ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 90 Nοέμβριος 2010 ΝΕΟ ΕΤF ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ Σελ. 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σελ.7 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΡΟΥΜΠΙΝΙ Σελ. 8 ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Σελ. 15 ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ WARREN BUFFETT Σελ. 17 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ Αζήλα, 11 Οθησβξίνπ Σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές Γ και Τξίκελν ενός 2010 συνεχιζόμενου προβληματισμού για την πορεία των βασικών μεγεθών Οη Έιιελεο της Ελληνικής δηαρεηξηζηέο οικονομίας θεξδίδνπλ η ηηο Ελληνική αγνξέο θαη θεσμική διαχείριση απμάλνπλ πέτυχε ηα θεθάιαηα σημαντικές ηνπο αποδόσεις νικώντας βασικούς δείκτες αγορών. Παράλληλα τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της Ένωσης, κατά την διάρκεια του 3 ου τριμήνου, αυξήθηκαν σε 12,03 δισ. (+2,17%) αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία των δύο τριμήνων που προηγήθηκαν υπογραμμίζει ο κ. Ξενόφος, Πρόεδρος της ΕΘΕ με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 9μήνου Σε έλα πεξηβάιινλ έληνλεο κεηαβιεηόηεηαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ελόο ζπλερηδόκελνπ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηελ πνξεία ησλ βαζηθώλ κεγεζώλ ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο ε Ειιεληθή ζεζκηθή δηαρείξηζε πέηπρε ζεκαληηθέο απνδόζεηο ληθώληαο βαζηθνύο δείθηεο αγνξώλ. Παξάιιεια ηα ζπλνιηθά ππό δηαρείξηζε θεθάιαηα ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 3 νπ ηξηκήλνπ, απμήζεθαλ ζε 12,03 δηζ. (+2,17%) αληηζηξέθνληαο ηελ αξλεηηθή πνξεία ησλ δύν ηξηκήλσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ππνγξακκίδεη ν θ. Ξελόθνο, Πξόεδξνο ηεο ΕΘΕ κε αθνξκή ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 9κήλνπ ,13% Δείθηεο Αγνξώλ Μέζε Απόδνζε θαηεγνξίαο Α/Κ -26,40% Fund of Funds +5,68% Μετοχικά Μετοχικά Εξωτερικού +2,50% Fund of Funds Μικτά +0,88% S&P 500 ($) +2,34% -7,32% Eurostoxx 50 Fund of Funds Ομολογιακά -12,86% Εξωτερικού -12,54% Μετοχικά Εσωτερικού FTSE / ATHEX 20 +3,76% +1,08% Ομολογιακά Δείκτης Εσωτερικού EMU 1-10 έτη ΟΕΔ Για να προσθέσει στη συνέχεια ωστόσο η αρνητική ψυχολογία για τοποθετήσεις σε ελληνικούς μετοχικούς και ομολογιακούς τίτλους συνδυαστικά με το έλλειμμα παιδείας, έχει αποπροσανατολίσει την προσοχή του επενδυτικού κοινού σε βραχυπρόθεσμες επιλογές καταθετικής φύσεως χάνοντας έτσι σημαντικά κερδοφόρες εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις, στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και Αμερικής και στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, που οι εταιρείες διαχείρισης με συνέπεια και συνέχεια προσφέρουν μέσα από τα ποικίλα προϊόντα που διαχειρίζονται. Αναλυτικότερα: Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε αύξηση το 3ο τρίμηνο φθάνοντας τα 8,2 δις (+ 150 εκατ.). Αύξηση που αποδίδεται στην σημαντική επιβράδυνση των εκροών και στην βελτίωση των τιμών των ομολογιακών και μετοχικών ελληνικών τίτλων που επηρέασαν με την σειρά τους θετικά την αποτίμηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Στην πλευρά των αποδόσεων πρέπει να σημειωθεί η υπεραπόδοση όλων των κατηγοριών των Funds of Funds, όπου τα Μετοχικά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 20,61%, τα Μικτά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως 9,09% και τα Ομολογιακά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 5,76%. Επισημαίνεται επίσης ότι από τα 64 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, τα 60 υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου έως και 27,89 ποσοστιαίες μονάδες. Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση στο τρίτο τρίμηνο του 2010 και έφθασε τα 220,45 εκ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -41,69% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -5,02%. Στην πλευρά των αποδόσεων υπογραμμίζουμε ότι και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σημαντικά καλύτερες από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. από 21,81 έως και 30,85 ποσοστιαίες μονάδες. Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθε στα 2,78 δισ. Τέλος οι 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το τρίτο τρίμηνο του έτους δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το δεύτερο όπου οι συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 817,10 εκ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Αsset Management (EFAMA) Ομήρου 15, Αθήνα Τηλ: Fax:

2 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΟ ETF ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ Tην Τετάρτη 3 Νοεμβρίου άρχισε η διαπραγμάτευση του νέου ΕΤF της Εθνικής Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα παρακολουθεί την απόδοση του κοινού χρηματιστηριακού δείκτη της ελληνικής και τουρκικής αγοράς Greece Τurkey 30. Το νέο προϊόν αποτελεί το πρώτο ΕΤF πολλαπλών αγορών που διατίθεται από το ΧΑ μέσω του οποίου οι επενδυτές αποκτούν τη δυνατότητα τοποθέτησης σε επιλεγμένες μετοχές των αγορών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το NBGAM EΤF Greece and Turkey 30-Μετοχικό προσφέρει σε ιδιώτες, αλλά και θεσμικούς επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν καλάθι 30 επιλεγμένων μετοχών από την ελληνική και τουρκική χρηματιστηριακή αγορά και αποτελεί το πρώτο ETF πολλαπλών αγορών. Το νέο EΤF που δημιουργήθηκε από την Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ και έχει ως ειδικό διαπραγματευτή από την ελληνική πλευρά την Εθνική Χρηματιστηριακή, ακολουθεί τον δείκτη τον δείκτη GT-30, ο οποίος απαρτίζεται από 15 μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Η διαπραγμάτευσή του θα γίνεται σε ευρώ και λίρες αντίστοιχα, ενώ θα δίνεται ηλεκτρονικά και η τιμή της καθαρής αξίας ενεργητικού του διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην εκδήλωση για την επίσημη έρευνα της διαπραγμάτευσης του EΤF ο πρόεδρος του ΧΑ κ. Σ. Λαζαρίδης στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση χαιρέτισε τη δημιουργία του νέου EΤF που αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της στενής συνεργασίας με το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Με την εισαγωγή του νέου ETF πάνω στη δείκτη GT30, δίνουμε πρόσβαση στους Έλληνες επενδυτές στην χρηματιστηριακή αγορά της Τουρκίας και στους Τούρκους επενδυτές στην χρηματιστηριακή αγορά της Ελλάδας. Η Ελληνική αγορά των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενισχύεται με ένα ακόμη προϊόν, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της πιο στενής συνεργασίας με το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Ο κ. Hüseyin Erkan, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης επεσήμανε στην ομιλία του: Είμαι πολύ ικανοποιημένος που βλέπουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα της μακρόχρονης συνεργασίας με τους στενούς μας φίλους από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Θα ήθελα να συγχαρώ τους υπευθύνους της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management στην Ελλάδα και της Finans Invest στην Τουρκία, για την πρωτοβουλία που πήρανε για την έκδοση αυτού του ETF που παρακολουθεί την απόδοση του κοινού Δείκτη GT30. Η διαπραγμάτευση αυτών των ETFs από την μία επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση στις δύο αγορές και από την άλλη διευρύνει την γκάμα των προϊόντων που προσφέρουν οι αγορές μας τόσο για στους εγχώριους όσο και στους διεθνείς επενδυτές. Επιπλέον, ο δείκτης GT-30 ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των δύο αγορών κάτι που αποτελεί μια ακόμη σημαντική συμβολή του για τα δύο Χρηματιστήρια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο ETF και ελπίζω στην ισχυροποίηση της πολύτιμης συνεργασίας μας με το Χρηματιστήριο Αθηνών.» Ο κ. Αχιλλέας Κοντογούρης, Πρόεδρος της Εθνικής Asset Management δήλωσε: Με το NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 εμπλουτίζεται η Ελληνική Αγορά Συλλογικών Επενδύσεων ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται και οι επιλογές των επενδυτών, για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους και για αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη των αγορών Αθήνας και Κωνσταντινούπολης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Finans Invest για την άψογη συνεργασία που είχαμε καθώς επίσης και τα στελέχη των χρηματιστηρίων Αθήνας και Κωνσταντινούπολης για την υποστήριξη και συνδρομή τους στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε στην εκρηκτική πορεία του επενδυτικού «εργαλείου» των ETFs ο αριθμός των οποίων έχει φτάσει διεθνώς τα με τα υπό διαχείριση κεφάλαιά τους στα 1,18 δισ. δολ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο τέλος του 2010 ο αριθμός εκδόσεων ETFs από την αρχή του χρόνου παρουσίασε αύξηση κατά 24,5%. Ο Δείκτης GT-30, του οποίου την απόδοση θα παρακολουθεί το νέο ETF, δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των Χρηματιστηρίων της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης καθώς και του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου υπολογισμού δεικτών STOXX Ltd. Ο υπολογισμός του ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 και περιλαμβάνει στην σύνθεση 2

3 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του, τις 15 πρώτες, με βάση την κεφαλαιοποίηση μετοχές από κάθε αγορά, με τον αριθμό των μετοχών του τραπεζικού κλάδου να περιορίζεται στις 4 από κάθε αγορά. Μέχρι σήμερα στο ΧΑ διαπραγματεύονται δύο ΕΤFs εκ των οποίων το ένα παρακολουθεί τον δείκτη FΤSΕ ΧΑ 20 με διαχειρίστρια την Αlpha Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ και το άλλο τον γενικό δείκτη του ΧΑ με διαχειρίστρια εταιρεία την Εθνική Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ. Το τρίτο τρίμηνο του 2010 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της ελληνικής αγοράς ΕΤFs υποχώρησε στα ευρώ από ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ΒlackRock, ο αριθμός των ΕΤFs διεθνώς έφτασε τα παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων παγκοσμίως έφτασε τα 1,18 τρισ. δολάρια. Στην Ευρώπη η αξία των συναλλαγών των ΕΤFs έφτασε το 6,1% της αξίας συναλλαγών της αγοράς μετοχών. ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΙ ΑΕΕΧ Αλλαγή «σκηνικού» παρουσίασε το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, με τις εταιρείες του κλάδου να εκμεταλλεύονται την έντονα πτωτική πορεία που εμφάνισε το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου η αγορά του Χ.Α., αυξάνοντας τις θέσεις τους σε ελληνικές μετοχές. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της Αιολικής, η οποία αποφάσισε να ξαναμπεί στο «παιχνίδι» τοποθετούμενη και πάλι στον τραπεζικό κλάδο. Κατά το τρίτο τρίμηνο εμφανίστηκε επίσης βελτίωση του ενεργητικού σε σχέση με το τέλος Ιουνίου, ενώ περιορίστηκαν και οι ζημιές των χαρτοφυλακίων. Όπως δείχνουν τα στοιχεία από τους πίνακες επενδύσεων που δημοσιεύτηκαν για το α εξάμηνο του 2010, με εξαίρεση την Ιnterinvest, οι υπόλοιπες ΑΕΕΧ προχώρησαν σε αγορές μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου, αυξάνοντας τις θέσεις τους και μειώνοντας οι περισσότερες από αυτές τα διαθέσιμά τους. Μειωμένα είναι και τα διαθέσιμα της Interinvest, προτίμησε όμως ομόλογα και όχι μετοχές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των 5 εισηγμένων ΑΕΕΧ, οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι αύξησαν συνολικά τη συμμετοχή τους στα blue chips κατά 1,85 εκατ. τεμάχια από το τέλος του Ιουνίου, ενώ από την αρχή του έτους, η αύξηση είναι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου τεμαχίων. Εδώ βέβαια θα πρέπει για ακόμη μία φορά να επαναλάβουμε, ότι στη διαμόρφωση του συνολικού αυτού αριθμού μετοχών συνέβαλε η απόκτηση 2,6 εκατομμυρίων μετοχών της T Bank (πρώην Aspis) από την Alpha Trust. Στο τέλος Σεπτεμβρίου επίσης, οι ΑΕΕΧ παρουσίασαν συνολικές ζημιές από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους οι οποίες ανήλθαν στα 17,11 εκατ. ευρώ έναντι 23,4 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 20,6 εκατ. ευρώ το τέλος του προηγούμενο Δεκεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των πινάκων επενδύσεων, οι 5 ΑΕΕΧ στο πρώτο εξάμηνο διατηρούσαν στα χαρτοφυλάκιά τους 8,37 εκατομμύρια μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ η συνολική τιμή κτήσης για μετοχές από όλο το φάσμα του Χ.Α. ανέρχονταν στα 79,37 εκατ. ευρώ. Η αξία αυτή υπολείπεται από την τρέχουσα αποτίμηση η οποία διαμορφώνεται στα 62,26 εκατ. ευρώ και λόγω αυτή της διαφοράς προσδιορίζεται και η προαναφερθείσα ζημιά των 17,11 εκατ. ευρώ. Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία είναι η σημαντική των τοποθετήσεων των ΑΕΕΧ στους τραπεζικούς τίτλους, κυρίως από την Αιολική, η οποία από μηδενικό αριθμό τραπεζικών 3

4 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του γενικού δείκτη αποδώσεις των χαρτοφυλακίων από την αρχή του χρόνου, οι συγκεκριμένοι τίτλοι διαπραγματεύονται με μεγάλο discount που κυμαίνεται από 32% έως 536%. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ;- Άρθρο του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Attica Wealth Management AEDAK κ. Θεόδωρου Ν. Κρίντα. μετοχών, μέσα στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου απέκτησε μετοχές αξίας 4,5 εκατ. ευρώ περίπου, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά της, αν και διατηρεί την πρώτη θέση από πλευράς ρευστότητας έναντι των υπολοίπων εταιρειών. Επίσης και η Euroline προχώρησε σε σημαντικές τοποθετήσεις σε μετοχές και δη τραπεζικές. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των επιχειρήσεων, οι ΑΕΕΧ λόγω και του περιορισμού των διαθεσίμων και από την Αιολική σε αυτό το τρίμηνο, στο σύνολό τους δείχνουν να έχουν μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμά τους. Έτσι στο τέλος του Σεπτεμβρίου οι ΑΕΕΧ κρατούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς κεφάλαια τα οποία έφταναν τα 35,5 εκατ. ευρώ έναντι 60,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου και 50,25 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου. Το δε συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ανέρχεται σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών επενδυτών στα 220,44 (σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το τέλος Ιουνίου) από 247,65 εκατ. ευρώ που ήταν στην αρχή του χρόνου. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά στις μετοχές των επενδυτικών, παρά την καλύτερη πορεία των χαρτοφυλακίων των ΑΕΕΧ, είναι εμφανέστατη η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος καθώς παρά τις καλύτερες έναντι Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τις πρώτες εκείνες μέρες όπου ήμουν πρωτοετής φοιτητής στην ΑΣΟΕΕ και οι καθηγητές μας είχαν αρχίσει τις προσπάθειες να μας μυήσουν στην οικονομική επιστήμη. Παρ όλα αυτά τα χρόνια, όμως, δεν έχω ξεχάσει την τοποθέτησή τους ότι στις αγορές το σημείο ισορροπίας δίνεται από την ισότητα της προσφοράς και της ζήτησης και δεν είναι παρά ένα φωτογραφικό στοιχείο που αμέσως μετά την επίτευξή του αποτελεί παρελθόν κα αναζητείται ένα νέο. Δεν είναι ότι η μνήμη μου είναι τόσο ισχυρή ώστε να διατηρεί αναλλοίωτες τις παραδόσεις των καθηγητών μου ύστερα από εικοσιπέντε και πλέον χρόνια. Είναι που οι ίδιες οι αγορές επιβεβαιώνουν αυτήν τη ρήση κάθε μέρα. Τους μήνες που πέρασαν, άλλαξε το επίπεδο ισορροπίας μεταξύ δολαρίου και ευρώ, με ισχυρή αντιστροφή της τάσης υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος. Αφού τα δεδομένα οδήγησαν την ισοτιμία σε χαμηλά που είχε ξαναδεί το 2006, ένα κύμα αγορών ενίσχυσε το ευρώ και το έφερε γρήγορα κοντά στο 1,41. Τι οδήγησε όμως τους αγοραστές; Οι περισσότεροι αναλυτές συνηγορούν στο ότι η ταχύτητα πτώσης του ευρώ, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα, λειτούργησε ανακλαστικά και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για αγορές. Άλλοι τοποθετήθηκαν με βάση τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, που δεν ήταν τόσο θετικά όσο αναμενόταν. 4

5 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κάποιοι άλλοι σημείωναν ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται στην Ευρώπη θα έχουν θετικά αποτελέσματα στις οικονομίες, που τελικά θα ισχυροποιηθούν μέσα από την κρίση. Τις τελευταίες εβδομάδες διαβάζουμε για τον πόλεμο των νομισμάτων. Σε μεγάλο βαθμό, όλοι οι παραπάνω παράγοντες ενίσχυσαν τη ζήτηση για το νόμισμα. Είναι όμως εξίσου σοβαρό ότι η ανοδική κίνηση έχει σημαντική δύναμη, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον των αγορών. Σε αυτό το σημείο είναι που αναζητούνται οι εξηγήσεις. Δηλαδή, δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι αγορές ξεκινούν πρώτα μια κίνηση και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες προσπαθούν να δώσουν την εξήγηση που ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που έχει ήδη συντελεστεί. Επιστρέφοντας στη χώρα μας, όπως συνηθίζω να αναφέρω συχνά, πραγματοποιούνται τοποθετήσεις αθόρυβα και συστηματικά. Είτε λόγω της μεγάλης απαξίωσης των χρεογράφων, είτε λόγω των συντελούμενων μεταβολών, κάποιοι βλέπουν με ενδιαφέρον τη σχέση κινδύνου απόδοσης που προσφέρουν οι ελληνικές αξίες. Όσο οι τοποθετήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στα χαμηλά επίπεδα, χωρίς να διαμορφώνονται νέες υψηλότερες τιμές, η κίνηση δεν καταγράφεται και πολύ λίγοι ασχολούνται με την αιτιολόγηση μιας κατάστασης η οποία θεωρείται δεδομένο πως παραμένει στάσιμη. Κάποιοι θα μπορούσαν να πουν ότι επιτεύχθηκε μια νέα ισορροπία. Όμως, αυτή η ισορροπία, έτσι ξεκινήσαμε, είναι ήδη παρελθόν. Συζητήθηκε πάρα πολύ η πιθανότητα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, με αποτέλεσμα να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στις τιμές των ομολόγων ήδη. Ακόμα και οι πλέον απαισιόδοξοι μιλούσαν για κόψιμο κατά 30% ή 40% του κεφαλαίου, ενώ η ελληνική δεκαετία είχε μέχρι πριν από λίγες ημέρες ενσωματώσει 30% και στα τεστ κοπώσεως των ευρωπαϊκών τραπεζών τοποθετήθηκε ως ακραίο σενάριο το «κόψιμο κεφαλαίου» κατά λιγότερο από 20%. Αυτό που χρειάστηκε κατ αρχάς ήταν να βρεθούν οι πρώτοι αγοραστές. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων της δεκαετίας ήταν άμεση σε ένα αρχικό επίπεδο, που τις οδήγησε από σχεδόν 12% στο 8,6% μέσα σε έναν μήνα. Με τη δημοσιότητα που έχει η χώρα, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι όλα τα στοιχεία παρακολουθούνται από περισσότερους ενδιαφερομένους από κάθε άλλη φορά. Στην αγορά των ομολόγων, λοιπόν, έχουμε κάποιες ενδείξεις. Το φθινόπωρο μετράει τον δεύτερο μήνα του και οι αγορές μας τα χαμηλά τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρούμε καμιά ισορροπία μόνιμη. Όπως έλεγαν οι καθηγητές μας, το παρόν στις αγορές δεν είναι τίποτε άλλο από μια φωτογραφία που δεν μοιάζει με καμία άλλη που θα δούμε στο μέλλον. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK Οι διοικήσεις της EFG Eurobank Ergasias και της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με σχέση ανταλλαγής 6,2 μετοχές Δίας προς 1 μετοχή Eurobank EFG. Το χαρτοφυλάκιό της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ αποτελείται κατά κύριο λόγο από εισηγμένες μετοχές εταιρειών με δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες αγορές της ευρύτερης περιοχής (νοτιοανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Αίγυπτος), και δευτερευόντως από ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ρευστά διαθέσιμα. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν το σύνολο των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου έχει χαμηλή εμπορευσιμότητα και διαπραγματεύεται σε σημαντικό discount σε σχέση με την εσωτερική τους αξία, εξέλιξη που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων τους. Ειδικά η εταιρεία Δίας, διαπραγματεύεται σε discount 40% περίπου τους τελευταίους μήνες και αυτό συμβαίνει παρά τις ιδιαιτέρως ικανοποιητικές αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρείας, που την κατατάσσουν μάλιστα πρώτη στον κλάδο τα πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια, με κριτήριο την απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής. Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών, που θα κληθούν να αποφασίσουν μετά από την εκτίμηση των ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EFAMA Οι καθαρές εισροές στους ΟΣΕΚΑ ανήλθαν σε 54 δισ. οι οποίες συγκρίνονται με καθαρές εισροές 5 δισ. τον Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη δυνατή επιστροφή σε μακροπρόθεσμους ΟΣΕ- ΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός Διαχείρισης Διαθεσίμων) και την ανάκαμψη στις εισροές κεφαλαίων των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν για πρώτη φορά τόσο υψηλές εισροές κεφαλαίων 38 δισ. τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τα 16 δισ. του Ιουλίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις καθαρές εισροές των Ομολογιακών Α/Κ οι οποίες ανήλθαν στα 23 δισ. Αντιθέτως, η ζήτηση των Μετοχικών Α/Κ μειώθηκε, παρά τις θετικές ενδείξεις για την οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. Τα Διαχείρισης Διαθεσίμων κατέγραψαν μετά από πολλούς μήνες εισροές κεφαλαίων ύψους 16 δισ. Τα Special funds τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές 5

6 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (πχ. Συνταξιοδοτικά Ταμεία) συνέχισαν να καταγράφουν σημαντικές καθαρές εισροές 11 δισ. Το σύνολο της αγοράς των συλλογικών επενδύσεων κατέγραψε τον Αύγουστο ποσοστιαία αύξηση 2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Σ.Σ. Το συνοπτικό αυτό δελτίο εκδίδει η EFAMA για την αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη, περιέχει στοιχεία 23 Ενώσεων της Ε.Ε. και απεικονίζει περισσότερο από το 97% της αγοράς των συλλογικών επενδύσεων. EFAMA INVESTMENT FUND INDUSTRY FACT SHEET AUGUST 2010 DATA Net Sales (EUR bn) (1) Net Assets (EUR bn) UCITS Net Sales (2) (EUR bn) UCITS August July YTD Category August % change (3) end 2009 Equity UCITS 5, % 5,166 Bond Non-UCITS 1, % 1,667 Balanced Total 7, % 6,833 Other UCITS Sub Total Long Term Net Assets by UCITS Type 5 Other Money Market UCITS Total UCITS % Non-UCITS August July YTD -4 Money -12 Market Special Equity -31 funds Real Estate funds 24% 31% Other Non-UCITS Total Non-UCITS Grand TOTAL Balanced Bond funds funds Net Sales of Long-Term UCITS (UCITS excluding Money Market Funds) 16% 24% Long-term Fund Net Sales (EUR bn) Equity Fund Net Sales (EUR bn) MM Fund Net Sales (EUR bn) 16 UCITS/Non-UCITS Net Assets Non- UCITS 25% UCITS 75% Bond Fund Net Sales (EUR bn) Balanced Fund Net Sales (EUR bn) Special Fund Net Sales (EUR bn) Worldwide Assets (EUR bn) Regions Mar. 10 USA (4) 8,793 Europe (5) 7,446 Asia and Pacific 2,177 America excl. USA 1,519 World 20,018 (1) UCITS in the sense of publicly offered open-ended funds; non-ucits include other nationally regulated funds; (2) for countries reporting assets on a monthly basis (more than 97% of European investment fund assets); (3) change on previous month; (4) mutual funds; (5) for countries reporting assets each quarter, including non-ucits. 6

7 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Με την ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής, που υποβλήθηκε στη Βουλή, ο κ. Προβόπουλος τονίζει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή είναι αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη και θέτει επί της ουσίας την κυβέρνηση προ των ευθυνών της, σημειώνοντας ότι «είναι απόλυτη ανάγκη η δημοσιονομική πολιτική να προγραμματίζεται με βάση εναλλακτικές εκδοχές και να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν αποκλίσεις με διορθωτικές κινήσεις». Ο κ. Προβόπουλος προειδοποιεί όμως ότι «ο δρόμος είναι επίπονος και μακρύς και η ανάπτυξη δεν μας περιμένει στην επόμενη στροφή» και προτείνει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, που θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες: 1. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, και συγκεκριμένα, μεσοπρόθεσμα σχέδια με σαφείς στόχους και μέσα πολιτικής για την εξωστρεφή ανάπτυξη - με έμφαση δηλαδή στις εξαγωγές και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τεθούν προτεραιότητες: (α) για την κατανομή των δημόσιων πόρων που διατίθενται τόσο για τις δημόσιες επενδύσεις όσο και για την ενίσχυση των ιδιωτικών και (β) για την αναβάθμιση των υποδομών, π.χ. στους κρίσιμους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. 2. Επισήμανση, κωδικοποίηση, εξειδίκευση και ταχεία εφαρμογή των οριζόντιων αλλαγών που εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματική δραστηριότητα, με την ουσιώδη βελτίωση του ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου. Εάν σύντομα υπάρξουν απτά αποτελέσματα στο ζήτημα αυτό, θα είναι ευκολότερο να προσελκυστούν ξένα ή και εγχώρια κεφάλαια, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις που απαιτούνται. Οι βασικές περιοχές στις οποίες επείγουν διαρθρωτικές αλλαγές, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, είναι: Ο εκσυγχρονισμός και η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης. Η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Η βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), η προώθηση των επενδύσεων και η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, αυστηρό είναι το μήνυμα που στέλνεται σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να επιδείξουν διορατικότητα και να αναλάβουν αμέσως επενδυτικές πρωτοβουλίες και κυρίως να αντιληφθούν ότι «η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους στο συντομότερο χρονικό διάστημα δεν είναι πλέον εφικτή». Στην έκθεση γίνεται και αποτίμηση του κόστους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. Επισημαίνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2010 το ΑΕΠ μειώθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 κατά 3% και ολόκληρο τον χρόνο η πτώση αναμένεται ότι θα κυμανθεί περίπου στο 4%, η ανεργία προβλέπεται ότι θα υπερβεί το 12% και οι μέσες πραγματικές αποδοχές, επηρεαζόμενες και από τον υψηλό πληθωρισμό, θα μειωθούν κατά 8% στο σύνολο της οικονομίας και σε ποσοστό 17% στο Δημόσιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει σαφώς το σοκ που προκλήθηκε στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά επισημαίνει ότι για να αξιολογηθεί σωστά το κόστος θα πρέπει να συγκριθεί με το κόστος μη εφαρμογής του προγράμματος. Και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό, όπως υπονοείται με σαφήνεια με τη διατύπωση «αποτράπηκαν ανεξέλεγκτες εξελίξεις» Τράπεζες: Έμφαση σε στρατηγικές συμμαχίες συγχωνεύσεις Σαφές μήνυμα προς τους τραπεζίτες να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και να προσαρμοστούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον με διορατικότητα στέλνει μέσω της ενδιάμεσης έκθεσης για την οικονομία ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιώργος Προβόπουλος. «Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών και η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων, λόγω των θετικών συνεργιών που συνεπάγονται, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν θετικά στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Περιγράφοντας τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το τραπεζικό σύστημα, ο διοικητής εκτιμά ότι «τα μεγέθη του τραπεζικού τομέα δεν θα μεταβληθούν επί τα βελτίω, εάν πρωτίστως δεν διορθωθούν οι παράγοντες εκείνοι που ασκούν πιέσεις στην πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών και κατ επέκταση στη δυνατότητά τους να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων». Είναι δηλαδή αναγκαία η βελτίωση του γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η βελτίωση αυτή θα συμβάλει θετικά στον περιορισμό του κινδύνου ρευστότητας αλλά και του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών, 7

8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ώστε αυτές να συνεχίσουν να ικανοποιούν επαρκώς την εκδηλούμενη ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει πως, ακόμη κι όταν επανέλθουν σε ομαλή πορεία οι συνθήκες, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης δεν θα είναι αντίστοιχος αυτού προ της κρίσης, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι πηγές εσόδων. «Είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψη τους ότι, ακόμη και όταν η οικονομική δραστηριότητα επανέλθει σε ανοδική πορεία, ο ρυθμός επέκτασης των τραπεζικών εργασιών θα διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο εκείνου που είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν, πριν από την κρίση», τονίζει. Επίσης, κάποια στιγμή, σταδιακά, θα αρθούν τα εναπομείναντα μη συμβατικά μέτρα στήριξης της ΕΚΤ, ενώ η άντληση χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές ενδέχεται να παραμείνει δυσχερής, καθώς θα είναι αυξημένος ο ανταγωνισμός μεταξύ κυβερνήσεων, τραπεζών και επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για την άντληση κεφαλαίων. Τέλος, οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν εν όψει και της σταδιακής εφαρμογής, έως το 2018, του νέου διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου, γνωστού και ως Βασιλεία ΙΙΙ. Στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας, ο διοικητής επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης των σχετικών δεικτών σε ικανοποιητικά επίπεδα και για διάφορους λόγους κρίνεται απαραίτητο να επανεξετάσουν οι τράπεζες το επιχειρηματικό υπόδειγμα λειτουργίας τους, επιδιώκοντας τη διατήρηση υψηλού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, σχηματίζοντας επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και εξορθολογίζοντας τα έξοδά τους. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΡΟΥΜΠΙΝΙ Ο «Θεσμικός» αναδημοσιεύει τη συνέντευξη που έδωσε ο διάσημος οικονομολόγος στον Αθανάσιο Έλλις της ΚΑΘΗ- ΜΕΡΙΝΗΣ. 8

9 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παρά την εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επώδυνων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στο τεράστιο χρέος που συσσωρεύεται και θα αναγκασθεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωσή του, υποστηρίζει μιλώντας στην «Κ» ο διάσημος οικονομολόγος Νούριελ Ρουμπινί, ο άνθρωπος που πριν από πέντε χρόνια προέβλεψε την παγκόσμια οικονομική κρίση. «Αν δεν θέλετε να την πείτε πτώχευση, μην την λέτε πτώχευση. Πείτε την αναδιάρθρωση υπό πίεση, αλλά είναι βέβαιο ότι θα συμβεί» επιμένει ο γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη Ιρανοεβραίος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα «Lehman Brothers της Ευρώπης» και θεωρεί πως ο δανεισμός από το ΔΝΤ και την Ε. Ε. το μόνο που επιτυγχάνει είναι να αναβάλει την αναπόφευκτη αναδιάρθρωση, με αποτέλεσμα όταν γίνει αυτή να μην είναι πλέον ελεγχόμενη. Ο κ. Ρουμπινί, τον οποίο το περιοδικό Time συμπεριέλαβε πέρυσι στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, οφείλει τη φήμη του στην πρόβλεψη που έκανε το 2005 περί επερχόμενης κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ και γενικευμένης οικονομικής καταστροφής. Το 2008 το περιοδικό Fortune ανέφερε ότι «όταν το 2005 ο Ρουμπινί έλεγε πως οι τιμές των ακινήτων επέπλεαν σε ένα κύμα εικασιών, το οποίο σύντομα θα βύθιζε την οικονομία, πολλοί τον περιέγραφαν ως Κασσάνδρα, αλλά τώρα αποδεικνύεται σοφός». - Η εκτίμησή σας για την Ελλάδα παραμένει το ίδιο αρνητική όπως ήταν την περασμένη άνοιξη; Ο κ. Στρος-Καν δηλώνει ότι η Ελλάδα κινείται στον σωστό δρόμο. - Κοιτάξτε. Έχουν υπάρξει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο και το ξέραμε, η αύξηση των φόρων και η μείωση των δαπανών έχει επηρεάσει αρνητικά τη συνολική ζήτηση και το ΑΕΠ που μειώνονται, και όσο θα μειώνονται καθίσταται πιο δύσκολη η βελτίωση της σχέσης του ελλείμματος και του χρέους με το ΑΕΠ. Υπάρχουν επίσης πολιτικές αντιστάσεις που γίνονται περισσότερο ηχηρές. - Όμως, παρά τις όποιες ενστάσεις, η Ελλάδα εφαρμόζει σημαντικά διαρθρωτικά μέτρα. - Ακόμη και εάν η Ελλάδα υλοποιήσει όλα όσα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΔΝΤ, εάν λάβει όλα τα δρακόντεια μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και σταθεροποίησης, το ίδιο το πρόγραμμα προβλέπει μείωση της παραγωγής και, σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 148% του ΑΕΠ, που για μένα δεν είναι βιώσιμο και απαιτεί αναδιάρθρωση. - Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν τίθεται θέμα πτώχευσης. - Οι Έλληνες γυρίζουν και δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι ποτέ δεν θα προχωρήσουν σε πτώχευση. Το ζήτημα δεν είναι η πτώχευση. Πολύ λίγα κράτη κάνουν ξεκάθαρη πτώχευση. Αλλά πολλά προχωρούν σε επιβαλλόμενη από τις αρχές, που διέπουν τις αγορές, ελεγχόμενη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους τους. Αλλά το κάνουν υπό την απειλή της πτώχευσης, αλλιώς κανείς δεν θα δεχόταν οικειοθελώς να πάρει νέο χρέος με χειρότερη προμήθεια. Το Πακιστάν, η Ουκρανία, ο Αγ. Δομίνικος, η Ουρουγουάη, είναι χώρες που έχουν κάνει ελεγχόμενη, «εκτός δικαστηρίου», εκτός πτώχευσης, προληπτική αναδιάρθρωση του χρέους, ανταλλάσσοντας το παλαιό χρέος με νέο. Με αυτό τον τρόπο αναβάλλουν την ωρίμαση του χρέους για πολλά χρόνια, μειώνοντας τα επιτόκια για το νέο χρέος κάτω από τα επίπεδα της αγοράς, και διατηρώντας την ονομαστική αξία του χρέους στο 100% ώστε οι τράπεζες που το έχουν να μην αρχίσουν να το διαγράφουν. Όσο η αξία του χρέους είναι σταθερή, δεν υποχρεούσαι να το διαγράψεις. Μπορεί να επιτευχθεί «κούρεμα» με την επιμήκυνση της αποπληρωμής και θέτοντας όρια στα επιτόκια. Ο κ. Ρουμπινί είναι κατηγορηματικός όταν η συζήτηση έρχεται στο θέμα της επαναφοράς της Ελλάδας στις αγορές χρήματος. Όπως ξεκαθαρίζει, θεωρεί μη ρεαλιστική την πρόβλεψη για επάνοδο σε 18 μήνες το πολύ. Κι εξηγεί τους λόγους. - Η εκτίμηση του ΔΝΤ ότι σε 12 ή 18 μήνες η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στις αγορές δεν είναι ρεαλιστική; - Εγώ δεν την βρίσκω ρεαλιστική. Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, είναι δύσκολο να δει κανείς πώς η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει μια πρόσβαση στις αγορές που θα έχει νόημα. Η εξυγίανση θα είναι επώδυνη, με περισσότερο στασιμοπληθωρισμό, περισσότερη ύφεση. Αλλά, όπως σας είπα, μπορείτε να προχωρήσετε σε ελεγχόμενη αναδιάρθρωση. Να μειώσετε το χρέος σας με έναν ελεγχόμενο τρόπο, όπως έχουν κάνει πολλές χώρες, και τότε δεν θα χρειασθεί να απευθυνθείτε στις αγορές. - Αρα, επιμένετε ότι η πτώχευση είναι αναπόφευκτη. - Για μένα είναι αναπόφευκτη. Θα συμβεί. Διότι είναι αδύνατον να επιζήσει η Ελλάδα με ένα χρέος που φθάνει στο 150% του ΑΕΠ. Να αντικαταστήσει το ιδιωτικό χρέος με δημόσιο, να μπορέσει να αποπληρώσει το ΔΝΤ και την Ε. Ε. ύστερα από τρία χρόνια, και να επιστρέψει στις αγορές με τα spreads να παραμένουν στο ζενίθ. Θα χρειαστεί μια ελεγχόμενη αναδιάρθρωση. Αν δεν θέλετε να την πείτε πτώχευση, μην την λέτε πτώχευση. Πείτε τη αναδιάρθρωση υπό πίεση. Έχει συμβεί τόσες φορές. Και κανείς δεν πιστεύει ότι δεν θα συμβεί και στην περίπτωση της Ελλάδας. Το ίδιο θα συμβεί στην πορεία και με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Θα έχουμε, λοιπόν, ουσιαστικές πτωχεύσεις (effective defaults), ίσως όχι επίσημες, αλλά ακόμη και εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την βρώμικη λέξη «πτώχευση», θα είναι ελεγχόμενες αναδιαρθρώσεις χρέους οι οποίες 9

10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Χ.Α. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ θα αρχίσουν από την Ελλάδα. Δεν έχω καμία αμφιβολία επ αυτού. - Τίθεται ζήτημα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ; - Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Μπορείτε να κάνετε ελεγχόμενη αναδιάρθρωση και να παραμείνετε στη νομισματική ένωση, αλλά μπορείτε ταυτόχρονα να βγείτε από το ευρώ. Η αναδιάρθρωση είναι πιο πιθανή, και θα συμβεί νωρίτερα από την ενδεχόμενη επιλογή της εξόδου από την Ευρωζώνη, η οποία είναι λίγο παγίδα αφού ουσιαστικά θα οδηγηθείτε εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αρα, το κόστος μιας τέτοιας εξέλιξης είναι πολύ μεγαλύτερο από μια αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό είναι ένα σενάριο για τα επόμενα πέντε χρόνια όταν χώρες όπως η Ελλάδα και άλλες υποστούν όλες τις θυσίες και εξακολουθούν να μην παρουσιάζουν ανάπτυξη. Εάν δεν έχουν υποχωρήσει οι τιμές στο εσωτερικό και δεν έχει υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μικρότερης αύξησης των μισθών από την παραγωγικότητα, στην πορεία οι χώρες αυτές θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ανάπτυξης το οποίο δεν θα μπορεί να επιλυθεί με αναδιάρθρωση του χρέους, κάτι που σημαίνει ότι η επιλογή εξόδου από το ευρώ παραμένει στο τραπέζι ως μια πιθανότητα. Οταν η «Κ» επισήμανε στον κ. Ρουμπινί ότι στο σενάριο περί αναπόφευκτης πτώχευσης η Ελλάδα θα αντέτεινε πως η ελληνική οικονομία αλλάζει και σύντομα θα είναι περισσότερο ανταγωνιστική και θα παρουσιάζει ανάπτυξη, παρενέβη ο διευθυντής αγορών και στρατηγικής της Roubini Global Economics, Αρναμπ Ντας, για να τονίσει πως ναι μεν «η επίσημη γραμμή είναι ότι αποδίδει η δημοσιονομική εξυγίανση, και αυτό είναι σωστό, αλλά τίθεται το ερώτημα εάν ταυτόχρονα υλοποιούνται και όλες οι άλλες αλλαγές, και μάλιστα με τέτοιους ρυθμούς που να φέρουν την Ελλάδα στο ποθητό σημείο στο τέλους του προγράμματος». Και συνέχισε: «Αυτό μένει να φανεί, αλλά μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πληθωρισμός είναι 5%, το εξωτερικό χρέος αυξάνεται και η ανταγωνιστικότητα δεν αποκαθίσταται. Εχει επιλεγεί ένας πολύ επώδυνος τρόπος σταθεροποίησης. Είναι σαφώς αναγκαίος για να διατηρηθεί το ευρώ, αλλά λογικά αυτό που αναμένεται να συμβεί είναι να μετατεθεί χρονικά το πρόβλημα τόσο ώστε να μην προκαλέσει συστημικό κύμα μετάδοσής του στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Να δοθεί σε αυτές τις χώρες αρκετός χρόνος να θέσουν τα δημοσιονομικά τους και το δημόσιο χρέος τους υπό έλεγχο, και τότε, αν η Ελλάδα εξακολουθεί να μην βρίσκεται σε βιώσιμη φάση, να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους και να παραμείνει στο ευρώ». ΤΟ Χ.Α. ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη σχετική αναθεώρηση που διενήργησε για το 2010 το FTSE Group. Ωστόσο, η ελληνική κεφαλαιαγορά θα παραμείνει υπό παρακολούθηση (στη watch list του οίκου) για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή έως το επόμενο φθινόπωρο, όταν θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση για το Η ΕΧΑΕ στις 26/10 ανέθεσε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ΕΧΑΕ και προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, σε αντικατάσταση του κ. Σπύρου Καπράλου. Επίσης, ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης αναλαμβάνει και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.». Η επικύρωση της εκλογής του νέου μέλους θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε για MSc στο Queen Mary College του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Οικονομετρία.Στον όμιλο ΕΧΑΕ προσχώρησε το 1994 καταλαμβάνοντας τη θέση του Υπευθύνου Χρηματιστηριακών Θεμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). Από τον Δεκέμβριο του 2000 αναλαμβάνει τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον Ιανουάριο του 2007, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης στον Όμιλο της ΕΧΑΕ. Ο «Θεσμικός» του εύχεται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στη νέα του θέση! ΤτΕ: ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Καταλύτης για μία νέα πορεία, που θα αναμορφώσει την ελληνική οικονομία, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της χώρας μέσα στη ζώνη του ευρώ, θα μπορούσε να αποδειχθεί η σημερινή κρίση σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δημοσιοποίησε μελέτη της με τίτλο «Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες ανισορροπιών και προτά- 10

11 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σεις πολιτικής». Μέσω της μελέτης αυτής, που απαρτίζεται από 16 επιμέρους μελέτες, η κεντρική τράπεζα αποτυπώνει εμπεριστατωμένες απόψεις για το μεγάλο θέμα της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας, απαντώντας σε όλα τα επιμέρους ζητήματα και διατυπώνοντας στρατηγικές προτάσεις. Οπως επισημαίνεται από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλο, το αναπτυξιακό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας είναι μεγάλο. Πολλές από τις πολιτικές που χρειάζονται για να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010 μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΚΤ και ΔΝΤ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα παρέχει στην ελληνική οικονομία μία μοναδική ευκαιρία να προσαρμοστεί, θέτοντας σε κίνηση μία θετική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία, μεταξύ άλλων, θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Στις μελέτες εξετάζονται οι αιτίες των ανισορροπιών που χαρακτηρίζουν το ισοζύγιο και διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας εξετάζονται από τρεις οπτικές γωνίες: Τη μακροοικονομική, τη μικροοικονομική και την ανάλυση του δυνητικού προϊόντος και των πηγών, ή παραγόντων, που προσδιορίζουν τον μακροπρόθεσμο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την πλευρά της ζήτησης, από το γεγονός δηλαδή ότι η εγχώρια ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνει το δυνητικό προϊόν της ελληνικής οικονομίας, αντανακλώντας τις εσωτερικές ανισορροπίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ ανταγωνιστικότητας τιμών/ κόστους και διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Οι σχετικοί δείκτες καταγράφουν για την Ελλάδα, από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, μία σωρευτική μέχρι σήμερα απώλεια ανταγωνιστικότητας τιμών/κόστους της τάξεως του 20%-25%. Το γεγονός αυτό θέτει το ερώτημα κατά πόσον η παραγωγή είναι προσανατολισμένη προς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με την τρίτη οπτική γωνία, η βελτίωση των μακροοικονομικών επιδόσεων μίας χώρας μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ανάγεται τελικά σε ζήτημα βελτίωσης της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών, δηλαδή της παραγωγικότητας της εργασίας και του κεφαλαίου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η μακροοικονομική προσέγγιση οδηγεί σε σαφή συμπεράσματα: Οι πολιτικές που βελτιώνουν τη δημοσιονομική θέση συμβάλλουν στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές που ενθαρρύνουν την αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα και τιθασεύουν τον καταναλωτικό δανεισμό συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος επενδύσεων/αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα. * Η μικροοικονομική προσέγγιση δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθούν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας από την πλευρά της προσφοράς και να προωθηθούν η εξωστρέφεια και η ευελιξία στην αντιμετώπιση των εξωτερικών κραδασμών που μπορεί να προκύψουν στη νομισματική ένωση. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης) και στις αγορές προϊόντων, καθώς και αναβάθμιση της ποιότητας των θεσμών. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας πρέπει να ενισχύει τα κίνητρα και τις ευκαιρίες συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ανθρώπινου κεφαλαίου (π.χ. μέσω αποτελεσματικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης) και να παρέχει στην αγορά εργασίας την ευελιξία που επιτρέπει ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από απροσδόκητες διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου ΓΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» Ο Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υποψήφιος για «Ευρωπαίος της Χρονιάς» και «Πολιτικός της Χρονιάς» είναι ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας. κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Συνυποψήφιοι του κ. Παπακωνσταντίνου είναι ο πρόεδρος της ΕΚΤ. Jean-Claude Trichet, ο πρόεδρος της ΕΕ, Herman Van Rompuy, η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας Herta Müller, και η πρωταθλήτρια κόσμου ομάδα της Εθνικής Ισπανίας. Η αρμόδια επιτροπή που επέλεξε τους υποψηφίους, αναφέρει για τον Γ. Παπακωνσταντίνου ότι «έχει κερδίσει το σεβασμό των ομολόγων του υπουργών Οικονομικών και των αγορών ως ο άνθρωπος που μάχεται τα προβλήματα χρέους της Ελλάδας» και συμπληρώνει ότι χωρίς αυτόν η δοκιμασία της Ελλάδας και της ευρωζώνης θα ήταν χειρότερη. κεφαλαίου θα οδηγήσει σε υψηλότερη συνολική παραγωγικότητα, ενισχύοντας έτσι, σε μόνιμη βάση, τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης και απασχόλησης. * Η μεγαλύτερη ευελιξία διευκολύνει την προσαρμογή, στο πλαίσιο μιας νομισματικής ένωσης, στην οποία εξ ορισμού η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμών/κόστους δεν μπορεί να προέλθει από υποτίμηση του νομίσματος, αλλά από τη βελτίωση του σχετικού κόστους και των σχετικών περιθωρίων κέρδους σε σύγκριση με τις λοιπές περιοχές της ένωσης. Χωρίς αυτή την ευελιξία, οι διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα συνεπάγονται υψηλότερο κόστος σε όρους ανεργίας και αναξιοποίητων ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης. Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων. Η ύπαρξη ευέλικτων αγορών ενισχύει τον ανταγωνισμό και προσδίδει στα περιθώρια κέρδους την ευελιξία που είναι αναγκαία για να διευκολύνεται η προσαρμογή στο πλαίσιο μίας νομισματικής ένωσης. Η κατάργηση των χρονοβόρων και δαπανηρών γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνδέονται με την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι επίσης απαραίτητη για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της πειθαρχίας των αγορών και της αποτελεσματικής κατανομής των παραγωγικών πόρων. Τέλος, πέραν των προσαρμογών που είναι αναγκαίες και αφορούν τον χώρο αμιγώς της οικονομικής πολιτικής, απαιτείται παράλληλα μία γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας των θεσμών. Επειδή οι θεσμοί επηρεάζουν την οικονομία μέσω ενός πλέγματος κινήτρων ή αντικινήτρων, επιδρούν στον σχηματισμό υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την οργάνωση της παραγωγής. Η ποιότητα των θεσμών συνδέεται με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, με την 11

12 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ έκταση των γραφειοκρατικών εμποδίων στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας και με την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς ή παραβατικής συμπεριφοράς. Οι διεθνείς συγκρίσεις υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί σημαντικά από τη βελτίωση της ποιότητας των θεσμών της. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΑΕ Ο κ. ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ Τον Οκτώβριο 2010 έληξε η θητεία του Σπύρου Καπράλου ως Προέδρου του Χ.Α. και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΑΕ. Όπως αναφέρεται στη λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων της Διοίκησης του στη διάρκεια της θητείας του ο Όμιλος ΕΧΑΕ αναδιοργανώθηκε και η χρηματιστηριακή αγορά εκσυγχρονίστηκε σημαντικά, καθώς εναρμονίστηκε με τις αναπτυγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, δημιουργήθηκαν μία σειρά από νέα προϊόντα (ΕΝ.Α, ETF s) και η τεχνολογική αναβάθμιση επέτρεψε μια σειρά από νέες υπηρεσίες προς όφελος των επενδυτών και των φορέων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η προβολή του ελληνικού χρηματιστηρίου και η εξαιρετικά επιτυχημένη συστηματική πολιτική επικοινωνίας ήταν άλλο ένα επίτευγμα της Διοίκησης του κ. Καπράλου, και το έργο που επιτελέστηκε αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς η FESE (Federation of European Stock Exchange) τον εξέλεξε Πρόεδρο της το 2008 και τον Ιούνιο του Ο Θεσμικός του εύχεται καλή επιτυχία στις επόμενες επαγγελματικές επιδιώξεις του! ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ FUND ΣΠΑΕΙ ΤΟ «ΕΜΠΑΡΓΚΟ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Ψήφο εμπιστοσύνης από το δεύτερο μεγαλύτερο fund στον κόσμο, με ενεργητικό 450 δισ. δολαρίων, εξασφάλισε η ελληνική αγορά ομολόγων, καθώς το εν λόγω fund δηλώνει πως επενδύει σε ελληνικούς τίτλους και δεν περιμένει να πτωχεύσει η Ελλάδα. Απροσδόκητη στήριξη από τη Νορβηγία και συγκεκριμένα από το δεύτερο μεγαλύτερο fund στον κόσμο, με ενεργητικό 450 δισ. δολαρίων εξασφάλισε η ελληνική αγορά ομολόγων, καθώς το εν λόγω fund δηλώνει πως επενδύει σε ελληνικούς τίτλους και δεν περιμένει η Ελλάδα να πτωχεύσει. «Δεν υπάρχει κάτι να φοβάται κανείς σχετικά με τα ελληνικά ομόλογα», δήλωσε χθες, από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ενώ ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν σε ελληνικά ομόλογα, καθώς οι τρέχουσες αποδόσεις αποτελούν ευκαιρία. Τη στρατηγική αυτή υποστηρίζει και ο υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας S. Johnsen. Όπως είχε χαρακτηριστικά επισημάνει σε συνέντευξή του στο Bloomberg «θα μπορούσε να πει κανείς πως επενδύουμε στην αιωνιότητα», υποστηρίζοντας πως η μακροπρόθεσμη προοπτική αυτών των τοποθετήσεων θα προστατεύσει τη Νορβηγία από ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες ζημίες. Σύμφωνα με τον κ. Johnsen ο μηχανισμός στήριξης της ΕΕ με τη σύσταση του ταμείου των 750 δισ. ευρώ έχει αποδειχθεί επιτυχής. Η κίνηση του νορβηγικού fund σπάει κατά κάποιο τρόπο το εμπάργκο στο οποίο έχουν θέσει οι αγορές τα ελληνικά ομόλογα του τελευταίους μήνες, αποτελώντας μία θετική πρώτη ένδειξη. Ωστόσο η κατάσταση ακόμη δεν έχει αναστραφεί, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να κρατούν σε δυσθεώρητα ύψη το premium που ζητούν για να δανείσουν τη χώρα, υπό το φόβο του ενδεχομένου πτώχευσης ή αναδιάρθρωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, το στοίχημα της Νορβηγίας υπέρ της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο για αρκετούς, μεταξύ αυτών και για την PIMCO, που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο fund σταθερού εισοδήματος στον κόσμο. ΙΟΒΕ: ΤΡΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Στην τριμηνιαία έκθεση του το Ίδρυμα εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι εξελίξεων και από τον δρόμο που θα ακολουθήσει, θα εξαρτηθεί το μέλλον της για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την εγχώρια οικονομία: 1. Το «σενάριο της ελπίδας» προβλέπει ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει, σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής του μνημονίου και θα εφαρμόσει παράλληλα πολιτικές που διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη και συνακολούθως τη δημοσιονομική προσαρμογή (απελευθέρωση επαγγελμάτων και αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, ενίσχυση των επενδύσεων). Στην περίπτωση αυτή το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί κοντά στο 7% του ΑΕΠ το 2011 και κοντά στο 5% το 2012, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι αρνητική το 2011, αλλά ηπιότερη του 2010 και θετική το 2012 (μεταξύ 1,5 και 2,5%). Είναι πιθανόν, όχι όμως βέβαιον, ότι η υλοποίηση του αισιόδοξου σεναρίου θα επιτρέψει σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεν είναι βέβαιον διότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμη και κάτω από αυτό το αισιόδοξο σενάριο (144% του ΑΕΠ το 2012 και το 2013). Κάτω από τις συνθήκες αυτές, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανόν να συνεχίσουν να μην επιθυμούν να μας δανείσουν, δηλαδή τα spreads να μη μειωθούν δραστικά. Η πιθανότερη και λογικότερη έκβαση στην περίπτωση αυτή είναι η επέκταση του χρονικού ορίζοντα των δανείων που μας έχει χορηγήσει η τρόικα. Σε γενικές γραμμές, η σωτηρία στο σενάριο αυτό εναπόκειται στα χέρια της τρόικας, και ιδιαίτερα της γερμανικής κυβέρνησης. 2. Το δεύτερο σενάριο, είναι το «σενάριο της καταστροφής», κατά το οποίο είτε η δημοσιονομική προσαρμογή εγκαταλείπεται λόγω των ποικίλων αντιδράσεων 12

13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ είτε συνεχίζεται αλλά χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές. Στην πρώτη περίπτωση επέρχεται «ακαριαίος θάνατος» με παύση εκταμίευσης των υπολοίπων δόσεων του δανείου και στάση πληρωμών της Ελλάδας. Στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιθανόν ότι επέρχεται «αργός θάνατος», υπό την έννοια ότι η οικονομία θα αντιδράσει αρνητικά στη «σκέτη» δημοσιονομική προσαρμογή, αφού η έλλειψη διαρθρωτικών αλλαγών δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει «αντισώματα» με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή θα αργήσει, αλλά τελικά θα επέλθει, στάση πληρωμών λόγω μακροχρόνιας στασιμότητας του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή θα αποβεί καταστρεπτική για την ευημερία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ευρώ. 3. Το «σενάριο της σωτηρίας» προβλέπει ότι η κυβέρνηση υιοθετεί τις πολιτικές του πρώτου σεναρίου ταυτόχρονα με επιθετική πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης κρατικής περιουσίας. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι να προεξοφληθεί από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές η εξόφληση μέρους του δημόσιου χρέους. Αυτή η ανέλπιστα θετική εξέλιξη οδηγεί στην προσδοκία ότι, αργά ή γρήγορα, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει και απομακρύνει το καταστρεπτικό, για την ευημερία του ελληνικού λαού, ενδεχόμενο της στάσης πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να γίνει προσπάθεια αποτίμησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και να εξεταστούν οι τρόποι αξιοποίησής της και να αποτυπωθεί η δυναμική του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου (π.χ. για την επόμενη δεκαετία), λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα. ΤΟ 1 Ο PRIVATE EQUITY ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η Financial Academy οργάνωσε το 1ο Private Equity Forum στην Ελλάδα στις 26 Οκτωβρίου 2010 στη Γεννάδειο Σχολή με τεράστια επιτυχία και με τη συμμετοχή 180 συνέδρων μεταξύ άλλων τραπεζιτών, venture capitalists, νέους επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αξιωματούχων κρατικών οργανισμών, διαχειριστών κεφαλαίων, επικεφαλής family offices και άλλων. Το συνέδριο με τίτλο Μετατρέποντας την Κρίση σε Ευκαιρίες για την Ελλάδα ανέδειξε τις τεράστιες ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα μας την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Κοινό σημείο που έγινε αποδεκτό από όλους τους ομιλητές είναι οι τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι νέοι επιχειρηματίες της Ελλάδος να πετύχουν και να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά φυσικά σύνορα. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να γεφυρώσει τρεις κατηγορίες αντισυμβαλλόμενων πλευρών: * Τους επενδυτές (ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό) που αναζητούν βιώσιμα και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα * Τους ανήσυχους entrepreneurs ή επιχειρηματίες που βρίσκονται στην αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών και επενδυτικών κεφαλαίων * Την πολιτεία, η οποία είναι υπεύθυνη να θέσει μία βιώσιμη και παράλληλα ανταγωνιστική Πλατφόρμα Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στη παγκόσμια αρένα προωθώντας την εξωστρέφεια, τη δημιουργικότητα, τη καινοτομία και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συνέδριο στόχευσε όχι μόνον να δημιουργήσει ένα περιβάλλον θετικών μηνυμάτων αλλά παράλληλα να προσανατολίσει τους ενδιαφερόμενους στις σωστές κατευθύνσεις για την επιχειρηματική τους δράση. Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν: * Η βιομηχανία του Private Equity πριν και μετά την κρίση. * Πως μπορούν τα Private Equity Funds να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας; * Μπορούν τα επενδυτικά κεφάλαια να βοηθήσουν αρχικές επιχειρηματικές ιδέες με υψηλό ρίσκο αλλά και υψηλότερη απόδοση; 13

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs»

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 14 O ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΔ: Για την Εταιρική Διακυβέρνηση

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 14 O ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΔ: Για την Εταιρική Διακυβέρνηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 109 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Φίλες και Φίλοι Χαίρομαι που σας καλωσορίζω ξανά σ αυτό τον χώρο, μετά από πεντέμισι περίπου χρόνια. Ο Βασίλης και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Page 1 of 5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Του Θάνου Κατσάμπα Σε λιγότερο από δύο μήνες συμπληρώνονται έξι χρόνια αφότου η Ελλάδα περιέπεσε στη δίνη των προγραμμάτων στήριξης από

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 804 21/12/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Σταθεροποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU. MISSION CHIEF for Greece, IMF

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU. MISSION CHIEF for Greece, IMF THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU MISSION CHIEF for Greece, IMF TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT? ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ 2014.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ 2014. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ 2014. H Ελληνική Κεφαλαιαγορά την χρονιά που πέρασε κατάφερε να κλείσει με σημαντικά κέρδη και με αποδόσεις που πλησίασαν το 30%. Το 2013 ουσιαστικά ήταν και η πρώτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF Η αγορά και η πώληση µεριδίων ETF δεν διαφέρει σε τίποτα από την αγορά και πώληση µετοχών. Αρκεί κάποιος να απευθυνθεί σε κάποια χρηµατιστηριακή εταιρία της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗ Η σημερινή εκδήλωση μας δίνει την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 Το οικονομικό πρόγραμμα που δρομολόγησε η Ελληνική Κυβέρνηση τον Μάιο του 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση IMF Survey ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤ Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση Τμήμα στρατηγικής, πολιτικής και επανεξέτασης του ΝΤ 28 Σεπτεμβρίου 2009 Η στήριξη του ΔΝΤ επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα