' J. Χρήση MPEG-2 πάνω σε ΑΤΜ. Αναγνωστάκη Φωτεινή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "' J. Χρήση MPEG-2 πάνω σε ΑΤΜ. Αναγνωστάκη Φωτεινή"

Transcript

1 ' J J Χρήση MPEG-2 πάνω σε ΑΤΜ Φεβρουάρ ιος 2004 Αναγνωστάκη Φωτεινή

2 Α/Α. lol( Χρήση MPEG-2, πανω σε ΑΤΜ Αναγνωστάκη Φωτεινή 2004 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων, του τμηματος Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

3 u UNI (User Network lnterface) - Διεπαφή Χρήστη Δικτύου χ XML (Extensible Markup Language) - Εκτατή Γλώσσα Σημείου ~ ~- --~- ~ ~ 52

4 Στην Οικογένειά μου

5 Πε ρίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να κατανοήσουμε το τηλεπικοινωνιακό πρότυπο ΑΤΜ καθώ ς και το MPEG-2 πρότυπο μετάδοσης ποιοτικής συμπίεση ς, που έχει καθοριστεί για επικοινωνία βίντεο πάνω σε ΑΤΜ. Αρχικά γίνεται μία σύντομη περιγρ αφή του ΑΤΜ καθώ ς και των στόχων του αλλά και των εφαρμογών του στην κοινωνία της πληροφορίας. Στη συνέχεια γίνεται μία εισαγωγή στις μορφοποιήσεις του MPEG, μιας ομάδας που θέτει τις προδιαγραφές συμπίεσης οπτικοακουστικών δεδομένων (βίντεο και ήχου) της επιτροπής του ISO. Οι μορφοποιή σ εις αυτ ές αποτελούν την οικογένεια του MPEG οι οποίες είναι το MPEG- 1, MPEG-2, MPEG-4 και MPEG-7. Συνεχίζουμε στο κυρίω ς θέμα όπου γίνεται αναφορά στην επικοινωνία με χρήση του MPEG-2 πάνω στο ΑΤΜ. Αρχικά παρουσιάζεται η χρησιμότητα και η αλληλεπιδ ραστικότητα που προσφέρει το ΑΤΜ για υπηρεσίες βίντεο υψηλής ποιότητας και πολυμέσων, σε συνδιασμό πάντα με το MPEG-2. Έπειτα γ ίν εται μια εισαγωγή στο σύστημα MPEG-2 αναλύοντας με λεπτομέρε ια τα στοιχεία από τα οποία αποτελείτ αι καθώς και την λειτουργία του και τέλος συνοψίζουμε με μια εισαγ ωγή στην επικοινωνία με χρήση του MPEG-2 πάνω στα πρ ωτόκολλα ALL 1 και ALL 5 του ΑΤΜ.

6 Π ίνακας Πε ρ ιεχομένων Αφιέρωση... σελ.1 Π ερίληψη... σελ.2 1. ΑΤΜ Δίκτυο... σελ Εισαγωγή στο ΑΤΜ... σελ Η δ ομή του ΑΤΜ... σελ Εφαρμογ έ ς του ΑΤΜ... σελ Στόχος του ΑΤΜ... σελ.5 2. Εισαγωγή στις μο ρφ οπο ιήσ εις MPEG... σελ Τι είναι το ΜΡΕG... σελ Τι ε ίναι το ΜΡΕ G-1... σελ Τι είναι το ΜΡΕG-2... σελ Τι είναι το ΜΡΕG-4... σελ Τι ε ίναι το ΜΡΕ G-7... σελ Ποιά ε ίναι τα πρ ο βλεπόμενα στοιχεία του ΜΡΕG-7... σελ MPEG-2 πάνω στο ΑΤΜ... σελ Ανασκόπηση σελ Πρ οϊόντα και Υπηρ εσίες... σελ Επικοινωνία-Πακετοπο ίη ση στο σύστημα ΜΡΕG-2... σελ Μια εισ αγωγή στο σύ στη μα ΜΡΕG-2... σελ Το MPEG-2 Transport Stream... σελ Τα πρωτόκολλα του στ ρώ ματος AAL στο ΑΤΜ... σελ Γενικά... σελ Η δομή του στρώ ματος προσαρμογής του ΑΤΜ... σελ Χα ρτογράφηση MPEG-2 στο AAL 1... σελ Η τεχνική χαρτογρ άφησης... σελ Χα ρτογράφηση MPEG-2 στο AAL 5... σελ Επισκόπηση των πρ οτύπων του φόρουμ του ΑΤΜ... σελ Διαμόρφωση και μοντέλα αναφοράς... σελ Προσαρμογή AAL 5... σελ Πα ραδείγματα MPEG-2 πάνω στο ΑΤΜ... σελ Επισκόπηση του συ στήματος ΑRΜΙDΑ... σελ Επισκόπηση του ATIUM του μέσω του συστήατος VIA 188 σελ Τελικέ ς παρατηρήσεις... σελ Βιβ λιογραφία... σελ Πίνακα ς σχημάτων... σελ Ακ ρωνύμια... σελ ~ -- --~

7 1 ΑΤΜ Δίκτυο 1.1 Ε ισαγωγή στο ΑΤΜ Δίκτυο Ο Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ -Asynchronous Transfer Mode) είναι μια τεχνολογία μεταγωγής και πολυπλεξίας της πληροφορία ς πάνω απο ένα φυσικό μέσο. Χαρακτηρίζεται ως ασύγχρονο ς λόγω του τρόπου μεταφ οράς των πακέτων - κυψελίδων (cells). Το ΑΤΜ είχε προταθεί ως η τεχνολογία που θα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των υπαρχόντων τρόπων μεταφοράς και ήδη σήμερα χρησιμοπο ιείτα ι κατά κόρον δίνοντας λύσεις στη μεταφορά όλων των τύπων της πληροφορίας. Πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο τηλεπικοινωνιακό πρότυπο για το ISDN ευρείας ζώνη ς (broadband) που προωθ είτ αι από πολλές μεγάλες τηλεπικοινωνιακές ε τ αιρείες όπως ο ι : ΑΤ&Τ, 3Com, Β Τ Labs, Bell Atlantic, Bellcore, Bell South, Cabletorn, Cisco, Deutsche Telecom, DEC, Eήcsson, General Instrument, ΗΡ, ΙΒΜ, ΝΟΚΙΑ, SGS-Thomson, Siemens κ.α. 1.2 Η δομή του ΑΤΜ Η βασική ιδέα πίσω από το ΑΤΜ είναι η μεταφορά όλης της πληροφορίας σε μικρά, καθορισμένου μήκους πακέτα που ονομάζονται κελιά (ceus). Τα κελιά έχουν μήκος 53 byte, εκ των οποίων τα 5 είναι η επικεφαλίδα και τα υπόλοιπα 48 είναι το ωφέλιμο φο ρ τίο (payload), όπως φαίνεται στο σχήμα 1-2. Το μέγεθος των κελιών του ΑΤΜ προήλθε από την επιθυμία των εταιρειών να κρατήσουν σταθερή την ποιότητα των φωνητικών επικοινωνιών όπως στα δίκτυα STM, γιατί σε συνδέσεις που ο χρόνος μεταφοράς πακέτου πρέπει να είναι μικρός (όπως στην κλασική τη λεφωνία), η πιθανότητα να χαθούν πακέτα αυξάνεται, αλλά αφού το μέγεθος του ~-Jll'-o ~ 4

8 πακέτου είναι πολύ μικρό, αυτό δεν συνεπάγεται αισθητή απώλεια στη φυσική ροή της ομ~λίας. Β te Σχήμα 1.2 ΑΊΜ ι e//. 1.3 Εφαρμογές της τεχνολογίας ΑΤΜ Υπάρχουν πολλές εφαρμογές στις οποίες η τεχνολογία ΑΤΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι κυριότερες από αυτές είναι:./ Τηλεσυνδιάσκεψη (Video Conferencing)./ Συνδιάσκεψη από γραφείο σε γραφείο (Desktop Conferencing)./ Εικονοτηλέφωνο (Videophone)./ Ήχος / Ε ικόνα κατά παραγγελία (Audio/Video On Demand)./ Εικονικά τοπικά δίκτυα (VLAN: Virtual LANs) 1.4 Στόχος του ΑΤΜ Βασικός στόχος του ΑΤΜ ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου το οποίο θα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα υπηρ εσιών όπως :./ Φωνή./ Πακέτα δεδομένων (SMDS, ΙΡ, FR)./ Βίντεο./ Εφαρμογές εικόνας (iιηaging)./ Εξομοίωση κυκλωμάτων (circuit emulation) 5

9 Ο Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφορά ς είναι μια τεχνολογία μεταγωγής και πολυπλεξίας που συνδυάζει πλεονεκτήματα τόσο της μεταγωγή ς πακέτου (packet switching) όσο και της μεταγωγής κυκλώματο ς (circuit switching). Από την τεχνική μεταγωγής πακέτων χρησιμοποιεί την διαδικασία πολύπλεξης διάφορων ροών κίνησης από διάφορες πηγές πάνω από συγκεκριμένες φυσικές γρα μμές. Από την τεχνική μεταγωγής κυ κλώ ματος έχει κρατήσει την γρήγορη επεξεργασία των πακέτων -κυψελίδων (cells), αποδίδοντας τον ρόλο του ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα δύο άκρα επικοινωνίας. 6

10 2 Εισαγωγή στις μορφοποιήσεις MPEG 2.1 Τι είναι το MPEG Το MPEG είναι μια σειρά προτύπων συμπίεσης βίντεο και ήχου που καθορίζονται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Κινούμενης Εικόνας (Moνing Pictures Experts Group - MPEG) από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Το πρότυπο του MPEG αποτελείται από τρία μέρη - κωδικοποίηση βίντεο, κωδικοποίη ση ήχου και "συστήματα" που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για τον συγχρονισμό των streams βίντεο και ήχου. Τόσο η συμπίεση ήχου όσο και η συμπίεση βίντεο MPEG στηρίζεται στην απώλεια κάποιων πληροφοριών προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό στοιχείων (data rate) - οι πληροφορίες που απορρίπτουν επιλέγονται για να είναι οι λιγότερο εύκολα αντιληπτές από την ανθρώπινη ακοή ή τα οπτικά συστήματα. Έπειτα το μειωμένο στοιχείο συμπιέζεται με τεχνικές συμπίεσης στοιχείων με τις λιγότερες απώλειες. Η συμπίεση ήχου MPEG εξαρτάται από το ταίριασμα της αντιπροσώπευσης των στοιχείων του ήχου, στην ευαισθησία του ανθρώπινου αυτιού και είναι βασισμένο σε ένα "ψυχοακουστικό" πρότυπο του ανθ ρώπινου αυτιού. Δεδομένου ότι το ανθρώπινο αυτί αποκρίνεται στις συχνότητες, οι πληροφορ ίες μπορούν να συμπυκνωθούν χωρίς μεγάλες αντιληπτές απώλειες από την κωδικοποίηση στην περιοχή συχνότητας. Η συμπίεση βίντεο MPEG στηρίζεται στο γεγονός ότι το ανθρώπινο μάτι είναι λιγότερο ευαίσθητο στις παραλλαγ ές του χρώματος απ' ότι στη φωτεινότητα και έτσι οι πληροφορίες χρώματος μπορούν να κωδικοποιηθούν και να μεταδοθούν με μικρότερη ακρίβεια κάνοντας έτσι οικονομία του διαθέσιμου bandwidth. Επίσης, η επιπρόσθετη συμπίεση μπορεί να επιτευχθεί με την εκμετάλλευση του γεγονότος ότι διαδοχικά πλαίσια είναι συχνά σχεδόν ίδια. Στις σκηνές όπου η κάμερα και το φόντο είναι ακίνητα και ένας ή δυο ηθοποιοί τριγυρίζουν αργά, σχεδόν όλα τα pixel θα είναι απαράλλακτα από πλαίσιο σε πλαίσιο. Εδώ, αρκεί να αφαιρεθεί απλώς κάθε πλαίσιο

11 από το προηγούμενο και να εφαρμοστ εί το JPEG στη δ ιαφορά του ς. Ωστό σ ο, σε σκην ές όπου η κάμε ρα ολισθαίν ε ι ή ζουμά ρει, αυτή η τεχνική δ εν τα καταφέρνε ι καθόλου. Αυτό που χρ ε ιά ζεται είναι κάτι που να αντισταθ μίζ ε ι αυτή την σκηνή. Αυτό ακρ ιβ ώς κάνει το MPEG και αυτή είνα ι η κύρια διαφορά μεταξύ των MPEG και JPEG. Τα πρ ότυπα MPEG εξετά ζουν την συμπίεση των συνδυασμένων ακου στικών και τη λεοπτικών σημάτων και έ τσι ο συγχρ ονισμός μεταξύ των πληροφοριών βίντεο και ήχου είναι σημαντικός. 2.2 Τι είναι το MPEG-1 Το MPEG-1, καθορίστηκε το 1988 και είναι το πρώτο πρότυπο αυ τή ς τη ς οικογένειας. Το MPEG-1 συμπιέζει αρ χεία βίντεο και ήχου γ ια να χω ρέσουν σε bandwidth (data rate) 1,5 Mbps. Η συμπίεση γίνεται μέσα σ ' ένα frame (interframe encoding) και ανάμεσα σε frames (intraframe encoding). Η δύναμη του MPEG-1 είναι η σχετική υψηλή ποιότητα βίντεο και ήχου, σ ε αναλογ ίες υ ψη λή ς συμπίεση ς και χαμηλά bit rates (bandwidth). Το MPEG-1 επίσης χρησιμοποιε ίτα ι για την αποθήκευση ταινιών σε CD-ROM του προτύπου CD-i και CD-Video. Χρησιμοποιείται επίσης γ ια την μετάδοση βίν τ εο, πάνω σ ε ψηφιακό τη λεφωνικό δίκτυο. Το MPEG-1 είναι διαθέσιμο σε πλατφόρμε ς Mac, Unix, ΝΤ και Windows. 2.3 Τ ι είναι το MPEG-2 Το MPEG-2 ε ίναι μια συμβατή επέκταση του MPEG-1. Καθορίστηκ ε το 1990 γ ια να εκπροσωπήσ ε ι επαρκώς την συμπλεκόμενη αναμετάδοση βίντ εο (interlaced broadcasting νideo) στα 4 έως 6 Mbps. Το MPEG-2 παρέχε ι έναν υψηλότ ε ρ ο βαθμό ποιότη τας γ ια εφαρμογές ψυχαγωγ ίας, για τις οποίε ς η προηγούμενη συμπίεση MPEG-1 ε ίχε αποδειχτεί μή αποδ ε κτή. Το MPEG-2 σχεδιάστηκε για να παρ άγε ι εικόν ε ς υψηλής ποιότητας σ ε υψη λά bit-rates, ενώ επίσης εξυπηρ ετεί ένα μεγάλο βαθμό από εφαρμογές και αναλύ σ ε ις. 8

12 Επίση ς προορίζεται για υψηλής ποιότητας εφαρμογές βίντεο, όπως ψηφιωcή δορυ φορική τηλεόραση, DVD, cable networks, και νideo garnes. Είναι γεγονός ότι το MPEG-2 έχει γίνει το πρότυπο συμπίεσης για το DVD. 2.4 Τ ι είναι το MPEG-4 Το MPEG-4 αναπτύχθηκε από το MPEG και προορίζεται για τηλεδιάσκεψη μέσης ανάλυσης με χαμηλούς ρυθμούς πλαισίων (10 πλαίσια/sec) και χαμηλό εύρος ζώνης (64 Kbps). Είναι το μόνο ανοικτό πρότυπο που μπορε ί να εξετάσει τις ευκαιρίες που επιτρέπονται από την ψηφιακή επανάσταση: εύκολα επεκτείνεται το περιεχόμενο πολυμέσων για οποιεσδήποτε και όλες τις πλατφόρ μες. Το MPEG-4 εντυπωσιακά προωθεί την συμπίεση ήχου, επιτρέποντας τη διανομή του περιεχομένου και τις υπηρεσίες από χαμηλά εύρη ζώνης σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας δια μέσου ευ ρυζωνικών, ασύρματων μέσων και μέσων αποθήκευσης. Το MPEG-4 είναι μια ανοικτή εργαλειοθήκη που χτίζει bitstreams και αποκωδικοποιητές για όλο το περιεχόμενο των πολυμέσων. Παρέχει ένα τυποποιημένο πλαίσιο για πολλές άλλες μορφ ές μέσων-συμπεριλαμβανομένου του κειμένο υ, των εικόνων, animation, 2D και των 3D τρισδιάστατων αντικειμένων-που μπορούν να παρουσιαστούν αλληλεπιδραστικά. Παραδείγματος χάριν, ένα ς θεατής μπορεί να πλοηγηθ εί σε μια σειρά μαθημάτων ενός αθλητικού γεγονότος από ένα τρισδιάστατο χάρτη, να συλλέξει πληροφορίες για τις απόψεις του προγράμματος, να ακούσει τα σχόλια μέσα από μια εικόνα και να δει την διαφήμιση του σπόνσορα-όλα μέσα σ ' ένα ενιαίο MPEG-4 stream που υποστηρίζει αντικείμενα πολλαπλών μέσων. Το MPEG-4 επιτρέπει τον ίδ ιο προγραμματισμό αλλη λεπίδρ ασης να χρησιμοποιείται πάνω σε διαφορετικά κανάλια μετάδοσης. Το ίδιο πρόγρ αμμα αλληλεπίδρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε DVD ή να διανεμηθεί πάνω σ ' ένα ευρυζωνικό δίκτυο, κάτι που ήταν μέχρι τότε αδύνατο. 9

13 Βtντεο Παραγωγή Κωδηιο Ή;ιος ΑλληΑεπiδ ραση nοiηση ο Εη,όw:ς 2D.A.nimation PJa:yout Storage Pat:bged (].) MPEG-4 server Διανομή yήηιο δορυφόρος Θ ασύρματο Κατανάλωση φ TV PC DVD CeUPmne PDA Ει-κόw:ς 3D BIFS ΙΡΜΡ DRM -κα:λώδιο Κονσό).α πm:;ινιδιού Κεiμενο δtοδtδω Σχήμα 2.4 Το οικοσύστημα του MPEG-4 ελευθερώνει τα πολυμέσα για διανομή, δια μέσου οποιουδήποτε δικτύου σε χρήστες οποιασδήποτε συσκευής. Στο MPEG-4 ενώ το βίντεο και ο ήχος κωδικοποιούνται με τεχνικές συμπίεσης, γραφικά, κείμενο και συνθετικά αντικείμενα έχουν τη δική τους κωδικοποίηση. Αυτό κάνει την αντιπροσώπευση πιο αποδοτική και τον χειρισμό πιο ευέλικτο. 2.5 Τι είναι το MPEG-7 Το MPEG-7 είναι και αυτό ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από το MPEG η επιτροπή που ανέπτυξε επίση ς τα επιτυχημένα πρότυπα MPEG-1 (1992), MPEG-2 ( 1994) και το πρότυπο MPEG-4 (έκδοση 1 το 1998 και έκδοση 2 το 1999). Τα πρότυπα MPEG-1 και MPEG-2 έχουν επιτρέψει την παραγωγή, ευρέως υιοθ ετημένων ε μπορικών προϊόντων, όπως το βίντεο CD, ΜΡ3, μετάδοση ψηφιακού ήχου (DAB), DVD, ψηφιακή τηλεόραση (DVB και ATSC ) και πολλές δοκιμές νideo-on-demand και εμπορικές υπηρεσίες. Το MPEG-4 είναι το πρώτο πραγματικό πρό τυπο πολυμεσική ς αντιπροσώπευσης, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση

14 πολυ μέσων, κινη τά πολυμέσα, γραφικά αλλη λεπίδραση ς και την ενισχυμένη ψηφ ιακή τη λεόραση. Το πρότυπο MPEG-7, που ονομάζεται τυπικά "Περιγ ραφή διεπαφή ς πολυμεσικού πε ρ ιεχο μένου " παρ έχει ένα πλούσιο σύνολο τυποποιημένων εργαλείων γ ια να π εριγράψ ουν το περιεχό μενο των πολυ μέσων. Και οι ανθρώπινοι χρήστες και τα αυτό ματα συστή ματα που επεξεργάζονται τις οπτικοακουστικές πληροφορ ίες ε ίνα ι μέσα στο πλαίσιο MPEG-7. Το MPEG-7 προσφ έ ρ ε ι ένα περιεκτικό σύνολο από οπτικοακουστικά εργαλε ία πε ριγραφής (Description Tools) για να δημιουργήσουν πε ριγραφ ές οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις εφαρ μογ ές, επιτρ έποντας την αναγκαία απο τελεσ ματική και αποδοτική πρόσβαση στο πε ριεχόμενο των πο λυμέσων. Αυτός είνα ι ένας πρ οκλη τικό ς στόχος δεδο μένου του ευρ έως φάσματος των απαιτήσ εων και στόχευσε στις εφαρ μογ ές πολυ μέσων και στον ευρύ αριθμό των οπτικοακουστικών χαρακτηριστικών. Σε πολλές πε ριπτώσ εις, είνα ι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες κειμένου γ ια τις πε ριγραφ ές. Η προσοχή ήταν, εντούτοις, ότι η χρησιμότητα των πε ριγραφών ε ίναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη από τον γλωσσικό τομέα. Ένα πολύ σαφές πα ράδ ειγμα όπου το κείμενο έρχε ται στην πράξη, ε ίναι στο να δώσουμε ονόματα στους συντάκτ ες, σ ε τίτλους, σε θέσε ις κ. τ.λ. Επο μένως, τα MPEG-7 εργαλε ία πε ριγραφής (Description Tools) επιτρέπουν να δη μιουργή σουμε τις περιγραφές του π εριεχομένου που μπ ορεί να περιλαμβάνουν : Πληροφορίες που πε ριγράφουν τις δ ιαδ ικασίες δημιουργίας και παραγωγής του πε ριεχομένου (σκηνοθ έτης, τίτλος, ταινία μικρού μήκους). Πληρ οφορίες σχετικά με την χρήση του πε ρ ιεχο μένου (δείκτες πνευματικών δ ικαιω μάτων, ισ τορία χρήσης, πρόγραμμα μετάδοση ς). Πλη ροφορίες των χαρακτηριστικών αποθήκευσης του πε ριεχομένου (σχήμα αποθήκευση ς, κωδικοποίηση ). Δομικές πληροφορ ίες γ ια του ς χωρικού ς, χρονικούς συντελεστές ή χωροχρον ικούς συντελεστές του περιεχομένου (πε ρικοπές σκηνή ς, κατάτμηση στις περιοχές, περιοχή ακο λου θία ς κίνηση ς) Πλη ροφο ρ ίες για χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου στο περιεχόμενο (χρώματα, υφ ές, π εριγραφή μελωδίας, χροιά ήχου). 11

15 Εννοιολογικές πληροφορίες της πραγματικότητας που συλλαμβάνονται από το περιεχόμενο( αντικείμενα και γεγονότα, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων). Πληροφορίες για το πώς να ψάξει το περιεχόμενο με έναν αποδοτικό τρόπο (περιλήψεις, παραλλαγές, χωρικές και υποζώνες συχνότητας). Πληροφορίες για τις συναλλαγές των αντικειμένων. Πληροφορίες για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιεχόμενο (προτιμήσεις χρηστών, ιστορία χρήσης) Ποια είναι τα προβλεπό μενα στοιχεία του MPEG-7 Η δουλειά του MPEG-7 φαίνεται σαν να είναι σε τρία μέρη : 1) Περιγραφείς (Descrίptors-D's) 2) Σχέδια Περιγραφής (Descrίptίon Schemes-DS's) 3) Γλώσσα Καθορισμού Περιγραφής (Defmίtion Descrίptίon DDL) Κάθε ένα είναι χρήσιμο για την ολοκληρωμένη εργασία του MPEG-7. Language- 1) Οι Περιγραφείς (D), καθορίζουν την σύνταξη και την σημασιολογία κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος. 2) Τα Σχέδια Περιγραφής (DS), διευκρινίζουν την δομή και την σημασιολογία της σχέσης μεταξύ των συστατικών τους, τα οποία μπορεί να είναι και Περιγραφείς και Σχέδια Περιγραφής. 3) Η Γλώσσα Καθορισμού Περιγραφή ς (DDL), καθορίζει την σύνταξη των MPEG-7 εργαλείων περιγραφής και επιτρέπει την δημιουργία νέων Σχεδίων Περιγραφής και πιθανώς, νέων Περιγραφών και να επιτρέψει την επέκταση και την τροποποίηση των υπαρχόντων Σχεδίων Περιγραφής. Επίσης υπάρχουν και τα εργαλεία συστημάτων, για να υποστηρίξουν την δυαδική κωδικοποιημένη αντιπροσώπευση για αποδοτική αποθήκευση και μετάδοση, μηχανισμούς μετάδοσης (για δυαδικά σχή ματα και σχήματα κειμένου), την πολυπλεξία της περιγραφής, τον συγχρονισμό των Περιγραφών με το περιεχόμενο, ~

16 την διαχείριση και την προστασία τη ς πνευματικής ιδιοκτησίας σε MPEG-7 περιγραφές. Γ\.. :-.7/f 1: J1,1-μ ι Π=t. t,~ ι;ι' ~... επέκταση \ '"" Περιyραφεiς: Σ;ιέδια Περιγραφής (Σύνtαξη & σημασιολογία των ιαpακtη pισtικώ ν ανtιπpοσώ ιιευσης) Σχήμα Τα βασικά στοιχεία του MPEG- 7 Το σχήμα δείχνει την σχέση μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του MPEG-7 που παρουσιάζοντα ι παραπάνω. Η Γλώσσα Καθορισμού Π εριγραφής επιτρέπει τον ορισμό των εργαλείων πε ριγραφής του MPEG-7, δηλαδή των Περιγραφών και των Σχεδίων Περιγραφής, παρέχοντας το νόημα γ ια να κατασκευάσουμε τους Περιγραφείς μέσα στα Σχέδια Π εριγραφή ς. Η Γλώσσα Καθορισμού Περιγραφή ς επίσης επιτρέπει την επέκταση για ειδικές εφαρμογές από ιδιαίτερα Σχέδια Περιγραφή ς. Τα εργαλεία πε ριγραφή ς παρουσιάζονται ως περιγραφές σε μορφή κειμένου (XML) χάρις στη Γλώσσα Καθορισμού Περιγραφής. 13

17 3 MPEG-2 πάνω σε ΑΤΜ 3.1 Ανασκόπηση Ένα από τα αρχικά κίνητρα για την σύνδεση ευρυζωνικών δικτύων στον εγχώριο εξοπλισμό, είναι η διανομή υπηρεσιών βίντεο υψηλής ποιότητας. Η τεχνολογία που περιβάλλει τις νέες υπηρεσίες βίντεο βρίσκεται σε μια γρήγορη κατάσταση ανάπτυξης. Οι κατασκευαστές που αναπτύσσουν εφαρμογές βίντεο και οι πωλητές λειτουργικών συστημάτων, αναπτύσσουν μεθόδους υψηλής ποιότητας για την επικοινωνία με βίντεο. Οι προμηθευτές τσιπ και οι σχεδιαστές συστημάτων δημιουργούν στοιχεία βίντεο και συστήματα χαμηλού κόστους και οι ικανοποιημένοι προμηθευτές βιάζονται να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες βίντεο. Αν και υπάρχουν πολλές δημοφιλής τεχνολογίες συμπίεσης βίντεο, όπως η Motion JPEG, θα αναφερ θούμε στην παρουσίαση από υψηλής ποιότητας τυποποιήσεις ή ποιότητας εκπομπής, μεθόδων επικοινωνίας βίντεο. Επί του παρόντος, τα μόνα πρότυπα μετάδοσης ποιοτικής συμπίεσης τα οποία έχουν καθοριστεί για επικοινωνία βίντεο πάνω σε ΑΤΜ, είναι το MPEG-2. Το ΑΤΜ έχει σχεδιαστεί για την ταυτόχρονη υποστήριξη βίντεο, φωνής και δεδομένων. Νέες τεχνολογίες επεκτείνουν το ΑΤΜ στα υπάρχοντα Ethernet LANs όπως επίσης στα WANs, όπως παράδειγμα το DS-3, για την μεταφορά των ΑΤΜ cell. Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες για τον εγχώριο εξοπλισμό είναι επίσης βασισμένες στο ΑΤΜ. Είναι αναμενόμενο ότι το MPEG-2 βίντεο υψηλής ποιότητας θα είναι διαθέσιμο για πολλούς χρήστες στο προσεχές μέλλον. Οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές των πολυμέσων πάνω σε ευρυφασματικά δίκτυα που είναι βασισμένα στο ΑΤΜ, θα περιγραφούν εξηγώντας πρώτα τις τυποποιήσεις και μετά εικονογραφώντας την χρήση τους μέσω πρακτικών παραδειγμάτων. Στο σχήμα εικονογραφούνται οι υπηρεσίες βίντεο οι οποίες μπορούν να παραχθούν μέσω δικτύων επικοινωνίας, περιλαμβάνοντας ηλεκτρικά καλώδια, οπτικές ίνες και ραδιοκύματα. Το MPEG-2 είναι η τυποποίηση για την

18 συμπίεση και το πακετάρισμα υψηλής ποιότητας βίντεο. Είναι πολύ χρήσιμο σε μία τηλεόραση και σε μία βιομηχανία ψυχαγωγίας η οποία απαιτεί την μετάδοση πολλών stream βίντεο. Μία εικονογράφηση της χρήσης ενός δικτύου ΑΤΜ για την διανομή υπηρεσιών βίντεο, παρουσιάζεται στο σχήμα Τα cell του ΑΤΜ μπορούν να σταλούν στον εγχώριο εξοπλισμό χρησιμοποιώντας το ΑΤΜ πάνω σε HFC ή ΑΤΜ πάνω σε DSL, το οποίο παρουσιάζεται στο σχήμα Τα αναδυόμενα set top boxes που περιέχουν modems, έχουν σχεδιαστεί για MPEG-2 stream μεταφοράς πάνω σε ΑΤΜ. ~~.! r ~ fι ' CRT p:r<>j~ctor Σχήμα Οι υπηρεσίες βίντεο που παρέχονται από δίκτυα επικοινωνίας περιλαμβάνουν μετάδοση βίντεο, νίdeo-on-demand, εκμάθηση από απόσταση και πολλά άλλα ~ ~ 15

19 Τηλεόραση ~ 1 iιωτικό iίκ-ιvο.\τμ /~'""\ Δημόσιο δίκ1v.---1~ ΑΤΜ VoD εξwιηρnη τέι; Παραγωγή pίvτιο Σχήμα Δίκτυο γ ια την μεταφ ορά βίντεο. Πι.ρο;ι;έιι.ς π.φιεzο μέ:ιιο v Q --:!. βivu:o σ~ο ttco 's CO ti 3' - lι ATt.H- Σχήμα Το βίντεο μετω5 ίδεται στα σπίτια χρησιμοπο ιώντας DSL ή HFC. 16

20 Ο ρυθμός του συμπιεσμένου βίντεο είναι μεταβλητός και είναι κατάλληλος για την δειγματοληψία. Σε αντίθεση, το σχέδιο συμπίεσης βίντεο το οποίο δουλεύει με τον σταθερό ρυθμό bit (constant bit rate-cbr), χρησιμοποιεί μια επαναλαμβανόμενη προσέγγιση για να πετύχει τον επιθυμητό ρυθμό. Ο παραδοσιακό ς εξοπλισμός της συνδιάσκεψης βίντεο χρησιμοποιεί το CBR και βασίζεται στα πρωτόκολλα Η.320/ Η.261. Όταν το CBR του βίντεο μεταδίδ εται σ ' ένα δίκτυο ΑΤΜ, απαιτεί ισοδύναμο κύκλωμα από p χ 64-kbps ISDN πάνω σε ΑΤΜ μετάδοση. Καλύτερη χρήση της ικανότητας του ΑΤΜ επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο Η.310, μια τυποποίηση για μια ποιοτική εκπομπή συνδιάσκεψης βίντεο χρησιμοποιώντας το MPEG-2 βίντεο και κανονική ποιότητα συνδιάσκεψης βίντεο πάνω σε δίκτυα ΑΤΜ. Τα πρότυπα αποτελούνται από ένα αριθμό κομματιών -Η.262, την τυποποίηση MPEG-2 βίντεο, Η.222.0, MPEG-2 Πρόγραμμα και Stream Μετάδοσης, Η.222.1, MPEG-2 streams πάνω σε ΑΤΜ, Η.261, τηλεοπτική συνδιάσκεψη με σταθερό ρυθμό bit (CBR) και G.7xx, επιλεγμένα ποιοτικά πρότυπα ήχου. Το stream μεταφοράς του MPEG-2 μεταφέρει τόσο το βίντεο όσο και τον ήχο στο ίδιο stream δεδομένων, που χωρίζεται από τους τομείς. Όλα τα streams β ίντεο και ήχου ονομάζονται με τα time stamps παρουσίασης την στιγμή της κωδικοποίησης. Αυτά τα time stamps συγχρονίζουν την επανάληψη του βίντεο και του ήχου κατά την διάρκεια της διαδικασίας της αποκωδικοποίησης και εξασφαλίζουν τον συγχρονισμό των στοιχείων χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση. 3.2 Προϊόντα και υπηρεσίες Η μετάδοση βίντεο είναι μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν πολλά νέα προϊόντα και υπηρεσίες διαθέσιμες για το αλληλεπιδραστικό βίντεο. Μια από τις μεγαλύτερες είναι οι υπηρεσίες νideo on-demand (VoD). Άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις εγχώριες αγορές, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να συμβουλευτούν ένα τηλεοπτικό κατάλογο και να επιλέξουν τα προϊόντα, καθώς επίσης και την συνδιάσκεψη μέσω βίντεο, την εκμάθηση από απόσταση, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα νideo games κ.α. Στην υπηρεσία VoD ζητάμε την αναπαραγωγή ενός ήδη καταγεγραμμένου και αποθηκευμένου βίντεο. Επιτρέπει στου ς χρήστες να ελέγξουν την παρουσίαση των ~ ~ 17

21 πληροφο ριών βίντεο, χρησιμοποιώντας τις χαρακτηριστικές εντολές VCR (β ίντεο εγγραφ είς ), μέσω ενό ς καναλιού ελέγχου upstream πελάτη. Ένα τυπικό κέντρο εξυπηρ ετητή βίντεο, το οπο ίο πα ρουσιάζεται στο σχήμα 3.2-1, ανταποκρίνεται στην επιλογή και στον έλεγχο του χρήστη. Οι σκην ές διαβιβάζονται με μία συμπιεσμένη μορφή και ο εξοπλισμό ς του πελάτη του ς αποσυμπιέζει και του ς επιδεικνύ ε ι ταυτόχρονα στην οθόνη του θεατή. Η εφαρμογή μπορ εί να περιλαμβάν ει ένα set-top box το οποίο πε ριέχει είτ ε ένα ADSL modem, ε ίτε ένα modem καλωδίων. Μπορ ε ί να χρησιμοποιηθ ε ί μία δομή δύο ή τριών επιπέδ ων για την βάση δεδομένων του βίντεο και για το δίκτυο διανομή ς, για να βελτιστοπο ιήσ ε ι την αποθήκευση και τους πόρους δικτύων όπως φαίν εται στο σχήμα κα ι Στην δομή των δύο επιπέδων, οι λιγότ ε ρο ζητούμενες σκηνές αποθη κεύονται στα κέντρα υπηρ εσιών πυρήνων (core service centers-cscs) γ ια να εξο ικονομήσουν διάστημα αποθήκευση ς, ενώ οι πιο δημοφιλή ς σκηνές εναποθηκεύονται σ ε μία προσανατολισμένη σύνδεση(cοηηectίοη oriented-cos) ή στα CATV's για να μειώσουν την κατανάλωση εύρους ζώνη ς του δ ικτύου. Ό ταν ένας χρήστης ζητά πρόσβαση σε μία από τις σκηνές που δεν εναποθηκεύονται σ ε ένα CO ή σε άνω άκρο, η σκηνή στέλνεται αρχικά στο CO ή στο άνω άκρο και μετά στο χρήστη. Για να βελτιστοποιηθεί πε ραιτέρω η δυνατότητα δικτύων και απο θήκευση ς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία τρ ιών επιπέδων δομή. Όταν ένας χρήστη ς ζητά μία σκηνή σε αυτό το περ ιβάλλον των τριών επιπέδων, το CO ή το άνω άκρο ψάχνε ι γι' αυτή και αν δεν την βρει, η αναζήτηση επεκτείνεται πρ ώτα στο πε ριφ ε ρ ειακό κέντρ ο υπηρεσιών και τελικά στο CSC. Η περιοχή αποθήκευσης για μία σκηνή, μπο ρ εί δυναμικά να αλλάξε ι κα τά τρόπο παρόμο ιο με αυτόν που χρησιμοπο ιείται στη διαχε ίριση της κρυφή ς μνήμη ς του υπολογιστή. Σ ε ένα περιβάλλον MPEG-2 πελά τηεξυπηρ ετητή (client-server), ο πελάτης ζητά ένα βίντε ο MPEG και ο εξυπη ρετητή ς απαντά με το πρώτο μπλοκ από το αρχε ίο του MPEG. Έπε ιτα ο πελάτη ς ζη τά τον αρ ιθμό των bytes που απαιτούνται για να γ εμίσ ε ι ο buffer (απομονωτή ς) του και ένα κο μμάτι από το stream του βίντεο στέλν εται στον πελάτη. Ο πελάτη ς απο κωδικοποιεί το λα μβ ανό μενο stream βίντεο και το αποκω δ ικοποιημένο βίντεο επιδ εικνύ ετα ι. Αυτή η διαδ ικασία επιτρ έπε ι στα δεδομένα του βίντεο, να σταλούν κα ι να χρησιμοποιη θούν σ ε πρ αγ ματικό χρόνο. Ο πελάτης ζητά συν εχώς τα νέα δεδο μένα από τον εξυπηρ ετητή και το ποσό των δεδο μένων που ζητή θηκε μπορ εί να ποικίλει βασισμένο στο πε ριεχόμενο του συμπιεσμένου βίντεο. Σε απάντηση στο αίτημα του πελάτη, ο εξυπηρ ετητή ς δια βάζει τον ζητού μενο αριθμό των bytes από το αρχείο 18

22 MPEG και τα στ έλνει στον πελάτη. Το set-top box μπορεί τελικά να έχει αρκετή μνή μη για να κρατή σει μία ολόκλη ρη σκηνή, εντούτοις, αυτή τη στιγμή ο πελάτης δεν χρε ιάζεται ένα μεγάλο buffer και κατά συνέπεια το σύστημα είναι αρκετά οικονομικό. Όταν το τέλος του αρχείου MPEG έχει φτάσει, το πρόγραμμα του πελάτη ολοκληρ ώνει την εγκα τεστημένη σύνδεση. Σ ε αυτό το σύστημα, ο εξυπηρετητής είναι σε θέση να χειρίζετ αι διάφορα αιτήματα από πολλαπλούς πελάτες, οποιαδήποτε στιγ μή. στους συνδρομητές Σχήμα Σύ στημα VoD. β ίντεο database -- -~J Σχήμα Δομή VoD δύο επιπέδων. 19

23 Σχήμα Δομή VoD τριών επιπέδων. 3.3 Επικοινωνία -Πακετοπο ίηση στο σύστημα MPEG Μια εισαγωγή στο σύστημα MPEG-2 Το επίπεδο του συστήματος του MPEG-2 πακετάρει streams βίντεο και ήχου και μεταφέ ρει τα δεδομένα του βίντεο από τον κωδικοποιητή στον αποκωδικοποιητή. Τα συστήματα MPEG-2 εκτελούν ένα διπλό επίπεδο πολυπλεξίας όπως φαίνεται στο σχήμα Το πρώτο επίπεδο παράγει τα στοιχειώδη streams (packetized elementary streams-pes) - τα πακετοποιημένα streams βίντεο, ήχου, δεδομένων και ελέγχου στα MPEG-2 συστήματα τα οποία παράγονται από τα στοιχειώδη streams. Το PES περιέχει timestamps για την παρουσίαση των διαφορετικών streams που απαιτούν συγχρονισμό π.χ βίντεο, ήχο και ιδιωτικά δεδομένα.

24 Το δεύτερο επίπεδο παράγει streams συστήματος που εξαρτώνται από το προοριζόμενο μέσο επικοινωνίας. Υπάρχουν δύο τύποι από MPEG-2 streams συστήματος: το stream μεταφοράς (transport stream-ts) και το stream προγράμματος (program stream-ps). Το MPEG- 2 stream προγράμματος ειδικεύεται για ένα μέσο χωρίς λάθη, όπως η τοπική αποθήκευση, ενώ το MPEG-2 stream μεταφοράς χρησιμοποιείται για περιβάλλοντα επιρρεπή σε λάθη. Το δεύτερο επίπεδο παρέχει τις λειτουργίες για να πολυπλέξει πολλαπλά προγράμματα σε ένα ενιαίο stream μεταφοράς. Με άλλα λόγια οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται σε MPEG-2 για την μεταφορά, είναι η δειγματοληψία από τα συνεχόμενα streams δεδομένων και οι μηχανισμοί πολυπλεξίας οι οποίοι παράγουν δυαδικά πακέτα από streams. Οι επικεφαλίδες των πακέτων περιέχουν τις πληροφορίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται από την αποθήκευση ή το σύστημα μετάδοσης. Το πρότυπο του συστήματος του MPEG-2, καθορίζει τη σύνταξη για τα bitstreams που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση, καθώς επίσης και την μετάδοση του MPEG- 2 πάνω σε δίκτυα επικοινωνίας. Το να είμαστε ενδοτικοί με τα πρότυπα των συστημάτων του MPEG-2, μας επιτρέπει την ευρύτερη διαλειτουργικότητα στα δίκτυα επικοινωνίας, τον εξοπλισμό πολυμέσων, τα συστατικά, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες καθώς επίσης και άλλα πρότυπα πολυμέσων που είναι βασισμένα στο MPEG-2..~. PES yuι packεttzatiι:aι τ01> β\νr tο, ήχου και stream δcδομtυων ιιαι οι ιu.ηροφ οριες yuι τον tl'ijyxpoylaμό το" pί.νrιο, ήχ01j 11αι stream 6tδομtνων CD ROM ή ιίλλα μtαα JCωp~ λάθη Σχήμα Δομή δύο επιπέδων του συστήματος MPEG-2 21

25 Κάθε PES μπορ ε ί να περιέχει έναν μεταβλητό αριθμό από bytes από ένα και μόνο ένα στοιχειώδες stream. Ένα ενιαίο stream συστήματος MPEG-2 πε ριλαμβ άν ε ι πολλά PESs. Αυτά τα PESs αποτελούνται από συμπιεσμένα τμήματα δ εδομένων από τον κωδικοποιητή MPEG-2 συν μερικές επικ εφαλίδες που έχουν προστεθ ε ί γ ια να προσδιορ ίσουν τα εσωκλειόμενα δεδομένα στον κατάλληλο κωδικοποιητή. Η διάταξη για το PES παρουσιά ζεται στο σχήμα Μόνο ένας μικρό ς α ριθμός από τους πολυάριθμους τομ είς έχε ι προσδιοριστεί και εξηγηθεί εδώ. Το ID των streams διευκρινίζει τον τύπο του στοιχειώδους stream, μαζί με τις πλήρ ε ις προδιαγραφ ές. Το μήκο ς του πακέτου του PES διευκρινίζει τον αριθμό των bytes στο πακ έτο του PES.O αναρριχώμενος έλεγχο ς διευκρινίζε ι τον τρόπο αναρρ ίχηση ς. Ένα bit πρ οτ ε ραιότητας 1 αντιπροσ ωπεύει μια υψηλή προτεραιότητα και μια χα μηλή προτεραιότητα αντιπροσωπεύεται από ένα Ο. Το μήκος δεδομένων τη ς επικεφ αλίδ α ς του PES, διευκρινίζ ει τον αριθμό των bytes που χρησιμοποιούνται και για τους προαιρετικούς τομ είς και για το γέμισμα των bytes στην επικεφαλίδα. Το PTS ε ίναι το time stamp παρουσίαση ς και το DTS είναι το time stamp αποκωδικοποίηση ς. Το ESCR ε ίν αι το στοιχειώδες stream αναφο ρά ς ρολογιού, το οποίο δ ε ίχνε ι τον προοριζόμενο χρόνο άφιξης στον αποκωδικοποιητή συστήματος στόχου (STD). Το ποσοστό του στοιχειώδους stream (ES), διευκρινίζει το ποσοστό στο οποίο το STD λα μβάν ει το PES. Ο κυκλικός έλεγχος πλεονασμού του PES (CRC) ε ίναι για τον έλεγχο λαθών. Η επικεφαλίδα πακέτων είν αι μια PS επικεφαλίδα πακέτων. Το πρόγραμμα του μετρητή ακολουθίας πακέτων, μετρά τον αριθμό των streams συστημάτων. Τα P-STD, διευκρ ινίζουν το μέγεθος του buffer του STD. Η επέκταση του τομέα είναι προαιρ ε τική. Τα bytes γε μίσματος χρησιμοποιούνται γ ια να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τη ς επικοινωνίας των δικτύων. Τα bytes δεδομένων των πακέτων του PES -το ωφέλιμο φορτίο PES- αντιπροσωπεύουν το συμπιεσμένο stream βίντεο, όπως φαίνεται στ ο σχήμα καθώς επίσης και τα streams ή χου και δεδομένων. Το stream του βίντεο αρχίζε ι μ ε μια επικεφαλίδα ακολουθία ς, κατόπιν μια επ έκταση ακολουθίας και τα σχετικά δεδομένα. Μια ακολουθία π ε ριέχει πολλαπλές ο μάδ ες εικόνων (GOPs). Ένα GOP περιέχε ι διάφορες εικόν ε ς, μια ε ικόνα πε ριέχε ι δ ιάφορα κομμάτια και ένα κομμάτι περ ιέχει μερικά macroblocks. Οι γ ρ α μμ ές ανατροφοδότησης αντιπροσωπεύουν τις πολλαπλές υπομονάδ ες που ~

26 πε ρ ιλα μβ άνονται σ ε μια μονάδ α. Η ακολου θ ία του κώδικα τέλου ς δ ε ίχν ε ι το τέλος μ ιας ακολουθία ς. Πα κέτο PES PES Πρ ό - μή κο ς Έλεγχο ς Προ- μή κ ος ES θ εμα Stream π α - 10 αναρ - τε ραιό-... επι- PTS ESCR ανακωδ ι κό ς ID κέτου (2) ρίχηση ς τ ητα κ εφαλί - (33) (24) λογ ία αρχή ς (8) (16) (2) ( 1) δ ας DTS (22) (24) δ εδο- (33) μ ένων (8) ~ Πρό - PES Το μ έ ας γραμ μ α PS ιδ ι ω- επι - ακο -... CRC... τι κά κ ε φαλί- λουθίας ( 16) δεδ ο - δ ας πακ έτοι μένα πακ έτοι (7) ( 128) (8) PES P-STD buffer ( 16) (8) τομ έας επέ κταση ς Bytes γε μ ίσματο ς PES bytes δεδομένων π ακ έτου Σχήμα 3.3. / -2 Δ ιάταξη του PES Επ έ κταση_ ακο - Επι- λου θίας, κ εφ αλ ίδ α επέκτασ η_ ακο - ~ ----.,. λο υ θίας κ α ι δ εδο μ ένα_ χρήστη ( Ο) Επικ ε φαλίδα, ο μάδ ας_ απ ό ε ικ ό να, -,,. επ έκταση_ κ αι δεδ ομ έ να_ Επ ικεφα - λίδα - ε ι κόνας, επ έ κτα ση_ κω δ ικ ο - π ο ίηση ς_ ε ικ ό ν ας, επέ κτ αση_ Δεδο μ ένα ε ικόνας -,,. π εριλα μβ ά- νοντα ς_ κομμάτια ~- χρ ήστη(! ) κα ι δεδο μ ένα_ χρ ήστη (2) Κομμάτια περιλα μ βά Σχήμα Δ ιάταξη του β ί ντεο bitstream. νοντας macro-blocks 23

27 ,,,_ ~.-----~ Ένα PS αποτελείται από ένα ή περισσότερα PES το οποίο έχει μια κοινή βάση, που τοποθετείται σε ένα ενιαίο stream. Με άλλα λόγια ένα PS συνδυάζει ένα stream βίντεο με δύο stream ήχου, καθώς επίσης και ένα βοηθητικό stream δεδομένων που περιέχουν τους υποτίτλους. Ειδικότερα, αυτά τα PESs μοιράζονται μια κοινή χρονική βάση έτσι ώστε τα stream βίντεο και ήχου να μπορούν να αποκωδικοποιηθούν κατά τρόπο σύγχρονο χρησιμοποιώντας παραδείγματος χάριν, το PTS. Αυτά τα πακέτα έχουν συνδέσει τις επικεφαλίδες που παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για ένα πρόγραμμα. Τα πακέτα PS έχουν μεταβλητό μέγεθος και σχετικά μεγάλα πακέτα. Λόγω των χαρακτηριστικών μεταβλητού μήκους, ένα PS δεν είναι κατάλληλο για την αξιόπιστη διόρθωση λάθους. Αφ' ετέρου, ένα PS έχει χαμηλό oνerhead και επομένως είναι ιδανικά κατάλληλο για περιβάλλοντα χωρίς λάθη ή σχεδόν χωρίς λάθη, όπως ένα CD-ROM. Το MPEG-2 είναι μια πολυπλεξία μονού επιπέδου αφού τα streams βίντεο και ήχου πακετάρονται μόνο μέσα σε πακέτα PES, που πολυπλέκονται στη συνέχεια σε ένα PS Το MPEG-2 Stream Μεταφοράς Το stream μεταφοράς σχεδιάζεται για περιβάλλοντα επιρρεπή σε λάθη, τέτοια όπως είν αι με απώλειες ή θορυβώδη μέσα. Ως εκ τούτου, τα stream μεταφοράς χρησιμοποιούνται για την μετάδοση MPEG-2 πάνω σε δίκτυα επικοινωνίας όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την επίγεια και τηλεοπτική μετάδοση μέσω δορυφόρου, την καλωδιακή τηλεόραση και το ασύρματο καλώδιο. Χρησιμοποιείται επίσης για την καταγραφή στη μαγνητοταινία. Το MPEG-2 stream μεταφοράς ονομάζεται υπό αυτή την μορφή, επειδή παρέχει την εισαγωγή στο επίπεδο μεταφοράς στο πρότυπο αναφοράς του OSI. Με άλλα λόγια, το TS δεν είναι το επίπεδο μεταφοράς. Οι μονάδες δεδομένων καθορισμένου μήκους απλοποιούν την ανίχνευση και την αποκατάσταση λάθους. Στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα της διαδικασίας της κωδικοποίησης TS. Το TS είναι πολυπλεξία δεύτερου επιπέδου, αφού τα streams βίντεο και ήχου πρώτα πακετοποιούνται σε PES πακέτα και έπειτα σε πακέτα μεταφοράς. Τέλος, τα πακέτα μεταφοράς πολυπλέκονται.

28 ο:λυ- wmης \..,.. Tr.uιsport Stιeam J SbMms Με Σχήμα Κωδικοποιητής MPEG-2 stream μεταφοράς. Το stream μεταφοράς συνδυάζει ένα ή περισσότερα PES με μία ή περισσότερες ανεξάρτητες χρονικές βάσεις σε ένα ενιαίο stream. Το transport stream αποτελείται από ένα αριθμό καθορισμένου μεγέθους, 188-byte, πακέτων μεταφοράς που μεταφ έρουν το ωφέλιμο φορτίο που πρ οέρχεται από πολλαπλά MPEG-2 stream προγράμματος. Επειδή το MPEG-2 μεταφέρεται πάνω στο ΑΤΜ, το AAL 1 cell ωφέλιμου φορτίου είναι 47 bytes, και επο μένως τέσσερα cell αρμόζουν στο 188-byte πακέτο μεταφοράς. Ένα PES πακέτο περιέχει ένα ωφέλιμο φορτίο 184-byte συν μια επικεφαλίδα 4-byte. Η PES επικεφαλίδα ακολουθεί πάντα μια επικεφαλίδα transport stream και ευθυγραμμίζεται με την αρχή του επόμενου ωφέλιμου φορτίου πακέτων TS. Μετά από μια απώλεια πακέτων, ένας αποκωδικοποιητής μπορεί εύκολα να ξανασυγχρονιστεί, με την ανίχνευση του sync byte στην αρχή κάθε πακέτου TS όπως φαίνεται στο σχήμα Υπάρχει ένας προαιρετικός τομέας προσαρμογής που παρουσιάζεται στο σχήμα και ο έλεγχος για αυτόν τον τομέα δείχνει εάν υπάρχει ένας τομέας ή /και ένα ωφέλιμο φορτίο προσαρμογή ς. Ο δείκτης μεταφοράς λάθου ς της επικεφαλίδας δείχνει στο αδιόρθωτο bit λάθους σε αυτό το πακέτο TS. Ένας δείκτης έναρξης μονάδας ωφέλιμων φορτίων 1 δείχνει ότι το ωφέλιμο φορτίο περιέχει πακέτα PES, διαφορετικά, το ωφέλιμο φορτίο είναι απλά ένα πρόγραμμα συγκεκριμένης πληροφορίας (PSI). Μετά από την επικεφαλίδα και οποιο δήποτε τομέα προσαρμογής, το ωφέλιμο φορτίο ενός πακέτου stream μεταφοράς αποτελείται από την επόμενη ο μάδα από bytes από ένα πακέτο PES αρχίζοντας με την επικεφαλίδα PES. Ένα MPEG-2 stream μεταφοράς μεταφέρει ένα

29 αριθμό στοιχειωδών stream και οι οδηγίες που απαιτούνται για να συνδέσουν ένα ιδιαίτερο στοιχειώδες stream με τα συγκεκριμένα προγράμματα, ολοκληρώνονται μέσω της χρήσης μιας περιγραφής κάθε προγράμματος που φέρεται μέσα στο MPEG-2 stream μεταφοράς. Αυτή η περιγραφή απαιτεί συνήθως έναν ιδιαίτερο πίνακα γνωστό ως πίνακας προγ ράμματο ς χαρτών, ο οποίος πρέπει να δοθεί για κάθε ένα πρόγραμμα και στέλνεται περιοδικά. Δεδο μένου ότι το TS διαμορφώνεται άμεσα από τα PES πακέτα, τα stream προγράμματος μπορούν να αναδημιουργηθούν από αυτά τα TSs. Τα πακέτα του MPEG-2 stream μεταφο ράς, πληροφοριών : μεταφέρουν δύο τύπους 1. Τις συμπιεσμένες πληροφορ ίες MPEG-2, οι οποίες αποτελούνται από τα στοιχειώδη stream βίντ εο, ήχου ή δεδομένων. Αυτά τα στοιχειώδη streams μπορούν να συγχρονιστούν στενά για τα ψηφιακά προγράμματα τηλεόρασης, ή να μη συγχρονιστούν για το 'κατέ βασμα ' του λογισμικού ή των παιχνιδιών. 2. Τους σχετικούς πίνακες συσχέτισης σημάτων, οι οποίοι περιέχουν μια περιγραφή για το πώς τα στοιχειώδη streams συνδυάζονται για να κατασκευάσουν τα προγρ άμματα, καθώς επίση ς και μία περιγραφή αυτών των προγραμμάτων. Αυτοί οι πίνακες, που υποδ εικνύονται από τον δείκτη εκκίνησης μονάδων ωφέλιμου φορτίου, είναι PSI που περιέχουν τους δείκτες των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στην πολυπλεξ ία, η οποία ομαδοποιεί τα PES πακέτα για να διαμορφώσει ένα ενιαίο πρόγραμμα. Αυτοί οι δείκτες περιλαμβάνουν τους πίνακες ένωσης προγράμματος, τους πίνακες χαρτών προγράμμ ατος, τους πίνακες πληροφοριών δικτύων και τους υπό όρους πίνακες πρόσβαση ς. Αυτοί οι πίνακες μεταφέρονται σε τμήματα και κάθε τμήμα PSI είναι ένα κομμάτι ενός πίνακα PSI. Τα τμήματα PSI δεν είναι συγχρονισμένα και μπορούν να είναι προστατευμένα από ένα CRC

30 188 bytes Επικεφαλίδα πακέτου Stream μεταφοράς Ωφέλιμο φορτίο : PES πακέτο ή PSI δεδομένα Επικεφαλίδα πακέτου Stream Μεταφοράς Δείκτης Δείκτης Έλεγχος Προ- Έλεγχος Τομέας μετα- μονάδας αναρ- τεραιότητα τομέα Μετρητής προσ- Sync φοράς αρχής ρίχηση ς μετα- PID προσ- συνέχειας αρμογής byte λάθους ωφέλιμου μετα- φοράς (13) αρμογής (4) (προ- (8) (\) φορτίου φοράς (1) (2) αιρετικός) (\) (2) Σχήμα Διάταξη του stream μεταφοράς. Ο αριθμός μέσα στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύει τον αριθμό των bits. Ο προσδιοριστής πακέτων (PID) προσδιορίζει τον τύπο του ωφέλιμου φορτίου σε ένα πακέτο TS, και ο μετρητής συνοχή ς μετρά τον αριθμό των TS πακέτων με το ίδιο PID. Κάθε PID προσδιορίζε ι τη μ εταφορά ενός ιδιαίτερου συμπιεσμένου stream ή ενός ιδιαίτερου πίνακα σήματος. Δύο CRCs χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση λάθους : ένα στην PES επικεφαλίδα για τον έλεγχο της σύνδεσης δικτύων στην οποία ένα CRC υπολογίζεται πάνω στο προηγούμενο μεταφερόμενο πακέτο PES, και ένα στις πληροφορίες PSI για να καθορίσει εάν ένα τμήμα έχε ι αλλοιωθεί. Δεδομένου ότι συνήθω ς ένα τμήμα είναι μικρό, το CRC είν αι ικανό για την ανίχνευση λάθους.

31 4 Τ α πρωτόκολλα του στ ρώ ματος AAL στο ΑΤΜ 4.1 Γενικά Δεν είνα ι εντελώς ξεκάθα ρο το κατά πόσον το ΑΤΜ διαθέτει στρώμα μεταφοράς. Από τη μια πλευρά, το στρώμα ΑΤΜ έχει τη λε ιτουργικότητα ενός στρώματο ς δικτύου και υπάρχε ι ένα άλλο υπερκείμενό του στρ ώμα (το AAL), που κατά κάποιον τρόπο καθιστά το AAL στρώμα μ εταφορά ς. Ένα από τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται εδώ (το AAL 5) είναι από λειτουργικής πλευράς παρόμοιο με το UDP, το οποίο είναι αναμφίβολα πρ ω τόκολλο μεταφορά ς. Από την άλλη, κανένα από τα πρωτόκολλα AAL δεν εξασφαλίζει αξιόπιστη από άκρο σ ε άκρο σύνδ εση, όπως το TCP. Το στρώμα AAL στα δίκτυα ΑΤΜ είναι ριζοσπαστικά διαφορετικό από το TCP, κυρίως επειδή οι σχεδιαστές ενδιαφέρονταν π ερισσότ ε ρο να μεταδώσουν συρμούς φωνής και βίντεο, όπου η γρήγορη μετάδοση είναι πιο σημαντική από τη σωστή μετάδοση. Το στρώ μα του ΑΤΜ απλώς στέλνει cells των 53 byte το ένα μετά το άλλο. Δεν διαθέτει έλεγχο λαθών, ούτε έλεγχο ροής, ούτε κάποιο άλλο έλεγχο. Συνεπώς, δεν προσαρμό ζεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις που χρειάζονται οι περισσότερες εφα ρμογές. Για να αν τιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα η ITU καθόρισε ένα από άκρο σε άκρο στρώμα πάνω από το στρώμα ΑΤΜ. Αυτό το στρώμα προσαρμογής ΑΤΜ, ονομάζεται AAL (ΑΤΜ Adaptation Layer). Ο στόχο ς του AAL είναι να πρ οσφ έρε ι χρήσιμες υπηρ ε σίες σε προγρά μματα εφ αρμογών και να τα θωρακίσει από τους μηχανισμούς κατάτμηση ς των δεδομένων σε cells στην αφετηρία και συναρμολόγησής τους στον προορισμό. Όταν η ITU άρχισε να ορίζε ι το AAL, δ ιαπ ίσ τωσε ότι διαφορετικές εφαρμογ ές είχαν διαφορετικές απαιτήσεις, έτσι οργάνωσε κάποιες υπηρεσίες που ονομάζονται Α, Β, C και D. Τα πρωτόκολλα του AAL λειτουργούν με βάση αυτές τις κατηγορίες υπηρεσιών, δηλαδή από το AAL 1 έως το AAL 4 αντίστοιχα. Αργότερα το AAL 3 και το AAL 4 συγχωνεύτηκαν στο AAL :Χ επειδή οι τεχνικ ές απαιτήσεις τους ήταν παρόμοιες. Ωστόσο, αργότερα διαπίστωσαν ότι

32 κανένα απ ' αυτά δεν ήταν αρκετά καλό. Γι' αυτό ορίστηκε ένα νέο πρωτόκολλο, το AAL 5. Συγχρονισμός Απαιτείται ΚλάσηΑ Κλάση Β Κλάση C Ροή bit Σταθερή Μετα βλητή Σύνδεση Προσανατολισμός στη σύνδεση Δεν απαιτείται Τύπος 314 Πρωτόκολλο Τύπος 1 Τύπο ς 2 Τύπος 5 Κλάση D Ασύνδετη Τύπος 3/4 Σχήμα 4.1 Οι αρχικi-ς κατηγορίες υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τοααι Η δομή του στρώματος προσαρμογής του ΑΤΜ Το στρώμα προσαρμογής ΑΤΜ χωρίζεται σε δύο μεγάλα τμήματα, το ένα από τα οποία συχνά χω ρίζε ται περαιτέρω. Το πάνω τμήμα του στρώματος προσαρμογής ΑΤΜ ονομάζεται υπόστρωμα σύγκλισης CS (convergence sublayer). Η δουλειά του είναι να παρέχει τη διεπαφή με την εφαρμογή. Αποτελείται από ένα υποτμήμα που είναι κοινό για όλες τις εφαρμογές και από ένα υποτμήμα ξεχωρ ιστό για κάθε εφαρμογή. Οι λειτουργίες καθενός από τα δύο τμήματα εξαρτώνται από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται, αλλά περιλαμβάνουν την πλαισίωση μηνυμάτων και τον έλεγχο λαθών. Επίσης, στην αφετηρία, το υπόστρωμα σύγκλισης είναι υπεύθυνο για την αποδοχή των συρμών bit ή των αυθαιρέτου μήκους μηνυμάτων από τις εφαρμογές και τη διάσπασή τους σε κομμάτια των 44 έως 48 byte για μετάδοση. Στον προορισμό, το υπόστρωμα αυτό συναρμολογεί ξανά τα cells ώστε να σχηματίσουν τα αρχικά μηνύματα. Το κατώτερο τμήμα του AAL καλείται υπόστρωμα τεμαχισμού και συναρμο λόγ ησης SAR (Segmentation And Reassembly). Μπορεί vα προσθέτει επικεφαλίδες και ουρές στις μονάδ ες δεδομένων που του δίνονται από το υπόστρωμα σύγκλισης, ώστε να σχηματίσει το ωφέλιμο φορτίο των cells. Αυτά τα ωφέλιμα φορτία δίνον τ αι μετά στο στρώμα ΑΤΜ για μετάδοση. Στον προορισμό, το υπόστρωμα SAR 29

33 ανασυνθέτει τα cells σε μηνύματα. Ουσιαστικά, το υπόστρωμα SAR ασχολείται με τα cells, ενώ το υπόστρωμα σύγκλισης ασχολείται με τα μηνύματα. εσία υπόστρωμα τεμαχισμού και συναρμολόγησης Στρώμα ΑΤΜ Φυσικό στρώμα Σχήμα Το μοντέλο ΑΊΜ όπου φαί1 εται το στρ ώμα προσαρμογής του Α ΊΜ και τα υποστρώματά του. 4.2 Χαρτογράφηση MPEG-2 στο AAL Η τεχνική χαρτογράφησης Το AAL 1 είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση κίνησης κατηγορία ς Α, δηλαδή, κίνησης πραγματικού χρόνου, σταθερού ρυθμού bit, με σύνδεση, όπως ο ασυμπίεστος ήχος και το βίντεο. Η εφαρμογή τροφοδοτεί τα bit με σταθ ε ρό ρυθμό και αυτά πρ έπει να μεταφερθούν στο άλλο άκρο με τον ίδιο σταθερό ρυθμό, μ ε την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση, επιβάρυνση και τρέμουλο Uitter). Το AAL 1 χρησιμοποιεί το υποστρώμα σύγκλισης και το υποστρώμα SAR. Οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες που παρ έχονται από το AAL 1 περιλαμβάνουν 1. μια σταθερή διανομή ποσοστού δυαδικών ψηφίων τη ς υπηρεσίας μονάδων δεδομένων (SDUs). 2. μεταφορά των πληροφοριών συγχρονισμού μεταξύ τη ς πη γ ή ς και του προορισμού, όπως επίσης αποκατάσταση συχνότητας ρολογιών πηγής στο δέκτη. 30

34 3. μεταφορά των πληροφοριών δομής μεταξύ της πηγής και του προορισμού, και αποκατάσταση της δομής πηγής δεδομένων στο δέκτη. 4. ανίχνευση και χειρισμός των λαθών. 5. χειρισμός της μεταβολής καθυστέρηση ς κελιών (cells) και της καθυστέρησης συγκέντρωσης κελιών ωφέλιμων φορτίων. Η μονάδα δεδομένων του πρωτοκόλλου SAR (PDU) αποτελείται από 48 bytes. Όπως φαίνε ται στο σχήμα το πρώτο byte περιέχει το πρωτόκολλο ελέγχου πληροφορίας (PCI), και τα άλλα bytes περιέχουν το SAR-PDU. Το PCI περιλαμβάνει τον τομέα αριθμού ακολουθίας (SN) και τα άλλα για τον υπολογισμό και την προστασία αριθμού ακολουθίας (SNP) για το CRC και για το paήty (ισότητα). Υπενθυμίζουμε ότι το MPEG-2 TS πακέτο είναι 188 bytes και το ωφέλ ιμο φορτίο κελιών του AAL 1 είναι 47bytesέτσιώστε 188 = 4*47. 5 bytes 4 bits 4 bits 47 bytes SAR.PDU ωφέλιμο C811~ SΝτομtας SΝ Ρτομtας φορτiο ΑΤΜ ωφέλιμο φορτίο cell : 48 bytes Σχήμα Η δομή του ALL 1 cell. Το AAL 1 παρ έχει δύο τρόπου ς λειτουργιών : μια μη δομημένη μεταφορά δεδομένων και μια δομημένη μεταφορά δεδομένων. Η μη δομημένη μεταφορά δεδομένων μεταφέρει τα δεδομένα bit προς bit και το ρολόι είναι συγχρονισμένο για ένα ιδιαίτερο bit. Αντίθετα, η μη δομημένη μεταφορά δεδομένων είναι byte προς byte και το ρολόι είναι συγχρονισμένο για ένα ιδιαίτερο byte. Ο χρονισμός της πληροφορίας είναι σημαντικό ς για τον συγχρονισμό των streams βίντεο και ήχου και για τη διαχείριση αποκωδ ικοποιητών buffer για να αποφύγουν την υποχείλιση ή την υπερχείλιση των buffer. Το πρότυπο χρονισμού του συστήματος MPEG-2 παρουσιάζεται στο σχήμα Υπάρχουν δύο τύποι timestamps στο MPEG-2 : 31

35 1. Ο πρώτος τύπος είναι ένα timestamp αναφοράς σε 27 MHz που βρίσκεται : α. στο PES β. στο stream προγράμματο ς γ. στον τομέα προσαρμογή ς του stream μεταφοράς. 2. Ο δεύτερο ς τύπος timestamp καλείται timestamp αποκωδικοποίησης (DTS), ή timestamp παρουσίασης (PTS), το οποίο έχει ανάλυση 90 KHz στην επικεφαλίδα PES. Δείχνουν τον ακριβή χρόνο όταν stream βίντεο ή ήχου πρέπει να αποκωδικοποιηθεί ή να παρ ουσιαστεί. Τα DTSs και τα PTSs δεν είναι σχετικά εάν τα timestamp αναφοράς δεν είναι παρόντα. Τα DTSs και τα PTSs παρεμβάλλονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα streams βίντεο, ήχου και δεδομένων. Βίνn Ήzος - Ι{ιο) Αω- Ι{ιο)Αω ~'Ιή ς η pυ Jι'ίτεφ~'Ιή l 1 Jdvoτ:ί()1)1JJJ I.. ι.- ~ πο;\ιι- 1,. ~:ς Πο;\ιι-,.,,... / \ iwjιιαμη\ ~ Δηαuο : ιιαμης μπα.-...,, ~ φορiς \. ;./' ιu:τι;ι.- Στ~ι~..J ~οο.ννστιρηοη ~ Στ~ι~ ~οο.ννστιρηοη φορι:ις Βίνn ο Σχήμα Πρότυπο χρονισμού του συστήματος MPEG-2 Για να επαναφέρουμε το ρολόι σε έναν δέκτη, το μοντέλο συγχρονισμού του προτύπου MPEG-2 υποθ έτει μια σταθερή καθυστέρηση μέσω του δικτύου. Φυσικά αυτή η καθυστέρηση δεν είναι αληθινή λόγω της καθυστέρηση ς των jitters. Τα timestamps αναφοράς που παραλαμβ άνονται από τον αποκωδικοποιητή συγκρίνονται με το ρολόι του αποκωδικοποιητή και οι διαφορές μεταξύ των δύο χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν τη φάση του αποκωδικοποιητή για να κλειδώνει επάνω στο ρολόι του κωδικοποιητή. Σε πε ριπτώσεις που απ αιτείται ο συγχρονισμός π.χ σε τηλεοπτικές μεταδόσ εις, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν timestamps, συμπεριλαμβανομένης 32

36 της αναφοράς, DTS και PTS. Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται, όπως για παιχνίδια ή για το 'κατέβασμα' λογισμικού, δεν χρησιμοποιείται ούτε αναφορά ούτε timestamps DTS/PTS. Το ρολόι υπηρεσιών για το AAL 1 μπορεί να είναι είτε σύγχρονο είτε ασύγχρονο. Στη σύγχρονη λειτουργία, το ρολόι υπηρεσιών είναι κλειδωμένο σε ένα ρολόι δικτύων. Στην ασύγχρονη λειτουργία, η μέθοδος του συγχρονισμένου υπολοίπου του timestamp (SRTS) μπορ εί να χρησιμοποιηθεί από το δέκτη για να ανακτήσει το ρολόι πηγής. Η μέθοδος SRTS κωδικοποιεί την διαφορά συχνότητας μεταξύ του ρολογιού του κωδικοποιητή και του ρολογιού δικτύου που είναι διαθέσιμο στον κωδικοποιητή και τον δέκτη. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαφορά συχνότητας και το ρολόι δικτύου, ο δέκτης μπορεί να παράγει ένα ρολόι χωρίς λάθη Qitter-free clock), παρά την παρουσία καθυστέρησης των cells. 4.3 Χαρτογράφη ση MPEG-2 στο AAL 5 ΑΤΜ Επισκόπηση των προτύπων του φόρουμ του Αναπτύσσοντας τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν τη χρήση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών πολυμέσων (AMS) για τα στρώματα προσαρμογής του ΑΤΜ, είναι μια εστίαση από την ομάδα εργασίας πτυχών και εφαρμογών (SA&A) από την τεχνική επιτροπή του φόρουμ του ΑΤΜ. Η SA&A που λειτουργεί και από κοινού με το ISO/IEC MPEG και το ITU-T ομάδα μελέτης 15, έχει υιοθετήσει το σχήμα του MPEG-2 stream μεταφοράς ως σημείο διαλειτουργικότητας για τον συγχρονισμό και την πολυπλεξία των πολυμέσων. Το φόρουμ του ΑΤΜ ολοκλήρωσε μια προδιαγραφή αποκαλούμενη ''Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες Πολυμέσων : Προδιαγραφή 1.0 Video οπ Demand" τον Δεκέμβριο του Η προδιαγραφή AMS VoD 1.0 του φόρουμ του ΑΤΜ τυποποιεί ένα απλό σχέδιο πακετοποίησης (packing) για την μετάδοση βίντεο χρησιμοποιώντας το AAL 5. Συγκεκριμένα γίνεται μια χαρτογράφηση των MPEG-2 streams μεταφοράς σε AAL 5 πρωτόκολλο μονάδας δεδομένων (PDU). Τα δίκτυα του ΑΤΜ που προορίζονται για τη χρήση σε αυτήν την προδιαγραφή AMS VoD, περιλαμβάνουν : ΑΤΜ πάνω σε HFC, ΑΤΜ πάνω σε DSL και σε SONET, καθώς επίσης 33

37 και άλλα δίκτυα που συνδέονται με τα δίκτυα του ΑΤΜ. Το AMS VoD 1.0 έχει λάβει την ευρεία υποστήριξη από σημαντικούς κατασκευαστές όπως η ΙΒΜ, τα συστήματα AG, CSELT, Nuko και άλλα. Προϊόντα βασισμένα σε αυτήν την προδιαγραφή είναι διαθέσιμα σήμερα. Το φόρουμ του ΑΤΜ σκοπεύει να υποστηρίξει ποικίλε ς εφαρμογές, όπως υπηρεσίες συνδιάλεξης και μεταδόσεις υψηλής ποιότητας Διαμόρφωση και μοντέλα αναφορ ά ς Το VoD επιτρέπει στους χρήστες να αποφασίσουν τι να δουν και πότε να το δουν. Το φόρουμ του ΑΤΜ καθορίζει το AMS VoD ως ασυμμετρική υπηρεσία που χρησιμοποιεί διάφορες συνδέσεις για να μεταφέρ ει το κωδικοποιημένο βίντεο από έναν εξυπηρετητή βίντεο σε ένα πελάτη, χαρακτηριστικά ένα set top τερματικό (STT) ή ένα PC. Ο αποκωδικοποιητής στο STT συγκεντρώνει εκ νέου, αποσυμπιέζει και αποκωδικοποιεί τα streams. Έπειτα μετατρέπει τα σήματα βίντεο σε αναλογικά σήματα για την παρουσίαση σε μια οθόνη. Η σηματοδότηση διεπαφής χρήστη-δικτύου (UNI) υιοθετείται για να εγκαταστήσει την σύνδεση βίντεο μεταξύ του πελάτη και του εξυπηρ ετητή, η οποία είναι μια σύνδεση σημείου προς σημείο. Το AMS VoD 1.0 δεν προσδιορίζει καμία υπηρεσία ελέγχου χρήστη-χρήστη, όπως rewind, pause και fast forward, ή διαμορφώσεις σημε ίου προς πολλαπλά σημεία για VoD. Το AMS VoD 1.0 είναι περιορισμένο σε MPEG-2 streams μεταφοράς που περιέχουν μόνο ένα πρόγραμμα, αποκαλούμενο ενιαίο πρόγραμμα μεταφοράς stream (SPTS). Αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από πολλαπλά στοιχειώδη streams - ένα stream βίντεο, πολλαπλά streams ήχου και ιδιωτικά streams δεδομένων - και ε ίναι βασισμένο σ ' ένα ενιαίο ρολό ι αναφοράς, το οποίο είναι το MPEG-2 TS PCR. Το σχήμα επεξηγε ί την διαμόρφωση αναφοράς του AMS VoD. Πέντε Interfaces χρησιμοποιούνται για να καθιερώσουν και να ελέγξουν τη σύνοδο του AMS VoD, την μετατροπή cells και τα streams μετάδο σης βίντεο : 1. Interface 1: ανήκει στο επίπεδο ελέγχου του ΑΤΜ για την σηματοδότηση διεπαφής χρήστη-δικτύου (UNI). Οι διεπαφές 2 και 5 καθιερώνονται χρησιμοποιώντας αυτήν τη διεπαφή. 34

38 2. Interface 2: ανήκει στο επίπεδο χρηστών του ΑΤΜ για την ροή stream βίντεο και καθιερώνονται στο τέλος nterface 3: ανήκει στο επίπεδο χρηστών του ΑΤΜ για τις πληροφορίες ελέγχου συνόδου του AMS VoD. Το ε ικονικό κύκλωμα (VC) του Interface 3 κα θιε ρών εται πριν τα VCs αντιστοιχηθούν στα Interfaces 2 και Interface 4: ανήκε ι στο επίπεδο ελέγχου του ΑΤΜ για την σηματοδότηση μεταστρ εφόμενου ε ικονικού κυκλώματος για τον έλεγχο σύνδ εση ς του ΑΤΜ. Το VC του Interface 4 στέλνει τις απαραίτητες πληροφορίε ς για να καθιερώσουν τα VCs που αντιστοιχούν στα Interfaces 2 κα ι Interface 5: ανήκει στο επίπεδο χρηστών του ΑΤΜ για τις πληροφορ ίες ελέγχου χρήστη-χρηστών. Αυτό το VC πρέπει να καθιερωθεί πριν από το VC που αντιστοιχεί στην διεπαφή 2. Σχήμα Διαμόρφωση αναφοράς του AMS (Audiovisual Multimedia Services) VoD. Τα Interfaces 1 μέχρι 5 μπορούν να χαρτογραφηθούν ως ξεχωριστά VCs. Το Interface 1 είναι το VC που διατηρείται για τις κανονικ ές λε ιτουρ γίες σηματοδοσία ς (SVC) στο UNI. Το Interface 2 είναι το VC που θα φέρει την αρχή ροή πληροφο ριών. Το Interface 3 είναι ένα VC επιπέδου χρηστών του ΑΤΜ που φέρνει τις πληροφορίες επιπέδου συνόδου. Ο εξυπηρετητή ς VoD και ο πελάτη ς VoD χρειάζεται να επικοινωνούν προκε ιμένου να καθιε ρώσουν και να ελέγξουν τις συνδ έ σεις βίντεο 35

Χρήση MPEG-2 πάνω σε ΑΤΜ Αναγνωστάκη Φωτεινή 2004

Χρήση MPEG-2 πάνω σε ΑΤΜ Αναγνωστάκη Φωτεινή 2004 Χρήση MPEG-2 πάνω σε ΑΤΜ Αναγνωστάκη Φωτεινή 2004 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του τμήματος Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Περίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να κατανοήσουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. MPEG 2 bitstream και πολυπλεξία

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. MPEG 2 bitstream και πολυπλεξία ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 3 MPEG 2 bitstream και πολυπλεξία 2 Μικρότερο δομικό στοιχείο: Το block 8x8 με τους συντελεστές DCT είτε για τη φωτεινότητα ή

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 9 ο Συμπίεση δεδομένων. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ.

Πληροφορική Ι. Μάθημα 9 ο Συμπίεση δεδομένων. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Οι διαφάνειες έχουν βασιστεί στο βιβλίο «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» του B. Forouzanκαι Firoyz Mosharraf(2 η έκδοση-2010) Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY Επόπτης καθηγητής πτυχιακής εργασίας Λάππας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1)

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) (MEG) Εισαγωγή στο MEG-1 Κωδικοποίηση βίντεο οµή βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MEG-1 MEG (Motion ictures Experts Group) ίντεο και ήχος υψηλής ποιότητας ιανοµή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ιεπαφή Εφαρµογών εδοµένων ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων CIRCUIT EMULATION / ATM (Εξοµοίωση Κυκλωµάτων /ΑΤΜ) για ιασύνδεση µε το ίκτυο HellasStream Έκδοση: 12.12.2011 ιεπαφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: Η.264 Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: Η.264 Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: Η.264 Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος ATM Asynchronous Transfer Mode

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ: Κυκλικός Έλεγχος Πλεονασμού CRC codes Cyclic Redundancy Check codes Ο μηχανισμός ανίχνευσης σφαλμάτων στις επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές:

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές: VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχουσες εφαρμογές: Αναπαραγωγή αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (εκπαιδευτικές/ψυχαγωγικές π.χ. video on demand) Οπτικοακουστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου (ένας-προς-έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

SONET/SDH. SDH Synchronous Digital Hierarchy. Εισαγωγή οµή ικτύου SONET/SDH Πλαισίωση Πλαισίωση SONET Πλαισίωση SDH Τοπολογίες SONET/SDH

SONET/SDH. SDH Synchronous Digital Hierarchy. Εισαγωγή οµή ικτύου SONET/SDH Πλαισίωση Πλαισίωση SONET Πλαισίωση SDH Τοπολογίες SONET/SDH ίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης SDH Synchronous Digital Hierarchy, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών SONET/SDH Εισαγωγή οµή ικτύου SONET/SDH Πλαισίωση Πλαισίωση SONET Πλαισίωση SDH Τοπολογίες SONET/SDH

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 13: Κωδικοποίηση βίντεο: MPEG Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 13: Κωδικοποίηση βίντεο: MPEG Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 13: Κωδικοποίηση βίντεο: MPEG Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 10: Κωδικοποίηση ήχου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 10: Κωδικοποίηση ήχου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 10: Κωδικοποίηση ήχου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε κάθε κατεύθυνση καλούνται κανάλια.

Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε κάθε κατεύθυνση καλούνται κανάλια. Συστήματα Μετάδοσης Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH ΜΕΤΑΔΟΣΗ - 1 Ένα Σύστημα Μετάδοσης παρέχει κυκλώματα μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυµέσων 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυµέσων 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Βασικές τεχνικές κωδικοποίησης Κωδικοποίηση Huffman Κωδικοποίηση µετασχηµατισµών Κβαντοποίηση διανυσµάτων ιαφορική κωδικοποίηση Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ITU-T : H.261 (1990), H.262 (1996), H.263 (1995) MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Αποθήκευση, Μετάδοση, Επικοινωνίες, ίκτυα

ITU-T : H.261 (1990), H.262 (1996), H.263 (1995) MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Αποθήκευση, Μετάδοση, Επικοινωνίες, ίκτυα Συµπίεση/κωδικοποίηση βίντεο ITU-T : H.261 (1990), H.262 (1996), H.263 (1995) Συνδιάσκεψη : ISDN, ATM, LANs, Internet, PSTN MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Αποθήκευση, Μετάδοση, Επικοινωνίες, ίκτυα 1 H.261 : εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ)

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) Αυτή η ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου περιέχει τα ακόλουθα: - που βρίσκεται το επίπεδο δικτύου - ποιός είναι ο ρόλος του - ποιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ενδο-πλαισιακή κωδικοποίηση (Intra- frame Coding): Δια-πλαισιακή κωδικοποίηση (Inter-frame Coding):

ΕΙΔΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ενδο-πλαισιακή κωδικοποίηση (Intra- frame Coding): Δια-πλαισιακή κωδικοποίηση (Inter-frame Coding): ΕΙΔΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ενδο-πλαισιακή κωδικοποίηση (Intraframe Coding): κάθε εικόνα αντιμετωπίζεται και κωδικοποιείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες (όπως στο JPEG) Δια-πλαισιακή κωδικοποίηση (Inter-frame Coding):

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγή (Switching)

Μεταγωγή (Switching) Μεταγωγή (Switching) Πως σχηματίζουμε διαδίκτυα Περίληψη Μεταγωγή Κυκλωμάτων (Circuit switching) Μεταγωγή Πακέτων (Packet switching) Μεταγωγή Εικονικών Κυκλωμάτων (Virtual circuit switching) Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

X.25. Επίπεδο πακέτου Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο. ΕΥ, Κεφ. 10 (3/3) ρ Παύλος Θεοδώρου 1

X.25. Επίπεδο πακέτου Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο. ΕΥ, Κεφ. 10 (3/3) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 X.25 1976 ιεπαφή ανάµεσα σε ένα host σύστηµα και σε ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτου Χρησιµοποιείται σχεδόν παγκοσµίως ως διεπαφή σε δίκτυα µεταγωγής πακέτου, καθώς και για τη µεταγωγή πακέτων στο ISDN Έχει

Διαβάστε περισσότερα