ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 90 Nοέμβριος 2010 ΝΕΟ ΕΤF ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ Σελ. 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σελ.7 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΡΟΥΜΠΙΝΙ Σελ. 8 ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Σελ. 15 ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ WARREN BUFFETT Σελ. 17 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ Αζήλα, 11 Οθησβξίνπ Σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές Γ και Τξίκελν ενός 2010 συνεχιζόμενου προβληματισμού για την πορεία των βασικών μεγεθών Οη Έιιελεο της Ελληνικής δηαρεηξηζηέο οικονομίας θεξδίδνπλ η ηηο Ελληνική αγνξέο θαη θεσμική διαχείριση απμάλνπλ πέτυχε ηα θεθάιαηα σημαντικές ηνπο αποδόσεις νικώντας βασικούς δείκτες αγορών. Παράλληλα τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της Ένωσης, κατά την διάρκεια του 3 ου τριμήνου, αυξήθηκαν σε 12,03 δισ. (+2,17%) αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία των δύο τριμήνων που προηγήθηκαν υπογραμμίζει ο κ. Ξενόφος, Πρόεδρος της ΕΘΕ με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 9μήνου Σε έλα πεξηβάιινλ έληνλεο κεηαβιεηόηεηαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ελόο ζπλερηδόκελνπ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηελ πνξεία ησλ βαζηθώλ κεγεζώλ ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο ε Ειιεληθή ζεζκηθή δηαρείξηζε πέηπρε ζεκαληηθέο απνδόζεηο ληθώληαο βαζηθνύο δείθηεο αγνξώλ. Παξάιιεια ηα ζπλνιηθά ππό δηαρείξηζε θεθάιαηα ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 3 νπ ηξηκήλνπ, απμήζεθαλ ζε 12,03 δηζ. (+2,17%) αληηζηξέθνληαο ηελ αξλεηηθή πνξεία ησλ δύν ηξηκήλσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ππνγξακκίδεη ν θ. Ξελόθνο, Πξόεδξνο ηεο ΕΘΕ κε αθνξκή ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 9κήλνπ ,13% Δείθηεο Αγνξώλ Μέζε Απόδνζε θαηεγνξίαο Α/Κ -26,40% Fund of Funds +5,68% Μετοχικά Μετοχικά Εξωτερικού +2,50% Fund of Funds Μικτά +0,88% S&P 500 ($) +2,34% -7,32% Eurostoxx 50 Fund of Funds Ομολογιακά -12,86% Εξωτερικού -12,54% Μετοχικά Εσωτερικού FTSE / ATHEX 20 +3,76% +1,08% Ομολογιακά Δείκτης Εσωτερικού EMU 1-10 έτη ΟΕΔ Για να προσθέσει στη συνέχεια ωστόσο η αρνητική ψυχολογία για τοποθετήσεις σε ελληνικούς μετοχικούς και ομολογιακούς τίτλους συνδυαστικά με το έλλειμμα παιδείας, έχει αποπροσανατολίσει την προσοχή του επενδυτικού κοινού σε βραχυπρόθεσμες επιλογές καταθετικής φύσεως χάνοντας έτσι σημαντικά κερδοφόρες εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις, στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και Αμερικής και στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, που οι εταιρείες διαχείρισης με συνέπεια και συνέχεια προσφέρουν μέσα από τα ποικίλα προϊόντα που διαχειρίζονται. Αναλυτικότερα: Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε αύξηση το 3ο τρίμηνο φθάνοντας τα 8,2 δις (+ 150 εκατ.). Αύξηση που αποδίδεται στην σημαντική επιβράδυνση των εκροών και στην βελτίωση των τιμών των ομολογιακών και μετοχικών ελληνικών τίτλων που επηρέασαν με την σειρά τους θετικά την αποτίμηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Στην πλευρά των αποδόσεων πρέπει να σημειωθεί η υπεραπόδοση όλων των κατηγοριών των Funds of Funds, όπου τα Μετοχικά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 20,61%, τα Μικτά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως 9,09% και τα Ομολογιακά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 5,76%. Επισημαίνεται επίσης ότι από τα 64 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, τα 60 υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου έως και 27,89 ποσοστιαίες μονάδες. Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση στο τρίτο τρίμηνο του 2010 και έφθασε τα 220,45 εκ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -41,69% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -5,02%. Στην πλευρά των αποδόσεων υπογραμμίζουμε ότι και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σημαντικά καλύτερες από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. από 21,81 έως και 30,85 ποσοστιαίες μονάδες. Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθε στα 2,78 δισ. Τέλος οι 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το τρίτο τρίμηνο του έτους δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το δεύτερο όπου οι συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 817,10 εκ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Αsset Management (EFAMA) Ομήρου 15, Αθήνα Τηλ: Fax:

2 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΟ ETF ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ Tην Τετάρτη 3 Νοεμβρίου άρχισε η διαπραγμάτευση του νέου ΕΤF της Εθνικής Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα παρακολουθεί την απόδοση του κοινού χρηματιστηριακού δείκτη της ελληνικής και τουρκικής αγοράς Greece Τurkey 30. Το νέο προϊόν αποτελεί το πρώτο ΕΤF πολλαπλών αγορών που διατίθεται από το ΧΑ μέσω του οποίου οι επενδυτές αποκτούν τη δυνατότητα τοποθέτησης σε επιλεγμένες μετοχές των αγορών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το NBGAM EΤF Greece and Turkey 30-Μετοχικό προσφέρει σε ιδιώτες, αλλά και θεσμικούς επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν καλάθι 30 επιλεγμένων μετοχών από την ελληνική και τουρκική χρηματιστηριακή αγορά και αποτελεί το πρώτο ETF πολλαπλών αγορών. Το νέο EΤF που δημιουργήθηκε από την Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ και έχει ως ειδικό διαπραγματευτή από την ελληνική πλευρά την Εθνική Χρηματιστηριακή, ακολουθεί τον δείκτη τον δείκτη GT-30, ο οποίος απαρτίζεται από 15 μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Η διαπραγμάτευσή του θα γίνεται σε ευρώ και λίρες αντίστοιχα, ενώ θα δίνεται ηλεκτρονικά και η τιμή της καθαρής αξίας ενεργητικού του διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην εκδήλωση για την επίσημη έρευνα της διαπραγμάτευσης του EΤF ο πρόεδρος του ΧΑ κ. Σ. Λαζαρίδης στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση χαιρέτισε τη δημιουργία του νέου EΤF που αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της στενής συνεργασίας με το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Με την εισαγωγή του νέου ETF πάνω στη δείκτη GT30, δίνουμε πρόσβαση στους Έλληνες επενδυτές στην χρηματιστηριακή αγορά της Τουρκίας και στους Τούρκους επενδυτές στην χρηματιστηριακή αγορά της Ελλάδας. Η Ελληνική αγορά των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενισχύεται με ένα ακόμη προϊόν, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της πιο στενής συνεργασίας με το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Ο κ. Hüseyin Erkan, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης επεσήμανε στην ομιλία του: Είμαι πολύ ικανοποιημένος που βλέπουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα της μακρόχρονης συνεργασίας με τους στενούς μας φίλους από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Θα ήθελα να συγχαρώ τους υπευθύνους της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management στην Ελλάδα και της Finans Invest στην Τουρκία, για την πρωτοβουλία που πήρανε για την έκδοση αυτού του ETF που παρακολουθεί την απόδοση του κοινού Δείκτη GT30. Η διαπραγμάτευση αυτών των ETFs από την μία επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση στις δύο αγορές και από την άλλη διευρύνει την γκάμα των προϊόντων που προσφέρουν οι αγορές μας τόσο για στους εγχώριους όσο και στους διεθνείς επενδυτές. Επιπλέον, ο δείκτης GT-30 ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των δύο αγορών κάτι που αποτελεί μια ακόμη σημαντική συμβολή του για τα δύο Χρηματιστήρια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο ETF και ελπίζω στην ισχυροποίηση της πολύτιμης συνεργασίας μας με το Χρηματιστήριο Αθηνών.» Ο κ. Αχιλλέας Κοντογούρης, Πρόεδρος της Εθνικής Asset Management δήλωσε: Με το NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 εμπλουτίζεται η Ελληνική Αγορά Συλλογικών Επενδύσεων ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται και οι επιλογές των επενδυτών, για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους και για αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη των αγορών Αθήνας και Κωνσταντινούπολης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Finans Invest για την άψογη συνεργασία που είχαμε καθώς επίσης και τα στελέχη των χρηματιστηρίων Αθήνας και Κωνσταντινούπολης για την υποστήριξη και συνδρομή τους στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε στην εκρηκτική πορεία του επενδυτικού «εργαλείου» των ETFs ο αριθμός των οποίων έχει φτάσει διεθνώς τα με τα υπό διαχείριση κεφάλαιά τους στα 1,18 δισ. δολ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο τέλος του 2010 ο αριθμός εκδόσεων ETFs από την αρχή του χρόνου παρουσίασε αύξηση κατά 24,5%. Ο Δείκτης GT-30, του οποίου την απόδοση θα παρακολουθεί το νέο ETF, δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των Χρηματιστηρίων της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης καθώς και του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου υπολογισμού δεικτών STOXX Ltd. Ο υπολογισμός του ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 και περιλαμβάνει στην σύνθεση 2

3 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του, τις 15 πρώτες, με βάση την κεφαλαιοποίηση μετοχές από κάθε αγορά, με τον αριθμό των μετοχών του τραπεζικού κλάδου να περιορίζεται στις 4 από κάθε αγορά. Μέχρι σήμερα στο ΧΑ διαπραγματεύονται δύο ΕΤFs εκ των οποίων το ένα παρακολουθεί τον δείκτη FΤSΕ ΧΑ 20 με διαχειρίστρια την Αlpha Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ και το άλλο τον γενικό δείκτη του ΧΑ με διαχειρίστρια εταιρεία την Εθνική Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ. Το τρίτο τρίμηνο του 2010 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της ελληνικής αγοράς ΕΤFs υποχώρησε στα ευρώ από ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ΒlackRock, ο αριθμός των ΕΤFs διεθνώς έφτασε τα παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων παγκοσμίως έφτασε τα 1,18 τρισ. δολάρια. Στην Ευρώπη η αξία των συναλλαγών των ΕΤFs έφτασε το 6,1% της αξίας συναλλαγών της αγοράς μετοχών. ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΙ ΑΕΕΧ Αλλαγή «σκηνικού» παρουσίασε το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, με τις εταιρείες του κλάδου να εκμεταλλεύονται την έντονα πτωτική πορεία που εμφάνισε το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου η αγορά του Χ.Α., αυξάνοντας τις θέσεις τους σε ελληνικές μετοχές. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της Αιολικής, η οποία αποφάσισε να ξαναμπεί στο «παιχνίδι» τοποθετούμενη και πάλι στον τραπεζικό κλάδο. Κατά το τρίτο τρίμηνο εμφανίστηκε επίσης βελτίωση του ενεργητικού σε σχέση με το τέλος Ιουνίου, ενώ περιορίστηκαν και οι ζημιές των χαρτοφυλακίων. Όπως δείχνουν τα στοιχεία από τους πίνακες επενδύσεων που δημοσιεύτηκαν για το α εξάμηνο του 2010, με εξαίρεση την Ιnterinvest, οι υπόλοιπες ΑΕΕΧ προχώρησαν σε αγορές μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου, αυξάνοντας τις θέσεις τους και μειώνοντας οι περισσότερες από αυτές τα διαθέσιμά τους. Μειωμένα είναι και τα διαθέσιμα της Interinvest, προτίμησε όμως ομόλογα και όχι μετοχές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των 5 εισηγμένων ΑΕΕΧ, οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι αύξησαν συνολικά τη συμμετοχή τους στα blue chips κατά 1,85 εκατ. τεμάχια από το τέλος του Ιουνίου, ενώ από την αρχή του έτους, η αύξηση είναι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου τεμαχίων. Εδώ βέβαια θα πρέπει για ακόμη μία φορά να επαναλάβουμε, ότι στη διαμόρφωση του συνολικού αυτού αριθμού μετοχών συνέβαλε η απόκτηση 2,6 εκατομμυρίων μετοχών της T Bank (πρώην Aspis) από την Alpha Trust. Στο τέλος Σεπτεμβρίου επίσης, οι ΑΕΕΧ παρουσίασαν συνολικές ζημιές από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους οι οποίες ανήλθαν στα 17,11 εκατ. ευρώ έναντι 23,4 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 20,6 εκατ. ευρώ το τέλος του προηγούμενο Δεκεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των πινάκων επενδύσεων, οι 5 ΑΕΕΧ στο πρώτο εξάμηνο διατηρούσαν στα χαρτοφυλάκιά τους 8,37 εκατομμύρια μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ η συνολική τιμή κτήσης για μετοχές από όλο το φάσμα του Χ.Α. ανέρχονταν στα 79,37 εκατ. ευρώ. Η αξία αυτή υπολείπεται από την τρέχουσα αποτίμηση η οποία διαμορφώνεται στα 62,26 εκατ. ευρώ και λόγω αυτή της διαφοράς προσδιορίζεται και η προαναφερθείσα ζημιά των 17,11 εκατ. ευρώ. Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία είναι η σημαντική των τοποθετήσεων των ΑΕΕΧ στους τραπεζικούς τίτλους, κυρίως από την Αιολική, η οποία από μηδενικό αριθμό τραπεζικών 3

4 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του γενικού δείκτη αποδώσεις των χαρτοφυλακίων από την αρχή του χρόνου, οι συγκεκριμένοι τίτλοι διαπραγματεύονται με μεγάλο discount που κυμαίνεται από 32% έως 536%. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ;- Άρθρο του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Attica Wealth Management AEDAK κ. Θεόδωρου Ν. Κρίντα. μετοχών, μέσα στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου απέκτησε μετοχές αξίας 4,5 εκατ. ευρώ περίπου, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά της, αν και διατηρεί την πρώτη θέση από πλευράς ρευστότητας έναντι των υπολοίπων εταιρειών. Επίσης και η Euroline προχώρησε σε σημαντικές τοποθετήσεις σε μετοχές και δη τραπεζικές. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των επιχειρήσεων, οι ΑΕΕΧ λόγω και του περιορισμού των διαθεσίμων και από την Αιολική σε αυτό το τρίμηνο, στο σύνολό τους δείχνουν να έχουν μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμά τους. Έτσι στο τέλος του Σεπτεμβρίου οι ΑΕΕΧ κρατούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς κεφάλαια τα οποία έφταναν τα 35,5 εκατ. ευρώ έναντι 60,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου και 50,25 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου. Το δε συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ανέρχεται σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών επενδυτών στα 220,44 (σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το τέλος Ιουνίου) από 247,65 εκατ. ευρώ που ήταν στην αρχή του χρόνου. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά στις μετοχές των επενδυτικών, παρά την καλύτερη πορεία των χαρτοφυλακίων των ΑΕΕΧ, είναι εμφανέστατη η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος καθώς παρά τις καλύτερες έναντι Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τις πρώτες εκείνες μέρες όπου ήμουν πρωτοετής φοιτητής στην ΑΣΟΕΕ και οι καθηγητές μας είχαν αρχίσει τις προσπάθειες να μας μυήσουν στην οικονομική επιστήμη. Παρ όλα αυτά τα χρόνια, όμως, δεν έχω ξεχάσει την τοποθέτησή τους ότι στις αγορές το σημείο ισορροπίας δίνεται από την ισότητα της προσφοράς και της ζήτησης και δεν είναι παρά ένα φωτογραφικό στοιχείο που αμέσως μετά την επίτευξή του αποτελεί παρελθόν κα αναζητείται ένα νέο. Δεν είναι ότι η μνήμη μου είναι τόσο ισχυρή ώστε να διατηρεί αναλλοίωτες τις παραδόσεις των καθηγητών μου ύστερα από εικοσιπέντε και πλέον χρόνια. Είναι που οι ίδιες οι αγορές επιβεβαιώνουν αυτήν τη ρήση κάθε μέρα. Τους μήνες που πέρασαν, άλλαξε το επίπεδο ισορροπίας μεταξύ δολαρίου και ευρώ, με ισχυρή αντιστροφή της τάσης υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος. Αφού τα δεδομένα οδήγησαν την ισοτιμία σε χαμηλά που είχε ξαναδεί το 2006, ένα κύμα αγορών ενίσχυσε το ευρώ και το έφερε γρήγορα κοντά στο 1,41. Τι οδήγησε όμως τους αγοραστές; Οι περισσότεροι αναλυτές συνηγορούν στο ότι η ταχύτητα πτώσης του ευρώ, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα, λειτούργησε ανακλαστικά και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για αγορές. Άλλοι τοποθετήθηκαν με βάση τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, που δεν ήταν τόσο θετικά όσο αναμενόταν. 4

5 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κάποιοι άλλοι σημείωναν ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται στην Ευρώπη θα έχουν θετικά αποτελέσματα στις οικονομίες, που τελικά θα ισχυροποιηθούν μέσα από την κρίση. Τις τελευταίες εβδομάδες διαβάζουμε για τον πόλεμο των νομισμάτων. Σε μεγάλο βαθμό, όλοι οι παραπάνω παράγοντες ενίσχυσαν τη ζήτηση για το νόμισμα. Είναι όμως εξίσου σοβαρό ότι η ανοδική κίνηση έχει σημαντική δύναμη, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον των αγορών. Σε αυτό το σημείο είναι που αναζητούνται οι εξηγήσεις. Δηλαδή, δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι αγορές ξεκινούν πρώτα μια κίνηση και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες προσπαθούν να δώσουν την εξήγηση που ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που έχει ήδη συντελεστεί. Επιστρέφοντας στη χώρα μας, όπως συνηθίζω να αναφέρω συχνά, πραγματοποιούνται τοποθετήσεις αθόρυβα και συστηματικά. Είτε λόγω της μεγάλης απαξίωσης των χρεογράφων, είτε λόγω των συντελούμενων μεταβολών, κάποιοι βλέπουν με ενδιαφέρον τη σχέση κινδύνου απόδοσης που προσφέρουν οι ελληνικές αξίες. Όσο οι τοποθετήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στα χαμηλά επίπεδα, χωρίς να διαμορφώνονται νέες υψηλότερες τιμές, η κίνηση δεν καταγράφεται και πολύ λίγοι ασχολούνται με την αιτιολόγηση μιας κατάστασης η οποία θεωρείται δεδομένο πως παραμένει στάσιμη. Κάποιοι θα μπορούσαν να πουν ότι επιτεύχθηκε μια νέα ισορροπία. Όμως, αυτή η ισορροπία, έτσι ξεκινήσαμε, είναι ήδη παρελθόν. Συζητήθηκε πάρα πολύ η πιθανότητα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, με αποτέλεσμα να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στις τιμές των ομολόγων ήδη. Ακόμα και οι πλέον απαισιόδοξοι μιλούσαν για κόψιμο κατά 30% ή 40% του κεφαλαίου, ενώ η ελληνική δεκαετία είχε μέχρι πριν από λίγες ημέρες ενσωματώσει 30% και στα τεστ κοπώσεως των ευρωπαϊκών τραπεζών τοποθετήθηκε ως ακραίο σενάριο το «κόψιμο κεφαλαίου» κατά λιγότερο από 20%. Αυτό που χρειάστηκε κατ αρχάς ήταν να βρεθούν οι πρώτοι αγοραστές. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων της δεκαετίας ήταν άμεση σε ένα αρχικό επίπεδο, που τις οδήγησε από σχεδόν 12% στο 8,6% μέσα σε έναν μήνα. Με τη δημοσιότητα που έχει η χώρα, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι όλα τα στοιχεία παρακολουθούνται από περισσότερους ενδιαφερομένους από κάθε άλλη φορά. Στην αγορά των ομολόγων, λοιπόν, έχουμε κάποιες ενδείξεις. Το φθινόπωρο μετράει τον δεύτερο μήνα του και οι αγορές μας τα χαμηλά τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρούμε καμιά ισορροπία μόνιμη. Όπως έλεγαν οι καθηγητές μας, το παρόν στις αγορές δεν είναι τίποτε άλλο από μια φωτογραφία που δεν μοιάζει με καμία άλλη που θα δούμε στο μέλλον. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK Οι διοικήσεις της EFG Eurobank Ergasias και της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με σχέση ανταλλαγής 6,2 μετοχές Δίας προς 1 μετοχή Eurobank EFG. Το χαρτοφυλάκιό της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ αποτελείται κατά κύριο λόγο από εισηγμένες μετοχές εταιρειών με δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες αγορές της ευρύτερης περιοχής (νοτιοανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Αίγυπτος), και δευτερευόντως από ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ρευστά διαθέσιμα. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν το σύνολο των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου έχει χαμηλή εμπορευσιμότητα και διαπραγματεύεται σε σημαντικό discount σε σχέση με την εσωτερική τους αξία, εξέλιξη που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων τους. Ειδικά η εταιρεία Δίας, διαπραγματεύεται σε discount 40% περίπου τους τελευταίους μήνες και αυτό συμβαίνει παρά τις ιδιαιτέρως ικανοποιητικές αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρείας, που την κατατάσσουν μάλιστα πρώτη στον κλάδο τα πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια, με κριτήριο την απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής. Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών, που θα κληθούν να αποφασίσουν μετά από την εκτίμηση των ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EFAMA Οι καθαρές εισροές στους ΟΣΕΚΑ ανήλθαν σε 54 δισ. οι οποίες συγκρίνονται με καθαρές εισροές 5 δισ. τον Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη δυνατή επιστροφή σε μακροπρόθεσμους ΟΣΕ- ΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός Διαχείρισης Διαθεσίμων) και την ανάκαμψη στις εισροές κεφαλαίων των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν για πρώτη φορά τόσο υψηλές εισροές κεφαλαίων 38 δισ. τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τα 16 δισ. του Ιουλίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις καθαρές εισροές των Ομολογιακών Α/Κ οι οποίες ανήλθαν στα 23 δισ. Αντιθέτως, η ζήτηση των Μετοχικών Α/Κ μειώθηκε, παρά τις θετικές ενδείξεις για την οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. Τα Διαχείρισης Διαθεσίμων κατέγραψαν μετά από πολλούς μήνες εισροές κεφαλαίων ύψους 16 δισ. Τα Special funds τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές 5

6 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (πχ. Συνταξιοδοτικά Ταμεία) συνέχισαν να καταγράφουν σημαντικές καθαρές εισροές 11 δισ. Το σύνολο της αγοράς των συλλογικών επενδύσεων κατέγραψε τον Αύγουστο ποσοστιαία αύξηση 2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Σ.Σ. Το συνοπτικό αυτό δελτίο εκδίδει η EFAMA για την αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη, περιέχει στοιχεία 23 Ενώσεων της Ε.Ε. και απεικονίζει περισσότερο από το 97% της αγοράς των συλλογικών επενδύσεων. EFAMA INVESTMENT FUND INDUSTRY FACT SHEET AUGUST 2010 DATA Net Sales (EUR bn) (1) Net Assets (EUR bn) UCITS Net Sales (2) (EUR bn) UCITS August July YTD Category August % change (3) end 2009 Equity UCITS 5, % 5,166 Bond Non-UCITS 1, % 1,667 Balanced Total 7, % 6,833 Other UCITS Sub Total Long Term Net Assets by UCITS Type 5 Other Money Market UCITS Total UCITS % Non-UCITS August July YTD -4 Money -12 Market Special Equity -31 funds Real Estate funds 24% 31% Other Non-UCITS Total Non-UCITS Grand TOTAL Balanced Bond funds funds Net Sales of Long-Term UCITS (UCITS excluding Money Market Funds) 16% 24% Long-term Fund Net Sales (EUR bn) Equity Fund Net Sales (EUR bn) MM Fund Net Sales (EUR bn) 16 UCITS/Non-UCITS Net Assets Non- UCITS 25% UCITS 75% Bond Fund Net Sales (EUR bn) Balanced Fund Net Sales (EUR bn) Special Fund Net Sales (EUR bn) Worldwide Assets (EUR bn) Regions Mar. 10 USA (4) 8,793 Europe (5) 7,446 Asia and Pacific 2,177 America excl. USA 1,519 World 20,018 (1) UCITS in the sense of publicly offered open-ended funds; non-ucits include other nationally regulated funds; (2) for countries reporting assets on a monthly basis (more than 97% of European investment fund assets); (3) change on previous month; (4) mutual funds; (5) for countries reporting assets each quarter, including non-ucits. 6

7 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Με την ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής, που υποβλήθηκε στη Βουλή, ο κ. Προβόπουλος τονίζει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή είναι αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη και θέτει επί της ουσίας την κυβέρνηση προ των ευθυνών της, σημειώνοντας ότι «είναι απόλυτη ανάγκη η δημοσιονομική πολιτική να προγραμματίζεται με βάση εναλλακτικές εκδοχές και να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν αποκλίσεις με διορθωτικές κινήσεις». Ο κ. Προβόπουλος προειδοποιεί όμως ότι «ο δρόμος είναι επίπονος και μακρύς και η ανάπτυξη δεν μας περιμένει στην επόμενη στροφή» και προτείνει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, που θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες: 1. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, και συγκεκριμένα, μεσοπρόθεσμα σχέδια με σαφείς στόχους και μέσα πολιτικής για την εξωστρεφή ανάπτυξη - με έμφαση δηλαδή στις εξαγωγές και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τεθούν προτεραιότητες: (α) για την κατανομή των δημόσιων πόρων που διατίθενται τόσο για τις δημόσιες επενδύσεις όσο και για την ενίσχυση των ιδιωτικών και (β) για την αναβάθμιση των υποδομών, π.χ. στους κρίσιμους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. 2. Επισήμανση, κωδικοποίηση, εξειδίκευση και ταχεία εφαρμογή των οριζόντιων αλλαγών που εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματική δραστηριότητα, με την ουσιώδη βελτίωση του ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου. Εάν σύντομα υπάρξουν απτά αποτελέσματα στο ζήτημα αυτό, θα είναι ευκολότερο να προσελκυστούν ξένα ή και εγχώρια κεφάλαια, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις που απαιτούνται. Οι βασικές περιοχές στις οποίες επείγουν διαρθρωτικές αλλαγές, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, είναι: Ο εκσυγχρονισμός και η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης. Η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Η βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), η προώθηση των επενδύσεων και η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, αυστηρό είναι το μήνυμα που στέλνεται σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να επιδείξουν διορατικότητα και να αναλάβουν αμέσως επενδυτικές πρωτοβουλίες και κυρίως να αντιληφθούν ότι «η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους στο συντομότερο χρονικό διάστημα δεν είναι πλέον εφικτή». Στην έκθεση γίνεται και αποτίμηση του κόστους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. Επισημαίνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2010 το ΑΕΠ μειώθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 κατά 3% και ολόκληρο τον χρόνο η πτώση αναμένεται ότι θα κυμανθεί περίπου στο 4%, η ανεργία προβλέπεται ότι θα υπερβεί το 12% και οι μέσες πραγματικές αποδοχές, επηρεαζόμενες και από τον υψηλό πληθωρισμό, θα μειωθούν κατά 8% στο σύνολο της οικονομίας και σε ποσοστό 17% στο Δημόσιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει σαφώς το σοκ που προκλήθηκε στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά επισημαίνει ότι για να αξιολογηθεί σωστά το κόστος θα πρέπει να συγκριθεί με το κόστος μη εφαρμογής του προγράμματος. Και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό, όπως υπονοείται με σαφήνεια με τη διατύπωση «αποτράπηκαν ανεξέλεγκτες εξελίξεις» Τράπεζες: Έμφαση σε στρατηγικές συμμαχίες συγχωνεύσεις Σαφές μήνυμα προς τους τραπεζίτες να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και να προσαρμοστούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον με διορατικότητα στέλνει μέσω της ενδιάμεσης έκθεσης για την οικονομία ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιώργος Προβόπουλος. «Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών και η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων, λόγω των θετικών συνεργιών που συνεπάγονται, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν θετικά στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Περιγράφοντας τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το τραπεζικό σύστημα, ο διοικητής εκτιμά ότι «τα μεγέθη του τραπεζικού τομέα δεν θα μεταβληθούν επί τα βελτίω, εάν πρωτίστως δεν διορθωθούν οι παράγοντες εκείνοι που ασκούν πιέσεις στην πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών και κατ επέκταση στη δυνατότητά τους να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων». Είναι δηλαδή αναγκαία η βελτίωση του γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η βελτίωση αυτή θα συμβάλει θετικά στον περιορισμό του κινδύνου ρευστότητας αλλά και του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών, 7

8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ώστε αυτές να συνεχίσουν να ικανοποιούν επαρκώς την εκδηλούμενη ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει πως, ακόμη κι όταν επανέλθουν σε ομαλή πορεία οι συνθήκες, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης δεν θα είναι αντίστοιχος αυτού προ της κρίσης, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι πηγές εσόδων. «Είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψη τους ότι, ακόμη και όταν η οικονομική δραστηριότητα επανέλθει σε ανοδική πορεία, ο ρυθμός επέκτασης των τραπεζικών εργασιών θα διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο εκείνου που είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν, πριν από την κρίση», τονίζει. Επίσης, κάποια στιγμή, σταδιακά, θα αρθούν τα εναπομείναντα μη συμβατικά μέτρα στήριξης της ΕΚΤ, ενώ η άντληση χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές ενδέχεται να παραμείνει δυσχερής, καθώς θα είναι αυξημένος ο ανταγωνισμός μεταξύ κυβερνήσεων, τραπεζών και επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για την άντληση κεφαλαίων. Τέλος, οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν εν όψει και της σταδιακής εφαρμογής, έως το 2018, του νέου διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου, γνωστού και ως Βασιλεία ΙΙΙ. Στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας, ο διοικητής επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης των σχετικών δεικτών σε ικανοποιητικά επίπεδα και για διάφορους λόγους κρίνεται απαραίτητο να επανεξετάσουν οι τράπεζες το επιχειρηματικό υπόδειγμα λειτουργίας τους, επιδιώκοντας τη διατήρηση υψηλού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, σχηματίζοντας επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και εξορθολογίζοντας τα έξοδά τους. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΡΟΥΜΠΙΝΙ Ο «Θεσμικός» αναδημοσιεύει τη συνέντευξη που έδωσε ο διάσημος οικονομολόγος στον Αθανάσιο Έλλις της ΚΑΘΗ- ΜΕΡΙΝΗΣ. 8

9 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παρά την εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επώδυνων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στο τεράστιο χρέος που συσσωρεύεται και θα αναγκασθεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωσή του, υποστηρίζει μιλώντας στην «Κ» ο διάσημος οικονομολόγος Νούριελ Ρουμπινί, ο άνθρωπος που πριν από πέντε χρόνια προέβλεψε την παγκόσμια οικονομική κρίση. «Αν δεν θέλετε να την πείτε πτώχευση, μην την λέτε πτώχευση. Πείτε την αναδιάρθρωση υπό πίεση, αλλά είναι βέβαιο ότι θα συμβεί» επιμένει ο γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη Ιρανοεβραίος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα «Lehman Brothers της Ευρώπης» και θεωρεί πως ο δανεισμός από το ΔΝΤ και την Ε. Ε. το μόνο που επιτυγχάνει είναι να αναβάλει την αναπόφευκτη αναδιάρθρωση, με αποτέλεσμα όταν γίνει αυτή να μην είναι πλέον ελεγχόμενη. Ο κ. Ρουμπινί, τον οποίο το περιοδικό Time συμπεριέλαβε πέρυσι στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, οφείλει τη φήμη του στην πρόβλεψη που έκανε το 2005 περί επερχόμενης κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ και γενικευμένης οικονομικής καταστροφής. Το 2008 το περιοδικό Fortune ανέφερε ότι «όταν το 2005 ο Ρουμπινί έλεγε πως οι τιμές των ακινήτων επέπλεαν σε ένα κύμα εικασιών, το οποίο σύντομα θα βύθιζε την οικονομία, πολλοί τον περιέγραφαν ως Κασσάνδρα, αλλά τώρα αποδεικνύεται σοφός». - Η εκτίμησή σας για την Ελλάδα παραμένει το ίδιο αρνητική όπως ήταν την περασμένη άνοιξη; Ο κ. Στρος-Καν δηλώνει ότι η Ελλάδα κινείται στον σωστό δρόμο. - Κοιτάξτε. Έχουν υπάρξει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο και το ξέραμε, η αύξηση των φόρων και η μείωση των δαπανών έχει επηρεάσει αρνητικά τη συνολική ζήτηση και το ΑΕΠ που μειώνονται, και όσο θα μειώνονται καθίσταται πιο δύσκολη η βελτίωση της σχέσης του ελλείμματος και του χρέους με το ΑΕΠ. Υπάρχουν επίσης πολιτικές αντιστάσεις που γίνονται περισσότερο ηχηρές. - Όμως, παρά τις όποιες ενστάσεις, η Ελλάδα εφαρμόζει σημαντικά διαρθρωτικά μέτρα. - Ακόμη και εάν η Ελλάδα υλοποιήσει όλα όσα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΔΝΤ, εάν λάβει όλα τα δρακόντεια μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και σταθεροποίησης, το ίδιο το πρόγραμμα προβλέπει μείωση της παραγωγής και, σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 148% του ΑΕΠ, που για μένα δεν είναι βιώσιμο και απαιτεί αναδιάρθρωση. - Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν τίθεται θέμα πτώχευσης. - Οι Έλληνες γυρίζουν και δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι ποτέ δεν θα προχωρήσουν σε πτώχευση. Το ζήτημα δεν είναι η πτώχευση. Πολύ λίγα κράτη κάνουν ξεκάθαρη πτώχευση. Αλλά πολλά προχωρούν σε επιβαλλόμενη από τις αρχές, που διέπουν τις αγορές, ελεγχόμενη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους τους. Αλλά το κάνουν υπό την απειλή της πτώχευσης, αλλιώς κανείς δεν θα δεχόταν οικειοθελώς να πάρει νέο χρέος με χειρότερη προμήθεια. Το Πακιστάν, η Ουκρανία, ο Αγ. Δομίνικος, η Ουρουγουάη, είναι χώρες που έχουν κάνει ελεγχόμενη, «εκτός δικαστηρίου», εκτός πτώχευσης, προληπτική αναδιάρθρωση του χρέους, ανταλλάσσοντας το παλαιό χρέος με νέο. Με αυτό τον τρόπο αναβάλλουν την ωρίμαση του χρέους για πολλά χρόνια, μειώνοντας τα επιτόκια για το νέο χρέος κάτω από τα επίπεδα της αγοράς, και διατηρώντας την ονομαστική αξία του χρέους στο 100% ώστε οι τράπεζες που το έχουν να μην αρχίσουν να το διαγράφουν. Όσο η αξία του χρέους είναι σταθερή, δεν υποχρεούσαι να το διαγράψεις. Μπορεί να επιτευχθεί «κούρεμα» με την επιμήκυνση της αποπληρωμής και θέτοντας όρια στα επιτόκια. Ο κ. Ρουμπινί είναι κατηγορηματικός όταν η συζήτηση έρχεται στο θέμα της επαναφοράς της Ελλάδας στις αγορές χρήματος. Όπως ξεκαθαρίζει, θεωρεί μη ρεαλιστική την πρόβλεψη για επάνοδο σε 18 μήνες το πολύ. Κι εξηγεί τους λόγους. - Η εκτίμηση του ΔΝΤ ότι σε 12 ή 18 μήνες η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στις αγορές δεν είναι ρεαλιστική; - Εγώ δεν την βρίσκω ρεαλιστική. Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, είναι δύσκολο να δει κανείς πώς η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει μια πρόσβαση στις αγορές που θα έχει νόημα. Η εξυγίανση θα είναι επώδυνη, με περισσότερο στασιμοπληθωρισμό, περισσότερη ύφεση. Αλλά, όπως σας είπα, μπορείτε να προχωρήσετε σε ελεγχόμενη αναδιάρθρωση. Να μειώσετε το χρέος σας με έναν ελεγχόμενο τρόπο, όπως έχουν κάνει πολλές χώρες, και τότε δεν θα χρειασθεί να απευθυνθείτε στις αγορές. - Αρα, επιμένετε ότι η πτώχευση είναι αναπόφευκτη. - Για μένα είναι αναπόφευκτη. Θα συμβεί. Διότι είναι αδύνατον να επιζήσει η Ελλάδα με ένα χρέος που φθάνει στο 150% του ΑΕΠ. Να αντικαταστήσει το ιδιωτικό χρέος με δημόσιο, να μπορέσει να αποπληρώσει το ΔΝΤ και την Ε. Ε. ύστερα από τρία χρόνια, και να επιστρέψει στις αγορές με τα spreads να παραμένουν στο ζενίθ. Θα χρειαστεί μια ελεγχόμενη αναδιάρθρωση. Αν δεν θέλετε να την πείτε πτώχευση, μην την λέτε πτώχευση. Πείτε τη αναδιάρθρωση υπό πίεση. Έχει συμβεί τόσες φορές. Και κανείς δεν πιστεύει ότι δεν θα συμβεί και στην περίπτωση της Ελλάδας. Το ίδιο θα συμβεί στην πορεία και με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Θα έχουμε, λοιπόν, ουσιαστικές πτωχεύσεις (effective defaults), ίσως όχι επίσημες, αλλά ακόμη και εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την βρώμικη λέξη «πτώχευση», θα είναι ελεγχόμενες αναδιαρθρώσεις χρέους οι οποίες 9

10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Χ.Α. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ θα αρχίσουν από την Ελλάδα. Δεν έχω καμία αμφιβολία επ αυτού. - Τίθεται ζήτημα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ; - Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Μπορείτε να κάνετε ελεγχόμενη αναδιάρθρωση και να παραμείνετε στη νομισματική ένωση, αλλά μπορείτε ταυτόχρονα να βγείτε από το ευρώ. Η αναδιάρθρωση είναι πιο πιθανή, και θα συμβεί νωρίτερα από την ενδεχόμενη επιλογή της εξόδου από την Ευρωζώνη, η οποία είναι λίγο παγίδα αφού ουσιαστικά θα οδηγηθείτε εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αρα, το κόστος μιας τέτοιας εξέλιξης είναι πολύ μεγαλύτερο από μια αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό είναι ένα σενάριο για τα επόμενα πέντε χρόνια όταν χώρες όπως η Ελλάδα και άλλες υποστούν όλες τις θυσίες και εξακολουθούν να μην παρουσιάζουν ανάπτυξη. Εάν δεν έχουν υποχωρήσει οι τιμές στο εσωτερικό και δεν έχει υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μικρότερης αύξησης των μισθών από την παραγωγικότητα, στην πορεία οι χώρες αυτές θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ανάπτυξης το οποίο δεν θα μπορεί να επιλυθεί με αναδιάρθρωση του χρέους, κάτι που σημαίνει ότι η επιλογή εξόδου από το ευρώ παραμένει στο τραπέζι ως μια πιθανότητα. Οταν η «Κ» επισήμανε στον κ. Ρουμπινί ότι στο σενάριο περί αναπόφευκτης πτώχευσης η Ελλάδα θα αντέτεινε πως η ελληνική οικονομία αλλάζει και σύντομα θα είναι περισσότερο ανταγωνιστική και θα παρουσιάζει ανάπτυξη, παρενέβη ο διευθυντής αγορών και στρατηγικής της Roubini Global Economics, Αρναμπ Ντας, για να τονίσει πως ναι μεν «η επίσημη γραμμή είναι ότι αποδίδει η δημοσιονομική εξυγίανση, και αυτό είναι σωστό, αλλά τίθεται το ερώτημα εάν ταυτόχρονα υλοποιούνται και όλες οι άλλες αλλαγές, και μάλιστα με τέτοιους ρυθμούς που να φέρουν την Ελλάδα στο ποθητό σημείο στο τέλους του προγράμματος». Και συνέχισε: «Αυτό μένει να φανεί, αλλά μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πληθωρισμός είναι 5%, το εξωτερικό χρέος αυξάνεται και η ανταγωνιστικότητα δεν αποκαθίσταται. Εχει επιλεγεί ένας πολύ επώδυνος τρόπος σταθεροποίησης. Είναι σαφώς αναγκαίος για να διατηρηθεί το ευρώ, αλλά λογικά αυτό που αναμένεται να συμβεί είναι να μετατεθεί χρονικά το πρόβλημα τόσο ώστε να μην προκαλέσει συστημικό κύμα μετάδοσής του στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Να δοθεί σε αυτές τις χώρες αρκετός χρόνος να θέσουν τα δημοσιονομικά τους και το δημόσιο χρέος τους υπό έλεγχο, και τότε, αν η Ελλάδα εξακολουθεί να μην βρίσκεται σε βιώσιμη φάση, να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους και να παραμείνει στο ευρώ». ΤΟ Χ.Α. ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη σχετική αναθεώρηση που διενήργησε για το 2010 το FTSE Group. Ωστόσο, η ελληνική κεφαλαιαγορά θα παραμείνει υπό παρακολούθηση (στη watch list του οίκου) για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή έως το επόμενο φθινόπωρο, όταν θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση για το Η ΕΧΑΕ στις 26/10 ανέθεσε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ΕΧΑΕ και προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, σε αντικατάσταση του κ. Σπύρου Καπράλου. Επίσης, ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης αναλαμβάνει και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.». Η επικύρωση της εκλογής του νέου μέλους θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε για MSc στο Queen Mary College του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Οικονομετρία.Στον όμιλο ΕΧΑΕ προσχώρησε το 1994 καταλαμβάνοντας τη θέση του Υπευθύνου Χρηματιστηριακών Θεμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). Από τον Δεκέμβριο του 2000 αναλαμβάνει τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον Ιανουάριο του 2007, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης στον Όμιλο της ΕΧΑΕ. Ο «Θεσμικός» του εύχεται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στη νέα του θέση! ΤτΕ: ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Καταλύτης για μία νέα πορεία, που θα αναμορφώσει την ελληνική οικονομία, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της χώρας μέσα στη ζώνη του ευρώ, θα μπορούσε να αποδειχθεί η σημερινή κρίση σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δημοσιοποίησε μελέτη της με τίτλο «Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες ανισορροπιών και προτά- 10

11 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σεις πολιτικής». Μέσω της μελέτης αυτής, που απαρτίζεται από 16 επιμέρους μελέτες, η κεντρική τράπεζα αποτυπώνει εμπεριστατωμένες απόψεις για το μεγάλο θέμα της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας, απαντώντας σε όλα τα επιμέρους ζητήματα και διατυπώνοντας στρατηγικές προτάσεις. Οπως επισημαίνεται από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλο, το αναπτυξιακό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας είναι μεγάλο. Πολλές από τις πολιτικές που χρειάζονται για να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010 μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΚΤ και ΔΝΤ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα παρέχει στην ελληνική οικονομία μία μοναδική ευκαιρία να προσαρμοστεί, θέτοντας σε κίνηση μία θετική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία, μεταξύ άλλων, θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Στις μελέτες εξετάζονται οι αιτίες των ανισορροπιών που χαρακτηρίζουν το ισοζύγιο και διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας εξετάζονται από τρεις οπτικές γωνίες: Τη μακροοικονομική, τη μικροοικονομική και την ανάλυση του δυνητικού προϊόντος και των πηγών, ή παραγόντων, που προσδιορίζουν τον μακροπρόθεσμο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την πλευρά της ζήτησης, από το γεγονός δηλαδή ότι η εγχώρια ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνει το δυνητικό προϊόν της ελληνικής οικονομίας, αντανακλώντας τις εσωτερικές ανισορροπίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ ανταγωνιστικότητας τιμών/ κόστους και διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Οι σχετικοί δείκτες καταγράφουν για την Ελλάδα, από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, μία σωρευτική μέχρι σήμερα απώλεια ανταγωνιστικότητας τιμών/κόστους της τάξεως του 20%-25%. Το γεγονός αυτό θέτει το ερώτημα κατά πόσον η παραγωγή είναι προσανατολισμένη προς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με την τρίτη οπτική γωνία, η βελτίωση των μακροοικονομικών επιδόσεων μίας χώρας μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ανάγεται τελικά σε ζήτημα βελτίωσης της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών, δηλαδή της παραγωγικότητας της εργασίας και του κεφαλαίου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η μακροοικονομική προσέγγιση οδηγεί σε σαφή συμπεράσματα: Οι πολιτικές που βελτιώνουν τη δημοσιονομική θέση συμβάλλουν στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές που ενθαρρύνουν την αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα και τιθασεύουν τον καταναλωτικό δανεισμό συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος επενδύσεων/αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα. * Η μικροοικονομική προσέγγιση δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθούν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας από την πλευρά της προσφοράς και να προωθηθούν η εξωστρέφεια και η ευελιξία στην αντιμετώπιση των εξωτερικών κραδασμών που μπορεί να προκύψουν στη νομισματική ένωση. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης) και στις αγορές προϊόντων, καθώς και αναβάθμιση της ποιότητας των θεσμών. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας πρέπει να ενισχύει τα κίνητρα και τις ευκαιρίες συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ανθρώπινου κεφαλαίου (π.χ. μέσω αποτελεσματικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης) και να παρέχει στην αγορά εργασίας την ευελιξία που επιτρέπει ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από απροσδόκητες διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου ΓΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» Ο Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υποψήφιος για «Ευρωπαίος της Χρονιάς» και «Πολιτικός της Χρονιάς» είναι ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας. κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Συνυποψήφιοι του κ. Παπακωνσταντίνου είναι ο πρόεδρος της ΕΚΤ. Jean-Claude Trichet, ο πρόεδρος της ΕΕ, Herman Van Rompuy, η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας Herta Müller, και η πρωταθλήτρια κόσμου ομάδα της Εθνικής Ισπανίας. Η αρμόδια επιτροπή που επέλεξε τους υποψηφίους, αναφέρει για τον Γ. Παπακωνσταντίνου ότι «έχει κερδίσει το σεβασμό των ομολόγων του υπουργών Οικονομικών και των αγορών ως ο άνθρωπος που μάχεται τα προβλήματα χρέους της Ελλάδας» και συμπληρώνει ότι χωρίς αυτόν η δοκιμασία της Ελλάδας και της ευρωζώνης θα ήταν χειρότερη. κεφαλαίου θα οδηγήσει σε υψηλότερη συνολική παραγωγικότητα, ενισχύοντας έτσι, σε μόνιμη βάση, τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης και απασχόλησης. * Η μεγαλύτερη ευελιξία διευκολύνει την προσαρμογή, στο πλαίσιο μιας νομισματικής ένωσης, στην οποία εξ ορισμού η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμών/κόστους δεν μπορεί να προέλθει από υποτίμηση του νομίσματος, αλλά από τη βελτίωση του σχετικού κόστους και των σχετικών περιθωρίων κέρδους σε σύγκριση με τις λοιπές περιοχές της ένωσης. Χωρίς αυτή την ευελιξία, οι διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα συνεπάγονται υψηλότερο κόστος σε όρους ανεργίας και αναξιοποίητων ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης. Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων. Η ύπαρξη ευέλικτων αγορών ενισχύει τον ανταγωνισμό και προσδίδει στα περιθώρια κέρδους την ευελιξία που είναι αναγκαία για να διευκολύνεται η προσαρμογή στο πλαίσιο μίας νομισματικής ένωσης. Η κατάργηση των χρονοβόρων και δαπανηρών γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνδέονται με την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι επίσης απαραίτητη για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της πειθαρχίας των αγορών και της αποτελεσματικής κατανομής των παραγωγικών πόρων. Τέλος, πέραν των προσαρμογών που είναι αναγκαίες και αφορούν τον χώρο αμιγώς της οικονομικής πολιτικής, απαιτείται παράλληλα μία γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας των θεσμών. Επειδή οι θεσμοί επηρεάζουν την οικονομία μέσω ενός πλέγματος κινήτρων ή αντικινήτρων, επιδρούν στον σχηματισμό υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την οργάνωση της παραγωγής. Η ποιότητα των θεσμών συνδέεται με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, με την 11

12 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ έκταση των γραφειοκρατικών εμποδίων στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας και με την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς ή παραβατικής συμπεριφοράς. Οι διεθνείς συγκρίσεις υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί σημαντικά από τη βελτίωση της ποιότητας των θεσμών της. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΑΕ Ο κ. ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ Τον Οκτώβριο 2010 έληξε η θητεία του Σπύρου Καπράλου ως Προέδρου του Χ.Α. και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΑΕ. Όπως αναφέρεται στη λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων της Διοίκησης του στη διάρκεια της θητείας του ο Όμιλος ΕΧΑΕ αναδιοργανώθηκε και η χρηματιστηριακή αγορά εκσυγχρονίστηκε σημαντικά, καθώς εναρμονίστηκε με τις αναπτυγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, δημιουργήθηκαν μία σειρά από νέα προϊόντα (ΕΝ.Α, ETF s) και η τεχνολογική αναβάθμιση επέτρεψε μια σειρά από νέες υπηρεσίες προς όφελος των επενδυτών και των φορέων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η προβολή του ελληνικού χρηματιστηρίου και η εξαιρετικά επιτυχημένη συστηματική πολιτική επικοινωνίας ήταν άλλο ένα επίτευγμα της Διοίκησης του κ. Καπράλου, και το έργο που επιτελέστηκε αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς η FESE (Federation of European Stock Exchange) τον εξέλεξε Πρόεδρο της το 2008 και τον Ιούνιο του Ο Θεσμικός του εύχεται καλή επιτυχία στις επόμενες επαγγελματικές επιδιώξεις του! ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ FUND ΣΠΑΕΙ ΤΟ «ΕΜΠΑΡΓΚΟ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Ψήφο εμπιστοσύνης από το δεύτερο μεγαλύτερο fund στον κόσμο, με ενεργητικό 450 δισ. δολαρίων, εξασφάλισε η ελληνική αγορά ομολόγων, καθώς το εν λόγω fund δηλώνει πως επενδύει σε ελληνικούς τίτλους και δεν περιμένει να πτωχεύσει η Ελλάδα. Απροσδόκητη στήριξη από τη Νορβηγία και συγκεκριμένα από το δεύτερο μεγαλύτερο fund στον κόσμο, με ενεργητικό 450 δισ. δολαρίων εξασφάλισε η ελληνική αγορά ομολόγων, καθώς το εν λόγω fund δηλώνει πως επενδύει σε ελληνικούς τίτλους και δεν περιμένει η Ελλάδα να πτωχεύσει. «Δεν υπάρχει κάτι να φοβάται κανείς σχετικά με τα ελληνικά ομόλογα», δήλωσε χθες, από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ενώ ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν σε ελληνικά ομόλογα, καθώς οι τρέχουσες αποδόσεις αποτελούν ευκαιρία. Τη στρατηγική αυτή υποστηρίζει και ο υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας S. Johnsen. Όπως είχε χαρακτηριστικά επισημάνει σε συνέντευξή του στο Bloomberg «θα μπορούσε να πει κανείς πως επενδύουμε στην αιωνιότητα», υποστηρίζοντας πως η μακροπρόθεσμη προοπτική αυτών των τοποθετήσεων θα προστατεύσει τη Νορβηγία από ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες ζημίες. Σύμφωνα με τον κ. Johnsen ο μηχανισμός στήριξης της ΕΕ με τη σύσταση του ταμείου των 750 δισ. ευρώ έχει αποδειχθεί επιτυχής. Η κίνηση του νορβηγικού fund σπάει κατά κάποιο τρόπο το εμπάργκο στο οποίο έχουν θέσει οι αγορές τα ελληνικά ομόλογα του τελευταίους μήνες, αποτελώντας μία θετική πρώτη ένδειξη. Ωστόσο η κατάσταση ακόμη δεν έχει αναστραφεί, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να κρατούν σε δυσθεώρητα ύψη το premium που ζητούν για να δανείσουν τη χώρα, υπό το φόβο του ενδεχομένου πτώχευσης ή αναδιάρθρωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, το στοίχημα της Νορβηγίας υπέρ της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο για αρκετούς, μεταξύ αυτών και για την PIMCO, που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο fund σταθερού εισοδήματος στον κόσμο. ΙΟΒΕ: ΤΡΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Στην τριμηνιαία έκθεση του το Ίδρυμα εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι εξελίξεων και από τον δρόμο που θα ακολουθήσει, θα εξαρτηθεί το μέλλον της για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την εγχώρια οικονομία: 1. Το «σενάριο της ελπίδας» προβλέπει ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει, σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής του μνημονίου και θα εφαρμόσει παράλληλα πολιτικές που διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη και συνακολούθως τη δημοσιονομική προσαρμογή (απελευθέρωση επαγγελμάτων και αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, ενίσχυση των επενδύσεων). Στην περίπτωση αυτή το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί κοντά στο 7% του ΑΕΠ το 2011 και κοντά στο 5% το 2012, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι αρνητική το 2011, αλλά ηπιότερη του 2010 και θετική το 2012 (μεταξύ 1,5 και 2,5%). Είναι πιθανόν, όχι όμως βέβαιον, ότι η υλοποίηση του αισιόδοξου σεναρίου θα επιτρέψει σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεν είναι βέβαιον διότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμη και κάτω από αυτό το αισιόδοξο σενάριο (144% του ΑΕΠ το 2012 και το 2013). Κάτω από τις συνθήκες αυτές, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανόν να συνεχίσουν να μην επιθυμούν να μας δανείσουν, δηλαδή τα spreads να μη μειωθούν δραστικά. Η πιθανότερη και λογικότερη έκβαση στην περίπτωση αυτή είναι η επέκταση του χρονικού ορίζοντα των δανείων που μας έχει χορηγήσει η τρόικα. Σε γενικές γραμμές, η σωτηρία στο σενάριο αυτό εναπόκειται στα χέρια της τρόικας, και ιδιαίτερα της γερμανικής κυβέρνησης. 2. Το δεύτερο σενάριο, είναι το «σενάριο της καταστροφής», κατά το οποίο είτε η δημοσιονομική προσαρμογή εγκαταλείπεται λόγω των ποικίλων αντιδράσεων 12

13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ είτε συνεχίζεται αλλά χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές. Στην πρώτη περίπτωση επέρχεται «ακαριαίος θάνατος» με παύση εκταμίευσης των υπολοίπων δόσεων του δανείου και στάση πληρωμών της Ελλάδας. Στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιθανόν ότι επέρχεται «αργός θάνατος», υπό την έννοια ότι η οικονομία θα αντιδράσει αρνητικά στη «σκέτη» δημοσιονομική προσαρμογή, αφού η έλλειψη διαρθρωτικών αλλαγών δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει «αντισώματα» με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή θα αργήσει, αλλά τελικά θα επέλθει, στάση πληρωμών λόγω μακροχρόνιας στασιμότητας του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή θα αποβεί καταστρεπτική για την ευημερία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ευρώ. 3. Το «σενάριο της σωτηρίας» προβλέπει ότι η κυβέρνηση υιοθετεί τις πολιτικές του πρώτου σεναρίου ταυτόχρονα με επιθετική πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης κρατικής περιουσίας. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι να προεξοφληθεί από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές η εξόφληση μέρους του δημόσιου χρέους. Αυτή η ανέλπιστα θετική εξέλιξη οδηγεί στην προσδοκία ότι, αργά ή γρήγορα, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει και απομακρύνει το καταστρεπτικό, για την ευημερία του ελληνικού λαού, ενδεχόμενο της στάσης πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να γίνει προσπάθεια αποτίμησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και να εξεταστούν οι τρόποι αξιοποίησής της και να αποτυπωθεί η δυναμική του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου (π.χ. για την επόμενη δεκαετία), λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα. ΤΟ 1 Ο PRIVATE EQUITY ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η Financial Academy οργάνωσε το 1ο Private Equity Forum στην Ελλάδα στις 26 Οκτωβρίου 2010 στη Γεννάδειο Σχολή με τεράστια επιτυχία και με τη συμμετοχή 180 συνέδρων μεταξύ άλλων τραπεζιτών, venture capitalists, νέους επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αξιωματούχων κρατικών οργανισμών, διαχειριστών κεφαλαίων, επικεφαλής family offices και άλλων. Το συνέδριο με τίτλο Μετατρέποντας την Κρίση σε Ευκαιρίες για την Ελλάδα ανέδειξε τις τεράστιες ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα μας την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Κοινό σημείο που έγινε αποδεκτό από όλους τους ομιλητές είναι οι τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι νέοι επιχειρηματίες της Ελλάδος να πετύχουν και να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά φυσικά σύνορα. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να γεφυρώσει τρεις κατηγορίες αντισυμβαλλόμενων πλευρών: * Τους επενδυτές (ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό) που αναζητούν βιώσιμα και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα * Τους ανήσυχους entrepreneurs ή επιχειρηματίες που βρίσκονται στην αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών και επενδυτικών κεφαλαίων * Την πολιτεία, η οποία είναι υπεύθυνη να θέσει μία βιώσιμη και παράλληλα ανταγωνιστική Πλατφόρμα Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στη παγκόσμια αρένα προωθώντας την εξωστρέφεια, τη δημιουργικότητα, τη καινοτομία και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συνέδριο στόχευσε όχι μόνον να δημιουργήσει ένα περιβάλλον θετικών μηνυμάτων αλλά παράλληλα να προσανατολίσει τους ενδιαφερόμενους στις σωστές κατευθύνσεις για την επιχειρηματική τους δράση. Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν: * Η βιομηχανία του Private Equity πριν και μετά την κρίση. * Πως μπορούν τα Private Equity Funds να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας; * Μπορούν τα επενδυτικά κεφάλαια να βοηθήσουν αρχικές επιχειρηματικές ιδέες με υψηλό ρίσκο αλλά και υψηλότερη απόδοση; 13

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 104 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 92 Mάρτιος 2011 ASSET MANAGEMENT ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ FINANCIAL TIMES Σελ. 2 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε. ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΑ Η ΤτΕ Σελ.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών

ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών 1 / PB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 84 Νοέμβριος 2009 ΑΠΟΗΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ Σελ. 5 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ 2011

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ 2011 Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 97 Ιανουάριος 2012 Κατακτήσεις υψηλών θέσεων και το 2011 από τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Trust Σελ. 2 Διακρίσεις για τα Α/Κ και του ΤΤ και των ΕΛΤΑ Σελ. 3 EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

#75. Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

#75. Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ #75 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ M A Ϊ Ο Σ 2 0 0 8 Èåóìéêüò ÅðåíäõôÞò Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Το 2001 έγραψα ένα μικρό βιβλίο «Το Ασφαλιστικό

Το 2001 έγραψα ένα μικρό βιβλίο «Το Ασφαλιστικό Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 102 Νοέμβριος 2012 ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ του Παναγή Βουρλούμη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στατιστικά ΕΘΕ 3ο τρίμηνο 2012 Σελ.3 ΧΑ: Εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/65/Ε.Κ. UCITS IV

EDITORIAL. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/65/Ε.Κ. UCITS IV Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 EDITORIAL Θ. Κρίντας: Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας Σελ. 2 Έντυπο Γνωριμία με τον πελάτη μας Σελ. 2 Χρ. Γκόρτσος: Η νέα αρχιτεκτονική δομή της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: Marketing Plan της εταιρείας Μανιτάρια Κεχαγιάς Α.Ε για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάϊος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EFAMA ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EFAMA ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 82 Ιούλιος 2009 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΕΘΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕFAMA Σελ. 3 Η ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ""Θ ΕΕ Μ ΙΚΟΙ ΕΕΠ ΕΕΝΔ ΤΤ ΣΣΗ "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Ιούλιος 2011 - ΣΕΤΥΟ 94 EDITORIAL Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 94 Ιούλιος 2011 Η ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΟ 2ν ΣΡΙΜΗΝΟ 2011 (ΜΔ ΑΤΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡOΪΟΝΤΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡOΪΟΝΤΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡOΪΟΝΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

#76 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

#76 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ #76 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 0 8 Èåóìéêüò ÅðåíäõôÞò Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΝΠΔΔ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΝΠΔΔ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΝΠΔΔ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΝΠΔΔ)... 8 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ... 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Αύγουστος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Οικονοµικών Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία 3/00

Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 26, Οκτώβριος 2000 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Οκτώβριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ...3 ΑΜΕΡΙΚΗ...3 ΕΥΡΩΠΗ...4 ΙΑΠΩΝΙΑ...5 ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ...5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιδάσκων: Α. Καρασαββόγλου (akarasa@teikav.edu.gr)

Διαβάστε περισσότερα

axiaplus.gr + art & business! H

axiaplus.gr + art & business! H axiaplus.gr + art & business! H 2 Βεβαίως, η προθυμία αυτή των διεθνών επενδυτών να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα κρύβει πίσω της και πολύ μεγάλες ευκαιρίες σχετικά εύκολου και γρήγορου πλουτισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα