σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν"

Transcript

1 228 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗ2ΙΩΝ 0Ρ&0Δ020Ν Η ΚΑΤΑ ΤΟ 1945 ΠΡΟΙΠΑΘΕΙΑ ΔΙ ΕΝΩΙΙΝ ( Περίληψις προηγουμένου) Είδομεν εις τό προηγούμενον τεϋχος, δτι το 1945 παρατηρείται κίνησις δι' ενωσιν. Ή κίνησις αΰτη δεν ήτο ειλικρινής έκ μέρους τ ο Ο πρώην Φλωρίνης και των συνεργατών του. διότι ούτοι δεν έζήτοι^ν ένοισί* διά τη; αροεοίς των αί,τίων τοϋ σχίσματος τοϋ 1937 και Επιτροπή παρά τω Έπισκόπψ Βρεσθένης συνεδρίασαν ει; την έν Παιανία (Λιόπεσι) Αττικής Μονήν τοΰ Άκακίου Παπά και συνέταξαν εγγραφον, οπ:ερ απέστειλαν προς τον Έπίσκοπον Β,ρεσΐ'ένης Ματθαίον δκϊ τορ όποίοι' έξέοετον την κρισιμότητα τοϋ άνώνος έκ της πτώσεως των Αρχιερέων και είσηναρντ'ο δπ.ος πιροβχ] εϊς χειροτονίας Επισκόπων. Ή Ιδία Έιπιτροπή κατόπιν φορτικής επιμονής τοϋ Άρχιμανδρίτου Κοσμά Καράμπελ'α εδέχθη νά έπιβκΐφιβϊί και τους έκπεσόντας εκ της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. τά 11)35, Αρχιερείς Πολύκαρπον ΛιοΊσην και Χριστόφορον Χατζήν και τους πείσουν νά επιστρέψουν εις τήν Όρδοδοξίαν. Ό Επίσκοπος Βρεσθένης διά τό θέμα τής ένο>σει»ς τήν 28ην Μαΐου έδήλωνε: «Είμαι απολύτως σύμφωνος, διά τήν ενωσιν ταΰτην, ήτις ασφαλώς Οά ένωση πρώτ ι ον τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, τής έν Ελλάδι "Ορθοδόξου Έκκλησί«ς και άλλαχοΰ, κα,ί δεύτερον θά έπιφέρη τήν πρόοδον και τήν νίκην τής "Ορθοδόξου ημών Πίστεως. Πλην όμως ή ενωσις αΰτη ίνα άφ' ένώς μέν έπιφέρη καρπούς, άφ' ετέρου δέ, είναι εύάρεστος ενώπιον τοϋ Κυρίου τών Δυνάμεων, και τής Δόςης, δέον νά πραγματοποιηθή έν τω πλαισίφ πάντοτε τών θιεί(ον και Ιερών Κανόνιον, και έν γένει τής Όρθοδοξίας». Τήν Ιδίαν ήμερομηνίαν (28 Μαίου) οι Άκάκιος Παπάς και Κοσμάς Καράμπελας προσεχώρη ; σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν υπέρ αϊτοί». Εις τό παρόν άρθρον θά!δωμεν τήν προσχώρησιν τών έκπεσόντων τό 1935 δύο "Αρχιερέων τοϋ Μεγια,ρίδος Χριστόφορου Χατζή και Λιαυλείας Πολυκάρπου Λιώση, καθώς κα'ι τήν σχετικήν έγκύκλιον τοΰ Λρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. ο ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΎΚΑΡΠΟΣ ΛΙΩΣΗΣ ΣΠΕΎΔΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΊΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τήν ιδίαν ακριβώς περίοδον, ήτοι τόν Ίούνιον τοΰ 1945, οϊ πρώην Ε- πίσκοποι Μεγαρίδος Χριστόφορος Χατζής και Διαυλείας Πολύκαρπος Λιώσης, επιστρέφουν εις τήν «παράταειν τών Παλαιοημερολογιτών τήν τελούσαν ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου» (31 Ιουλίου 1946 εγγραφον τών δύο προς τήν Διοικούσαν Σύνοδον τής Αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Ελλάδος). Ώς ό πρώην Φλωρίνης διεκήρυττεν, ότι ό Νεοημερολογιτισμός ήτο δι' αυτόν ή κανονική Ορθόδοξος Εκκλησία και ανεγνώρισε τά μυστήρια της, ομοίως" και οϊ δύο ούτοι άνεγνώριίον τό μέν Νεοημερολογιτικόν σχί

2 ΚΗΡΥ3 ΓΝΗ2ΙΩΝ 0ΡβΟΛΟΕΩΝ 229 ομα, ώς Κανονικήν Έκκλησίαν, τό δέ κίνημα τοϋ Φλωρίνης, ώς «όρθόδοξον παράταζιν». Τό ότι ούτοι δέν ήσαν ορθόδοξοι φαίνεται και έκ της δηλώσεως των τοϋ 1935, και έκ της παραμονής των από τό 1935 έως τό 1945 εις τό σχίσμα, άλλα και έκ τής Δηλώσεως τήν οποίαν απέστειλαν προς τήν Νεοημερολογιτικήν Ίεραρχίαν τό 1945, αλλά και έκ τοϋ γεγονότος, ότι εις τήν συνέχειαν πάλιν επέστρεψαν εις τόν Νεοημερολογιτισμόν. Προσερχόμενοι οϊ δύο έκπεσόντες Αρχιερείς, Λιώσης και Χατϋής, είς τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης, σκοπούν άπλως νά ενισχύσουν τό σχίσμα και νά εκβιάσουν Ίσως τόν νεοημερολογιτισμόν νά τους αναγνώριση ώς Αρχιερείς, όπερ έπέτυχον τελικώς τό 1953, ότε επέστρεψαν είς αυτόν. Τό 1935 αρνούμενοι τήν Έκκλησίαν των Γ.Ο Χ. και επιστρέφοντες είς τόν Νεοημερολογιτισμόν ύπέγραφον τήν έξης δήλωσιν: ΔΗΛΩΣΙΣ Ό υποφαινόμενος Χριστόφορος Χατζής δηλώ δια τής ενυπόγραφου ταύτης δηλώσεως μου, δτι παρασυρθείς και πλανηθείς είς πράξεις κατακριτέας κατά τής ένότητος τής Εκκλησίας και μετανοών ε'ιλικρινώς, αποκηρύσσω πάν το φέρον τήν ύπογραφήν μου εντυπον, ή προφορικά κηρύγματα μου καϊ τά κοινοποιηθέντα διά δικαστικού κλητήρος Ιν τη Ιερά Συνόδω σχετικώς προς τε τον Κανονικών και νόμιμον καταρτισμών τής Ιεράς Συνόδου τής Ελλάδος και τήν αρμοδιότητα των Συνοδικών δικαστηρίων. Ωσαύτως αποκηρύσσω τάς περί διορθωμένου ημερολογίου δοξασίας των λεγομένων Παλαιοημερολογιτών, πιστεύων., δτι και μετά τήν υπό τής Εκκλησίας γενομένην διόρθωσιν τοΰ ημερολογίου δέν διεσπάσθη ή ένότης τής Όρθοδόξου Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δηλώ δέ ανεπιφυλάκτως δτι, ώς και πρότερον, ούτω και εφεξής, θα επιτελέσω πλήρως τό καθήκον μου προς τήν Μητέρα Έκκλησίαν και συμφώνως πάντοτε προς τε τάς αποφάσεις και τά κελεύσματα τής εν Ελλάδι επισήμου Εκκλησίας. Προσεπιδηλώ δέ δτι, δια τής αποδοχής τοΰ διορθωμένου Ύ^ζρόλογίου ουδόλως έθίγησαν τά δόγματα και ή Ιερά Παράδοσις τής 'Αγίας ημών Εκκλησίας. Ώς προς δέ τόν χαρακτηρισμόν Σχίσματος έκ τής αποδοχής τοΰ διωρθωμένου η\χερολογίο\> δηλώ και αύθις ανεπιφυλάκτως δτι Σχίσμα δέν υφίσταται εν τή Εκκλησία ημών. Έν Αθήναις τή 18η Ιουλίου 1935 Ό δηλών ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ Πανομοιότυπον δήλωσιν, υπέγραψε καϊ ό Πολύκαρπος Λιώσης. Παραμείνοντες ούτοι έπί ένδεκα (11) έτη είς τήν κακοδοείαν ήγωνι'2οντο δι' ένα κυρίως πράγμα, νά άρουν τήν.άπόφασιν τήν όποίαν^τούς έπέβαλεν τό «Δευτεροβάθμιον δι" αρχιερείς δικαστήριον», τό 1935 ότε επέστρεψαν εις τόν Νεοημερολογιτισμόν ύποβι6άσαν αυτούς έκ τοΰ βαθμού τοϋ Άρχιερέως είς τόν βαθμόν τοϋ ιερέως. Προσερχόμενοι δέ τώρα εις τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης δηλοϋν, ότι διά δύο λόγους πράττουν τοϋτο: α) Διά νά αποφύγουν τήν ίεροσυλίαν, διότι, ώς προείπομεν, τό «δευτεροβάθμιον δι' Αρχιερείς Δικαστήριον» τους ύπεβίβασεν (όλως βεβαίως άνοήτως) έκ τοϋ δαθμοΰ της "Αρχιερωσύνης είς τόν τοΰ πρεσβυτέορυ, και

3 230 ΚΗΡΥΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ β) Δια νά καθησυχάσουν την συνείδησίν των, ή οποία τους ήλεγχε δια τήν Καινοτομίαν. Ένω όμως λέγουν τοϋτα, τονίσουν ότι α ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ ν τον Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι σ μ ό ν, ώ ς Κ α ν ο ν ι κ ή ν Εκκλησία ν, άπό τήν οποίαν όμως φεύγουν και προσέρχονται εις τήν όρθόδοεον παράταξιν τοϋ Φλωρίνης(*). Ιδού τό κείμενον τό όποιον, οϊ δύο ούτοι έκπεσόντες τό 1935 Αρχιερείς, ύπέβαλον τήν εϊς τήν Νεοημερολογιτικήν Ίεραρχίαν: Έν ειραιεΐ τή 31-ΐβ Ίουλίαύ 1945 Προς Τήν Διοικούσαν ΣύνούΌν της Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Ελλάδος (') Αθήνας Μακαριώτατε Πρόεδρε και Σεδασμιώτατοι Συνοδικοί ('), Δια της παρούσης οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, προαγόμεθα νά ύποβάλωμεν είς τήν Διοικούσαν Ίεράν Σύνοδον^), τήν έπομένην δήλιοσιν, έφ' ής έπικχλούμεθα τήν προσοχήν Αυτής. Δηλοϋμεν είς τήν Διοιχοΰσαν ΣύνοοΌ^ της Αυτοκέφαλου Ελληνικής 'Εκκλησίας( 1 ), δτι άπό τών αρχών τοϋ μηνός ^ΙΟΜΊ'.ΟΌ 1945 έν πλήρει συναισθήσει τών κανονικών συνεπειών καί έν άπολύτω συμφωνία προς τήν ύπαγόρευσιν της Αρχιερατικής ημών συνειδήσεως, διεκόψαμεν πάσαν μετ' Αυτής Έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν καί κανονικήν σχέσιν καί άναφοράν καί έπανήλθομεν εις τήν 6 ρ θ ό δ ο- ξον παράταξιν( 2 ) τών Παλαιοημερολογιτών τήντελοΰσαν ύπό τήν Προεδρίαν τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου. Ει καί δεν βλέπομεν τήν ανάγκην νά δηλώσωμεν τους λόγους τής διακοπής τής εκκλησιαστικής επικοινωνίας μετά τής τέως προϊσταμένης ημών Εκκλησιαστικής Αρχής, καθ' όσον αύτόδηλον τυγχάνει δτι, ή άπόφασίς καί πραξις ημών αύτη είναι άφ' ενός μέν απόρροια τής καθ' ημών αντικανονικής αποφάσεως τοϋ Δευτεροβαθμίου δια τους Άοχιερεΐς Δικαστηρίου, καί άφ' ετέρου απαύγασμα τής Εερ&ς καί απαραβίαστου φω^ής τής θρησκευτικής ημών συνειδήσεως" ούχ' ήττον δμως επιθυμούντες νά εί'μεθα έν τάξει απέναντι τών "Ιερών Κανόνων καί τών ενδεχομένων νομικών συνεπειών έκθέτομεν Αυτή τους λόγους δι' οδς προέβημεν είς τό διάβημα τοϋτο, δπως μή χαρακτηρισθώμεν ώς αυθαίρετοι καί παλίμβουλοι καί καταλογισθή τοϋτο είς ^άρος τής Αρχιερατικής ημών έντιμότητος καί συνειδήσεως. "Αν κατά τό Ιτος 1935 άπεφασίσαμεν νά προσφύγωμεν είς τό Δευτεροβάθμιον διά τους Αρχιερείς Δικαστήριον καί νά έξαρτήσωμεν άπό τήν εύθυδικίαν καί δικαιοκρισίαν Αύτοΰ τήν συγγνώμην τής Εκκλησίας (' 3 ), έξ ής άπεχωρίσθημεν διά (*) Άπό «θεολόγους» τοΰ αιώνος τούτου δύναται νά ακουσθούν αϊ μ^γαλύτερομ, άνοησίαι. Φεύγω άπό τήν Έκκλησίο καί πηγαίνω είς τήν όρθόδοξον παοάταξιν!!! (1) Πλήρη αναγνώρισες - Όμολογία, ίίτι ό Νεοημερολογιτισμός δι' αυτούς είναι, ή Κανονική Εκκλησία! (2) Φεύγουν άπό τήν "Εκκλησία, ώς λέγουν, και προσέρχονται εις τήν «όρθόδοξον πιαράταξιν τών παλαιοημερολογιτών...». Ίδαύ έκκλησίολογία! Ίδοϋ Όμολογία πίστεως καί σοβαφότης θεολόγων κληρικών!!! ν (3) Ρητή όμολογία, δτι ό ΝΘοημερολογιτισμός είναι ή Μητέρα τους Εκκλησία. Όμολογοΰν, οτι τό νά χωρισφοΰν ϊπό τήν Μητέρα Έκκλησίαν (δηλαδή τον νεοημΐριολογί-τισμόν) είναι μεγαλύτερον κακόν άπό τό νά δεχθοΰν τήν Καινοτομ-ίαν τοΰ Νεοημερολογι,- τισμοΰ. '

4 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣίΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 231 τον λόγον της έορτολογικής καινοτομίας, τούτο έπράξαμεν, και το δμολογοϋμεν, ουχί έν άπολύτω συμφωνία μετά της Όρθοδόξου Θρησκευτικής ημών συνειδήσεως άπό κανονικής απόψεως, άλλα κατ' Έκκλησιαστικήν οίκονομίαν, θεωρήσαντες τον άποχωρισμόν ημών άπό της Μητρός ημών Εκκλησίας ( 3 ), μείζον κακόν διά τήν συνείδησιν ημών, άπό της προτχίλρ-ήαζως είς της έορτολογικής καινοτομίας τό ά- τοπον και τό άντικανονικόν. Δέν έφανταζόμεθα δμως ποτέ δτι τό Δευτεροβάθμιον διά τους Άρχιερρεΐς Δικαστήριον, τό συγκείμενον Ικ μελών τοΰ κανονικού Εκκλησιαστικού Δικαίου, εγκρατών και των θείων και ιερών κανόνων ερμηνευτών, θά εθετεν έν άμφιβόλω τό κανονικόν γ,ϋρος της Επισκοπικής ημών χειροτονίας, γενομένης ύπό τριών, "Αρχιερέων ύπό ουδεμιάς τότε Εκκλησιαστικής ποινής έπιβεβαρημένων κατά τάς διατυπώσεις τής ^Ορ^ο^ό^ου ημών Ανατολικής Εκκλησίας, και προς τή ποινή τής ετησίου αργίας, θά ύπεβίβαζεν ημάς, καίπερ ώς Επισκόπους δικασθέντας εις τό Πρωτοβάθμιον και Δευτεροβάθμιον διά τους Αρχιερείς Δικαστήριον, άπό τόν βαθμόν τοΰ Επισκόπου είς τόν βαθμόν τοΰ Πρεσβυτέρου. Και τήν μέν πρώτην ποινήν, ήτοι τής ετησίου αργίας άπεδέχθημεν και έξετίσαμεν, ουχί δμως και τήν δευτέραν, ήτοι τόν ύποβιβασμόν ημών άπό Επισκόπων εις τόν βαθμόν τοϋ Πρεσβυτέρου. Τούτο δε κατεστήσαμεν ευθύς αμέσως γνωστόν διά κοινού ημών έγγραφου είς τήν διοικούσαν τότε ΣύνοΙΌν έπιδοθέντος Αυτή τόν Όκτώβριον τοΰ Ιτους 1935 διά δικαστικού κλητηρος. Και ού μόνον δέν άπεδέχθημεν τόν τοιούτον ύποβιβασμόν, αλλά και διεμαρτυρήθημεν, διότι 6 υποβιβασμός ενός ιερατικού βαθμού χαρακτηρίζεται ώς ιεροσυλία ύπό τών θείων και ιερών Κανόνων και δή τοΰ 29ου τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου διακελεύοντος τάδε: «Έπίσκοπον εις Πρεσβυτέρου βαθμόν φέρειν ιεροσυλία εστίν». Συνωδά τω θείω τούτω Κανόνι, άν έδεχόμεθα τήν έπιβληθεΐσαν ήμΐν ποινήν τοΰ υποβιβασμού, θά έλογιζόμεθα κατ' άναλογίαν και ημείς ιερόσυλοι, τοΰθ' δπερ άπεκρούσαμεν μέ δλην τήν δύναμιν τής έξεγερθείσης και διαμαρτυρηθείσης συνειδήσεως ημών δι' ϊ^γράψου προς τήν Διοικούσαν Σύνοΐον. Οΰτως εύρέθημεν και πάλιν* δλως άνελπίστως εις διαφωνίαν μετά τής προϊσταμένης Εκκλησιαστικής Αρχής μη δυνάμενοι νά άποδεχθώμεν άπόφασιν άντιβαίνουσαν είς ρητόν θείον και ιερόν Κανόνα και τήν Όρθόδοξον Άρχιερατικήν ημών συνείδησιν. Προς έπανόρθωσιν δέ τής αντικανονικής ταύτης αποφάσεως άνηνέχθημεν δι' επανειλημμένων αιτήσεων ημών προς τήν εκάστοτε Δ. ΣύνοοΌ^, δπως άγαθυνθή και αναθεώρηση ταΰτην διά \ιείζο ^οζ Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, και άπαλλάξη ήμας τών φοβερών συνεπειών τής ιεροσυλίας, άς συνεπάγεται ή πιός ταύτην συμμόρφιοσις και εφαρμογή έκ \χέρο\>ς ημών άνευ διαμαρτυριών. Δυσα/χώς δμως αϊ έπανειλημμέναι αιτήσεις ημών ούδεμίαν άπήχησιν συνήντων είς τήν καρδίαν τών εν Χριστώ αδελφών μή έπιδειξαμένων άδελφικήν συμπάθειαν, ώς μή ώφειλον, και χριστιανικόν ενδιαφέρον είς δεινοπαθήσαντας αδελφούς, έ'χοντας επί πλέον και τόν ελεγχον τής συνειδήσεως διά τήν παρατεινομένην Έκκλησιαστικήν άνωμαλίαν συνεπεία τής Έορτολογικής καινοτομίας προς έπανόρθωσιν τής οποίας χαί μόνον ημείς εις το'ψ ιερόν αγώνα τοΰ ^Ορ^οοό'ςοΌ εορτολογίου άπεδύθημεν. "Οθϊν προεκρίναμεν νά άκούσωμεν τήν φωνήν τής Αρχιερατικής ημών συνειδήσεως, ήτις μας ύπηγόρευσε νά πειθαρχήσωμεν μδλλον είς τους θείους και Ιερούς Κανόνας παρά είς μίαν άντικανονικήν άπόφασιν τοΰ διά τους Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου, επόμενοι τή Αποστολική ρήτρα «Δει πειθαρχεΐν θεφ μάλλον ή άνθρώποις». Ιδού λοιπόν οε λόγοι, οΐτινες παρώρμησαν ημάς νά έπανέλθωμεν είς τήν ΌρθόοΌξον παράταξιν τών Παλαιοημερολογιτών τό μέν ίνα άποφύγο>μεν τήν ίεροαυλίαν είς ην μας κατεδίκασί τό Δβυτεροβάθμιον διά ΐοΰς Άρχιβρείς Δικαστήριον

5 232 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ τό δε, ί'να καθησυχάσωμεν πληροίς την Άρχιερατικήν ημών συνείδησιν, τήν πάλλουσαν πάντοτε υπέρ των Εκκλησιαστικών Παραδόσειον και άποστέργουσαν πα 1 - σαν έκκλησιαστικήν καινοτομίαν. Τούτων ούτως εχόντων Ιπαφίεμεν εϊς τήν εύθυγνωσίαν και εΰθυκρισίαν Τμών και παντός ακεραίου και αμερόληπτου κριτοϋ, να κρίνη, αν ή άπόφασις καϊ ή πραξις ημών αΰτη ύπήρξεν απαύγασμα αγαθής καϊ θρησκευτικής συνειδήσεως, ή α- πόρροια παλιμβουλίας και γ^ωσιμαχίας., ξένης δλως προς τόν τίμιον και ευσταθή Άρχιερατικόν ημών χαρακτήρα. Ήμεΐς διαβεβαιοϋντες Υμάς και πάντα άμερόληπτον κριτήν, δτι τό διάβημα ήμών^οΰτο ύπήρξεν άγλαός καρπός μιας πολυετούς βασάνου της συνειδήσεως πυρωθείσης και καθαρθείσης, ώς έν πυρί έν τη χοάνη τής παγερας και σκληράς αδιαφορίας και περιφρονήσεως τής εκάστοτε Δ. Συνόδου, και πόθος Ιερός καϊ ευσεβής δπως έξυπηρετήσωμεν τόν υπέρ τών Πατέρων ιερόν αγώνα, δι' δν και έλάβομεν τό Άρχιερατικόν αξίωμα, καί δπως Ιξέλθωμεν έκ τής αδρανείας εις ην κατεδικάσθημεν άνοικτιρμόνως και άστόργως υπό τοΰ Δευτεροβαθμίου δια τους Αρχιερείς Δικαστηρίου. Και τούτων πάντων ούτως εχόντων οιατελοϋμεν μετά τών δεόντων. + Ό Μεγαρίδος Χριστφόρος 1" Ό Διαυλείας Πολύκαρπος Απολύτως όμόφρονες τοϋ πρώην Φλωρίνης προσέρχονται λοιπόν δια νά ενισχύσουν τό σχίσμα και πλήξουν τήν Έκκλησισλονίαν τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. Μέσα εις τό αυτό τό δήθεν περί ενώσεως κλίμα και τοϋ θριάμβου, όπως έπίστευαν οι άπλοϊ καί εξαπατημένοι χριστιανοί, παρεσύρθη καί ό ύπό τής ματαιδοζίας υποκινηθείς Ακάκιος, όστις δέν ήνείχετο ό συναγιορείτης του Ματθαίος νά είναι άπό τό 1935 Αρχιερεύς καί αυτός Ιερομόναχος. Δυστυχώς όμως δι αυτόν δέν τοϋ έδωκεν πατερίτσαν ό Φλωρίνης καί διό τούτο τήν. πήρε κατά άθλιον τρόπον τό 1961, ίνα συντρί- 6η 6Γ αυτής τήν κεφαλήν του αιωνίως (^). Η ΚΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΝ 1945 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Π Ρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ένω οϊ πολλοί άνέμενον νά έκδώση βαρυσήμαντον Έγκύκλιον ό πρ. Φλωρίνης κατά τά λεγόμενα τοϋ Ακακίου (όρα έπιστολήν του εις προηγούμενον τεύχος σελ ), διό τής οποίας θά άπεκήρυττε τήν πλάνην του καί θά ώμολόγει τήν Όμολογίαν τοϋ 1935, καθ' ή'ν ή νεοημερολογιτική εκκλησία είναι σχισματική άπό τό 1924 καί ώς έκ τούτου τά μυστήρια της στερούνται τής θείας Χάριτος, διό καί δέν τά αναγνωρίσει ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ., ούτος έζέδωκεν τήν κατωτέρω Έγκύκλιον: Προς τους ευλαβέστατους Ιερείς, τους Εντιμότατους Επιτρόπους καί άπαν τό Όρ- (ΙόοΌξον Χριστεπώνυμον πλήρωμα τών καθ' ημάς Εκκλησιών. Χάρις εϊη ύμΐν καί ειρήνη παρά θεοΰ παρ' ημών δέ πατρική ευχή καί ευλογία. (4) Τό Φέμα τήξ «χειροτονίας του» λαιμβάνει όλονέν και \έας διαστάσεις δχι μόνον ώιό κανονικής απόψεως, αλλά καί σιμωνίας καί δρκων καί βλασφημιών. Ό αναγνώστης δς κάμχ) όλίγην ΰπομονήν,?ο>ς δτου?λθο>μεν εις τά γεγονότα.

6 ΚΗΡΥΕ ΓΝΗΣΪίϊΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 233 «Δόξα τώ θεώ πάντων ένεκεν. "Ας δοξάσωμεν σήμερον και εύχαριστήσωμεν και ήμεΐς τον Πανάγαθον θεόν, δστις έν τφ άπείρψ αύτοΰ έλέει και άνεικάστω φιλανθρωπία ηύδόκησε νά είσακούσϊ,] τάς δεήσεις ημών, ας έκ βάθους ψυχής άναπέμπομεν καθημερινώς εις Αυτόν, δπως ένωση τα διεστώτα και άρη τό μεσότοιχον τοϋ φραγμού (*), δπερ κρίμασιν, οίς όίδε Κύριος, παρενεβλήθη μεταξύ ημών και τών άφ? ημών αποχωρισθέντων χρησίμων και πολυτίμων συνεργατών. Διό και σπεύδομεν μετ' ανέκφραστου πατρικής χαράς νά άναγγείλωμεν διά της παρούσης εγκυκλίου πάσιν υμϊν, τοις πνευματικοΐς και περιποθήτοις τέκνοις, δτι οί θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μεγαρίδος και Διαυλείας, κύριοι Χριστόφορος Χατζής και Πολύκαρπος Λιαισης, έκφράσαντες δια κανονικής αιτήσεως προς ημάς την λύπην αυτών, διά τόν άφ' ημών άποχωρισμόν, εις δν, ως μη ώφειλον, προέβησαν, ευρεθέντες υπό ψυχολογικήν πίεσιν, και τόν ύποκάρδιον πόθον αυτών, δπως από συνειδήσεως έπανέλθωμεν εις την Όρθόδοξον παράταξιν ημών ( 6 ), ίνα διά τής πνευματικής συμβολής αυτών ένισχύσωσι τον ιερόν αγώνα έγένοντο λίαν ασμένως και φιλαδέλφιος αποδεκτοί παρ' ημών, αποβλεπόντων εις τόν ιερόν και άγιον τοϋ Όρθοζόξου αγώνος σκοπό ν. Ωσαύτως, μετά τής αυτής χαράς και ψυχικής άγαλλιάσεως εύαγγελιζόμεθα πασιν υμΐν, δτι και οί Πανοσιολογιωτατοι Άρχιμανδρΐται κύριοι Άκάκιος και Κοσμάς, πεισθέντες δτι ήμεΐς έμμένομεν πιστοί και ακλόνητοι εις δσα Ιξ αρχής τοΰ αγώνος διεκηρύξαμεν (ί 7 ), μή δειλιάσαντες νά διακηρύξωμεν μετά παρρησίας και Αρχιερατικής εύψυχίας την Όρθόδοξον δμολογίαν και ενώπιον τών πολιτικών Δικαστηρίων, και ζητήσαντες δι' αιτήσεως, έν ή έξέφραζον τήν λύπην αυτών διά τόν έκ παρανοήσεως γενόμενον άφ' ημών άποχωρισμόν, ώς καΐ τόν πόθον αυτών, δπως έπανέλθωσιν εις τους κόλπους τής ^ΟρθοζόξοΌ παρατάξεως η- μών ( 6 ), προς ένίσχυσιν τοϋ ίεροΰ ημών αγώνος, ευχαρίστως και πατριπώς έγέγογτο και ούτοι αποδεκτοί παρ' ημών, έκτιμώντων τήν εΐλικρίνειαν αυτών και τήν πολύτιμον συνδρομή ν ην θά Ιχη έξ αυτών δ άγων. Εύξο>μεθα ούν, δπως Κύριος δ θεός, δστις θέλει τους πάντας νά σώστ; και εις έπίγνωσιν αληθείας νά οδήγηση, εύδοκήση και φωτίση και τους ίτέρους δύο θεοφιλέστατους Επισκόπους, τόν "Αγιον Βρεσθένης κ. Ματθαίον ( 8 ), και τόν "Αγιον Κυκλάδων κ. Γερμανόν μετά τών έ- παδών αυτών κληρικών και λαϊκών, δπως προσέλθωσι και οδτοι διά κανονικής αιτήσεως και ένωθώσι μεθ' ημών, ένισχύοντες τό μέτωπον τής Όρθοδόξου παρατάξεως τοΰ 'ϊεροϋ ημών αγώνος, τοσούτψ μάλλον, δσω ουδεμία διαφωνία έκτος μιας πα- (δ) Ποία διεστώια ήνωσεν και ποίον μεσότοιχον ηρΰη; Ψευδέσχατα ταΰτο. Ουτει διεβτωνα ήνώθηοαν, οΐίτε τό μεσότοιχον τής κακαδοξίας του ηρβη (έσηκώθη), αλλά τό σχίσμα ένισχύ&η με δύο ακόμη χακοδόςους Αρχιερείς τόν Λιώση και τόν Χατζή και δόο έκ- Λεσόντας κληρικούς τους Άκάκιον κιαιί Κοσμάν. (6) "Ορθόδοξος παράταξις! Σωστά λέγει πιερί παρβταίεως κα,ί όχι "Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ., διότι ό άνθρωπος αΐιτό πιστεύει, δτι δηλαδή είναι παράταξις και οχι Εκκλησία, μέ τήν ούσιαστικήν παρατήρησΐ,ν, οτι ή παράταξίς του δεν είναι ορθόδοξος, αλλά σ'χιοιματική παράταξις και προς τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ. και προς τήν Νεοημεριολογιτικήν, τή ν οποίαν αναγνωρίζει μητέρα "Εκκλησία. Στενοχιοριοϋνται μερικοί, αλλά αυτά λέγει ή Εγκύκλιος τοΰ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. (7) Τόσο δύσκολο είναι νά π[ί τί διεκήρυξεν άπ' αρχής; Δυό λόγια είναι, διατί δεν τα λέγει; Ό Νειοημερολογιτισμός είναι σχίσμα. Ή "Εκκλησία Γ.Ο.Χ. είναι ή Άληβής Εκκλησία τοϋ Χριστού, διατί δεν τό λέγει; (8) Προκλητικωτάτη ή ειρωνεία και υποκρισία του, νά φωτίσει ό θεός και τόν Βρεσθένης... νά ένωόΐοΰν μαζί του διά νά ένισχυθ-χμ τό μέτωπον τής όρθοδόξου παρατάξεως τοΰ Ίεροΰ Αγώνος. Θαυμάσατε ομολογία κ.αί θράσος.

7 234 ΚΗΡΥΞ ΓΚΗΪΪΩΝ 0ΡΘ0Δ02ΩΝ ρεξηγήσεως ( 9 ), υφίσταται εις τα ζητήματα της πίστεως καί τών ιερών Μυστηρίων μεταξύ αυτών καί ημών φρονούντων δτι ταΰτα έ'χουσιν οΰτως, ώς καθωρίσθησαν υπό τών Αποστολικών Διαταγών καί τών Θείων καί Ιερών Κανόνων, ους σεβόμεθα καί διαφυλάττομεν άναλλοιώτως, καί οΰτω πάντες ηνωμένοι ένί φρονήματι καί μια καρδία καί μέ ένιαίαν κατεύθυνσιν συνεχίσωμεν υπό τήν σκέπην καί τήν προστασίαν τοΰ Πανάγαθου Θεοΰ τοΰ τα ασθενή θεραπεύοντος καί τα ελλείποντα άναπληροΰντος, τόν ιερόν της Όρθοδοξίας αγώνα τον άποσκοποΰντα τήν δόξαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, οδ ή Χάρις καί τό άπειρον έλεος σύν τη πατρική ημών ευχή καί εύληγία εϊη μετά πάντων ημών. Αμήν. Ο* 1" Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Έγκύκλιον ταύ- Ό Κ.Γ.Ο. (αριθ. φύλ. 3) ) γράφει δια τήν την και δια τόν Ακάκιο Παπα: «Κατόπιν τής εγκυκλίου ταύτης έρωτώμεν τόν π. Ακάκιον. Ποϋ είναι ή ύ- πάσχεσις, τήν δποίαν τοϋ έδωσαν δτι θα αναίρεση ό Φλωρίνης τα δσα Ιγραψε; Καί πώς ήνώθη μετά του Φλωρίνης, χωρίς νά προηγηθή" ή εγκύκλιος αΰτη, τόσον επιπολαίως; Καί πώς επαψεν το μνημόσυνον τοϋ Όρθοδόξου Επισκόπου του άνευ ουδεμιάς ειδοποιήσεως, ή διασωνίας έστω μετ' αύτοΰ; Και πώς δέν έτήρησεν Ιστω καί τόν ξηρό ν τύπον νά μάς καλέ ση καί μάς πή δλα αυτά, καί δτι οΐιτος συμφωνεί μέ ταΰτα, καί θά άκολουθήση τόν Φλωρίνης χωρίς καί νά θέλωμεν ήμεΐς; Καί πώς ό Φλωρίνης γράφει εις τήν άνοηέρω έγκύκλιον του δτι, ύπέβαλον δ πατήρ Άκάκιος καί Κοσμάς αιτησιν μετανοίας καί δτι έπί τόσα ετη παρενόησαν τα πράγματα καί άπεχωρίσθησαν άπ' Αύτοΰ; (δηλ. δτι είναι φρενοβλαβείς καί δτι δέν έγνο')ριζον τί επραττον έπί τόσα ετη). Πώς δλα αυτά συμβαίνουν τά παιδαριώδη καί γελοία πράγματα δι' Ιναν έξηκοντούτην Άρχιμανδρίτην ώς τόν πατέρα Ά- κάκιον;. Τί αρά γε νά συμβαίνη; μήπως τοϋ ύπεσχέθησαν τήν Πατερίτσαν δπως λέγει δλος ό κόσμος; Διότι βέβαιε είναι απορίας άξιον πώς από τόσα πού Εγραψε εναντίον του δια μίαν στιγμήν %αί Ιντός 6 ήμερων νά ένωθη μετ' αύτοΰ. Αυτά δλα βεβαίως δέν τόν χαρακτηρίζουν τόν φίλόν μας πατέρα 'Ακάκιον ώς άνδρα εύσυνείδητον καί κληρικόν γέροντα, διότι αυτά δλα είναι έργα ασυνειδήτου ανθρώπου μή Ιγοντος αίμα εις τό πρόαύπο^ καί δσα καί αν γράψη δ πανοσιολογιώτατος πατήρ Άκάκιος δέν θά είναι δυνατόν νά δικαιολογηθή ενώπιον τοΰ Όρθοδόξου Έλληνικοΰ λαοΰ τοΰ γνωρίζοντος τά πράγματα. Διότι αυτά τά δπ'οΐα Ι'καμε δ πατήρ 'Ακάκιος τόν χαρακτηρίζουν, δτι δέν τόν διέπει ουδεμία ηθική βάσις. Πότε νά πηγαίνη μέ τόν Φλωρίνης καί Δημητριάδος, πότε μέ τόν Κυκλάδων και Βρεσθένης, πότε μέ τόν Κυκλάδων μόνον, πότε μέ τόν Βρεσθένης μόνον, καί πότε πάλιν μέ τόν Φλωρίνης; Αυτά νομίζομεν δτι είναι έργα ασυναίσθητου καί παράφρονος άνθρωπου, δπως τόν αποκαλεί δ Φλωρίνης πολύ σωστά. Καί αποδεικνύεται πλήρως ή ενοχή του, δτι είναι φιλόδοξος καί ενδιαφέρεται μόνον διά τήν πατερίτσαν καί τίποτε άλλο». Κατόπιν τών ανωτέρω ή περί ενώσεως προσπάθεια τοϋ 1945 (δευτέρα κατά σειράν) απεδείχθη, ότι δέν ήτο τίποτε άλλο, παρά προσπάθεια (9) Ποία είναι αύτη ή μικρά παρεξήγησις, διατί δέν τήν κατονομάζει καί διατί δέν τήν αίρει. "Αχ καημένε Φλωρίνης, Μόσον κακ^όν εκαιμες εις τους οπαδούς σου, οϊ όποιοι, δπως τους δασκάλεψες συνεχίζουν, δια νά κολάζουν τήν ψυχήν σου περισσότερον.

8 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 235 υπαγωγής της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. ύπό τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης ύπό τό πρόσχημα της ενώσεως. Εις τίποτε δέν διαφέρει ή ανωτέρω περί ενώσεως προσπάθεια άπό τήν παπικήν ή οίκσυμενιστικήν μέθοδον περί ενώσεως, διότι και ό Πάπας, όταν όμιλη περί ενώσεως, εννοεί τήν ύποταγήν εις αυτόν (όρα Σύνοδος της Λυώνος, 1272, Φερράρας - Φλωρεντίας και έζής), άλλα και ό Οικουμενισμός 2ητεϊ ένωσιν χωρίς νά συζητηθούν και άρθοϋν αυτά πού χωρίσουν τους αιρετικούς άπό τήν Έκκλησίαν. Οϋτω και ό Φλωρίνης 2ητεϊ ένωσιν χωρίς νά συζητηθούν αυτά τά ό- ποια τόν έχώριζον άπό τό "Ας τά ϊδουν αυτά σήμερον οϊ οπαδοί του και αν έχουν χριστιανικόν όρθόδοξον πνεύμα ας εργασθούν τουλάχιστον σήμερον διά τήν κατά Θεόν ένωσιν, διότι έτσι θά ελαφρύνουν και τήν ένοχήν τοΰ δημιουργού τοϋ σχίσματος τοϋ 1937 πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Η στήλη αυτή αυτόν τόν σκοπόν έχει. (Συνεχίζεταν) «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΓΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έκδοτης: Ό Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. κ ΑΝΔΡΕΑΣ Διευθυντής: Ιερομόναχος Κήρυκος Κοντογιάννης πτ. Θ.Φ. % Κων/πόλεως 22 - Αθήναι Τηλ Συντάσσεται ύπό Επιτροπής Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Τσινταράκης Κολωνού 1 Τηλ Δι' άλληλογραφίαν και συνδρομάς άπευθύνεσθε: Περιοδικόν «ΚΗΡΥϊ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» Κων/πόλεως 22 - Αθήναι Ετησία συνδρομή έσωτ. δρχ Ετησία συνδρομή έξωτ. δολλ. 20

ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937

ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937 ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937 Μετά από τα κειύιιενα τοϋ πρώην Φλωρίνης, τώ όποια έξεοέσαιιεν ε'ις τό προηγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ

ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ 3 Εσίσιίμον ^"«μοσιοτρα^ικόν ορίανον Τίς^ερας ΜοΊροσόλεατς ΤΟΜΟΣ 14 ος Μ«Ν" ΕΤΟΣ ΜάρΤ.ος 2003 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213

ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213 ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΖΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ (Ύττό των Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ "ΤΑ Π Α Τ Ρ Ι Α 157 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ Συγκείμενον εκ των Δικαστών Αθανασίου Γκιούρα, Προέδρου, Πριάμου Ιωάννου καί Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΟΥ 1948

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΟΥ 1948 - 44- KHPY EKK H IA OP O O øn Μάϊος - Αὔγουστος 13 ἀρ. τεύχ. 63-64 Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΟΥ 1948 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Διαβάστε περισσότερα

Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών!

Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών! «Εν κρυπτώ και παραβύστω» 1 Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών! 1. Η εξαπάτηση των πιστών του Αθαν. Σακαρέλλου 1. Οι Ορθόδοξοι, τα τελευταία πενήντα χρόνια, γίνονται συχνά ακροατές και θεατές των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 100 εκ. δρχ. ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ; σελίδα 5 ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 100 εκ. δρχ. ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ; σελίδα 5 ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 147 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ioyλιοσ 2009 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος α. Χρίστου Βασιλειάδη Θεολόγου- Φιλολόγου Καθηγητού. Σελίδα 1 από 1

Τεύχος α. Χρίστου Βασιλειάδη Θεολόγου- Φιλολόγου Καθηγητού. Σελίδα 1 από 1 Α Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Ι Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Ι Π Ρ Ο Τ Ε Σ Τ Α Ν Τ Α Ι Τεύχος α Χρίστου Βασιλειάδη Θεολόγου- Φιλολόγου Καθηγητού Σελίδα 1 από 1 Για τη σχέση Αγίας Γραφής και Προτεσταντισμού δημιουργήθηκαν εντυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ «Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας, τοὐναντίον δέ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. 4

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. 4 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 146 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ioynios 2009 Η ΠΑΤΡΙ Α ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

προσεχώς ΑΓΩΝΑΣ 1 ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ «Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΞΟΜΑΝΕΙΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ»

προσεχώς ΑΓΩΝΑΣ 1 ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ «Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΞΟΜΑΝΕΙΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ» ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 149 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - σεπτεμβριοσ 2009 «Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα (Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ )

Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα (Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ ) ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 150 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - oktωβριοσ 2009 Ο ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟ/ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική και κανονική θεώρησις του παλαιοημερολογίτικου ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι.

Ιστορική και κανονική θεώρησις του παλαιοημερολογίτικου ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι. 1 Ιστορική και κανονική θεώρησις του παλαιοημερολογίτικου ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι. ηου Χριζηοδούλου Κ. Παραζκευαΐδη, Αρχιεπισκόπου Αθηνών Τελικαί κρίσεις και συμπεράσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952)

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΕΣΗΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952) ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Με το Νομοθετικό Διάταγμα της 18ης 'Ιανουαρίου 1923,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 143 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ,41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - μαρτιοσ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ TΩN ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ TΩN ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ TΩN ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, αρχιεπίσκοπος Εφέσου, δεν είναι μία συνηθισμένη μορφή αγίου. Αποτελεί μία πολύπλευρη και δυναμική εκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

PROTHESH period_teux32_neo_layout 1 18/12/2014 10:30 π.μ. Page 1

PROTHESH period_teux32_neo_layout 1 18/12/2014 10:30 π.μ. Page 1 PROTHESH period_teux32_neo_layout 1 18/12/2014 10:30 π.μ. Page 1 «Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας,

Διαβάστε περισσότερα

18ον Τεῦχος. «Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2)

18ον Τεῦχος. «Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2) 18 ΤΕΥΧΟΣ:Layout 1 20/6/2011 7:29 μμ Page 1 18ον Τεῦχος «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ

Διαβάστε περισσότερα

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά Χωρίς τήν παραμικρή αλλαγή της στάσεως του Βατικανου στό ήτημα της ουνίας, πού ηταν καί ή αιτία γιά τήν απόφαση νά μήν αποσταλουν όρθόδοξοι παρατηρητές στήν Β' Βατικανή Σύνοδο, τό ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

(1904) «Εμοί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός» (Ψαλμ. ρλη 17) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

(1904) «Εμοί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός» (Ψαλμ. ρλη 17) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (1904) «Εμοί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός» (Ψαλμ. ρλη 17) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Περί της δόξης των δικαίων εν τη γη υπό του Θεού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ 1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΟΝ (;) ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ 1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΟΝ (;) ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 151 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - noembrioσ 2009 Η Εκκλησία του Χριστού

Διαβάστε περισσότερα

11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα

11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι  ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα 11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ Κ 155.5 $υκ 1918 Βιτρίνα \\ίομ\χη " ^ ίυύι 1X16 Ι^Μ* ^ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΡΒΑΕ&ΟΥ (ΟΜΙΙΒΒίΕΟ) ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ ^ο' ί1ϊ=^ Α -ι 5/ Η ΝΕΑΝΙΓίΗ ΖίΩΗ ΜΕΤΑΦΡΑΕίε ΔΗΛΜ-ίΤΡΙΟΥ Χ, ΔΑΝΙΗΛ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια Κοινότητα ευρίσκεται μπροστά σε μια απροσδόκητη, πρωτό γνωρη, και πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση, συνοδευόμενη.

Η παγκόσμια Κοινότητα ευρίσκεται μπροστά σε μια απροσδόκητη, πρωτό γνωρη, και πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση, συνοδευόμενη. ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 148 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ayγoυστοσ 2009 ΚΟΥΣΟΥΡΙΑ», ΣΚΑΝ ΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ

Ο ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ Ο ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΡΕΩΝ Του Ιερωτάτου Επισκόπου Σεμιατίτσε κ.κ. Γεωργίου, Υποστρατήγου Δ/ντού Ορθοδόξου Θρ. Υπηρεσίας Ε.Δ. Πολωνίας (Εισήγηση στο Συνέδριο των Στρατιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ Ή είς Καρπενήσιον έγκατάστασις τοϋ Ευγενίου υπήρξε πολυσήμαν-τον διά τήν μικράν αυτήν πόλιν και τήν δλην περιοχήν γεγονός. Οί κάτοικοι της, «εί και προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ".

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το) ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι . ο ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ". Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓιΟΥ Ι. ΡλΛΛΗ ο ΙΩΑ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ λθηναι 1947 'Αλλά Ζεί;ς πάντων έφορξί: τέλος,

Διαβάστε περισσότερα

εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' 1923 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1922 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν.

εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' 1923 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1922 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. Σ π. ΣΤΑΘΗ: ΕΤΗΣΙΟΝ ΤΤΕΡΙΟΔΙΚΟΝ εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' 1923 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1922 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 1923 Η "ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΕΤΤΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,

Διαβάστε περισσότερα