Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»"

Transcript

1 Θέρμη: Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ,8 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2 Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 66 του ν.400/0 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 80 Α /.08.0)..Την αριθμ /0.0.0 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 84 Β /3.0.0). 3.Τη με αριθμ. 3 Απόφαση της ης/6--0 Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ». 4.Τη με αριθμ. 5β Απόφαση της 48 η /7--04 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Εφαρμογή της αριθμ. 99/3869/ ΚΥΑ - Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 5.Την υπ αριθμ. 99/3869/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 889//7-0-04) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) ΝΠΙΔ. 6.Την αριθμ. 4/3450/04 (ΦΕΚ Β 304/--04) απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών Και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ και καθορισμός των όρων του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασίων πληρωμής και ελέγχου. 7.Την αριθμ. 5 (εκτος ημερ. Διάταξης) Απόφαση (ΑΔΑ 7ΞΩΨΟΞ3-ΜΜ) της 49 ης /--04 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ. 8.Την αριθμ. 60/9--04 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση καταβολής Α δόσης επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης, ύψους ,00 ευρώ. 9.Τις διατάξεις του Ν. 48/04 (ΦΕΚ Α 60, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 0.Το αριθμ. 830/5--04 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ..Την με αριθμ. απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53 ης /6..05 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων μειοδοτικών) διαγωνισμών (αρθρο 43 του Ν. 48/04), για την προμήθεια αναλώσιμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας «(ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»..Το με αριθμ. Πρωτ.05/ αίτημα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ:3498/8, 3496/37, 3503/86, 3490/58, 333/9, 33/00, 37/37, 3383/0, 3396/9, 3486/5, 343/55, 3536/73, 3454/64, 3507/44, 3385/8, 338/57 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΑΔΑΜ:5REQ ). 3.Την με αριθμ. πρωτ. 6/ (ΑΔΑ:ΒΧΝ6ΟΞ3Μ-ΓΦΕ) απόφαση της Διευθύντριας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π.. 4.Την με αριθμ. πρωτ. 498/4--05 (ΑΔΑ:Ω8ΔΥΟΞ3Μ-ΑΚΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ.5REQ ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας αναλώσιμων υλικών, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3498/8, 3496/37, 3503/86, 3490/58, 333/9, 33/00, 37/37, 3383/0, 3396/9, 3486/5,

3 343/55, 3536/73, 3454/64, 3507/44, 3385/8, 338/57 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε μία ή περισσότερες από τις έντεκα () ομάδες και υπο-ομάδες είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω έντεκα () ομάδες και υποομάδες ειδών: Ομάδα. Αναλώσιμα Χημείου (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα. Αναγόμωση στήλης απιονισμού (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 3. Αναλώσιμα Χημικά Αέρια (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Ομάδα 4. Αναλώσιμα Εργαστηριακά Υλικά (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Ομάδα 5. Αναλώσιμα Γεωργικά Εφόδεια (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 6. Αναλώσιμα είδη γραφείου (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 7. Αναλώσιμα είδη οικιακής χρήσεως (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 8. Αναλώσιμα είδη συσκευασίας(κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 9. Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(κωδικός ΕΓΛΣ 64) Ομάδα 0. Αναλώσιμα Εκτυπωτών(κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα. Ειδικά αναλώσιμα υλικά(κωδικός ΕΓΛΣ 64) Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,8 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαχωρισμός σε υπο-ομάδες κρίθηκε απαραίτητος προς διευκόλυνση των προμηθευτών, λόγω ότι η υποομάδα Β περιλαμβάνει υλικά που αφορούν ανάγκες του έργου ΑΓΡΟΕΤΑΚ στο τμήμα Ακροδρυών που έχει έδρα το Νέο Κρίκελλο, στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας, Λαμία, Τ.Κ.3500, τηλ , fax Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω ομάδων ειδών είναι οι εξής: ΟΜΑΔΑ (Αναλώσιμα Χημείου) Υπο-ομάδα Α (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Sucrose Grade I, Plant cell culture tested, 5 kg Phytagel, πηκτικός παράγοντας για υπόστρωμα ιστοκαλλιέργειας, συσκευασία 500 gr

4 Glass fiber (Φ 47mm) Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα ( μέγεθος Large) PAC 00 TMX Γάντια νιτριλίου με πούδρα, εξεταστικά, μίας χρήσης, μέγεθος medium, χρώμα μωβ, PAC 00 τεμ. Γάντια νιτριλίου με πούδρα Semper Care (ΌΧΙ LATEX), μίας χρήσης, Μέγεθος Μedium, PAC 00 TMX, πακέτα Γάντια Latex full grid χωρίς πούδρα ( μέγεθος Large) PAC 00 TMX Γάντια Latex full grid χωρίς πούδρα ( μέγεθος Medium) PAC 00 TMX Γάντια νιτριλίου με πούδρα, εξεταστικά, μίας χρήσης, μέγεθος S, χρώμα μωβ PAC 00 τεμ. Γάντια νιτριλίου, peha-soft, μίας χρήσης, μέγεθος S, χρώμα μωβ PAC 00 τεμ Γάντια latex χωρίς πούδρα Digitil PF, μέγεθος Large, κυτία Γάντια νιτριλίου peha-soft, μίας χρήσης, μέγεθος ΧL, χρώμα μωβ PAC 00 τεμ NaCl, κιλά Ισοπροπανόλη λίτρα Folin -Ciocalteu (reagent) ml MeOH(HPLC grade) λίτρα, DPPH κιλά NaOCL (purum, 5% chlorine),,5 L Πυκνό Θειικό οξύ (95-97%),,5 L H3BO3, κιλά 434- HSO4 λίτρα, HCl πυκνό λίτρα, HCl 0, N λίτρα NaoH pellets, (κιλά) NaOH, κιλά Sodium hypochloride solution 3% Technical grade, συσκευασία 5 λίτρων Acetonitrile 99,9% (HPLC),,5 λίτρων Απεσταγμένο νερό (HPLC),,5 λίτρων n-hexane, 97,0% (HPLC), λίτρου Methanol 99,9% (HPLC),,5 λίτρων Methanol, minimum 99%, Spectrophotometric Grade, 500 ml Methanol p.a., λίτρα Pentane, λίτρα, Αιθανόλη - disolol reagent denaturated with 3% IPA, συσκευασία 5 λίτρων Εthanol, denatured with % MEK and 0.00% Bitrex, 0 λίτρων Isopropanol, 99,9% (HPLC grade),.5 λίτρα chlorogenic acid > 95% (titration), gr

5 Rutin HPLC > 94%, gr cineole/eucalyptol (analytical standard >99%, ml, GC) Acetone συσκευασία 5 lt L-proline, gr Gibberellic acid (GA3), mg indole-3-butyric acid, Tissue Culture Tested, gr Indole-3-acetic Acid (IAA), 5gr Potassium salt of IBA, gr Βενζυλαδενίνη (ΒΑ), gr Benzylaminopurine (6-BAP), gr McCOWN WOODY PLANT MEDIUM Micro and Macro elements, 5 λίτρων MURASHIGE & SKOOG MEDIUM /Micro and Macro elements inclunding Vitamins, 50 λίτρων Thidiazuron, 50mg Spermidine, Tissue Culture Tested, gr Spermine, Tissue Culture Tested, gr Zeatin riboside, trans isomer, Tissue Culture Tested, 5 mg α-cyclodextri, Τissue Culture Tested, συσκευασίες των 5gr β-cyclodextrin, Tissue Culture Tested, συσκευασίες των 5gr McCOWN WOODY PLANT MEDIUM / Micro and Macro elements including vitamins, 5 λίτρων Wash Bottle, PLASTIBRAND, LDPE, with interchangeable wash head (Υδροβολείς), τεμ Autoclavable Closures/Caps for Borosilicate glass flat bottom rimless test tubes (PYREX), Dimensions: 5 mm (diameter) x 00 mm (height), τεμ. MangentaTM B-cap for use in plant tissue culture, autoclavable, συσκευασία 00 τεμ Μικροστήλες HLB cartridge, 6cc/00 mg, 0 μm, πακέτο των Στήλη για HPLC, αντίστροφης φάσης RP, 50X4,6 m, 5 μm σύριγγα δειγματολείπτη GC Υδροβολέας (500 ml) Borosilicate glass flat bottom rimless test tubes (PYREX), Dimensions: 5(diameter) x 00 mm (height), τεμ Sterile single-use carbon steel 00 PCS, Sterilized by gamma radiation 5 KGY, Surgical Blades CE 097, No 0, πακέτο των 00 τεμ. 0

6 Sterile single-use carbon steel 00 PCS, Sterilized by gamma radiation 5 KGY, Surgical Blades CE 097, No, πακέτο των 00 τεμ Λαβίδα inox,5 cm, τεμ Λαβίδα inox με λεπτά άκρα κυρτή, τεμ Ιατρικές λαβίδες με μυτερή απόληξη, μήκους 0-30cm Ιατρικό νυστέρι ανοξείδωτο Νο Λαβή νυστεριών inox Νο 3, τεμ Ιατρικά νυστέρια για λεπίδες νούμερων 0 &, μήκους 0-30cm Ανταλλακτικές λεπίδες νυστεριού κουτί 00τεμ Νούμερο Ανταλλακτικές λεπίδες νυστεριού κουτί 00τεμ Νούμερο Λαβίδα χειρουργική x 4,5 cm, τύπου Ηilbro Λαβίδα με λεπτά άκρα κυρτή, τύπου Hilbro,,5 cm Λαβή νυστεριών inox Hilbro, Νο 3, τεμ Λαβή νυστεριών inox Hilbro, Νο 4, τεμ Ιατρική ποδιά, μακρυμάνικη, μέγεθος Large ΙΑΤΡΙΚΗ ΡΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ, Μέγεθος small Ιατρική ρόμπα μακριά με λαστιχένια μανίκια, κλειστό γιακά, μεγέθους XL Ιατρική ρόμπα μακριά με λαστιχένια μανίκια, κλειστό γιακά, μεγέθους L (Large) (+)-α-tocopherol, Tissue Culture Tested, 5gr Στρεπτομυκίνη (ή θειική στρεπ/νη), gr Melatonin, gr hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, gr Buffer ηλεκτροφόρησης TAE 50x (Tris acetate -EDTA) συμπύκνωσης 50 φορές, λίτρα Dichloromethane p.a., λίτρα, Diethyl Ether p.a, λίτρα Ethyl Acetate p.a., λίτρα 7, n-butanol p.a., λίτρα 7, Petroleum Ether a.r., λίτρα, Ακετονιτρίλιο (HPLC grade).5 Lt Taq DNA polymerase (500 units per pack) iso-butylbenzene (internal standard, 99,5%), συσκευασία ml MTBE (methyl tert-butyl ether), L Methanol,5l ,4,6-Tripyridyl-s-Triazine, gr 5

7 (±)-6-Hydroxy-,5,7,8-tetramethylchromane--carboxylic acid (TROLOX), gr ,-Diphenyl--picrylhydrazyl radical, gr ,-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic acid, gr ,3,5-triphenyl-tetrazolium-chloride, gr AlCl 3, gr CH 3 COONa, kg FeCl 3 6H O, gr Folin Ciocaltau, lt 0, Gallic acid, gr Na CO 3, kg NaNO, gr NaOH, gr ΒΗΤ HPLC, kg Sequencing DNA (single reactions) Αλληλούχιση δειγμάτων DNA, (μεμονωμένες αντιδράσεις) Butylated hydroxytoluene, gr 0, CH3COONa, kg 0, CoCl*6HO, gr DPPH (,-Diphenyl--picrylhydrazyl), gr 0, EDTA(Ethylenediaminetetraacetic acid), gr FeCl3*6HO, gr FeSO4, gr H3BO3, gr Luminol (MB:77.6), gr 0, TBA(thiobarbituric acid), gr TCA(trichloroacetic acid), gr TPTZ(,4,6-tripyridyl-s-triazine), gr ,-Diphenyl--picrylhydrazyl g Buffer ph 4 - L buffer ph 7,00 - L HCL N - L ΗSO4 98% -.5L Μεθανόλη P.A. - 5 L ΝaOH pearls - E.P. - 5kg) οξικό οξύ P.A.,5L Ταμπλέτες Kjeldahl (κουτί 000 ταμπλετών) - 3,5Κg Βορικό οξύ - kg KSO4 (Θειικό κάλιο) 5kg όξινο ανθρακικό νάτριο E.P. - 5 kg Πολυφωσφορικό νάτριο - kg Σαλυκιλικό οξύ - kg υδροχλωρικό οξύ 37%, Analytical grade - P.A. -.5L Υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO4) 0.0M - L Φωσφορικό οξύ (analytical grade) - 85% -- P.A. -.5L

8 Χλωριούχο κάλιο P.A. - Kg Imazalil PESTANAL, analytical standard Synonym: -[-(Allyloxy)--(,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole Ποσότητα: 00 mg Άγαρ 50gr Θρεπτικό υπόστρωμα Czapek Dox Agar, 500g Θρεπτικό υπόστρωμα Potato Dextrose Agar, 500g Πυρήμαχοι σωλήνες για ιστοκαλλιέργεια, διάμετρος,5 cm, τεμ Διηθητικό χαρτί, 500TMX Parafilm '' x 50 ft / 50 mm x 75 m (WxL) Πιπέττα Eppendorf των -00 μl Πιπέττα Εppendorf των 5000 μl, συσκευασία των 000 τεμ Πιπέττα Εppendorf των 000 μl, συσκευασία των 00 τεμ EPPENDORF Tubes.5ml, συσκευασία των 000 τεμ Πιπέτα Eppendorf ReferenceR, single-channel, μεταβλητού όγκου, εύρους χωρητικότητας: 0-00μl, τεμ. Πιπέτα Eppendorf ReferenceR, single-channel, μεταβλητού όγκου, εύρους χωρητικότητας: μl, τεμ Πιπέτες pasteur γυάλινες 4.5cm, συσκευασία 50 τεμαχίων Πιπέτες pasteur γυάλινες 3cm, συσκευασία 50 τεμαχίων Στατώ για EPPENDORF TUBES,5ml ή ml πλαστικό 00 θέσεων PTFE syringe φίλτρα, pore size 0. φ 3mm, 00 τεμ PTFE syringe φίλτρα, pore size 0. φ 5mm, 00 τεμ Σφαιρικές Φιάλες Επίπεδες Στρογγυλές - Borosilicate (Βοριοπυριτικό Γυαλί) των 5ml, τεμ Whatman filter paper, diam. 90mm, No, 00 circles Εργαστηρική σπάτουλα ΙΝΟΧ μικρή Εργαστηρική σπάτουλα ΙΝΟΧ μικρή με κουταλάκι Κωνικές φιάλες (00 ml) Κωνικές φιάλες (00 ml) Κωνικές φιάλες ( 000 ml) ΚΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 000 ml, τεμ Ογκομετρικοί κύλινδροι (50 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (00 ml) 4

9 Ογκομετρικοί κύλινδροι (00 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (50 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (500 ml) φυαλίδια γυάλινα ml με καπάκι, τεμ Υαλικά ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ χωρητικότητας 50 ml, με ενδείξεις όγκου, τεμ Υαλικά ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ χωρητικότητας 400 ml, με ενδείξεις όγκου, τεμ Autoclavable Borosilicate glass PYREX Bottles 000 ml,τεμ Autoclavable Borosilicate glass PYREX Bottles 000 ml, τεμ Autoclavable Borosilicate glass PYREX Bottles 500 ml, τεμ γυάλινα χωνιά μικρά 40 mm ποτήρι ζέσεως 500 ml γυάλινες ογκομετρικές φιάλες των 00 ml class A Πλαστικά Τρυβλία Petri αποστειρωμένα (90 mm) PAC 480 TMX HPLC column C8 (50 mm 4.6 mm 5μm) HPLC column (Rx-SIL 50 mm 4.6 mm, 5 μm ) Tips(ρύγχοι) πλαστικά για πιπέτες ακριβείας μεταβλητού όγκου μl (ml),συσκευασία 000 τεμαχίων Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 00ml, συσκευασία 000τεμ Tips(ρύγχοι) πλαστικά για πιπέτες ακριβείας μεταβλητού όγκου - 00μl, συσκευασία 000 τεμαχίων Κυψελίδα SemiMicro QUARTZ 0.75-ml(chamber volume), xcm, για UV-Spectrometer HITACHI U-900, συσκευασία των τεμ Σωληνάριο-Κυψελίδα Tube 3.5 ml, 55 x mm, PS (StackPack) SARSTEDT/Base shape:round base/sample volume:3,50 ml /Diameter: mm/length of the product:55 mm/product material :Polystyrol (PS)/Colour of product:transparent/tube material:polystyrene (PS), συσκ. των 500τμχ Προφίλτρο ELMED (laminar flow) Εύκαμπτοι πράσινοι ελαστικοί σωλήνες από U-PVC, εσωτερικής διαμέτρου 5.5cm, κουλούρα 0 m septa Silicone 8mm/PTFE.5mm, τεμ. 00

10 Υπο-ομάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Γραφιτικός άνθρακας Graphitized Carbon Black (GCB) Supelco 5 g Xλωριούχο νάτριο (sodium chloride) KG Γάντια νιτριλίου με πούδρα, εξεταστικά, μίας χρήσης, μέγεθος Large, χρώμα μωβ PAC 00 τεμ. Γάντια νιτριλίου με πούδρα, εξεταστικά, μίας χρήσης, μέγεθος medium, χρώμα μωβ, PAC 00 τεμ Γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρήσεων (XL), Ζεύγη Βελόνα εμβολιασμού πλαστική αποστειρωμένη, συσκευασία 0 τεμ Κρίκοι εμβολιασμού πλαστικού συσκευασία 0 τεμ Υποχλωριώδες νάτριο, L Άνυδρο θειικό μαγνήσιο (magnesium sulfate anhydrous) κοκκώδες 500 g Άνυδρο θειικό μαγνήσιο σε πούδρα 500 g Δισόξινο φωσφορικό κάλιο (KHPO4) 500 g Μονόξινο φωσφορικό κάλιο (KHPO4) 500 g Απεσταγμένο νερό (HPLC),,5 λίτρων Methanol 99,9% (HPLC),,5 λίτρων Αιθανόλη 5 L Acetone συσκευασία 5 lt Αnalytical standard fluopyram, 50 mg Analytical standards copper hydroxide, 00mg Analytical standards mancozeb, 00mg PDA (potato dextrose agar)-500 g TSA (tryptic soy agar)-500 g TSB (tryptic soy broth)-500 g Nutrient agar (NA) 500 g King' B medium (500 g) Agar-bacteriological (500 g) yeast extract (500 g) Γλυκερόλη L Μαγνητάκια, Spinbar magnetic Υδροβολέας (500 ml) Δοκιμαστικοί σωλήνες γυάλινοι 6x60 mm,τεμ Απολυμαντικό επιφανειών Bacillol AF Lt Γαλακτικό οξύ (00 ml) Όξινο φωσφορικό δινάτριο (NaHPO4) 500 g

11 Δισόξινο φωσφορικό νάτριο (NaHPO4) 500 g Acetone συσκευασία 5 lt Ακετονιτρίλιο (HPLC grade).5 Lt Οξικός αιθυλεστέρας (HPLC grade).5 Lt Ένυδρο κιτρικό τρι-νάτριο (trisodium citrate dihydrate) 50 g Ένυδρο κιτρικό δι-νάτριο (disodium hydrogen citrate sesquihydrate) 50 g Μίγμα πρωτοταγών και δευτεροταγών αμινών Bondesil-PSA (Varian) 50 g Parafilm '' x 50 ft / 50 mm x 75 m (WxL) Κωνικές φιάλες (50 ml) Κωνικές φιάλες ( 500 ml) Κωνικές φιάλες ( 000 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (50 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (00 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (500 ml) Ογκομετρικές φιάλες (0 ml) Ογκομετρικές φιάλες (50 ml) Ογκομετρικές φιάλες (00 ml) Φιάλες αποστείρωσης υποστρωμάτων ( L) Γυάλινες σύριγγες 5 ml (για φιλτράρισμα με PTFE φίλτρα) χωρίς βελόνες Πλαστικά Τρυβλία Petri αποστειρωμένα (90 mm) PAC 480 TMX Διηθητικό χαρτί 500Φ Πλαστικά στατο στήριξης (50 ml falcon tubes) Πλαστικά στατο στήριξης ( 5 ml falcon tubes) Πλαστικές ογκομετρικές κανάτες 500 ml Πλαστικές ογκομετρικές κανάτες L Πλαστικές ογκομετρικές κανάτες L Χρωματογραφική στήλη UniverSil C8 (4.6 mm x 50 mm, 3 μm), (Fortis), τεμ Σιφώνια (0.5 ml) Σιφώνια ( ml) Σιφώνια (5 ml) Σιφώνια (0 ml) Σιφώνια αποστειρωμένα ( ml) μιας χρήσης Σιφώνια αποστειρωμένα (5 ml) μιας χρήσης Ρύγχη (tips) πιπετών κίτρινα (00-00 μl) PAC 000 TMX Ρύγχη (tips) πιπετών μπλε (000 μl) PAC 000 TMX Racks for tips (για κίτρινα ) Racks for tips (4 για μπλε tips) Καλυπτρίδες μικροσκοπίων x 00TMX

12 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 50TMX Προφίλτρο ELMED (laminar flow) Σωληνάρια τύπου Falcon (5 ml) Σωληνάρια τύπου Falcon (50 ml) Δεν αντιστοιχεί Cork borer (5 mm) σε κωδ. cpv 77 Δεν αντιστοιχεί σε κωδ. cpv PTFE φίλτρα (0.45 μm, 3 mm), συσγκευασία 00 τεμ/πακέτο ΟΜΑΔΑ (Αναγόμωση στήλης απιονισμού) Υπο-ομάδα Α (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Αναγόμωση στήλης απιονισμού 000 lt Υπο-ομάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Αναγόμωση στήλης απιονισμού 000 lt ΟΜΑΔΑ 3 (Χημικά αέρια) (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Φιάλη Argon, 5, 0 (0,7 m3), Ήλιο καθαρότητος 99,999% σε φιάλη 50 λίτρων Υγρό Άζωτο, 5 λίτρα

13 ΟΜΑΔΑ 4 (Εργαστηριακά υλικά) (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ Κόσκινα glutomatic, (Πολυεστέρα για Glutomatic system 88 micra) Λυχνία UV για τράπεζα νηματικής ροής, Germicidal Lamp G30TS 30W Λυχνία UV για τράπεζα νηματικής ροής, Germicidal Lamp G30TS 30W, σωλήνας 3feet ΟΜΑΔΑ 5 (Γεωργικά εφόδεια) Υπο-ομάδα Α (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Πλαστικός δίσκος παραγωγής σποροφύτων με 0 φυτοδοχεία διαστάσεων 7cm x 7cm x 7cm το καθένα Θήκες για σπορία πλαστικές, διαστάσεις 40Χ30, βάθος 7 cm, τεμ Πλαστικοί δίσκοι παραγωγής σποροφύτων- σποροθήκες 44 θέσεων μαλακό πλαστικό, τεμ Πλαστικοί δίσκοι παραγωγής σποροφύτων- σποροθήκες 40 θέσεων μαλακό πλαστικό, τεμ Περλίτης, Perflor, Χοντρόκοκκος, λίτρα Πλαστικές γλάστρες χωρητικότητας lt Bερμικουλίτης χονδρόκοκος (-5mm) (σε Λίτρα) Φυτοδοχεία.0 λίτρων Τετράγωνες, πλαστικές γλάστρες χωρητικότητας 0,5 lt, τεμ Βερμικουλίτης Τύπος "Fine" κοκκομετρίας < mm για σπορά, πολύ λεπτόκκοκος (σε Λίτρα) 300

14 Τύρφη KTS, σακούλα 00 λίτρα Τύρφη - εμπλουτισμένη TS για σπορόφυτα 00 lt Τύρφη Terrachum, 70 λίτρα Τύρφη καστανή μη εμπλουτισμένη, σε Λίτρα ΤΥΡΦΗ ΚΑΣΤΑΝΗ,Terrachum, λίτρα ΤΥΡΦΗ ΜΑΥΡΗ,Terrachum - για σπορόφυτα 00 lt Γάντια εργασίας δερματοπάνινα (καλής ποιότητας δέρμα), μέγεθος L, ζεύγη Γάντια εργασίας κήπου με δερματίνη (όχι χοντρά, ανθεκτικά), μέγεθος Νο8 (small), ζεύγη Γάντια εργασίας κήπου με δερματίνη (όχι χοντρά, ανθεκτικά), μέγεθος Νο0(large), ζεύγη Μάσκα ψεκασμού 3M με φίλτρα ΑP3, Τύπος Αδιάβροχο σετ (σακάκι-παντελόνι), χρώματος κίτρινου, μέγεθος L/XL Ανδρική γαλότσα αδιάβροχη κοντή, μέγεθος 44, πράσινη, ζεύγη Ανδρική γαλότσα αδιάβροχη κοντή, μέγεθος 45, πράσινη, ζεύγη Γαλότσες γόνατος No 4, ζεύγη Γαλότσες γόνατος καουτσούκ, ανδρικές, ζεύγος, Νο Ύφασμα εδαφοκάλυψης για προστασία από ζιζάνια m x 00 m Ύφασμα εδαφοκάλυψης για προστασία από ζιζάνια 3m x 00 m Ταμπελάκια πλαστικά,κίτρινα, με κεκλιμένη κεφαλή, μήκους 30-35cm, χώρος γραφής 0cm επί 5cm Ταμπελάκια πλαστικά (λόγχες), κίτρινα καρφωτά, μήκους -5cm, πλάτους,5-,7 cm, χώρος γραφής τουλάχιστον 0cm επί,5cm Ταμπελάκια πλαστικά, κίτρινα καρφωτά με πασαλάκι, 5-0cm Λιπάσμα - σύνθεσης (5) + 4MgO + ιχvοστοιχεία, συσκευασία 5 Kg Λίπασμα υδατοδιαλυτό σύνθεσης 0-0-0, συσκευασία 5 Kg Λίπασμα υδατοδιαλυτό σύνθεσης 3, ,, συσκευασία 5 Kg Λίπασμα - σύνθεσης (,5) + 5 MgO + ιχνοστοιχεία, συσκευασία 5 Kg Λίπασμα 0-0-0, κιλά 70

15 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ-ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ-ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ, gr Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου, μικτό λίπασμα 0-0-0, συσκευασία 40kg Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου, θειική αμμωνία -0-0, συσκευασία 5kg Ζιζανιοκτόνα - ROUNDUP 36 SL, λίτρα Signum λίτρο Quadris λίτρο Kocide 3 Kg Champ Kg Nordox Kg Pasta Caffaro 3L Dithane Kg Εντομοκτόνα - ALTACOR 35 WG 50gr Εντομοκτόνα - CONFIDOR FORTE 00ml Εντομοκτόνα - DESIS 50ml Εντομοκτόνα - DURSBAN 480 EC 500cc Εντομοκτόνα - KARATE 0 CS 00 ml Εντομοκτόνα - PROFIL 0 SG 00gr Εντομοκτόνα, Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, δ.ο. Deltamethrin, φιάλη 50 c.c Ζιζανιοκτόνα - ROUNDUP 36 SL lt Ζιζανιοκτόνο, διασυστηματικό, μη εκλεκτικό, glyphosate 36%, συσκευασία 5 lt Ζιζανιοκτόνο, διασυστηματικό, εκλεκτικό γαλακτοποιήσιμο υγρό, 0% β/ο profoxydim, συσκευασία lt ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ Switch 5/37.5 WG-syngenta, Συσκευασίες των 0g Μυκητοκτόνα - ANTHRACOL COMBI 400gr Μυκητοκτόνα - MELODY DUO WP 500gr Μυκητοκτόνα - PREVICUR SL 00cc Μυκητοκτόνα - SYSTHANE 4EC 5cc Μυκητοκτόνα - TOPAS 00 EC 00cc Μυκητοκτόνα - ΝΕΟΤΟΨΙΝ 50gr Μυκητοκτόνο, διασυστηματικό, βρέξιμη σκόνη, tricyclazole 75% β/β, κουτί kg Ετικέτες χάρτινες πλαστικοποιημένες τύπου Tyvek 6 x,7 σε συνεχιζόμενα φύλλα Α4, (φυτώριου), πακέτο Φόρμα ψεκασμού 3Μ, τύπος 4565, μέγεθος XL) Φόρμα ψεκασμού 3Μ, τύπος 4565, μέγεθος L Μάσκα μιας χρήσης 3M ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής 0

16 Προστατευτική μάσκα ψεκασμού ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα Σωλήνες άρδευσης Φ.6 mm μήκους 00 m σε μαύρη απόχρωση Σταλακτηφόροι σωλήνες άρδευσης Φ.6 mm μήκους 00 m σε μαύρη απόχρωση με σταλάκτη κάθε 50 cm Σταλάκτες άρδευσης ρυθμιζόμενοι καρφωτοί παροχής 0-70 lt (00 τεμάχια το σακουλάκι) Σταλακτηφόροι σωλήνες άρδευσης Φ.0 mm μήκους 00 m σε μαύρη απόχρωση με σταλάκτη κάθε 40 cm Σωλήνες άρδευσης Φ.0 mm μήκους 0 m σε μαύρη απόχρωση Τερματικοί σύνδεσμοι lock lock Φ Ταφ lock lock Φ Γωνία lock lock Φ Βάνα lock lock Φ Σγρόμπια Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος GARDENA C060 plus Ψεκαστήρας προπιέσεως L Ψεκαστήρας προπιέσεως 5 L Κόφτης πλαστικών σωλήνων PVC Stanley Σπάγκος θερμοκηπίου, 00% πολυπροπυλένιο, συσκευασία kg Πλαστικά πασαλάκια xcm, ύψους 40cm, τεμάχια Πασσαλίσκοι, περιγραφή, μέγεθος, ξύλινα (,00 X,50 X 34,00 cm) Δίχτυ σκίασης - 70% σκίαση, 6m πλάτος x 50m μήκος Δίχτυ σκίασης - 40% σκίαση, 6m πλάτος x 00m μήκος Τσάπες, τεμ Τσουγκράνες 4 δόντια τεμ Φτυάρι στρογγυλό, τεμ Τσάπα λάσπης με ξύλινο στυλεό, τεμάχια

17 Φτυάρι πατητό μυτερό με ξύλινο στυλεό, τεμάχια Δρεπάνι 400mm, 6'', τεμάχια Τσάπες, περιγραφή, τεμ. Τσάπα βάμβακος Νο με ξύλινο στυλεό διαστάσεων 45 Χ 80 Χ 0 4 Υπο-ομάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Μάσκα ψεκασμού 3M με φίλτρα ΑP3, Τύπος Ανδρική γαλότσα αδιάβροχη κοντή, μέγεθος 44, πράσινη, ζεύγη Ανδρική γαλότσα αδιάβροχη κοντή, μέγεθος 45, πράσινη, ζεύγη Signum λίτρο Quadris λίτρο Kocide 3 Kg Champ Kg Nordox Kg Pasta Caffaro 3L Dithane Kg Φόρμα ψεκασμού 3Μ, τύπος 4565, μέγεθος XL) Φόρμα ψεκασμού 3Μ, τύπος 4565, μέγεθος L Μάσκα μιας χρήσης 3M ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής 5 ΟΜΑΔΑ 6 (Είδη Γραφείου) Υπο-ομάδα Α (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σημειωματάριο ΣΠΙΡΑΛ Α5 4ΘΕΜΑΤΑ 5Φ, Σκληρό Εξώφυλλο Μπλοκ χωρίς Εξώφυλλο Λευκό 4x9cm, τεμ Μπλοκ σημειώσεων μεγέθους Α5, 50 φύλλων Αυτοκόλλητα Χαρτάκια (76 76mm) Χαρτάκια σημειώσεων Post it 74X Σελιδοδείκτες INDEX PAGE MAKER Ημερολόγιο (Ημερήσιο Ημερολόγιο 7x4cm, Εσωτερικό χαρτί λευκό) Μπλοκ Ριγέ Α4 50 Φύλλα

18 Τετράδιo με γραμμές, 50 φύλλων Τετράδια σπιράλ, 00 Φ, θεμάτων, τεμ Τετράδιο Β5, 3 Θεμάτων, 300 Σελίδες Τετράδιο σπιράλ ριγέ, 80 φύλλων Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση, 4/3, τεμ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση, 34 x 30 cm, τεμ Κλασέρ Α4 με Κρίκους, τεμ Ντοσιέ, παρουσιασης, Α4 με είκοσι διαφανείς θήκες, τεμ Ντοσιέ με έλασμα με ράχη χωρητικότητας, 70σελίδες Α4, Διάφορα χρώματα, τεμ Ντοσιέ-Κλασέρ, από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/34, με μηχανισμό RADO που συγκρατεί έως και 750 φύλλα Α4 με μεταλλική ακμή στη βάση του, στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. τεμ Ντοσιέ με ενσωματωμένες 50 διαφανείς θήκες Θήκες εντύπων, με στρογγυλεμένο εμπρόσθιο τμήμα για αποφυγή πτώσης φυλλαδίων μπροστά. Υλικό: πολυστυρόλιο. Χρώμα: διαφανές, Διάσταση: Α4 κάθετη. Βάθος: περίπου 40 χιλ, τεμ Θήκες εγγράφων διάφανες (ζελατίνες), μεγέθους Α4, πάχους 0.09 mm, άνοιγμα επάνω, με τρύπες στο πλάι ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α Γομολάστιχες Λευκές Faber Castell ΓΟΜΑ PELIKAN ΠΛΑΣΤΙΚΗ AL Γόμα λευκή βινυλίου, τεμάχιο Στυλό Διαρκείας μαύρο, τεμ Στυλό Διαρκείας κόκκινο, τεμ Στυλό Διαρκείας, πράσινο, τεμ ΣΤΥΛO FABER CASTEL ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ, GOLDFABER 030, τεμ Στυλό Διαρκείας BIC Grip 4, Πράσινο, τεμ Στυλό Διαρκείας Faber Castell RX0 Μπλε, τεμ Στυλό διαρκείας, μπλε χρώματος, 0.07mm, με καπάκι Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, (διάφορα χρώματα, στρογγυλή μύτη,5mm με κλιπ τσεπης), τεμ. Μαρκαδόροι επισήμανσης, μπλέ, για CD/DVD, Διαφανειών Permanent, Ανεξίτηλος, Faber Castel Μαρκαδόροι επισήμανσης, μαύρο, για CD/DVD, Διαφανειών Permanent, Ανεξίτηλος, Faber Castel ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ EDDING PERMANENTS 40S, μικρή μύτη πάχους 0.3 mm, τεμ. Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, μαύρου χρώματος, πλακέ μύτη, πάχους 3mm, τεμ

19 Μαρκαδόροι επισήμανσης με υγρό μελάνι πράσινο-φωσφοριζέ, με σμίλη άκρη εξοπλισμένος με ρυθμιστή μελανιού, τεμ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Stabilo Boss Mini Μπλε, τεμ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Stabilo Boss Mini Πράσινο, τεμ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Stabilo Boss Mini Κίτρινο, τεμ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Stabilo Boss Mini Πορτικαλί, τεμ STAEDTLER ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΓΟΜΑ Noris HB, τεμ Μολύβι Faber Castell Grip 00 HB 700 με Γόμα Γκρ Μύτες Faber Castell Για Μηχανικό Μολύβι 0.5 HB Μύτες Faber Castell Για Μηχανικό Μολύβι 0.7 HB Μηχανικό Μολύβι Faber Castell Grip Μπλε Στυλό Pilot U5 07 μπλέ (κουτί) Γόμα & Ξύστρα Faber Castell Apple Ξύστρες μολυβιών, μεταλλικές σε πλαστική θήκη και ανταλλακτική λεπίδα, τεμάχιο Μολυβοθήκη μεταλλική, τεμάχιο Αυτοκόλλητες ετικέτες, (38 mm), πακέτο Αυτοκόλλητες ετικέτες διάφανες, 63,5 mm X 39,, πακέτο των ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (70 mm x 37 mm), Εκτυπωτής LASER / Εκτυπωτής INK-JET / ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, πακέτα TRANSPARENT LABELS A4 KF008, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0 mm x 97 mm, ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Ετικέτες Α4 (70 x 37 mm), συσκευασία των 5 φύλλων, κατάλληλες για εκτυπωτές Διορθωτικό στυλό ( ml, Μύτη Μεταλλική) Σετ χαρτοθήκες συρόμμενες 3 τεμ. (μεταλλικές, Α4, 35 x 30 x 37.5 cm ) Επιτραπέζιος οργανωτής εγγράφων μεγέθους Α4, με 3 συρρρώμενους δίσκους Βιβλιοστάτες, τεμ Πίνακες μαρκαδόρου με μαγνητική επιφάνεια στην οποία μπορεί κανείς να γράψει με μαρκαδόρο πίνακος, με μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου και μεταφερόμενα πιαστράκια στο επάνω μέρος για να κρεμιέται, Διάσταση πίνακα 60Χ45cm, τεμ. Πίνακες ανακοινώσεων από φελλό με πλαίσιο αλουμινίου, Διάσταση: 45cm x 60cm, τεμ.

20 Ατζέντες για συναντήσεις σε μαύρο χρώμα, Πλάτος: 34mm Μήκος: 88mm, Μέγεθος κρίκου: 6 κρίκοι από 3mm/με περιεχόμενα Εβδομάδα σε σελίδες/ με Διαχωριστικά θεμάτων, Τηλεφωνικό Ευρετήριο,Υπενθυμίσεις, Μπλοκ Laser Pointer WIRELESS κόκκινης δέσμης, με δέκτη USB που αποθηκεύεται εύκολα, πλήκτρα για τον έλεγχο των παρουσιάσεων, Εύρος απόστασης 8 μέτρα, Θύρα σύνδεσης micro Usb, τεμ Laser Pointer πράσινης δέσμης, τεμ Συνδετήρες συρραφής, σύρματα Νο 64, ΤΕΜ Σύρματα συρραπτικού 4/6, συσκ. 000τμχ Συνδετήρες Νο3 (κουτί) Συνδετήρες Νο5 (κουτί) Συρραπτικά χειρός Νο0 τεμ Συρραπτικά χειρος Νο 6, τεμ Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Parva Συρραπτικό χειρός primula Αποσυρραπτικό τανάλια Διατρητής 40 φύλλων για δυο τρυπες, τεμ Διατρητήρας περφορατές medium duty,6mm βουλοκέρι σιλικόνης μπορντώ χρώμα Εξαρτήματα για βουλοκέρι, περιλαμβάνει Ξύλινη σφραγίδα με στερεή κεφαλή από ορείχαλκο και είτε εγχάρακτο σε αυτήν το ελληνικό γράμμα "Π" ή το σύμβολο fleur de lis, είτε ξεχωριστά μια μεταλλική πλάκα διαμέτρου cm(επιφανεια προς χάραξη,7cm) με το γράμμα "Π" ή το σύμβολο fleur de lis Χαρτί Φωτοαντιγραφικό 80γρ. Α4, 5 πακέτα/κιβώτιο, κιβώτια Χαρτί Φωτοαντιγραφικό 80γρ. Α4, 500 ΦΥΛΛΑ/Πακέτο, Λευκό, πακέτα Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Α4 60γρ. 500 φύλλα/πακέτο, Λευκό Φάκελοι Αλληλογραφίας 3x33cm, συσκευασία 5 τμχ Φάκελοι, ενισχυμένες με εσωτερικές φυσαλίδες αέρα, με αυτοκόλλητη ταινία, Διαστάσεις 4x34cm, συσκευασία των 0 τεμ Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο Α4,πλαστικοί, τεμ Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων Α4, μεταλλικό, μαύρου χρώματος, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6Χ33Χ6,5εκ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ, τεμ Θήκες επαγγελματικών καρτών από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαστάσεις: 0Χ6cm, τεμ Eτικέτες Α4, 05 Χ 48,5 mm Ετικέτες Α4 (70 x 37 mm), συσκευασία των 5 φύλλων, κατάλληλες για εκτυπωτές Συμπαγής δίσκος εγγραφής CD-R, χωρητικότητα 700 ΜΒ, 80 ΜΙΝ, τεμ. 00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 4550) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 876,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 876,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950762 2015-08-03

15PROC002950762 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3241 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη, 14-9-2016 Αρ. Πρωτ: 3100 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.890,15 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.890,15 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 09:47:43 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71Ω8ΟΞ3Μ-ΠΥ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003073667 2015-09-22

15PROC003073667 2015-09-22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002362984 2014-10-24

14PROC002362984 2014-10-24 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη, 24-6-2016 Αρ. Πρωτ: 2059 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003022420 2015-09-07

15PROC003022420 2015-09-07 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 07/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1226 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002145248 2014-07-03

14PROC002145248 2014-07-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.03 13:53:40 EEST Reason: Location: Athens Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Τόνερ και Μελανιών Εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΙΕΤΕΘ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Τόνερ και Μελανιών Εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΙΕΤΕΘ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 18-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 20/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10η / 2014 Θέμα : Σύμβαση δαπάνης δύο χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003037319 2015-09-11

15PROC003037319 2015-09-11 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1252 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΟΔΗΛ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π. Α.Μ.: 8/01 1.Προμήθεια Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.150,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.150,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη, 26-1-2016 Αρ. Πρωτ: 192 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 11-3-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 216 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002430244 2014-11-26

14PROC002430244 2014-11-26 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.118 55 ΤΟΠΟΣ: Aθήνα Πληροφορίες: κα Μ.Καρυδοπούλου, ιοικητική&τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 Οµάδα 1:Αντιδραστήρια Γυαλικά Α/Α Είδος* Συσκευασία Ποσότητα 1 CYCLOHEXIMIDE FOR BIOCHEMISTRY 5GR 1 2 TIPS EPPENDORF ΚΙΤΡΙΝΑ PAK /1000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 0.055, Φ.Π.Α. %: 6.9,9 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 6.96,9 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 6-4-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 331 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα