Πξφινγνο. Ζ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία ζηε Γαιιία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξφινγνο. Ζ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία ζηε Γαιιία"

Transcript

1 Πξφινγνο Οη ζεκεξηλέο θνηλσληθφ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ, αιιά θαη ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην ξφιν θαη ηελ ζεκαζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή πιένλ ηελ χπαξμε Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζε, βηψζηκσλ, ηζρπξψλ θαη δπλακηθψλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ε παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηνλ ζεζκφ ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ Γαιιία, ζε κηα ρψξα, φπνπ φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ζπγρψλεπζε ησλ ΟΣΑ απέηπραλ, θαη φπνπ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη ε Κεληξηθή Γηνίθεζε πξνηίκεζε θαη πξνψζεζε ζεκαληηθά ηελ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία, έλαληη ηεο ζπγρψλεπζεο. Έηζη, ζηελ Γαιιία, κέζσ κηαο «ηππηθήο» δηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηδηαηηέξσο πξνσζεκέλεο κνξθήο (νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα), νη δήκνη, νη νπνίνη ζήκεξα αλέξρνληαη ζηνπο γηα 58 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπζηήλνπλ ζπλδέζκνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ εθηέιεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ππνδνκήο, γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ηνπο, θαζψο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηα πιαίζηα κηαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. Ο λφκνο-ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999, ζρεηηθά κε ηελ απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο, πξνηθνδνηεί ηηο λέεο δνκέο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζεζκνζεηεί κε ηελ εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ. Έηζη, ζήκεξα θπνθνξείηαη θαη δείρλεη λα έρεη σξηκάζεη, ε πξννπηηθή γηα ηελ ζέζπηζε ελφο «δηαθνηλνηηθνχ ζπληάγκαηνο», θαζψο επίζεο θαη ε εθινγή ησλ δηαθνηλνηηθψλ επηηξφπσλ κε άκεζε θαζνιηθή ςεθνθνξία. Ζ παξνχζα ινηπφλ, κειέηε μεθηλψληαο απφ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο απφ ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε κέρξη ζήκεξα, (θεθάιαην 1), επηρεηξεί, ζην Κεθάιαην 2, κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, ε νπνία κεηαθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε ηηο πιένλ ζεκαληηθέο θαη 1

2 απαξαίηεηεο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κηα θαζαξή εηθφλα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο πλδέζκνπο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλεί ε νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ε επξχηαηε απήρεζε πνπ βξίζθνπλ σο ηνπηθνί δηνηθεηηθνί ζρεκαηηζκνί πην θνληά ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε δεκφηε θαη πξνσζψληαο κία «αλάπηπμε απφ ηελ βάζε». Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Αιζαηίαο, κηαο δπλακηθήο Πεξηθέξεηαο, κε αλαπηπγκέλε βηνκεραλία, αμηφινγε γεσξγία, πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε πςειφ επίπεδν παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο, κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα θ.α., θαη δηεξεπλάηαη ε νξγάλσζε ησλ ΟΣΑ ηεο γχξσ απφ ηηο δηάθνξνπο δνκέο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. 2

3 Résumé Avant propos De nos jours, les conditions socio-économiques et la complexité des problèmes et des besoins que celles-ci provoquent, ainsi que la conception différente quant au rôle et l importance des Collectivités Locales pour le développement régionale et la promotion des procédures de participation à la prise des décisions, rendent, désormais, nécessaire l existence des établissements des Collectivités Locales viables, dynamiques et bien structurés, afin de correspondre efficacement aux besoins multiples et nombreux de la nouvelle société locale. Dans ce cadre, ce mémoire traite de l institution de la coopération intercommunale en France, à savoir dans un pays ou toute tentative de fusion des Collectivités Locales n a pas eu de succès et là ou l Administration Centrale et celle au niveau local ont préféré promouvoir considérablement la coopération intercommunale, au détriment de la fusion. Or, en France, par le biais d une coopération intercommunale bien formelle, qui peut être considérée comme une coopération particulièrement avancée (de caractère fédéral), les communautés, d une population totale de 58 millions d habitants, peuvent, d une part, créer des établissements publics de coopération intercommunale pour la prestation des services, l exécution de grands travaux de développement, l élaboration des projets pour le développement multiple de leur espace et, d autre part, coopérer dans le cadre d un contrat de plan (Etat-Région). La loi du 12 juillet 1999, étape décisive de cette institution, quant à la simplification et le renforcement de l intercommunalité, dote les nouvelles structures de coopération intercommunale d une fiscalité propre. Ainsi, l idée d une constitution communautaire, semble, de nos jours, être prête à se réaliser, ainsi que l idée d élire les députés intercommunautaires à suffrage universel direct. Cette étude commence, alors, par l historique de l évolution de l intercommunalité, allant de la Révolution Française jusqu aujourd hui (Chapitre 1). Le chapitre 2 présente systématiquement le cadre juridique qui régit les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. Cette présentation systématique offre au lecteur les informations les plus importantes et les plus nécessaires, afin de former une image claire de la situation en question. 3

4 L analyse et le commentaire des données économiques et statistiques, concernant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, se trouvent dans le chapitre 3. Cette analyse a pour but de révéler le développement économique et le large retentissement que celles-ci ont connu, en tant que structures administratives locales, tout en étant plus proche aux besoins des citoyens et en promouvant un développement par la base. On étudie, enfin, dans le chapitre 4, le cas de la région d Alsace, d une région dynamique, disposant d une industrie et d une agriculture importantes, d un environnement assez riche, ainsi que d un niveau de formation universitaire et technique assez élevé. L étude s étend à l organisation des Collectivités Locales, dans le cadre de différentes structures de coopération intercommunale. 4

5 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ Γηαθνηλνηηθή πλεξγαζία Γηαθνηλνηηθφηεηα Γηαθνηλνηηθφο χλδεζκνο / Syndicat Γηαθνηλνηηθφο χλδεζκνο Πνιιαπινχ θνπνχ (SIVOM). Γηαθνηλνηηθφο χλδεζκνο ελφο κνλαδηθνχ θνπνχ (SIVU). Γεκφζηνη Οξγαληζκνί Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (Δtablissement Public de Coopération Intercommunale) Γεκφζηνη Οξγαληζκνί Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο ρσξίο εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ (Δtablissement Public de Coopération Intercommunale sans Fiscalité propre) Γεκφζηνη Οξγαληζκνί Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο κε εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ (Δtablissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité propre) Γεκφζηνο Γηνηθεηηθφο Οξγαληζκφο (Δtablissement Public administrative) Δληαίνο επαγγεικαηηθφο θφξνο (Taxe professionnelle unique) Λεηηνπξγηθή πλεξγαζία Μηθηνί Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη Μηθξν-πεξηθέξεηα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε πγρψλεπζε πλέλσζε 5

6 χλδεζκνο / Έλσζε Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté Urbaine / CU) χλδεζκνο /Έλσζε Γήκσλ (Communautés de communes / CC), πλδέζκνο / Έλσζε Πφιεσλ (Communauté d agglomeration / CA) πλεξγαδφκελεο Κνηλφηεηεο / Pays 6

7 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο. ήκεξα ζηε Γαιιία ππάξρνπλ δήκνη γηα 58 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, ελψ ζε πνζνζηφ 98% επί ησλ δήκσλ απηψλ νη θάηνηθνη δελ θηάλνπλ ηνπο θαη ζε πνζνζηφ 90% είλαη ιηγφηεξνη απφ Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε δηαζπνξά απηή ηνπ πιεζπζκνχ ζε ακέηξεηνπο δήκνπο, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ, ζέηεη ζνβαξφηαηα θαη άκεζα πξνβιήκαηα ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ. Κάζε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο κηαο νξζνινγηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απνηχρεη παξά λα επηηχρεη ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο. Παξάιιεια, κε ηελ αγξνηηθή έμνδν, νη πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο εγθαηαιείθζεθαλ θαη έηζη ζήκεξα δελ δηαζέηνπλ παξά κεξηθέο δεθάδεο. Γεδνκέλεο ινηπφλ, ηεο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ησλ γαιιηθψλ Γήκσλ γηα ζπιινγηθή δηαρείξηζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε αθφκα θαη ησλ πην βαζηθψλ ππνζέζεψλ ηνπο κε αληηθείκελν δεκνηηθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θ.α., αιιά θαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ, έρεη πιένλ θαηαζηεί ηδηαηηέξσο δπζρεξήο ε εθηέιεζε ηεο απνζηνιή ηνπο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ν αηνκηθφο θαη αζπληφληζηνο ραξαθηήξαο ησλ δηεθδηθήζεψλ ηνπο, κεηψλεη ηελ εκβέιεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ δπλακηθφηεηά ηνπο, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηελ έληαζε ηεο δεκνγξαθηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αληζνξξνπίαο πξνο φθεινο θπζηθά ησλ κεγάισλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Παξάιιεια, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζηε Γαιιία, ν ζρεδηαζκφο (π.ρ. ηα ρέδηα Υξήζεσλ Γεο,) εθπνλείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο ζπλνρή, ελψ θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαηππψζεσλ θαη ε δηαλνκή ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ ζε έλα ηφζν κεγάιν αξηζκφ α βάζκησλ Ο.Σ.Α., δεκηνπξγεί έλα ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ην γαιιηθφ θξάηνο ζε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, αιιά θαη έλα πξφζζεην πξφβιεκα, ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί δξαζηηθά. Με βάζε ηηο ζπλνπηηθέο απηέο επηζεκάλζεηο, ε δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία αλαδεηθλχεηαη σο ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ αληίδνην απέλαληη ζε απηήλ ηελ κεηνλεθηηθή θαηάζηαζε, θαζψο κέζσ απηνχ ηνπ ζεζκνχ επηηπγράλεηαη ε απφ θνηλνχ, 7

8 απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο Ο.Σ.Α., άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ εθείλσλ πνπ έλαο κηθξφο ΟΣΑ αδπλαηεί λα θαιχςεη ηθαλνπνηεηηθά. Ζ ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα έρεη σο πεδίν, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα θαη πην θάησ, φια ηα δεηήκαηα ηεο ηνπηθήο δσήο εθηφο απφ εθείλα ηα νπνία, σο αξκνδηφηεηα, αλήθνπλ πξνζσπηθά ζηνλ Γήκαξρν, ν νπνίνο ελεξγεί σο εθπξφζσπνο ηνπ Κξάηνπο (π.ρ. Λεμηαξρείν, Αζηπλνκία). Βάζεη απηήο ηεο ινγηθήο νη πεξηζζφηεξνη χλδεζκνη Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο ηδξχζεθαλ νηθεηνζειψο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην ηερληθφ πξφβιεκα: χδξεπζε, απνρέηεπζε, επεμεξγαζία ιπκάησλ, απνθνκηδή νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, ζρνιηθέο κεηαθνξέο, δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θ.α. Γηα ηελ πινπνίεζε επίζεο ζθνπψλ εηδηθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο αθνινπζείηαη ην ίδην κνληέιν ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο: δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, (κνπζεία, γθαιεξί, θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο θ.α.) ίδξπζε θέληξσλ δηαθνπψλ, παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ, εθκεηάιιεπζε ηνπίσλ ηδηαηηέξνπ θάιινπο, θπζηθά πάξθα θ.ι.π. Θα πξέπεη επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη, φιεο νη πξνζπάζεηεο αλαγθαζηηθήο ζπγρψλεπζεο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζηε Γαιιία ζηέθζεθαλ κε παηαγψδε απνηπρία. Ζ ζέιεζε γηα ηνπηθή απηνλνκία θαη ηα έληνλα ηνπηθηζηηθά αηζζήκαηα ππεξηζρχνπλ ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ γηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, αιιά θαη ησλ αλαγθψλ γηα ηζφξξνπε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε θνηλφηεηα, ηφζν ηζρπξφηεξν θαίλεηαη πσο είλαη ην ηνπηθηζηηθφ αίζζεκα ησλ Γάιισλ, κε απνηέιεζκα ηελ μεθάζαξε απνζηξνθή ηνπο γηα ζπγρψλεπζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπο κε κία γεηηνληθή. ηε Γαιιία, παξά ηελ έληνλε αληίζεζε ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Κεληξηθήο δηνίθεζεο απέλαληη ζε θάζε ηδέα νκνζπνλδηαθήο νξγάλσζεο, έγηλε πξνζπάζεηα κε ην λφκν ηεο 16 εο Ηνπιίνπ 1971 λα πεξηνξηζηεί απηφο ν θαηαθεξκαηηζκφο κε ηελ πξνψζεζε ελφο κεγαιφπλννπ ζρεδίνπ θνηλνηηθήο αλαδηάξζξσζεο. Ο λφκνο απηφο, ν νπνίνο επλννχζε ηδηαηηέξσο ηηο ζπγρσλεχζεηο, απέηπρε ιφγσ ησλ έληνλσλ αληηδξάζεσλ πνπ ζπλάληεζε ηφζν απφ ηνπο αηξεηνχο, φζν θαη απφ ηνπο Γάιινπο πνιίηεο. Με απηήλ ηελ απνηπρία δφζεθε έλα ηέινο ζηηο απφπεηξεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηα φξηα ησλ α βάζκησλ Ο.Σ.Α. Απηφ φκσο πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ε έλλνηα θαη ν ζεζκφο ηεο «Κνηλφηεηαο» ζηε Γαιιία εθθξάδεη πάλσ απ φια κηα θνηλσληθή νληφηεηα, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή ζπλείδεζε ηνπ Γάιινπ πνιίηε ζρεηηθά κε ηηο ηνπηθέο 8

9 ειεπζεξίεο. Καηά ζπλέπεηα, ε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε γηα ηνπο Γάιινπο έξρεηαη ζε δεχηεξε ζέζε. Γη απηφ θαη ε Γαιιία, ζε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (Αγγιία, Γεξκαλία, Βέιγην), εγθαηέιεηςε θάζε ηδέα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ θνηλνηήησλ γηα λα ξίμεη ην βάξνο πιένλ ζην ζεζκφ ησλ «ιεηηνπξγηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ππφ ηε κνξθή ηεο «δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο». Έηζη ινηπφλ, γηα ηνπο Γάιινπο ε δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία απνηειεί ηελ πξνζθνξφηεξε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξσηνβάζκηνη Ο.Σ.Α. Αλ, ινηπφλ, δερζνχκε φηη ε ζπγρψλεπζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, είλαη απνιχησο αδχλαηε, ηφηε ν ζεζκφο ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζα απνηειέζεη ην κνλαδηθφ κνληέιν εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ γηα ηθαλνπνηεηηθφ ζρεδηαζκφ, γηα νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα αλαδεηρζεί ζε βαζηθφ κνριφ ηεο δηνηθεηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη ζπλνρήο.. 9

10 Κεθάιαην 1 ν : Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Ζ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο Γαιιίαο ππήξμε αληηθείκελν ζπδήηεζεο απφ ην 1789 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο γαιιηθήο εζλνζπλέιεπζεο. Οη ζπδεηήζεηο απηέο επηθεληξψζεθαλ ζην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ηεο «θνηλφηεηαο». Ο Thouret, o Sieyès θαη ν Condorset, ππνζηεξηρηέο κηαο γεσκεηξηθήο δηαίξεζεο ηεο επηθξάηεηαο ζε 6,500 κεγάινπο Γήκνπο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ Mirabeau, ν νπνίνο ελδηαθεξφηαλ λα δηαηεξήζεη ην ζχζηεκα πνπ ππήξρε πξηλ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (παιαηφ θαζεζηψο), δειαδή ηηο ελνξίεο. Ζ ζέζε ηνπ Mirabeau ππεξίζρπζε θαη ε Γαιιία απνηειείην κεηά ηελ επαλάζηαζε απφ Γήκνπο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηεο 3 εο επηεκβξίνπ 1791 νη Γάιινη πνιίηεο ζεσξείηαη φηη ζπλδένληαη ζηελά, ππφ ην πξίζκα ησλ ηνπηθψλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο ζηηο θαηά ηφπνπο πφιεηο θαη δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα νη πνιίηεο απηνί δεκηνπξγνχλ ηηο «Κνηλφηεηεο». Ζ πνξεία θαη ε εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ ηζηνξία ηεο γαιιηθήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απνδεηθλχεη φηη ν ζεζκφο ηεο «Κνηλφηεηαο» δηαηεξήζεθε σο ν ππξήλαο ζην ζχζηεκα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο. Οη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο αλαδηακφξθσζεο ηεο Δπηθξάηεηαο, απνηχγραλαλ ζπζηεκαηηθά κέρξη ην λφκν ηεο 16 εο Ηνπιίνπ 1971, ν νπνίνο είρε σο ξπζκηζηέν αληηθείκελν ηηο ζπλελψζεηο ησλ Γήκσλ θαη ηνπ νπνίνπ ε απνηπρία λα εθαξκνζζεί απνηέιεζε ηελ ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηέηνηνπ είδνπο. Ζ «δηαθνηλνηηθφηεηα» ηεο νπνίαο νη απαξρέο αλάγνληαη ζην λφκν ηεο 5 εο Απξηιίνπ 1884 θαη ε νπνία επλννχζε ηηο δηαθνηλνηηθέο ζπκθσλίεο θαη ηε «δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία» εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε κηα «γαιιηθή απάληεζε» απηή ηεο ηεκαρηζκέλεο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο, πνπ φκσο δελ απνηέιεζε αληηθείκελν ακθηζβήηεζεο απφ ηνπο Γάιινπο πνιίηεο Γχν βαζηθέο ηάζεηο. Ζ ηάζε γηα πιινγηθφηεηα / πλέλσζε (intercommunalité associative) Ζ ηάζε νκνζπνλδηνπνίεζεο ( intercommunalité federative). 10

11 Ζ δηαθνηλνηηθφηεηα, ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ ηάζε θαη ηε βαζηθή ηδέα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ζπλέλσζεο (intercommunalité associative) είλαη νπζηαζηηθά ζπλαηλεηηθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επέιηθηε κνξθή ηεο. ηε Γαιιία, ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ην λφκν ηεο 22αο Μαξηίνπ 1890, κε ηνλ νπνίν θαη ζεζπίζηεθαλ νη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη πγθεθξηκέλνπ θνπνχ (SIVU), ελψ κε ην δηάηαγκα ηεο 20 εο Μαΐνπ 1955 ζπλελψλνληαη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δηαθφξσλ επηπέδσλ ππφ ηε κνξθή Μηθηψλ πλδέζκσλ 1 (SYNDICAT MIXTE). Με ην δηάηαγκα ηεο 5 εο Ηαλνπαξίνπ 1959 δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ χλδεζκνη Πνιιαπιψλ θνπψλ (SIVOM) θαη ηέινο κε ην λφκν ηεο 5 εο Ηαλνπαξίνπ 1988 δεκηνπξγήζεθαλ νη «χλδεζκνη à la carte». Ζ «δηαθνηλνηηθφηεηα», ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ ηδέα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, κέζσ ηεο ζπλέλσζεο ησλ επηκέξνπο θνηλνηήησλ, απφ ηνλ 19 ν αηψλα αθφκα, επέηξεςε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θνηλνηηθψλ ππνζέζεσλ πξνζαξκνζκέλσλ ηφζν ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηερληθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ειεθηξνδφηεζε θαη θπξίσο ε χδξεπζε, φζν θαη ζηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ νη νπνίεο μεθεχγνπλ ησλ θνηλνηηθψλ ππνζέζεσλ, ππφ ηε ζηελή ηνπο έλλνηα. Απφ ην 1890 έσο ην 1920 ζπζηάζεθαλ εμήληα Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη ελφο απνθιεηζηηθά ζθνπνχ (Syndicats à vocation unique /SIVU), ελψ γλψξηζαλ κεγάιε αλάπηπμε θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία Γηα ηνπο Γηαθνηλνηηθνχο πλδέζκνπο πνιιαπιψλ ζθνπψλ (Syndicats à vocation multiple/ SIVOM) ε δεθαεηία 1970 απνηειεί ηε δεθαεηία ζηαζκφ θαηά ηελ νπνία σο κνξθή δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζπλάληεζαλ κεγάιε επηηπρία. Απηή ε εμέιημε ησλ δχν απηψλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο αληαπνθξίλεηαη ζε κηα πεξίνδν πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο θαη αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, φπνπ νη πξσηνβάζκηνη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αληηκεηψπηζαλ θαη θιήζεθαλ λα ρεηξηζηνχλ κηα θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ αλαγθψλ, ζηηο νπνίεο έπξεπε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά. Oη χλδεζκνη απηνί αζθνχλ αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Γήκνπο κέιε, θαη δηαζέηνπλ πφξνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο, ππφ ηε κνξθή ζπλεηζθνξψλ. Υσξίο απηφλνκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, νη χλδεζκνη πηνζεηνχλ θπξίσο ηελ άζθεζε νξνζεηεκέλσλ απνζηνιψλ πνπ ηνπο έρνπλ κεηαβηβάζεη 1 Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ππ ηεο 20 εο Μαΐνπ Απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο, ην αληηθείκελν ησλ Μηθηψλ ελψζεσλ έπξεπε λα είλαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ, ελψ δηεπξχλζεθε κε ην λφκν ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 1970, ζε πνιιαπινχ ζθνπνχ. 11

12 νη α βάζκηνη Ο.Σ.Α. κέιε ηνπο. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο πλδέζκνπο απηνχο θηλνχληαη κέζα ζην αθφινπζν πιαίζην: πδξνδφηεζε, ζρνιηθέο κεηαθνξέο, νδηθφ δίθηπν, απνθνκηδή νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, θαζαξηφηεηα 2. Αληηζέησο, ε Γηαθνηλνηηθή πλεξγαζία, ε νπνία εθθξάδεη κηα ηάζε γηα «νκνζπνλδηνπνίεζε», ππνθξχπηεη κηα ζέιεζε ελζσκάησζεο πνιχ πην έληνλε θαη απαηηεηηθή απφ ηελ πιεπξά ησλ δήκσλ. Mε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 5 εο Ηαλνπαξίνπ 1959 πξνσζείηαη, γηα πξψηε θνξά ε «δηαθνηλνηηθφηεηα νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα (Intercommunalitè federative), κε ηε δεκηνπξγία ησλ ιεγφκελσλ πλδέζκσλ κηθξνκεζαίσλ πφιεσλ (DISTRICTS). χκθσλα κε ην λφκν ηεο 16 εο Γεθεκβξίνπ 1966 ζεζπίδνληαη νη χλδεζκνη Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ/ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (COMMUNAUTÉ URBAINE), θαη ηδξχνληαη νη ηέζζεξηο πξψηεο ελψζεηο 3. ηε ζπλέρεηα, κε ην λφκν ηεο 13 εο Ηνπιίνπ 1983 ζεζπίδνληαη νη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη Νέσλ Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (SYNDICAT D AGGLOMERATION NOUVELLE / SAN), ελψ κε ην λφκν ηεο 6 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 ζεζκνζεηήζεθαλ νη Δλψζεηο Πφιεσλ (COMMUNAUTÉS DE VILLES) θαη νη χλδεζκνη/ Δλψζεηο Γήκσλ (COMMUNAUTÉS DE COMMUNES). Απηέο νη θαηεγνξίεο δεκνζίσλ νξγαληζκψλ δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο αζθνχλ πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην λφκν αξκνδηφηεηεο θαη δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλε θνξνιφγεζε θαη απηφλνκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Σν έηνο 1959 απνηειεί ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο. Γηα πξψηε θνξά αλαθχπηεη ε έλλνηα ησλ σποτρεωηικών αρμοδιοηήηων, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ ζεκέιην γηα ηε «δηαθνηλνηηθφηεηα νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα». Σαπηφρξνλα φκσο εγθαηαιείπεηαη ν ζεζκφο ηεο νκνθσλίαο πξνο φθεινο ελφο πιεηνςεθηθνχ κνληέινπ πην απνηειεζκαηηθνχ απφ φηη ε εληζρπκέλε πιεηνςεθία. ηνλ πίνακα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη θαζαξά ε δηαρείξηζε απφ ηνπο θνξείο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ππεξεζηψλ, φπσο ε πδξνδφηεζε, ε ελέξγεηα, ε θαζαξηφηεηα, ε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θ.α. Γηα παξάδεηγκα, ε αξκνδηφηεηα πνπ αθνξά ηελ απνθνκηδή ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ αζθείηαη πιένλ κφλν ζε επίπεδν δηαθνηλνηηθφ, θαη θπξίσο απφ ηηο δνκέο ησλ Γηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ (ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη απφ ηνλ 19ν αηψλα). Δπίζεο, απφ ηνλ ίδην πίλαθα πξνθχπηεη φηη 2 Βι. ην πίλαθα «Αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ ηνπο Γεκ. Οξγ. Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (EPCI) ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Lille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux. 12

13 ε «δηαθνηλνηηθφηεηα νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα», δειαδή νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο κε ηδία θνξνιφγεζε (EPCI à fiscalité propre) θαηαιακβάλνπλ ζηαδηαθά έλα φιν θαη πην κεγάιν θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη αξκνδηνηήησλ, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη θαη λα ππεηζέξρεηαη θαη ζε αξκνδηφηεηεο ρσξνηαμηθνχ 4 αιιά θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα, (γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξννδεπηηθά ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πλδέζκσλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηδίαο θνξνιφγεζεο (Syndicats / EPCI sans fiscalité propre) Κνηλνηηθή θαη δηαθνηλνηηθή πεξηπινθή. Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ λνκηθψλ κνξθψλ πνπ πξνηάζεθαλ θαη απφ κηα πξνηίκεζε πνπ ζεκαδεχηεθε απφ ηνπο ηχπνπο ηεο εθνχζηαο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο θαλεξψλνπλ θαη καξηπξνχλ ηελ χπαξμε κηαο ηζρπξήο θνηλνηηθήο ηαπηφηεηαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλέλσζεο (groupement). Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ην γεγνλφο απηφ αλαπφθεπθηα ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία κηαο πεξηπινθήο. Μέζσ δηαδνρηθψλ πξνζρσξήζεσλ, ε έληαμε ησλ δήκσλ ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θπξίσο ζε Γηαθνηλνηηθνχο πλδέζκνπο ρσξίο δπλαηφηεηα επηβνιήο ηδίαο θνξνιφγεζεο ((Syndicats / EPCI sans fiscalité propre), θαηέιεμε ζ έλα ηνπίν δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ην νπνίν ζήκεξα είλαη εμίζνπ θαηαθεξκαηηζκέλν, φπσο απηφ ησλ δήκσλ. Καηά κέζν φξν θάζε Γήκνο είλαη εληαγκέλνο ζε 5,4 Γηαθνηλνηηθνχο πλδέζκνπο (Syndicats) ή Δλψζεηο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (Communautés). Απηή φκσο ε θαηάζηαζε ηείλεη λα ξεπζηνπνηεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηφζν γηα ηνπο αηξεηνχο, φζν θαη γηα ηνλ πνιίηε, γηα ηνλ νπνίν είλαη φιν θαη πην δπζρεξέο λα αλαγλσξίζεη θαη λα θαζνξίζεη ηνπο «ππεχζπλνπο θαη ηα κέζα». Δπίζεο, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο «νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα», σο κέζν γηα ηε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θνηλνηηθνχ θαηαθεξκαηηζκνχ, έρεη, εδψ θαη θαηξφ, παξνπιηζηεί θαη πιένλ μεπεξαζηεί απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ζε νξηαθφ ζεκείν ησλ δνκψλ δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ 4 Ζ ρσξνηαμία απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «δηαθνηλνηηθφηεηα νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα». 13

14 πθίζηαληαη ζήκεξα 5, ελψ απεηιήζεθε εμίζνπ ε ζέιεζε γηα εθινγίθεπζε ηνπ ράξηε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ δηαπίζησζε απηή, ε νπνία αθφκα ηζρχεη ζην κέηξν πνπ ν λφκνο ηεο 6 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 δελ θαηάθεξε λα ηξνπνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά απηήλ ηελ ηάζε 6, είλαη πηζαλφ ζήκεξα (απφ ην 1999) λα αληηζηξαθεί απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνχξγησλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηε δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία. Σν 1999 ε κεηξνπνιηηηθή Γαιιία 7 αξηζκνχζε ( κε ηνπο Γήκνπο ησλ DOM-TOM θαη ηνπο Ο.Σ.Α. εηδηθνχ θαζεζηψηνο). ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ απηφ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε κείσζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ κεγέζνπο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δήκσλ: Σν 88% ησλ Γήκσλ (32.157) έρεη ιηγφηεξνπο απφ θαηνίθνπο (ελψ ην 70% ηνπ ζπλφινπ απηψλ, δειαδή αξηζκνχλ ιηγφηεξνπο απφ 700 θαηνίθνπο). Αληηζέησο, κφλν ην 2,3% ησλ δήκσλ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ θαηνίθνπο θαη κφλν έλα πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 0,1%, δειαδή κφιηο 37 Γήκνη, αξηζκνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ θαηνίθνπο. Κάζε επηζπκία γηα εθινγίθεπζε ηνπ γαιιηθνχ δεκνηηθνχ ράξηε, έβξηζθε πάληνηε εκπφδην ηελ πξνζθφιιεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αηξεηψλ ζηνλ θνηλνηηθφ ππξήλα, ζεζκφο ηζηνξηθφο, θνηλσληνινγηθφο θαη πνιηηηθφο. Ζ ζρεηηθή, ινηπφλ, απνηπρία ησλ ζπλελψζεσλ ηνπ λφκνπ ηνπ 1971, απφ απηήλ ηελ άπνςε, είλαη απνιχησο θπζηθή θαη δηθαηνινγεκέλε. Γηφηη, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε δηαθνηλνηηθφηεηα δελ ελέρεη πνηέ, αθφκα θαη ζηηο πην εμειηγκέλεο θαη πξνσζεκέλεο,απφ λνκηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο άπνςεο, κνξθέο ηεο, ηελ παξακηθξή ζρέζε κε ηε ζπγρψλεπζε. Καη απηφ επεηδή ε ζπγρψλεπζε απνξξνθά θαη εμαιείθεη ηνπο δήκνπο θαη ηηο κηθξέο θνηλφηεηεο, ελψ ε δηαθνηλνηηθφηεηα αληηζέησο, ζέβεηαη ην θνηλνηηθφ πιαίζην, ην ππάξρνλ «θνηλνηηθφ πεξηβάιινλ», ππφ ηελ έλλνηα φηη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάδνπλ νη α βάζκηνη ΟΣΑ -κέιε. 5 Τπάξρνπλ πεξίπνπ ηέηνηεο δνκέο γηα δήκνπο. 6 Απφ ην 1993, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε κηα κηθξή κείσζε ησλ Γηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ ρσξίο ηδία θνξνιφγεζε (Syndicats de Communes). 7 Βι. «Les Collectivités locales en chiffres 2000», Direction générale des collectivités locales, /DGCL, Documantation Française. 14

15 1.4. Έηνο Οη θηιφδνμνη ζηφρνη ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο. Σνπ λφκνπ ηεο 6 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 πξνεγήζεθε έλαο ζεκαληηθφηαηνο πξνβιεκαηηζκφο, φζνλ αθνξά, αθελφο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ νη νπνίνη ζα έπξεπε λα επηηεπρζνχλ απφ ηε δηαθνηλνηηθφηεηα, αιιά θαη, αθεηέξνπ, ηα κέζα πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ επίηεπμε ηνπο. Οη πξνβιεκαηηζκνί επηθεληξψζεθαλ ζηηο ρσξνηαμηθέο θαη νηθνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη βαζηθέο έλλνηεο απηήο ηεο θαηλνχξγηαο δηαθνηλνηηθφηεηαο, ηφζν σο πξνο ηνλ αζηηθφ, φζν θαη σο πξνο ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Οη δχν θαηεγνξίεο ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (établissements publics de cooperation intercommunale / EPCI), πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, δειαδή ν χλδεζκνο/ Έλσζε Γήκσλ (Communauté de Communes) θαη o χλδεζκνο/ Έλσζε Πφιεσλ (Communauté de Villes) πξνηθνδνηήζεθαλ κε απηέο ηηο δχν αξκνδηφηεηεο ζηηο νπνίεο φκσο δφζεθε ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο, πινπνηψληαο έηζη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ λφκνπ ηνπ Ο λφκνο απηφο νινθιεξψζεθε απφ έλα θνξνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν επηθεληξψζεθε ζηνλ εληαίν επαγγεικαηηθφ θφξν (taxe professionnelle unique /TPU), ν νπνίνο είλαη ππνρξεσηηθφο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, αιιά πξναηξεηηθφο θαη πξνζαξκνδφκελνο κε ηνλ εηδηθφ επαγγεικαηηθφ θφξν (taxe professionnelle de zone /TPZ) πνπ επηβάιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ζηηο εμσαζηηθέο/αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ο θφξνο απηφο απνηειεί πεξίπνπ ην κηζφ ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θνξνινγία θαη είλαη ζηελ νπζία ην ζεκέιην ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Ο λφκνο ηεο 6 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 πξνσζνχζε, ινηπφλ, έλα μεθάζαξν ζηφρν ν νπνίνο ζπλίζηαην ζηελ αλάπηπμε κηαο πξαγκαηηθήο ρσξνηαμίαο, ελφο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, φρη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην πνζνζηφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ θφξνπ, ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ. Ζ εγθαηάζηαζε απηή έπξεπε λα γίλεηαη ζχκθσλα κε κηα εληαία, γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά, εδαθηθή θαηαλνκή, απηή ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο. Έηζη, ελψ αξρηθά νη αξκνδηφηεηεο αλήθαλ εμνινθιήξνπ ζηελ θνηλνηηθή ζθαίξα, κεηαβηβάζηεθαλ, ζηε ζπλέρεηα, ζην δηαθνηλνηηθφ επίπεδν. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πξνηηκήζεθε ε ζχζηαζε πλδέζκσλ / Δλψζεσλ Γήκσλ, δνκέο πνιχ πην επέιηθηεο, αληί ησλ Δλψζεσλ Πφιεσλ. Απηή ε ζεζκηθή επηινγή θαζηζηνχζε πξναηξεηηθφ ηνλ εληαίν επαγγεικαηηθφ θφξν ζηνλ αζηηθφ ρψξν, γεγνλφο ην 15

16 νπνίν απνηειεί ηε βαζηθή αηηία ηεο επηηπρίαο ησλ πλδέζκσλ / Δλψζεσλ Γήκσλ θαη αληηζηνίρσο ηεο απνηπρίαο ησλ Δλψζεσλ Πφιεσλ Ζ απαξαίηεηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Ο λφκνο ηεο 12 εο Ηνπιίνπ , απνηειεί λφκν - ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηε Γαιιία. Ο λνκνζέηεο ζηφρεπζε ζηελ ελδπλάκσζε θαη απινπνίεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο / EPCI. O Τπνπξγφο Δζσηεξηθφο Jean Pierre Chevènement, παξνπζηάδνληαο 9 ην ζρέδην λφκνπ ζηε Βνπιή ην 1999 είρε ηνλίζεη φηη: «η διακοινοηική ζςνεπγαζία ζηη ζύγσπονη εποσή υθέληζε κςπίυρ ηιρ μικπέρ κοινόηηηερ και ηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ. Το μοίπαζμα ηος πλούηος, μέζυ ηος ενιαίος επαγγελμαηικού θόπος (TPU), δεν ζςνάνηηζε ηην αναμενόμενη επιηςσία. Γεδομένηρ αςηήρ ηηρ καηάζηαζηρ η θιλοδοξία ηος νόμος είναι η αναδόμηζη ηυν πόλευν μαρ και η «ζυηηπία» ηυν δήμυν μαρ ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ, με ηη βοήθεια επγαλείυν καλύηεπα πποζαπμοζμένυν ζηιρ παπούζερ ανάγκερ και πάνηα με ζεβαζμό ζηιρ απσέρ ηηρ αποκένηπυζηρ.» Έηζη ινηπφλ ν λφκνο ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999 αλαπξνζάξκνζε θαη αλαδηακφξθσζε ην δηαθνηλνηηθφ ηνπίν, ηεξαξρψληαο ηηο δνκέο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, ν ξφινο ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο γαιιηθήο επηθξάηεηαο. Οη κεγάιεο κεηξνπφιεηο κε ηνπιάρηζηνλ θαηνίθνπο θαινχληαη λα δηαξζξσζνχλ γχξσ απφ ηνπο πλδέζκνπο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté Urbaine), ελψ νη αζηηθέο πεξηνρέο κε ηνπιάρηζηνλ θαηνίθνπο γχξσ απφ ηνπο πλδέζκνπο Πφιεσλ (Communauté D Agglomération). Πξφθεηηαη γηα ηηο λένπο ζεζκνζεηεκέλνπο ηχπνπο Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, νη νπνίνη πξννξίδνληαη λα απνηειέζνπλ ην λέν εληαίν δίθαην ηεο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο. Οη λέεο απηέο κνξθέο ηέηνηνπ είδνπο 8 πγθεθξηκέλα ν λφκνο ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999 πηνζεηήζεθε απφ κηθηή ηζνκεξή επηηξνπή ηελ 12 ε Ηνπλίνπ 1999, χζηεξα απφ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δζλνζπλέιεπζεο θαη ηεο πγθιήηνπ. Ο λφκνο ηεο 6 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε κε πιεηνςεθία. 9 Σν ζρέδην λφκνπ πνπ είρε θαηαζέζεη ν Τπνπξγφο ησλ Δζσηεξηθψλ θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε έθεξε ηνλ ηίηιν «Ζ νξγάλσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ε απινπνίεζε ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο». Γξήγνξα φκσο, θαηέιεμε ζηνλ ηίηιν πνπ επηθξάηεζε ηειηθά θαη θέξεη ζήκεξα: «Δλίζρπζε θαη απινπνίεζε ηεο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο» 16

17 ζπλεξγαζίαο βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ «αζηηθνχ ρψξνπ (aires urbaines)». 10 Σέινο, ν αγξνηηθφο ρψξνο θαη νη κηθξφηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο δηαηεξνχλ ηνπο πλδέζκνπο /Δλψζεηο Γήκσλ (Communauté de Communes) πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί, σο ηχπνο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, απφ ην Σα βαζηθά ζεκεία /ζηφρνη ηνπ λφκνπ ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999 κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο επηζεκάλζεηο: Πξνηείλεη κηα θαηλνχξγηα ζεζκηθή δνκή γηα ηε δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ αζηηθφ ρψξν, πνπ βαζίδεηαη ζε κηα λέα λνκηθή κνξθή, απηή ηνπ πλδέζκνπ/ Έλσζεο Πφιεσλ (Communauté D Agglomération). Παξάιιεια, πςψλεη ηνλ πήρε γηα ηνπο πλδέζκνπο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté Urbaine), κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη απηφ ηνλ ηχπν Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, ζρεηηθά δεζκεπηηθφ, αιιά κε πεξηζζφηεξα πξνλφκηα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο άπνςεο. Δθαξκφδεη έλα ελνπνηεκέλν ζψκα θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δνκψλ ηεο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο. Απηφ ην «corpus» ησλ θαλφλσλ ζα απνηειέζεη ηνλ θνηλφ θνξκφ ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. Δλδπλακψλεη ηε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (ΔPCI). Πξνσζεί, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, κνηξάδνληαο ζε απηνχο, ηνπο πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφξν επαγγέικαηνο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κε πεξηζζφηεξνπο απφ θαηνίθνπο κέζσ ησλ πλδέζκσλ Πφιεσλ (Communauté D Agglomération) θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ θαηνίθσλ κέζσ ησλ Αζηηθψλ πλδέζκσλ ή πλδέζκσλ Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté Urbaine). Δπηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηηο αζηηθέο δψλεο κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο κηαο ζεηξάο αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο. 10 Καηλνχξγηα νλνκαηνινγία ε νπνία δηακνξθψζεθε απφ ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ κειεηψλ ηεο Γαιιίαο (INSEE). 17

18 Απινπνηεί ην ηνπίν ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο, εζηηάδνληαο ην ζεζκφ ηεο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο γχξσ απφ ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο κέρξη ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2002: α. ηνλ Αζηηθφ χλδεζκν/έλσζε Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté Urbaine/Urban Communities), θαη β. ηνλ χλδεζκν Πφιεσλ (Communauté D Agglomération/ Communities of Towns) γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γ. ηνλ χλδεζκν/έλσζε Γήκσλ (Communauté de Communes / Communities of Communes 11 ) γηα ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. 11 Structure and operation of Local and Regional Democracy in France, Counsil Of Europe, 2 nd Edition, December

19 Κεθάιαην 2 ν: Σππνινγία 2.1. Ζ θχζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο/γ.ο.γ.. (Etablissement Public de Coopération Intercommunale/EPCI). Έλαο Γεκφζηνο Οξγαληζκφο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, είλαη έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, έλαο δηνηθεηηθφο δεκφζηνο νξγαληζκφο (établissement public administratif): Γηαζέηεη ρξεκαην-νηθνλνκηθή απηνλνκία θαη ίδηα κέζα δξάζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Γηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ απηφλνκα θαη ειεχζεξα, θαζψο είλαη ζηειερσκέλν απφ δηθφ ηνπ ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηεε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ. Οη απνθάζεηο ηνπ απνηεινχλ δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ λνκάξρε. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη είλαη δεκφζηεο ππεξεζίεο Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα Γεκφζην Οξγαληζκφ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο/epci. Γχν είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα Γεκφζην Οξγαληζκφ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο: Ζ αξρή ηεο «εηδηθφηεηαο» θαη ε αξρή ηεο «απνθιεηζηηθφηεηαο»: Ζ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο (Le principle de spécialité): χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο έλαο Γ.Ο.Γ.., δελ κπνξεί λα αζθεί νχηε λα παξεκβαίλεη ζε αξκνδηφηεηεο παξά κφλν ζε εθείλεο πνπ ηνπ έρνπλ εθρσξήζεη νη Γήκνη - κέιε. Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρή «ηεο ιεηηνπξγηθήο εηδηθφηεηαο» (spécialité foncionnelle). Δπίζεο, κπνξεί λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο κφλν εληφο ηεο ρσξηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπ («αξρή ηεο 19

20 ρσξηθήο εηδηθφηεηαο/ spécialité territoriale»). Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη ηε γεληθή αξκνδηφηεηα θαη δηθαηνδνζία πνπ έρεη έλαο δήκνο ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο. Ο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχλ νη Γ.Ο.Γ.. δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. - ηελ πεξίπησζε ησλ Γηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ ρσξίο εμνπζία επηβνιήο ηδίσλ θφξσλ (Syndicats-SIVU, SIVOΜ / Consortia of communes) ην πεδίν θαη ε θχζε ησλ κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ πξνζδηνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ησλ κειψλ ηνπο. Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην αθήλεη πιήξε ειεπζεξία ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ. - ηνπο πλδέζκνπο/έλψζεηο Γήκσλ (Communnautés de Communes / Communities of communes), ν λνκνζέηεο ζέζπηζε έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα: θαζφξηζε θαηεγνξίεο αξκνδηνηήησλ θαη πεξηνξίζηεθε λα αλαθέξεη ην γεληθφ ηίηιν θάζε θαηεγνξίαο, κε ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα λα νθείινπλ λα θαζνξίζνπλ επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαθέξνληαη ζε θάζε κηα απφ ηηο ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο θαηεγνξίεο. Σα δεκνηηθά ζπκβνχιηα δηαζέηνπλ κεγάιε ειεπζεξία σο πξνο ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαζέηνπλ ζηνπο πλδέζκνπο / Δλψζεηο Γήκσλ (Communautés de communes). Όζνλ αθνξά ηε θχζε ησλ κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ, απηέο πξέπεη λα εληάζζνληαη θαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο, απφ ην λνκνζέηε θαηεγνξίεο αξκνδηνηήησλ. Ζ θαηάηαμε ησλ αξκνδηνηήησλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζσζηά, έηζη ψζηε νη χλδεζκνη / Δλψζεηο Γήκσλ (Communautés de communes) λα αλαιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηελ άιιε. - Ο λφκνο επηβάιεη ζηνπο πλδέζκνπο / Δλψζεηο Πφιεσλ ( Communauté d Agglomération / CA) ηελ άζθεζε επηά νκάδσλ αξκνδηνηήησλ, απφ ηηο νπνίεο θακία δελ επηηξέπεηαη λα παξαιεθζεί. Απφ ηηο επηά απηέο νκάδεο, ν εθάζηνηε χλδεζκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηηο ηξεηο απφ πέληε πξνηεηλφκελεο ζχκθσλα κε ην άξζξν L ηνπ Γεληθνχ Κψδηθα Ο.Σ.Α.(CGCT). 20

21 - ηνπο Αζηηθνχο πλδέζκνπο ή πλδέζκνπο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté Urbane - Urban Communities / CU), ν λνκνζέηεο απαξηζκεί θαη θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηηο θνηλνηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ εθρσξνχληαη ζηνλ εθάζηνηε χλδεζκν, θαηαξηίδνληαο έλα θαηάινγν κε απηέο, νη νπνίεο έρνπλ ηαπηφρξνλα κηα πξννπηηθή επέθηαζεο θαηφπηλ απφθαζεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ πλδέζκσλ. Έηζη ινηπφλ, έλαο Γεκφζηνο Οξγαληζκφο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (EPCI) έρεη κφλν ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, ηηο νπνίεο έλαο δήκνο κπνξεί ή νθείιεη λα ηνπ κεηαβηβάζεη. Οη χλδεζκνη Πφιεσλ (CA) (άξζξν L CGCT) θαη νη χλδεζκνη Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (CU) (άξζξν L CGCT), κπνξνχλ επίζεο λα αζθνχλ θαη αξκνδηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ηηο νπνίεο επηζπκεί λα ηνπο αλαζέζεη ε αληίζηνηρε λνκαξρία κέζσ ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Δληνχηνηο δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε έλαλ Οξγαληζκφ Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο : νη εμνπζίεο πνπ δηαηεξεί ν δήκαξρνο ζε ζέκαηα δεκφζηαο ηάμεο θαη αζηηθνχ θψδηθα, φπσο π.ρ. ζχληαμε ηνπ δεκνηνινγίνπ, νξγάλσζε θαη λνκηκφηεηα ησλ εθινγψλ, πγεηνλνκηθφο έιεγρνο θ.α. δηθαηνδνζίεο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνπο ΟΣΑ-κέιε ζε άιιν ή άιινπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, θαη εμαίξεζε κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο «αληηπξνζψπεπζεο-αληηθαηάζηαζεο» (représentation-substitution). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, έλαο νξγαληζκφο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο αληηθαζηζηά ζηνπο θφιπνπο ελφο Γηαθνηλνηηθνχ πλδέζκνπ (Syndicat - Consortia) ηηο θνηλφηεηεο πνπ ηνλ απνηεινχλ. Ο Γ.Ο.Γ.. γίλεηαη έηζη κέινο ηνπ Γηαθνηλνηηθνχ πλδέζκνπ (Syndicat), ν νπνίνο κεηαηξέπεηαη ζε Μηθηφ Γηαθνηλνηηθφ χλδεζκν (Syndicat Mixte Mixted Consortia) ζηε ζέζε ησλ κειψλ θνηλνηήησλ. Ο Γ.Ο.Γ.. (EPCI) έρεη αξκνδηφηεηεο κφλν θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα Οθείιεη φκσο, λα ζέβεηαη νξηζκέλνπο θαλφλεο, έηζη ψζηε λα κελ πεξηνξίδεη ή λα κελ εκπνδίδεη ηελ πξννπηηθή πνπ έρνπλ νη Γήκνη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάπνηνπο ηνκείο. 21

22 Όπσο θαη λα έρεη νη Γήκνη κέιε δηαηεξνχλ κηα γεληθή επνπηεία εληφο ησλ εδαθηθψλ νξίσλ ηνπο, ελψ αληίζεηα νη Γ.Ο.Γ.. ππαθνχεη ζηελ «αξρή ηεο εηδηθφηεηαο» θαη δελ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Ζ αξρή ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο (Le principle d exclusivité). Ζ δεκηνπξγία ελφο Γ.Ο.Γ.. ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε θαη θαζνιηθή απαιιαγή ησλ Ο.Σ.Α- κειψλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ πξψην. Ζ επηινγή ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνπο λφκνπο δνκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ή γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζεκαίλεη φηη νη Ο.Σ.Α. - κέιε δεζκεχνληαη ζην εμήο, θαζψο δελ κπνξνχλ λφκηκα πιένλ λα παξεκβαίλνπλ ζηνπο ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ κεηαθέξεη ζηνπο Γ.Ο.Γ.., θαη νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη είλαη πνιχ απζηεξνί, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε απνρσξήζνπλ απφ ηνλ δηαθνηλνηηθφ ζχλδεζκν Σνκείο αξκνδηνηήησλ ελφο Γ.Ο.Γ.. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαθέξνληαη ζ έλα Γ.Ο.Γ.. παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηνλ έλαλ νξγαληζκφ ζηνλ άιιν, αλάινγα κε ηε λνκηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, αιιά επίζεο θαη ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαηαζηαηηθνχ πνπ δηέπεη θάζε κηα απφ απηέο ηηο ελψζεηο α βάζκησλ Ο.Σ.Α. Οη Γ.Ο.Γ.., ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ππάγνληαη ζην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο Γήκνπο, εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ΟΣΑ-κέιε ζηνπο Γ.Ο.Γ.. πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε αθξίβεηα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηφζν θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαζηαηηθήο ηξνπνπνίεζεο. Πξφθεηηαη: - απφ ηελ κηα πιεπξά γηα ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ν Γήκνο κέινο επηζπκεί λα κεηαθέξεη: εάλ κηα αξκνδηφηεηα κεηαθέξεηαη ζε έλα Γ.Ο.Γ.. θαηά ηξφπν αφξηζην θαη γεληθφ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κεηαθεξζνχλ θαη θαζήθνληα ηα νπνία ν δήκνο δελ επηζπκνχζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα απνπνηεζεί. 22

23 Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ είλαη ζαθέο θαη παξνπζηάδεη δηθνξνχκελα ζεκεία, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπγθξνχζεηο αξκνδηνηήησλ θαη δελ ζα είλαη πάληα εχθνιν λα γλσξίδεη θαλείο πνηφο απφ ηνπο δχν, νη δήκνη ή ν Γ.Ο.Γ.. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζχκθσλα κε ην λφκν λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ εθάζηνηε ηνκέα Ζ ηππνινγία ησλ κνξθψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο Γ.Ο.Γ..: α. νη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη πνπ δεν διαθέηοσν ηην δσναηόηηηα να επιβάλοσν ίδιοσς θόροσς (EPCI sans fiscalité propre), θαη β. νη χλδεζκνη / Δλψζεηο δηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηβάιινπλ εθ ηνπ λφκνπ δηθή ηνπο θνξνινγία (EPCI avec fiscalité propre). ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε αλαιπηηθά ηηο επηκέξνπο δνκέο πνπ αλήθνπλ ζηηο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη πνπ δεν διαθέηοσν ηη δσναηόηηηα να επιβάλοσν ίδιοσς θόροσς (EPCI sans fiscalité propre). Οη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη /Les Syndicats - Consortia. (Άξζξν L θαη επφκελα ηνπ Γεληθνχ Κψδηθα Ο.Σ.Α.) 12. α. Οη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη. (Les Syndicats de Communes Consortia of Communes). Δίλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη δελ απνηεινχλ βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ παιαηφηεξν ηχπν δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. Αξρηθά, κε ην λφκν ηεο 22αο Μαξηίνπ 1890, ζεζκνζεηνχληαη, νη χλδεζκνη ελφο θαη κνλαδηθνχ ζθνπνχ (Syndicat intercommunal à vocation unique Single Purpose Consortia / SIVU) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην Γηάηαγκα ηεο 5 εο Ηαλνπαξίνπ 1959 δεκηνπξγνχληαη νη χλδεζκνη πνιιαπιψλ ζθνπψλ ((Syndicat intercommunal à vocation multiple Multipurpose Consortia / SIVΟΜ). ε γεληθέο γξακκέο, ν 12 Code Générale des Collectivités Territoriales/ CGCT. 23

24 ζηφρνο ησλ Γηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ είλαη λα ζπζπεηξψζνπλ ηνπο Γήκνπο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή γηα ηελ παξνρή θαη δηαρείξηζε ππεξεζηψλ δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ ηφζν απφ νηθνλνκηθήο, φζν θαη απφ ηερληθήο άπνςεο είλαη ηδηαηηέξσο δπζρεξέο λα αληηκεησπηζζνχλ απφ θάζε θνηλφηεηα ρσξηζηά. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Γηθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ. α. Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη ελφο κνλαδηθνχ ζθνπνχ. (Syndicat intercommunal à vocation unique / SIVU): Σν αληηθείκελν ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε ελφο θαη κνλαδηθνχ ζθνπνχ ή ζηελ παξνρή ή θαη δηαρείξηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηελ ηζρχνπζα νξνινγία ραξαθηεξίδεηαη σο «εηδηθεπκέλνο Γηαθνηλνηηθφο χλδεζκνο» (Syndicat spésialisé). β. Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη πνιιαπινχ ζθνπνχ. (Syndicat intercommunal à vocation multiple / SIVOM): ε απηφλ ηνλ ηχπν δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ην αληηθείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ζηελ παξνρή κηαο κφλν ππεξεζίαο δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά αληίζεηα έλαο ηέηνηνο αλαπηπμηαθφο ζχλδεζκνο αλαιακβάλεη κηα πιεζψξα απφ αξκνδηφηεηεο, απηέο πνπ απνθαζίδνπλ νη Ο.Σ.Α.- κέιε λα ηνπο κεηαβηβάζνπλ. γ. Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη «à la carte». (Syndicat intercommunal à la carte): ε απηήλ ηελ πεξίπησζε έλαο δήκνο κπνξεί λα πξνζρσξήζεη ζ έλα ζχλδεζκν γηα έλα κφλν κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ν ηειεπηαίνο δηαζέηεη θαη θαζνξίδεη ηνπο ηδηαίηεξνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη. 13 δ. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη νη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη κειέηεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ 14 (Syndicat intercommunal d étude et de programmation), φπσο επίζεο θαη νη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη Γαζηθήο δηαρείξηζεο (Syndicat intercommunal de gestion forestière). Ίδξπζε. 13 Άξζξν L ηνπ CGCT. 14 Νφκνο 83-8/ θαη άξζξν L θαη επφκελα ηνπ πνιενδνκηθνχ θψδηθα. 24

25 Οη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη (Syndicats Consortia). ηδξχνληαη κε πξσηνβνπιία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Γήκσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ επίζεο, λα δεηήζνπλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην χλδεζκν θαη άιινη Γήκνη, εθφζνλ θξίλνπλ φηη θάηη ηέηνην ζα δηεπθφιπλε ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ απηνχ. Έηζη, δεηείηαη ε γλψκε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο θαη ν χλδεζκνο ηδξχεηαη, αλ ε πξφηαζε ςεθηζηεί ελαιιαθηηθά: Δίηε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Γήκσλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Δίηε απφ ην ήκηζπ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα θαιχπηεη ν χλδεζκνο. Δπίζεο, ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα απνθαζίδνπλ γηα : - ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Γηαθνηλνηηθνχ πλδέζκνπ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο. - ηνπο ηξφπνπο αληηπξνζψπεπζεο. - ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο. Ο λνκάξρεο, σο αληηπξφζσπνο ηνπ θξάηνπο δίλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ λνκηθή χπαξμε (λνκηθή πξνζσπηθφηεηα) ζην Γηαθνηλνηηθφ χλδεζκν. Αξκνδηφηεηεο. Οη αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ζε γεληθέο γξακκέο αζθνχληαη απφ ηνπο δηαθνηλνηηθνχο πλδέζκνπο είλαη νη αθφινπζεο: παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ θαη πδξνδφηεζε απνρέηεπζε ειεθηξνδφηεζε βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, εμπγηαληηθά έξγα δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο απνθνκηδή νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. νδνπνηία 25

26 Γηνίθεζε. Ο χλδεζκνο (Syndicat) δηνηθείηαη απφ κηα Δπηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο πνπ έρνπλ δηνξίζεη νη Γήκνη-κέιε. Αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη θάηη δηαθνξεηηθφ, θάζε Γήκνο εθπξνζσπείηαη απφ δχν αληηπξνζψπνπο. Οη αληηπξφζσπνη απηνί εθιέγνληαη απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα ησλ Γήκσλ-κειψλ κε απφιπηε πιεηνςεθία. Δληνχηνηο, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθήο εθπξνζψπεζεο, κε βάζε θξηηήξηα πιεζπζκηαθά ή νηθνλνκηθά. Δπηθεθαιήο ηνπ πλδέζκνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο εθιέγεηαη ν Πξφεδξνο, ν νπνίνο φπσο θαη ηα ινηπά κέιε ηεο Δπηηξνπήο, έρεη ζεηεία, ίζε κε ηε ζεηεία ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ. Ζ Δπηηξνπή, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο ππφθεηηαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Με ηηο απνθάζεηο ηεο, ξπζκίδεη ηα ζεκεία πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, κε ζεβαζκφ φκσο, ζηνπο λφκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έιεγρν ησλ δήκσλ. Ζ Δπηηξνπή ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηηο εμνπζηνδνηήζεηο δηαρείξηζεο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ηα έμνδα δηαρείξηζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ πλδέζκσλ Πνιιαπινχ θνπνχ (SIVOM), ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ηξίκελν, ελψ αλ πξφθεηηαη γηα χλδεζκν ελφο κνλαδηθνχ θνπνχ (SIVU), κία θνξά ην εμάκελν. Υξεκαηνδφηεζε. Oηθνλνκηθνί Πφξνη. Οη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Γ.Ο.Γ.. πνπ δελ δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηβάιινπλ δηθή ηνπο θνξνινγία (EPCI sans fiscalité propre). Οη πφξνη ηνπο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο εηζθνξέο ησλ Γήκσλ κειψλ. Οη εηζθνξέο απηέο πξνέξρνληαη είηε απφ θνλδχιηα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ κειψλ θαη απνηεινχλ ππνρξεσηηθφ έμνδν (Contribution Budgétaire, dépense obligatoire), είηε απφ πνζά πνπ απνδίδνληαη απεπζείαο ζηνπο πλδέζκνπο, ρσξίο λα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ - κέινπο θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ πνπ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο ηνπηθνχο θφξνπο (contribution fiscalisée). Δπίζεο έλα κέξνο ησλ πφξσλ ησλ πλδέζκσλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ: πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο. 26

27 ην πξντφλ ησλ θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ (ηέιε ειεθηξνδφηεζεο, ηέιε θσηηζκνχ). κεηαθνξέο θνλδπιίσλ απφ ην θεληξηθφ Κξάηνο, Φ.Π.Α (T.V.A /Taxe à la Valeur Ajoutée). Γηάιπζε Οη χλδεζκνη δηαιχνληαη : Με ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ. Απηνδηθαίσο, κφιηο παξέιζεη ν πξνβιεπφκελνο, ζην θαηαζηαηηθφ, ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν είρε ζπζηαζεί ν χλδεζκνο. Με ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ πνπ απνηεινχζε αληηθείκελν δηαρείξηζεο ηνπ πλδέζκνπ. ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Γηαθνηλνηηθφο χλδεζκνο (Syndicat) κεηαηξέπεηαη ζ έλα χλδεζκν/έλσζε Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (Communautés Urbaines, Communautés D Agglomérations. ) κε εμνπζίαο επηβνιήο ηδίσλ θφξσλ (EPCI avec fiscalité propre). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεηαηξνπή ελφο πλδέζκνπ ζ έλα Γ.Ο.Γ.. κε δπλαηφηεηα επηβνιήο ίδησλ θφξσλ (Communautés Urbaines, Communautes D Agglomérations /EPCI avec fiscalité propre), δελ ζπληζηά κηα απιή αιιαγή ηεο νλνκαζία ηνπ, αιιά πξνυπνζέηεη θαη ηελ δηάιπζε ηνπ πξψηνπ. Ζ απφθαζε ηεο δηάιπζεο ηνπ πλδέζκνπ ιακβάλεηαη απφ ην Ννκάξρε, ν νπνίνο θαη θαζνξίδεη, κε ηελ επηθχιαμε δηθαησκάησλ ηξίησλ, ηηο ζπλζήθεο δηάιπζεο (π.ρ. κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ.). Μηθηνί χλδεζκνη Οη Μηθηνί χλδεζκνη (Syndicat Mixte Mixted Consortia) δελ απνηεινχλ Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (EPCI), ππφ ηελ έλλνηα πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, αιιά «νηνλεί Γ.Ο.Γ..» θαζψο ην εθαξκνζηέν, ζηελ πεξίπησζε 27

28 ηνπο, δίθαην, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εκπλεπζκέλν απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηνπο Γ.Ο.Γ... Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί είλαη φηη δελ απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ α βάζκηνπο Ο.Σ.Α., (ηνπο Γήκνπο-κέιε), αιιά θαη απφ άιινπο Γ.Ο.Γ.. ή θαη απφ Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, φπσο εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά επηκειεηήξηα, ην γεσξγηθφ επηκειεηήξην θαη ην επηκειεηήξην ηερλψλ θαη επαγγεικάησλ. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο Μηθηψλ πλδέζκσλ: α. νη θιεηζηνί Μηθηνί χλδεζκνη (Syndicats mixtes Fermés) θαη β. νη αλνηρηνί Μηθηνί χλδεζκνη (Syndicats mixtes ouverts). Ζ πξψηε θαηεγνξία Μηθηψλ πλδέζκσλ απνηειείηαη κφλν απφ α βάζκηνπο Ο.Σ.Α θαη Γ.Ο.Γ.., ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ζπκκεηέρνπλ, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα θ.α χλδεζκνη πνπ διαθέηοσν ηην δσναηόηηηα να επιβάλοσν ιδίοσς θόροσς (EPCI avec fiscalité propre). α. χλδεζκνη/έλσζε Γήκσλ (La Communauté de communes/cc). (Άξζξν L θαη επφκελα ηνπ Γεληθνχ Κψδηθα Ο.Σ.Α. (CGCT). Oη χλδεζκνη Γήκσλ (Communauté de communes / CC) είλαη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί Γηαθνηλνηηθήο πλενξγαζίαο (E.P.C.I.), πνπ ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξνπο δήκνπο ζε έλα εληαίν, θιεηζηφ ζχλνιν (d un seul tenant, sans enclave), ζε κηα νκάδα. Aληαπνθξίλεηαη θπξίσο, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ εγθαζηδξχεη κηα ηζρπξή θαη απνηειεζκαηηθή δηαθνηλνηηθή πλεξγαζία κέζα ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο ηνπηθήο δσήο. Θεζκνζεηήζεθε κε ην λφκν ηεο 6 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 πνπ αθνξά ηε ρσξηθή δηνίθεζε ηεο επηθξάηεηαο, ελψ ν λφκνο ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999, ζα επέθεξε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξψηνπ. Αξκνδηφηεηεο 28

29 Ο χλδεζκνο / Έλσζε Γήκσλ (Communauté de communes / CC) αζθεί αξκνδηφηεηεο ζηελ ζέζε ησλ Γήκσλ-κειψλ ηνπ, ε επηινγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αξκνδηνηήησλ ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ, ηηο νπνίεο θαζνξίδεη ν λφκνο ( ) θαη ζε θάζε πεξίπησζε πεξηνξίδεηαη ζε αξκνδηφηεηεο δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο (L intérêt communautaire) Δληνχηνηο, αζθεί θαη αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο νη Γήκνη κέιε απνθαζίδνπλ κε ειεχζεξε βνχιεζε λα ηνπο κεηαβηβάζνπλ, εθηφο δειαδή, απφ απηέο πνπ ν λφκνο θαζνξίδεη. Να ζεκεησζεί φηη κέζσ ηεο εληζρπκέλεο πιεηνςεθίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ: θαζνξίδνληαη νη κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην θάζε νκάδαο αξκνδηνηήησλ. πξνζδηνξίδεηαη ην «δηαθνηλνηηθφ ελδηαθέξνλ» ησλ κεηαβηβαδφκελσλ αξκνδηνηήησλ θαη ζε απηέο πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ζηηο πξναηξεηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ θαη ηα φξηα κεηαμχ αξκνδηνηήησλ δηαθνηλνηηθψλ θαη αξκνδηνηήησλ θνηλνηηθψλ. Οη δχν ππνρξεσηηθέο αξκνδηφηεηεο είλαη: Γηακφξθσζε, δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ δξάζεηο θαη κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δήκσλ-κειψλ ηνπ πλδέζκνπ. Δληνχηνηο, ν λφκνο κεηαθέξεη ζηνπο πλδέζκνπο Γήκσλ, επηιέγνληαο σο θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνλ εληαίν θφξν επαγγέικαηνο (Taxe professionnelle unique/tpu): ηε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ησλ δσλψλ βηνκεραληθήο, εκπνξηθήο, βηνηερληθήο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ αεξνιηκέλσλ, δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηε ρσξνηαμία Οη πξναηξεηηθέο αξκνδηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα επηιερζεί κία, είλαη νη εμήο: Πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεγαζηηθή πνιηηηθή 29

30 Γεκηνπξγία, δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο δηδαζθαιίαο Υξεκαηνδφηεζε. Οηθνλνκηθνί πφξνη Σα έζνδα ησλ πλδέζκσλ Γήκσλ (Communauté de communes / CC) πεξηιακβάλνπλ: Οηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ θνξνινγία: Άκεζε θνξνινγία (πξφζζεηε) επί ησλ ηεζζάξσλ ηνπηθψλ θφξσλ Γηαθνξεηηθνχο θφξνπο, εθφζνλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί θαη αξκνδηφηεηεο φπσο απνθνκηδή νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, θαζαξηφηεηα. Δπαγγεικαηηθφο θφξνο γηα ζπγθεθξηκέλεο δψλεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (taxe professionnelle de zone / TPZ), πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή δηνηθνχληαη απφ ην χλδεζκν. Δηζνδήκαηα απφ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, επηρνξεγήζεηο απφ ηελ πεξηθέξεηα, ηελ Ννκαξρία, ηνπο Γήκνπο. Να ζεκεησζεί φηη νη λέεο ξπζκίζεηο πνπ εηζήγαγε ν λφκνο ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999 αθνξνχλ ηελ «επηιεμηκφηεηα» ηνπ πλδέζκνπ / Έλσζεο Γήκσλ (Communauté de communes / CC) ζε κηα ρνξεγία ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο (dotation d intercommunalité), θαη ηε πλνιηθή Υνξεγία Λεηηνπξγίαο (Dotation Globale de Fonctionment /DGF), κε ηελ επηθχιαμε φηη πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα (δεκνγξαθηθά, επηβνιή ΣPU, άζθεζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ). β. Οη χλδεζκνη Πφιεσλ (Communauté d agglomeration Communities of Towns / CA) 30

31 (Άρθρα L και επόμενα ηοσ γενικού κώδικα οργανιζμών ηοπικής ασηοδιοίκηζης / CGCT). Πξφθεηηαη γηα Γεκφζην Οξγαληζκφ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (E.P.C.I.), πνπ ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξνπο δήκνπο 15 ζε έλα εληαίν, θιεηζηφ ζχλνιν (d un seul tenant, sans enclave), ζε κηα νκάδα κε θαηψηεξν φξην ηνπο θαηνίθνπο. Γελ πξνβιέπεηαη πεξηνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ, ελψ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο λνκνχο. Αξκνδηφηεηεο Οη χλδεζκνη Πφιεσλ (Communauté d agglomeration /CA), αληηθαζηζηνχλ απηνδηθαίσο ηνπο δήκνπο-κέιε ηνπο ζηελ άζθεζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ππνρξεσηηθψλ (obligatoires) θαη θαη επηινγή (compétences optionnelles), εληφο πάληα ησλ νξίσλ ηνπ «δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο». Γηα θάζε αξκνδηφηεηα ην πεξηερφκελν ηνπ «δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο» πξνζδηνξίδεηαη, βάζεη ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 2/3 ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Ζ εθάζηνηε Γηαθνηλνηηθή Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη θαη θαζνξίδεη ηα φξηα κεηαμχ δηθαηνδνζία θνηλνηηθήο θαη δηθαηνδνζίαο δηαθνηλνηηθήο. Οη επηιεγφκελεο αξκνδηφηεηεο, πξνθξίλνληαη κε απφθαζε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ δήκσλ κειψλ, κε ηελ απαηηνχκελε, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, εληζρπκέλε πιεηνςεθία. Να ζεκεησζεί φηη νη ελδηαθεξφκελνη δήκνη κπνξνχλ λα κεηαβηβάζνπλ ζην.π. θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο, εθηφο απφ απηέο πνπ κεηαθέξνληαη εθ ηνπ λφκνπ (νη απνιχησο πξναηξεηηθέο/compétences facultatives). Τπνρξεσηηθέο Αξκνδηφηεηεο Γεκηνπξγία, δηακφξθσζε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε δσλψλ βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο, εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ, αεξνιηκέλσλ δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γξάζεηο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 15 Οη Γήκνη κέιε πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηεο ηάμεσο ησλ θαηνίθσλ 31

32 Ρπζκηζηηθά θαη ηνκεαθά ζρέδηα, φπσο δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ησλ δσλψλ ζπληνληζκέλεο δηεπζέηεζεο (zone d amégnament concerté /ZAC) δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αζηηθή ζπγθνηλσλία. Σνπηθά νηθηζηηθά πξνγξάκκαηα, ζηεγαζηηθή πνιηηηθή δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαηηθή θαηνηθία), δξάζεηο θαη επηρεηξήζεηο δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζηέγαζε κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. ηνπηθνί κεραληζκνί δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Αξκνδηφηεηεο θαη επηινγήλ. Πξέπεη λα επηιερζνχλ φρη ιηγφηεξεο απφ ηξεηο θαηεγνξίεο αξκνδηνηήησλ απφ πέληε θαηεγνξίεο αξκνδηνηήησλ: δεκηνπξγία ή δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γεκηνπξγία ή δηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, εμπγηαληηθά έξγα. Τδξνδφηεζε Πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, φπσο ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηεο ερνξχπαλζεο, απνκάθξπλζε θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Καηαζθεπή, δηακφξθσζε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Υξεκαηνδφηεζε, νηθνλνκηθνί πφξνη Σα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πλδέζκνπ Πφιεσλ πεξηιακβάλνπλ πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θνξνινγία, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ηδίσλ θφξσλ. Έηζη, ν εληαίνο επαγγεικαηηθφο θφξνο (Taxe Professionnelle Unique/TPU) απνηειεί βαζηθή πεγή εζφδσλ. Δπίζεο, νη 32

33 νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπο πεξηιακβάλνπλ θαη έζνδα απφ πξφζζεηε θνξνινγία, εηζνδήκαηα, επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο. γ. χλδεζκνη Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté urbaine Urban Communities / CU). (Άξζξα L θαη επφκελα ηνπ Γεληθνχ Κψδηθα Ο.Σ.Α. / CGCT). Πξφθεηηαη γηα Γεκφζην Οξγαληζκφ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (EPCI), ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξνπο δήκνπο ζε έλα εληαίν, θιεηζηφ ζχλνιν (d un seul tenant, sans enclave), ν νπνίνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ίδξπζεο ηνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξνπο απφ θαηνίθνπο. Ζ βαζηθή απηή πξνυπφζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εθ ηνπ λφκνπ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο, δελ ηζρχεη γηα ηνπο πλδέζκνπο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ / Aζηηθέο Κνηλφηεηεο πνπ πξνυπήξραλ ηνπ λφκνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 1999 (Strasbourg, Arras, Bordeaux, Brest, Cherbourg, Dunkerque, Montceau-Les-Mines, Le Mans, Lille, Lyon, Nancy) ν νπνίνο ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ην λφκν ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ Ο λφκνο ηεο 22αο Ηνπιίνπ 1999 ελίζρπζε ζεκαληηθά θαη δηεχξπλε θαζνξηζηηθά ην πεδίν ησλ αξκνδηνηήηψλ ηνπο Ζ κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ απφ απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο απνξξένπλ απφ ηε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ «δηαθνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο», ην νπνίν θαζνξίδεηαη θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ Γηαθνηλνηηθνχ.πκβνπιίνπ. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη έλα χλδεζκν Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté urbaine/cu) είλαη: Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηηο νπνίεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο ν χλδεζκνο λα αζθεί. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε είλαη φηη νη δήκνη κέιε απαιιάζζνληαη απφ ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ θαη κάιηζηα γηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά δεηήκαηα. Ζ πνιππινθφηεηα, ε ζπλζεηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο, ηφζν σο πξνο ηε δηαδηθαζία ίδξπζήο ηνπ, φζν θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην χλδεζκν νη δήκνη-κέιε. Ο πινχηνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπλεπεηψλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ. 33

34 Ίδξπζε Ο χλδεζκνο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ ηδξχεηαη ρσξίο λα πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ. Μπνξεί λα επεθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο 16. Καηά θαλφλα έλαο χλδεζκνο Αζηηθφο πγθξνηεκάησλ ηδξχεηαη ειεχζεξα. Λεηηνπξγία Οη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ L ηνπ Γεληθνχ Κψδηθα Ο.Σ.Α.(Code Général des Collectivités Territoriales). Όπσο ηζρχεη θαη γηα άιινπο ηχπνπο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ν χλδεζκνο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ δηνηθείηαη απφ έλα πκβνχιην (Conseil). Σν πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ Γήκσλ κειψλ, ηνπο δηαθνηλνηηθνχο πκβνχινπο. Οη επίηξνπνη απηνί πξνέξρνληαη απφ ηα εθάζηνηε Γεκνηηθά πκβνχιηα ησλ Γήκσλ - κειψλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πξνο πιήξσζε. Σν πκβνχιην ππφθεηηαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ελφο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν πκβνχιην ζπζθέπηεηαη πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ, ππνζέζεηο θαη δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Σν πκβνχιην ςεθίδεη: ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ ινγαξηαζκφ εμνπζηνδνηηθέο απνθάζεηο δηαρείξηζεο κηαο ππεξεζίαο ην πνζνζηφ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ Δπηπιένλ, ην πκβνχιην κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ζηνλ Πξφεδξν ηελ άζθεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ αξκνδηνηήησλ, κε πεξηερφκελν πξάμεηο ηεο ηξέρνπζαο δηνίθεζεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ 16 Γεδνκέλνπ φηη ε πεξίκεηξνο ηνπ πλδέζκνπ δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ πεξίκεηξν ελφο λνκνχ. 34

35 Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ δηαζέηεη πνιπάξηζκα θαζήθνληα θαη εμνπζίεο: Δλεξγεί σο εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ πλδέζκνπ: Δγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ. Μεξηκλά γηα ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηνπ πλδέζκνπ. Γηαζέηεη παξάιιεια, ίδηα θαζήθνληα: Δθπξνζσπεί ηνλ χλδεζκν Ηεξαξρηθά είλαη ν επηθεθαιήο ησλ νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ (π.ρ. ηεο Δπηηξνπήο, ησλ πκβνχισλ). Γηαζέηεη νξηζκέλεο εμνπζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιενδνκίαο (π.ρ. ρνξήγεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ). Αξκνδηφηεηεο Ο λφκνο ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999 ελίζρπζε ζεκαληηθά ην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πλδέζκνπ Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (Communauté Urbaine). Tα Γεκνηηθά πκβνχιηα ησλ Γήκσλ κειψλ είλαη αξκφδηα λα θαζνξίδνπλ θαη λα δηεπθξηλίδνπλ γηα θάζε ηνκέα αξκνδηνηήησλ ηα φξηα κεηαμχ θνηλνηηθήο θαη δηαθνηλνηηθήο δηθαηνδνζίαο. Απηή ε ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο πλδέζκνπο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (CU) ηνπο ήδε ππάξρνληεο, θαηά ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999, ζηνπο νπνίνπο φκσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα επηιέμνπλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζην λέν απηφ θαζεζηψο ησλ δηεπξπκέλσλ αξκνδηνηήησλ. Όπσο ζπκβαίλεη θαη γηα άιινπο ηχπνπο δηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (π.ρ.ca), ν χλδεζκνο αληηθαζηζηά απηνδηθαίσο ηνπο Γήκνπο κέιε ζηελ άζθεζε έμη θαηεγνξηψλ αξκνδηνηήησλ πνπ ν λφκνο θαζνξίδεη: Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ δηαθνηλνηηθνχ ρψξνπ. Γηεπζέηεζε, δηακφξθσζε ηνπ δηαθνηλνηηθνχ ρψξνπ. Κνηλσληθή ηζνξξνπία Αζηηθή πνιηηηθή 35

36 Γηαρείξηζε ππεξεζηψλ ζπιινγηθνχ ελδηαθέξνληνο Πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Υξεκαηνδφηεζε. Οηθνλνκηθνί Πφξνη Σα έζνδα ηνπ πλδέζκνπ Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (CU) πεξηιακβάλνπλ: Σν πξντφλ ηνπ εληαίνπ επαγγεικαηηθνχ θφξνπ (Taxe Professionnelle Unique /TPU 17 ). Ωο ζπκπιήξσκα ηνπ Δ.Δ.Φ. (TPU), ν χλδεζκνο κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ είζπξαμε πξφζζεησλ θφξσλ, φπσο είλαη ν θφξνο θαηνηθίαο θαη ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Σν πξντφλ θφξσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (π.ρ. πλνιηθή Δπηρνξήγεζε Λεηηνπξγίαο/ Dotation Globale de Fonctinnement / DGF). δ. Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη Νέσλ Αζηηθψλ πγθεληξψζεσλ (Syndicats d Agglomérations nouvelles New Towns Communities/ SAN.) Άξζξα L θαη επφκελα ηνπ Γεληθνχ Κψδηθα Ο.Σ.Α. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 60, ε ρσξνηαμηθή πνιηηηθή ζηε Γαιιία, θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο έληνλεο αζηηθήο επέθηαζεο, θαηέιεμε ζηε δεκηνπξγία ελλέα θαηλνχξγησλ πφιεσλ. Αξγφηεξα, ην γαιιηθφ Κξάηνο πξφηεηλε κηα ιίζηα απφ δήκνπο, νη νπνίνη ζα εληάζζνληαλ ζε κηα αζηηθή πεξίκεηξν, ελψ παξάιιεια ην εγρείξεκα απηφ (ηεο δεκηνπξγίαο δειαδή, κηαο λέαο αζηηθήο πεξηκέηξνπ) ζεσξήζεθε εζληθήο ζεκαζίαο θαη ελδηαθέξνληνο (άξζξν 5 ηνπ λφκνπ ηεο 13 εο Ηνπιίνπ 1983). Ζ ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Γηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ Νέσλ Αζηηθψλ πγθεληξψζεσλ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηφ ην γεγνλφο. Οη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη Νέσλ Αζηηθψλ πγθεληξψζεσλ (Syndicats d agglomerations nouvelles / SAN), απνηεινχλ κηα απάληεζε ζε κηα λέα θνηλσληθή 17 Άξζξν 1609 ηνπ Γεληθνχ Φνξνινγηθνχ Κψδηθα 36

37 θαη νηθνλνκηθή ηζνξξνπία, πνπ δηακνξθψζεθε, φπσο είδακε θαη πην πάλσ, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ Αξκνδηφηεηεο Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ Νέσλ Αζηηθψλ πγθεληξψζεσλ (SAN) ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο «λα δηεπζεηνχλ, λα ξπζκίδνπλ» ( vocation á aménager ). Έηζη, αζθνχλ αξκνδηφηεηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ επελδχζεσλ ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ηνκείο: Πνιενδνκία 18 ηεγαζηηθή πνιηηηθή. Οη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη λέσλ Αζηηθψλ πγθεληξψζεσλ είλαη αξκφδηνη γηα θάζε ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο Εψλεο πληνληζκέλεο Γηεπζέηεζεο (Zone d Aménagement Concerté /ZAC). Αζηηθέο Mεηαθνξέο Γηάθνξα άιια δίθηπα Γεκηνπξγία λέσλ νδηθψλ δηθηχσλ Οηθνλνκηθή αλάπηπμε Γηαρείξηζε ζεκάησλ ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο Λεηηνπξγία Απηή ε δνκή Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο πξνάγεη έλαλ ηχπν ζπλδηαρείξηζεο κεηαμχ Κξάηνπο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Όιεο νη ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο Γηαθνηλνηηθνχο πλδέζκνπο (Syndicats de communes /SIVOM, SIVU), ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Γηαθνηλνηηθνχο. Νέσλ Αζηηθψλ. (SAN), κε ηη αθφινπζεο φκσο εμαηξέζεηο: Δθινγή εθπξνζψπσλ: Ζ θαηαλνκή ησλ εδξψλ κεηαμχ ησλ Γήκσλ κειψλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε χζηεξα απφ ζπκθσλία ησλ Γήκσλ. Δληνχηνηο, θάζε Γήκνο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν αληηπξνζψπνπο, θαη 18 Αζθνχλ κηα ζεηξά απφ πνιενδνκηθέο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Πνιενδνκηθφ Κψδηθα, ζηα άξζξα L σο L ), ζρεηηθέο κε Ρπζκηζηηθά ρέδηα. 37

38 θαλέλαο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Γ. χλδεζκνο απαξηίδεηαη απφ δχν Γήκνπο- κέιε. ηελ απφθαζε απηή επίζεο, θαζνξίδνληαη νη πιεζπζκηαθέο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο δίλνπλ ην δηθαίσκα ζ έλα Γήκν κέινο γηα αχμεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ. Γεκφζηνο Οξγαληζκφο Υσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ: Απνηειεί Γεκφζην Οξγαληζκφ εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ραξαθηήξα, κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε απνζηνιή ηνπ νπνίνπ είλαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη θαη λα πξνσζεί ηε ρσξνηαμία εληφο θάζε λέαο Αζηηθήο πγθέληξσζεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε δνκή Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο έρεη ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηε δηνίθεζε ελφο Γεληθνχ Γηεπζπληή, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε. Αξκνδηφηεηεο: Ωο Γεκφζηνο Οξγαληζκφο Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, θαηέρεη ην ξφιν κηαο ηζρπξήο ζπκβνπιεπηηθήο δχλακεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηεο πνιενδνκίαο. Δπεκβαίλεη ινηπφλ, ζε φια ηα ζηάδηα εγρεηξεκάησλ ρσξνηαμηθνχ ραξαθηήξα, ηφζν ζηε θάζε ηεο κειέηεο θαη εθπφλεζεο Υσξνηαμηθψλ ρεδίσλ φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπο. Υξεκαηνδφηεζε. Οηθνλνκηθνί πφξνη. Οη ρξεκαην- νηθνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πλδέζκσλ ηέηνηνπ ηχπνπ, είλαη εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο Γήκνπο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπο είλαη εθηειεζηφο θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Γήκνπο. Μεηαηξνπή Οη λφκνη ηεο 12 εο Ηνπιίνπ θαη 28 εο Γεθεκβξίνπ 1999 ηξνπνπνίεζαλ ζεκαληηθά ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη ηφηε γηα απηφ ηνλ ηχπν Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο. Με δηάηαγκα, θαζνξίδεηαη γηα θάζε Γηαθνηλνηηθφ χλδεζκν Νέσλ Αζηηθψλ πγθεληξψζεσλ, ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη εξγαζίεο ηνπ ζεσξνχληαη φηη ιακβάλνπλ ηέινο. Έηζη, εληφο ησλ 6 επφκελσλ κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ 38

39 δηαηάγκαηνο έπξεπε λα κεηαηξαπνχλ ζε χλδεζκν Πφιεσλ (Communauté d Agglomération). Ζ κεηαηξνπή δελ έπξεπε λα ιακβάλεη ρψξα παξά κφλν εάλ ν Γηαθνηλνηηθφο χλδεζκνο Νέσλ Αζηηθψλ πγθεληξψζεσλ πεξειάκβαλε πεξηζζφηεξνπο δήκνπο ζρεκαηίδνληαο έλα πιεζπζκηαθφ κέγεζνο κεγαιχηεξν ησλ θαηνίθσλ. Ζ κεηαηξνπή απηή δελ πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Όζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Γηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ Νέσλ Α. πγθεληξψζεσλ κεηαθέξζεθαλ ζηνπο πλδέζκνπο Πφιεσλ (CA), νη νπνίνη θαη αληηθαηέζηεζαλ απηνδηθαίσο ηνπο πξψηνπο ζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαηξνπήο απηήο. Σν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ζεσξείηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη ππφ ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο εξγνδνζίαο πνπ ίζρπε γηα απηνχο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαηξνπήο Άιιεο κνξθέο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο. πλεξγαδφκελεο Κνηλφηεηεο / PAYS. Ννκηθφ πιαίζην. Ζ έλλνηα θαη ε δνκή ησλ πλεξγαδφκελσλ Κνηλνηήησλ / «PAYS», σο ηχπνο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζεζπίζηεθε κε ην λφκν ηεο 4 εο Φεβξνπαξίνπ (άξζξν 2), ν νπνίνο φξηδε φηη «ε πνιηηηθή ηεο ρσξνηαμίαο θαη αλάπηπμεο ηεο Δπηθξάηεηαο θαζνξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ην Κξάηνο» (άξζξν 1). Απηή ε ξχζκηζε νδήγεζε ζε κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ Κξάηνπο θαη θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζεβαζκφ ηφζν ζηηο αξρέο ηεο ειεχζεξεο δηνίθεζεο ησλ ηειεπηαίσλ, φζν θαη ζηηο αξρέο ηεο απνθέληξσζεο. Έηζη, θαη ν λφκνο ηεο 22αο Ηνπιίνπ , ν νπνίνο θαζφξηζε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε σο έλα βαζηθφ άμνλα ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο ηεο Δπηθξάηεηαο, επηθέξνληαο θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πξνζέβιεςε 19 Ν / Άξζξν 25 ηνπ Ν / Δπίζεο, κε ην ππ αξηζ / λ.δ. ζπκπιεξψζεθε ην λνκηθφ πιαίζην ησλ «Pays». 39

40 ζηελ δνκή ησλ πλεξγαδφκελσλ Κνηλνηήησλ / «PAYS» κε ζθνπφ ηελ πιένλ νξζνινγηθή ρσξνηαμηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηεο Δπηθξάηεηαο. Αληηθείκελν, Έλλνηα Οη πλεξγαδφκελεο Κνηλφηεηεο / «PAYS» ζπγθεληξψλνπλ Γήκνπο θαη Δλψζεηο / πλδέζκνπο Γήκσλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ, γηα έλα λέν πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη ζπγθέληξσζεο θνξέσλ, κεηαμχ αηξεηψλ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ απφ θνηλνχ έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ ηνπο. Απηή ε πξνζπάζεηα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο: Πξνζδηνξηζκφο κηαο λέαο γέθπξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ (Γήκσλ θαη Δλψζεσλ / πλδέζκσλ Γήκσλ) γηα λα θαηαξηίζνπλ ζρέδηα αλάπηπμεο. πκκεηνρή θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ δηακφξθσζε ελφο Καηαζηαηηθνχ Υάξηε, κηαο πκθσλίαο θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο, κέζα ζηα πιαίζηα ελφο πκβνπιίνπ Αλάπηπμεο / Conseil de Développement. Σν πκβνχιην απηφ απνηειείηαη απφ αληηπξνζψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ ρψξν, θαη δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο Γήκνπο κέιε θαη ηνπο δηαθνηλνηηθνχο πλδέζκνπο ηνπο, κε αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, νη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη θαη νη Γήκνη πξνηείλνπλ κηα ιίζηα απφ εθιεγκέλνπο θαη εθπξνζψπνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν. «πκβαζηνπνίεζε» (contractualisation) ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Ζ ζχλαςε κηαο ζχκβαζεο ζα έρεη θαηαξηηζηεί θαη επεμεξγαζηεί ζε ηνπηθφ θπξίσο επίπεδν, ζην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη ν βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ ζηα πιαίζηα ελφο: «Καηαζηαηηθνχ Υάξηε / πκθσλίαο πλεξγαδφκελσλ Κνηλνηήησλ» / Charte de Pays. Τηνζεηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, ή ζε πεξίπησζε πνπ νη αξκνδηφηεηεο ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, έρνπλ κεηαθεξζεί ζε Γηαθνηλνηηθνχο πλδέζκνπο, κε απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ησλ πλδέζκσλ απηψλ. 40

41 Ννκηθή Μνξθή. Αθνχ πηνζεηεζεί ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο/ πκθσλία ησλ πλεξγαδφκελσλ Κνηλνηήησλ / Pays, νη ηειεπηαίεο κπνξνχλ λα ζπκβιεζνχλ κε ην Κξάηνο θαη ηελ Πεξηθέξεηα, επηιέγνληαο έλαλ απφ ηνπο πην θάησ λνκηθνχο ηχπνπο νξγάλσζεο: Γεκφζηνο Οξγαληζκφο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο (Etablissement Public de Coopération Intercommunale /EPCI. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο ν νπνίνο βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ησλ πλεξγαδφκελσλ Κνηλνηήησλ (Pays) θαιχπηεηαη εμνινθιήξνπ απφ δνκέο δηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο κε ηδία θνξνιφγεζε, απηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλππνγξάςνπλ ηελ ζχκβαζε κε ην Κξάηνο. Μηθηφο Γηαθνηλνηηθφο χλδεζκνο (Syndicat Mixte). πλδέεη Γήκνπο θαη πλδέζκνπο Γήκσλ ζε κηα δνκή δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα είλαη «θιεηζηφο» χλδεζκνο 21 (Syndicat Mixte Fermé) θαη λα απαξηίδεηαη κφλν απφ Γήκνπο θαη άιινπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, ή λα είλαη «αλνηθηφο» Syndicat Mixte νuvert), ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο άιιεο βαζκίδαο, φπσο λνκνχ θαη πεξηθέξεηεο. Σέινο, πξνβιέπεηαη θαη ν ηχπνο ηνπ «δηεπξπκέλνπ» Μηθηνχ πλδέζκνπ (Syndicat Mixte νuvert élargi), φπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Μηθηνχ πλδέζκνπ, ν δηαρσξηζκφο ησλ επηπέδσλ δηθαηνδνζίαο θαη ε δηάξθεηα ηνπ θαζνξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Δλψζεηο Γεκνζίνπ πκθέξνληνο ηνπηθήο αλάπηπμεο (Groupement d Intérêt Public de développement local /GIP). Απηφο ν ηχπνο είλαη αλνηρηφο ζε θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ, αιιά θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Οη πξάμεηο απηνχ ηνπ είδνπο ηεο έλσζεο, ππφθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ. Δληνχηνηο, φπσο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε, ε 21 Βι. πην πάλσ θεθ.3, ζει

42 πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο δνκήο επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε δεκνζίσλ πφξσλ. 42

43 Κεθάιαην 3 ν : ηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία 3.1. ηαηηζηηθά ζηνηρεία. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε, ε εδξαίσζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. χκθσλα, κε ηειεπηαία έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ , ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 1999, ν νπνίνο αθνξά ηελ «ελίζρπζε θαη ηελ απινπνίεζε ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο» 23, δηαπηζηψλεηαη εδξαίσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο «δηαθνηλνηηθφηεηαο», ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη κεηξήζεηο καξηπξνχλ φηη ε δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία αλαδεηθλχεη θαη πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κηα «αλάπηπμε απφ ηε βάζε», πνπ δηνρεηεχεη δπλακηζκφ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηεη, εμαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ελφο επξχηαηνπ πεδίνπ αξκνδηνηήησλ, πξνο φθεινο ησλ ΟΣΑ κειψλ ησλ δηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ. πγθεθξηκέλα, απφ ην 1999 κέρξη ην 2000, ν πιεζπζκφο πνπ θαιππηφληαλ απφ κηα δηαθνηλνηηθή δνκή κε ηδία θνξνιφγεζε (structure intrcommunale à fiscalité propre) είρε απμεζεί απφ ηα 34 ζηα 45 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. ήκεξα, 3 ζηνπο 4 Γάιινπο δνπλ ππφ ην θαζεζηψο ελφο Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο κε εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ (EPCI à fiscalité propre), 40% δειαδή πεξηζζφηεξνη απ φ,ηη ην ε γεληθέο γξακκέο πάλησο, εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ηα ¾ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δήκσλ έρνπλ εηζρσξήζεη ζε κηα δηαθνηλνηηθή δνκή. Απφ ην 2000 έσο ην 2001 ζεκεηψζεθε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο: δεκηνπξγήζεθαλ 2 λένη χλδεζκνη / Δλψζεηο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (CU), 120 χλδεζκνη/ Δλψζεηο Πφιεσλ (CA), 683 λένη χλδεζκνη / Δλψζεηο Γήκσλ (CC), ζπγθεληξψλνληαο ζπλνιηθά 11 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. (βι. Πίλαθα 3.1) 22 Ministère de l Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales- Direction générales des collectivités locales. Bilan d application de la loi du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intecommunale. / «Renforcement et simplification de la coopération intecommunale» 43

44 Πίλαθαο 3.1 Πιεζπζκφο θαη αξηζκφο Γήκσλ θαηά ην έηνο 2001 Γεκφζηνη Οξγαληζκνί Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο θαηά ην έηνο 2001 Πιεζπζκφο Αξηζκφο Γήκσλ Communautés urbaines (CU) Communautés d'agglomération (CA) Syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) Άιινη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη κε Δληαίν Δπαγγεικαηηθφ Φφξν/TPU < ησλ θαηνίθσλ σο σο σο σο > ησλ θαηνίθσλ Άιινη Γηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη κε 4 ηνπηθνχο θφξνπο < ησλ θαηνίθσλ σο σο σο σο > ησλ θαηνίθσλ χλνιν Γειαδή ην 67 % ηνπ γαιιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ην 66 % ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Γήκσλ, θαηά ην έηνο 2001, ήηαλ νξγαλσκέλν γχξσ απφ θάπνηα δνκή δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. Σν 2002 επήιζε ε απινπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ, θπξίσο κε ηελ δηάιπζε ησλ πλδέζκσλ κηθξν- κεζαίσλ πφιεσλ (Districts), θαζψο ν λφκνο ηεο 21 εο 44

45 Ηνπιίνπ 1999 πξνέβιεπε ηελ αλαγθαζηηθή θαηάξγεζή ηνπο, σο ηχπν δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2002, θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε πλδέζκνπο Αζηηθψλ πγθξνηεκάησλ (CU), ζε πλδέζκνπο Πφιεσλ (CA) ή ζε πλδέζκνπο Γήκσλ (CC). Έηζη ινηπφλ, ν αξηζκφο ησλ πλδέζκσλ Πφιεσλ (Communautés d agglomeration) 24 απφ ηνπο 120 έθηαζε ζηνπο 143, εθ ησλ νπνίσλ νη 19 βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα «Île de France», γχξσ απφ ην Παξίζη, φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απνδείρζεθε, θαη αξρήλ, πην δχζθνιε. Ζ νξζνινγηθή δηάξζξσζε θαη δηνξγάλσζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, πνπ ήηαλ θαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ λφκνπ ηνπ 1999, πξνσζήζεθε ζεκαληηθά, θαζψο ζήκεξα, ην 80% ησλ πεξηνρψλ απηψλ 25 εκπιέθνληαη ζε δηαθνηλνηηθέο δνκέο. Παξάιιεια, ε ζεκαληηθή απήρεζε ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο, δελ αθήλεη αλεπεξέαζηεο θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν αξηζκφο ησλ πλδέζκσλ/ Δλψζεσλ Γήκσλ (CC), ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Έηζη, ν αξηζκφο ηνπο, κέζα ζην 2002 έθηαζε απφ ηνπο ζηνπο ήκεξα ινηπφλ, ππάξρνπλ χλδεζκνη κε εμνπζία επηβνιήο ηδίσλ θφξσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ δήκνπο, νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ θαηνίθνπο ή αιιηψο ην 80 % ηνπ γαιιηθνχ πιεζπζκνχ. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο κε ίδηα θνξνινγία, αλάινγα κε ην λνκηθφ ηχπν ηνπο, γηα ην δηάζηεκα απφ ησλ εηψλ (βι. πίθαθα 3.2) 24 Paris, Nice (CA ), Toulon (CA ), Nîmes (CA ), Limoges, Boulogne- Billancourt (CA ). Πξφθεηηαη γηα πφιεηο άλσ ησλ θαηνίθσλ. 25 Aires urbaines : Αθνξά πεξηνρέο άλσ ησλ θαηνίθσλ. 45

46 Πίλαθαο 3.2. Αξηζκφο Γεκνζίσλ νξγαληζκψλ δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ γηα ηα έηε Σελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Communautés urbaines (CU) Communautés d'agglomération (CA) Communautés de Communes (CC) Syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) Districts Communautés de villes χλνιν Πεγή: Direction Générale des Collectivités Locales / Département des Etudes et des Statistiques Locales Mise en ligne : mars Υξεκαην-νηθνλνκηθή εμέιημε ( ). ηα γξαθήκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζία ηεο ρξεκαην-νηθνλνκηθήο εμέιημεο ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο, κε εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ, θαζψο φπσο δηαπηζηψλεηαη πξφθεηηαη πιένλ γηα ηηο πξσηαγσληζηηθέο δνκέο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, σο πξνο ην λνκηθφ θαη θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνπο, απφ ην 1993 κέρξη ζήκεξα. 46

47 Πίλαθαο 3.3.χλνιν εμφδσλ αλά ηχπν δεκνζίσλ νξγαληζκψλ δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηα έηε χλνιν εμφδσλ ζε εθαη. πξψ Communautés urbaines Communautés d agglomération SAN Άιινη νξγαληζκνί κε TPU CC θαη districts ρσξίο TPU χλνιν Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία (ηα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε έθζεζε ηνπ Γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ/Ministère de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales / DGCL Publication : «Les finances des groupements de communes à fiscalité propre en 2001» Direction Générale des Collectivités Locales / Département des Etudes et des Statistiques Locales Mise en ligne : mars 2003 Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πλδέζκνπο Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο κε εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ, πνιιαπιαζηάζηεθαλ απφ ην 1993 σο ην 2001 επί 2,8, γηα λα θζάζνπλ ηα 16,6 εθαηνκκχξηα επξψ, δειαδή πεξίπνπ 22% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ. Σν παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεη ηελ ζπγθξηηηθή εμέιημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ πλδέζκσλ κε εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ. Γηαθαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο, εμεγεί ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο δήκνπο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, αιιά παξάιιεια αθήλεη λα δηαθαλεί θαη ε δηαπίζησζε φηη ηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ λέσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ αλέιαβαλ νη δηαθνηλνηηθνί χλδεζκνη. 47

48 Οηθνλνκηθή εμέιημε ησλ Γήκσλ θαη ησλ πλδέζκσλ Γήκσλ κε ίδηα θνξνινγία βάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γηα ηα έηε = βάση 100 Γ.Ο.Γ.. κε ηδία θνξνιφγεζε Γήκνη Πεγή: Direction Générale des Collectivités Locales / Département des Etudes et des Statistiques Locales Mise en ligne : mars 2003 ην παξαθάησ γξάθεκα θαίλνληαη ηα ζπλνιηθά έμνδα ησλ Οξγαληζκψλ Γηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο κε εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπο απφ ην 1993 σο ην εκατ. υρώ σε πλνιηθά έμνδα αλά ηχπν δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ηδίαο θνξνιφγεζεο (selon le statut de groupements de communes à fiscalité propre) απφ ην 1993 σο ην CC θαη DI κε Δληαίν Δπαγγεικαηηθφ Φφξν/ TPU Άιινη Σ. με TPU SAN CA CU Πεγή: Ministère de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales / DGCL Publication : «Les finances des groupements de communes à fiscalité propre en 2001» 48

49 Πίλαθαο 3.4. Πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ αλά ηχπν νξγαληζκψλ δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηα έηε Communautés urbaines(cu) +3,4% -0,8% +10,0% -7,8% +6,7% +12,4% +7,3% +12,3% Communautés d agglomération(ca) +46,3% +15,7% +24,1% +3,6% +14,9% +0,9% +91,1% +47,7% SAN +1,1% +3,8% -6,4% -3,7% -0,2% +8,1% +8,8% -1,9% Άιινη νξγαληζκνί κε TPU +100,0% +32,1% +29,5% +22,6% +19,4% +30,3% +63,0% +43,2% CC θαη districts ρσξίο TPU +31,4% +21,2% +21,1% +10,7% +18,1% +22,4% +7,4% +8,4% χλνιν +15,3% +7,6% +14,1% +0,3% +11,4% +13,3% +27,1% +23,4% CC= Communautés de communes Πεγή: Ministère de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales / DGCL Publication : «Les finances des groupements de communes à fiscalité propre en 2001» Ζ κεγάιε αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη θαζ φιε ηελ πεξίνδν απηή, θαη θπξίσο ηα έηε 2000 θαη 2001, εμεγείηαη απφ ηε δεκηνπξγία ησλ πλδέζκσλ Πφιεσλ (CA) θαη ηελ επηβνιή ηνπ εληαίνπ επαγγεικαηηθνχ θφξνπ (TPU) απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πλδέζκσλ. Απηή ε εμέιημε φκσο, είλαη ππεξεθηηκεκέλε, ππφ ηελ έλλνηα φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θφξνπ απηνχ επηζηξέθεη ζηνπο δήκνπο κέιε. Να ζεκεησζεί επίζεο, φηη ην 2000, άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ 50 χλδεζκνη Πφιεσλ (CA), απφ ηνπο νπνίνπο νη 43 πξνέξρνληαλ απφ ήδε πξνυπάξρνληεο πλδέζκνπο. Σν 2001, ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ 40 λένη χλδεζκνη Πφιεσλ (CA), απφ ηνπο νπνίνπο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 28 πξνέξρνληαλ απφ παιηφηεξεο δνκέο. Ζ κεηαηξνπή ησλ παιαηφηεξσλ δνκψλ δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε νξγαληζκνχο κε κεγαιχηεξε ζπλνρή, θαη εμνπιηζκέλνπο απφ ηνλ ίδην ην λφκν κε πεξηζζφηεξα θαη πην ζεκαληηθά κέζα θαη κε επξχηεξν θάζκα αξκνδηνηήησλ, εθηφμεπζε ηε δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ ελψζεσλ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γεκφζησλ νξγαληζκψλ δηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο κε εμνπζία επηβνιήο ίδησλ θφξσλ γηα ηα έηε , ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπο ζηηο δηαθνξεηηθέο λνκηθέο θαη θνξνινγηθέο θαηεγνξίεο. 49

50 εκατ. υρώ CA CU CC DI χωρίς TPU Άλλοι οργ. μεtpu SAN Σν 2001, δηαπηζηψλεηαη κηα ζπλνιηθή αχμεζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Γηαθνηλνηηθψλ πλδέζκσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 23,4%, ε νπνία δηθαηνινγείηαη (θαηά ην 1/3 ηεο) απφ ηελ δεκηνπξγία 165 λέσλ πλδέζκσλ θαη (θαηά 2/3 ηεο) απφ ηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ πλδέζκσλ, ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπο ή ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε δνκέο δηαθνηλνηηθήο πλεξγαζίαο πνπ επηβάινπλ ηνλ εληαίν επαγγεικαηηθφ θφξν (TPU). Ζ αλάδεημε ησλ θαηλνχξγησλ δηαθνηλνηηθψλ δνκψλ 26 κε ην λφκν ηνπ 1999, νπνίνο ηηο εθνδίαζε κε ίδηνπο πφξνπο, κεηαθξάδεηαη ζε κηα φιν θαη κεγαιχηεξε αλάιεςε απφ ηηο δνκέο απηέο ηνπηθψλ επελδχζεσλ (δηαθνηλνηηθέο επελδχζεηο),(πίλαθαο 5). Μέζα ζε δχν ρξφληα απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπο ( ), νη χλδεζκνη Πφιεσλ (Communauté d agglomération / CA), αλαδείρζεθαλ ζηνπο πλδέζκνπο πνπ εηζπξάηηνπλ ην κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ άκεζε θνξνινγία, θπξίσο ιφγσ ηεο επηβνιήο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θφξνπ. 26 Communauté d agglomération (CA), Communauté de Communes (CC), Communauté Urbaine (CU). 50

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Λασπόλουτρα Κρηνίδων, Προβλήματα και Προοπτικές»

«Λασπόλουτρα Κρηνίδων, Προβλήματα και Προοπτικές» ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Λασπόλουτρα Κρηνίδων, Προβλήματα και Προοπτικές» ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ: ΠΑΣΚΙΔΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ΑΕΜ: 6888 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΑΒΒΟΓΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα