Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»"

Transcript

1 Θέρμη: Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ,8 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2 Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 66 του ν.400/0 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 80 Α /.08.0)..Την αριθμ /0.0.0 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 84 Β /3.0.0). 3.Τη με αριθμ. 3 Απόφαση της ης/6--0 Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ». 4.Τη με αριθμ. 5β Απόφαση της 48 η /7--04 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Εφαρμογή της αριθμ. 99/3869/ ΚΥΑ - Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 5.Την υπ αριθμ. 99/3869/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 889//7-0-04) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) ΝΠΙΔ. 6.Την αριθμ. 4/3450/04 (ΦΕΚ Β 304/--04) απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών Και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ και καθορισμός των όρων του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασίων πληρωμής και ελέγχου. 7.Την αριθμ. 5 (εκτος ημερ. Διάταξης) Απόφαση (ΑΔΑ 7ΞΩΨΟΞ3-ΜΜ) της 49 ης /--04 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ. 8.Την αριθμ. 60/9--04 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση καταβολής Α δόσης επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης, ύψους ,00 ευρώ. 9.Τις διατάξεις του Ν. 48/04 (ΦΕΚ Α 60, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 0.Το αριθμ. 830/5--04 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ..Την με αριθμ. απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53 ης /6..05 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων μειοδοτικών) διαγωνισμών (αρθρο 43 του Ν. 48/04), για την προμήθεια αναλώσιμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας «(ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»..Το με αριθμ. Πρωτ.05/ αίτημα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ:3498/8, 3496/37, 3503/86, 3490/58, 333/9, 33/00, 37/37, 3383/0, 3396/9, 3486/5, 343/55, 3536/73, 3454/64, 3507/44, 3385/8, 338/57 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΑΔΑΜ:5REQ ). 3.Την με αριθμ. πρωτ. 6/ (ΑΔΑ:ΒΧΝ6ΟΞ3Μ-ΓΦΕ) απόφαση της Διευθύντριας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π.. 4.Την με αριθμ. πρωτ. 498/4--05 (ΑΔΑ:Ω8ΔΥΟΞ3Μ-ΑΚΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ.5REQ ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας αναλώσιμων υλικών, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3498/8, 3496/37, 3503/86, 3490/58, 333/9, 33/00, 37/37, 3383/0, 3396/9, 3486/5,

3 343/55, 3536/73, 3454/64, 3507/44, 3385/8, 338/57 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε μία ή περισσότερες από τις έντεκα () ομάδες και υπο-ομάδες είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω έντεκα () ομάδες και υποομάδες ειδών: Ομάδα. Αναλώσιμα Χημείου (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα. Αναγόμωση στήλης απιονισμού (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 3. Αναλώσιμα Χημικά Αέρια (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Ομάδα 4. Αναλώσιμα Εργαστηριακά Υλικά (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Ομάδα 5. Αναλώσιμα Γεωργικά Εφόδεια (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 6. Αναλώσιμα είδη γραφείου (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 7. Αναλώσιμα είδη οικιακής χρήσεως (κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 8. Αναλώσιμα είδη συσκευασίας(κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα 9. Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(κωδικός ΕΓΛΣ 64) Ομάδα 0. Αναλώσιμα Εκτυπωτών(κωδικός ΕΓΛΣ 64) Υπο-ομάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης Υπο-ομάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ομάδα. Ειδικά αναλώσιμα υλικά(κωδικός ΕΓΛΣ 64) Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,8 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαχωρισμός σε υπο-ομάδες κρίθηκε απαραίτητος προς διευκόλυνση των προμηθευτών, λόγω ότι η υποομάδα Β περιλαμβάνει υλικά που αφορούν ανάγκες του έργου ΑΓΡΟΕΤΑΚ στο τμήμα Ακροδρυών που έχει έδρα το Νέο Κρίκελλο, στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας, Λαμία, Τ.Κ.3500, τηλ , fax Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω ομάδων ειδών είναι οι εξής: ΟΜΑΔΑ (Αναλώσιμα Χημείου) Υπο-ομάδα Α (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Sucrose Grade I, Plant cell culture tested, 5 kg Phytagel, πηκτικός παράγοντας για υπόστρωμα ιστοκαλλιέργειας, συσκευασία 500 gr

4 Glass fiber (Φ 47mm) Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα ( μέγεθος Large) PAC 00 TMX Γάντια νιτριλίου με πούδρα, εξεταστικά, μίας χρήσης, μέγεθος medium, χρώμα μωβ, PAC 00 τεμ. Γάντια νιτριλίου με πούδρα Semper Care (ΌΧΙ LATEX), μίας χρήσης, Μέγεθος Μedium, PAC 00 TMX, πακέτα Γάντια Latex full grid χωρίς πούδρα ( μέγεθος Large) PAC 00 TMX Γάντια Latex full grid χωρίς πούδρα ( μέγεθος Medium) PAC 00 TMX Γάντια νιτριλίου με πούδρα, εξεταστικά, μίας χρήσης, μέγεθος S, χρώμα μωβ PAC 00 τεμ. Γάντια νιτριλίου, peha-soft, μίας χρήσης, μέγεθος S, χρώμα μωβ PAC 00 τεμ Γάντια latex χωρίς πούδρα Digitil PF, μέγεθος Large, κυτία Γάντια νιτριλίου peha-soft, μίας χρήσης, μέγεθος ΧL, χρώμα μωβ PAC 00 τεμ NaCl, κιλά Ισοπροπανόλη λίτρα Folin -Ciocalteu (reagent) ml MeOH(HPLC grade) λίτρα, DPPH κιλά NaOCL (purum, 5% chlorine),,5 L Πυκνό Θειικό οξύ (95-97%),,5 L H3BO3, κιλά 434- HSO4 λίτρα, HCl πυκνό λίτρα, HCl 0, N λίτρα NaoH pellets, (κιλά) NaOH, κιλά Sodium hypochloride solution 3% Technical grade, συσκευασία 5 λίτρων Acetonitrile 99,9% (HPLC),,5 λίτρων Απεσταγμένο νερό (HPLC),,5 λίτρων n-hexane, 97,0% (HPLC), λίτρου Methanol 99,9% (HPLC),,5 λίτρων Methanol, minimum 99%, Spectrophotometric Grade, 500 ml Methanol p.a., λίτρα Pentane, λίτρα, Αιθανόλη - disolol reagent denaturated with 3% IPA, συσκευασία 5 λίτρων Εthanol, denatured with % MEK and 0.00% Bitrex, 0 λίτρων Isopropanol, 99,9% (HPLC grade),.5 λίτρα chlorogenic acid > 95% (titration), gr

5 Rutin HPLC > 94%, gr cineole/eucalyptol (analytical standard >99%, ml, GC) Acetone συσκευασία 5 lt L-proline, gr Gibberellic acid (GA3), mg indole-3-butyric acid, Tissue Culture Tested, gr Indole-3-acetic Acid (IAA), 5gr Potassium salt of IBA, gr Βενζυλαδενίνη (ΒΑ), gr Benzylaminopurine (6-BAP), gr McCOWN WOODY PLANT MEDIUM Micro and Macro elements, 5 λίτρων MURASHIGE & SKOOG MEDIUM /Micro and Macro elements inclunding Vitamins, 50 λίτρων Thidiazuron, 50mg Spermidine, Tissue Culture Tested, gr Spermine, Tissue Culture Tested, gr Zeatin riboside, trans isomer, Tissue Culture Tested, 5 mg α-cyclodextri, Τissue Culture Tested, συσκευασίες των 5gr β-cyclodextrin, Tissue Culture Tested, συσκευασίες των 5gr McCOWN WOODY PLANT MEDIUM / Micro and Macro elements including vitamins, 5 λίτρων Wash Bottle, PLASTIBRAND, LDPE, with interchangeable wash head (Υδροβολείς), τεμ Autoclavable Closures/Caps for Borosilicate glass flat bottom rimless test tubes (PYREX), Dimensions: 5 mm (diameter) x 00 mm (height), τεμ. MangentaTM B-cap for use in plant tissue culture, autoclavable, συσκευασία 00 τεμ Μικροστήλες HLB cartridge, 6cc/00 mg, 0 μm, πακέτο των Στήλη για HPLC, αντίστροφης φάσης RP, 50X4,6 m, 5 μm σύριγγα δειγματολείπτη GC Υδροβολέας (500 ml) Borosilicate glass flat bottom rimless test tubes (PYREX), Dimensions: 5(diameter) x 00 mm (height), τεμ Sterile single-use carbon steel 00 PCS, Sterilized by gamma radiation 5 KGY, Surgical Blades CE 097, No 0, πακέτο των 00 τεμ. 0

6 Sterile single-use carbon steel 00 PCS, Sterilized by gamma radiation 5 KGY, Surgical Blades CE 097, No, πακέτο των 00 τεμ Λαβίδα inox,5 cm, τεμ Λαβίδα inox με λεπτά άκρα κυρτή, τεμ Ιατρικές λαβίδες με μυτερή απόληξη, μήκους 0-30cm Ιατρικό νυστέρι ανοξείδωτο Νο Λαβή νυστεριών inox Νο 3, τεμ Ιατρικά νυστέρια για λεπίδες νούμερων 0 &, μήκους 0-30cm Ανταλλακτικές λεπίδες νυστεριού κουτί 00τεμ Νούμερο Ανταλλακτικές λεπίδες νυστεριού κουτί 00τεμ Νούμερο Λαβίδα χειρουργική x 4,5 cm, τύπου Ηilbro Λαβίδα με λεπτά άκρα κυρτή, τύπου Hilbro,,5 cm Λαβή νυστεριών inox Hilbro, Νο 3, τεμ Λαβή νυστεριών inox Hilbro, Νο 4, τεμ Ιατρική ποδιά, μακρυμάνικη, μέγεθος Large ΙΑΤΡΙΚΗ ΡΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ, Μέγεθος small Ιατρική ρόμπα μακριά με λαστιχένια μανίκια, κλειστό γιακά, μεγέθους XL Ιατρική ρόμπα μακριά με λαστιχένια μανίκια, κλειστό γιακά, μεγέθους L (Large) (+)-α-tocopherol, Tissue Culture Tested, 5gr Στρεπτομυκίνη (ή θειική στρεπ/νη), gr Melatonin, gr hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, gr Buffer ηλεκτροφόρησης TAE 50x (Tris acetate -EDTA) συμπύκνωσης 50 φορές, λίτρα Dichloromethane p.a., λίτρα, Diethyl Ether p.a, λίτρα Ethyl Acetate p.a., λίτρα 7, n-butanol p.a., λίτρα 7, Petroleum Ether a.r., λίτρα, Ακετονιτρίλιο (HPLC grade).5 Lt Taq DNA polymerase (500 units per pack) iso-butylbenzene (internal standard, 99,5%), συσκευασία ml MTBE (methyl tert-butyl ether), L Methanol,5l ,4,6-Tripyridyl-s-Triazine, gr 5

7 (±)-6-Hydroxy-,5,7,8-tetramethylchromane--carboxylic acid (TROLOX), gr ,-Diphenyl--picrylhydrazyl radical, gr ,-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic acid, gr ,3,5-triphenyl-tetrazolium-chloride, gr AlCl 3, gr CH 3 COONa, kg FeCl 3 6H O, gr Folin Ciocaltau, lt 0, Gallic acid, gr Na CO 3, kg NaNO, gr NaOH, gr ΒΗΤ HPLC, kg Sequencing DNA (single reactions) Αλληλούχιση δειγμάτων DNA, (μεμονωμένες αντιδράσεις) Butylated hydroxytoluene, gr 0, CH3COONa, kg 0, CoCl*6HO, gr DPPH (,-Diphenyl--picrylhydrazyl), gr 0, EDTA(Ethylenediaminetetraacetic acid), gr FeCl3*6HO, gr FeSO4, gr H3BO3, gr Luminol (MB:77.6), gr 0, TBA(thiobarbituric acid), gr TCA(trichloroacetic acid), gr TPTZ(,4,6-tripyridyl-s-triazine), gr ,-Diphenyl--picrylhydrazyl g Buffer ph 4 - L buffer ph 7,00 - L HCL N - L ΗSO4 98% -.5L Μεθανόλη P.A. - 5 L ΝaOH pearls - E.P. - 5kg) οξικό οξύ P.A.,5L Ταμπλέτες Kjeldahl (κουτί 000 ταμπλετών) - 3,5Κg Βορικό οξύ - kg KSO4 (Θειικό κάλιο) 5kg όξινο ανθρακικό νάτριο E.P. - 5 kg Πολυφωσφορικό νάτριο - kg Σαλυκιλικό οξύ - kg υδροχλωρικό οξύ 37%, Analytical grade - P.A. -.5L Υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO4) 0.0M - L Φωσφορικό οξύ (analytical grade) - 85% -- P.A. -.5L

8 Χλωριούχο κάλιο P.A. - Kg Imazalil PESTANAL, analytical standard Synonym: -[-(Allyloxy)--(,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole Ποσότητα: 00 mg Άγαρ 50gr Θρεπτικό υπόστρωμα Czapek Dox Agar, 500g Θρεπτικό υπόστρωμα Potato Dextrose Agar, 500g Πυρήμαχοι σωλήνες για ιστοκαλλιέργεια, διάμετρος,5 cm, τεμ Διηθητικό χαρτί, 500TMX Parafilm '' x 50 ft / 50 mm x 75 m (WxL) Πιπέττα Eppendorf των -00 μl Πιπέττα Εppendorf των 5000 μl, συσκευασία των 000 τεμ Πιπέττα Εppendorf των 000 μl, συσκευασία των 00 τεμ EPPENDORF Tubes.5ml, συσκευασία των 000 τεμ Πιπέτα Eppendorf ReferenceR, single-channel, μεταβλητού όγκου, εύρους χωρητικότητας: 0-00μl, τεμ. Πιπέτα Eppendorf ReferenceR, single-channel, μεταβλητού όγκου, εύρους χωρητικότητας: μl, τεμ Πιπέτες pasteur γυάλινες 4.5cm, συσκευασία 50 τεμαχίων Πιπέτες pasteur γυάλινες 3cm, συσκευασία 50 τεμαχίων Στατώ για EPPENDORF TUBES,5ml ή ml πλαστικό 00 θέσεων PTFE syringe φίλτρα, pore size 0. φ 3mm, 00 τεμ PTFE syringe φίλτρα, pore size 0. φ 5mm, 00 τεμ Σφαιρικές Φιάλες Επίπεδες Στρογγυλές - Borosilicate (Βοριοπυριτικό Γυαλί) των 5ml, τεμ Whatman filter paper, diam. 90mm, No, 00 circles Εργαστηρική σπάτουλα ΙΝΟΧ μικρή Εργαστηρική σπάτουλα ΙΝΟΧ μικρή με κουταλάκι Κωνικές φιάλες (00 ml) Κωνικές φιάλες (00 ml) Κωνικές φιάλες ( 000 ml) ΚΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 000 ml, τεμ Ογκομετρικοί κύλινδροι (50 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (00 ml) 4

9 Ογκομετρικοί κύλινδροι (00 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (50 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (500 ml) φυαλίδια γυάλινα ml με καπάκι, τεμ Υαλικά ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ χωρητικότητας 50 ml, με ενδείξεις όγκου, τεμ Υαλικά ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ χωρητικότητας 400 ml, με ενδείξεις όγκου, τεμ Autoclavable Borosilicate glass PYREX Bottles 000 ml,τεμ Autoclavable Borosilicate glass PYREX Bottles 000 ml, τεμ Autoclavable Borosilicate glass PYREX Bottles 500 ml, τεμ γυάλινα χωνιά μικρά 40 mm ποτήρι ζέσεως 500 ml γυάλινες ογκομετρικές φιάλες των 00 ml class A Πλαστικά Τρυβλία Petri αποστειρωμένα (90 mm) PAC 480 TMX HPLC column C8 (50 mm 4.6 mm 5μm) HPLC column (Rx-SIL 50 mm 4.6 mm, 5 μm ) Tips(ρύγχοι) πλαστικά για πιπέτες ακριβείας μεταβλητού όγκου μl (ml),συσκευασία 000 τεμαχίων Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 00ml, συσκευασία 000τεμ Tips(ρύγχοι) πλαστικά για πιπέτες ακριβείας μεταβλητού όγκου - 00μl, συσκευασία 000 τεμαχίων Κυψελίδα SemiMicro QUARTZ 0.75-ml(chamber volume), xcm, για UV-Spectrometer HITACHI U-900, συσκευασία των τεμ Σωληνάριο-Κυψελίδα Tube 3.5 ml, 55 x mm, PS (StackPack) SARSTEDT/Base shape:round base/sample volume:3,50 ml /Diameter: mm/length of the product:55 mm/product material :Polystyrol (PS)/Colour of product:transparent/tube material:polystyrene (PS), συσκ. των 500τμχ Προφίλτρο ELMED (laminar flow) Εύκαμπτοι πράσινοι ελαστικοί σωλήνες από U-PVC, εσωτερικής διαμέτρου 5.5cm, κουλούρα 0 m septa Silicone 8mm/PTFE.5mm, τεμ. 00

10 Υπο-ομάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Γραφιτικός άνθρακας Graphitized Carbon Black (GCB) Supelco 5 g Xλωριούχο νάτριο (sodium chloride) KG Γάντια νιτριλίου με πούδρα, εξεταστικά, μίας χρήσης, μέγεθος Large, χρώμα μωβ PAC 00 τεμ. Γάντια νιτριλίου με πούδρα, εξεταστικά, μίας χρήσης, μέγεθος medium, χρώμα μωβ, PAC 00 τεμ Γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρήσεων (XL), Ζεύγη Βελόνα εμβολιασμού πλαστική αποστειρωμένη, συσκευασία 0 τεμ Κρίκοι εμβολιασμού πλαστικού συσκευασία 0 τεμ Υποχλωριώδες νάτριο, L Άνυδρο θειικό μαγνήσιο (magnesium sulfate anhydrous) κοκκώδες 500 g Άνυδρο θειικό μαγνήσιο σε πούδρα 500 g Δισόξινο φωσφορικό κάλιο (KHPO4) 500 g Μονόξινο φωσφορικό κάλιο (KHPO4) 500 g Απεσταγμένο νερό (HPLC),,5 λίτρων Methanol 99,9% (HPLC),,5 λίτρων Αιθανόλη 5 L Acetone συσκευασία 5 lt Αnalytical standard fluopyram, 50 mg Analytical standards copper hydroxide, 00mg Analytical standards mancozeb, 00mg PDA (potato dextrose agar)-500 g TSA (tryptic soy agar)-500 g TSB (tryptic soy broth)-500 g Nutrient agar (NA) 500 g King' B medium (500 g) Agar-bacteriological (500 g) yeast extract (500 g) Γλυκερόλη L Μαγνητάκια, Spinbar magnetic Υδροβολέας (500 ml) Δοκιμαστικοί σωλήνες γυάλινοι 6x60 mm,τεμ Απολυμαντικό επιφανειών Bacillol AF Lt Γαλακτικό οξύ (00 ml) Όξινο φωσφορικό δινάτριο (NaHPO4) 500 g

11 Δισόξινο φωσφορικό νάτριο (NaHPO4) 500 g Acetone συσκευασία 5 lt Ακετονιτρίλιο (HPLC grade).5 Lt Οξικός αιθυλεστέρας (HPLC grade).5 Lt Ένυδρο κιτρικό τρι-νάτριο (trisodium citrate dihydrate) 50 g Ένυδρο κιτρικό δι-νάτριο (disodium hydrogen citrate sesquihydrate) 50 g Μίγμα πρωτοταγών και δευτεροταγών αμινών Bondesil-PSA (Varian) 50 g Parafilm '' x 50 ft / 50 mm x 75 m (WxL) Κωνικές φιάλες (50 ml) Κωνικές φιάλες ( 500 ml) Κωνικές φιάλες ( 000 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (50 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (00 ml) Ογκομετρικοί κύλινδροι (500 ml) Ογκομετρικές φιάλες (0 ml) Ογκομετρικές φιάλες (50 ml) Ογκομετρικές φιάλες (00 ml) Φιάλες αποστείρωσης υποστρωμάτων ( L) Γυάλινες σύριγγες 5 ml (για φιλτράρισμα με PTFE φίλτρα) χωρίς βελόνες Πλαστικά Τρυβλία Petri αποστειρωμένα (90 mm) PAC 480 TMX Διηθητικό χαρτί 500Φ Πλαστικά στατο στήριξης (50 ml falcon tubes) Πλαστικά στατο στήριξης ( 5 ml falcon tubes) Πλαστικές ογκομετρικές κανάτες 500 ml Πλαστικές ογκομετρικές κανάτες L Πλαστικές ογκομετρικές κανάτες L Χρωματογραφική στήλη UniverSil C8 (4.6 mm x 50 mm, 3 μm), (Fortis), τεμ Σιφώνια (0.5 ml) Σιφώνια ( ml) Σιφώνια (5 ml) Σιφώνια (0 ml) Σιφώνια αποστειρωμένα ( ml) μιας χρήσης Σιφώνια αποστειρωμένα (5 ml) μιας χρήσης Ρύγχη (tips) πιπετών κίτρινα (00-00 μl) PAC 000 TMX Ρύγχη (tips) πιπετών μπλε (000 μl) PAC 000 TMX Racks for tips (για κίτρινα ) Racks for tips (4 για μπλε tips) Καλυπτρίδες μικροσκοπίων x 00TMX

12 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 50TMX Προφίλτρο ELMED (laminar flow) Σωληνάρια τύπου Falcon (5 ml) Σωληνάρια τύπου Falcon (50 ml) Δεν αντιστοιχεί Cork borer (5 mm) σε κωδ. cpv 77 Δεν αντιστοιχεί σε κωδ. cpv PTFE φίλτρα (0.45 μm, 3 mm), συσγκευασία 00 τεμ/πακέτο ΟΜΑΔΑ (Αναγόμωση στήλης απιονισμού) Υπο-ομάδα Α (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Αναγόμωση στήλης απιονισμού 000 lt Υπο-ομάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Αναγόμωση στήλης απιονισμού 000 lt ΟΜΑΔΑ 3 (Χημικά αέρια) (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Φιάλη Argon, 5, 0 (0,7 m3), Ήλιο καθαρότητος 99,999% σε φιάλη 50 λίτρων Υγρό Άζωτο, 5 λίτρα

13 ΟΜΑΔΑ 4 (Εργαστηριακά υλικά) (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ Κόσκινα glutomatic, (Πολυεστέρα για Glutomatic system 88 micra) Λυχνία UV για τράπεζα νηματικής ροής, Germicidal Lamp G30TS 30W Λυχνία UV για τράπεζα νηματικής ροής, Germicidal Lamp G30TS 30W, σωλήνας 3feet ΟΜΑΔΑ 5 (Γεωργικά εφόδεια) Υπο-ομάδα Α (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Πλαστικός δίσκος παραγωγής σποροφύτων με 0 φυτοδοχεία διαστάσεων 7cm x 7cm x 7cm το καθένα Θήκες για σπορία πλαστικές, διαστάσεις 40Χ30, βάθος 7 cm, τεμ Πλαστικοί δίσκοι παραγωγής σποροφύτων- σποροθήκες 44 θέσεων μαλακό πλαστικό, τεμ Πλαστικοί δίσκοι παραγωγής σποροφύτων- σποροθήκες 40 θέσεων μαλακό πλαστικό, τεμ Περλίτης, Perflor, Χοντρόκοκκος, λίτρα Πλαστικές γλάστρες χωρητικότητας lt Bερμικουλίτης χονδρόκοκος (-5mm) (σε Λίτρα) Φυτοδοχεία.0 λίτρων Τετράγωνες, πλαστικές γλάστρες χωρητικότητας 0,5 lt, τεμ Βερμικουλίτης Τύπος "Fine" κοκκομετρίας < mm για σπορά, πολύ λεπτόκκοκος (σε Λίτρα) 300

14 Τύρφη KTS, σακούλα 00 λίτρα Τύρφη - εμπλουτισμένη TS για σπορόφυτα 00 lt Τύρφη Terrachum, 70 λίτρα Τύρφη καστανή μη εμπλουτισμένη, σε Λίτρα ΤΥΡΦΗ ΚΑΣΤΑΝΗ,Terrachum, λίτρα ΤΥΡΦΗ ΜΑΥΡΗ,Terrachum - για σπορόφυτα 00 lt Γάντια εργασίας δερματοπάνινα (καλής ποιότητας δέρμα), μέγεθος L, ζεύγη Γάντια εργασίας κήπου με δερματίνη (όχι χοντρά, ανθεκτικά), μέγεθος Νο8 (small), ζεύγη Γάντια εργασίας κήπου με δερματίνη (όχι χοντρά, ανθεκτικά), μέγεθος Νο0(large), ζεύγη Μάσκα ψεκασμού 3M με φίλτρα ΑP3, Τύπος Αδιάβροχο σετ (σακάκι-παντελόνι), χρώματος κίτρινου, μέγεθος L/XL Ανδρική γαλότσα αδιάβροχη κοντή, μέγεθος 44, πράσινη, ζεύγη Ανδρική γαλότσα αδιάβροχη κοντή, μέγεθος 45, πράσινη, ζεύγη Γαλότσες γόνατος No 4, ζεύγη Γαλότσες γόνατος καουτσούκ, ανδρικές, ζεύγος, Νο Ύφασμα εδαφοκάλυψης για προστασία από ζιζάνια m x 00 m Ύφασμα εδαφοκάλυψης για προστασία από ζιζάνια 3m x 00 m Ταμπελάκια πλαστικά,κίτρινα, με κεκλιμένη κεφαλή, μήκους 30-35cm, χώρος γραφής 0cm επί 5cm Ταμπελάκια πλαστικά (λόγχες), κίτρινα καρφωτά, μήκους -5cm, πλάτους,5-,7 cm, χώρος γραφής τουλάχιστον 0cm επί,5cm Ταμπελάκια πλαστικά, κίτρινα καρφωτά με πασαλάκι, 5-0cm Λιπάσμα - σύνθεσης (5) + 4MgO + ιχvοστοιχεία, συσκευασία 5 Kg Λίπασμα υδατοδιαλυτό σύνθεσης 0-0-0, συσκευασία 5 Kg Λίπασμα υδατοδιαλυτό σύνθεσης 3, ,, συσκευασία 5 Kg Λίπασμα - σύνθεσης (,5) + 5 MgO + ιχνοστοιχεία, συσκευασία 5 Kg Λίπασμα 0-0-0, κιλά 70

15 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ-ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ-ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ, gr Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου, μικτό λίπασμα 0-0-0, συσκευασία 40kg Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου, θειική αμμωνία -0-0, συσκευασία 5kg Ζιζανιοκτόνα - ROUNDUP 36 SL, λίτρα Signum λίτρο Quadris λίτρο Kocide 3 Kg Champ Kg Nordox Kg Pasta Caffaro 3L Dithane Kg Εντομοκτόνα - ALTACOR 35 WG 50gr Εντομοκτόνα - CONFIDOR FORTE 00ml Εντομοκτόνα - DESIS 50ml Εντομοκτόνα - DURSBAN 480 EC 500cc Εντομοκτόνα - KARATE 0 CS 00 ml Εντομοκτόνα - PROFIL 0 SG 00gr Εντομοκτόνα, Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, δ.ο. Deltamethrin, φιάλη 50 c.c Ζιζανιοκτόνα - ROUNDUP 36 SL lt Ζιζανιοκτόνο, διασυστηματικό, μη εκλεκτικό, glyphosate 36%, συσκευασία 5 lt Ζιζανιοκτόνο, διασυστηματικό, εκλεκτικό γαλακτοποιήσιμο υγρό, 0% β/ο profoxydim, συσκευασία lt ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ Switch 5/37.5 WG-syngenta, Συσκευασίες των 0g Μυκητοκτόνα - ANTHRACOL COMBI 400gr Μυκητοκτόνα - MELODY DUO WP 500gr Μυκητοκτόνα - PREVICUR SL 00cc Μυκητοκτόνα - SYSTHANE 4EC 5cc Μυκητοκτόνα - TOPAS 00 EC 00cc Μυκητοκτόνα - ΝΕΟΤΟΨΙΝ 50gr Μυκητοκτόνο, διασυστηματικό, βρέξιμη σκόνη, tricyclazole 75% β/β, κουτί kg Ετικέτες χάρτινες πλαστικοποιημένες τύπου Tyvek 6 x,7 σε συνεχιζόμενα φύλλα Α4, (φυτώριου), πακέτο Φόρμα ψεκασμού 3Μ, τύπος 4565, μέγεθος XL) Φόρμα ψεκασμού 3Μ, τύπος 4565, μέγεθος L Μάσκα μιας χρήσης 3M ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής 0

16 Προστατευτική μάσκα ψεκασμού ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα Σωλήνες άρδευσης Φ.6 mm μήκους 00 m σε μαύρη απόχρωση Σταλακτηφόροι σωλήνες άρδευσης Φ.6 mm μήκους 00 m σε μαύρη απόχρωση με σταλάκτη κάθε 50 cm Σταλάκτες άρδευσης ρυθμιζόμενοι καρφωτοί παροχής 0-70 lt (00 τεμάχια το σακουλάκι) Σταλακτηφόροι σωλήνες άρδευσης Φ.0 mm μήκους 00 m σε μαύρη απόχρωση με σταλάκτη κάθε 40 cm Σωλήνες άρδευσης Φ.0 mm μήκους 0 m σε μαύρη απόχρωση Τερματικοί σύνδεσμοι lock lock Φ Ταφ lock lock Φ Γωνία lock lock Φ Βάνα lock lock Φ Σγρόμπια Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος GARDENA C060 plus Ψεκαστήρας προπιέσεως L Ψεκαστήρας προπιέσεως 5 L Κόφτης πλαστικών σωλήνων PVC Stanley Σπάγκος θερμοκηπίου, 00% πολυπροπυλένιο, συσκευασία kg Πλαστικά πασαλάκια xcm, ύψους 40cm, τεμάχια Πασσαλίσκοι, περιγραφή, μέγεθος, ξύλινα (,00 X,50 X 34,00 cm) Δίχτυ σκίασης - 70% σκίαση, 6m πλάτος x 50m μήκος Δίχτυ σκίασης - 40% σκίαση, 6m πλάτος x 00m μήκος Τσάπες, τεμ Τσουγκράνες 4 δόντια τεμ Φτυάρι στρογγυλό, τεμ Τσάπα λάσπης με ξύλινο στυλεό, τεμάχια

17 Φτυάρι πατητό μυτερό με ξύλινο στυλεό, τεμάχια Δρεπάνι 400mm, 6'', τεμάχια Τσάπες, περιγραφή, τεμ. Τσάπα βάμβακος Νο με ξύλινο στυλεό διαστάσεων 45 Χ 80 Χ 0 4 Υπο-ομάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τμήματος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Μάσκα ψεκασμού 3M με φίλτρα ΑP3, Τύπος Ανδρική γαλότσα αδιάβροχη κοντή, μέγεθος 44, πράσινη, ζεύγη Ανδρική γαλότσα αδιάβροχη κοντή, μέγεθος 45, πράσινη, ζεύγη Signum λίτρο Quadris λίτρο Kocide 3 Kg Champ Kg Nordox Kg Pasta Caffaro 3L Dithane Kg Φόρμα ψεκασμού 3Μ, τύπος 4565, μέγεθος XL) Φόρμα ψεκασμού 3Μ, τύπος 4565, μέγεθος L Μάσκα μιας χρήσης 3M ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής 5 ΟΜΑΔΑ 6 (Είδη Γραφείου) Υπο-ομάδα Α (παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης) Α/Α CPV ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σημειωματάριο ΣΠΙΡΑΛ Α5 4ΘΕΜΑΤΑ 5Φ, Σκληρό Εξώφυλλο Μπλοκ χωρίς Εξώφυλλο Λευκό 4x9cm, τεμ Μπλοκ σημειώσεων μεγέθους Α5, 50 φύλλων Αυτοκόλλητα Χαρτάκια (76 76mm) Χαρτάκια σημειώσεων Post it 74X Σελιδοδείκτες INDEX PAGE MAKER Ημερολόγιο (Ημερήσιο Ημερολόγιο 7x4cm, Εσωτερικό χαρτί λευκό) Μπλοκ Ριγέ Α4 50 Φύλλα

18 Τετράδιo με γραμμές, 50 φύλλων Τετράδια σπιράλ, 00 Φ, θεμάτων, τεμ Τετράδιο Β5, 3 Θεμάτων, 300 Σελίδες Τετράδιο σπιράλ ριγέ, 80 φύλλων Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση, 4/3, τεμ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση, 34 x 30 cm, τεμ Κλασέρ Α4 με Κρίκους, τεμ Ντοσιέ, παρουσιασης, Α4 με είκοσι διαφανείς θήκες, τεμ Ντοσιέ με έλασμα με ράχη χωρητικότητας, 70σελίδες Α4, Διάφορα χρώματα, τεμ Ντοσιέ-Κλασέρ, από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/34, με μηχανισμό RADO που συγκρατεί έως και 750 φύλλα Α4 με μεταλλική ακμή στη βάση του, στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. τεμ Ντοσιέ με ενσωματωμένες 50 διαφανείς θήκες Θήκες εντύπων, με στρογγυλεμένο εμπρόσθιο τμήμα για αποφυγή πτώσης φυλλαδίων μπροστά. Υλικό: πολυστυρόλιο. Χρώμα: διαφανές, Διάσταση: Α4 κάθετη. Βάθος: περίπου 40 χιλ, τεμ Θήκες εγγράφων διάφανες (ζελατίνες), μεγέθους Α4, πάχους 0.09 mm, άνοιγμα επάνω, με τρύπες στο πλάι ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α Γομολάστιχες Λευκές Faber Castell ΓΟΜΑ PELIKAN ΠΛΑΣΤΙΚΗ AL Γόμα λευκή βινυλίου, τεμάχιο Στυλό Διαρκείας μαύρο, τεμ Στυλό Διαρκείας κόκκινο, τεμ Στυλό Διαρκείας, πράσινο, τεμ ΣΤΥΛO FABER CASTEL ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ, GOLDFABER 030, τεμ Στυλό Διαρκείας BIC Grip 4, Πράσινο, τεμ Στυλό Διαρκείας Faber Castell RX0 Μπλε, τεμ Στυλό διαρκείας, μπλε χρώματος, 0.07mm, με καπάκι Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, (διάφορα χρώματα, στρογγυλή μύτη,5mm με κλιπ τσεπης), τεμ. Μαρκαδόροι επισήμανσης, μπλέ, για CD/DVD, Διαφανειών Permanent, Ανεξίτηλος, Faber Castel Μαρκαδόροι επισήμανσης, μαύρο, για CD/DVD, Διαφανειών Permanent, Ανεξίτηλος, Faber Castel ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ EDDING PERMANENTS 40S, μικρή μύτη πάχους 0.3 mm, τεμ. Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, μαύρου χρώματος, πλακέ μύτη, πάχους 3mm, τεμ

19 Μαρκαδόροι επισήμανσης με υγρό μελάνι πράσινο-φωσφοριζέ, με σμίλη άκρη εξοπλισμένος με ρυθμιστή μελανιού, τεμ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Stabilo Boss Mini Μπλε, τεμ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Stabilo Boss Mini Πράσινο, τεμ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Stabilo Boss Mini Κίτρινο, τεμ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Stabilo Boss Mini Πορτικαλί, τεμ STAEDTLER ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΓΟΜΑ Noris HB, τεμ Μολύβι Faber Castell Grip 00 HB 700 με Γόμα Γκρ Μύτες Faber Castell Για Μηχανικό Μολύβι 0.5 HB Μύτες Faber Castell Για Μηχανικό Μολύβι 0.7 HB Μηχανικό Μολύβι Faber Castell Grip Μπλε Στυλό Pilot U5 07 μπλέ (κουτί) Γόμα & Ξύστρα Faber Castell Apple Ξύστρες μολυβιών, μεταλλικές σε πλαστική θήκη και ανταλλακτική λεπίδα, τεμάχιο Μολυβοθήκη μεταλλική, τεμάχιο Αυτοκόλλητες ετικέτες, (38 mm), πακέτο Αυτοκόλλητες ετικέτες διάφανες, 63,5 mm X 39,, πακέτο των ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (70 mm x 37 mm), Εκτυπωτής LASER / Εκτυπωτής INK-JET / ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, πακέτα TRANSPARENT LABELS A4 KF008, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0 mm x 97 mm, ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Ετικέτες Α4 (70 x 37 mm), συσκευασία των 5 φύλλων, κατάλληλες για εκτυπωτές Διορθωτικό στυλό ( ml, Μύτη Μεταλλική) Σετ χαρτοθήκες συρόμμενες 3 τεμ. (μεταλλικές, Α4, 35 x 30 x 37.5 cm ) Επιτραπέζιος οργανωτής εγγράφων μεγέθους Α4, με 3 συρρρώμενους δίσκους Βιβλιοστάτες, τεμ Πίνακες μαρκαδόρου με μαγνητική επιφάνεια στην οποία μπορεί κανείς να γράψει με μαρκαδόρο πίνακος, με μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου και μεταφερόμενα πιαστράκια στο επάνω μέρος για να κρεμιέται, Διάσταση πίνακα 60Χ45cm, τεμ. Πίνακες ανακοινώσεων από φελλό με πλαίσιο αλουμινίου, Διάσταση: 45cm x 60cm, τεμ.

20 Ατζέντες για συναντήσεις σε μαύρο χρώμα, Πλάτος: 34mm Μήκος: 88mm, Μέγεθος κρίκου: 6 κρίκοι από 3mm/με περιεχόμενα Εβδομάδα σε σελίδες/ με Διαχωριστικά θεμάτων, Τηλεφωνικό Ευρετήριο,Υπενθυμίσεις, Μπλοκ Laser Pointer WIRELESS κόκκινης δέσμης, με δέκτη USB που αποθηκεύεται εύκολα, πλήκτρα για τον έλεγχο των παρουσιάσεων, Εύρος απόστασης 8 μέτρα, Θύρα σύνδεσης micro Usb, τεμ Laser Pointer πράσινης δέσμης, τεμ Συνδετήρες συρραφής, σύρματα Νο 64, ΤΕΜ Σύρματα συρραπτικού 4/6, συσκ. 000τμχ Συνδετήρες Νο3 (κουτί) Συνδετήρες Νο5 (κουτί) Συρραπτικά χειρός Νο0 τεμ Συρραπτικά χειρος Νο 6, τεμ Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Parva Συρραπτικό χειρός primula Αποσυρραπτικό τανάλια Διατρητής 40 φύλλων για δυο τρυπες, τεμ Διατρητήρας περφορατές medium duty,6mm βουλοκέρι σιλικόνης μπορντώ χρώμα Εξαρτήματα για βουλοκέρι, περιλαμβάνει Ξύλινη σφραγίδα με στερεή κεφαλή από ορείχαλκο και είτε εγχάρακτο σε αυτήν το ελληνικό γράμμα "Π" ή το σύμβολο fleur de lis, είτε ξεχωριστά μια μεταλλική πλάκα διαμέτρου cm(επιφανεια προς χάραξη,7cm) με το γράμμα "Π" ή το σύμβολο fleur de lis Χαρτί Φωτοαντιγραφικό 80γρ. Α4, 5 πακέτα/κιβώτιο, κιβώτια Χαρτί Φωτοαντιγραφικό 80γρ. Α4, 500 ΦΥΛΛΑ/Πακέτο, Λευκό, πακέτα Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Α4 60γρ. 500 φύλλα/πακέτο, Λευκό Φάκελοι Αλληλογραφίας 3x33cm, συσκευασία 5 τμχ Φάκελοι, ενισχυμένες με εσωτερικές φυσαλίδες αέρα, με αυτοκόλλητη ταινία, Διαστάσεις 4x34cm, συσκευασία των 0 τεμ Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο Α4,πλαστικοί, τεμ Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων Α4, μεταλλικό, μαύρου χρώματος, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6Χ33Χ6,5εκ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ, τεμ Θήκες επαγγελματικών καρτών από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαστάσεις: 0Χ6cm, τεμ Eτικέτες Α4, 05 Χ 48,5 mm Ετικέτες Α4 (70 x 37 mm), συσκευασία των 5 φύλλων, κατάλληλες για εκτυπωτές Συμπαγής δίσκος εγγραφής CD-R, χωρητικότητα 700 ΜΒ, 80 ΜΙΝ, τεμ. 00

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783684 2015-05-18

15PROC002783684 2015-05-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 17:09:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΑΝ546ΨΧ6Τ-34Ξ Αριθ. Πρωτ. : 1549/18-5-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα