σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν"

Transcript

1 228 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗ2ΙΩΝ 0Ρ&0Δ020Ν Η ΚΑΤΑ ΤΟ 1945 ΠΡΟΙΠΑΘΕΙΑ ΔΙ ΕΝΩΙΙΝ ( Περίληψις προηγουμένου) Είδομεν εις τό προηγούμενον τεϋχος, δτι το 1945 παρατηρείται κίνησις δι' ενωσιν. Ή κίνησις αΰτη δεν ήτο ειλικρινής έκ μέρους τ ο Ο πρώην Φλωρίνης και των συνεργατών του. διότι ούτοι δεν έζήτοι^ν ένοισί* διά τη; αροεοίς των αί,τίων τοϋ σχίσματος τοϋ 1937 και Επιτροπή παρά τω Έπισκόπψ Βρεσθένης συνεδρίασαν ει; την έν Παιανία (Λιόπεσι) Αττικής Μονήν τοΰ Άκακίου Παπά και συνέταξαν εγγραφον, οπ:ερ απέστειλαν προς τον Έπίσκοπον Β,ρεσΐ'ένης Ματθαίον δκϊ τορ όποίοι' έξέοετον την κρισιμότητα τοϋ άνώνος έκ της πτώσεως των Αρχιερέων και είσηναρντ'ο δπ.ος πιροβχ] εϊς χειροτονίας Επισκόπων. Ή Ιδία Έιπιτροπή κατόπιν φορτικής επιμονής τοϋ Άρχιμανδρίτου Κοσμά Καράμπελ'α εδέχθη νά έπιβκΐφιβϊί και τους έκπεσόντας εκ της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. τά 11)35, Αρχιερείς Πολύκαρπον ΛιοΊσην και Χριστόφορον Χατζήν και τους πείσουν νά επιστρέψουν εις τήν Όρδοδοξίαν. Ό Επίσκοπος Βρεσθένης διά τό θέμα τής ένο>σει»ς τήν 28ην Μαΐου έδήλωνε: «Είμαι απολύτως σύμφωνος, διά τήν ενωσιν ταΰτην, ήτις ασφαλώς Οά ένωση πρώτ ι ον τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, τής έν Ελλάδι "Ορθοδόξου Έκκλησί«ς και άλλαχοΰ, κα,ί δεύτερον θά έπιφέρη τήν πρόοδον και τήν νίκην τής "Ορθοδόξου ημών Πίστεως. Πλην όμως ή ενωσις αΰτη ίνα άφ' ένώς μέν έπιφέρη καρπούς, άφ' ετέρου δέ, είναι εύάρεστος ενώπιον τοϋ Κυρίου τών Δυνάμεων, και τής Δόςης, δέον νά πραγματοποιηθή έν τω πλαισίφ πάντοτε τών θιεί(ον και Ιερών Κανόνιον, και έν γένει τής Όρθοδοξίας». Τήν Ιδίαν ήμερομηνίαν (28 Μαίου) οι Άκάκιος Παπάς και Κοσμάς Καράμπελας προσεχώρη ; σαν εις τό σχίσμα τοϋ ποώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κάΐ αμέσως αρχίζουν νά προπαγανδίζουν υπέρ αϊτοί». Εις τό παρόν άρθρον θά!δωμεν τήν προσχώρησιν τών έκπεσόντων τό 1935 δύο "Αρχιερέων τοϋ Μεγια,ρίδος Χριστόφορου Χατζή και Λιαυλείας Πολυκάρπου Λιώση, καθώς κα'ι τήν σχετικήν έγκύκλιον τοΰ Λρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. ο ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΎΚΑΡΠΟΣ ΛΙΩΣΗΣ ΣΠΕΎΔΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΊΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τήν ιδίαν ακριβώς περίοδον, ήτοι τόν Ίούνιον τοΰ 1945, οϊ πρώην Ε- πίσκοποι Μεγαρίδος Χριστόφορος Χατζής και Διαυλείας Πολύκαρπος Λιώσης, επιστρέφουν εις τήν «παράταειν τών Παλαιοημερολογιτών τήν τελούσαν ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου» (31 Ιουλίου 1946 εγγραφον τών δύο προς τήν Διοικούσαν Σύνοδον τής Αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Ελλάδος). Ώς ό πρώην Φλωρίνης διεκήρυττεν, ότι ό Νεοημερολογιτισμός ήτο δι' αυτόν ή κανονική Ορθόδοξος Εκκλησία και ανεγνώρισε τά μυστήρια της, ομοίως" και οϊ δύο ούτοι άνεγνώριίον τό μέν Νεοημερολογιτικόν σχί

2 ΚΗΡΥ3 ΓΝΗ2ΙΩΝ 0ΡβΟΛΟΕΩΝ 229 ομα, ώς Κανονικήν Έκκλησίαν, τό δέ κίνημα τοϋ Φλωρίνης, ώς «όρθόδοξον παράταζιν». Τό ότι ούτοι δέν ήσαν ορθόδοξοι φαίνεται και έκ της δηλώσεως των τοϋ 1935, και έκ της παραμονής των από τό 1935 έως τό 1945 εις τό σχίσμα, άλλα και έκ τής Δηλώσεως τήν οποίαν απέστειλαν προς τήν Νεοημερολογιτικήν Ίεραρχίαν τό 1945, αλλά και έκ τοϋ γεγονότος, ότι εις τήν συνέχειαν πάλιν επέστρεψαν εις τόν Νεοημερολογιτισμόν. Προσερχόμενοι οϊ δύο έκπεσόντες Αρχιερείς, Λιώσης και Χατϋής, είς τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης, σκοπούν άπλως νά ενισχύσουν τό σχίσμα και νά εκβιάσουν Ίσως τόν νεοημερολογιτισμόν νά τους αναγνώριση ώς Αρχιερείς, όπερ έπέτυχον τελικώς τό 1953, ότε επέστρεψαν είς αυτόν. Τό 1935 αρνούμενοι τήν Έκκλησίαν των Γ.Ο Χ. και επιστρέφοντες είς τόν Νεοημερολογιτισμόν ύπέγραφον τήν έξης δήλωσιν: ΔΗΛΩΣΙΣ Ό υποφαινόμενος Χριστόφορος Χατζής δηλώ δια τής ενυπόγραφου ταύτης δηλώσεως μου, δτι παρασυρθείς και πλανηθείς είς πράξεις κατακριτέας κατά τής ένότητος τής Εκκλησίας και μετανοών ε'ιλικρινώς, αποκηρύσσω πάν το φέρον τήν ύπογραφήν μου εντυπον, ή προφορικά κηρύγματα μου καϊ τά κοινοποιηθέντα διά δικαστικού κλητήρος Ιν τη Ιερά Συνόδω σχετικώς προς τε τον Κανονικών και νόμιμον καταρτισμών τής Ιεράς Συνόδου τής Ελλάδος και τήν αρμοδιότητα των Συνοδικών δικαστηρίων. Ωσαύτως αποκηρύσσω τάς περί διορθωμένου ημερολογίου δοξασίας των λεγομένων Παλαιοημερολογιτών, πιστεύων., δτι και μετά τήν υπό τής Εκκλησίας γενομένην διόρθωσιν τοΰ ημερολογίου δέν διεσπάσθη ή ένότης τής Όρθοδόξου Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δηλώ δέ ανεπιφυλάκτως δτι, ώς και πρότερον, ούτω και εφεξής, θα επιτελέσω πλήρως τό καθήκον μου προς τήν Μητέρα Έκκλησίαν και συμφώνως πάντοτε προς τε τάς αποφάσεις και τά κελεύσματα τής εν Ελλάδι επισήμου Εκκλησίας. Προσεπιδηλώ δέ δτι, δια τής αποδοχής τοΰ διορθωμένου Ύ^ζρόλογίου ουδόλως έθίγησαν τά δόγματα και ή Ιερά Παράδοσις τής 'Αγίας ημών Εκκλησίας. Ώς προς δέ τόν χαρακτηρισμόν Σχίσματος έκ τής αποδοχής τοΰ διωρθωμένου η\χερολογίο\> δηλώ και αύθις ανεπιφυλάκτως δτι Σχίσμα δέν υφίσταται εν τή Εκκλησία ημών. Έν Αθήναις τή 18η Ιουλίου 1935 Ό δηλών ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ Πανομοιότυπον δήλωσιν, υπέγραψε καϊ ό Πολύκαρπος Λιώσης. Παραμείνοντες ούτοι έπί ένδεκα (11) έτη είς τήν κακοδοείαν ήγωνι'2οντο δι' ένα κυρίως πράγμα, νά άρουν τήν.άπόφασιν τήν όποίαν^τούς έπέβαλεν τό «Δευτεροβάθμιον δι" αρχιερείς δικαστήριον», τό 1935 ότε επέστρεψαν εις τόν Νεοημερολογιτισμόν ύποβι6άσαν αυτούς έκ τοΰ βαθμού τοϋ Άρχιερέως είς τόν βαθμόν τοϋ ιερέως. Προσερχόμενοι δέ τώρα εις τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης δηλοϋν, ότι διά δύο λόγους πράττουν τοϋτο: α) Διά νά αποφύγουν τήν ίεροσυλίαν, διότι, ώς προείπομεν, τό «δευτεροβάθμιον δι' Αρχιερείς Δικαστήριον» τους ύπεβίβασεν (όλως βεβαίως άνοήτως) έκ τοϋ δαθμοΰ της "Αρχιερωσύνης είς τόν τοΰ πρεσβυτέορυ, και

3 230 ΚΗΡΥΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ β) Δια νά καθησυχάσουν την συνείδησίν των, ή οποία τους ήλεγχε δια τήν Καινοτομίαν. Ένω όμως λέγουν τοϋτα, τονίσουν ότι α ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ ν τον Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι σ μ ό ν, ώ ς Κ α ν ο ν ι κ ή ν Εκκλησία ν, άπό τήν οποίαν όμως φεύγουν και προσέρχονται εις τήν όρθόδοεον παράταξιν τοϋ Φλωρίνης(*). Ιδού τό κείμενον τό όποιον, οϊ δύο ούτοι έκπεσόντες τό 1935 Αρχιερείς, ύπέβαλον τήν εϊς τήν Νεοημερολογιτικήν Ίεραρχίαν: Έν ειραιεΐ τή 31-ΐβ Ίουλίαύ 1945 Προς Τήν Διοικούσαν ΣύνούΌν της Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Ελλάδος (') Αθήνας Μακαριώτατε Πρόεδρε και Σεδασμιώτατοι Συνοδικοί ('), Δια της παρούσης οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, προαγόμεθα νά ύποβάλωμεν είς τήν Διοικούσαν Ίεράν Σύνοδον^), τήν έπομένην δήλιοσιν, έφ' ής έπικχλούμεθα τήν προσοχήν Αυτής. Δηλοϋμεν είς τήν Διοιχοΰσαν ΣύνοοΌ^ της Αυτοκέφαλου Ελληνικής 'Εκκλησίας( 1 ), δτι άπό τών αρχών τοϋ μηνός ^ΙΟΜΊ'.ΟΌ 1945 έν πλήρει συναισθήσει τών κανονικών συνεπειών καί έν άπολύτω συμφωνία προς τήν ύπαγόρευσιν της Αρχιερατικής ημών συνειδήσεως, διεκόψαμεν πάσαν μετ' Αυτής Έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν καί κανονικήν σχέσιν καί άναφοράν καί έπανήλθομεν εις τήν 6 ρ θ ό δ ο- ξον παράταξιν( 2 ) τών Παλαιοημερολογιτών τήντελοΰσαν ύπό τήν Προεδρίαν τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου. Ει καί δεν βλέπομεν τήν ανάγκην νά δηλώσωμεν τους λόγους τής διακοπής τής εκκλησιαστικής επικοινωνίας μετά τής τέως προϊσταμένης ημών Εκκλησιαστικής Αρχής, καθ' όσον αύτόδηλον τυγχάνει δτι, ή άπόφασίς καί πραξις ημών αύτη είναι άφ' ενός μέν απόρροια τής καθ' ημών αντικανονικής αποφάσεως τοϋ Δευτεροβαθμίου δια τους Άοχιερεΐς Δικαστηρίου, καί άφ' ετέρου απαύγασμα τής Εερ&ς καί απαραβίαστου φω^ής τής θρησκευτικής ημών συνειδήσεως" ούχ' ήττον δμως επιθυμούντες νά εί'μεθα έν τάξει απέναντι τών "Ιερών Κανόνων καί τών ενδεχομένων νομικών συνεπειών έκθέτομεν Αυτή τους λόγους δι' οδς προέβημεν είς τό διάβημα τοϋτο, δπως μή χαρακτηρισθώμεν ώς αυθαίρετοι καί παλίμβουλοι καί καταλογισθή τοϋτο είς ^άρος τής Αρχιερατικής ημών έντιμότητος καί συνειδήσεως. "Αν κατά τό Ιτος 1935 άπεφασίσαμεν νά προσφύγωμεν είς τό Δευτεροβάθμιον διά τους Αρχιερείς Δικαστήριον καί νά έξαρτήσωμεν άπό τήν εύθυδικίαν καί δικαιοκρισίαν Αύτοΰ τήν συγγνώμην τής Εκκλησίας (' 3 ), έξ ής άπεχωρίσθημεν διά (*) Άπό «θεολόγους» τοΰ αιώνος τούτου δύναται νά ακουσθούν αϊ μ^γαλύτερομ, άνοησίαι. Φεύγω άπό τήν Έκκλησίο καί πηγαίνω είς τήν όρθόδοξον παοάταξιν!!! (1) Πλήρη αναγνώρισες - Όμολογία, ίίτι ό Νεοημερολογιτισμός δι' αυτούς είναι, ή Κανονική Εκκλησία! (2) Φεύγουν άπό τήν "Εκκλησία, ώς λέγουν, και προσέρχονται εις τήν «όρθόδοξον πιαράταξιν τών παλαιοημερολογιτών...». Ίδαύ έκκλησίολογία! Ίδοϋ Όμολογία πίστεως καί σοβαφότης θεολόγων κληρικών!!! ν (3) Ρητή όμολογία, δτι ό ΝΘοημερολογιτισμός είναι ή Μητέρα τους Εκκλησία. Όμολογοΰν, οτι τό νά χωρισφοΰν ϊπό τήν Μητέρα Έκκλησίαν (δηλαδή τον νεοημΐριολογί-τισμόν) είναι μεγαλύτερον κακόν άπό τό νά δεχθοΰν τήν Καινοτομ-ίαν τοΰ Νεοημερολογι,- τισμοΰ. '

4 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣίΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 231 τον λόγον της έορτολογικής καινοτομίας, τούτο έπράξαμεν, και το δμολογοϋμεν, ουχί έν άπολύτω συμφωνία μετά της Όρθοδόξου Θρησκευτικής ημών συνειδήσεως άπό κανονικής απόψεως, άλλα κατ' Έκκλησιαστικήν οίκονομίαν, θεωρήσαντες τον άποχωρισμόν ημών άπό της Μητρός ημών Εκκλησίας ( 3 ), μείζον κακόν διά τήν συνείδησιν ημών, άπό της προτχίλρ-ήαζως είς της έορτολογικής καινοτομίας τό ά- τοπον και τό άντικανονικόν. Δέν έφανταζόμεθα δμως ποτέ δτι τό Δευτεροβάθμιον διά τους Άρχιερρεΐς Δικαστήριον, τό συγκείμενον Ικ μελών τοΰ κανονικού Εκκλησιαστικού Δικαίου, εγκρατών και των θείων και ιερών κανόνων ερμηνευτών, θά εθετεν έν άμφιβόλω τό κανονικόν γ,ϋρος της Επισκοπικής ημών χειροτονίας, γενομένης ύπό τριών, "Αρχιερέων ύπό ουδεμιάς τότε Εκκλησιαστικής ποινής έπιβεβαρημένων κατά τάς διατυπώσεις τής ^Ορ^ο^ό^ου ημών Ανατολικής Εκκλησίας, και προς τή ποινή τής ετησίου αργίας, θά ύπεβίβαζεν ημάς, καίπερ ώς Επισκόπους δικασθέντας εις τό Πρωτοβάθμιον και Δευτεροβάθμιον διά τους Αρχιερείς Δικαστήριον, άπό τόν βαθμόν τοΰ Επισκόπου είς τόν βαθμόν τοΰ Πρεσβυτέρου. Και τήν μέν πρώτην ποινήν, ήτοι τής ετησίου αργίας άπεδέχθημεν και έξετίσαμεν, ουχί δμως και τήν δευτέραν, ήτοι τόν ύποβιβασμόν ημών άπό Επισκόπων εις τόν βαθμόν τοϋ Πρεσβυτέρου. Τούτο δε κατεστήσαμεν ευθύς αμέσως γνωστόν διά κοινού ημών έγγραφου είς τήν διοικούσαν τότε ΣύνοΙΌν έπιδοθέντος Αυτή τόν Όκτώβριον τοΰ Ιτους 1935 διά δικαστικού κλητηρος. Και ού μόνον δέν άπεδέχθημεν τόν τοιούτον ύποβιβασμόν, αλλά και διεμαρτυρήθημεν, διότι 6 υποβιβασμός ενός ιερατικού βαθμού χαρακτηρίζεται ώς ιεροσυλία ύπό τών θείων και ιερών Κανόνων και δή τοΰ 29ου τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου διακελεύοντος τάδε: «Έπίσκοπον εις Πρεσβυτέρου βαθμόν φέρειν ιεροσυλία εστίν». Συνωδά τω θείω τούτω Κανόνι, άν έδεχόμεθα τήν έπιβληθεΐσαν ήμΐν ποινήν τοΰ υποβιβασμού, θά έλογιζόμεθα κατ' άναλογίαν και ημείς ιερόσυλοι, τοΰθ' δπερ άπεκρούσαμεν μέ δλην τήν δύναμιν τής έξεγερθείσης και διαμαρτυρηθείσης συνειδήσεως ημών δι' ϊ^γράψου προς τήν Διοικούσαν Σύνοΐον. Οΰτως εύρέθημεν και πάλιν* δλως άνελπίστως εις διαφωνίαν μετά τής προϊσταμένης Εκκλησιαστικής Αρχής μη δυνάμενοι νά άποδεχθώμεν άπόφασιν άντιβαίνουσαν είς ρητόν θείον και ιερόν Κανόνα και τήν Όρθόδοξον Άρχιερατικήν ημών συνείδησιν. Προς έπανόρθωσιν δέ τής αντικανονικής ταύτης αποφάσεως άνηνέχθημεν δι' επανειλημμένων αιτήσεων ημών προς τήν εκάστοτε Δ. ΣύνοοΌ^, δπως άγαθυνθή και αναθεώρηση ταΰτην διά \ιείζο ^οζ Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, και άπαλλάξη ήμας τών φοβερών συνεπειών τής ιεροσυλίας, άς συνεπάγεται ή πιός ταύτην συμμόρφιοσις και εφαρμογή έκ \χέρο\>ς ημών άνευ διαμαρτυριών. Δυσα/χώς δμως αϊ έπανειλημμέναι αιτήσεις ημών ούδεμίαν άπήχησιν συνήντων είς τήν καρδίαν τών εν Χριστώ αδελφών μή έπιδειξαμένων άδελφικήν συμπάθειαν, ώς μή ώφειλον, και χριστιανικόν ενδιαφέρον είς δεινοπαθήσαντας αδελφούς, έ'χοντας επί πλέον και τόν ελεγχον τής συνειδήσεως διά τήν παρατεινομένην Έκκλησιαστικήν άνωμαλίαν συνεπεία τής Έορτολογικής καινοτομίας προς έπανόρθωσιν τής οποίας χαί μόνον ημείς εις το'ψ ιερόν αγώνα τοΰ ^Ορ^οοό'ςοΌ εορτολογίου άπεδύθημεν. "Οθϊν προεκρίναμεν νά άκούσωμεν τήν φωνήν τής Αρχιερατικής ημών συνειδήσεως, ήτις μας ύπηγόρευσε νά πειθαρχήσωμεν μδλλον είς τους θείους και Ιερούς Κανόνας παρά είς μίαν άντικανονικήν άπόφασιν τοΰ διά τους Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου, επόμενοι τή Αποστολική ρήτρα «Δει πειθαρχεΐν θεφ μάλλον ή άνθρώποις». Ιδού λοιπόν οε λόγοι, οΐτινες παρώρμησαν ημάς νά έπανέλθωμεν είς τήν ΌρθόοΌξον παράταξιν τών Παλαιοημερολογιτών τό μέν ίνα άποφύγο>μεν τήν ίεροαυλίαν είς ην μας κατεδίκασί τό Δβυτεροβάθμιον διά ΐοΰς Άρχιβρείς Δικαστήριον

5 232 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ τό δε, ί'να καθησυχάσωμεν πληροίς την Άρχιερατικήν ημών συνείδησιν, τήν πάλλουσαν πάντοτε υπέρ των Εκκλησιαστικών Παραδόσειον και άποστέργουσαν πα 1 - σαν έκκλησιαστικήν καινοτομίαν. Τούτων ούτως εχόντων Ιπαφίεμεν εϊς τήν εύθυγνωσίαν και εΰθυκρισίαν Τμών και παντός ακεραίου και αμερόληπτου κριτοϋ, να κρίνη, αν ή άπόφασις καϊ ή πραξις ημών αΰτη ύπήρξεν απαύγασμα αγαθής καϊ θρησκευτικής συνειδήσεως, ή α- πόρροια παλιμβουλίας και γ^ωσιμαχίας., ξένης δλως προς τόν τίμιον και ευσταθή Άρχιερατικόν ημών χαρακτήρα. Ήμεΐς διαβεβαιοϋντες Υμάς και πάντα άμερόληπτον κριτήν, δτι τό διάβημα ήμών^οΰτο ύπήρξεν άγλαός καρπός μιας πολυετούς βασάνου της συνειδήσεως πυρωθείσης και καθαρθείσης, ώς έν πυρί έν τη χοάνη τής παγερας και σκληράς αδιαφορίας και περιφρονήσεως τής εκάστοτε Δ. Συνόδου, και πόθος Ιερός καϊ ευσεβής δπως έξυπηρετήσωμεν τόν υπέρ τών Πατέρων ιερόν αγώνα, δι' δν και έλάβομεν τό Άρχιερατικόν αξίωμα, καί δπως Ιξέλθωμεν έκ τής αδρανείας εις ην κατεδικάσθημεν άνοικτιρμόνως και άστόργως υπό τοΰ Δευτεροβαθμίου δια τους Αρχιερείς Δικαστηρίου. Και τούτων πάντων ούτως εχόντων οιατελοϋμεν μετά τών δεόντων. + Ό Μεγαρίδος Χριστφόρος 1" Ό Διαυλείας Πολύκαρπος Απολύτως όμόφρονες τοϋ πρώην Φλωρίνης προσέρχονται λοιπόν δια νά ενισχύσουν τό σχίσμα και πλήξουν τήν Έκκλησισλονίαν τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. Μέσα εις τό αυτό τό δήθεν περί ενώσεως κλίμα και τοϋ θριάμβου, όπως έπίστευαν οι άπλοϊ καί εξαπατημένοι χριστιανοί, παρεσύρθη καί ό ύπό τής ματαιδοζίας υποκινηθείς Ακάκιος, όστις δέν ήνείχετο ό συναγιορείτης του Ματθαίος νά είναι άπό τό 1935 Αρχιερεύς καί αυτός Ιερομόναχος. Δυστυχώς όμως δι αυτόν δέν τοϋ έδωκεν πατερίτσαν ό Φλωρίνης καί διό τούτο τήν. πήρε κατά άθλιον τρόπον τό 1961, ίνα συντρί- 6η 6Γ αυτής τήν κεφαλήν του αιωνίως (^). Η ΚΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΝ 1945 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Π Ρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ένω οϊ πολλοί άνέμενον νά έκδώση βαρυσήμαντον Έγκύκλιον ό πρ. Φλωρίνης κατά τά λεγόμενα τοϋ Ακακίου (όρα έπιστολήν του εις προηγούμενον τεύχος σελ ), διό τής οποίας θά άπεκήρυττε τήν πλάνην του καί θά ώμολόγει τήν Όμολογίαν τοϋ 1935, καθ' ή'ν ή νεοημερολογιτική εκκλησία είναι σχισματική άπό τό 1924 καί ώς έκ τούτου τά μυστήρια της στερούνται τής θείας Χάριτος, διό καί δέν τά αναγνωρίσει ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ., ούτος έζέδωκεν τήν κατωτέρω Έγκύκλιον: Προς τους ευλαβέστατους Ιερείς, τους Εντιμότατους Επιτρόπους καί άπαν τό Όρ- (ΙόοΌξον Χριστεπώνυμον πλήρωμα τών καθ' ημάς Εκκλησιών. Χάρις εϊη ύμΐν καί ειρήνη παρά θεοΰ παρ' ημών δέ πατρική ευχή καί ευλογία. (4) Τό Φέμα τήξ «χειροτονίας του» λαιμβάνει όλονέν και \έας διαστάσεις δχι μόνον ώιό κανονικής απόψεως, αλλά καί σιμωνίας καί δρκων καί βλασφημιών. Ό αναγνώστης δς κάμχ) όλίγην ΰπομονήν,?ο>ς δτου?λθο>μεν εις τά γεγονότα.

6 ΚΗΡΥΕ ΓΝΗΣΪίϊΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 233 «Δόξα τώ θεώ πάντων ένεκεν. "Ας δοξάσωμεν σήμερον και εύχαριστήσωμεν και ήμεΐς τον Πανάγαθον θεόν, δστις έν τφ άπείρψ αύτοΰ έλέει και άνεικάστω φιλανθρωπία ηύδόκησε νά είσακούσϊ,] τάς δεήσεις ημών, ας έκ βάθους ψυχής άναπέμπομεν καθημερινώς εις Αυτόν, δπως ένωση τα διεστώτα και άρη τό μεσότοιχον τοϋ φραγμού (*), δπερ κρίμασιν, οίς όίδε Κύριος, παρενεβλήθη μεταξύ ημών και τών άφ? ημών αποχωρισθέντων χρησίμων και πολυτίμων συνεργατών. Διό και σπεύδομεν μετ' ανέκφραστου πατρικής χαράς νά άναγγείλωμεν διά της παρούσης εγκυκλίου πάσιν υμϊν, τοις πνευματικοΐς και περιποθήτοις τέκνοις, δτι οί θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μεγαρίδος και Διαυλείας, κύριοι Χριστόφορος Χατζής και Πολύκαρπος Λιαισης, έκφράσαντες δια κανονικής αιτήσεως προς ημάς την λύπην αυτών, διά τόν άφ' ημών άποχωρισμόν, εις δν, ως μη ώφειλον, προέβησαν, ευρεθέντες υπό ψυχολογικήν πίεσιν, και τόν ύποκάρδιον πόθον αυτών, δπως από συνειδήσεως έπανέλθωμεν εις την Όρθόδοξον παράταξιν ημών ( 6 ), ίνα διά τής πνευματικής συμβολής αυτών ένισχύσωσι τον ιερόν αγώνα έγένοντο λίαν ασμένως και φιλαδέλφιος αποδεκτοί παρ' ημών, αποβλεπόντων εις τόν ιερόν και άγιον τοϋ Όρθοζόξου αγώνος σκοπό ν. Ωσαύτως, μετά τής αυτής χαράς και ψυχικής άγαλλιάσεως εύαγγελιζόμεθα πασιν υμΐν, δτι και οί Πανοσιολογιωτατοι Άρχιμανδρΐται κύριοι Άκάκιος και Κοσμάς, πεισθέντες δτι ήμεΐς έμμένομεν πιστοί και ακλόνητοι εις δσα Ιξ αρχής τοΰ αγώνος διεκηρύξαμεν (ί 7 ), μή δειλιάσαντες νά διακηρύξωμεν μετά παρρησίας και Αρχιερατικής εύψυχίας την Όρθόδοξον δμολογίαν και ενώπιον τών πολιτικών Δικαστηρίων, και ζητήσαντες δι' αιτήσεως, έν ή έξέφραζον τήν λύπην αυτών διά τόν έκ παρανοήσεως γενόμενον άφ' ημών άποχωρισμόν, ώς καΐ τόν πόθον αυτών, δπως έπανέλθωσιν εις τους κόλπους τής ^ΟρθοζόξοΌ παρατάξεως η- μών ( 6 ), προς ένίσχυσιν τοϋ ίεροΰ ημών αγώνος, ευχαρίστως και πατριπώς έγέγογτο και ούτοι αποδεκτοί παρ' ημών, έκτιμώντων τήν εΐλικρίνειαν αυτών και τήν πολύτιμον συνδρομή ν ην θά Ιχη έξ αυτών δ άγων. Εύξο>μεθα ούν, δπως Κύριος δ θεός, δστις θέλει τους πάντας νά σώστ; και εις έπίγνωσιν αληθείας νά οδήγηση, εύδοκήση και φωτίση και τους ίτέρους δύο θεοφιλέστατους Επισκόπους, τόν "Αγιον Βρεσθένης κ. Ματθαίον ( 8 ), και τόν "Αγιον Κυκλάδων κ. Γερμανόν μετά τών έ- παδών αυτών κληρικών και λαϊκών, δπως προσέλθωσι και οδτοι διά κανονικής αιτήσεως και ένωθώσι μεθ' ημών, ένισχύοντες τό μέτωπον τής Όρθοδόξου παρατάξεως τοΰ 'ϊεροϋ ημών αγώνος, τοσούτψ μάλλον, δσω ουδεμία διαφωνία έκτος μιας πα- (δ) Ποία διεστώια ήνωσεν και ποίον μεσότοιχον ηρΰη; Ψευδέσχατα ταΰτο. Ουτει διεβτωνα ήνώθηοαν, οΐίτε τό μεσότοιχον τής κακαδοξίας του ηρβη (έσηκώθη), αλλά τό σχίσμα ένισχύ&η με δύο ακόμη χακοδόςους Αρχιερείς τόν Λιώση και τόν Χατζή και δόο έκ- Λεσόντας κληρικούς τους Άκάκιον κιαιί Κοσμάν. (6) "Ορθόδοξος παράταξις! Σωστά λέγει πιερί παρβταίεως κα,ί όχι "Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ., διότι ό άνθρωπος αΐιτό πιστεύει, δτι δηλαδή είναι παράταξις και οχι Εκκλησία, μέ τήν ούσιαστικήν παρατήρησΐ,ν, οτι ή παράταξίς του δεν είναι ορθόδοξος, αλλά σ'χιοιματική παράταξις και προς τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ. και προς τήν Νεοημεριολογιτικήν, τή ν οποίαν αναγνωρίζει μητέρα "Εκκλησία. Στενοχιοριοϋνται μερικοί, αλλά αυτά λέγει ή Εγκύκλιος τοΰ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. (7) Τόσο δύσκολο είναι νά π[ί τί διεκήρυξεν άπ' αρχής; Δυό λόγια είναι, διατί δεν τα λέγει; Ό Νειοημερολογιτισμός είναι σχίσμα. Ή "Εκκλησία Γ.Ο.Χ. είναι ή Άληβής Εκκλησία τοϋ Χριστού, διατί δεν τό λέγει; (8) Προκλητικωτάτη ή ειρωνεία και υποκρισία του, νά φωτίσει ό θεός και τόν Βρεσθένης... νά ένωόΐοΰν μαζί του διά νά ένισχυθ-χμ τό μέτωπον τής όρθοδόξου παρατάξεως τοΰ Ίεροΰ Αγώνος. Θαυμάσατε ομολογία κ.αί θράσος.

7 234 ΚΗΡΥΞ ΓΚΗΪΪΩΝ 0ΡΘ0Δ02ΩΝ ρεξηγήσεως ( 9 ), υφίσταται εις τα ζητήματα της πίστεως καί τών ιερών Μυστηρίων μεταξύ αυτών καί ημών φρονούντων δτι ταΰτα έ'χουσιν οΰτως, ώς καθωρίσθησαν υπό τών Αποστολικών Διαταγών καί τών Θείων καί Ιερών Κανόνων, ους σεβόμεθα καί διαφυλάττομεν άναλλοιώτως, καί οΰτω πάντες ηνωμένοι ένί φρονήματι καί μια καρδία καί μέ ένιαίαν κατεύθυνσιν συνεχίσωμεν υπό τήν σκέπην καί τήν προστασίαν τοΰ Πανάγαθου Θεοΰ τοΰ τα ασθενή θεραπεύοντος καί τα ελλείποντα άναπληροΰντος, τόν ιερόν της Όρθοδοξίας αγώνα τον άποσκοποΰντα τήν δόξαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, οδ ή Χάρις καί τό άπειρον έλεος σύν τη πατρική ημών ευχή καί εύληγία εϊη μετά πάντων ημών. Αμήν. Ο* 1" Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Έγκύκλιον ταύ- Ό Κ.Γ.Ο. (αριθ. φύλ. 3) ) γράφει δια τήν την και δια τόν Ακάκιο Παπα: «Κατόπιν τής εγκυκλίου ταύτης έρωτώμεν τόν π. Ακάκιον. Ποϋ είναι ή ύ- πάσχεσις, τήν δποίαν τοϋ έδωσαν δτι θα αναίρεση ό Φλωρίνης τα δσα Ιγραψε; Καί πώς ήνώθη μετά του Φλωρίνης, χωρίς νά προηγηθή" ή εγκύκλιος αΰτη, τόσον επιπολαίως; Καί πώς επαψεν το μνημόσυνον τοϋ Όρθοδόξου Επισκόπου του άνευ ουδεμιάς ειδοποιήσεως, ή διασωνίας έστω μετ' αύτοΰ; Και πώς δέν έτήρησεν Ιστω καί τόν ξηρό ν τύπον νά μάς καλέ ση καί μάς πή δλα αυτά, καί δτι οΐιτος συμφωνεί μέ ταΰτα, καί θά άκολουθήση τόν Φλωρίνης χωρίς καί νά θέλωμεν ήμεΐς; Καί πώς ό Φλωρίνης γράφει εις τήν άνοηέρω έγκύκλιον του δτι, ύπέβαλον δ πατήρ Άκάκιος καί Κοσμάς αιτησιν μετανοίας καί δτι έπί τόσα ετη παρενόησαν τα πράγματα καί άπεχωρίσθησαν άπ' Αύτοΰ; (δηλ. δτι είναι φρενοβλαβείς καί δτι δέν έγνο')ριζον τί επραττον έπί τόσα ετη). Πώς δλα αυτά συμβαίνουν τά παιδαριώδη καί γελοία πράγματα δι' Ιναν έξηκοντούτην Άρχιμανδρίτην ώς τόν πατέρα Ά- κάκιον;. Τί αρά γε νά συμβαίνη; μήπως τοϋ ύπεσχέθησαν τήν Πατερίτσαν δπως λέγει δλος ό κόσμος; Διότι βέβαιε είναι απορίας άξιον πώς από τόσα πού Εγραψε εναντίον του δια μίαν στιγμήν %αί Ιντός 6 ήμερων νά ένωθη μετ' αύτοΰ. Αυτά δλα βεβαίως δέν τόν χαρακτηρίζουν τόν φίλόν μας πατέρα 'Ακάκιον ώς άνδρα εύσυνείδητον καί κληρικόν γέροντα, διότι αυτά δλα είναι έργα ασυνειδήτου ανθρώπου μή Ιγοντος αίμα εις τό πρόαύπο^ καί δσα καί αν γράψη δ πανοσιολογιώτατος πατήρ Άκάκιος δέν θά είναι δυνατόν νά δικαιολογηθή ενώπιον τοΰ Όρθοδόξου Έλληνικοΰ λαοΰ τοΰ γνωρίζοντος τά πράγματα. Διότι αυτά τά δπ'οΐα Ι'καμε δ πατήρ 'Ακάκιος τόν χαρακτηρίζουν, δτι δέν τόν διέπει ουδεμία ηθική βάσις. Πότε νά πηγαίνη μέ τόν Φλωρίνης καί Δημητριάδος, πότε μέ τόν Κυκλάδων και Βρεσθένης, πότε μέ τόν Κυκλάδων μόνον, πότε μέ τόν Βρεσθένης μόνον, καί πότε πάλιν μέ τόν Φλωρίνης; Αυτά νομίζομεν δτι είναι έργα ασυναίσθητου καί παράφρονος άνθρωπου, δπως τόν αποκαλεί δ Φλωρίνης πολύ σωστά. Καί αποδεικνύεται πλήρως ή ενοχή του, δτι είναι φιλόδοξος καί ενδιαφέρεται μόνον διά τήν πατερίτσαν καί τίποτε άλλο». Κατόπιν τών ανωτέρω ή περί ενώσεως προσπάθεια τοϋ 1945 (δευτέρα κατά σειράν) απεδείχθη, ότι δέν ήτο τίποτε άλλο, παρά προσπάθεια (9) Ποία είναι αύτη ή μικρά παρεξήγησις, διατί δέν τήν κατονομάζει καί διατί δέν τήν αίρει. "Αχ καημένε Φλωρίνης, Μόσον κακ^όν εκαιμες εις τους οπαδούς σου, οϊ όποιοι, δπως τους δασκάλεψες συνεχίζουν, δια νά κολάζουν τήν ψυχήν σου περισσότερον.

8 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 235 υπαγωγής της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. ύπό τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης ύπό τό πρόσχημα της ενώσεως. Εις τίποτε δέν διαφέρει ή ανωτέρω περί ενώσεως προσπάθεια άπό τήν παπικήν ή οίκσυμενιστικήν μέθοδον περί ενώσεως, διότι και ό Πάπας, όταν όμιλη περί ενώσεως, εννοεί τήν ύποταγήν εις αυτόν (όρα Σύνοδος της Λυώνος, 1272, Φερράρας - Φλωρεντίας και έζής), άλλα και ό Οικουμενισμός 2ητεϊ ένωσιν χωρίς νά συζητηθούν και άρθοϋν αυτά πού χωρίσουν τους αιρετικούς άπό τήν Έκκλησίαν. Οϋτω και ό Φλωρίνης 2ητεϊ ένωσιν χωρίς νά συζητηθούν αυτά τά ό- ποια τόν έχώριζον άπό τό "Ας τά ϊδουν αυτά σήμερον οϊ οπαδοί του και αν έχουν χριστιανικόν όρθόδοξον πνεύμα ας εργασθούν τουλάχιστον σήμερον διά τήν κατά Θεόν ένωσιν, διότι έτσι θά ελαφρύνουν και τήν ένοχήν τοΰ δημιουργού τοϋ σχίσματος τοϋ 1937 πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Η στήλη αυτή αυτόν τόν σκοπόν έχει. (Συνεχίζεταν) «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΓΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έκδοτης: Ό Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. κ ΑΝΔΡΕΑΣ Διευθυντής: Ιερομόναχος Κήρυκος Κοντογιάννης πτ. Θ.Φ. % Κων/πόλεως 22 - Αθήναι Τηλ Συντάσσεται ύπό Επιτροπής Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Τσινταράκης Κολωνού 1 Τηλ Δι' άλληλογραφίαν και συνδρομάς άπευθύνεσθε: Περιοδικόν «ΚΗΡΥϊ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» Κων/πόλεως 22 - Αθήναι Ετησία συνδρομή έσωτ. δρχ Ετησία συνδρομή έξωτ. δολλ. 20

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ "ΤΑ Π Α Τ Ρ Ι Α 157 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ Συγκείμενον εκ των Δικαστών Αθανασίου Γκιούρα, Προέδρου, Πριάμου Ιωάννου καί Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρον του έχει τον ομώνυμο Ιερό Ναό ένθα φυλάσσεται όλος ακέραιον και άφθαρτον το Ιερό Λείψανον του Οσίου Ιωάννου μεταφερθέν υπό των προσφύγων

Κέντρον του έχει τον ομώνυμο Ιερό Ναό ένθα φυλάσσεται όλος ακέραιον και άφθαρτον το Ιερό Λείψανον του Οσίου Ιωάννου μεταφερθέν υπό των προσφύγων ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ Του Πρωτοπρεσβυτέρου Π. Ιωάννη Δ. Βερνέζου Προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνήματος Του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου Και Αρχιερατικού Επιτρόπου Κηρέως. Μακαριώτατοι, Θειότατοι, Σεβασμιώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 177 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΛΟΞΗ Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ύπό GßpdiaPOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952)

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΕΣΗΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952) ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Με το Νομοθετικό Διάταγμα της 18ης 'Ιανουαρίου 1923,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνέντευξη, με σημαντικές τοποθετήσεις για τα θέματα Πίστεως και της Ιεράς παραδόσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παραχώρησαν ο Πνευματικός Προϊστάμενος της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ Μοναδική και εξόχως τιμητική για την Ιερά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΜΟΣ 1990-1991 ΕΒΔΟΜΟΣ Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ανάτυπο) Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό;

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό; Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό; Σε μια υλιστική εποχή όπου η πρόσκαιρη ευημερία των Ελλήνων πολιτών είχε σαν αποτέλεσμα τον «εξοστρακισμό» του Θεού απ τις καρδιές μας, επήλθε η οικονομική κατάρρευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63)

ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63) ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61 [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63) "Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ Εμείς, οι Χριστιανοί προσκυνητές από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, είμαστε μάρτυρες της μεταμορφωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ )

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΣΚΗΝΙΚΑ: Είναι καλό να υπάρχει το σκηνικό μιας αρχαίας πόλης (Καισάρειας) Το σκηνικό της Καισάρειας αναπαράχθηκε σε ύφασμα με τη βοήθεια επιδιασκόπιου από

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα