ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου Αριθμός 3119 ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΔΡΙΩΝ, ΧΑΝΔΡΙΑ, 4875 ΛΕΜΕΣΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής; ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ <ΣΤΕΦΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΟΥ> ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΙΡΟΥ 3Α, ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ, Υπόψη: ΣΤΕΦΟΥ Α. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: 253Θ7451 Διεύθυνση (εις) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο (α) αημεΐο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικό έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο^) σημεΐο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ. Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Υπόψη: ΚΥΡΙΑΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: } ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡ/ΟΤΗΤΑ(ΕΣ); Περιφερειακή ή τοπική αρχή, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται); όχι

2 3528 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ) Θα Ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές όχι Ιί.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.2 1) Συνολική ποσότητα ή έκταση {συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά) EUR II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι II 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 7 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας Ανοικτή IV2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.2 2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας, όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1V.3 3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΑΣΑ) ή ττεριγραφικου εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία 22/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα 13Ό0 Έγγραφα έναντι αντιτίμου: ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά) Νόμισμα EUR Όροι και τρόπος πληρωμής: ΜΕΤΡΗΤΑ Η' ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ IV 3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία. 24/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: ΤΜΗΜΑ VI. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI 2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ^ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ Ε'> ΚΑΙ <ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΑΞΗ Λ >. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 159,3040 ΛΕΜΕΣΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π Μ. VI 5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ" 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3120 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΉ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Ι. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΔΡΙΩΝ, ΧΑΝΔΡΙΑ, Ί875 ΛΕΜΕΣΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ <ΣΤΕΦΟΣ Α ΖΑΧΑΡΙΟΥ> ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΙΡΟΥ 3Α, ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ, Υπόψη ΣΤΕΦΟΥ Α ΖΑΧΑΡΙΟΥ. Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ Διεύθυνα η (εις) στο διαδίκτυο 1 Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): htlp://www.epracurement govcy I 2) Είδος φορέα προμηθειών Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/16/ΕΚ) ΤΜΗΜΑ II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 111.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 111.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ III 3) Κοινό λεξιλόγιο νια τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) , IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV 1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) 1 Ανοικτή IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2 1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως). IV.2 2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: Σύνδεση: TED24 IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) ΤΜΗΜΑ VI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑΑΦΟΡΑ Διόρθωση

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Γ 3529 VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ VI.3 1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή VI 3 2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξη VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): VI 3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν) Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση 1V.3.4 ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΆΠΉΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Αντί. 24/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) (ωω'λλ), Διάβαζε: 24/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) (ωω-αλ) VI 3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν): VI 3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν) VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ" 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3121 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι" ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Μ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Γενικό Χημείο του Κράτους, Κίμωνος 44, Ακρόπολη, 1451 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής Γενικό Χημείο του Κράτους, Υπόψη 1 Δρ Κατιάνα Νεοφύτου, Τηλέφωνο , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: moh.gov cy, Φαξ Διεύθυνση (εις) οτο διαδίκτυο 1 Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL) hltp7/www.eprocuremenlgovcy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από. Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν Υπουργείο Υγείας - Συμβούλιο Προσφορών, Πώρκειο Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17 Αγιος Αντρέας, 1449 Λευκωσία, Κύπρος, Σημειο(α) επαφής'υπουργείο ΥνεΙας, Υπόψη Κα Μαρία Κυνηγού, Τηλέφωνο' , Φαξ" Ι 2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡίΟΤΗΤΑ(ΕΣ) Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης- όχι ΤΜΗΜΑ II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 111) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ I11 1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση απο την αναθέτουσα αρχή Προμήθεια για Αντιδραστήρια Μικροβιολογίας ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής, (β) Προμήθειες Κύριος τόπος παράδοσης. Γενικό Χημείο του Κράτους Κίμωνος 44 Ακρόπολη 1451 Λευκωσία Κύπρος, Κωδικός NUTS CY0O ) Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια για Αντιδραστήρια Μικροβιολογίας για το Γενικό Χημείο του Κράτους II1 6) Κοινό Λεξιλόγιο ym τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) II 1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA). ναι I11.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Ρ όσες φορές απαιτείται) όχι ) Θα Ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές όχι II 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Αντιδραστήρια Μικροβιολογίας Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά) EUR II 2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά ναι Εάν vat, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης- Αυξομείωση ποσοτήτων 30% Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά ' II 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες 4 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ (I11) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III 1 1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά : Εγγύηση συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας για ποσό Ισο με 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς σε Ευρώ του κάθε οικονομικού φορέα προς όφελος του Προϊστάμενου της Αναθέτουσας Αρχής. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης σε Ευρώ για ποσό ίσο με 10% της συνολικής τιμής της σύμβασης ) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν: Η πληρωμή θα γίνεται έναντι τιμολογίου μετά την παραλαβή των προϊόντων από τον προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας

4 3530 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ) Νομική μορφή ττσυ πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο Θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά : Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων ) Αλλοι ειδικοί όροι οίους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά : όχι 111.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:κάθε προσφέρων δεν έχει δικαίωμα στο διαγωνισμό εάν ισχύει έστω και ένας από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο Άρθρο 51 του Νόμου (Ν.12(Ι)/2006) και οφείλει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης ) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεοη της σΰμβαοης (κατά : όχι IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά : IV.3.2) Προ ηγουμένη (ες) δημοσΐευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι 1V.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή ττεριγραφικου εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 14/01/2011 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 Έγγραφα έναντι αντιτίμου: ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά): Νόμισμα: EUR Όροι και τρόπος πληρωμής: Μετρητά ή με επιταγή IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 14/01/2011 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: EL, Αγγλικά, IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία) Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: 14/01/2011 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:30 Τόπος (κατά : Υπουργείο Υγείας Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά : ναι Αρμόδιοι Κρατικοί Λειτουργοί VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά : όχι VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ V1.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ , 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (συμπεριλαμβανομένου και του Αρμοδίου Οργάνου) που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της Σύμβασης, έχει δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πράξης ή απόφασης αυτής, να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Αρμόδια Αρχή και το Αρμόδιο Όργανο, για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεση του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε εξέταση των αιτιάσεων του Προσφέροντος και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη της αναφερόμενης ειδοποίησης. Η ιεραρχική προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση της απόφασης του Αρμοδίου Οργάνου που εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών. 3. Για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα V1.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή ος όροφος Τ.Κ , 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε)

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Γ 3531 Αριθμός 3122 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Λευκωοία. Κύπρος, Σημείο(α) επαφής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ, Υπόψη ΜΑΡΩ ΜΩΥΣΗ, Τηλέφωνο , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mew gov.cy, Φαξ Διεύθυνση (εις) στο διαδίκτυο Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL)- www mew gov cy/pwd Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL) http //www. eprocu re merit gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημεΐο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής 1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ) Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ΤΜΗΜΑ II- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 111) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II 1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τ.Π 10/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΧΥΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΈΨΕΩΣ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής (β) Προμήθειες II 1.3) Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση 11.15) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τ.Π 10/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΧΥΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΈΨΕΩΣ I11.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) , I11.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα {για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται) όχι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι II 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη άξια χωρίς ΦΠΑ (ποσά) EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης {κατά : όχι II 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες- 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1 1) Είδος της διαδικασίας Ανοικτή IV 2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV 2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV 2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας όχι IV3)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV 3 4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Ημερομηνία: 03/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 11:00 ΤΜΗΜΑ VI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI 2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3123 ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

6 3532 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΣΑΣ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ, ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ, 4771 ΛΕΜΕΣΟΣ, Κύπρος, Σημίίο(α) επαφής: Αρχιτεκτονικό γραφείο Βάκη Ιωακείμ, Υπόψη: Βάκη Ιωακείμ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορών της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού που βρίσκετατ στο ισόγειο στο κεντρικό κτίριο Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ! ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Περιφερειακή ή τοπική αρχή ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΟΙΚΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΑΣ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή τής(των) αγοράς(ών) Οίκημα Κοινοτικού Συμβουλίου Βάσας Κοιλανιου ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάλεις (CPV): ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται): όχι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης {κατά : όχι ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 14 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετ ράγων Ιδιο (α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΛ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 22/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Έγγραφα έναντι αντιτίμου: ναι Εάνναι, τιμή (ποσά): Νόμισμα: EUR Όροι και τρόπος πληρωμής: μετρητά ή επιταγή IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 24/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 ΤΜΗΜΑ VI; ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΛΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3124 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Γωνία Αμφιπόλεως 2 και Λεωφόρος Αθαλάσσης, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Υπόψη: κο. Πέτρο Μούζουρα, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): hltp://www.eprocuremen!.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Γ 3533 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Τ.ΚΑ.Π.,Αγ ΙλσρΙωνος , Καιμακλί, 1028Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής 1 Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Υπόψη- κ. Αχιλλέα Αχιλλέως, Τηλέφωνο , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mof gov.cy, Φαξ Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL). hitp://www mof.gov.cy/dgps 1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ{ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι ΤΜΗΜΑ II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή- Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την προμήθεια λαδιού συντήρησης και κάθαρσης φορητού οπλισμού Μ 1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής (β) Προμήθειες I11.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την προμήθεια λαδιού συντήρησης και κάθαρσης φορητού οπλισμού ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται) όχι I11.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 2 1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά) " EUR ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά ναι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης. 30% Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: (από την ανάθεση της ούμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1 1) Είδος της διαδικασίας Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV 2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]. Χαμηλότερη τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας όχι IV3)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3 3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου) Ημερομηνία: 13/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα 14:30 Έγγραφα έναντι αντιτίμου ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά) Νόμισμα: EUR Όροι και τρόπος πληρωμής ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΚΑΠ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20,ΟΟΉ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ www mof gov cy/dgps KAl cy IV 3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Ημερομηνία 1 14/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα ΤΜΗΜΑ VI. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI 2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ όχι VI 5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3125 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΉ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Ι. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 11) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ" Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, Τ.Θ , 3608 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, Τ.Θ 50622, 3608 Λεμεσός, Υπόψη Γενικός Διευθυντής, Τηλέφωνο , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cy, Φαξ Διεύθυνση (ει ς) στο διαδίκτυο Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL) cy Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http.//www. Θ procurement govcy 12) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) 111) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8 3534 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή {όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Προσφορά για τη Φάση Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβρίων της Μείζονος Λεμεσού - Συμβόλαιο Ε ) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Η κατηγορία του Έργου είναι "Τεχνικό" και κατατάσσεται στη "Α" Τάξη, όπου οι όροι "Κατηγορία" και 'Τάξη" έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή μέρους της φάσης Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβρίων της μείζονος Λεμεσού με σκοπό να εξυπηρετήσει το αστικοποιημένο μέρος της περιοχής υπηρεσιών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθοϋντας στην Κύπρο. Εργασίες αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων (όλες οι ποσότητες είναι κατά προσέγγιση): -49,1 χιλιόμετρα αγωγών λυμάτων -14,2 χιλιόμετρα αγωγών ομβρίων ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): , , IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσο αρχή/ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): PU2.10/2010 IV.2-2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: OJS esender Σύνδεση: TED24 Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης: IV.24) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 21/09/2010 (ηη/μμ/εεεε) VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικώνπληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού) VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν); VI.3-4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, Αντί: 01/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) 12:30 (ωω:λλ), Διάβαζε: 08/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) 12:30 (ωω:λλ) VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν): VI.3-6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10/11/2010 (ηη/μμίεεεε) Αριθμός 3126 ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ, Υπόψη: Μ ΑΡΩ ΜΩΥΣΗ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύβυνση του προφίλ αγοραστή (URL): hltp://www.eptocurement.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προ αναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τ.Π. 11/2011 ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ [.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τ.Π.11/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Γ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται): όχι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι 11.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΐν.1,1)ΕίδοςτΓ)ς5ισδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνΐδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV. 3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 03/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 11:00 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3127 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ, Τ. Θ Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Υπόψη: ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση (ει ς) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από; Το(τα) προαναφερομενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένωντων εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι απήοεις συμμετοχής πρίττεί να αποσταλούν: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ, ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 5, 8100 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Υπόψη: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΕΠΕΙΑΣ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) (γ) Υπηρεσίες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ζητούνται προσφορές για την παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού Επιθεωρητή Εργοταξίου για την εκτέλεση του Έργου που αφορά "Κατασκευή Μουσείου Λαϊκής Τέχνης στην Καλλέπεια". Η απασχόληση θα είναι για ένα (1) έτος, υπολογίζεται 4 εργάσιμες ώρες κάθε μέρα με πιθανή παράταση 6 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον Κλάδο Προσφορών και Συμβολαίων, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Οδός Νικόδημου Μυλωνά 5, Τ.Θ Πάφος, Κΰπρος,τηλ φαξ:

10 3536 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται)^ όχι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αΐ,ία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR H.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : ναι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεση^: Η διάρκεια της εργασίας μπορεί να παραταθεί για περίοδο 6 μηνών Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκηαης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά : ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τέτραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 24/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Έγγραφα έναντι αντιτίμου: ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά): Νόμισμα: EUR Όροι και ϊρόπος πληρωμής: Μετρητά ή επιταγή με δικαιούχο τον Έπαρχο Πάφου. Το ποσό αυτό δεν επιστέφεται. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 26/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ναι Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα)" Το όλο έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους (Κυπριακή Δημοκρατία και Κοινότητα Καλλέπειας) VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : Πιθανή Παράταση Υπηρεσιών Επιθεωρητή Έργου για έξι (6) μήνες σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Έργου,( 10,000) με ιούς Ιδιους όρους VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3128 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ, Τ. Θ 60005, 8100 Πάφος, Κύπρος, Σημείο{α) επαφής: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Υπόψη: ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό Φαξ: Διεύθυνση (ει ς) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): hηρ://www.eprocurement.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) ττροαναφερόμενο(α) σημεΐο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ, ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ, 8100 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Υπόψη: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑθΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι 11,1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΕΤΥΜΠΟΥΣ-Τ.Σ 32/ } Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) (γ) Υπηρεσίες I11.3) Η προκήρυξη αφορά 1 Δημόσια σύμβαση 111.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Απο την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ζητούνται προσφορές για την παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού Επιθεωρητή Εργοταξίου για την εκτέλεση του Έργου που αφορά τη'άιαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Λετύμπους" Η απασχόληση θα είναι για δέκα (10) μήνες, υπολογίζεται 4 εργάσιμες ώρες κάθε μέρα με πιθανή παράταση 5 μήνες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον Κλάδο Προσφορών και Συμβολαίων, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Οδός Νικόδημου Μυλωνά, Τ.Θ 60005,8100 Πάφος, Κύπρος,τηλ φαξ ) Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημοσιές συμβάσεις (CPV)" ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται): όχι III 9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι II 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ]12.1) Συνολική ποσότητα τ) έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά) EUR II 2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά ναι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης 1 Η διάρκεια της εργασίας μπορεί να παραταθεί για περίοδο 5 μηνών. Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης σε μήνες 10 (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχομένων ανανεώσεων (κατά II 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 10 (απο την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ IV 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV, 1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας Ανοικτή IV 2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2 1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV 2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας, όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV 3 3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)- Ημερομηνία 24/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Εγγραφα έναντι αντιτίμου ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά) Νόμισμα EUR Όροι και τρόπος πληρωμής Μετρητά ή επιταγή με δικαιούχο τον Έπαρχο Πάρχου Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται IV 3 4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία 26/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα ΤΜΗΜΑ VI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI 2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ναι Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Το όλο έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους (Κυπριακή Δημοκρατία και Κοινότητα Λετύμπου) VI 3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά Πιθανή Παράταση Υπηρεσιών ΕπιθεωρητηΈργου για πέντε(5) μήνες σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Έργου,( 8,350) με τους ίδιους όρους VI 5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3129 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ, Τ. Θ 60005', 8100 Πάφος, Κύπρος, Σημείθ(α) επαφής: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Υπόψη ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Τηλέφωνο , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: moi gov cy, Φαξ Διεύθυνση (ε ι ς) στο διαδίκτυο Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL) http//www eprocurement govcy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα απο: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν

12 3538 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ, ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ, 8100 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Υπόψη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1 moi govcy, Φαξ: I 2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ) Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή ορχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης όχι ΤΜΗΜΑ II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Ονομασία που δόθηκε οτη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ-Τ.Σ 33/10 II 1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής (Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) (γ) Υπηρεσίες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ζητούνται προσφορές για την παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού Επιθεωρητή Εργοταξίου για την εκτέλεση του Έργου που αφορά "Κατασκευή Πάρκου στην Κοινότητα ΧΛώρακας". Η απασχόληση θα είναι για ένα (1) έτος, υπολογίζεται 4 εργάσιμες ώρες κάθε μέρα με πιθανή παράταση 6 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον Κλάδο Προσφορών και Συμβολαίων, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Οδός Νικόδημου Μυλωνά 5, Τ.Θ , 8100 Πάφος, Κύπρος,τηλ φαξ III 6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτπμο Β όσες φορές απαιτείται) όχι I11 9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι II 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά) EUR II 2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά - ναι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Η διάρκεια της εργασίας μπορεί να παραταθεί για περίοδο 6 μηνών Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης σε μήνες 1 12 (απο την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά II 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV1.1) ΕΙδοςτης διαδικασίας Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)] Χαμηλότερη τιμή IV.2 2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3 3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου) Ημερομηνία 24/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Εγγραφα έναντι αντιτίμου: ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά): Νόμισμα EUR Οροι και τρόπος πληρωμής: Μετρητά ή επιταγή με δικαιούχο τον Έπαρχο Πάφου.Το ποσό αυτό δεν επιστέφεται IV.3 4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών η των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία 1 26/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα ΤΜΗΜΑ VI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ναι Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα) Το όλο έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους (Κυπριακή Δημοκρατία και Κοινότητα Χλώρακας) VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά. Πιθανή Παράταση Υπηρεσιών Επιθεωρητή Έργου για έξι (6) μήνες σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Έργου, (610,000) με τους ίδιους όρους VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3130 ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Γ ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου. Λεωφόρος Κιτίου 25, 7550 Λάρνακα, Κύπρος, ΣημεΙο{α) επαφής: Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου, Υπόψη: Κυριάκου Σωτηρίου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση (εις) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): h tip ://www.e procurement, go v. cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των έγγραφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προ αναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Περιφερειακή ή τοπική αρχή, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου ζητούνται προσφορές για την κατασκευή ψευδοροφών και διαχωριστικά εσωτερικών χώρων στα νέα Κοινοτικά κτίρια Κιτίου, Κάθε προσφοροδοτης πρέπει απαραίτητα να αναφέρει στην προσφορά του, τουλάχιστον τρεις παρόμοιου είδους εργασίες. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες σε φάκελο και έξω από το φάκελο να αναγράφονται οι λέξεις "Προσφορά για την κατασκευή ψευδοροφών και διαχωριστικά στα νέα Κοινοτικά κτίρια Κιτίου" και να ριχθούν ή να φθάσουν στο ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου μέχρι η ώρα 12:00 τις 3 Δεκεμβρίου Οποιαδήποτε προσφορά ληφθεί μετά την πιο πάνω ώρα δε θα ληφθεί υπόψη ) Κοινό λεξιλόνιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται): όχι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα)σχετικό(ά)τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 03/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:00 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΉ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Ι- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καΐμακλι, 1126 Λευκωσία. Ταχ. Θυρ , 1722 Λευκωσία, 1426 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τομέας Έργων και προμηθειών. Υπόψη: Στέλιος Ησαΐας, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση (ε ι ς) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Ι.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ)

14 3540 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη). Διαγωνισμός αρ ΕΠ - Προμήθεια και Συντήρηση δύο (2) εμπορικών οχημάτων III 2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Προμήθεια και Συντήρηση δυο (2) εμπορικών οχημάτων ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) 3413D000 IV1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV1 1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Ανοικτή IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2 1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως) 1 IV.2 2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω Σύνδεση TED24 IV 2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 08/09/2010 (ηη/μμ/εεεε) ΤΜΗΜΑ VI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ νΐ.1)ηπαρουσααφορα- (ηη/μμ/εεεε) VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η σύμβαση δεν ανατέθηκε. VI 4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους των Οικονομικών Φορέων VI 5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3132 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 11) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφ Αγίου Ιλαρίωνος, Καιμακλι, 1426 Λευκωσία Ταχ Θυρ , 1722 Λευκωσία, 1426 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, Υπόψη Στέλιος Ησαΐας, Τηλέφωνο" , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mcw.gov cy. Φαξ Διεύθυνση (ει ς) στο διαδικτυο Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL) gov cy/ems Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL) http//wwweprocurementgovcy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημειο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημειο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν Κιβώτιο Προσφορών Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνα, Περιοχή ΣΟΠΑΖ, Καιμακλι, 1426 Λευκωσία, Κύπρος ί.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)- Υπουργείο ή άλλη εθνική η ομοσπονδιακή αρχή. συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης, όχι ΤΜΗΜΑ II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ III 1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός με Αρ ΕΠ ΗΜΥ για την προμήθεια εκατόν (100) ποδηλάτων ΒΜΧ 111.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής (β) Προμήθειες 111.3) Η προκήρυξη αφορά. Δημόσια σύμβαση I11.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμός με Αρ ΕΠ ΗΜΥ για την προμήθεια εκατόν (100) ποδηλάτων ΒΜΧ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται): όχι II 1 9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 2 1) Συνολική ποσότητα ή έκταση {συμπεριλαμβανομένων σλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά) EUR II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά ναι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης Αρχική Ποσότητα 100 ποδήλατα και προαίρεση για άλλα 10 ποδήλατα

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Γ 3541 Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης σε μήνες 6 {από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά II 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε ημέρες: 126 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV1 1) Είδος της διαδικασίας 1 Ανοικτή IV 2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV 2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιοΐα)] 1 Χαμηλότερη τιμή IV 2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας όχι IV3)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έγγραφα έναντι αντιτίμου όχι IV 3 4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμέτοχης Ημερομηνία: 17/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα. 09ΌΟ VI 2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ" 11/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3133 ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Electricity Authonty of Cyprus, 11 Amfipoleos Street, Strovolos, 2025 Lefkosia, 2025 Nicosia, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής Purchasing Departmenl, Υπόψη: Purchasing Manager, Τηλέφωνο , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cy, Φαξ Διεύθυνα η (εις) στο διαδίκτυο Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL)' wwweac com.cy Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL) hltp//wwweprocurement.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου jou δυναμικού συστήματος αγορών): Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές η οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν TENDER BOX, EAC HEAD OFFICE, 11 Amfipoleos str., 2025 Nicosia, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής - Purchasing Department, Υπόψη Purchasing Manager, Τηλέφωνο , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cy, Φαξ Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http7/eac com.cy 1.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ" Ηλεκτρισμός, II 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ III 1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση απο τον αναθέτοντα φορέα 1 148/ Supply of Cylinder Oil for Ice Plant 1-Dhekelia Power Station I11 2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγορΰς(ών) The contract covers the supply and delivery of 120 OOOItrs, plus or minus 25 percent at Purchaser's option, of cylinder oil at Dhekelia Power Station in pursuance of all orders placed in the period 1st January 2010 and 30th June ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται) όχι 111.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές - όχι II 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 2 1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά litres Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά)" EUR II 2 2) Δικαιώματα προαίρεσης {κατά, όχι II 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑΉ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ έναρξη 01/01/2011 (ηη/μμ/εεεε) ολοκλήρωση 30/06/2011 (ηη/μμ/εεεε) ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

16 3542 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV2 1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνΐδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.2 2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3 3) Όροι νια τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα. Ημερομηνία 09/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα. 23'45 Έγγραφα έναντι αντιτίμου 1 όχι ΐν.3.4)Προθεσμίαπαραλαβήςτωνπροσφορωνητωναιτήσεωνσυμμετοχής: Ημερομηνία. 10/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα ΤΜΗΜΑ VI- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3134 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Ι- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 11) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Πώρκειο. Προδρόμου 1 και ΧεΙλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1449 Λευκωσία. Κύπρος, Σημείο(α) επαφής 1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, Υπόψη ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΟΥ, Τηλέφωνο; , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. mof govcy, Φαξ Διευθυνση(εις) στο διαδίκτυο Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www moh.gov.cy Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL) hltp7/www eprocurement gov cy I 2) Είδος φορέα προμηθειών. Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) II 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 111.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση αττό την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) 1 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΤ147/ ) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 111.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) {όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1 1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Ανοικτή IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας {όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως). IV 2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικό υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω: Σύνδεση TED24 IV.2 4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 05/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) VI 1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ Διόρθωση VI 3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ VI 3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή VI 3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξη VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν)- Σημείο κειμένου προς τροποποίηση II 2 2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά, Αντί όχι, Διάβαζε: ναι Αρχική σύμβαση για 14 μήνες ( ευρώ) και δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 24 μήνες ( ευρώ) VI 3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): VI 3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση {εαν υπάρχουν) VI 3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν) VI 5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 11/11/2010 {ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3135 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Μ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ. Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής 1 Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας, Υπόψη - Π Φυσέντζου. Τηλέφωνο , Φαξ: Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL) Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http //www eprocurement.gov cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από" Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Όλα τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, Λάρνακα.Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος και Αμμόχωστος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας, Υπόψη: Χριστόδουλου Μιλλώσια, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gov cy, Φας: Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, 6037 Λάρνακα, Κύπρος, Ιημείο{α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Υπόψη Επαρχιακού Μηχανικού, Τηλέφωνο , Φαξ Ι 2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ) Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους. Γενικές δημόσιες υπηρεσίες, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης - όχι 111) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή Προμήθεια υλικού (crushier- run ) τύπου 1, Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ)ΕΑΠ 77/2010 I11 2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες Ι] 1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση I11.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος ( crushier - run ) τύπου 1. ασβεστολιθικό ή διαβασικό κατάλληλο για θεμελίωση, στις πιο κάτω ποσότητες ανά περιοχή ή για χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης του συμβολαίου, όποιο από τα δύο λήξει πρώτο, όπως πιο κάτω 1 Α 2500 ± 30 τις εκατόν τόνοι, στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερού Φάσεις Κ και Α, στη Λάρνακα Β ± 30 τις εκατόν τόνοι, στον Κυβερνητικό Οικισμό Κόκκινες Φάση Ε, στη Λάρνακα Γ ± 30 τις εκατόν τόνοι, σε ακτίνα 39 χιλιομέτρων από την πόλη της Λάρνακας III 6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡν) , ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται): ναι Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ενα ή περισσότερα τμήματα 111.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές όχι II 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 2 1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά) ΙΙ.2 2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά, ναι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης. Η ποσότητα υπόκειται σε αυξομείωση 30 τις εκατόν. Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV 2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑθΕΣΗΣ IV 2 1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνΐδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.2 2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας, όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV 3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμέτοχης 1 Ημερομηνία - 03/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα VI 2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ APJO 1 ΤΙΤΛΟΣ Περίπτωση Α

18 3544 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τις εκατόν τόνοι, στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερού Φάσεις Κ και Λ, στη Λάρνακα 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPVJ , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά). 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ 2 ΤΙΤΛΟΣ Περίπτωση Β" 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 3200 ± 30 τις εκατόν τόνοι, στον Κυβερνητικό Οικισμό Κόκκινες Φάση Ε, στη Λάρνακα 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά) 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ Περίπτωση Γ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1000 ± 30 τις εκατόν τόνοι, σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων από την πόλη της Λάρνακας 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Αριθμός 3136 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 11) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, Τ.Θ 40103, 6301 Λάρνακα, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Υπόψη- ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑ, Τηλέφωνο , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tnor.gov cy, Φαξ Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο. Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL) 1 http.//wwwoprocurement.gov.cy 1.2) Είδος φορέα προμηθειών Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Προμήθεια Ασφαλτικού Μείγματος (TACK-COAT ΚΙ-40) (Κολλητική ουσία για στερέωμα ασφαλτικού σκυροδέματος) για διάφορες εργασίες στην επαρχία Λάρνακας ) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ζητά προσφορές για την «Προμήθεια Ασφαλτικού Μείγματος (TACK-COAT ΚΙ-40) (Κολλητική ουσία για στερέωμα ασφαλτικού σκυροδέματος) για διάφορες εργασίες στην επαρχία Λάρνακας», Προκήρυξη Αρ 49/2010. Το υπολογιζόμενο κόστος σύμβασης ανέρχεται στις = μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη σειρά των Εγγράφων Προσφορών, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 απο την πιο πάνω διεύθυνση με την καταβολή του ποσού των 17,85= συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται, σε μετρητά ή επιταγή στο όνομα του Επαρχου Λάρνακας. Οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται να εξασφαλίσουν τα έγγραφα οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει με μέριμνα του και δαπάνη του, εταιρεία μεταφοράς αλληλογραφίας- δεμάτων κλπ (υπηρεσία courier), τότε η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία θα παραδίδει στην Εταιρεία αυτή τα Έγγραφα Προσφορών, μη αναλαμβάνουσα οποιανδήποτε ευθύνη για το έγκαιρο ή ασφαλές της άφιξης των Εγγράφων Προσφορών στον ενδιαφερόμενο Οι προσφορές θα υποβληθούν στο ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, Πλατεία Ευρώπης, 6301 Λάρνακα, σύμφωνα με τους Όρους Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς «Προμήθεια Ασφαλτικού Μείγματος (TACK-COAT ΚΙ-40) (Κολλητική ουσία για στερέωμα ασφαλτικού σκυροδέματος) για διάφορες εργασίες στην επαρχία Λάρνακας», Προκήρυξη Αρ 49/2010, όχι αργότερα από τις 9 00 π μ τοπική ώρα την Παρασκευή 2 Ιουλίου ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV 1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη). Ανοικτή IV2)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV 2 1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): IV 2.2) Αριθ αναφοράς νια ηλεκτρονικό υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Γ 3545 Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: Σύνδεση: TED24 IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 14/06/2010 (ηη/μμ/εεεε) VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: (ηη/μμ/εεεε) VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής. VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 11/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3137 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΉ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κέννεντυ ,1047 Παλλουριώτισσα, 1047 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων - Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Λευκωσία, Υπόψη: κ. Δήμητρα θεοδωριδου, Εκτελεστικό Μηχανική, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση (εις) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Ι.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΤΑΥ 49/ SPECIALIZED CONSULTANCY SERVICES FOR THE ASSESSMENT OF FISH ASSEMBLANGES IN CYPRUS RIVERS - IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE 2000/60/EC ) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Total of One Hundred Fifteen Thousands Euros ( ) exclusive of VAT, divided as below: (a)one Hundred Thousands Euros ( ) exclusive of VAT, for Specialized Consultancy Services for the Assessment of Fish Assemblages in Cyprus Rivers. (b)fifteen Thousands Euros ( ) exclusive of VAT, as the right to use the negotiated procedure of article 33(d)(ii) of Law 12(l)/2006. Note: The Contract will be implemented provided that the House of Representatives approves the budget for ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπι^ς αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: Σύνδεση: TED24 IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 14/10/2010 (ηη/μμ/εεεε) νΐ.1)ηπαρουσααφορα: Διόρθωση VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ VL3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακΰαείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού) VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, Αντί: 30/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) 10:00 (ωω:λλ). Διάβαζε: 28/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) 10:00 (ωω:λλ) VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν): VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εΰν υπάρχουν): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 11/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 313Β ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

20 3546 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 II) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αρχ.Κυπριανού 31 Συ νερ γ Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 3036 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, Υπόψη- ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, Τηλέφωνο' , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο m ac.cy, Φαξ Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL) ac cy Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http //www eprocurement.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από. Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από 1 Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημειο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν Το(τα) προαναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής 1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΠΉΡΙΟΤΗΤΑ{ΕΣ). Οργανισμός δημοσίου δικαίου, Εκπαίδευση, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης όχι ΤΜΗΜΑ II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ III) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ III 1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ 1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής (α) Εργα I11.3) Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση I11.5) Σύντομη περιγραφή της σύμρασης ή της(των) αγοράς(ών) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται) όχι 111.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι II 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): ,00 EUR II 2 2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά όχι II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε ημέρες 490 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ IV" ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV 1.1) Είδος της διαδικασίας Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV 2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)] Χαμηλότερη τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας όχι IV3)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου) 1 Ημερομηνία 01/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ωρα Έγγραφα έναντι αντιτίμου ναι Εάν ναι, τιμή (ποσό): Νόμισμα. EUR Όροι και τρόπος πληρωμής: Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιουτα, Κτήριο Λαϊκής Τράπεζας, 2οςΌροφος, 3041 Λεμεσός Με ευθύνη του Οικονομικού Φορέα, είτε ιδιοχείρως από αυτόν ή εκπρόσωπο του είτε με χρήση υπηρεσιών εταιρείας μεταφοράς αλληλογραφίας. IV 3 4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμέτοχης Ημερομηνία. 09/12/2010 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:00 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI 5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ" 11/11/2010 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 3139 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΉ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής- ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Υπόψη Ζ ΞΥΝΑΡΗ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nicosia moi.gov cy, Φαξ Διεύθυνση (ει ς) στο διαδίκτυο

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 ^ & Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 67 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 120 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ i: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4550 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 245 Αριθμός 187 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4372 Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009 1909 Αριθμός 2564 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4365 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 1447 Αριθμός 2122 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Αμμοχώστου)

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303099-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκ Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκς Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPA TIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου Αθήνα, Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα