Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη Αρ. Πρωτ.9387

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη Αρ. Πρωτ.9387 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ - ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΟΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΕ iα Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) σύµφωνα µε το απόσπασµα του Πρακτικού της υπ αριθµ. 8 ης / (θέµα έκτακτο7o) Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση µε την διαδικασία της συλλογής προσφορών των Υπεργολαβιών και των έµµεσων- άµεσων δαπανών για την εκτέλεση των δράσεων του εγκεκριµένου έργου «Τοπικό Σχέδιο Ενσωµάτωσης πρώην Χρηστών στην Αγορά Εργασίας του Ν. Θεσσαλονίκης». Συνολικός Προϋπολογισµός δαπάνης ,88 µε τον Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης θα διενεργηθεί στις , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Θ. σύµφωνα µε την υπ αριθµ.2 η / απόφαση του.σ. που αφορά την έγκριση συµµετοχής στο πρόγραµµα «Τοπικό Σχέδιο Ενσωµάτωσης πρώην Χρηστών στην Αγορά Εργασίας του Ν. Θεσσαλονίκης», την υπ αριθµ.4 η / απόφαση του.σ Θέµα 46 ο «Έγκριση παράτασης Προγράµµατος και ανάθεσης υπεργολαβιών και έµµεσων δαπανών για το εγκεκριµένο έργο «Τοπικό Σχέδιο Ενσωµάτωσης πρώην Χρηστών στην Αγορά Εργασίας του Ν. Θεσσαλονίκης, του Ν. 2889/2001, του Π.. 118/2007, του Ν. 2286/1995, του Ν. 4281/2014 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος, πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο έως τις ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µ.µ., στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου (Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τ.Κ ). Όλα τα έγγραφα της διαδικασίας θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εξήντα (60) ηµέρες Τα έντυπα και οι όροι της διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων, οι οποίοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιµες ηµέρες από τις 7:30 π.µ. έως 14:00 µ.µ., στο τηλ (αρµόδιοι υπάλληλοι: Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Ταχµατζίδου Αλεξάνδρα) Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος. Θεσσαλονίκη Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα είναι πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο (επί ποινή απόρριψης) και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει ευκρινώς: Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, το είδος της διαδικασίας, το αντικείµενο της ανάθεσης καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Ο κύριος Φάκελος προσφοράς περιλαµβάνει τρεις διακριτούς σφραγισµένους φακέλους, ήτοι Α) Σφραγισµένο φάκελο ικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα. Β) Σφραγισµένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους σύµφωνα µε το υπόδειγµα που αναφέρεται στο Παράρτηµα Β Πίνακας Συµµόρφωσης της παρούσης διαδικασίας. Στη στήλη «Απάντηση» συµπληρώνεται η λέξη «ναι» ή «όχι», ανάλογα µε το αν ο υποψήφιος ανάδοχος συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των αιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών του έργου. Η καταφατική συµπλήρωση του πίνακα της Τεχνικής Προσφοράς, σε όλα τα πεδία της, αποτελεί προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισµού από τη διαδικασία ανάθεσης. Γ) Σφραγισµένο φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς. Για τη συµπλήρωση της οικονοµικής προσφοράς τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι χρησιµοποιούν το έντυπο του Παραρτήµατος Γ («Πρότυπο Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς») της παρούσας (σηµ.: στο έντυπο, οι υποψήφιοι ανάδοχοι αναφέρουν για κάθε προµήθεια και υπηρεσία ξεχωριστά την προσφερόµενη τιµή). ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα νόµιµης επαγγελµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, µε συνάφεια στο προκηρυσσόµενο έργο. 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρά γραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Οι συµµετέχοντες στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε την συλλογή προσφορών, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη την προσφορά τους. 2

3 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διαδικασίας ή της προσφοράς. Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές για το σύνολο των άµεσων έµµεσων δαπανών ή για το σύνολο των υπεργολαβιών ή για το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. 3. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 4. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιονδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. Οι τιµές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (), ο οποίος βαρύνει το Έργο. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή χωρίς τον Η τιµή είναι δεσµευτική καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αυτής και θα δίδεται ως εξής: - µε κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον - Το ποσοστό επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το ζητούµενο έργο. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για την παρεχόµενη υπηρεσία, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση από την επιτροπή αξιολόγησης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση. Η Επιτροπή αριθµεί, αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών και µονογράφει ανά φύλλο το περιεχόµενο τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των συµµετεχόντων, δηλαδή των προσφορών τους προς του όρους της διαδικασίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τις Τεχνικές προσφορές και αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των συµµετεχόντων που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους συµµετέχοντες επί των υποβληθέντων στοιχείων. 5. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα - Σχέδιο σύµβασης) και οποιαδήποτε άλλα έξοδα. Ο επί τοις % στον οποίο υπάγεται το ζητούµενο έργο βαρύνει το Νοσοκοµείο. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος. 3

4 6. Η κατακύρωση θα γίνει στον συµµετέχοντα µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές. 7. Ο µειοδότης ανάδοχος, µετά την απόφαση του.σ. κατακύρωσης της διαδικασίας, η οποία θα του ανακοινωθεί εγγράφως, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, το κείµενο της οποίας (σχέδιο σύµβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διαδικασία (Παράρτηµα ). 8. Η σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον µειοδότη ανάδοχο, θα έχει διάρκεια τριών (3) µηνών. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) Πραγµατοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόµενοι συµβατικοί έλεγχοι, β) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρώθηκαν όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης και θα του επιβάλλονται όλες οι νόµιµες κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.. 118/ H πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από το Ψ.Ν.Θ., σε βάρος των πιστώσεών του προγράµµατος, µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας του έργου που παρείχε και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ ( ), αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). Η παραλαβή του έργου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ψ.Ν.Θ. 10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν µπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκοµείου, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου 11. Στην προσφορά τους οι ενδιαφερόµενοι θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα: Συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και για κάποιο από τα αδικήµατα: της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, β) δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, δ) δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό, ότι υπήρξαν συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών της υποχρεώσεων 4

5 έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα, ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους και ε) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 12. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν πρότερη εµπειρία σε δράσεις µε συνάφεια στο προκηρυσσόµενο έργο. 13. Η υλοποίηση του έργου του αναδόχου θα έχει καταληκτική ηµεροµηνία την , µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 14. Όλοι οι όροι της παρούσας διαδικασίας κηρύσσονται ουσιώδεις και απαράβατοι. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Το πλήρες κείµενο της διαδικασίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.psychothes.gr) στο link ιαύγεια Περίληψη της παρούσας έχει αναρτηθεί: 1) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου και 2) έχει αποσταλεί µε στην ιοίκηση της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας). Ακολουθούν τα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διαδικασίας : 1) Παράρτηµα Α : Τεχνικές προδιαγραφές 2) Παράρτηµα Β : Πίνακας Συµµόρφωσης 3) Παράρτηµα Γ : Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 4) Παράρτηµα : Σχέδιο Σύµβασης. Θεσσαλονίκη Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 5

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α (Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διαδικασίας) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ - ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΟΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΕ iα Σηµείωση: Οι τιµές που αναγράφονται στους Πίνακες των τεχνικών Προδιαγραφών είναι ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση οι προσφερόµενες τιµές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ενδεικτικές. ΑΡΓΩ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ ράση 25:Συµβουλευτική απασχόληση και νοµική υποστήριξη / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο µε Ηλεκτρονικό υλικό (στικάκια) 4GB 9, ,80 6

7 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ράση 2 Ηµερίδα δηµιουργίας δικτύου θεραπευτικών φορέων, φορέων στήριξης και ατόµων της οµάδας στόχου: Catering 150 ατόµων x 3 / άτοµο = 450 Σύνολο µε 1500 (υπεργολαβία) Ροφήµατα(καφές, αναψυκτικά, χυµοί, νερά κ.α) Ποικιλία βουτηµάτων/σνακ(αλµυρά και γλυκά) Άτοµο εξυπηρέτησης Πρόσκληση πρόγραµµα ηµιουργία και αναπαραγωγή προσκλήσεων-προγραµµάτων 250τεµ x 3,20 = 800 ίπτυχο διαστάσεων Α4 Είδος χαρτιού VELVET 150gr Τετραχρωµία Αριθµός σελίδων: 4 σελ Αποµαγνητοφώνηση οµιλιών, µε αµοιβή εταιρίας ή φυσικού προσώπου µε 250. Αποµαγνητοφώνηση οµιλιών, παρεµβάσεων και τοποθετήσεων της ηµερίδας. Παραδοτέα τα πρακτικά της ηµερίδας σε ηλεκτρονική µορφή. Κάθε είδους έντυπο θα φέρει τα σήµατα και λογότυπα που απαιτούνται σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του προγράµµατος. Τα συγκεκριµένα σύµβολα και λογότυπα θα δοθούν από τον αναθέτοντα φορέα στον ανάδοχο σε µορφή jpeg. ράση 7 ιοργάνωση ηµερίδας λήξης προγράµµατος Σύνολο µε

8 (υπεργολαβία) Catering 150 ατόµων x 3 / άτοµο = 450 Ροφήµατα(καφές, αναψυκτικά, χυµοί, νερά κ.α) Ποικιλία βουτηµάτων/σνακ(αλµυρά και γλυκά) Άτοµο εξυπηρέτησης Πρόσκληση πρόγραµµα ηµιουργία και αναπαραγωγή προσκλήσεων-προγραµµάτων 250τεµx3,20 =800 ίπτυχο διαστάσεων Α4 Είδος χαρτιού VELVET 150gr Τετραχρωµία Αριθµός σελίδων: 4σελ Αποµαγνητοφώνηση οµιλιών, µε αµοιβή εταιρίας ή φυσικού προσώπου µε 251. Αποµαγνητοφώνηση οµιλιών παρεµβάσεων και τοποθετήσεων της ηµερίδας Παραδοτέα τα πρακτικά της ηµερίδας σε ηλεκτρονική µορφή. Κάθε είδους έντυπο θα φέρει τα σήµατα και λογότυπα που απαιτούνται σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του προγράµµατος. Τα συγκεκριµένα σύµβολα και λογότυπα θα δοθούν από τον αναθέτοντα φορέα στον ανάδοχο σε µορφή jpeg. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 3001 ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΡΑΣΗ 2 / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε Φάκελος µε κουµπί πλαστικός Α4(χρωµατιστοί) 0, ,5 Μπλοκ σεµιναρίων Α4 ριγέ 40φύλλα SKAG 0, ,00 Στυλό Pelican stick κ86 0, ,00 Ψαλίδι γραφείου EPL 1,70 1 1,70 Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet C840 black 15 13, ,50 Μελάνι εκτυπωτή LEXMARK Z640 color 26 42, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 238,70 8

9 ΡΑΣΗ 7 / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε Φάκελος µε κουµπί πλαστικός Α4(χρωµατιστοί) 0, ,50 Μπλοκ σεµιναρίων Α4 ριγέ 40φύλλα SKAG 0, Στυλό Pelican stick κ86 0, ,00 Μελάνι εκτυπωτή LEXMARK Z640 color 26 42, ,00 Μελάνι εκτυπωτή EPSON STYLUS photo R1900 Νο , ,00 ιορθωτική ταινία ROLLER mini 1,60 1 1,60 Στυλό Pilot BPS-GP 0,90 1 0,90 ΣΥΝΟΛΟ 238,00 ΡΑΣΗ 21 / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε Τετράδια σπιράλ 17Χ25 green line 2 θεµάτων 1, ,00 Στυλό Pelican stick κ86 0, ,60 Φάκελος µε λάστιχο SKAG 0, ,00 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500φ. 3, ,50 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 160gr παλ χρώµατα colour plus 7, ,80 Χαρτοταινίες για αριθµοµηχανή 5/7 0,36 1 0,36 Τόνερ για φωτοτυπικό Kyocera KM , ,00 Μελάνι για εκτυπωτή LEXMARK E260 A11E 69, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 348,26 ΡΑΣΗ 22 /Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε ισκάκια συρµάτινα γραφείου για έγγραφα 2,61 1 2,61 CARD reader (εξωτερικός) 15, ,00 Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2,5 ίντσες 500GB 65, ,00 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500 φ 3, Μελάνι εκτυπωτή LEXMARK E260 A11E 69, ,00 Μελάνι εκτυπωτή LEXMARK Z640 black 17 26, ΣΥΝΟΛΟ 212,61 ΡΑΣΗ 23 / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε 9

10 Ζελατίνες Α4 σχήµα L Deluxe 0,15mm Esselte διαφανή χρώµατα 100 τεµ. 14,00 2(Χ100) 28,00 Ντοσιέ µε έλασµα LEITZ4191 από πλαστικό PVCµε διαφανές εξώφυλλο Α4 0, ,00 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 5,5 1, ,00 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 7,5 1, ,00 Κουτιά αποθήκευσης εγγράφων 8Χ34Χ28 πλαστικό 3, ,00 Πλάνα εβδοµαδιαία , ,50 Post it 2, ,50 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500 φ 3, ,00 Μαρκαδόροι υπογράµµισης 0, ,00 Φάκελος µε φυσαλίδες Νο4 0, ,50 Φάκελος µε φυσαλίδες Νο6 0, Φάκελος µε φυσαλίδες Νο9 0, ,50 Ξύστρα staedler , ,00 Χάρακες µεταλλικοί 50 εκατοστά 5, ,20 Συρραπτικό Romeo Maestri RPIMULA 13, ,40 Συρραπτικό Romeo Maestri Parva 64 8, ,00 Περφορατερ 30φυλλων 6, ,20 Περφορατερ 60φυλλων 14, ,60 Κοπίδι µεταλλικό 18mm 4, ,60 Βάση ταινίας κολλητικής 33mm LUNA 2, ,80 Ταινία κολλητική12χ33 mm 0, ,80 Πινέζες βαρελάκι Πολύχρωµες 100 τεµάχια 1,73 1 1,73 Αριθµοµηχανή µε χαρτοταινία Euro office 39, ,00 USB 16 GB 9, ,50 EPSON STYLUS photo R1900 (7 µελανάκια) Νο 12, ,00 871,872,873,874,877,878,879 Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet D2560 tri colour , ,50 cc643e CARD readers (εξωτερικοί) 15, ΣΥΝΟΛΟ 804,33 ΡΑΣΗ 24 / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε 10

11 Πίνακας Φελλού 90x120cm Κορνίζα Αλουµινίου Legamaster 75, ,00 Σφουγγάρι για λευκό πίνακα 1,70 1 1,70 Μαρκαδόροι για λευκό πίνακα (Μαύρο- κόκκινο) 1, ,50 Στυλό Pilot gel frixion boll 1, ,00 Συνδετήρες Νο8 1, ,00 Kλιπ µεταλλικά 24mm 0, ,93 Kλιπ µεταλλικά 32mm 0, ,00 Kλιπ µεταλλικά 42mm 0, ,00 Kλιπ µεταλλικά 51mm 0, ,96 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 160gr παλ χρώµατα colour plus 7, ,50 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500φ 3, ,00 Χαρτί inkjet photo matte A4 100 φύλλα 178gr APLI 14, ,00 Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτυπωτή Α4 9, ,00 Μολυβοθήκη ασηµί συρµάτινη 2,20 4 8,80 Κύβος (θήκη) σηµειώσεων συρµάτινη 2, ,50 ισκάκια συρµάτινα γραφείου για έγγραφα 2, ,00 Συρταριέρα πλαστική 4 θέσεων 38, ,00 Μηχανή συσκευασίας 5, ,60 Ταινίες διαφανείς και καφέ 1, ,00 Mouse pud 1, ,00 CD 50αδα 9,90 1 9,90 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 5,5 1, ,00 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 7,5 1, ,00 Πινέζες πίνακα φελού µε χρωµατιστό κεφάλι INDEX 1,70 5 8,50 (κουτί) Ζελατίνες Α4 σχήµα L Deluxe 0,15mm Esselte διαφανή 14,00 1(x100) 14,00 χρώµατα 100 τεµάχια ιαφάνειες-ζελατίνες Α4 SKAG 40Mic 8,00 4(x100) 32,00 100τεµ. ΣΥΝΟΛΟ 936,60 ΡΑΣΗ 25 / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Τετράδια σπιράλ 21Χ29 green line 3θεµάτων 3, ,00 Σύνολο σε ευρώ µε Τετράδια σπιράλ 21Χ29 green line 2θεµάτων 2, ,00 11

12 Τετράδια σπιράλ 17Χ25 green line 3θεµάτων 2, ,00 Φάκελος µε κουµπί BEBOP LEITZE 1, ,00 Μαρκαδόροι υπογράµµισης 0, ,00 Μαρκαδόροι για λευκό πίνακα 1, ,50 Μαρκαδόροι staedler M 1, ,00 Στυλό Pilot gel G2 1,0 1, ,00 ιορθωτικό υγρό και διαλυτικό Pelican(set) 1, ,80 Ξύστρα staedler , ,00 Φάκελος µε λάστιχο SKAG 0, ,00 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 5,5 1, ,00 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 7,5 1, ,00 Κουτιά αποθήκευσης εγγράφων 8Χ34Χ28 πλαστικό 3, ,00 Συρραπτικό Romeo Maestri RPIMULA 13, ,40 Μολύβια staedler ξύλινο 2HB 0, ,50 Σβήστρα STABILO 1186 για µολύβι 0, ,60 Αριθµοµηχανή µε χαρτοταινία Euro office 39, ,00 Χαρτοταινίες για την αριθµοµηχανή 5/7 0, ,29 Συνδετήρες Νο8 1,10 6 6,60 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 160gr παλ χρώµατα colour plus 7, ,50 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500φ 3, ,50 Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2,5 ίντσες 500GB 65, ,00 USB 16 GB 9, ,00 CARD readers (εξωτερικοί) 15, ,00 Κάρτες Compact flash 16 GB 40, ,00 Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet D2560 Black 300 cc640e 19, ,60 Μελάνι για εκτυπωτήhp Deskjet C840 Tri colour 17 19, ,40 Toner για φωτοτυπικό Kyocera KM , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1517,69 ΡΑΣΗ 27 / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε Θήκη περιοδικών πλαστική 2476 plus LEITZE 6, ,00 12

13 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500φ 3, ,00 Σφουγγάρι για λευκό πίνακα 1,70 2 3,40 ιαφάνειες-ζελατίνες Α4 SKAG 40Mic 8,00 7(x100) 56,00 100τεµ. Μολύβια staedler ξύλινο 2HB 0,35 1 0,35 Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet C840 Black 15 13, ,50 Mouse microsoft ενσύρµατα 15, ,00 Mouse pad µε στήριξη καρπού 15, ,00 Μελάνι για εκτυπωτή Lexmark Z640 black17 26, ,00 Μελάνι για εκτυπωτή Lexmark E260 A11E 69, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 528,25 ΙΑΝΟΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ ράση 25: Συµβουλευτική απασχόληση και νοµική στήριξη / Τεχνικές προδιαγραφές Ποσότητα Σύνολο σε µονάδας σε ευρώ σε τεµάχια ευρώ µε Ηλεκτρονικό υλικό (στικάκια) 4GB 9, ,80 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ράση7 : Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση ωφελουµένων, κοινού και εν δυνάµει εργοδοτών. ιοργάνωση έκθεσης, διαµόρφωση χώρου, µεταφορά εκθεµάτων από τις δοµές, µίσθωση εξοπλισµού προβολής εικόνας, ήχου και φωτός, προσκλήσεις- προγράµµατα για 500 άτοµα, catering 300 ατόµων κ.λ.π. Σύνολο σε ευρώ µε 5660 ιάρκεια έκθεσης: δύο (2) ηµέρες. Πρόσκληση Πρόγραµµα ηµιουργία και αναπαραγωγή προσκλήσεων - προγραµµάτων Αντίτυπα: 500 τεµ. ίπτυχο (διαστάσεων Α4) Velvet: 150 gr Τετραχρωµία Αρ. σελίδων: 4 σελ 13

14 Πρόσκληση-πρόγραµµα και σε ψηφιακή µορφή Αφίσα: ηµιουργία και αναπαραγωγή ενηµερωτικής αφίσας για τη δράση. Αντίτυπα: 50 τεµ. ιαστάσεις: 50x70 cm Εκτύπωση µίας (1) όψης Τετραχρωµία Είδος χαρτιού: velvet 150gr Banner ηµιουργία (σχεδιασµός- σύνταξη) και αναπαραγωγή ενηµερωτικού banner για τη δράση Ποσότητα: 2 τεµ. ιαστάσεων 1,20x2cm Μία (1) όψη Τετραχρωµία Μηχανισµός στήριξης Roll-up Φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης (100 φωτογραφίες σε ψηφιακή µορφή). Catering Τριακοσίων (300) ατόµων Ροφήµατα (καφές, αναψυκτικά, χυµοί, νερά κ.α) Ποικιλία βουτηµάτων/σνακ (αλµυρά και γλυκά) Ποικιλία σάντουιτς Άτοµο εξυπηρέτησης Φύλαξη και καθαριότητα του χώρου καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης(δύο ηµέρες) 14

15 Σύστηµα προβολής εικόνας και ήχου (2 οθόνες 60 έκαστη) και σύστηµα αναπαραγωγής ήχου. Φωτισµός των εκθεµάτων (σποτάκια) όπου απαιτείται. Τριάντα δύο (32) Poster Panel για έκθεση φωτογραφίας (σε κάθε poster panel δυνατότητα ανάρτησης τεσσάρων (4) φωτογραφιών (προς -πίσω) µε φωτισµό και στις δύο όψεις. Πέντε (5) καβαλέτα Πέντε (5) ραφιέρες παραδοσιακές για την έκθεση βιολογικώνπαραδοσιακών συσκευασµένων προϊόντων (τραχανάδες, µαρµελάδες και άλλα παραδοσιακά προϊόντα). Είκοσι πέντε (25) καλάθια µαναβικής παραδοσιακά για την έκθεση οπωροκηπευτικών προϊόντων. ηµιουργία (σχεδιασµός - σύνταξη) Poster καµβάδων µε φωτογραφίες για να αναρτηθούν στο χώρο της έκθεσης. Ποσότητα : τρία (3) τεµ. ιαστάσεων 2x2,20 cm Τετραχρωµία Οι φωτογραφίες θα δοθούν από τον αναθέτοντα φορέα στον ανάδοχο. ιαµόρφωση και στολισµός του χώρου για την ανάδειξη των έργων και των προϊόντων (γλάστρες µε φυτά εσωτερικά χώρου, υφάσµατα, τσουβάλια ). Μεταφορά όλων των εκθεµάτων από τους χώρους αποθήκευσης προς τον χώρο έκθεσης και αντίστροφα εντός ορίου νοµού Θεσσαλονίκης. Επιγραφές διαστάσεων Α4 σε χαρτόνι χρωµατιστό µε 15

16 καλλιγραφική γραφή στις οποίες θα αναγράφεται το προϊόν και το πρόγραµµα. Σχεδιασµός, δηµιουργία και εκτύπωση Ποσότητα: 12 τεµ. Τετραχρωµία \ Πλαστικοποιηµένες ετικέτες µε περιγραφή των οπωροκηπευτικών - βιολογικών προϊόντων που θα εκτεθούν. Οι πλαστικοποιηµένες ετικέτες θα φέρουν τα σήµατα και λογότυπα που απαιτούνται σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του προγράµµατος. Ποσότητα: τριάντα (30) τεµάχια ιαστάσεις: 10x15cm Τετραχρωµία Κάθε είδους έντυπο θα φέρει τα σήµατα και λογότυπα που απαιτούνται σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του προγράµµατος. Τα συγκεκριµένα σύµβολα και λογότυπα θα δοθούν από τον αναθέτοντα φορέα στον ανάδοχο σε µορφή jpeg. ράση 21: Workshops συµβούλων εγχειρίδια εκτυπωµένα για τους συµµετέχοντες στα τέσσερα workshops και το αρχείο εταίρων της Α.Σ. βεβαιώσεις συµµετοχής 120 συµµετεχόντων και τριών εισηγητών. Αναπαραγωγή Εγχειριδίων Ποσότητα: 100 τεµ. Αριθµός σελίδων: 235 σελ. έκαστο Εκτύπωση διπλής όψης ιάσταση σελίδας: Α4 Αριθµός έγχρωµων σελίδων: 2 σελ. (εξώφυλλο, οπισθόφυλλο) Βιβλιοδεσία: Περιµετρική Θερµοκόλληση Βεβαιώσεις Συµµετοχής Ποσότητα: 123 τεµ. Χαρτόνι έγχρωµο 220gr ιάσταση: Α4 16

17 Εκτύπωση µιας (1) όψης Tετραχρωµία Κάθε είδους έντυπο θα φέρει τα σήµατα και λογότυπα που απαιτούνται σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του προγράµµατος. Τα συγκεκριµένα σύµβολα και λογότυπα θα δοθούν από τον αναθέτοντα φορέα στον ανάδοχο σε µορφή jpeg. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ 6460 ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΡΑΣΗ 7 ιοργάνωση ιήµερης Έκθεσης Προϊόντων. / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε Ακρυλικά χρώµατα Αγιογραφίας 10, ,70 Πινέλο ζωγραφικής Νο1 στρόγγυλο 1, ,40 Πινέλο ζωγραφικής Νο2 στρόγγυλο 1,40 7 9,80 Πινέλο ζωγραφικής Νο5 στρόγγυλο 1,90 5 9,50 Βασικά πλαστικά χρώµατα άσπρο 1κιλό 4, Βασικά πλαστικά χρώµατα ½ κιλό ,50 Φωτογραφικό χαρτί 14 Χ 18 (1κουτί) ΣΥΝΟΛΟ 130,43 ΡΑΣΗ 21 Workshop Συµβούλων µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε Τετράδια σπιράλ 17Χ25 green line 2 θεµάτων 1, ,00 Στυλό Pelican stick κ86 0, ,76 Φάκελος µε λάστιχο SKAG 0, ,00 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500φ. 3, ,50 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 160gr παλ χρώµατα colour plus 7, ,75 Χαρτοταινίες για αριθµοµηχανή 5/7 0,36 8 2,88 Τόνερ για πολυµηχάνηµα samsung M2675 FNa 42, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 243,91 ΡΑΣΗ 22 ικτύωση µε οµές Κοινωνικών Παροχών /Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε ισκάκια συρµάτινα γραφείου για έγγραφα 2,61 1 2,61 CARD reader (εξωτερικός) 15, ,00 Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2,5 ίντσες 500GB 65, ,00 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500 φ 3, Toner για φωτοτυπικό KYOCERA DC2116Toner TK , ,00 17

18 ΣΥΝΟΛΟ 212,61 ΡΑΣΗ 23 Εντοπισµός, Υποδοχή και διερεύνηση αναγκών Ωφελουµένων / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ζελατίνες Α4 σχήµα L Deluxe 0,15mm Esselte διαφανή χρώµατα Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε 14,00 2Χ100 τεµ. 28,00 Ντοσιέ µε έλασµα LEITZ4191 από πλαστικό PVCµε 0, ,00 διαφανές εξώφυλλο Α4 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 5,5 1, ,00 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 7,5 1, ,00 Κουτιά αποθήκευσης εγγράφων 8Χ34Χ28 πλαστικό 3, ,00 Πλάνα εβδοµαδιαία , ,50 Post it 2, ,50 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500 φ 3, ,00 Μαρκαδόροι υπογράµµισης 0, ,00 Φάκελος µε φυσαλίδες Νο4 0, ,50 Φάκελος µε φυσαλίδες Νο6 0, Φάκελος µε φυσαλίδες Νο9 0, ,50 Ξύστρα staedler , ,00 Χάρακες µεταλλικοί 50 εκατοστά 5, ,20 Συρραπτικό Romeo Maestri RPIMULA 13, ,40 Συρραπτικό Romeo Maestri Parva 64 8, ,50 Περφορατερ 30φυλλων 6, ,20 Περφορατερ 60φυλλων 14, ,60 Κοπίδι µεταλλικό 18mm 4, ,60 Βάση ταινίας κολλητικής 33mm LUNA 2, ,80 Ταινία κολλητική12χ33 mm 0, ,80 Πινέζες βαρελάκι Πολύχρωµες 100 τεµάχια 1,73 1 1,73 Αριθµοµηχανή µε χαρτοταινία Euro office 39, ,00 USB 16 GB 9, ,50 FAX Panaconic KX- FA85X µελανάκι CARD readers (εξωτερικοί) 15, ΣΥΝΟΛΟ 804,33 ΡΑΣΗ 24 Ατοµικό Σχέδιο και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε Πίνακας Φελλού 90x120cm Κορνίζα Αλουµινίου Legamaster 75, ,00 Πίνακας σεµιναρίου λευκός µε τρίποδα 79, ,30 Σφουγγάρι για λευκό πίνακα 1,70 1 1,70 Μαρκαδόροι για λευκό πίνακα (Μαύρο- κόκκινο) 1, ,50 Στυλό Pilot gel frixion boll 1, ,00 Συνδετήρες Νο8 1, ,00 Kλιπ µεταλλικά 24mm 0, ,10 Kλιπ µεταλλικά 32mm 0, ,00 Kλιπ µεταλλικά 42mm 0, ,74 Kλιπ µεταλλικά 51mm 0, ,56 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 160gr παλ χρώµατα colour 7, ,50 plus Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500φ 3, Φωτογραφικό χαρτί 14 Χ 18 (1κουτί) ίσκος αρχειοθέτησης γραφείου συρµάτινος ασηµί 18, ράφια Μολυβοθήκη ασηµί συρµάτινη 2,20 4 8,80 Θήκη συνδετήρων ασηµί συρµάτινη 2,

19 Κύβος (θήκη) σηµειώσεων συρµάτινη 2, ,50 ισκάκια συρµάτινα γραφείου για έγγραφα 2, Συρταριέρα πλαστική 4 θέσεων 38, Μηχανή συσκευασίας 5, ,60 Ταινίες διαφανείς και καφέ 1, Mouse pud 1, CD 50αδα 9,90 1 9,90 DVD 50αδα 12, ,90 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 5,5 1, Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 7,5 1, Πινέζες πίνακα φελού µε χρωµατιστό κεφάλι INDEX 1,70 5 8,50 (κουτί) Ζελατίνες Α4 σχήµα L Deluxe 0,15mm Esselte διαφανή 14, χρώµατα 100 τεµάχια ιαφάνειες-ζελατίνες Α4 SKAG 40Mic 8, τεµ. ΣΥΝΟΛΟ 936,60 ΡΑΣΗ 25 Συµβουλευτική Απασχόλησης και Νοµικής Στήριξης / Τεχνικές προδιαγραφές µονάδας σε ευρώ Ποσότητα σε τεµάχια Σύνολο σε ευρώ µε Τετράδια σπιράλ 21Χ29 green line 3θεµάτων 3, ,00 Τετράδια σπιράλ 21Χ29 green line 2θεµάτων 2, ,00 Τετράδια σπιράλ 17Χ25 green line 3θεµάτων 2, ,5 Φάκελος µε κουµπί BEBOP LEITZE 1, ,00 Μαρκαδόροι για λευκό πίνακα 1, ,50 Μαρκαδόροι staedler M 1, ,00 Στυλό Pilot gel G2 1,0 1, ,00 ιορθωτικό υγρό και διαλυτικό Pelican(set) 1, ,80 Ξύστρα staedler , ,00 Φάκελος µε λάστιχο SKAG 0, ,00 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 5,5 1, ,00 Κλασέρ Α4 SKAG πλαστική επένδυση ράχη 7,5 1, ,00 Κουτιά αποθήκευσης εγγράφων 8Χ34Χ28 πλαστικό 3, ,00 Συρραπτικό Romeo Maestri RPIMULA 13, ,40 Μολύβια staedler ξύλινο 2HB 0, ,50 Σβήστρα STABILO 1186 για µολύβι 0, ,60 Αριθµοµηχανή µε χαρτοταινία Euro office 39, ,00 Χαρτοταινίες για την αριθµοµηχανή 5/7 0, ,30 Συνδετήρες Νο8 1,10 6 6,60 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 160gr παλ χρώµατα colour 7, ,50 plus Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 Navigator 80gr 500φ 3, Συρταριέρα πλαστική 4 θέσεων 38, ,00 Toner εκτυπωτή HP Laserjet , ,00 Toner (για πολυµηχάνηµα Samsung M2675 FNa) 42, ,00 Laser caridgemli Toner για φωτοτυπικό KYOCERA DC , ,00 Toner TK-410 Toner για φωτοτυπικό KYOCERA KM , ,00 Toner KIT-4.1.0/4.1.1 Μελανάκι για fax Panasonic KX-FA85X 28, ,00 Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2,5 ίντσες 500GB 65, HD(σκληρός δίσκος) WD SATA3 III 150GB Western 49, digital Toner (για πολυµηχάνηµα Samsung Laser) multi faction 42, ,00 m2675 FN HP X7500 Bluetooth Mouse (H6P45AA) - Ασύρµατο ποντίκι - Λευκό 50, ,00 19

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα