οποίες ρυθµίζουν επί µέρους ζητήµατα αρµοδιότητας διαφορετικών Υπουργείων. Επισηµαίνεται ότι η νοµοτεχνική αρχή της εξειδίκευσης, η οποία κατοχυρώνεται ρητώς στο άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγµατος, συµφώνως προς την οποία οι νόµοι πρέπει να αποτελούνται από οµοιογενείς, σχετικές προς το αντικείµενο του νόµου διατάξεις, διέπει και την κατάρτιση κάθε επί µέρους άρθρου νοµοσχεδίου, ώστε να µην είναι επιτρεπτή η σώρευση σε ένα µόνον άρθρο διατάξεων που αφορούν σε διαφορετικά, ευχερώς διακριτά, θέµατα [βλ. και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της επί του Νσχ «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη- µοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (ν. 4093/2012) σελ. 4]. Ως προς τη διάρθρωση του Νσχ σε δύο άρθρα ισχύει η παρατήρηση της Ε- πιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του ν. 4093/2013 (υπό Ι Β). Γ. Επισηµαίνεται, εξ άλλου, ότι σε πολλά σηµεία του Νσχ (βλ., ενδεικτικώς, τις διατάξεις των περιπτώσεων 14 της υποπαραγράφου Α.1., 14 και 15 της υποπαραγράφου Α.2., 11 της υποπαραγράφου Α.6., 16 της υποπαραγράφου Α.7., 5 της υποπαραγράφου Β.3., 3 της υποπαραγράφου Β.4., 3 της υ- ποπαραγράφου Γ.3., 2 της υποπαραγράφου Γ.12) αναφέρονται άρθρα και παράγραφοι, αντί των ορθών υποπαραγράφων και περιπτώσεων. Δ. Τέλος, συµφώνως προς το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 85 παρ. 5 του Κανονισµού της Βουλής, «Για το περιεχόµενο των νοµοσχεδίων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά µέτρα, καθώς και τη γενικότερη κοινωνικοοικονοµική πολιτική, ιδίως σε θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισµού, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής το αργότερο µέχρι την έ- 5

6 6 ναρξη της συζήτησής τους στην Ολοµέλεια ή στο Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής». ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των Παραγράφων του άρθρου Πρώτου του Νσχ 1. Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφοι Α1 και Α2 Με την προτεινόµενη Υποπαράγραφο Α.1. θεσπίζεται γενικό δικαίωµα υ- παγωγής σε ευνοϊκή διαδικασία καταβολής ληξιπρόθεσµων έως και την οφειλών που είναι βεβαιωµένες στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα τελωνεία, ανεξαρτήτως του είδους και του ύψους της ο- φειλής, καθώς και του δικαιούχου της οφειλής (εφόσον δεν φαίνεται να ε- ξαιρούνται τα έσοδα τρίτων που εισπράττονται µέσω των ΔΟΥ), µε µοναδικό κριτήριο τη συνδροµή στο πρόσωπο του οφειλέτη, αφενός πραγµατικής οικονοµικής αδυναµίας και, αφετέρου, δυνατότητας τήρησης προγράµµατος δόσεων. Αντίστοιχες ρυθµίσεις πάγιας εφαρµογής (αλλά µε µικρότερο αριθ- µό δόσεων) θεσπίζονται µε την Υποπαράγραφο Α.2. Συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, «λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή δυσχερή οικονοµική συγκυρία αλλά και την ανάγκη εδραίωσης µιας σύγχρονης αντίληψης φορολογικής συµµόρφωσης», σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης για την καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών σε έως 48 δόσεις είναι «η επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπροθέσµων οφειλών από τη φορολογική διοίκηση, αλλά και η παροχή κινήτρων για την άµεση και συστηµατική εξόφληση των ληξιπροθέσµων οφειλών. ( ) Η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, ως ύστατη ευκαιρία, αφ ενός λόγω της οικονοµικής κρίσης και της αδυναµίας πολλών φορολογούµενων (φυσικών και νοµικών προσώπων) να ανταποκριθούν άµεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς το Δηµόσιο ( ) και αφ ετέρου λόγω των επιτακτικών δηµοσιονοµικών αναγκών για άµεση αύξηση των εσόδων». Εν όψει των ανωτέρω, προβληµατισµό δηµιουργεί η εξαίρεση από τις θεσπιζόµενες ρυθµίσεις «οφειλετών που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή», λαµβανοµένου υπόψη ότι από την αιτιολογική έκθεση του Νσχ δεν προκύπτει πώς η τυχόν διάπραξη φοροδιαφυγής αποκλείει τη συνδροµή ή µη στο πρόσωπο του οφειλέτη πραγµατικής οικονοµικής αδυναµίας και δυνατότητας τήρησης προγράµµατος δόσεων. Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή µπορεί να ασκηθεί, συµφώνως προς τα άρθρα 17 έως 21 του ν. 2523/1997, όταν ο α- ναλογών φόρος υπερβαίνει τις ευρώ στον φόρο εισοδήµατος και µόλις τις ευρώ στον φόρο προστιθέµενης αξίας. Επίσης, µε την περίπτωση 6 των Υποπαραγράφων Α.1. και Α.2. ορίζεται ό- τι, για την υπαγωγή στη ρύθµιση, εφόσον οι βασικές οφειλές υπερβαίνουν

7 το όριο των και ευρώ, αντιστοίχως, πρέπει να προσκοµίζονται στοιχεία «από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιµητή». Πέραν της ασάφειας και της γενικότητας της προτεινόµενης ρύθµισης, επισηµαίνεται ότι στις διατάξεις της Υποπαραγράφου Γ.5. του Νσχ, όπου απαριθµούνται ενδεικτικώς οι εργασίες που διενεργούν οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές, δεν περιλαµβάνεται η διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης των ανωτέρω στοιχείων Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφος Α3 Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις αντικαθίσταται το άρθρο 82 του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) για τη διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και θεσπίζεται πιο ελαστική και σύντοµη διαδικασία σε σχέση µε την ισχύουσα, η οποία εισήχθη µε το άρθρο 10 του ν. 3943/2011. Προβλέπεται έτσι, ότι, για τον χαρακτηρισµό µιας απαίτησης ως ανεπίδεκτης, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς τρεις προϋποθέσεις και, συγκεκριµένως, (α) η ολοκλήρωση έρευνας χωρίς τη διαπίστωση ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων, (β) η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, και (γ) η διενέργεια ελέγχου «από ειδικά οριζόµενο ελεγκτή της αρµόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, µε βάση ειδικά αιτιολογη- µένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειµενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών». Περαιτέρω, ορίζεται ότι «προκειµένου για οφειλές που αφορούν κοινότητες οµογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδροµή της περίπτωσης γ». Παρατηρείται, εν προκειµένω, ότι ούτε από την προτεινόµενη διάταξη ούτε από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει ο λόγος δηµόσιου συµφέροντος που υπαγορεύει τον υπό ευνοϊκότερους όρους χαρακτηρισµό των ανωτέρω οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η προτεινόµενη ρύθ- µιση για «συνδροµή της περίπτωσης γ» στερείται αντικειµένου, δεδοµένου ότι η διενέργεια ελέγχου έχει ως σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β, από τις οποίες εξαιρούνται οι α- νωτέρω οφειλές. Περαιτέρω, ως προς τις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 του νέου άρθρου 82 και 3 του νέου άρθρου 82Α του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων, παρατηρείται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, συµφώνως προς τον Οργανισµό του (ν. 4129/2013 Α 52), δεν συγκροτείται σε διευθύνσεις, αλλά σε κλιµάκια και τµήµατα.

8 8 3. Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφος Α5 Με την προτεινόµενη υποπαράγραφο Α5 τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικώς µε τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών. Συγκεκριµένως, ορίζεται ότι, για πράξεις των φορολογικών οργάνων που εκδίδονται µέχρι την , η διοικητική επίλυση της διαφοράς διενεργείται βάσει των ι- σχυουσών διατάξεων (άρθρα 70 και 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, άρθρο 52 του Κώδικα ΦΠΑ, άρθρο 80 Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, άρθρο 11 παρ. 2 α.ν. 1521/1950 κ.λπ.), ενώ, για πράξεις που εκδίδονται µετά την ηµεροµηνία αυτή, εφαρµόζεται η ειδική διοικητική διαδικασία του νέου άρθρου 70Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ) µε την υ- ποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της «Υπηρεσίας Εσωτερικής Ε- πανεξέτασης» της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Επί των προτεινόµενων ρυθµίσεων παρατηρούνται τα εξής: α) Από τη νοµοτεχνική ένταξη της ρύθµισης στον ΚΦΕ, αλλά και από τη διατύπωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του προτεινόµενου άρθρου 70Β του ΚΦΕ (πρβλ. τη διατύπωση του άρθρου 70Α παρ. 2 του ΚΦΕ), δεν καθίσταται σαφές εάν η ειδική διαδικασία καταλαµβάνει κάθε φορολογική υπόθεση ή µόνο υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος. β) Από τη χρήση του όρου «οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή» συνάγεται ότι η προτεινόµενη διαδικασία δεν θα εφαρµόζεται µόνο επί πράξεων καταλογισµού φόρου κατόπιν διενέργειας ελέγχου, αλλά επί οποιασδήποτε πράξης (έστω και αρνητικής) που εκδίδεται σε βάρος του φορολογουµένου (επί παραδείγµατι, επί απόρριψης αιτήµατος επιστροφής φόρου ή διενέργειας νέας εκκαθάρισης). γ) Συµφώνως προς τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της διαδικασίας επανεξέτασης, καθώς και για τη χορήγηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αµφισβητούµενης πράξης, είναι η «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Παρατηρείται ότι τέτοιο όργανο ή υπηρεσία δεν υφίσταται στο Υπουργείο Οικονοµικών, ούτε προβλέπεται η σύστασή του δια του υπό συζήτηση Νσχ. δ) Με την προτεινόµενη παράγραφο 3 του νέου άρθρου 70Β προβλέπεται ότι «µε την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άµεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις». Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω ρύθµιση δεν εναρ- µονίζεται µε τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 74 ΚΦΕ) που ρυθµίζουν το ζήτηµα της βεβαίωσης και καταβολής του φόρου.

9 Προς αποφυγή δε ερµηνευτικών αµφισβητήσεων, οι οποίες θα έχουν ως α- ποτέλεσµα περαιτέρω καθυστερήσεις στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων, η ρύθµιση πρέπει να ενταχθεί νοµοτεχνικώς στο οικείο άρθρο του ΚΦΕ. Πέραν αυτού, σε περίπτωση που η διαδικασία ενώπιον της «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης» εφαρµοσθεί και για άλλες περιπτώσεις επιβολής φόρου, αντίστοιχες τροποποιήσεις θα πρέπει να επέλθουν και στα επί µέρους νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των φόρων αυτών, µεταξύ των οποίων και οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό αντικαθίστανται από τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Α.6. ε) Επισηµαίνεται, περαιτέρω, το ευρύ φάσµα και ο πολύ µεγάλος αριθµός των υποθέσεων τις οποίες θα εξετάζει, υποχρεωτικώς (λόγω του ενδικοφανούς χαρακτήρα της σχετικής προσφυγής), η «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης», εφόσον θα έχει αρµοδιότητα για «οποιαδήποτε πράξη» εκδίδεται από όλες τις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα της χώρας, σε σχέση προς τον ε- πιδιωκόµενο, κατά την αιτιολογική έκθεση, σκοπό της διάταξης, δηλαδή την «αποφόρτιση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που µπορεί να ε- πιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης», που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αδυναµία επίλυσης των εν λόγω υποθέσεων σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης. Επιπλέον: στ) Ως προς το ζήτηµα της µη υποχρεωτικής κλήσης του φορολογουµένου σε ακρόαση, παρατηρείται ότι, χωρίς την παρουσία του φορολογουµένου, όχι µόνο κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήµατός του, αλλά και, κυρίως, κατά τη λήψη της απόφασης, η διαδικασία αποβάλλει τον χαρακτήρα «συµβιβασµού» που έχει ως σήµερα, ο οποίος συνίσταται στην έκδοση νέας πράξης που τροποποιεί την αρχική πράξη επιβολής φόρου µε τη συναίνεση και σύµπραξη του φορολογουµένου, µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη µείωση της αποτελεσµατικότητάς της. ζ) Ως προς το ζήτηµα της δυνατότητας απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής µε αιτιολογία συνιστάµενη στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγχου, ερωτάται τι θα ισχύει για νέα στοιχεία που θα προσκοµίζονται, ή πραγµατικά περιστατικά των οποίων θα γίνεται επίκληση το πρώτον κατά τη διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και τα οποία δεν θα έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. Γενικώς, επί των νοµικών κινδύνων που συνεπάγεται για το Δηµόσιο η θέσπιση ενδικοφανούς προσφυγής στο πλαίσιο διαδικασίας διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών βλ. και Έκθεση της Επιστηµονικής Υ- 9

10 10 πηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4051/2012. η) Παρατηρείται, επίσης, ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µε την τελευταία παράγραφο του προτεινόµενου άρθρου είναι ελλιπής σε σχέση µε τα ζητήµατα που πρέπει να ρυθµισθούν για την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Εν όψει των ανωτέρω, οι ρυθµίσεις της περίπτωσης 1 µε τις οποίες προστίθεται νέο άρθρο 70Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος χρήζουν, ενδεχοµένως, πληρέστερης διατύπωσης. Επί των προτεινόµενων τροποποιήσεων του άρθρου 70Α του ΚΦΕ παρατηρούνται τα εξής: α) Λόγω σύντµησης της προθεσµίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, πρέπει να προβλεφθεί τι θα ισχύει για πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόµου και για τις οποίες η προθεσµία µέχρι σή- µερα είναι 60 ηµέρες. β) Δεν είναι σαφές εάν η προθεσµία των τεσσάρων µηνών για την έκδοση αποφάσεων επί εκκρεµών υποθέσεων αφορά το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεµούν ενώπιον της Επιτροπής ή µόνο τις αιτήσεις που έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής. γ) Δεδοµένου ότι οι ρυθµίσεις της προτεινόµενης περίπτωσης γ της νέας παραγράφου 6 όπως και η νέα παράγραφος 11 του άρθρου 70Α του ΚΦΕ α- ναφέρονται σε «παρόντα νόµο», δεν µπορούν να ενταχθούν νοµοτεχνικά στο άρθρο 70Α και θα πρέπει να αναδιατυπωθούν ως αυτοτελείς ρυθµίσεις του υπό εξέταση Νσχ. 4. Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφος Α6 Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των περιπτώσεων 4 και 5 προβλέπεται α- φενός, ότι επί διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού σε υποθέσεις ΦΠΑ δεν µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος και αφετέρου, ότι οφειλές α- πό ΦΠΑ που βεβαιώνονται κατόπιν ελέγχου, δεν θα µπορούν να υπαχθούν σε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών. Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση, οι ρυθµίσεις αυτές συνδέονται µε τη δυνατότητα, από και εφεξής, να υποβάλλονται περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου (ή ποσοστού) του οφειλόµενου φόρου, µε στόχο «[την] παροχή κινήτρου για την υποβολή ειλικρινών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ». Ενόψει των ανωτέρω, και λαµβανο- µένου υπόψη ότι τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται µέχρι σήµερα, πρέπει, για λόγους ίσης µεταχείρισης, να προβλεφθεί (µε αντίστοιχη τροποποίηση της περίπτωσης 11β) ότι οι προαναφερθείσες ρυθµίσεις των περιπτώσεων 4

11 και 5 θα ισχύουν για πράξεις προσδιορισµού ή δικαστικές αποφάσεις που α- φορούν φορολογικές περιόδους από και εφεξής. Περαιτέρω, µε τις ρυθµίσεις της περίπτωσης 7 τροποποιείται το άρθρο 53 του Κώδικα ΦΠΑ (που κυρώθηκε µε τον ν.2859/2000) ως προς ζητήµατα βεβαίωσης του φόρου µετά την έκδοση πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ. Από τη διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης, σε συνδυασµό µε την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν φαίνεται να ρυθµίζεται ο χρόνος βεβαίωσης του φόρου µετά την έκδοση πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ σε περίπτωση άσκησης προσφυγής. Εν προκειµένω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το εάν ο φόρος θα βεβαιώνεται κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ ή, όπως ισχύει σήµερα, µετά την άσκηση εµπρόθεσµης προσφυγής ή µετά την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για άσκηση προσφυγής ή µε την επίτευξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Λαµβανοµένης υπόψη και της ρύθµισης του άρθρου 69 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, συµφώνως προς την οποία, επί φορολογικών διαφορών, και εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο χρόνος βεβαίωσης του φόρου δεν µεταβάλλεται εν σχέσει προς τα ισχύοντα σήµερα Επί της Παραγράφου Α, Υποπαράγραφος Α7 Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος, οι οποίοι «συνίστανται στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως έχει εγκριθεί µε το άρθρο πρώτο του ν.4093/2012 και επικαιροποιηθεί µε το ν. 4127/2013, για το έτος 2013, επιβάλλεται έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες οποτεδήποτε κατά το διάστηµα από την έως την δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων, ( ) το οποίο θα ονοµάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)», αντικείµενο δε του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµενες δο- µηµένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε µορφής, ανεξαρτήτως του εάν οι επιφάνειες αυτές είναι αποπερατωµένες ή µη κατά την ως άνω ηµεροµηνία, και ανεξαρτήτως της ορθής αναγραφής των στοιχείων τους στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. Το Ε.Ε.Τ.Α. θα εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασµούς που εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 µέχρι το Φεβρουάριο του 2014, για τον δε υπολογισµό του λαµβάνεται υπόψη το εµβαδόν της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η παλαιότητα

12 12 του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασµό της Δ.Ε.Η. ή των ε- ναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος. Παρατηρείται, κατ αρχάς, ότι το θεσπισθέν µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 ανάλογο, «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών» (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) δεν επιβλήθηκε «σε ανταπόδοση συγκεκριµένης υπηρεσίας παρεχοµένης από το Κράτος προς τους επιβαρυνοµένους µε αυτό, τα δε έσοδα από την είσπραξή του περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισµό προς κάλυψη του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, ή- τοι προς εξυπηρέτηση γενικότερου κρατικού σκοπού», εποµένως, «δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγµατος», η δε «επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, από την οποία, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, εξαρτάται απολύτως η πραγµατική α- ξία της βαρυνόµενης µε το επίδικο τέλος ακίνητης περιουσίας, συνιστά µεν σκοπό δηµοσίου συµφέροντος, όχι, όµως παροχή ειδικής ωφελείας προς τους βαρυνόµενους µε αυτό, ώστε να αναιρείται ο χαρακτήρας του εν λόγω «τέλους» ως φορολογικής επιβαρύνσεως» (βλ. ΣτΕ Ολ 1972/2012, σκ. 7, ΝοΒ 2012, σελ. 1550). Εξ άλλου, επισηµαίνεται ότι η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, έκρινε, εν προκειµένω, ότι η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν αντίκειται προς το Σύνταγµα, ακριβώς λόγω του έκτακτου και περιορισµένου, χρονικώς, χαρακτήρα του µέτρου. Κατά το ΣτΕ, το «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν αποτελεί, νέο πάγιο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας, αλλά, ( ) έκτακτο µέτρο για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων για το έλλειµµα του 2011 και την επίτευξη των αντιστοίχων στόχων για το Συνεπώς και εξ αυτού του λόγου, ήτοι του εκτάκτου χαρακτήρος της επίδικης φορολογικής επιβαρύνσεως, ο νοµοθέτης, ο οποίος πάντως, κατά τα εκτεθέντα στην προηγουµένη σκέψη, έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά τον καθορισµό των διαφόρων µορφών φορολογικών επιβαρύνσεων, δεν ήταν υποχρεωµένος, θεσπίζοντας τον εν λόγω έκτακτο φόρο, να ακολουθήσει τις µορφές και τις αρχές που έχει χρησιµοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις φορολογίας της ακίνητης περιουσίας. Ως εκ τούτου, η επιβολή του εν λόγω φόρου που, όπως διαµορφώνεται στο νόµο, συνάπτεται µε γενικά και αντικειµενικά κριτήρια, ( ) δεν υπερβαίνει τα όρια της κατά τα ανωτέρω διακριτικής ευχερείας του νοµοθέτη να καθορίζει τον ενδεδειγµένο εκάστοτε τρόπο και χρόνο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογουµένων και, κατ ακολουθίαν», δεν προσκρούει στο Σύνταγµα και «συνιστά, υπό τις δεδοµένες συνθήκες, ανεκτό κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περιορισµό της περιουσίας» (βλ. ΣτΕ Ολ 1972/2012, σκ. 16, όπ.π., σελ. 1552).

13 Υπό το φως της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ, και δεδοµένου ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, ως προς το υποκείµενο του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (κύριος ή επικαρπωτής ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο µε προσωρινό παραχωρητήριο), το αντικείµενό του (εµβαδόν των ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών ακινήτων οποιασδήποτε µορφής) και τον συντελεστή υπολογισµού του (µειωµένο, έστω, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό), αποτελούν, επί της ουσίας, επαναφορά των ρυθµίσεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δηµιουργείται προβλη- µατισµός ως προς το εάν το Ε.Ε.Τ.Α. συνιστά, πράγµατι, νέο έκτακτο µέτρο, το οποίο, λόγω του χρονικώς περιορισµένου χαρακτήρα του, είναι και συνταγµατικώς ανεκτό Επί της Παραγράφου Δ, Υποπαράγραφος Δ2 Στην υποπερίπτωση α της περίπτωσης 11, µε την οποία τροποποιείται η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, οι λέξεις «ή ανταλλαγή» θα πρέπει να τεθούν πριν από τη λέξη «ακινήτων». 7. Επί της Παραγράφου ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ6 Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 122 του Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, και ορίζεται ότι η «πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το µονοµελές πειθαρχικό όργανο είτε µε την παραποµπή του στο πειθαρχικό συµβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο µηνών από την κλήση σε απολογία είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς οργάνου είτε µε την παραποµπή ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου. Σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ο- λοκληρώνεται εντός δύο µηνών από την παραποµπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων µηνών». Παρατηρείται, κατ αρχάς, ότι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 122 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), «υπαίτια παράβαση των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Το παράπτωµα αυτό, για τα µέλη του πειθαρχικού συµβουλίου, εκδικάζεται µετά από παραποµπή ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 146Α».

14 14 Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι το ακριβές χρονικό σηµείο έναρξης της πειθαρχικής δίωξης έχει ιδιαίτερη σηµασία στο υπαλληλικό δίκαιο, καθότι, αφενός συνδέεται µε κρίσιµα σηµεία µεταβολών της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου (όπως, λ.χ., η θέση σε δυνητική αργία κατ άρθρο 104 παρ. 1β του Υ.Κ.), αφετέρου, γιατί η κατόπιν της έναρξης της πειθαρχικής δίωξης διαδικασία υπόκειται σε ισχυρότερες τυπικές δεσµεύσεις των οποίων η παραβίαση συνεπάγεται ακυρότητες έναντι προηγούµενων σταδίων της πειθαρχικής διαδικασίας (όπως, λ.χ., της προκαταρτικής εξέτασης του άρθρου 125 του Υ.Κ.), των οποίων οι πληµµέλειες δεν επηρεάζουν, συνήθως, το κύρος της πειθαρχικής διαδικασίας (βλ., σχετικώς, Γ. Ναυπλιώτη, Πειθαρχικό Δίκαιο, 2003, σελ. 229). Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι έχει κριθεί ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας είναι ενδεικτική (βλ., συναφώς, ΔΕφΑθ 1588/2008) και ότι η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα µόνον εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενεργήσαντος ή παραλείψαντος οργάνου (δόλος ή αµέλεια). Βλ. και Έκθεση της Επιστη- µονικής Υπηρεσίας της Βουλής της επί του Νσχ «Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου» (ν. 4057/2012). 8. Επί της Παραγράφου ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ7 Σχετικώς µε την ανωτέρω διάταξη, ισχύουν, αναλογικώς, οι επισηµάνσεις της παρατήρησης επί της Παραγράφου ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ6. 9. Επί της Παραγράφου ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ12 Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «εφαρµόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύµβασης εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». Με τις περιπτώσεις 1 και 2 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 26 του ν. 4109/2013 και το άρθρο 3 της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, θεσπίσθηκε ο θεσµός της διαθεσιµότητας των µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθµού, καθώς και των υπαλλή-

15 λων των ν.π.ι.δ. που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα. Επισηµαίνεται ότι, ως προς το ζήτηµα αυτό, έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, σειρά διατάξεων πρωτοβάθ- µιων δικαστηρίων (ΜΠρΑθ 1759/2013, ΜΠρΞανθ. 90/2013, ΕΕργΔ 2013, σελ. 347, ΜΠρΧίου 37/2013, ΕΕργΔ 2013, σελ. 338, ΜΠρΜεσ. 63/2013), συµφώνως προς τις οποίες οι διατάξεις περί διαθεσιµότητας «θίγουν κατ αρχήν στον πυρήνα τους την συµβατική ελευθερία (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος) και την εργασία ως δικαίωµα στην περιουσία του εργαζοµένου κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ». Στις υποθέσεις αυτές δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανώτερων ή α- νώτατων δικαστηρίων Επί της Παραγράφου Η.2 Συµφώνως προς την παρ. 2 της προτεινόµενης διάταξης «Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής: β. Επαγγελ- µατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξης χορηγείται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανεπιστηµίων.». Επίσης, στην παρ. 3 του παρόντος ορίζεται ότι: «Η περ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αναριθµείται σε περ. γ. και αντικαθίσταται ως εξής: γ. Επαγγελ- µατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης χορηγείται στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τµηµάτων Οικονοµικής ( )». Τέλος, συµφώνως προς το αντικαθιστάµενο δια της παρ. 8 του παρόντος άρθρο 5 του π.δ. 340/1998: «Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β τάξης µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατική ταυτότητα Α τάξης µετά από προηγουµένη παρακολούθηση των προβλεπόµενων στην περίπτωση ε. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιµορφωτικών σεµιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών και εφόσον είναι µέλη του Ο.Ε.Ε., πτυχιούχοι τµηµάτων Οικονοµικής ( )». Εν προκειµένω, παρατηρείται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση για τη χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού σε µέλη του Οικονο- µικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) θα µπορούσε να οδηγήσει σε α- ποκλεισµό των µη µελών του Ο.Ε.Ε. αποφοίτων Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού κ.λπ., και να περιορίσει τον αριθµό των νοµιµοποιούµενων να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες προσώπων. Η ιδιότητα του µέλους του Ο.Ε.Ε. ως προϋπόθεση πρόσβασης στο επάγγελµα του λογιστή φοροτεχνικού δεν φαίνεται να υπηρετεί σκοπό δηµόσιου συµφέροντος, δεδοµένου ότι η ικανότητα των εν λόγω αποφοίτων µη µελών του Ο.Ε.Ε. να

16 16 παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες και η σχετική τους κατάρτιση αξιολογείται, αφενός, βάσει του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» και, αφετέρου, κατά τη διαδικασία αναγγελίας µέσω της προσκόµισης των σχετικών τίτλων σπουδών και της συµµετοχής στα σεµινάρια προαγωγής σε ανώτερη τάξη (βλ. σχετικώς τη Γνωµοδότηση υπ αριθµ. 15/VI/2012 της Επιτροπής Ανταγωνισµού). Ως εκ τούτου, δηµιουργείται προβληµατισµός κατά πόσον ο εν λόγω περιορισµός παρίσταται πρόσφορος και αναλογικός και συνάδει µε τις προβλέψεις της Οδηγίας 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της σχετικώς µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, η οποία ενσωµατώθηκε στη νοµοθεσία της χώρας µας µε τον ν. 3844/ Επί της Παραγράφου Ι, Υποπαράγραφος Ι1 α) Επί της περ. 3 Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «[η] εγγυητική επιστολή δύναται να επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο ( )». Για λόγους σαφήνειας, θα ήταν, ενδεχοµένως σκόπιµο, να προσδιορισθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ο αρµόδιος διαχειριστής θα κρίνει αναγκαία ή µη την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. β) Επί της περ. 5 Σχετικώς ερωτάται εάν η θεσπιζόµενη διά του παρόντος διαχειριστική α- µοιβή υπέρ του αρµόδιου διαχειριστή ως προς την εξέταση αιτήµατος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης περιλαµβάνει και το τίµηµα που καταβάλλεται από τους ήδη υποψηφίους για Προσφορά Σύνδεσης προς τον διαχειριστή για την εκπόνηση µελέτης σύνδεσης. γ) Επί της περ. 7 Σχετικώς παρατηρείται ότι δεν ρυθµίζεται η τύχη του ποσού που καταβάλλεται ως συµβατικό τίµηµα για σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α- πό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 ο οποίος δεν «υλοποιείται», σε αντίθεση µε το ποσό που καταβάλλεται για σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006. Ερωτάται εάν το ζήτηµα ρυθµίζεται από τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ι.4, εποµένως, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµη παραποµπή στο σχετικό σηµείο.

17 12. Επί της Παραγράφου Ι, Υποπαράγραφος Ι.2. Περ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Ι.4. Περ. 3 και 4 Δεδοµένου ότι αναστέλλεται η σύναψη Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο όπως και Συµβάσεων Πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µέχρι και το τέλος του 2013, δηµιουργείται προβληµατισµός εάν η θέσπιση Ετήσιου Τέλους ως προς κατόχους αδειών οι οποίοι δεν θα µπορέσουν εξ αυτού του αντικειµενικού λόγου να προβούν σε έναρξη λειτουργίας σταθµών παραγωγής ενέργειας είναι δίκαιη, εν σχέσει προς άλλους παραγωγούς οι οποίοι διαθέτουν ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις. Προβληµατισµός θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να αναπτυχθεί εν γένει και ως προς τυχόν επιβάρυνση που συνεπάγεται η ρύθµιση περί επιβολής ετήσιου τέλους επί των κατόχων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στο µέτρο που δεν έχει εγκατασταθεί ή λειτουργήσει σταθµός παραγωγής για λόγους που δεν ανάγονται στην υπαιτιότητα των κατόχων αδειών και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, και υπό το φως της γενικότερης πολιτικής όσον αφορά τις Α.Π.Ε., και ιδίως της προώθησης και ε- πιτάχυνσης της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. ενόψει της συµβολής τους στην προστασία του κλίµατος, η οποία θεωρείται περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σηµασίας για τη χώρα (βλ. άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3468/2006 και ν. 3851/2010). Όσον αφορά την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης της Παραγράφου Ι Υποπαραγράφου Ι.2 επί των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ- µούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ισχύει η Παρατήρηση υπ αριθµ. 10 της από Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του ν. 4093/2012. Επίσης, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να προσδιορισθεί εάν το τέλος ό- σον αφορά κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ- µούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν έχουν εγκατεστηµένο σταθµό παραγωγής, υπολογίζεται επί της προβλεπόµενης στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστηµένης ισχύος Επί της Παραγράφου Ι Υποπαράγραφος Ι.2 περ. 3 Δεδοµένου ότι η διάταξη παραπέµπει στην περίπτωση 4 της Υποπαραγράφου Ι.1, δεν καθίσταται απολύτως σαφές εάν, όσον αφορά πρόσωπα που ή- δη κατέχουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., το Ετήσιο Τέλος αφορά µόνο κατόχους αδειών που έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να έχουν προχωρήσει σε σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης.

18 Επί της Υποπαραγράφου Ι.4 Περίπτωση 8 Με την προτεινόµενη διάταξη εξαιρούνται από την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης της Παραγράφου Ι. Υποπαράγραφος Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί κατ επάγγελµα αγροτών, καθώς και φωτοβολταϊκών σταθµών που βρίσκονται σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, η οποία καθορίζεται εν προκειµένω σε 37% και 34% για τους σταθ- µούς οι οποίοι τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστηµα από µέχρι και την και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα µετά την Για την πληρότητα της ρύθµισης, σκόπιµο θα ήταν να διευκρινισθεί ως προς τους παραγωγούς των ανωτέρω εξαιρούµενων σταθµών το ποσοστό επί του τιµήµατος πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όσο και για το ακόλουθο διάστηµα του εδαφίου β. της Περίπτωσης 8 στο οποίο καθορίζεται η έκτακτη ειδική εισφορά. 15. Επί της Παραγράφου ΙΑ α) Κατά τις προτεινόµενες υποπαραγράφους ΙΑ.1 και ΙΑ.2, προϋπόθεση υ- παγωγής οφειλετών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε ρύθµιση της οφειλής τους είναι «να δηλώνουν αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή». Θα έπρεπε, ενδεχοµένως, να διευκρινισθεί, αν η ως άνω χρονική στιγµή συµπίπτει προς τη στιγµή της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. β) Στην περίπτωση 1.6.δ. της προς ψήφιση υποπαραγράφου ΙΑ.1 γίνεται α- ναφορά στα «οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α 270)». Αρτιότερη νοµοτεχνικώς θα ήταν απευθείας αναφορά στον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» και, µάλιστα, στις διατάξεις των παρ. 7 και 7α του άρθρου 27 του ως άνω νόµου, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997. γ) Στην περίπτωση 1.7.β.ββ) της προς ψήφιση υποπαραγράφου ΙΑ.1 αναφέρεται, ως συνέπεια της µη εµπρόθεσµης καταβολής και δεύτερης δόσης οφειλής, η «κατάσταση του απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της ο- φειλής», αντί του αρτιότερου: «το άµεσα απαιτητό του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής».

19 19 Αθήνα, Οι εισηγητές Αθηνά Κοντογιάννη Ειδική Επιστηµονική Συνεργάτιδα Γεωργία Μακροπούλου Γεώργιος Φωτόπουλος Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο Προϊστάµενος του Β Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Στέφανος Κουτσουµπίνας Επ. Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θράκης Ο Προϊστάµενος της Β Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων

Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων Φορολογικό Δίκαιο Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 12/11/2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Με ελάχιστη δόση τα 15 ευρώ και µέγιστο αριθµό δόσεων τις 100 -υπό αυστηρούς όµως όρους- θα µπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στην εφορία 2.500.000

Διαβάστε περισσότερα

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ : ΒΕΧΒΗ-ΙΛΟ / ΦΕΚ 1237 τ. Β /21.05.2013 Αθήνα, 21 Μαΐου 2013 ΠΟΛ: 1111 Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Αιτιολογική έκθεση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η λύση του προβλήματος βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει πλήθος προνοιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΡΗ-Φ6Π ΠΟΛ: 1251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΑΔΑ: 45ΨΡΗ-Φ6Π ΠΟΛ: 1251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. 1 ΣΕΛ. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα