σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν"

Transcript

1 228 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗ2ΙΩΝ 0Ρ&0Δ020Ν Η ΚΑΤΑ ΤΟ 1945 ΠΡΟΙΠΑΘΕΙΑ ΔΙ ΕΝΩΙΙΝ ( Περίληψις προηγουμένου) Είδομεν εις τό προηγούμενον τεϋχος, δτι το 1945 παρατηρείται κίνησις δι' ενωσιν. Ή κίνησις αΰτη δεν ήτο ειλικρινής έκ μέρους τ ο Ο πρώην Φλωρίνης και των συνεργατών του. διότι ούτοι δεν έζήτοι^ν ένοισί* διά τη; αροεοίς των αί,τίων τοϋ σχίσματος τοϋ 1937 και Επιτροπή παρά τω Έπισκόπψ Βρεσθένης συνεδρίασαν ει; την έν Παιανία (Λιόπεσι) Αττικής Μονήν τοΰ Άκακίου Παπά και συνέταξαν εγγραφον, οπ:ερ απέστειλαν προς τον Έπίσκοπον Β,ρεσΐ'ένης Ματθαίον δκϊ τορ όποίοι' έξέοετον την κρισιμότητα τοϋ άνώνος έκ της πτώσεως των Αρχιερέων και είσηναρντ'ο δπ.ος πιροβχ] εϊς χειροτονίας Επισκόπων. Ή Ιδία Έιπιτροπή κατόπιν φορτικής επιμονής τοϋ Άρχιμανδρίτου Κοσμά Καράμπελ'α εδέχθη νά έπιβκΐφιβϊί και τους έκπεσόντας εκ της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. τά 11)35, Αρχιερείς Πολύκαρπον ΛιοΊσην και Χριστόφορον Χατζήν και τους πείσουν νά επιστρέψουν εις τήν Όρδοδοξίαν. Ό Επίσκοπος Βρεσθένης διά τό θέμα τής ένο>σει»ς τήν 28ην Μαΐου έδήλωνε: «Είμαι απολύτως σύμφωνος, διά τήν ενωσιν ταΰτην, ήτις ασφαλώς Οά ένωση πρώτ ι ον τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, τής έν Ελλάδι "Ορθοδόξου Έκκλησί«ς και άλλαχοΰ, κα,ί δεύτερον θά έπιφέρη τήν πρόοδον και τήν νίκην τής "Ορθοδόξου ημών Πίστεως. Πλην όμως ή ενωσις αΰτη ίνα άφ' ένώς μέν έπιφέρη καρπούς, άφ' ετέρου δέ, είναι εύάρεστος ενώπιον τοϋ Κυρίου τών Δυνάμεων, και τής Δόςης, δέον νά πραγματοποιηθή έν τω πλαισίφ πάντοτε τών θιεί(ον και Ιερών Κανόνιον, και έν γένει τής Όρθοδοξίας». Τήν Ιδίαν ήμερομηνίαν (28 Μαίου) οι Άκάκιος Παπάς και Κοσμάς Καράμπελας προσεχώρη ; σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν υπέρ αϊτοί». Εις τό παρόν άρθρον θά!δωμεν τήν προσχώρησιν τών έκπεσόντων τό 1935 δύο "Αρχιερέων τοϋ Μεγια,ρίδος Χριστόφορου Χατζή και Λιαυλείας Πολυκάρπου Λιώση, καθώς κα'ι τήν σχετικήν έγκύκλιον τοΰ Λρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. ο ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΎΚΑΡΠΟΣ ΛΙΩΣΗΣ ΣΠΕΎΔΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΊΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τήν ιδίαν ακριβώς περίοδον, ήτοι τόν Ίούνιον τοΰ 1945, οϊ πρώην Ε- πίσκοποι Μεγαρίδος Χριστόφορος Χατζής και Διαυλείας Πολύκαρπος Λιώσης, επιστρέφουν εις τήν «παράταειν τών Παλαιοημερολογιτών τήν τελούσαν ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου» (31 Ιουλίου 1946 εγγραφον τών δύο προς τήν Διοικούσαν Σύνοδον τής Αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Ελλάδος). Ώς ό πρώην Φλωρίνης διεκήρυττεν, ότι ό Νεοημερολογιτισμός ήτο δι' αυτόν ή κανονική Ορθόδοξος Εκκλησία και ανεγνώρισε τά μυστήρια της, ομοίως" και οϊ δύο ούτοι άνεγνώριίον τό μέν Νεοημερολογιτικόν σχί

2 ΚΗΡΥ3 ΓΝΗ2ΙΩΝ 0ΡβΟΛΟΕΩΝ 229 ομα, ώς Κανονικήν Έκκλησίαν, τό δέ κίνημα τοϋ Φλωρίνης, ώς «όρθόδοξον παράταζιν». Τό ότι ούτοι δέν ήσαν ορθόδοξοι φαίνεται και έκ της δηλώσεως των τοϋ 1935, και έκ της παραμονής των από τό 1935 έως τό 1945 εις τό σχίσμα, άλλα και έκ τής Δηλώσεως τήν οποίαν απέστειλαν προς τήν Νεοημερολογιτικήν Ίεραρχίαν τό 1945, αλλά και έκ τοϋ γεγονότος, ότι εις τήν συνέχειαν πάλιν επέστρεψαν εις τόν Νεοημερολογιτισμόν. Προσερχόμενοι οϊ δύο έκπεσόντες Αρχιερείς, Λιώσης και Χατϋής, είς τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης, σκοπούν άπλως νά ενισχύσουν τό σχίσμα και νά εκβιάσουν Ίσως τόν νεοημερολογιτισμόν νά τους αναγνώριση ώς Αρχιερείς, όπερ έπέτυχον τελικώς τό 1953, ότε επέστρεψαν είς αυτόν. Τό 1935 αρνούμενοι τήν Έκκλησίαν των Γ.Ο Χ. και επιστρέφοντες είς τόν Νεοημερολογιτισμόν ύπέγραφον τήν έξης δήλωσιν: ΔΗΛΩΣΙΣ Ό υποφαινόμενος Χριστόφορος Χατζής δηλώ δια τής ενυπόγραφου ταύτης δηλώσεως μου, δτι παρασυρθείς και πλανηθείς είς πράξεις κατακριτέας κατά τής ένότητος τής Εκκλησίας και μετανοών ε'ιλικρινώς, αποκηρύσσω πάν το φέρον τήν ύπογραφήν μου εντυπον, ή προφορικά κηρύγματα μου καϊ τά κοινοποιηθέντα διά δικαστικού κλητήρος Ιν τη Ιερά Συνόδω σχετικώς προς τε τον Κανονικών και νόμιμον καταρτισμών τής Ιεράς Συνόδου τής Ελλάδος και τήν αρμοδιότητα των Συνοδικών δικαστηρίων. Ωσαύτως αποκηρύσσω τάς περί διορθωμένου ημερολογίου δοξασίας των λεγομένων Παλαιοημερολογιτών, πιστεύων., δτι και μετά τήν υπό τής Εκκλησίας γενομένην διόρθωσιν τοΰ ημερολογίου δέν διεσπάσθη ή ένότης τής Όρθοδόξου Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δηλώ δέ ανεπιφυλάκτως δτι, ώς και πρότερον, ούτω και εφεξής, θα επιτελέσω πλήρως τό καθήκον μου προς τήν Μητέρα Έκκλησίαν και συμφώνως πάντοτε προς τε τάς αποφάσεις και τά κελεύσματα τής εν Ελλάδι επισήμου Εκκλησίας. Προσεπιδηλώ δέ δτι, δια τής αποδοχής τοΰ διορθωμένου Ύ^ζρόλογίου ουδόλως έθίγησαν τά δόγματα και ή Ιερά Παράδοσις τής 'Αγίας ημών Εκκλησίας. Ώς προς δέ τόν χαρακτηρισμόν Σχίσματος έκ τής αποδοχής τοΰ διωρθωμένου η\χερολογίο\> δηλώ και αύθις ανεπιφυλάκτως δτι Σχίσμα δέν υφίσταται εν τή Εκκλησία ημών. Έν Αθήναις τή 18η Ιουλίου 1935 Ό δηλών ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ Πανομοιότυπον δήλωσιν, υπέγραψε καϊ ό Πολύκαρπος Λιώσης. Παραμείνοντες ούτοι έπί ένδεκα (11) έτη είς τήν κακοδοείαν ήγωνι'2οντο δι' ένα κυρίως πράγμα, νά άρουν τήν.άπόφασιν τήν όποίαν^τούς έπέβαλεν τό «Δευτεροβάθμιον δι" αρχιερείς δικαστήριον», τό 1935 ότε επέστρεψαν εις τόν Νεοημερολογιτισμόν ύποβι6άσαν αυτούς έκ τοΰ βαθμού τοϋ Άρχιερέως είς τόν βαθμόν τοϋ ιερέως. Προσερχόμενοι δέ τώρα εις τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης δηλοϋν, ότι διά δύο λόγους πράττουν τοϋτο: α) Διά νά αποφύγουν τήν ίεροσυλίαν, διότι, ώς προείπομεν, τό «δευτεροβάθμιον δι' Αρχιερείς Δικαστήριον» τους ύπεβίβασεν (όλως βεβαίως άνοήτως) έκ τοϋ δαθμοΰ της "Αρχιερωσύνης είς τόν τοΰ πρεσβυτέορυ, και

3 230 ΚΗΡΥΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ β) Δια νά καθησυχάσουν την συνείδησίν των, ή οποία τους ήλεγχε δια τήν Καινοτομίαν. Ένω όμως λέγουν τοϋτα, τονίσουν ότι α ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ ν τον Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι σ μ ό ν, ώ ς Κ α ν ο ν ι κ ή ν Εκκλησία ν, άπό τήν οποίαν όμως φεύγουν και προσέρχονται εις τήν όρθόδοεον παράταξιν τοϋ Φλωρίνης(*). Ιδού τό κείμενον τό όποιον, οϊ δύο ούτοι έκπεσόντες τό 1935 Αρχιερείς, ύπέβαλον τήν εϊς τήν Νεοημερολογιτικήν Ίεραρχίαν: Έν ειραιεΐ τή 31-ΐβ Ίουλίαύ 1945 Προς Τήν Διοικούσαν ΣύνούΌν της Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Ελλάδος (') Αθήνας Μακαριώτατε Πρόεδρε και Σεδασμιώτατοι Συνοδικοί ('), Δια της παρούσης οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, προαγόμεθα νά ύποβάλωμεν είς τήν Διοικούσαν Ίεράν Σύνοδον^), τήν έπομένην δήλιοσιν, έφ' ής έπικχλούμεθα τήν προσοχήν Αυτής. Δηλοϋμεν είς τήν Διοιχοΰσαν ΣύνοοΌ^ της Αυτοκέφαλου Ελληνικής 'Εκκλησίας( 1 ), δτι άπό τών αρχών τοϋ μηνός ^ΙΟΜΊ'.ΟΌ 1945 έν πλήρει συναισθήσει τών κανονικών συνεπειών καί έν άπολύτω συμφωνία προς τήν ύπαγόρευσιν της Αρχιερατικής ημών συνειδήσεως, διεκόψαμεν πάσαν μετ' Αυτής Έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν καί κανονικήν σχέσιν καί άναφοράν καί έπανήλθομεν εις τήν 6 ρ θ ό δ ο- ξον παράταξιν( 2 ) τών Παλαιοημερολογιτών τήντελοΰσαν ύπό τήν Προεδρίαν τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου. Ει καί δεν βλέπομεν τήν ανάγκην νά δηλώσωμεν τους λόγους τής διακοπής τής εκκλησιαστικής επικοινωνίας μετά τής τέως προϊσταμένης ημών Εκκλησιαστικής Αρχής, καθ' όσον αύτόδηλον τυγχάνει δτι, ή άπόφασίς καί πραξις ημών αύτη είναι άφ' ενός μέν απόρροια τής καθ' ημών αντικανονικής αποφάσεως τοϋ Δευτεροβαθμίου δια τους Άοχιερεΐς Δικαστηρίου, καί άφ' ετέρου απαύγασμα τής Εερ&ς καί απαραβίαστου φω^ής τής θρησκευτικής ημών συνειδήσεως" ούχ' ήττον δμως επιθυμούντες νά εί'μεθα έν τάξει απέναντι τών "Ιερών Κανόνων καί τών ενδεχομένων νομικών συνεπειών έκθέτομεν Αυτή τους λόγους δι' οδς προέβημεν είς τό διάβημα τοϋτο, δπως μή χαρακτηρισθώμεν ώς αυθαίρετοι καί παλίμβουλοι καί καταλογισθή τοϋτο είς ^άρος τής Αρχιερατικής ημών έντιμότητος καί συνειδήσεως. "Αν κατά τό Ιτος 1935 άπεφασίσαμεν νά προσφύγωμεν είς τό Δευτεροβάθμιον διά τους Αρχιερείς Δικαστήριον καί νά έξαρτήσωμεν άπό τήν εύθυδικίαν καί δικαιοκρισίαν Αύτοΰ τήν συγγνώμην τής Εκκλησίας (' 3 ), έξ ής άπεχωρίσθημεν διά (*) Άπό «θεολόγους» τοΰ αιώνος τούτου δύναται νά ακουσθούν αϊ μ^γαλύτερομ, άνοησίαι. Φεύγω άπό τήν Έκκλησίο καί πηγαίνω είς τήν όρθόδοξον παοάταξιν!!! (1) Πλήρη αναγνώρισες - Όμολογία, ίίτι ό Νεοημερολογιτισμός δι' αυτούς είναι, ή Κανονική Εκκλησία! (2) Φεύγουν άπό τήν "Εκκλησία, ώς λέγουν, και προσέρχονται εις τήν «όρθόδοξον πιαράταξιν τών παλαιοημερολογιτών...». Ίδαύ έκκλησίολογία! Ίδοϋ Όμολογία πίστεως καί σοβαφότης θεολόγων κληρικών!!! ν (3) Ρητή όμολογία, δτι ό ΝΘοημερολογιτισμός είναι ή Μητέρα τους Εκκλησία. Όμολογοΰν, οτι τό νά χωρισφοΰν ϊπό τήν Μητέρα Έκκλησίαν (δηλαδή τον νεοημΐριολογί-τισμόν) είναι μεγαλύτερον κακόν άπό τό νά δεχθοΰν τήν Καινοτομ-ίαν τοΰ Νεοημερολογι,- τισμοΰ. '

4 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣίΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 231 τον λόγον της έορτολογικής καινοτομίας, τούτο έπράξαμεν, και το δμολογοϋμεν, ουχί έν άπολύτω συμφωνία μετά της Όρθοδόξου Θρησκευτικής ημών συνειδήσεως άπό κανονικής απόψεως, άλλα κατ' Έκκλησιαστικήν οίκονομίαν, θεωρήσαντες τον άποχωρισμόν ημών άπό της Μητρός ημών Εκκλησίας ( 3 ), μείζον κακόν διά τήν συνείδησιν ημών, άπό της προτχίλρ-ήαζως είς της έορτολογικής καινοτομίας τό ά- τοπον και τό άντικανονικόν. Δέν έφανταζόμεθα δμως ποτέ δτι τό Δευτεροβάθμιον διά τους Άρχιερρεΐς Δικαστήριον, τό συγκείμενον Ικ μελών τοΰ κανονικού Εκκλησιαστικού Δικαίου, εγκρατών και των θείων και ιερών κανόνων ερμηνευτών, θά εθετεν έν άμφιβόλω τό κανονικόν γ,ϋρος της Επισκοπικής ημών χειροτονίας, γενομένης ύπό τριών, "Αρχιερέων ύπό ουδεμιάς τότε Εκκλησιαστικής ποινής έπιβεβαρημένων κατά τάς διατυπώσεις τής ^Ορ^ο^ό^ου ημών Ανατολικής Εκκλησίας, και προς τή ποινή τής ετησίου αργίας, θά ύπεβίβαζεν ημάς, καίπερ ώς Επισκόπους δικασθέντας εις τό Πρωτοβάθμιον και Δευτεροβάθμιον διά τους Αρχιερείς Δικαστήριον, άπό τόν βαθμόν τοΰ Επισκόπου είς τόν βαθμόν τοΰ Πρεσβυτέρου. Και τήν μέν πρώτην ποινήν, ήτοι τής ετησίου αργίας άπεδέχθημεν και έξετίσαμεν, ουχί δμως και τήν δευτέραν, ήτοι τόν ύποβιβασμόν ημών άπό Επισκόπων εις τόν βαθμόν τοϋ Πρεσβυτέρου. Τούτο δε κατεστήσαμεν ευθύς αμέσως γνωστόν διά κοινού ημών έγγραφου είς τήν διοικούσαν τότε ΣύνοΙΌν έπιδοθέντος Αυτή τόν Όκτώβριον τοΰ Ιτους 1935 διά δικαστικού κλητηρος. Και ού μόνον δέν άπεδέχθημεν τόν τοιούτον ύποβιβασμόν, αλλά και διεμαρτυρήθημεν, διότι 6 υποβιβασμός ενός ιερατικού βαθμού χαρακτηρίζεται ώς ιεροσυλία ύπό τών θείων και ιερών Κανόνων και δή τοΰ 29ου τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου διακελεύοντος τάδε: «Έπίσκοπον εις Πρεσβυτέρου βαθμόν φέρειν ιεροσυλία εστίν». Συνωδά τω θείω τούτω Κανόνι, άν έδεχόμεθα τήν έπιβληθεΐσαν ήμΐν ποινήν τοΰ υποβιβασμού, θά έλογιζόμεθα κατ' άναλογίαν και ημείς ιερόσυλοι, τοΰθ' δπερ άπεκρούσαμεν μέ δλην τήν δύναμιν τής έξεγερθείσης και διαμαρτυρηθείσης συνειδήσεως ημών δι' ϊ^γράψου προς τήν Διοικούσαν Σύνοΐον. Οΰτως εύρέθημεν και πάλιν* δλως άνελπίστως εις διαφωνίαν μετά τής προϊσταμένης Εκκλησιαστικής Αρχής μη δυνάμενοι νά άποδεχθώμεν άπόφασιν άντιβαίνουσαν είς ρητόν θείον και ιερόν Κανόνα και τήν Όρθόδοξον Άρχιερατικήν ημών συνείδησιν. Προς έπανόρθωσιν δέ τής αντικανονικής ταύτης αποφάσεως άνηνέχθημεν δι' επανειλημμένων αιτήσεων ημών προς τήν εκάστοτε Δ. ΣύνοοΌ^, δπως άγαθυνθή και αναθεώρηση ταΰτην διά \ιείζο ^οζ Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, και άπαλλάξη ήμας τών φοβερών συνεπειών τής ιεροσυλίας, άς συνεπάγεται ή πιός ταύτην συμμόρφιοσις και εφαρμογή έκ \χέρο\>ς ημών άνευ διαμαρτυριών. Δυσα/χώς δμως αϊ έπανειλημμέναι αιτήσεις ημών ούδεμίαν άπήχησιν συνήντων είς τήν καρδίαν τών εν Χριστώ αδελφών μή έπιδειξαμένων άδελφικήν συμπάθειαν, ώς μή ώφειλον, και χριστιανικόν ενδιαφέρον είς δεινοπαθήσαντας αδελφούς, έ'χοντας επί πλέον και τόν ελεγχον τής συνειδήσεως διά τήν παρατεινομένην Έκκλησιαστικήν άνωμαλίαν συνεπεία τής Έορτολογικής καινοτομίας προς έπανόρθωσιν τής οποίας χαί μόνον ημείς εις το'ψ ιερόν αγώνα τοΰ ^Ορ^οοό'ςοΌ εορτολογίου άπεδύθημεν. "Οθϊν προεκρίναμεν νά άκούσωμεν τήν φωνήν τής Αρχιερατικής ημών συνειδήσεως, ήτις μας ύπηγόρευσε νά πειθαρχήσωμεν μδλλον είς τους θείους και Ιερούς Κανόνας παρά είς μίαν άντικανονικήν άπόφασιν τοΰ διά τους Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου, επόμενοι τή Αποστολική ρήτρα «Δει πειθαρχεΐν θεφ μάλλον ή άνθρώποις». Ιδού λοιπόν οε λόγοι, οΐτινες παρώρμησαν ημάς νά έπανέλθωμεν είς τήν ΌρθόοΌξον παράταξιν τών Παλαιοημερολογιτών τό μέν ίνα άποφύγο>μεν τήν ίεροαυλίαν είς ην μας κατεδίκασί τό Δβυτεροβάθμιον διά ΐοΰς Άρχιβρείς Δικαστήριον

5 232 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ τό δε, ί'να καθησυχάσωμεν πληροίς την Άρχιερατικήν ημών συνείδησιν, τήν πάλλουσαν πάντοτε υπέρ των Εκκλησιαστικών Παραδόσειον και άποστέργουσαν πα 1 - σαν έκκλησιαστικήν καινοτομίαν. Τούτων ούτως εχόντων Ιπαφίεμεν εϊς τήν εύθυγνωσίαν και εΰθυκρισίαν Τμών και παντός ακεραίου και αμερόληπτου κριτοϋ, να κρίνη, αν ή άπόφασις καϊ ή πραξις ημών αΰτη ύπήρξεν απαύγασμα αγαθής καϊ θρησκευτικής συνειδήσεως, ή α- πόρροια παλιμβουλίας και γ^ωσιμαχίας., ξένης δλως προς τόν τίμιον και ευσταθή Άρχιερατικόν ημών χαρακτήρα. Ήμεΐς διαβεβαιοϋντες Υμάς και πάντα άμερόληπτον κριτήν, δτι τό διάβημα ήμών^οΰτο ύπήρξεν άγλαός καρπός μιας πολυετούς βασάνου της συνειδήσεως πυρωθείσης και καθαρθείσης, ώς έν πυρί έν τη χοάνη τής παγερας και σκληράς αδιαφορίας και περιφρονήσεως τής εκάστοτε Δ. Συνόδου, και πόθος Ιερός καϊ ευσεβής δπως έξυπηρετήσωμεν τόν υπέρ τών Πατέρων ιερόν αγώνα, δι' δν και έλάβομεν τό Άρχιερατικόν αξίωμα, καί δπως Ιξέλθωμεν έκ τής αδρανείας εις ην κατεδικάσθημεν άνοικτιρμόνως και άστόργως υπό τοΰ Δευτεροβαθμίου δια τους Αρχιερείς Δικαστηρίου. Και τούτων πάντων ούτως εχόντων οιατελοϋμεν μετά τών δεόντων. + Ό Μεγαρίδος Χριστφόρος 1" Ό Διαυλείας Πολύκαρπος Απολύτως όμόφρονες τοϋ πρώην Φλωρίνης προσέρχονται λοιπόν δια νά ενισχύσουν τό σχίσμα και πλήξουν τήν Έκκλησισλονίαν τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. Μέσα εις τό αυτό τό δήθεν περί ενώσεως κλίμα και τοϋ θριάμβου, όπως έπίστευαν οι άπλοϊ καί εξαπατημένοι χριστιανοί, παρεσύρθη καί ό ύπό τής ματαιδοζίας υποκινηθείς Ακάκιος, όστις δέν ήνείχετο ό συναγιορείτης του Ματθαίος νά είναι άπό τό 1935 Αρχιερεύς καί αυτός Ιερομόναχος. Δυστυχώς όμως δι αυτόν δέν τοϋ έδωκεν πατερίτσαν ό Φλωρίνης καί διό τούτο τήν. πήρε κατά άθλιον τρόπον τό 1961, ίνα συντρί- 6η 6Γ αυτής τήν κεφαλήν του αιωνίως (^). Η ΚΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΝ 1945 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Π Ρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ένω οϊ πολλοί άνέμενον νά έκδώση βαρυσήμαντον Έγκύκλιον ό πρ. Φλωρίνης κατά τά λεγόμενα τοϋ Ακακίου (όρα έπιστολήν του εις προηγούμενον τεύχος σελ ), διό τής οποίας θά άπεκήρυττε τήν πλάνην του καί θά ώμολόγει τήν Όμολογίαν τοϋ 1935, καθ' ή'ν ή νεοημερολογιτική εκκλησία είναι σχισματική άπό τό 1924 καί ώς έκ τούτου τά μυστήρια της στερούνται τής θείας Χάριτος, διό καί δέν τά αναγνωρίσει ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ., ούτος έζέδωκεν τήν κατωτέρω Έγκύκλιον: Προς τους ευλαβέστατους Ιερείς, τους Εντιμότατους Επιτρόπους καί άπαν τό Όρ- (ΙόοΌξον Χριστεπώνυμον πλήρωμα τών καθ' ημάς Εκκλησιών. Χάρις εϊη ύμΐν καί ειρήνη παρά θεοΰ παρ' ημών δέ πατρική ευχή καί ευλογία. (4) Τό Φέμα τήξ «χειροτονίας του» λαιμβάνει όλονέν και \έας διαστάσεις δχι μόνον ώιό κανονικής απόψεως, αλλά καί σιμωνίας καί δρκων καί βλασφημιών. Ό αναγνώστης δς κάμχ) όλίγην ΰπομονήν,?ο>ς δτου?λθο>μεν εις τά γεγονότα.

6 ΚΗΡΥΕ ΓΝΗΣΪίϊΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 233 «Δόξα τώ θεώ πάντων ένεκεν. "Ας δοξάσωμεν σήμερον και εύχαριστήσωμεν και ήμεΐς τον Πανάγαθον θεόν, δστις έν τφ άπείρψ αύτοΰ έλέει και άνεικάστω φιλανθρωπία ηύδόκησε νά είσακούσϊ,] τάς δεήσεις ημών, ας έκ βάθους ψυχής άναπέμπομεν καθημερινώς εις Αυτόν, δπως ένωση τα διεστώτα και άρη τό μεσότοιχον τοϋ φραγμού (*), δπερ κρίμασιν, οίς όίδε Κύριος, παρενεβλήθη μεταξύ ημών και τών άφ? ημών αποχωρισθέντων χρησίμων και πολυτίμων συνεργατών. Διό και σπεύδομεν μετ' ανέκφραστου πατρικής χαράς νά άναγγείλωμεν διά της παρούσης εγκυκλίου πάσιν υμϊν, τοις πνευματικοΐς και περιποθήτοις τέκνοις, δτι οί θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μεγαρίδος και Διαυλείας, κύριοι Χριστόφορος Χατζής και Πολύκαρπος Λιαισης, έκφράσαντες δια κανονικής αιτήσεως προς ημάς την λύπην αυτών, διά τόν άφ' ημών άποχωρισμόν, εις δν, ως μη ώφειλον, προέβησαν, ευρεθέντες υπό ψυχολογικήν πίεσιν, και τόν ύποκάρδιον πόθον αυτών, δπως από συνειδήσεως έπανέλθωμεν εις την Όρθόδοξον παράταξιν ημών ( 6 ), ίνα διά τής πνευματικής συμβολής αυτών ένισχύσωσι τον ιερόν αγώνα έγένοντο λίαν ασμένως και φιλαδέλφιος αποδεκτοί παρ' ημών, αποβλεπόντων εις τόν ιερόν και άγιον τοϋ Όρθοζόξου αγώνος σκοπό ν. Ωσαύτως, μετά τής αυτής χαράς και ψυχικής άγαλλιάσεως εύαγγελιζόμεθα πασιν υμΐν, δτι και οί Πανοσιολογιωτατοι Άρχιμανδρΐται κύριοι Άκάκιος και Κοσμάς, πεισθέντες δτι ήμεΐς έμμένομεν πιστοί και ακλόνητοι εις δσα Ιξ αρχής τοΰ αγώνος διεκηρύξαμεν (ί 7 ), μή δειλιάσαντες νά διακηρύξωμεν μετά παρρησίας και Αρχιερατικής εύψυχίας την Όρθόδοξον δμολογίαν και ενώπιον τών πολιτικών Δικαστηρίων, και ζητήσαντες δι' αιτήσεως, έν ή έξέφραζον τήν λύπην αυτών διά τόν έκ παρανοήσεως γενόμενον άφ' ημών άποχωρισμόν, ώς καΐ τόν πόθον αυτών, δπως έπανέλθωσιν εις τους κόλπους τής ^ΟρθοζόξοΌ παρατάξεως η- μών ( 6 ), προς ένίσχυσιν τοϋ ίεροΰ ημών αγώνος, ευχαρίστως και πατριπώς έγέγογτο και ούτοι αποδεκτοί παρ' ημών, έκτιμώντων τήν εΐλικρίνειαν αυτών και τήν πολύτιμον συνδρομή ν ην θά Ιχη έξ αυτών δ άγων. Εύξο>μεθα ούν, δπως Κύριος δ θεός, δστις θέλει τους πάντας νά σώστ; και εις έπίγνωσιν αληθείας νά οδήγηση, εύδοκήση και φωτίση και τους ίτέρους δύο θεοφιλέστατους Επισκόπους, τόν "Αγιον Βρεσθένης κ. Ματθαίον ( 8 ), και τόν "Αγιον Κυκλάδων κ. Γερμανόν μετά τών έ- παδών αυτών κληρικών και λαϊκών, δπως προσέλθωσι και οδτοι διά κανονικής αιτήσεως και ένωθώσι μεθ' ημών, ένισχύοντες τό μέτωπον τής Όρθοδόξου παρατάξεως τοΰ 'ϊεροϋ ημών αγώνος, τοσούτψ μάλλον, δσω ουδεμία διαφωνία έκτος μιας πα- (δ) Ποία διεστώια ήνωσεν και ποίον μεσότοιχον ηρΰη; Ψευδέσχατα ταΰτο. Ουτει διεβτωνα ήνώθηοαν, οΐίτε τό μεσότοιχον τής κακαδοξίας του ηρβη (έσηκώθη), αλλά τό σχίσμα ένισχύ&η με δύο ακόμη χακοδόςους Αρχιερείς τόν Λιώση και τόν Χατζή και δόο έκ- Λεσόντας κληρικούς τους Άκάκιον κιαιί Κοσμάν. (6) "Ορθόδοξος παράταξις! Σωστά λέγει πιερί παρβταίεως κα,ί όχι "Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ., διότι ό άνθρωπος αΐιτό πιστεύει, δτι δηλαδή είναι παράταξις και οχι Εκκλησία, μέ τήν ούσιαστικήν παρατήρησΐ,ν, οτι ή παράταξίς του δεν είναι ορθόδοξος, αλλά σ'χιοιματική παράταξις και προς τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ. και προς τήν Νεοημεριολογιτικήν, τή ν οποίαν αναγνωρίζει μητέρα "Εκκλησία. Στενοχιοριοϋνται μερικοί, αλλά αυτά λέγει ή Εγκύκλιος τοΰ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. (7) Τόσο δύσκολο είναι νά π[ί τί διεκήρυξεν άπ' αρχής; Δυό λόγια είναι, διατί δεν τα λέγει; Ό Νειοημερολογιτισμός είναι σχίσμα. Ή "Εκκλησία Γ.Ο.Χ. είναι ή Άληβής Εκκλησία τοϋ Χριστού, διατί δεν τό λέγει; (8) Προκλητικωτάτη ή ειρωνεία και υποκρισία του, νά φωτίσει ό θεός και τόν Βρεσθένης... νά ένωόΐοΰν μαζί του διά νά ένισχυθ-χμ τό μέτωπον τής όρθοδόξου παρατάξεως τοΰ Ίεροΰ Αγώνος. Θαυμάσατε ομολογία κ.αί θράσος.

7 234 ΚΗΡΥΞ ΓΚΗΪΪΩΝ 0ΡΘ0Δ02ΩΝ ρεξηγήσεως ( 9 ), υφίσταται εις τα ζητήματα της πίστεως καί τών ιερών Μυστηρίων μεταξύ αυτών καί ημών φρονούντων δτι ταΰτα έ'χουσιν οΰτως, ώς καθωρίσθησαν υπό τών Αποστολικών Διαταγών καί τών Θείων καί Ιερών Κανόνων, ους σεβόμεθα καί διαφυλάττομεν άναλλοιώτως, καί οΰτω πάντες ηνωμένοι ένί φρονήματι καί μια καρδία καί μέ ένιαίαν κατεύθυνσιν συνεχίσωμεν υπό τήν σκέπην καί τήν προστασίαν τοΰ Πανάγαθου Θεοΰ τοΰ τα ασθενή θεραπεύοντος καί τα ελλείποντα άναπληροΰντος, τόν ιερόν της Όρθοδοξίας αγώνα τον άποσκοποΰντα τήν δόξαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, οδ ή Χάρις καί τό άπειρον έλεος σύν τη πατρική ημών ευχή καί εύληγία εϊη μετά πάντων ημών. Αμήν. Ο* 1" Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Έγκύκλιον ταύ- Ό Κ.Γ.Ο. (αριθ. φύλ. 3) ) γράφει δια τήν την και δια τόν Ακάκιο Παπα: «Κατόπιν τής εγκυκλίου ταύτης έρωτώμεν τόν π. Ακάκιον. Ποϋ είναι ή ύ- πάσχεσις, τήν δποίαν τοϋ έδωσαν δτι θα αναίρεση ό Φλωρίνης τα δσα Ιγραψε; Καί πώς ήνώθη μετά του Φλωρίνης, χωρίς νά προηγηθή" ή εγκύκλιος αΰτη, τόσον επιπολαίως; Καί πώς επαψεν το μνημόσυνον τοϋ Όρθοδόξου Επισκόπου του άνευ ουδεμιάς ειδοποιήσεως, ή διασωνίας έστω μετ' αύτοΰ; Και πώς δέν έτήρησεν Ιστω καί τόν ξηρό ν τύπον νά μάς καλέ ση καί μάς πή δλα αυτά, καί δτι οΐιτος συμφωνεί μέ ταΰτα, καί θά άκολουθήση τόν Φλωρίνης χωρίς καί νά θέλωμεν ήμεΐς; Καί πώς ό Φλωρίνης γράφει εις τήν άνοηέρω έγκύκλιον του δτι, ύπέβαλον δ πατήρ Άκάκιος καί Κοσμάς αιτησιν μετανοίας καί δτι έπί τόσα ετη παρενόησαν τα πράγματα καί άπεχωρίσθησαν άπ' Αύτοΰ; (δηλ. δτι είναι φρενοβλαβείς καί δτι δέν έγνο')ριζον τί επραττον έπί τόσα ετη). Πώς δλα αυτά συμβαίνουν τά παιδαριώδη καί γελοία πράγματα δι' Ιναν έξηκοντούτην Άρχιμανδρίτην ώς τόν πατέρα Ά- κάκιον;. Τί αρά γε νά συμβαίνη; μήπως τοϋ ύπεσχέθησαν τήν Πατερίτσαν δπως λέγει δλος ό κόσμος; Διότι βέβαιε είναι απορίας άξιον πώς από τόσα πού Εγραψε εναντίον του δια μίαν στιγμήν %αί Ιντός 6 ήμερων νά ένωθη μετ' αύτοΰ. Αυτά δλα βεβαίως δέν τόν χαρακτηρίζουν τόν φίλόν μας πατέρα 'Ακάκιον ώς άνδρα εύσυνείδητον καί κληρικόν γέροντα, διότι αυτά δλα είναι έργα ασυνειδήτου ανθρώπου μή Ιγοντος αίμα εις τό πρόαύπο^ καί δσα καί αν γράψη δ πανοσιολογιώτατος πατήρ Άκάκιος δέν θά είναι δυνατόν νά δικαιολογηθή ενώπιον τοΰ Όρθοδόξου Έλληνικοΰ λαοΰ τοΰ γνωρίζοντος τά πράγματα. Διότι αυτά τά δπ'οΐα Ι'καμε δ πατήρ 'Ακάκιος τόν χαρακτηρίζουν, δτι δέν τόν διέπει ουδεμία ηθική βάσις. Πότε νά πηγαίνη μέ τόν Φλωρίνης καί Δημητριάδος, πότε μέ τόν Κυκλάδων και Βρεσθένης, πότε μέ τόν Κυκλάδων μόνον, πότε μέ τόν Βρεσθένης μόνον, καί πότε πάλιν μέ τόν Φλωρίνης; Αυτά νομίζομεν δτι είναι έργα ασυναίσθητου καί παράφρονος άνθρωπου, δπως τόν αποκαλεί δ Φλωρίνης πολύ σωστά. Καί αποδεικνύεται πλήρως ή ενοχή του, δτι είναι φιλόδοξος καί ενδιαφέρεται μόνον διά τήν πατερίτσαν καί τίποτε άλλο». Κατόπιν τών ανωτέρω ή περί ενώσεως προσπάθεια τοϋ 1945 (δευτέρα κατά σειράν) απεδείχθη, ότι δέν ήτο τίποτε άλλο, παρά προσπάθεια (9) Ποία είναι αύτη ή μικρά παρεξήγησις, διατί δέν τήν κατονομάζει καί διατί δέν τήν αίρει. "Αχ καημένε Φλωρίνης, Μόσον κακ^όν εκαιμες εις τους οπαδούς σου, οϊ όποιοι, δπως τους δασκάλεψες συνεχίζουν, δια νά κολάζουν τήν ψυχήν σου περισσότερον.

8 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 235 υπαγωγής της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. ύπό τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης ύπό τό πρόσχημα της ενώσεως. Εις τίποτε δέν διαφέρει ή ανωτέρω περί ενώσεως προσπάθεια άπό τήν παπικήν ή οίκσυμενιστικήν μέθοδον περί ενώσεως, διότι και ό Πάπας, όταν όμιλη περί ενώσεως, εννοεί τήν ύποταγήν εις αυτόν (όρα Σύνοδος της Λυώνος, 1272, Φερράρας - Φλωρεντίας και έζής), άλλα και ό Οικουμενισμός 2ητεϊ ένωσιν χωρίς νά συζητηθούν και άρθοϋν αυτά πού χωρίσουν τους αιρετικούς άπό τήν Έκκλησίαν. Οϋτω και ό Φλωρίνης 2ητεϊ ένωσιν χωρίς νά συζητηθούν αυτά τά ό- ποια τόν έχώριζον άπό τό "Ας τά ϊδουν αυτά σήμερον οϊ οπαδοί του και αν έχουν χριστιανικόν όρθόδοξον πνεύμα ας εργασθούν τουλάχιστον σήμερον διά τήν κατά Θεόν ένωσιν, διότι έτσι θά ελαφρύνουν και τήν ένοχήν τοΰ δημιουργού τοϋ σχίσματος τοϋ 1937 πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Η στήλη αυτή αυτόν τόν σκοπόν έχει. (Συνεχίζεταν) «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΓΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έκδοτης: Ό Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. κ ΑΝΔΡΕΑΣ Διευθυντής: Ιερομόναχος Κήρυκος Κοντογιάννης πτ. Θ.Φ. % Κων/πόλεως 22 - Αθήναι Τηλ Συντάσσεται ύπό Επιτροπής Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Τσινταράκης Κολωνού 1 Τηλ Δι' άλληλογραφίαν και συνδρομάς άπευθύνεσθε: Περιοδικόν «ΚΗΡΥϊ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» Κων/πόλεως 22 - Αθήναι Ετησία συνδρομή έσωτ. δρχ Ετησία συνδρομή έξωτ. δολλ. 20

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (21-9-1944)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (21-9-1944) 234 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ % ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (21-9-1944) Ιδού τί έγράφατε και εις μίαν προκήρυξίςν σας κατά τό 1935 προς τόν έφημερικόν γ,λγιρον και τους

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Β10: Αιρετικοί θεολόγοι της Δύσης Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα εικόνα του πραγματικού κόσμου. Κάθε σκέψη, δράση και δραστηριότητα του ανθρώπου έχει μεταφερθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Ο Άγγελος Κατακουζηνός άσκησε την ιατρική του επιστήμη υπηρετώντας τον ασθενή συνάνθρωπο του στο νεοσύστατο τότε μικρό Νοσοκομείο των Αθηνών, το γνωστό σε όλους Νοσοκομείο της Θείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ)

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) Κατά την διάρκεια των συζητήσεων ένα από τα επίμαχα θέματα ήταν η μονομερής εκ μέρους των Λατίνων προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ "ΤΑ Π Α Τ Ρ Ι Α 157 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ Συγκείμενον εκ των Δικαστών Αθανασίου Γκιούρα, Προέδρου, Πριάμου Ιωάννου καί Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213

ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213 ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΖΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ (Ύττό των Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως Για την Δεύτερη και ένδοξη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ

ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ 3 Εσίσιίμον ^"«μοσιοτρα^ικόν ορίανον Τίς^ερας ΜοΊροσόλεατς ΤΟΜΟΣ 14 ος Μ«Ν" ΕΤΟΣ ΜάρΤ.ος 2003 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τι είναι η Εξοµολόγηση; ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Η Εξοµολόγηση είναι ενα από τα βασικά µυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα νά «συµφιλιωθούµε» µε τον Θεό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του Μακαριωτάτου. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β,

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του Μακαριωτάτου. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β, Συνάντηση των Προέδρων των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Θρησκευτικούς Ηγέτες Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2014 * «Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Σεβ. Μητρ. Σύρου κ. Δωροθέου ΙΙ Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΚΧΙ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛ,ΟΪΟΥ 6ΚΚΜΗΟΙΧΟ ΤΗΟ 6/\λ.ΧΛ,Ο0 ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. όν ορΐανον Ιεράς Μ<ί7ροσόλ ω ς

ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΚΧΙ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛ,ΟΪΟΥ 6ΚΚΜΗΟΙΧΟ ΤΗΟ 6/\λ.ΧΛ,Ο0 ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. όν ορΐανον Ιεράς Μ<ί7ροσόλ ω ς ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΚΧΙ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛ,ΟΪΟΥ 6ΚΚΜΗΟΙΧΟ ΤΗΟ 6/\λ.ΧΛ,Ο0 ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ όν ορΐανον Ιεράς Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν. Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση.

Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν. Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή διακρίνεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα