ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και κατανομή οργανικών θέσεων προσωπι κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τις δι ατάξεις του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α / ). 1 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ν. Ερυ θραίας Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δρυμπέτειο Κέντρο Προαγωγής Υγείας Δήμου Ν. Ερυθραίας.. 3 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Ε.Φ.Β.Σ. Δήμου Ν. Ερυθραίας Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δή μου Ν. Ερυθραίας... 5 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπια κών Σταθμών Δήμου Φιλιππιάδας» Τροποποίηση συστατικής πράξης δημοτικού νομι κού προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Σιδηροκάστρου» στο Δήμο Σιδηροκάστρου του Νομού Σερρών Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εται ρείας «ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΝΙΚΟΣ ΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΥΚΟΣ ΜΠΗΤΣ ΑΕ» Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ» Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εται ρείας «ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΠΙΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» Πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Α.Ε.» Ανάκληση της υπ αριθμ. 428/Π14/4/00028/Ν. 3299/04/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως ισχύει Έγκριση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού από την Εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού» στη Βεντούρη Ελένη του Ιωάννη Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Κοσσαρά Όλγα του Νικο λάου, κάτοικο Αιγίου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ.30201/ 29329/4495/ απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 271/ απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /3684/0001Γ (1) Σύσταση και κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τις διατά ξεις του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α / ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κεφ. Β του π.δ. 164/2004 (Φ.Ε.Κ. 134/Α / ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/238/οικ.16084/ ερμηνευ τική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμ βάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 3. Τις διατάξεις του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48/Α / ) (ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σύστασης και κατανομής οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς προς την ειδικότητα των συμβάσεών τους.

2 33362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθμ.155/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ η οποία δέχεται ότι συντρέχουν οι νόμιμες προ ϋποθέσεις για την υπαγωγή των συμβασιούχων στις δια τάξεις του άρθρου 11 του Κεφ. Β του π.δ.164/2004 (Φ.Ε.Κ. 134/Α / ) και την κατάταξή τους σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/1988) και π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. 259/1988) όπως ισχύουν. 6. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. 191/Α / ). 7. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την γνωμοδότηση του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίασή του στις Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ /Φ.Ε.Κ. 1950/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 10. Το υπ αριθμ /3388/0001Γ/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από το οποίο προ κύπτει ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Δε Χειριστών Μηχανών Μηχανών Προπαρασκευής Δεδομένων. 11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ, που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του έτους 2007, καθώς και ύψους ευρώ, που θα βαρύνει τους Προϋπολογι σμούς Εξόδων των επομένων ετών (ΚΑΕ 0221,0213,0217, 0225,0226,0228), αποφασίζουμε: 1. Τη σύσταση και την κατανομή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΓΓΠΣ) εννέα (9) οργανικών θέσεων προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης στην Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχα νών Μηχανών Προπαρασκευής Δεδομένων, ως παρακάτω: α) Στην Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανών Μηχανών Προπαρασκευής Δεδομένων: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΓΠΣ 9 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ XΡ. ΖΩΗΣ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α ριθμ. οικ (2) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ν. Ερυθραίας. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την υπ αριθμ. 9274/2007 απαιτούμενη βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία πρό κειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/508/18712/1 8717/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ / 2007 απόφαση κα τανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 5 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστη μα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στις υπ αριθμ. 153/2007 και 167/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Ερυθραίας και υπό την απαραί τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής: 1) Ένας ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και με μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών. 2) Ένας ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε θέμα τα Χωροταξίας Σχεδιασμού, Μεταφορών Εσωτερικών Δι κτύων, Κυκλοφοριακών Μελετών, Χωροθετήσεως υπογείου πάρκνιγκ και ελεγχόμενης στάθμευσης, με επιστημονικές διατριβές. 3) Δύο άτομα, με απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης (ΔΕ) και με γνώση προηγμένων μεθόδων απο θήκευσης με χρήση Η/Υ χαρτών και σχεδίων και χαρτογρα φήσεις (Esr Arc View CIS) σχεδιασμού (Auto Cad photoshop) καθώς και οργάνωσης βάσεων δεδομένου (Access) για την εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση νέων μελετών η επικαιροποίησης παλαιών ενόψει της Αναπτυξιακής Διαδικασίας. 4) Ένας Ιατρός εργασίας, με μηνιαία απασχόληση 6 7 ώρες και ετησίως 75 ώρες. Η αμοιβή των ανωτέρω θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και ανέρχεται για μεν τους μηχανικούς σε έκαστος χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α. για ένα έτος, για τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ σης σε έκαστος ετησίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για δε τον γιατρό εργασίας σε ετησίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού πα ρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απόφαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Α ριθμ. οικ (3) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δρυμπέτειο Κέντρο Προαγωγής Υγείας Δήμου Ν. Ερυθραίας. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου ΚΕΜΠΕΡΑ, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ τημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/508/18712/ 18717/ από φαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ /2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουρ γού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 9 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστη μα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Κ.Π.Υ. Δήμου Ν. Ερυθραίας και υπό την απαραίτητη προ ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής: 1 ΔΕ Χειριστής Η/Υ με αμοιβή μέχρι ΠΕ Λογοπεδικός με αμοιβή μέχρι ΠΕ Παιδίατρος με αμοιβή μέχρι ΠΕ Παιδοψυχίατρος με αμοιβή μέχρι ΠΕ Σχολικός παιδαγωγός με αμοιβή μέχρι ΠΕ Ψυχίατρος με αμοιβή μέχρι ΠΕ Ψυχολόγοι με αμοιβή μέχρι έκαστος 1 TE Φυσιοθεραπευτής με αμοιβή μέχρι Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού πα ρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απότιση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Α ριθμ. οικ.: (4) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Ε.Φ.Β.Σ. Δήμου Ν. Ερυθραίας. ΑΤΠΚΗΣ ι. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου ΚΕΜΠΕΡΑ, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ τημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ.68428/2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/508/18712/ 18717/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ /2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρί θηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανά θεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 36 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστη μα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 23/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Β.Σ. Δήμου Ν. Ερυθραίας και υπό την απαραίτητη προ ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής: 1. Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άτομα: Εικοσιτέσσερα (24). Περιγραφή έργου: Οργάνωση δραστηριοτήτων με ερ γαστήρια πηλού, εικαστικών, μουσικής, γυμναστικής, δρα ματοποίησης, χορού, ξένων γλωσσών διαπολιτισμικής αγωγής Αριθμός αναδόχων Περιγραφή έργου Οργάνωση δραστηριοτήτων με εργαστήρια δραματοποίησης, χορού, διαπολιτισμικής αγωγής Οργάνωση δραστηριοτήτων με εργαστήρια μελέτης περιβάλλοντος, ψυχοκινητική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή Οργάνωση δραστηριοτήτων με εργαστήρια πηλού, εικαστικών, θεάτρου, μουσικής, ξένων γλωσσών Αμοιβή κατά άτομο ( ) , , ,00 Ανάλογα με την παράδοση του έργου θα γίνεται και η πληρωμή των αναδόχων δηλαδή σε τρεις ισόποσες δό σεις. 2. Πρόγραμμα επιτήρησης, συντήρησης και φύλαξης εξω τερικών και εσωτερικών χώρων. Άτομα: Οκτώ (8). Περιγραφή έργου: Επιτήρηση, φύλαξη προστασία των σχολικών κτιρίων εξωτερικών και εσωτερικών χώρων Αριθμός αναδόχων 1 7 Περιγραφή έργου Επιτήρηση, φύλαξη, προστασία και αποκατάσταση βλαβών εξωτερικών και εσωτερικών χώρων Επιτήρηση, φύλαξη, προστασία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων Αμοιβή κατά άτομο ( ) , ,00 Ανάλογα με την παράδοση του έργου θα γίνεται και η πληρωμή των αναδόχων δηλαδή σε τρεις ισόποσες δό σεις. 3. Πρόγραμμα χρήσης οπτικοακουστικών μέσων. Άτομα: Τέσσερα (4).

4 33364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Περιγραφή έργου: Προγράμματα προβολής ταινιών, ει κόνας και ήχου και προγραμμάτων για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας Αριθμός αναδόχων 4 Περιγραφή έργου Προγράμματα προβολής ταινιών, εικόνας και ήχου και προγραμμάτων για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας Αμοιβή κατά άτομο ( ) ,00 Ανάλογα με την παράδοση του έργου θα γίνεται και η πλη ρωμή των αναδόχων δηλαδή σε τρεις ισόποσες δόσεις. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προ σωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προ σωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απόφαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Α ριθμ. οικ (5) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Ερυθραίας ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου ΚΕΜΠΕΡΑ, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ τημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/508/ 18712/18717/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ /2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξε ων του αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 4 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστη μα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 17/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Ερυθραίας και υπό την απαραίτητη προϋ πόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής: 1. Ενός (1) φυσίατρου (κατηγορίας ΠΕ) με αμοιβή μέχρι 8.000,00 (αμοιβή 12 μηνών) για την ιατρική παρακολούθηση των μελών του ΚΑΠΗ. 2. Ενός (1) δάσκαλου μουσικής με αμοιβή μέχρι 6.600,00 (αμοιβή 12 μηνών) για την χορωδία των μελών του ΚΑΠΗ. 3. Ενός (1) δασκάλου χορού με αμοιβή μέχρι 2.000,00 (αμοι βή 12 μηνών) για την ομάδα θεάτρου των μελών του ΚΑΠΗ. 4. Ενός (1) φυσιοθεραπευτή (κατηγορίας TE) με αμοιβή μέχρι 2.500,00 (αμοιβή 12 μηνών) για τις φυσιοθεραπείες των μελών του ΚΑΠΗ Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προ σωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προ σωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απόφαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. 2860/24243, 2569/21661 (6) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρου Προ σχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ μών Δήμου Φιλιππιάδας». ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 7 του ν. 2503/1997 «περί Διοίκησης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης των θε μάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. 1/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολι κής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Φιλιππιάδας». 4. Την υπ αριθμ. 36/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Φιλιππιάδας περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Φιλιππιάδας», η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 1827/ , τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. 5. Την υπ αριθμ. 36/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολι κής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Φιλιππιάδας» περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 6. Την υπ αριθμ. 114/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Φιλιππιάδας περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Φιλιππιά δας». 7. Την υπ αριθμ. 30/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολι κής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Φιλιππιάδας» περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 8. Την υπ αριθμ. 187/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Φιλιππιάδας περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Φιλιππιάδας».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. 39/2007 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας, η οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της τροποποίησης. 10. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, περί μεταβίβασης αρμο διοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής απο φάσεων, εγγράφων, «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», στο Γενικό Διευθυντή, στο Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των τμημάτων της Διεύθυνσης Τοπι κής Αυτοδιοίκησης και Δ/σης των Νομών, εκτός της έδρας της Περιφέρειας (Φ.Ε.Κ. 1271/ , τ.β )». 11. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου, αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την υπ αριθ. 187/2007 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Φι λιππιάδας», ως εξής: Άρθρο 6ο Οργανική Σύνθεση Προσωπικού Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Θέσεις (1) Βαθμός Δ Α Με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτή εγ γράφως αποδεικνύεται και γνώσης H/Y (Ms Office, Word, Excel). Η θέση αυτή είναι κενή. Με την πιο πάνω αλλαγή δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Πρέβεζα, 30 Νοεμβρίου 2007 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ Αριθμ (7) Τροποποίηση συστατικής πράξης δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτι στικό Κέντρο Δήμου Σιδηροκάστρου» στο Δήμο Σι δηροκάστρου του Νομού Σερρών. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/ Την υπ αριθμ. 5631/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί ορισμού Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πρά ξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους προϊσταμένους Τμημά των και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 4. Την υπ αριθμ. ΕΣ/3679/ (Φ.Ε.Κ. 190/τ.Β / ) απόφαση του Νομάρχη Σερρών με την οποία συστήθηκε ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πνευ ματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Σιδηροκάστρου» στο Δήμο Σιδηροκάστρου του Νομού Σερρών όπως τροποποιήθη κε με τις υπ αριθμ. ΕΣ/2209/ (ΦΕ,Κ 171/τ.Β / ), 6768/ (Φ.Ε.Κ. 171/Β / ) και 6769/ όμοιες του Περιφερειακού Διευθυντή Σερρών και του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. 5. Τις υπ αριθμ. 5/2007 και 262/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σιδηροκάστρου που αναφέρονται στην τροποποίη ση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π., αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΕΣ/3679/ (Φ.Ε.Κ. 190/ τ.β / ) απόφαση του Νομάρχη Σερρών όπως τρο ποποιήθηκε μεταγενέστερα, που αφορούσε στη σύστα ση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Σιδηροκάστρου» στο Δήμο Σιδηροκάστρου του Νομού Σερρών, ως εξής: α) Σε όλα τα άρθρα όπου αναφέρονται οι φράσεις «ν. 1065/1980», «π.δ. 323/1989» και «π.δ. 410/1995» αντικαθί στανται με την φράση «ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)». β) Ως προς την παρ. 4α της συστατικής πράξης που αφορά την επιχορήγηση του Ν.Π. από το Δήμο: Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Σιδηροκάστρου καθο ρίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ. γ) Ως προς την παρ. 6 της συστατικής πράξης που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: Τέσσερεις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι δύο (2) προέρχονται από τη μειοψηφία. Τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Σιδηροκάστρου με ειδικές γνώσεις ή ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική εμπειρία ή θα σχετίζονται γενικότερα με τις δράσεις και τους σκοπούς του νομικού προσώπου. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σιδη ροκάστρου ύψους ,00 ευρώ για το έτος 2007 και ,00 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Για την αντιμετώπιση της έχει εγγραφεί στον προϋπολογι σμό του Δήμου, έτους 2007 και στον ΚΑ του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επιχορήγηση Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Σιδηροκάστρου». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. ΕΣ/3679/ (Φ.Ε.Κ. 190/τ.Β / ) απόφαση του Νομάρχη Σερρών όπως τρο ποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αριθ. Απόφασης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Σέρρες, 28 Νοεμβρίου 2007 Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ (8) Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης πα ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Με την υπ αριθμ. 1277/Π 14/4/00001/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της Εταιρείας «ΠΑΠΑΣΑΒ ΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονά δας κατασκευής ειδών αλουμινίου και σιδήρου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γενναδίου του Δήμου Νοτίας Ρόδου της νήσου Ρόδου της Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου. ποσό των ,00. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των διακο σίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πενήντα Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 50,00 % του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκατόν πενή ντα χιλιάδων πενήντα Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί

6 33366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποσοστό 25,09% του συνολικού ύψους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε πρέπει να είναι υποχρεωτικώς κεφα λαιοποιημένο. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συ νόλου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πενήντα Ευρώ ( ,00 ). Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7 του Ö (9) Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λει τουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙ ΚΟΣ ΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Με την υπ αριθμ. 1275/Π 14/1/107/Ν. 2601/98/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΣ ΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που αναφέρεται στην μετατροπή διατηρητέου κτίσματος σε Ξενοδοχείο, Α τάξης, δυναμικότητας 10 κλινών στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρόδου της νήσου Ρόδου της Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου. ποσό των ,00. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των εκα τόν τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 45,00% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκατόν εξή ντα έξι χιλιάδων εκατόν Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 55,00 % του συνολικού ύψους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε πρέπει να είναι υποχρεωτικώς κε φαλαιοποιημένο Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (52.200,00 ). Από το παραπάνω ποσό, ποσό ίσο με το 4 θα παρα κρατηθεί σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 22 του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. 81/ ). Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7 του (10) Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΥΚΟΣ ΜΠΗΤΣ ΑΕ». Με την υπ αριθμ. 1278/Π 14/4/00018/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αι γαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΥΚΟΣ ΜΠΗΤΣ ΑΕ» που αναφέρε ται στον εκσυγχρονισμό του Ξενοδοχείου PEKOS BEACH, 3* (Β τάξης), δυναμικότητας 210 κλινών και εκσυγχρονιζόμενης δυναμικότητας 57 δωματίων 120 κλινών στην θέση Πεύκοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Λίνδου του Δήμου Λινδίων της νή σου Ρόδου της Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου. ποσό των ,00. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των επτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 50,00 % του ενισχυ όμενου κόστους της επένδυσης. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των επτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 50,00 % του συνολικού ύψους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε πρέπει να είναι υποχρεωτικώς κεφαλαιοποιημένο Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων μιας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι Ευρώ ( ,00 ). Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7 του (11) Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λει τουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ». Με την υπ αριθμ. 1280/Π 14/4/00004/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αι γαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου MONTEMAR 3* (Β τάξης) δυναμικότητας 100 κλινών στην θέση Λοθιάρικα του Δημοτικού Διαμερίσματος Λάρδου του Δήμου Λινδίων της νή σου Ρόδου της Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου. ποσό των ,00.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των επτα κοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 50,00 % του ενισχυ όμενου κόστους της επένδυσης. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 26,18 % του συνολικού ύψους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε πρέπει να είναι υποχρεωτικώς κεφαλαιοποιημένο. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπο λοίπου της επιχορήγησης ποσού τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ ( ,00 ). Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7 του (12) Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης πα ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΠΙΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Με την υπ αριθμ. 1282/Π 14/1/125/Ν. 2601/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΠΙΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που ανα φέρεται στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στην θέση Ζαφείρι του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλυθιών του Δήμου Καλλιθέας της νήσου Ρόδου της Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου. ποσό των ,00. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των τρι ακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) που απο τελεί ποσοστό 40,00 % του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων ογδό ντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 42,22 % του συνολικού ύψους της επένδυσης που πραγματοποιήθη κε πρέπει να είναι υποχρεωτικώς κεφαλαιοποιημένο. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό 40,00 % επιδότησης επιτοκίου για τα έξι (6) πρώτα χρόνια από την ανάληψη της πρώτης δόσης του δανείου Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν σαράντα τεσ σάρων χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ). Από το παραπάνω ποσό, ποσό ίσο με το 4 θα παρα κρατηθεί σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 22 του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. 81/ ). Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7 του (13) Πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν δυσης της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΓΓΕ ΛΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Α.Ε.». Με την υπ αριθμ. 1274/Π14/1/98/Ν.2601/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Α.Ε.», η οποία είχε υπα χθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 με την υπ αριθμ. 815/Π14/1/98/Ν.2601/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντι κείμενο τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και την μετατροπή του ξενοδοχείου ANGELA Β τάξης δυναμικότητας 118 κλινών, σε μονάδα επιπλωμένων δι αμερισμάτων Β τάξης δυναμικότητας 104 κλινών στον δήμο Ρόδου, της νήσου Ρόδου, του Νομού Δωδεκανή σου, και ολοκληρώθηκε με την υπ αριθμ. 753/Π14/1/98/ Ν.2601/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου 20% της επιχορήγησης ποσού πενήντα μίας χιλιάδων Ευρώ ( ). Από το παραπάνω ποσό, ποσό ίσο με το 4 θα πα ρακρατηθεί σύμφωνα με την παρ. 22, του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ 81/ ). επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 σε συνεδρίαση της στις (14) Ανάκληση της υπ αριθμ. 428/Π14/4/00028/Ν. 3299/04/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Πε ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. 1273/Π14/4/00028/Ν.3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου ανακλήθηκε η υπ αριθμ. 428/Π14/4/00028/ Ν.3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως ισχύει, με την οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυση της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α.Ε.», αφ ότου ίσχυσε.

8 33368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 σε συνεδρίαση της στις Ö (15) Έγκριση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού από την Εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. Α 206) όπως συμπληρώθηκαν με εκείνες του άρθρου 20 παρ. 1β του ν. 2738/1997 (Φ.Ε.Κ. Α 180) και τις συν/νες δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της Π.Υ.Σ 33/ Τα υπ αριθμ. οικ / και 28077/ έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ. 3. Την από συναφθείσα μεταξύ Ν.Α Εύβοιας Δή μου Διρφύων και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» προγραμ ματική σύμβαση, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΕ» στις υπηρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας. 4. Την υπ αριθμ. 83.5/ απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», περί πρόσληψης είκοσι τριών (23) καθαριστριών, με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες. 5. Την από βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της Ν.Α. Εύβοιας. 6. Την από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρε σίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΞΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». 7. Την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του έργου «Καθαρισμός των γραφείων Υπηρεσιών της Ν.Α. Εύ βοιας 2008», αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» είκοσι τριών (23) καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την υλοποίηση από την εταιρεία του έργου «Καθαρισμός των γραφείων των Υπηρεσιών της Ν.Α. Εύβοιας 2008». 2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι οκτώ (8) μήνες και με προκαλούμενη δαπάνη ,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από την επιχείρηση. 3. Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικα σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 28), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 9 του ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 220). 4. Λαμία, 20 Νοεμβρίου 2007 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ * * (16) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού» στη Βεντούρη Ελένη του Ιωάννη. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 9520/ απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Βεντούρη Ελένη του Ιωάννη. Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΟΛΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ Ö (17) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Κοσσαρά Όλγα του Νικολά ου, κάτοικο Αιγίου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Με την υπ αριθμ /2007 απόφαση χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Κοσσαρά Ολγα του Νικολάου, κά τοικο Αιγίου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (18) Στην υπ αριθμ. Φ.30201/29329/4495/ απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: «Κατανομή θέσεων και προσωπικού του Ταμείου Πρόνοιας και Ασθένειας Εργαζομένων στα Λιμάνια μεταξύ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια.», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2291/ τεύχος Β, γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «ΣΤΡΟΥΝΤΥΝΚΟΒΑ ΠΑΡΘΕΝΑ», Στο σωστό: «ΣΤΟΥΝΤΥΝΚΟΒΑ ΠΑΡΘΕΝΑ». (Από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (19) Στην υπ αριθμ /2007 απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (τ.β ) 1820/ διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «...δαπάνη 17136,00...» Στο ορθό, «...δαπάνη 17136,00 στον Κ.Α και 17136,00 στον Κ.Α ». Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΩΜΟΥΛΙΑΣ (20) Στην υπ αριθμ. 271/ απόφαση του Νομάρχη Ημα θίας για Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών στο Νομό Ημαθίας η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2260/Β / ως προς την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «Με την 271/ Απόφαση...», Στο ορθό: «Με την 271/ Απόφαση...». Με εντολή Νομάρχη Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2485 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητι κό Οργανισμό Δήμοι Κηφισιάς....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση του Μοντσενιγείου Κληροδοτήματος που διαχειρίζεται ο Δήμος Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1697 22 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «SYGROU PARK AVENUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2035 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2368 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/37345/0004/4 6 2010 (ΦΕΚ 784/Β/4 6 2010) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2591 19 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 949 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 2 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1970 8 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αρ γυρούπολης.... 1 Έγκριση σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 521 27 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52138/2003 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 18 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1345 31 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 6 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημό σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα