Ο τριακονταετής ελλειπτικός (εξ)ευρωπαϊσμός. "Επειδάν τα τριάκοντα έτη εκβαίνωσιν" (προδημοσίευση)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο τριακονταετής ελλειπτικός (εξ)ευρωπαϊσμός. "Επειδάν τα τριάκοντα έτη εκβαίνωσιν" (προδημοσίευση)"

Transcript

1 Γεώργιος Παπαστάμκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ευρωβουλευτής Ο τριακονταετής ελλειπτικός (εξ)ευρωπαϊσμός 1.Εισαγωγή "Επειδάν τα τριάκοντα έτη εκβαίνωσιν" (προδημοσίευση) Τριάντα χρόνια ελληνικής συμμετοχής της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες αρχικώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνεχεία αποτελούν επαρκή χρόνο για μερικές (λόγω χώρου και δηλωμένης υποκειμενικής θεωρήσεως) κριτικές συμπερασματικές διαπιστώσεις. Η προσχώρηση σε έναν προωθημένο και μετεξελισσόμενο περιφερειακό οργανισμό με προφανή τα στοιχεία της υπερεθνικότητας και τη διεθνή πρωτοτυπία ως προς την ένταση του βαθμού ολοκλήρωσης και την έκταση της ενοποιούμενης ύλης είναι φυσικό να εγείρει ερωτήματα ως προς το "είναι", το "πράττειν" και το "λέγειν" 1. Το "είναι" αναφέρεται στη διαμόρφωση και αλληλόδραση των ταυτοτήτων του υπερεθνικού οργανισμού και των πρωταγωνιστών της διαδικασίας της ολοκλήρωσης, δηλαδή των κρατών μελών και των ευρωπαίων πολιτών. Το "πράττειν" καλύπτει τη νομιμοποιημένη διαδικασία πολιτικής εισροής (κοινωνικοπολιτικών κραδασμών/μηνυμάτων και εκροής (αποφάσεων, πολιτικών και δράσεων). Το "λέγειν" αφορά στον συντονισμό μεταξύ νομιμοποιημένων πολιτικών συστημάτων εκ των άνω προς τα άνω (ευρωπαϊκές και εθνικές ηγεσίες) και στον επικοινωνιακό λόγο. Στην πολυεπίπεδη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (υπερεθνικά καθιδρύματα/κράτη μέλη/πολιτειακές υποδιαρθρώσεις) η πράξη και ο λόγος συγκαθορίζουν το ευρωπαϊκό "είναι". 1 Βλ. Schmidt, V. (2010) The European Union in search of political identity and legitimacy: Is more Politics the Answer? Working Paper Series, Social Sciences Research Centre, Institute for European Integration Research. 1

2 Ο όρος "διακυβέρνηση" καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση τόσο στην πολιτική ρητορική όσο και στην ακαδημαϊκή συζήτηση. Η μεγαλύτερη συμμετοχή, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η βελτίωση της ποιότητας και η απλούστευση της διαδικασίας εκροής δικαιοπαραγωγικής πολιτικής, η αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ του υπερεθνικού, του εθνικού και του περιφερειακού/τοπικού επιπέδου λήψης αποφάσεων και εν τέλει η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής δράσης είναι ορισμένα από τα ζητήματα, τα οποία βρέθηκαν και εξακολουθούν να βρίσκονται στο μέσο συντονισμένων ενεργειών για την αναμόρφωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Λόγω του ατελούς (εξ)ευρωπαϊσμού πολιτικών επιλογών και διαδικασιών λήψεως αποφάσεων και της μειωμένης συνέργειας του ανεξαρτήτου εθνοκρατικού μας συστήματος δράσης με το ευρωπαϊκό σύστημα και δι αυτού με το παγκοσμιοποιημένο πεδίο δυνάμεων, η μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ της πολιτικής και της οικονομικής διαδικασίας υπέρ της δεύτερης άφησε ορατό κενό κατευθυντήριας εθνικής πολιτικής παρέμβασης. Προϊούσης της παγκοσμιοποίησης, το ελλειπτικώς (εξ)ευρωπαϊσμένο εθνικό μας σύστημα υποχώρησε ως προς την ικανότητα δράσης και καθοδήγησης προς όφελος των δυνάμεων της οικονομίας της αγοράς και των ορέξεων εμφανών τε και αφανών διεθνοποιημένων ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών και αξιολογικών οίκων, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί ως επικυρίαρχοι έναντι ευρωπαϊκών θεσμών και κρατών. Σε μία κάθετη σχηματοποίηση, το ελληνικό κράτος είναι μέρος του παγκοσμίου και του ευρωπαϊκού πολυεπιπέδου συστήματος, εντός του οποίου εθνικές κυβερνήσεις και εθνικοί διοικητικοί μηχανισμοί διαπραγματεύονται ρυθμιστική πολιτική διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Εξ ορισμού κράτη μέλη με αποτελεσματικά συστήματα διακυβέρνησης, με ικανότητα θέσεως στόχων και ενεργοποίησης μέσων και με αλληλουχία στόχων-μέσων εξέρχονται ενισχυμένα από τις διαπραγματεύσεις ρυθμιστικής πολιτικής. Ως δρώντα συστήματα τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το κρατικό πρότυπο συγκεντρωτισμού βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανάγκη αναζήτησης νέων 2

3 μορφών διακυβέρνησης. Αν μη τι άλλο, ο ευρωπαϊκός συγκεντρωτισμός δεν συμβαδίζει με το δόγμα "ενότητα στην πολυμορφία", ο δε κρατικός δεν απαντά πάντα στις επιτόπιες και εξειδικευμένες αναπτυξιακές ανάγκες. 2.Η ευρωπαϊκή ενοποιητική δυναμική: αρχή, κίνηση, αντιλογία Τα πενήντα και πλέον χρόνια της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδρομής αποτελούν από μόνα τους αψευδή δικαίωση του ιστορικού εγχειρήματος. Όσοι προέβλεψαν το εύθραυστον του κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος, διαψεύσθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα/ Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε μέγεθος με υψηλό δείκτη στατικότητας. Όσοι διέβλεψαν έλλειψη ελκυστικότητας, ακυρώθηκαν. Τα κράτη μέλη που συμπράττουν στο ευρωπαϊκό σχέδιο ολοκλήρωσης πολλαπλασιάσθηκαν. Όσοι παρέβλεψαν τη δυναμική του εμπλουτισμού της ενοποιημένης ύλης με συνεχώς νέες πολιτικές και δράσεις, δεν επαληθεύθηκαν. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης άντεξε στον χρόνο, επεκτάθηκε στον χώρο και εντάθηκε ως προς το περιεχόμενό της. Με τη Συνθήκη δε για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης άγγιξε τον συνταγματικό της χρόνο. Ειδικότερα, οι αλλεπάλληλες διευρύνσεις της κοινοτικής/ενωσιακής Ευρώπης (αρχικώς με κράτη της ανταγωνιστικής κατά την εκκίνηση οργάνωσης της ΕΖΕΣ, εν συνεχεία με κράτη της "οικονομικής και κοινωνικής συνοχής" και εν τέλει με κράτη της "υπόλοιπης ΕΖΕΣ"), η διεύρυνση προς ανατολάς (με κράτη του άλλου πόλου της αντιθετικής κατά το παρελθόν σχέσης Ανατολής-Δύσης) και προς νότον (Κύπρος, Μάλτα), η ολοένα αύξουσα ενσωμάτωση πεδίων, που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και ανανεώνουν τη φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού προτύπου ολοκλήρωσης, καθώς και η ενίσχυση και η εκλογίκευση υφισταμένων θεσμών (ενίοτε απομάκρων, ανωνύμων και γραφειοκρατικών) και διαδικασιών (ενίοτε περιβαλλομένων τύπους ανυπόφορης ρυθμιστικής τεχνικότητας) ή η καθίδρυση νέων δεν επιβεβαιώνουν 3

4 μόνο την αντοχή του ευρωπαϊκού κοινοσυστήματος, αλλά και την εξωστρέφειά του (εμβάθυνση-διεύρυνσηεμβάθυνση). Πολιτική "αρχή" και πολιτικό "τέλος" ενυπάρχουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την κατευθύνουν. Σηματοδοτούν τη μεταπολεμική (τη μετά τον 2 ο παγκόσμιο πόλεμο) πολιτική της "σύγκρουσης" στον ευρωπαϊκό χώρο. Η χρήση βίας στις διακρατικές σχέσεις παραχώρησε τη θέση της σε συγκαθορισμένες επιδιώξεις οικονομικής προόδου και συλλογικής ασφάλειας. Ως χώρος "σύγκρουσης" αναδείχθηκε και εξακολουθεί να αναδεικνύεται η οικονομία. Ήτοι η προοδευτική δημιουργία ενός ομοιογενούς οικονομικού χώρου. Η οικονομία άγγιξε, με την εισαγωγή του ευρώ, τα όρια της ενδοευρωπαϊκής θεσμοπολιτικής "σύγκρουσης". Ένας πρώτος απολογισμός της σύγκρουσης μετρά ήδη νικητές και ηττημένους. Βεβαίως, η αποτίμηση της κατανομής των κατ ιδίαν μετοχικών μεριδίων μεταξύ των κρατών μελών του εγχειρήματος είναι διαρκής, αφού ο ενδοευρωπαϊκός συσχετισμός δυνάμεων είναι ανοικτός, επηρεάζεται δε και από την "εξωτερικότητα" του ενοποιημένου, δηλαδή από την έκθεσή του στο παγκόσμιο πεδίο δυνάμεων. Η πρόταξη της οικονομικής έναντι της πολιτικής και της κοινωνικοπολιτικής ενοποίησης - κατανοητή ίσως κατά τον πολιτικό καιρό της ίδρυσης των τριών ευρωπαϊκών κοινοτήτων- προβάλλεται σήμερα ως ασυμμετρία μεταξύ της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης. Η αρχή της παραλληλίας αφ ενός μεταξύ της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και αφ ετέρου της πολιτικής ένωσης -στοιχείο κυρίαρχο στις διαπραγματεύσεις προς το Μάαστριχτ- δεν έτυχε ισοδύναμης θεσμικής υποδοχής στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος, μαζί με άλλα δομικά ελλείμματα της ένωσης, που με ώθησαν στην τιτλοφορία σχετικού μου πονήματος το 1994 ως "Η ελλειπτική θεσμογένεση της Ένωσης". Η αναντιστοιχία δεν καλύφθηκε ούτε με τις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις της Συνθήκης από το Άμστερνταμ δια της Νικαίας ως τη 4

5 Λισαβόνα. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας -ακόμη και μετά τη Συνθήκη της Λισαβόναςεξαγγέλλεται μεν ως κοινή, στην πραγματικότητα όμως υφίσταται διάσταση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου. Ζητούμενο παραμένει και η κοινωνική ένωση, η οποία, λόγω της οικονομικής κρίσης, γνωρίζει μάλιστα την αποψίλωση του ούτως ή άλλως ατελούς ευρωπαϊκού κεκτημένου της. Και όχι μόνο αυτό. Η ευρωπαϊκή πολιτική μετατοπίζεται υπέρ της ανταγωνιστικότητας και εις βάρος του ευρωπαϊκού προτύπου πρόνοιας, καθ ήν στιγμήν ο ευρωπαϊκός παραγωγικός τομέας πράγματι έχει να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση στο διεθνές οικονομικό πεδίο από δυνάμεις, οι οποίες είτε είναι παραδοσιακώς ανταγωνιστικές είτε έχουν προβεί σε εμφανή άμβλυνση και μείωση των δομών και των παροχών κοινωνικής πρόνοιας αντιστοίχως είτε εφαρμόζουν κοινωνικό και οικολογικό dumping. Εν τέλει, η οικονομική μεγέθυνση ("όφελος") δεν συνδέεται αυτομάτως με την (ανα) διανεμητική κοινωνικοπολιτική λειτουργία ("κόστος"). Τελούν σε κατάσταση αλληλομαχίας και διαμεσολάβησης. Η πρωτογενώς εγγεγραμμένη συνάρτηση μεταξύ μεγιστοποίησης (λόγω της ενοποίησης) του οικονομικού προϊόντος και βελτίωσης της κοινωνικής ασφάλειας (προστασίας), παρά τις ενδιάμεσες ανανεώσεις της, όχι μόνο δεν υπήρξε αύξουσα, αλλά επέτεινε τη στεγανοποίηση. Η ευθύνη εδώ έχει αποδέκτη τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης: το κράτος μέλος. Αυτό ηθέλησε να εκχωρήσει την αρμοδιότητα της οικονομικής και νομισματικής απόφασης στον υπερεθνικό θεσμό. Το ίδιο θέλει να διατηρεί σημαντικές πτυχές της κοινωνικής πολιτικής ως επιφυλαγμένες εθνικές αρμοδιότητες. Ο καταλογισμός της διάβρωσης του κράτους πρόνοιας στην ίδια τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι υπερβολικός. Το κράτος μέλος είναι (συν)ένοχο. Η επιτυχής ενοποιητική διαδρομή από την ίδρυση των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη "Mεγα-Ένωση" 2 2 Βλ. Oppermann, Th. (2007) 'Von der Gründungsgemeinschaft zur Mega-Union - Eine europäische Erfolgsgeschichte? - Deutsches Verwaltungsblatt. 5

6 γνώρισε και την εξωτερίκευσή της: ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις, κοινή (εξωτερική) εμπορική πολιτική, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) έως σήμερα οι εξωτερικές (οικονομικές) σχέσεις -στηριζόμενες σε ένα εκτεταμένο συμβατικό πλέγμα σχέσεων με τρίτες χώρες και ομάδες χωρών- συγκροτούν τη δυναμική παρουσία της ΕΕ/ΕΚ στην παγκόσμια κλίμακα των εμπορικών δυνάμεων, όπως αυτές συναντώνται υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η αξιόπιστη προβολή του ευρωπαϊκού προτύπου οικονομικής διακυβέρνησης στην παγκόσμια μεγα-κλίμακα προϋποθέτει τον σαφή και συνεκτικό καθορισμό του ιδίου στο εσωτερικό της ΕΕ. Προϋποθέτει την άρση της ασυμμετρίας μεταξύ των δύο πυλώνων της ΟΝΕ. Δηλαδή, την άρση της ασυμμετρίας μεταξύ της ατελούς οικονομικής ένωσης και της πλήρους νομισματικής ένωσης. Η διαδρομή της ενοποιημένης Ευρώπης, όπως μαρτυρεί η κτηθείσα εμπειρία, δεν ήταν πάντοτε ευθύγραμμη, ούτε προκαθορισμένη. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες επηρέασαν την ενοποιητική πρόοδο. Παρεκκλίσεις από τους αρχικούς στόχους, αδυναμίες στα μέσα, θεσμικές και πολιτικές κρίσεις, διαδοχικές διευρύνσεις, διαρθρωτικά και μακροοικονομικά προβλήματα και συχνές αναβιώσεις εθνικών παρεμβατικών μεθόδων, πρακτικών και εμμονών συνέχιζαν να προβάλουν εμφατικά την αναγκαιότητα κάλυψης ενός κόστους υπαρκτού λόγω της ελλειπτικής ενοποίησης. Και αυτό παρά τις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις των ιδρυτικών Συνθηκών. Εξ αυτού και ο στόχος της συνταγματικής θέσμισης της ΕΕ, ο οποίος εντοιχίσθηκε, προκειμένου να διασφαλισθεί η ενιαία βούληση και η συλλογική ικανότητα δράσης. Η εκ πρώτης όψεως καθοδική κίνηση των 18 κρατών μελών, τα οποία είχαν ήδη εκφράσει θετική επικυρωτική βούληση, αντισταθμίζεται από τη μέγιστη δυνατή εγγραφή στη Συνθήκη της Λισαβόνας ικανού αριθμού κληροδοτημάτων "συνταγματικής χροιάς". Αναφέρονται ενδεικτικά: η μία και μόνη νομική προσωπικότητα της Ένωσης, η δέσμευση περί υπεροχής του δικαίου της Ένωσης έναντι του δικαίου των κρατών μελών, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 6

7 Δικαστηρίου της ΕΕ, οι πρόνοιες περί δημοκρατικών αρχών, με αναβαθμισμένο το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, o Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος παραπέμπει αμέσως στην ανάδειξη μίας ευρωπαϊκής πολιτικής κοινωνίας. Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης επέφερε σημαντικές δομικές αλλαγές στον ρόλο του εθνικού οικονομικού κράτους. Η πρώτη και σημαντικότερη αλλαγή είναι η απώλεια ή ο περιορισμός των σημαντικών πρωτογενών οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ. Έτσι, από τις τέσσερεις παραδοσιακές πρωτογενείς οικονομικές πολιτικές, όπως είναι η νομισματική, η δημοσιονομική, η εισοδηματική και η εξωτερική οικονομική (εμπορική και συναλλαγματική) πολιτική, το σύγχρονο κράτος μέλος της Ένωσης έχει επιφυλάξει για τον εαυτό του μόνο πολύ περιορισμένες αυτονομίες στην άσκηση της δημοσιονομικής και της εισοδηματικής πολιτικής. Και εδώ προκύπτει η πρώτη αντίφαση ή το πρώτο έλλειμμα μεταξύ εθνικού πολιτικού και οικονομικού κράτους. Οι πολίτες των κρατών μελών ζητούν από το εθνικό τους κράτος την παραγωγή δημόσιων αγαθών, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομική σταθερότητα, η πλήρης απασχόληση, η κοινωνική προστασία και πρόνοια και η εξωτερική οικονομική ισορροπία. Ζητούν, δηλαδή, την εκπλήρωση της οικονομικής αποστολής του κράτους στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα της "μικτής" οικονομίας της αγοράς και του κοινοβουλευτισμού, το οποίο χαρακτηρίζει έντονα όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης με οριακές αποχρώσεις μεταξύ τους. Από την άλλη το σύγχρονο κράτος μέλος της ΕΕ δεν διαθέτει σε εθνικό επίπεδο τα οικονομικοπολιτικά μέσα "παραγωγής" για να καλύψει τη ζήτηση των ανωτέρω δημοσίων αγαθών στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Επίσης, λόγω της απώλειας ή των περιορισμών πρωτογενών οικονομικών πολιτικών, το κράτος μέλος αδυνατεί να ασκήσει επαρκώς και άλλες ειδικές πολιτικές, όπως π.χ. την πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη, την παιδεία, την υγεία, την τεχνολογία, το περιβάλλον, για τις οποίες 7

8 υπάρχει "ζήτηση" από την πλευρά της κοινωνίας και της οικονομίας. Όμως, στην Ευρωπαϊκή παράδοση δεν είναι αποδεκτό ένα σύστημα που θα βασίζεται αποκλειστικά στην ελεύθερη αγορά, παρά ένα σύστημα της κοινωνικής και οικολογικής οικονομίας της αγοράς, όπου το κράτος θέτει ρυθμιστικούς κανόνες και ασκεί διορθωτικές ή παρεμβατικές πολιτικές μεταξύ άλλων για την επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τη μειωμένη παραγωγή οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, τη φθίνουσα κάλυψη της ζήτησης σε δημόσια αγαθά και την κρίση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις κυβερνήσεις τους, γεγονός που αντανακλά αρνητικά και στην εικόνα της ΕΕ. Το πρόβλημα αυτό είναι εντονότερο στις χώρες μέλη που εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές έχουν εκχωρήσει στο υπερεθνικό επίπεδο περισσότερες αρμοδιότητες εθνικής οικονομικής πολιτικής. Συμπερασματικά προκύπτει η αναγκαιότητα να αρθεί η αντίφαση μεταξύ εθνικού πολιτικού και εθνικού οικονομικού κράτους. Για την έξοδο από την αντίφαση ορισμένοι βλέπουν στο μέλλον μια επιστροφή στο εθνικό κράτος. Άλλοι προσβλέπουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας. Και οι δύο προσεγγίσεις είναι ακραίες. Οπισθοδρομική η πρώτη, ουτοπική η δεύτερη. Πέραν των ευθυνών που αντικειμενικά καταλογίζονται στα κράτη μέλη της ζώνης σταθερότητας, η οικονομική κρίση ανέδειξε και τα δομικά ελλείμματα της ίδιας της κοινής ευρωπαϊκής κατασκευής. Είναι ακριβώς αυτά τα ελλείμματα, τα οποία οδήγησαν στην ανάγκη αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Οι διαδοχικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τελευταίο (;) σταθμό τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της κινούνται προς την κατεύθυνση για συνεκτικότερη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά αντανακλαστικά ήταν βραδέα, το δε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ελλιπές. Δεν αποτυπώνεται σε κανονιστική ρύθμιση όλο το εύρος των δομικών εργαλείων, που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. 8

9 Κατά τη γνώμη μου, εκεί όπου το ενωσιακό οικοδόμημα είναι πλήρες και οι διαδικασίες λήψεως αποφάσεων στηρίζονται σε σαφείς θεσμικές-τεχνικές βάσεις, οι όροι του παιχνιδιού δεν αμφισβητούνται. Περιθώρια αντιπαράθεσης υφίστανται εκεί όπου οι περιοχές της ενοποίησης είναι ατελείς. Η αποδοχή ή μη του ενοποιητικού εγχειρήματος μετράται από τη δημόσια γνώμη κάθε κράτους μέλους χωριστά, η οποία βρίσκεται σε σχέση ευθέως ανάλογη με τις πολιτικές, κοινωνικές και εξωτερικές εξελίξεις. Οι ευρωπαϊκές συνθετικές διεργασίες ελάχιστα συμβάλλουν στη σύνθεση μίας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. Το έλλειμμα της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας σχετίζεται ασφαλώς και με τον ελλείποντα (εξ)ευρωπαϊσμό της ιδέας της αντιπροσωπευτικότητας. Μεταξύ άλλων, διαφοροποιήσεις ως προς τις εκλογικές περιφέρειες, τον τρόπο εκλογής και τα εκλογικά συστήματα υποδηλώνουν την ευρωπαϊκή εκλογική πολυμορφία. Η δημόσια γνώμη στο πλουραλιστικό πρότυπο οργάνωσης των δημοκρατιών της Ευρώπης βρίσκει την έκφρασή της μέσα από την οργάνωση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δημόσια γνώμη ταυτοποιείται και προβάλλεται με όρους αλληλουχίας μεταξύ πολιτικών προτιμήσεων και προσδοκιών αφ ενός και εκροής πολιτικής. αφ ετέρου. Με όρους πολιτολογικούς, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες ενσωματώνουν ή αντιμάχονται συμμετέχοντας όμως όλη την ευρω-θεώρηση ως συμπύκνωμα της πεντηκονταετούς και πλέον εμπειρίας. Αρθρώνουν, επιλέγουν και ταξινομούν επιλογές πολιτικής κατεύθυνσης, διαβουλεύονται και διευθετούν, συναινώντας ή διαφωνώντας, τα πολυποίκιλα συμφέροντα που μεταφέρονται από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν τούτου, είναι οι πολίτες της Ευρώπης αυτοί που καλούνται να συνοργανώσουν και να συνδιαμορφώσουν μέσω κοινωνικής δικτύωσης την υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα. 3.Η ελληνική σύμπραξη: αρχή, κίνηση, απολογία 9

10 Η προσχώρηση της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1981), χάριν της κορυφαίας επιλογής του Κωνσταντίνου Καραμανλή, σηματοδότησε την απαρχή της περαιτέρω διεύρυνσής τους με κράτη μέλη της ευρωπαϊκής οικονομικής περιφέρειας. Η ελληνική πολιτική στάση εμφανιζόταν περισσότερο διασπασμένη πριν παρά μετά την ελληνική προσχώρηση. Η μετά την προσχώρηση στάση σταδιακής αποδοχής της επιλογής της ενσωμάτωσης χαρακτηρίσθηκε από την πολιτική των διαφοροποιήσεων/υποσημειώσεων σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, για να ακολουθήσει η ομολογία από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι το κόστος εξόδου θα ήταν δυσβάστακτο (1985), εν συνεχεία δε η θετική στάση υποβοηθήθηκε και από την ποσοτική διάσταση, δηλαδή την μεταφορά ευρωπαϊκών πόρων προς την Ελλάδα. Έκτοτε η Ελλάς συμπορεύεται μετά των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρωτοπορία της θεσμικής εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/ Ένωσης. Η έρευνα γύρω από τις επιπτώσεις της συμμετοχής στην ΕΕ επί των κρατών μελών τείνει επ εσχάτων να διεκδικεί χώρο. Αντιθέτως, μεγαλύτερο χώρο καταλαμβάνει η έρευνα ως προς την επίδραση εσωτερικών συνθηκών/καταστάσεων επί της εκβάσεως των υπερεθνικών (ευρωπαϊκών) θεσμικών συσχετισμών δυνάμεων και διαμόρφωσης πολιτικής. Το κεντρικό ερώτημα στρέφεται γύρω από την προφανή ή υποδηλούμενη διάθραυση εσωτερικών μας θεσμικών, διαρθρωτικών και οργανωτικών δυσλειτουργιών ή την επίδραση του ευρωπαϊκού κεκτημένου επ αυτών, εννοουμένων όχι ως υποκειμένων ενοτήτων, αλλά ως συλλειτουργουσών ενοτήτων εντός της ευρωπαϊκής συνθετικής διαδικασίας. Αποτελεί παράδοξον ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εκπρόσωποι του ελληνικού συστήματος διακυβέρνησης αναλαμβάνουν δεσμεύσεις στην ευρωπαϊκή τράπεζα των διαπραγματεύσεων, τις οποίες εν συνεχεία δεν τις καθιστούν αντικείμενο ενημέρωσης και υποστήριξης στο 10

11 εθνικό πολιτικό πλαίσιο. Πολύ περισσότερο δεν διαβουλεύονται ή δεν διαβουλεύονται επαρκώς πριν την ανάληψη των υποχρεώσεων. Υπαρκτό είναι αφ' ενός και το επιλεκτικώς αντιφατικό πρότυπο της αυτοπίστωσης των όποιων θετικών εκβάσεων και αφ' ετέρου του καταλογισμού στο ανώνυμο πεδίο των Βρυξελλών των όποιων αποφάσεων, ήθελον κριθεί ως συνεπαγόμενες πολιτικό κόστος. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ιδίως το διαχρονικό σύστημα διακυβέρνησης, δεν αφομοίωσε και δεν διαμόρφωσε "σχολή διαχείρισης" της πολυεπίπεδης, λόγω της ΕΕ, άρθρωσης της κρατικής εξουσίας. Το κράτος μέλος της ΕΕ κατέστη εξ ορισμού περισσότερο ισχυρό και περισσότερο ικανό προς δράση, υπό την προϋπόθεση να κατανοεί σε κάθε διαπραγμάτευση, πως θα εξέρχεται ενισχυμένο από το κάθε φορά εκχωρούμενο στη διαδικασία διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής. Προς τούτο απαιτείται πολιτική και διοικητική ικανότητα καθώς και άρτια τεχνοκρατική προπαρασκευή. Άλλωστε το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον προβάλλεται κατ επίφαση, αλλά δεν υφίσταται εκ των προτέρων αυτοτελώς. Δικαιολογεί στάσεις, συμπεριφορές και θέσεις. Το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον αρχίζει να διαμορφώνεται από το πρώτο σχεδίασμα μίας κανονιστικής πρωτοβουλίας εντός της γραφειοκρατίας της Κομισιόν. Προκύπτει δε μεταγενεστέρως με την εμπλοκή των εθνικών γραφειοκρατικών εκπροσωπήσεων και εν συνεχεία των κυβερνητικών εκπροσωπήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλέον ως προϊόν συμβιβασμού μεταξύ αλληλοχρέων λογαριασμών μιας ενωσιακής οργάνωσης με αλληλοδιάδοχες δυνατότητες ενδιαμέσων μεταβολών. Πίσω από υπερεθνικούς ρόλους και διαδικασίες, πίσω από κανονιστικές εγγραφές και καθιερώσεις πολιτικών και δράσεων κρύπτεται η εναγώνια προβολή εθνικών προτύπων και στερεοτύπων στο υπερεθνικό επίπεδο. Κρύπτεται το εθνικό συμφέρον. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, συνωδά και το επικοινωνιακό, είναι φανερό ότι ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική θεματολογία μόνο, όταν το 11

12 ενοποιητικό εγχείρημα βρίσκεται σε μία έξαρση ή σε μία κρίση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μόνο τότε παράγεται πολιτική στις Βρυξέλλες. Και αυτό καταδεικνύεται εμφατικώς από την ενημερωτική πραγματικότητα άλλων κρατών μελών, όπου τα συντελούμενα στην ΕΕ κατέχουν μονίμως υψηλή θέση στην καθημερινή ειδησεογραφική ατζέντα. Η ήρεμη ευρωπαϊκή πολιτική θεματολογία, αυτή που επηρεάζει τον καθημερινό μας βίο, έστω και αν αυτό δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτό δια γυμνού οφθαλμού, απουσιάζει σχεδόν παντελώς από τη γόνιμη δημοκρατική αντιπαράθεση εντός του πολιτικού μας συστήματος. Αυτό τούτο δε παρατηρείται και κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, όπου συνήθως κυριαρχεί η αμιγώς εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η διαλεκτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης μας διδάσκει ότι η ενοποιητική πληρότητα ορισμένων τομέων φαίνεται να εφελκύει συγγενείς τομείς, θεσμικά αδήλους ή κινουμένους περί την κοινοτική περίμετρο, προσδίδοντάς τους ενοποιητική υπόσταση. Συνεπώς, αυτό το οποίο σήμερα αξιολογείται ως προ-θεσμική διεργασία, στην πράξη συνιστά ενδιάμεσο σχήμα εξοικείωσης και δοκιμής, το οποίο μετά την πάροδο ευλόγου πολιτικού και θεσμικού χρόνου θα επανέλθει στην ευρωπαϊκή ατζέντα ως τυπική κανονιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου, αυτές οι πολιτικά λιγότερο ορατές διεργασίες, οι οποίες καταλήγουν να μορφοποιούνται ως πράξεις soft law χρήζουν προσοχής και εγρήγορσης. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής τα αντανακλαστικά του ελληνικού συστήματος διακυβέρνησης δεν προδίδουν επαρκή βαθμό εξοικείωσης με την ευρωπαϊκή ενοποιητική μηχανική. Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης, αντί να εστιάσει στις αναγκαίες θεσμικές, διαρθρωτικές και συμπεριφορικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και στην οργάνωση της αποτελεσματικής σύμπραξης στην πολυεπίπεδη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, ανήγαγε σε αυτοσκοπό και όχι σε μέσον τους ευρωπαϊκούς πόρους. Έτσι, παρά το σημαντικό ύψος των ευρωπαϊκών μεταβιβαστικών πληρωμών δεν χωρεί αμφιβολία, ότι στην περίπτωση της χώρας μας η ευρωπαϊκή 12

13 διαρθρωτική πολιτική δεν πέτυχε τους στόχους της, αρκεί να αναφερθεί ότι ο βαθμός πραγματικής σύγκλισης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο υπήρξε ιδιαίτερα χαμηλός 3. Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης προτίμησε συχνά διασπορά των πόρων σε πολλά μικρά έργα, δηλαδή τη μειωμένη συγκέντρωση των πόρων, με αποτέλεσμα τη μικρή προστιθέμενη αξία τους για την ανάπτυξη. Πέραν τούτου, οι χρονικές καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, η ανεπαρκής συμμετοχή των κοινωνικοοικονομικών εταίρων στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση, το υψηλό κόστος διαχείρισης των προγραμμάτων και η χαμηλή (σήμερα) απορροφητικότητα αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες μίας σύγχρονης περιφερειακής πολιτικής και ενός διαρθρωτικού μετασχηματισμού. Το εθνικό μας συγκεντρωτικό πλαίσιο δεν επέτρεψε, κατά το παρελθόν, ενδογενείς στρατηγικές ανάπτυξης. Δυστυχώς, δεν επέτρεψε ένα ρεαλιστικό και αποδοτικό συντονισμό μεταξύ των τομεακών και των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Απέτρεψε μια λογική κατανομή των δράσεων, όπου το κράτος θα παρέχει τις βασικές κοινωνικές, παραγωγικές και αστικές υποδομές και η περιφέρεια θα προσπαθεί να κινητοποιήσει κεφάλαια και ανθρωπίνους πόρους για την ανάπτυξή της. Όμως, καμία στρατηγική τοπικής ανάπτυξης δεν μπορεί να στηριχθεί κυρίως σε δράσεις υποδομών, όταν απουσιάζουν ή ατροφούν αποτελεσματικές πολιτικές για τις επενδύσεις και το ανθρώπινο κεφάλαιο κάθε περιοχής. Ο συγκεντρωτισμός των πολιτικών συνεπάγεται δυστυχώς και το συγκεντρωτισμό των πόρων. Επιπροσθέτως, μία αποδοτική περιφερειακή πολιτική απαιτεί αποτελεσματική διακυβέρνηση με την έννοια του υψηλής ποιότητας διοικητικού δυναμικού, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της κοινωνικής και οικονομικής εταιρικότητας με τους τοπικούς ιδιωτικούς παράγοντες. 3 Βλ. αναλυτικά Παπαστάµκος, Γ.- Κότιος, Α. (2005) Η ευρωπαϊκή πολιτική της συνοχής - Οι χαµένες ευκαιρίες της Ελλάδας και η νέα προοπτική, Αφιέρωµα, Ελεύθερος Τύπος,

14 Ομοίως, αγκυλώσεις στη διαδικασία (εξ)ευρωπαϊσμού αποδίδονται και στην συγκριτικά τυπική κατά το μάλλον ή ήττον ενσωμάτωση του παραγώγου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, ιδίως εκείνου της εσωτερικής αγοράς, με αποτέλεσμα οι Έλληνες πολίτες και τα ιδιωτικά οικονομικά υποκείμενα να στερούνται των ευεργετημάτων του συγκεκριμένου πλαισίου. Η έλλειψη, εν πολλοίς, ουσιαστικής ενσωμάτωσης υποδηλώνει κενά κυβερνητικού και διοικητικού συντονισμού και οργανωτική ασυμβατότητα, η οποία δεν δικαιολογείται μετά από την τριακονταετή εμπειρία. 4.Η ελληνική σύμπραξη: αρχή, κίνηση, στάση Η προσχώρηση της Ελλάδος στην Ευρωζώνη την κατέταξε στον πρώτο ομόκεντρο κύκλο της διαβαθμισμένης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κορυφαία αυτή πράξη έφερε μαζί της δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ευκαιρίες και κινδύνους. Έφερε μαζί της και το βάρος προσαρμογής λόγω της μετάβασης από την εθνική στη μεταεθνική (νομισματική) εξουσία. Το βάρος της προσαρμογής δεν βρέθηκε, δυστυχώς, στο επίκεντρο μίας εθνικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Ο κοινωνικός αντίκτυπος τότε, απλωμένος σε έναν αξιόπιστο και σχετικά μακρό μεταρρυθμιστικό χρόνο, θα ήταν κατανεμημένος και ευκολότερα αποδεκτός με ορατά και μετρήσιμα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Αντ αυτού υπήρξε διατήρηση των στρεβλώσεων, που είχαν συσσωρευθεί, ελάχιστες συγκρούσεις με αμυντικογενή συμφέροντα, καμία αποδόμηση των διευθυνουσών ολιγαρχιών. Το πλέον εμφατικό σημείο ελλειπτικού (εξ) ευρωπαϊσμού συνιστά για τη χώρα μας η μη κατανόηση εκ μέρους του ελληνικού συστήματος διακυβέρνησης των υποχρεώσεων, που το ίδιο ανέλαβε, συνομολογώντας την αυτοδέσμευσή του από την ευρωπαϊκή ζώνη δημοσιονομικής σταθερότητας. Η οικονομική κρίση της Ελλάδας είναι βαθύτατα διαρθρωτική κρίση. Το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι δομικό έλλειμμα. Η επίταση της κρίσης άγγιξε τα όρια της πολιτικής αξιοπιστίας του εθνικού μας συστήματος 14

15 δράσης. Είναι κρίση οικονομικής κυριαρχίας, όχι όμως της εθνικής μας κυριαρχίας, όπως δηλώθηκε. Σήμερα η ισχύς δεν είναι υπόθεση μίας διευθύνουσας κυβερνώσας ομάδος. Η εκροή των αποφάσεων καλείται να συναντήσει την κατανόηση και αποδοχή εκ μέρους της κοινωνίας. Οι αιματηρές θυσίες που επιβάλλονται από την κυβέρνηση - κατά πλήρη αναντιστοιχία με τις προεκλογικές εξαγγελίες- οφείλουν να αντανακλούν τον κανόνα της δίκαιης κατανομής των βαρών. Ζητούμενο είναι η έξοδος από την κρίση πολιτικής αξιοπιστίας του οικονομικού μας συστήματος δράσης με υπερκαινοτόμες θεσμικές, οργανωτικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Δεν είναι η ώρα για συνεχή χρήση του γράμματος "δ" της αλφαβήτου (διάλογος, διαβούλευση, διαφωνία, διαξιφισμοί). Είναι η ώρα του "α" (απόφαση, αγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα). Ο οικονομικός χρόνος βρίσκεται σε σχέση ευθέως ανάλογη με τη σοβαρότητα και αποφασιστικότητα του εγχειρήματος ανάκαμψης. Χρειαζόμεθα ένα εθνικό πρόγραμμα συνολικής ανασυγκρότησης και δράσης με τη μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική συμφωνία. Μία πολυετή αναπτυξιακή ατζέντα με έμφαση σε τομείς με εμφανή προστιθέμενη αξία. Η Ευρωζώνη, μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μίας ένωσης μεταφοράς δανείων πόρων. Ωστόσο, η διάσωση της ελληνικής οικονομίας είναι πρωτίστως δική μας εθνική υπόθεση. Όμως, η ταχύτητα με την οποία τρέχει το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης είναι αυτή των σημειακών διευθετήσεων και όχι των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Η Πατρίδα μας χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Πίσω από την ευρωπαϊκή "προφάνεια" του "Συμφώνου του Ευρώ +" κρύπτεται η απόφαση ότι η πρόσβαση στη χρηματοδοτική συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) "θα παρέχεται με βάση αυστηρούς όρους πολιτικής, σύμφωνα με πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και εμπεριστατωμένη ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, που θα 15

16 διενεργεί η Επιτροπή από κοινού με το ΔΝΤ και σε συνεργασία με την ΕΚΤ. Θα απαιτείται από το δικαιούχο κράτος μέλος να εξασφαλίζει μια πρέπουσα μορφή συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και κατά τρόπο πλήρως συμμορφούμενο προς τις πρακτικές του ΔΝΤ". Πέραν τούτου, η αυστηρή επαναφορά της υποχρέωσης για αυστηρή κανονιστική υποδοχή του "φρένου του χρέους" αφορά πλέον στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά και στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Ο επαρκώς ισχυρός δεσμευτικός κανόνας "θα πρέπει να εξασφαλίζει δημοσιονομική πειθαρχία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο." Οι κατ' ιδίαν δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της όπως "ο ΕΜΣ θα επιδιώκει να συμπληρώνει τη δανειοδοτική ικανότητά του με τη συμμετοχή του ΔΝΤ", "ο ΕΜΣ θα συνεργάζεται πολύ στενά με το ΔΝΤ κατά την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής", "οι όροι πολιτικής που θα συνοδεύουν την κοινή συνδρομή ΕΜΣ/ΔΝΤ θα αποτελέσουν αντικείμενο κοινής διαπραγμάτευσης της Επιτροπής και του ΔΝΤ, σε συνεργασία με την ΕΚΤ" κ.ά υπό τον υπότιτλο "Συμμετοχή του ΔΝΤ" πρόκειται να βρεθούν στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου στην Ελλάδα, ιδίως κατά τη διαδικασία κύρωσης στη Βουλή των Ελλήνων της λεγομένης "μικρής αναθεώρησης" (υψηλού, ωστόσο, αντικτύπου) που συνεπιφέρει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακροτελεύτιες παρατηρήσεις: Το ελληνικό οικονομικό πρόβλημα είναι βαθύτατα πολιτικό και διαχρονικό. Στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, όσες προσπάθειες κατά το παρελθόν κινήθηκαν στη σωστή κατεύθυνση προσέκρουσαν σε αντιδράσεις φωνών εντός του πολιτικού συστήματος, προκαλώντας αναδιπλώσεις και οπισθοδρομήσεις. Είναι ευθύνη του συνόλου των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας, που δεν διέρρηξαν τον φαύλο κύκλο του οικονομικού συντηρητισμού, των συστημικών αγκυλώσεων και της εμμονής σε αντιπαραγωγικά και μη βιώσιμα αναδιανεμητικά πρότυπα. Η εντολή που 16

17 εκπηγάζει από τη βαθύτατη κρίση προς το πολιτικό μας σύστημα είναι λίγος κρατισμός, ισχυρός θεσμισμός, δηλαδή οικονομικά λιγότερο, αλλά θεσμικά ισχυρότερο κράτος. Η δεκάχρονη εμπειρία της νομισματικής ένωσης καταδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερου ρυθμιστικού εξευρωπαϊσμού της οικονομικής πολιτικής. Καταδεικνύει, επίσης, την ανάγκη εξευρωπαϊσμού του οικονομικού κινδύνου. Την ώρα της ανάγκης οι πολίτες της ΕΕ εστράφησαν ενστικτωδώς στο κράτος. Είναι ακριβώς το θεσμικά ισχυρό κράτος το οποίο εκλήθη να αντιμετωπίσει την αποτυχία της αγοράς. Μέχρι νεωτέρας θεσμικής και ρυθμιστικής φυγής προς τα εμπρός, ο συντονισμός των εθνικών εργαλείων δράσης εντός της ΕΕ και δι' αυτής προς τα έξω είναι δείκτης, συγχρόνως δε και συντελεστής της εξέλιξης του οικονομικού κράτους ως μέλος της ΕΕ. 17

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 3ο Ερώτημα Γ) Πως, κατά τη γνώμη σας επιδρούν, η ενίσχυση των πολιτικών θεσμών της Ε.Ε. και η διαμόρφωση πολυεπίπεδων δομών διακυβέρνησης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. Μέξης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Από την εκτίμηση επιπτώσεων στον έλεγχο αποτελεσματικότητας Παναγιώτης Καρκατσούλης Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών www.inerp.gr Πόση Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

2010, δεν έχουµε αποκτήσει «επιτελικό κράτος» και «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση».

2010, δεν έχουµε αποκτήσει «επιτελικό κράτος» και «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση». Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2011 2013 Μπορούµε να βασιστούµε στη Θεσµική Μνήµη ; Η ανάγκη αλλαγών και µεταρρυθµίσεων της ηµόσιας ιοίκησης, περιλαµβανοµένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι ανακάλυψη των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης Ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο XII Συνέδριο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» «Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» Άγγελος Κότιος Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηράκλειο Κρήτης 25 Φεβρουαρίου 2014 Τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Ευχαριστίες... 13. Περίληψη... 15

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Ευχαριστίες... 13. Περίληψη... 15 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Ευχαριστίες...................................... 13 Περίληψη........................................ 15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 17 1.1 Δυναμική και ανοικτότητα τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα