ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη."

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή ε ζεσξία νξίδεη όηη ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε θαη επίπεδα κάζεζεο. Η ζεκαζία απηήο ηεο ηαμηλόκεζεο είλαη όηη θάζε δηαθνξεηηθόο ηύπνο απαηηεί δηαθνξεηηθά είδε δηδαζθαιίαο. Ο Gagne πξνζδηνξίδεη πέληε θύξηεο θαηεγνξίεο κάζεζεο: πξνθνξηθή, πιεξνθόξεζεο, πλεπκαηηθώλ δεμηνηήησλ, γλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ, θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξάο. Γηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο είλαη απαξαίηεηεο γηα θάζε ηύπν κάζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ δηδαζθαιία γλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ, πξέπεη λα δνζεί ε επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ ιύζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα. Αληίζηνηρα γηα λα κάζνπλ ζπκπεξηθνξέο, νη καζεηέο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ έλα αμηόπηζην πξόηππν ή πεηζηηθά επηρεηξήκαηα. Ο Gagne δείρλεη όηη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε πλεπκαηηθώλ δεμηνηήησλ κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ ζε κηα ηεξαξρία αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηα: αλαγλώξηζε θηλήηξσλ, παξαγσγή απαληήζεσλ, αθνινπζία δηαδηθαζίαο, ρξήζε ηεο νξνινγίαο, δηαθξίζεηο, ζρεκαηηζκόο ελλνηώλ, εθαξκνγή θαλόλσλ θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο. Η πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο ηεξαξρίαο είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο κάζεζεο ζε θάζε επίπεδν. Οη πξνϋπνζέζεηο πξνζδηνξίδνληαη θάλνληαο αλάιπζε ησλ ζηόρσλ ηεο κάζεζεο-εθπαίδεπζεο. Οη ηεξαξρίεο κάζεζεο παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηελ αθνινπζία ησλ νδεγηώλ. Δπηπιένλ, ε ζεσξία πεξηγξάθεη ελλέα εθπαηδεπηηθέο εθδειώζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο: (1) έιμε πξνζνρήο (αληίιεςεο) (2) πξνζδηνξηζκόο ζηόρνπ (πξνζδόθηκν) (3) αλάθιεζε ηεο πξνγελέζηεξεο κάζεζεο (αλάθηεζε) (4) παξνπζίαζε ηνπ εξεζίζκαηνο (επηιεθηηθή αληίιεςε) (5) παξνρή θαζνδήγεζεο ζηελ κάζεζεο (ζεκαζηνινγηθή θσδηθνπνίεζε) (6) ζπιινγή απνηειεζκάησλ επίδνζεο (αληαπόθξηζε) (7) παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο (ελίζρπζε) (8) αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο (αλάθηεζε) (9) ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο κεηαθνξάο (γελίθεπζε). Οη εθδειώζεηο απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ή λα εμαζθαιίδνπλ ηηο αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε κάζεζε θαη λα ρξεζηκεύνπλ σο βάζε γηα ην ζρεδηαζκό δηδαζθαιίαο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ (Gagne, Briggs & Wager, 1992).

2 Δκβέιεηα/Δθαξκνγή: Δλώ ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ Gagne θαιύπηεη όιεο ηηο πηπρέο ηεο κάζεζεο, ην επίθεληξν ηεο ζεσξίαο αθνξά ηηο πλεπκαηηθήο δεμηόηεηεο. Η ζεσξία έρεη εθαξκνζηεί ζην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο (Gagne & Driscoll, 1988). Σηελ αξρηθή ηνπ ζύλζεζε (Gagne, 1 962), ηδηαίηεξε πξνζνρή δόζεθε ζηελ αθξηβή αθνινπζία ησλ βεκάησλ ηεο ζεσξίαο. Ο Gagne (1987) αλαθέξεηαη ζην ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερλνινγηώλ ζηε κάζεζε. Παξάδεηγκα: Τν αθόινπζν παξάδεηγκα παξνπζηάδεη κηα ζεηξά δηδαζθαιίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ελλέα εθπαηδεπηηθέο εθδειώζεηο γηα ηνλ ζηόρν: ηεο αλαγλώξηζε ελόο ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ: 1. Έιμε ηεο πξνζνρήο - δείμε πνηθηιία ηξηγώλσλ ζε ππνινγηζηή 2. Πξνζδηνξηζκόο ζηόρνπ ζέζε εξώηεκα: "Τη είλαη έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν;" 3. Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο κάζεζεο - επαλεμέηαζε νξηζκνύο ηξηγώλσλ 4. Παξνπζίαζε εξεζίζκαηνο δώζε νξηζκό ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ 5. Παξνρή θαζνδήγεζεο - δείμε ζην καζεηή πώο λα δεκηνπξγήζεη ηζόπιεπξν 6. Σπιινγή επηδόζεσλ - δήηεζε από ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 5 δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα 7. Παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο - έιεγμε όια ηα παξαδείγκαηα σο νξζά / εζθαικέλα 8. Αμηνιόγεζε επηδόζεσλ - δώζε βαζκνινγία 9. Δλίζρπζε ζπλνρήο/κεηαθνξάο δείμε εηθόλεο αληηθεηκέλσλ θαη δήηεζε από ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηζόπιεπξα ηξίγσλα Ο Gagne (1985, θεθάιαην 12) παξέρεη παξαδείγκαηα ησλ εθδειώζεσλ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. Αξρέο: 1. Γηαθνξεηηθέο νδεγίεο απαηηνύληαη γηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 2. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν επηδξνύλ νη εθδειώζεηο ηεο κάζεζεο ζηνλ καζεηή, νξίδνπλ θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο κάζεζεο. 3. Οη εηδηθέο δξάζεηο πνπ νξίδνπλ εθπαηδεπηηθά γεγνλόηα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε δηαθνξεηηθό ηύπν καζεζηαθνύ απνηειέζκαηνο. 4. Οη ηεξαξρίεο κάζεζεο νξίδνπλ ηηο πλεπκαηηθέο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζνύλ θαη κηα αθνινπζία νδεγηώλ. Βηβιηνγξαθία: Gagne, R. (1962). Military training and principles of learning. American Psychologist, 17, Gagne, R. (1985). The Conditions of Learning (4th ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston. Gagne, R. (1987). Instructional Technology Foundations. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc. Gagne, R. & Driscoll, M. (1988). Essentials of Learning for Instruction (2nd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

3 Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4th Ed.). Fort Worth, TX: HBJ College Publishers. Σρεηηθέο Ιζηνζειίδεο: Οη παξαθάησ ζειίδεο παξέρνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Gagne θαη ηελ έξεπλα ηνπ:

4 1. Έλξη Πποζοσήρ Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα θεξδίζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε από ηελ αξρή. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ρξήζε ήρσλ, κνπζηθήο, βίληεν, παξάζεζε ζρεηηθώλ ηίηισλ ( headlines), ή κε ηελ πξνβνιή εξσηήζεσλ. Αθνινπζνύλ κεξηθά παξαδείγκαηα: Δπικεθαλίδερ Κειμένυν Οη επηθεθαιίδεο κπνξνύλ λα πιεξνθνξήζνπλ γξήγνξα ην ρξήζηε γηα ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ Γπαθικά και Animations Τα γξαθηθά θαη ηα animations αποηελούν ένα πολύ διαζκεδαζηικό και εςσάπιζηο ηπόπο για να κενηπίζοςμε ηην πποζοσή ηος σπήζηη.

5 Δπυηήζειρ Γεληθά νη εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα απνηηκήζεη ν ρξήζηεο ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ ηνπ. 2. Μαθηζιακοί ζηόσοι Οη καζεζηαθνί ζηόρνη ηνπ e-book πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη γηα ηνλ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη από ηελ αξρή ηα ζέκαηα πνπ ζα δηδαρζεί. Γηα παξάδεηγκα

6 Απηόο ν νδεγόο ζα ζαο δείμεη πώο λα ρξεζηκνπνηείηαη απνδνηηθά ηα ειεθηξνληθά βηβιία. (Η μοπθολογία είναι ζύμθυνη με ηην θευπεία ηος Gagne) Παξνπζηάδεη πώο λα θεξδίζεηε ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε Παξνπζηάδεη ηελ αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο ηνπ ρξήζηε Παξνπζίαδε πώο λα δεκηνπξγείηαη αιιειεπηδξαζηηθά καζήκαηα πνπ λα πεξηέρνπλ: o Κείκελν o Γξαθηθά o Μεηαθξάζεηο o Ήρνη o Μνπζηθή o Quizzes Παξνπζηάδεη πώο λα δεκηνπξγείηε: o ΗΤΜL ηζηνζειίδεο o JavaScript o DΗΤΜL ηζηνζειίδεο Παξνπζηάδεη πώο λα πάξεηε έλα Domain Name θαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηζηνζειίδα.

7 3. Ανάκληζη Ππογενέζηεπηρ Μάθηζηρ Ο ρξήζηεο πξηλ μεθηλήζεη ηα καζήκαηα θαιείηαη λα εθηππώζεη ην αθόινπζν εξσηεκαηνιόγην. Δπίζεο όηαλ νινθιεξώζεη ηα καζήκαηα θαιείηαη μαλά λα ζπκπιεξώζεη ην εξσηεκαηνιόγην θαη λα ην ζπγθξίλεη κε ην πξνεγνύκελν.

8 4. Παποςζίαζη ηος Πεπιεσομένος Μεηαηποπή κειμένος ζε μοπθή ιζηοζελίδαρ Αο ππνζέζνπκε όηη ζέινπκε λα κεηαηξέςνπκε ην παξαθάησ θείκελν ζε ηζηνζειίδα. Mobile E-Novative Use of E-learning Technologies The project "Mobile E-Novative Use of E-learning Technologies (MENUET)" is based on the experience and innovative ideas developed in the frame of the project "Effective Didactical Use of E- books/e-textbooks as Innovative Delivering Media" (EDUET) and Innovative E-Learning Content for the Modernization of Environmental Education and VocAtional Training in Europe (ELEVATE) by MULTIMEDIA SUNSHINE LTD., U.K Visit the project web site here. Τν θείκελό καο κεηά ηελ πξνζζήθε HTML εηηθεηώλ. <h1>mobile E-Novative Use of E-learning Technologies</h1> <div align="center"> <img src="menuetl.gif"> <img src="leonardol.png"> <br> </div> <p> The project <b>"mobile E-Novative Use of E-learning Technologies (MENUET)"</b> is based on the experience and innovative ideas developed in the frame of the project <i>effective Didactical Use of E-books/E-textbooks as Innovative Delivering Media</i> (EDUET)and <i>innovative E-Learning Content for the Modernization of Environmental Education and VocAtional Training in Europe</i> (ELEVATE) by MULTIMEDIA SUNSHINE LTD., U.K </p> Visit the project web site <a href="http:// /menuet/">here</a>. Τν θείκελό καο όπσο ζα πξνβάιιεηαη από ηνλ θπιινκεηξεηή.

9 Μicrosoft Word Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Microsoft Word είλαη ν πην δεκνθηιήο επεμεξγαζηήο γηα αλάπηπμε θαη κνξθνπνίεζε θεηκέλσλ θαη εγγξάθσλ θαη έρεη αλαπηπρηεί από ηελ εηαηξεία Microsoft θαη πξνζθέξεη πνιιέο επηινγέο θαη δπλαηόηεηεο ζηνλ ζπγγξαθέα. Πποζθήκη γπαθικών Αλ απνθόςνπκε ην θείκελν θαη ην θάλνπκε επηθόιιεζε ζην WORD, Μπνξνύκε λα κνξθνπνηήζνπκε ην θείκελν. Αθνύ θηηάμακε ην e-book κε ηα πεξηερόκελα ηνπ, κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία. Πποζθήκη εικόνυν Αλ απνθόςνπκε ην θείκελν θαη ην θάλνπκε επηθόιιεζε ζην WORD, Μπνξνύκε λα κνξθνπνηήζνπκε ην θείκελν. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κηα εηθόλα εδώ Αθνύ θηηάμακε ην e-book κε ηα πεξηερόκελα ηνπ, κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία.

10 Clip Art Αλ απνθόςνπκε ην θείκελν θαη ην θάλνπκε επηθόιιεζε ζην WORD, Μπνξνύκε λα κνξθνπνηήζνπκε ην θείκελν. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κηα εηθόλα Αθνύ θηηάμακε ην e-book κε ηα πεξηερόκελα ηνπ, κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε Clip Art Μεηαηποπή κειμένος WORD ζε PDF Υπάπσοςν διαθέζιμα διάθοπα πακέηα πος επεκηείνοςν ηιρ δςναηόηηηερ ηος Microsoft office. Για παπάδειγμα μποπούμε να καηεβάζοςμε και να εγκαηαζηήζοςμε ηο πακέηο pdf995 ώζηε να μποπούμε να μεηαηπέποςμε ηα έγγπαθα μαρ ζε μοπθή pdf.

11 Μεηαηποπή WORD ζε HTML Δπίζηρ μποπούμε να μεηαηπέτοςμε ηα word απσεία μαρ ζε μοπθή html ώζηε να είναι πποζπελάζιμα μέζυ ηος θςλομεηπηηή μαρ. Μεηάθπαζη Έλα αθόκα ρξήζηκν εξγαιείν είλαη ην «google translate» ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ. Με ην εξγαιείν απηό κπνξνύκε λα κεηαθξάδνπκε εύθνια θαη γξήγνξα ηα αξρεία καο ζε άιιεο γιώζζεο.

12 Τν θείκελό καο κεηαθξαζκέλν ζηα Γαιιηθά Microsoft Excel Σηελ επόκελε εηθόλα παξνπζηάδεηαη έλα excel αξρείν πνπ δείρλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ελόο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Τν Microsoft Excel καο πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη επηινγέο. Γηα παξάδεηγκα καο βνεζάεη λα κεηαηξέςνπκε πνιύ απιά ηα έγγξαθα καο ζε HTML κνξθή θαη λα είλαη έηζη πξνζπειάζηκν ζην δηαδίθηπν. Γηα λα θάλνπκε ηελ κεηαηξνπή απηή, πξέπεη λα επηιέμνπκε ζην Office κελνύ ηελ επηινγή απνζήθεπζε σο από ηελ ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί λα επηιέμνπκε άιιεο κνξθέο θαη ηέινο από ηελ ιίζηα απνζήθεπζε σο ηύπνπ ηελ επηινγή ηζηνζειίδα. Τν excel αξρείν καο ζα έρεη απνζεθεπηεί ζε html κνξθή.

13 Μεηαηποπή απσείος Excel ζε HTML Σην κελνύ επηιέγνπκε ηελ επηινγή «Απνζήθεπζε σο ηζηνζειίδα» Μεηάθπαζη Τν έγγξαθν excel πνπ δεκηνπξγήζακε κεηαθξαζκέλν ζηα Γαιιηθά. Αλληλεπιδπαζηικά Γπαθήμαηα Excel - ActiveX Controls Excelets

14 Σην πξόγξακκα Microsoft Excel, εκθαλίδεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ ActiveX. Μέζσ ησλ εξγαιείσλ, ζηελ design δηαδηθαζία απηώλ, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θνπκπηά, κελνύ, checkboxes, εηθόλεο, γξαθηθά ζην excel έγγξαθν καο. Οινθιεξώλνληαο ηελ δηαδηθαζία ηνπ Design ηα εξγαιεία πνπ πξνζζέζακε παίξλνπλ κνξθή θαη δίλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο δπλαηόηεηεο ζην excel-excelet έγγξαθν. Tα Excelets αξρεία είλαη αιιειεπηδξαζηηθά Excel αξρεία ηα νπνία κπνξεί λα πεξηέρνπλ καζεκαηηθά κνληέια θαη ηύπνπο. Ο ζπγγξαθέαο κπνξεί λα αιιάμεη ηηκέο ζηα δεδνκέλα ηνπ, θαη ακέζσο ηα γξαθήκαηα ζα αλαλεσζνύλ. Υπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα αξρείσλ Excelets ζην βηβιίν ηνπ menuet Energy Saving and Environmental Protection Course.

15 Powerpoint Τν Microsoft Powerpoint πεξηέρεη επίζεο ηελ εξγαιεηνζήθε ActiveX, επηηξέπνληαο ηελ ρξήζε καζεκαηηθώλ ζην Powerpoint Ήσοι Κάιπςε Φσλήο (wavs) κπνξεί λα παξαρζεί κε ρξήζε ηνπ Windows Sound Recorder Μοςζική Τν WavePad είλαη έλαο εμαηξεηηθόο επεμεξγαζηήο ήρνπ Or you may record voiceovers directly in a slide in Powerpoint itself. Insert - Movies and Sounds - Record Sound. Σηνλ ηζηηαθό ηόπν Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε αξρεία wav από αξρεία txt. Υπάξρνπλ πνιιά αξρεία κνπζηθήο (midi, wav, mpeg) δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν (π.ρ. Microsoft Clip Art gallery, Μεηαθπάζειρ Flash Βίνηεο Με ρξήζε ηνπ Google Toolbar κπνξεί λα κεηαθξαζηεί κηα ζειίδα. Από ηελ κεηάθξαζε κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα παξαρζνύλ αξρεία θσλήο ζε Ιζπαληθά, Ιηαιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά θαη άιιεο γιώζζεο: Τν PowerconverterXP κεηαηξέπεη παξνπζηάζεηο Powerpoint ζε δηαδξαζηηθά αξρεία Flash Δπεξεπγαζία Βίνηεο Υπάξρνπλ αξθεηέο νηθνλνκηθέο θάκεξεο πνπ κπνξνύλ λα παξάγνπλ πςειήο πνηόηεηαο βίληεν γηα ρξήζε ζε δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο. Τα βίληεν κπνξνύλ εύθνια λα επεμεξγαζηνύλ κε επεμεξγαζηέο βίληεν όπσο ν Windows Movie Maker.

16 HTML Η γιώζζα HTML (Hypertext Markup Language) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο. Τν E-Book ηνπ MENUET καο εμεγεί βήκα-βήκα πσο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηζηνζειίδεο κε ηελ γιώζζα ΗΤΜL

17 DTHML H γιώζζα DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε δπλακηθέο ηζηνζειίδεο. Τν E-Book ηνπ MENUET καο εμεγεί βήκα βήκα πσο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηζηνζειίδεο κε ηελ γιώζζα ΗΤΜL

18 5. Παποσή Καθοδήγηζηρ ζηην Μάθηζη Απηό ην E-Book γηα ηελ Αλνηρηή θαη Απνκαθξπζκέλε Ηιεθηξνληθή Μάζεζε έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ έθδνζε 6 ηνπ Microsoft Internet Explorer γηα Netbooks. Πξηλ μεθηλήζεηε, κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ην Google Toolbar ώζηε λα κπνξέζεηε λα κεηαθξάζεηε ην E-Book ζε πνιιέο μέλεο γιώζζεο. Απαιηήζειρ Λογιζμικού Windows Microsoft Internet Explorer Powerpoint Excel κε ActiveX Controls PDF Reader Flash Player

19 6. Σςλλογή Επιδόζεων Η ζπιινγή επηδόζεσλ είλαη ζεκαληηθό βήκα γηα έλαλ αιιειεπηδξαζηηθό νδεγό. Ο δηδάζθνλ πξέπεη λα βξεη εξσηήζεηο κε βάζε ηνπο ζηόρνπο θαη λα ηηο παξνπζηάζεη ζηνλ καζεηή κε ηελ κνξθή αιιειεπηδξαζηηθώλ αζθήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα νη αζθήζεηο κπνξεί λα είλαη ηεο κνξθήο: Δπυηήζειρ Τι είναι ένα απσείο excel και γιαηί σπηζιμοποιείηαι? Τι ζημαίνοςν ηα απσικά DHTML? Τι ζημαίνοςν ηα απσικά FTP? Τι σαπακηηπιζηικά έσει ηο web 2.0? Τι ζημαίνοςν ηα απσικά LMCS? Δπυηήζειρ Πολλαπλών επιλογών

20 7. Αλληλεπίδπαζη και ανάδπαζη με ηον σπήζηη Γηα θάζε εξώηεζε πνπ απάληεζε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί ε ζσζηή απάληεζε θαη αλ είλαη δπλαηόλ κηα ζύληνκε εμήγεζε. Γηα παξάδεηγκα ελεκεξώλνπκε ηνλ ρξήζηε όηη ε απάληεζή ηνπ δελ ήηαλ ζσζηή. Λάθορ Απάνηηζη Συζηή Απάνηηζη

21 8. Αξιολόγηζη σπήζηη και Επανεξέηαζη. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπκε ηνλ ρξήζηε γηα ηηο επηδώζεηο ηνπ θαη ην score πνπ έπηαζε. Δπίζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δνζεί ζηνλ ρξήζηε ε δπλαηόηεηα λα θάλεη επαλάιεςε θαη λα δνθηκάζεη μαλά. Παξάδεηγκα αιιειεπηδξαζηηθώλ αζθήζεσλ: Δπίδνζε ρξήζηε

22 Δπανεξέηαζη

23 9. Ενίζσςζη Σςνοσήρ/Μεηαθοπάρ Μπνξείηε λα αληηγξάςεηε ηνλ νδεγό ζε CD-ROM, Memory Stick ή ζε mp3 player, αιιά ην θαιύηεξν είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο Φπήζιμοι Σύνδεζμοι Get a Web-site Share Information Total Commander FileZilla SmartFTP WEB 2.o Δκπαιδεςηικά Σςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Υλικού (Content Management Systems) Έλα LCMS είλαη ινγηζκηθό γηα ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ κάζεζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Παξέρεη ζε πξνγξακκαηηζηέο, ζπγγξαθείο, εθπαηδεπηηθνύο ζρεδηαζηέο θαη εηδηθνύο ηα κέζα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πεξηερνκέλνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη πεξηνξίδεη άζθνπεο πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε ήδε ππάξρνληνο ινγηζκηθνύ. Βαζηθά επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ιύλνπλ ηα LCMS: θεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο θαη νξγάλσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε, ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο γηα γξήγνξα θαη ζπκππθλσκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάπηπμεο, αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο γύξσ από ηε ζπγθέληξσζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δεκνζίεπζε / ζήκαλζε / παξάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. Αληί γηα ηελ αλάπηπμε νιόθιεξσλ νδεγώλ καζεκάησλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο γηα πνιιαπινύο απνδέθηεο, έλα LCMS παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη αλαδεκνζηεπζνύλ γηα δηάθνξα αθξναηήξηα, δηαηεξώληαο εθδόζεηο θαη ηζηνξηθό. Τα αληηθείκελα πνπ απνζεθεύνληαη θεληξηθά κπνξνύλ λα είλαη δηαζέζηκα ζε πξνγξακκαηηζηέο θαη εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε όιε ηελ επηρείξεζε γηα ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Απηό εμαιείθεη ην λα επαλαιεθζνύλ νη πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο θαη επηηξέπεη ηελ γξήγνξε ζπγθέληξσζε πξνζαξκνζκέλνπ πεξηερόκελνπ.

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα