ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ STELARA 45 mg ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 45 mg ustekinumab σε 0,5 ml. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο µονοκλωνικό IgG1κ αντίσωµα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που παράγεται σε µια κυτταρική γραµµή µυελώµατος ποντικιών µε χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασµένου DNA. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιµο διάλυµα. Το διάλυµα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωµο ως ανοιχτό κίτρινο. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το STELARA ενδείκνυται για τη θεραπεία της µέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που δεν ανταποκρίθηκαν, ή παρουσιάζουν αντενδείξεις ή έχουν δυσανεξία σε άλλες συστηµατικές θεραπείες, συµπεριλαµβανοµένων της κυκλοσπορίνης, της µεθοτρεξάτης και της φωτοθεραπείας (PUVA) (βλέπε παράγραφο 5.1). 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Το STELARA προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ιατρού, έµπειρου στη διάγνωση και τη θεραπεία της ψωρίασης. οσολογία Η συνιστώµενη δοσολογία του STELARA είναι µια αρχική δόση των 45 mg χορηγούµενη υποδόρια την εβδοµάδα 0, ακολουθούµενη από µία δόση των 45 mg την εβδοµάδα 4 και στη συνέχεια κάθε 12 εβδοµάδες. Σε ασθενείς που δεν παρουσίασαν ανταπόκριση σε θεραπεία διάρκειας έως 28 εβδοµάδων θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο διακοπής της θεραπείας. Ασθενείς µε σωµατικό βάρος > 100 kg Για ασθενείς µε σωµατικό βάρος > 100 kg η δόση είναι 90 mg χορηγούµενη υποδορίως την εβδοµάδα 0, η οποία ακολουθείται από µία δόση των 90 mg την εβδοµάδα 4 και στη συνέχεια κάθε 12 εβδοµάδες (βλέπε παράγραφο 5.1). Σε ασθενείς που ζυγίζουν > 100 kg, τα 45 mg έχουν επίσης αποδειχθεί αποτελεσµατικά. Ωστόσο, τα 90 mg παρουσίασαν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στους ασθενείς αυτούς. Ηλικιωµένοι ασθενείς ( 65 ετών) εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης για τους ηλικιωµένους ασθενείς. Παιδιά και έφηβοι (< 18 ετών) Το STELARA δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης δεδοµένων για 2

3 την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία Το STELARA δεν έχει µελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσµούς ασθενών. Συνεπώς, δεν µπορούν να γίνουν συστάσεις σχετικά µε τη δοσολογία. Τρόπος χορήγησης Το STELARA χορηγείται µε υποδόρια ένεση. Εάν είναι δυνατό, περιοχές του δέρµατος που εµφανίζουν ψωρίαση πρέπει να αποφεύγονται ως θέσεις ένεσης. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική της υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς µπορεί να κάνουν µόνοι τους την ένεση του STELARA εάν το κρίνει σωστό ο θεράπων ιατρός. Παρόλα αυτά ο θεράπων ιατρός πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών. Οι ασθενείς πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να κάνουν την ένεση µε ολόκληρη την ποσότητα του STELARA σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση δίδονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Για περαιτέρω οδηγίες που αφορούν την προετοιµασία και τις ιδιαίτερες προφυλάξεις για το χειρισµό, βλέπε παράγραφο Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα (βλέπε παράγραφο 6.1). Κλινικά σηµαντική, ενεργή λοίµωξη. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Λοιµώξεις Το ustekinumab µπορεί δυνητικά να αυξήσει τον κίνδυνο λοιµώξεων και να ενεργοποιήσει εκ νέου λανθάνουσες λοιµώξεις. Σε κλινικές µελέτες, σοβαρές βακτηριακές, µυκητιασικές και ιογενείς λοιµώξεις έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λαµβάνουν STELARA (βλέπε παράγραφο 4.8). Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται η χρήση του STELARA σε ασθενείς µε χρόνια λοίµωξη ή µε ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίµωξης (βλέπε παράγραφο 4.3). Πριν από την έναρξη της θεραπείας µε STELARA, οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται για λοίµωξη από φυµατίωση. Το STELARA δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς µε ενεργή φυµατίωση (βλέπε παράγραφο 4.3). Η θεραπεία της λανθάνουσας φυµατίωσης θα πρέπει να ξεκινά πριν από τη χορήγηση του STELARA. Το ενδεχόµενο θεραπείας κατά της φυµατίωσης θα πρέπει επίσης να εξετάζεται πριν από την έναρξη χορήγησης του STELARA σε ασθενείς µε ιστορικό λανθάνουσας ή ενεργούς φυµατίωσης, για τους οποίους δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί µια επαρκής προηγούµενη θεραπεία. Ασθενείς που λαµβάνουν STELARA θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις και συµπτώµατα ενεργούς φυµατίωσης κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος της θεραπείας. Θα πρέπει να γίνει υπόδειξη στους ασθενείς να αναζητήσουν ιατρική συµβουλή εάν εµφανιστούν σηµεία ή συµπτώµατα που υποδηλώνουν λοίµωξη. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει µια σοβαρή λοίµωξη, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και το STELARA δεν θα πρέπει να χορηγηθεί µέχρι να υποχωρήσει η λοίµωξη. Κακοήθειες Τα ανοσοκατασταλτικά όπως το ustekinumab αυξάνουν δυνητικά τον κίνδυνο κακοήθειας. Ορισµένοι ασθενείς που λάµβαναν STELARA στα πλαίσια κλινικών µελετών ανέπτυξαν δερµατικές και µη δερµατικές κακοήθειες (βλέπε παράγραφο 4.8). εν έχουν διεξαχθεί µελέτες που να περιλαµβάνουν ασθενείς µε ιστορικό κακοήθειας ή µελέτες που να συνεχίζουν τη θεραπεία σε ασθενείς που αναπτύσσουν κακοήθεια κατά τη λήψη του STELARA. 3

4 Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η χρήση του STELARA στους ασθενείς αυτούς. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Εάν εµφανιστεί αναφυλαξία ή άλλη σοβαρή αλλεργική αντίδραση, θα πρέπει να διακοπεί αµέσως η χορήγηση του STELARA και να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.8). Εµβολιασµοί Συνιστάται να µη συγχορηγούνται εµβόλια ζώντων ιών ή βακτηρίων (όπως ο Βάκιλλος των Calmette και Guérin (BCG)) µε το STELARA. εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα λάβει ζώντα ιικά ή ζώντα βακτηριακά εµβόλια. Πριν από τον εµβολιασµό µε ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια, η θεραπεία µε το STELARA θα πρέπει να διακοπεί για τουλάχιστον 15 εβδοµάδες µετά την τελευταία δόση και µπορεί να ξαναρχίσει τουλάχιστον 2 εβδοµάδες µετά τον εµβολιασµό. Οι συνταγογράφοι ιατροί θα πρέπει να συµβουλεύονται την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του συγκεκριµένου εµβολίου για πρόσθετη πληροφόρηση και οδηγίες σχετικά µε την παράλληλη χρήση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων µετά τον εµβολιασµό. Οι ασθενείς που λαµβάνουν STELARA µπορούν να λάβουν ταυτόχρονα αδρανοποιηµένα ή µη ζώντα εµβόλια. Παράλληλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του STELARA σε συνδυασµό µε άλλα ανοσοκατασταλτικά, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών ή της φωτοθεραπείας, δεν έχουν αξιολογηθεί. Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται η παράλληλη χρήση άλλων ανοσοκατασταλτικών και του STELARA ή κατά τη µετάβαση από άλλα βιολογικά ανοσοκατασταλτικά (βλέπε παράγραφο 4.5). Ειδικοί πληθυσµοί Παιδιά και έφηβοι (< 18 ετών) Το STELARA δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης δεδοµένων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. Ηλικιωµένοι ασθενείς ( 65 ετών) εν παρατηρήθηκαν συνολικές διαφορές στην αποτελεσµατικότητα ή την ασφάλεια σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω που έλαβαν STELARA, σε σύγκριση µε νεώτερους ασθενείς. Λόγω της υψηλότερης επίπτωσης λοιµώξεων γενικά στον ηλικιωµένο πληθυσµό, η θεραπεία πρέπει να γίνεται µε προσοχή στους ηλικιωµένους. Ηπατική και νεφρική δυσλειτουργία εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική και νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.2). 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες αλληλεπιδράσεων. Στη φαρµακοκινητική ανάλυση πληθυσµού µελετών φάσης ΙΙΙ, διερευνήθηκε η επίδραση των πιο συχνά χρησιµοποιούµενων παράλληλων φαρµακευτικών προϊόντων σε ασθενείς µε ψωρίαση (συµπεριλαµβανοµένων της παρακεταµόλης, της ιβουπροφαίνης, του ακετυλοσαλικυλικού οξέος, της µετφορµίνης, της ατορβαστατίνης, της λεβοθυροξίνης) στη φαρµακοκινητική του ustekinumab. εν υπήρξαν ενδείξεις αλληλεπίδρασης µε αυτά τα παράλληλα χορηγούµενα φαρµακευτικά προϊόντα. Η βάση για την ανάλυση αυτή ήταν ότι τουλάχιστον 100 ασθενείς (> 5% του µελετούµενου πληθυσµού) έλαβαν θεραπεία µε παράλληλη χορήγηση αυτών των φαρµακευτικών προϊόντων για τουλάχιστον το 90% της περιόδου µελέτης. Ζώντα εµβόλια δε θα πρέπει να χορηγούνται παράλληλα µε το STELARA (βλέπε παράγραφο 4.4). Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του STELARA σε συνδυασµό µε άλλα ανοσοκατασταλτικά, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών ή της φωτοθεραπείας, δεν έχουν αξιολογηθεί (βλέπε παράγραφο 4.4). 4

5 4.6 Kύηση και γαλουχία Κύηση εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του ustekinumab σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3). Ως προληπτικό µέσο, είναι προτιµότερο να αποφεύγεται η χρήση του STELARA στην εγκυµοσύνη. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικές µεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για διάστηµα έως και 15 εβδοµάδες µετά τη θεραπεία. Γαλουχία Είναι άγνωστο αν το ustekinumab εκκρίνεται στο ανθρώπινο µητρικό γάλα. Μελέτες σε ζώα παρουσιάζουν έκκριση του ustekinumab σε χαµηλά επίπεδα στο µητρικό γάλα. εν είναι γνωστό αν το ustekinumab απορροφάται συστηµατικά µετά την κατάποση. Λόγω του ενδεχόµενου ανεπιθύµητων αντιδράσεων από το ustekinumab σε βρέφη που θηλάζουν, πρέπει να αποφασιστεί αν θα διακοπεί ο θηλασµός κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έως 15 εβδοµάδες µετά τη θεραπεία ή αν θα διακοπεί η θεραπεία µε το STELARA, λαµβάνοντας υπόψη το όφελος του παιδιού από το θηλασµό και το όφελος της γυναίκας από τη θεραπεία του STELARA. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Τα δεδοµένα ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω αντικατοπτρίζουν την έκθεση στο ustekinumab σε 3 µελέτες ασθενών, συµπεριλαµβανοµένων που εκτέθηκαν για τουλάχιστον 6 µήνες, που εκτέθηκαν για τουλάχιστον 1 έτος και 373 που εκτέθηκαν για τουλάχιστον 18 µήνες. Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες: Σοβαρές λοιµώξεις Κακοήθειες Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (> 10%) σε ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα τµήµατα των κλινικών µελετών ψωρίασης µε το ustekinumab ήταν η ρινοφαρυγγίτιδα και η λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος. Οι περισσότερες περιπτώσεις θεωρήθηκαν ήπιες και δεν κατέστησαν αναγκαία τη διακοπή της υπό µελέτη θεραπείας. Ο Πίνακας 1 παρέχει µια περίληψη των ανεπιθύµητων ενεργειών από κλινικές µελέτες για την ψωρίαση. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες ταξινοµούνται κατά την Kατηγορία Οργάνου Συστήµατος και τη συχνότητα εµφάνισης, χρησιµοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη: Πολύ συχνές ( 1/10), Συχνές ( 1/100 έως < 1/10), Όχι συχνές ( 1/1.000 έως < 1/100), Σπάνιες ( 1/ έως < 1/1.000), Πολύ σπάνιες (< 1/10.000), µη γνωστές (δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Πίνακας 1 Περίληψη των ανεπιθύµητων ενεργειών σε κλινικές µελέτες για την ψωρίαση Kατηγορία Οργάνου Συχνότητα εµφάνισης: Ανεπιθύµητη ενέργεια Συστήµατος Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Πολύ συχνές: Λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, ρινοφαρυγγίτιδα Συχνές: Κυτταρίτιδα, ιογενής λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές: Κατάθλιψη 5

6 ιαταραχές του νευρικού συστήµατος ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές: Ζάλη, κεφαλαλγία Συχνές: Φαρυγγολαρυγγικό άλγος, ρινική συµφόρηση Συχνές: ιάρροια Συχνές: Κνησµός Συχνές: Οσφυαλγία, µυαλγία Συχνές: Κόπωση, ερύθηµα στη θέση ένεσης Όχι συχνές: Αντιδράσεις στη θέση ένεσης (συµπεριλαµβανοµένων πόνου, οιδήµατος, κνησµού, σκλήρυνσης, αιµορραγίας, µώλωπα και ερεθισµού) Λοιµώξεις Σε ελεγχόµενες µελέτες σε ασθενείς µε ψωρίαση, τα ποσοστά λοιµώξεων ή σοβαρών λοιµώξεων ήταν παρόµοια µεταξύ των ασθενών που λάµβαναν ustekinumab και εκείνων που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Στην ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο περίοδο των κλινικών µελετών σε ασθενείς µε ψωρίαση, το ποσοστό λοιµώξεων ήταν 1,39 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab και 1,21 για τους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Σοβαρές λοιµώξεις εµφανίστηκαν σε 0,01 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (5 σοβαρές λοιµώξεις σε 407 ανθρωποέτη παρακολούθησης) και 0,02 για τους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (3 σοβαρές λοιµώξεις σε 177 ανθρωποέτη παρακολούθησης) (βλέπε παράγραφο 4.4). Στα ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα τµήµατα των κλινικών µελετών για την ψωρίαση, το ποσοστό λοιµώξεων ήταν 1,24 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab και η επίπτωση σοβαρών λοιµώξεων ήταν 0,01 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (24 σοβαρές λοιµώξεις σε ανθρωποέτη παρακολούθησης) και οι σοβαρές λοιµώξεις που αναφέρθηκαν περιελάµβαναν κυτταρίτιδα, εκκολπωµατίτιδα, οστεοµυελίτιδα, ιογενείς λοιµώξεις, γαστρεντερίτιδα, πνευµονία και ουρολοιµώξεις. Σε κλινικές µελέτες, ασθενείς µε λανθάνουσα φυµατίωση που παράλληλα λάµβαναν αγωγή µε ισονιαζίδη δεν ανέπτυξαν φυµατίωση. Κακοήθειες Στην ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο περίοδο των κλινικών µελετών σε ασθενείς µε ψωρίαση, η επίπτωση κακοηθειών, εξαιρούµενου του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος, ήταν 0,25 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (1 ασθενής σε 406 ανθρωποέτη παρακολούθησης) σε σύγκριση µε 0,57 για τους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (1 ασθενής σε 177 ανθρωποέτη παρακολούθησης). Η επίπτωση του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος ήταν 0,74 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (3 ασθενείς σε 406 ανθρωποέτη παρακολούθησης) σε σύγκριση µε 1,13 για τους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (2 ασθενείς σε 176 ανθρωποέτη παρακολούθησης). Στα ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα τµήµατα των κλινικών µελετών για την ψωρίαση, η επίπτωση κακοηθειών, εξαιρούµενου του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος, ήταν 0,36 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (8 ασθενείς σε ανθρωποέτη παρακολούθησης) και οι κακοήθειες που αναφέρθηκαν περιελάµβαναν καρκίνους του µαστού, του παχέος εντέρου, της κεφαλής και του τραχήλου, του νεφρού, του προστάτη και του θυρεοειδή. Η επίπτωση των κακοηθειών που αναφέρθηκε σε ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab ήταν συγκρίσιµη µε την αναµενόµενη στο γενικό πληθυσµό (προτυπωµένο πηλίκο επίπτωσης = 0,68 6

7 [95% διάστηµα εµπιστοσύνης: 0,29, 1,34]). Η επίπτωση του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος ήταν 0,80 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (18 ασθενείς σε ανθρωποέτη παρακολούθησης) (βλέπε παράγραφο 4.4). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Σε κλινικές µελέτες του ustekinumab, παρατηρήθηκαν εξάνθηµα και κνίδωση, το καθένα σε ποσοστό < 2% των ασθενών. Ανοσογονικότητα Περίπου το 5% των ασθενών που λάµβαναν ustekinumab ανέπτυξαν γενικά χαµηλού τίτλου αντισώµατα στο ustekinumab. εν παρατηρήθηκε προφανής συσχέτιση της ανάπτυξης αντισωµάτων µε τις αντιδράσεις στη θέση ένεσης. Η αποτελεσµατικότητα έτεινε να είναι µικρότερη σε ασθενείς που ήταν θετικοί σε αντισώµατα στο ustekinumab, ωστόσο, η θετικότητα στα αντισώµατα δεν αποκλείει την κλινική ανταπόκριση. 4.9 Υπερδοσολογία εν αναφέρθηκε καµία περίπτωση υπερδοσολογίας. Σε κλινικές µελέτες χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως εφάπαξ δόσεις µέχρι 4,5 mg/kg χωρίς να περιοριστεί η δόση λόγω τοξικότητας. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για τυχόν σηµεία ή συµπτώµατα ανεπιθύµητων ενεργειών καθώς και η άµεση έναρξη κατάλληλης συµπτωµατικής θεραπείας. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αναστολείς ιντερλευκίνης, κωδικός ATC: L04AC05. Μηχανισµός δράσης Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο µονοκλωνικό IgG1κ αντίσωµα που συνδέεται µε υψηλή συγγένεια πρόσδεσης και ειδικότητα µε την πρωτεϊνική υποµονάδα p40 των ανθρώπινων κυτταροκινών IL-12 και IL-23. Το ustekinumab αναστέλλει τη δραστικότητα της ανθρώπινης IL-12 και IL-23 εµποδίζοντας αυτές τις κυτταροκίνες να συνδεθούν µε τον πρωτεϊνικό υποδοχέα τους IL- 12Rβ1 που εκφράζεται στην επιφάνεια των ανοσοκυττάρων. Το ustekinumab δεν µπορεί να συνδεθεί µε την IL-12 ή την IL-23 που είναι προ-συνδεδεµένες µε επιφανειακούς κυτταρικούς υποδοχείς IL- 12Rβ1. Συνεπώς, το ustekinumab δεν είναι πιθανό να συνεισφέρει στη µεσολαβούµενη από αντισώµατα ή από το συµπλήρωµα κυτταροτοξικότητα του κυττάρου που φέρει τον υποδοχέα. Οι IL- 12 και IL-23 είναι ετεροδιµερείς κυτταροκίνες που εκκρίνονται από τα ενεργοποιηµένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, όπως τα µακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα. Οι IL-12 και IL-23 λαµβάνουν µέρος στην ανοσοποιητική λειτουργία συνεισφέροντας στην ενεργοποίηση των φυσικών φονέων (ΝΚ) κυττάρων και στη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των CD4+ T-κυττάρων. Ωστόσο, η ανώµαλη ρύθµιση των IL-12 και IL-23 έχει συσχετιστεί µε ανοσο-µεσολαβούµενες ασθένειες, όπως η ψωρίαση. Το ustekinumab εµποδίζει τις συνεισφορές των IL-12 και IL-23 στην ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων, όπως τη διακυτταρική µεταβίβαση σηµάτων και την έκκριση κυτταροκινών. Συνεπώς, πιστεύεται ότι το ustekinumab διακόπτει τη µεταβίβαση σηµάτων και την κλιµακωτή έκκριση κυτταροκινών, τα οποία σχετίζονται µε την παθολογία της ψωρίασης. Κλινική αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια Η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του ustekinumab αξιολογήθηκε σε ασθενείς στα πλαίσια δύο τυχαιοποιηµένων, διπλά τυφλών, ελεγχόµενων µε εικονικό φάρµακο µελετών σε ασθενείς µε µέτρια ως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για φωτοθεραπεία ή συστηµατική θεραπεία. Στη Μελέτη Ψωρίασης 1 (PHOENIX 1) αξιολογήθηκαν 766 ασθενείς. Το 53% των ασθενών αυτών 7

8 είτε δεν ανταποκρίνονταν, είτε ήταν δυσανεκτικοί, ή είχαν αντένδειξη σε άλλες συστηµατικές θεραπείες. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε ustekinumab έλαβαν δόσεις των 45 mg ή 90 mg στις Εβδοµάδες 0 και 4 ακολουθούµενες από την ίδια δόση κάθε 12 εβδοµάδες. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν να λαµβάνουν εικονικό φάρµακο στις Εβδοµάδες 0 και 4 άλλαξαν σε λήψη ustekinumab (είτε 45 mg είτε 90 mg) στις Εβδοµάδες 12 και 16 ακολουθούµενες από λήψη δόσης κάθε 12 εβδοµάδες. Οι ασθενείς που είχαν αρχικά τυχαιοποιηθεί σε ustekinumab και πέτυχαν ανταπόκριση του είκτη Έκτασης και Βαρύτητας Ψωρίασης (Psoriasis Area and Severity Index, PASI) 75 (βελτίωση του PASI τουλάχιστον κατά 75% σε σχέση µε την αρχική τιµή) και στις δύο Εβδοµάδες 28 και 40, επανα-τυχαιοποιήθηκαν στη λήψη του ustekinumab κάθε 12 εβδοµάδες ή του εικονικού φαρµάκου (δηλ. απόσυρση της αγωγής). Ασθενείς που επανα-τυχαιοποιήθηκαν σε εικονικό φάρµακο στην Εβδοµάδα 40 ξεκίνησαν εκ νέου τo ustekinumab µε το αρχικό δοσολογικό σχήµα όταν εµφάνισαν πτώση κατά τουλάχιστον 50% στη βελτίωση του PASI που παρουσίασαν στην Εβδοµάδα 40. Όλοι οι ασθενείς ήταν υπό παρακολούθηση για µέγιστο διάστηµα 76 εβδοµάδων µετά την πρώτη εφαρµογή της υπό µελέτη θεραπείας. Στη Μελέτη Ψωρίασης 2 (PHOENIX 2) αξιολογήθηκαν 1230 ασθενείς. Το 61% των ασθενών αυτών είτε δεν ανταποκρίνονταν, είτε ήταν δυσανεκτικοί, ή είχαν αντένδειξη σε άλλες συστηµατικές θεραπείες. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στo ustekinumab έλαβαν δόσεις των 45 mg ή 90 mg στις Εβδοµάδες 0 και 4 ακολουθούµενες από µια συµπληρωµατική δόση σε 16 εβδοµάδες. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στο εικονικό φάρµακο στις Εβδοµάδες 0 και 4 άλλαξαν σε λήψη ustekinumab (είτε 45 mg είτε 90 mg) στις Εβδοµάδες 12 και 16. Όλοι οι ασθενείς ήταν υπό παρακολούθηση για µέγιστο διάστηµα 52 εβδοµάδων µετά την πρώτη χορήγηση αγωγής στη µελέτη. Και στις δύο µελέτες, τα χαρακτηριστικά της ασθένειας στην αρχή της µελέτης παρουσίασαν γενικά συνοχή σε όλες τις οµάδες θεραπείας µε µια µέση αρχική βαθµολογία του δείκτη PASI από 17 έως 18, µέση αρχική τιµή Επιφάνειας Σώµατος (Body Surface Area, BSA) 20 και διακύµανση του µέσου ερµατολογικού είκτη Ποιότητας Ζωής (Dermatology Life Quality Index, DLQI) από 10 έως 12. Κατά προσέγγιση το ένα τρίτο (PHOENIX 1) και το ένα τέταρτο (PHOENIX 2) των ασθενών είχαν Ψωριασική Αρθρίτιδα (PsA). Το κύριο τελικό σηµείο και στις δύο µελέτες ήταν η αναλογία ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση του δείκτη PASI 75 από την έναρξη έως την Εβδοµάδα 12 (βλέπε Πίνακα 2). Πίνακας 2 Περίληψη της κλινικής ανταπόκρισης στη Μελέτη Ψωρίασης 1 (PHOENIX 1) και στη Μελέτη Ψωρίασης 2 (PHOENIX 2) Εβδοµάδα 12 (2 ενέσεις) Εβδοµάδα 28 (3 ενέσεις) Εικονικό 45 mg 90 mg 45 mg 90 mg φάρµακο Μελέτη Ψωρίασης 1 Αριθµός τυχαιοποιηµένων ασθενών Αριθµός N 26 (10%) 213 (84%) α 220 (86%) α 228 (91%) 234 (96%) ανταπόκρισης (%) PASI 50 Αριθµός N 8 (3%) 171 (67%) α 170 (66%) α 178 (71%) 191 (79%) ανταπόκρισης (%) PASI 75 Αριθµός N 5 (2%) 106 (42%) α 94 (37%) α 123 (49%) 135 (56%) ανταπόκρισης (%) PASI 90 Αριθµός Ν PGA β χωρίς ή µε ελάχιστη νόσο (%) 10 (4%) 151 (59%) α 156 (61%) α 146 (58%) 160 (66%) 8

9 Μελέτη Ψωρίασης 2 Αριθµός τυχαιοποιηµένων ασθενών Αριθµός N ανταπόκρισης (%) PASI 50 Αριθµός N ανταπόκρισης (%) PASI 75 Αριθµός N ανταπόκρισης (%) PASI 90 Αριθµός Ν PGA β χωρίς ή µε ελάχιστη νόσο (%) (10%) 342 (84%) α 367 (89%) α 369 (93%) 380 (95%) 15 (4%) 273 (67%) α 311 (76%) α 276 (70%) 314 (79%) 3 (1%) 173 (42%) α 209 (51%) α 178 (45%) 217 (54%) 18(4%) 277 (68%) α 300 (73%) α 241 (61%) 279 (70%) α p < 0,001 για 45 mg ή 90 mg συγκριτικά µε εικονικό φάρµακο β PGA = Συνολική Εκτίµηση Ιατρού (Physician Global Assessment) Στη Μελέτη Ψωρίασης 1 η συντήρηση του PASI 75 ήταν σηµαντικά ανώτερη µε συνεχή αγωγή σε σύγκριση µε την απόσυρση της αγωγής (p < 0,001). Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν µε κάθε δόση του ustekinumab. Στην Εβδοµάδα 52, το 89% των επανα-τυχαιοποιηµένων ασθενών σε αγωγή συντήρησης παρουσίασαν ανταπόκριση του PASI 75 σε σύγκριση µε το 63% των επανατυχαιοποιηµένων ασθενών σε εικονικό φάρµακο (απόσυρση αγωγής) (p < 0,001). Στην Εβδοµάδα 76, το 84% των επανα-τυχαιοποιηµένων ασθενών σε αγωγή συντήρησης παρουσίασαν ανταπόκριση του PASI 75 σε σύγκριση µε το 19% των επανα-τυχαιοποιηµένων ασθενών σε εικονικό φάρµακο (απόσυρση αγωγής). Σε επανα-τυχαιοποιηµένους ασθενείς σε εικονικό φάρµακο, οι οποίοι ξεκίνησαν εκ νέου την αρχική θεραπευτική αγωγή µε ustekinumab µετά από µείωση 50% της βελτίωσης του PASI, το 85% επανέκτησε την ανταπόκριση του PASI 75 µέσα σε 12 εβδοµάδες µετά την επανέναρξη της θεραπείας. Στη Μελέτη Ψωρίασης 1, την Εβδοµάδα 2 και την Εβδοµάδα 12, σηµειώθηκαν σηµαντικά µεγαλύτερες βελτιώσεις από την έναρξη στον DLQI σε κάθε οµάδα θεραπείας µε ustekinumab σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο. Η βελτίωση διατηρήθηκε έως και την Εβδοµάδα 28. Παροµοίως, σηµαντικές βελτιώσεις παρατηρήθηκαν στη Μελέτη Ψωρίασης 2 την Εβδοµάδα 4 και 12, οι οποίες διατηρήθηκαν έως και στην Εβδοµάδα 24. Στη Μελέτη Ψωρίασης 1, οι βελτιώσεις στη ψωρίαση των νυχιών (Nail Psoriasis Severity Index είκτης Σοβαρότητας της Ψωρίασης των Νυχιών), στη συγκεντρωτική βαθµολογία των σωµατικών και ψυχικών συνιστωσών του ερωτηµατολογίου SF-36 και στην Οπτική Αναλογική Κλίµακα (Visual Analogue Scale, VAS) του Κνησµού ήταν επίσης σηµαντικές σε κάθε οµάδα θεραπείας µε ustekinumab συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Στη Μελέτη Ψωρίασης 2, η Κλίµακα Νοσοκοµειακού Άγχους και Κατάθλιψης (Hospital Anxiety and Depression Scale, Κλίµακα HADS) και το Ερωτηµατολόγιο Εργασιακών Περιορισµών (Work Limitations Questionnaire, WLQ) ήταν επίσης σηµαντικά βελτιωµένα σε κάθε οµάδα θεραπείας µε ustekinumab συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Ο µέσος χρόνος για την επίτευξη της µέγιστης συγκέντρωσης στον ορό (t max ) ήταν 8,5 ηµέρες µετά την εφάπαξ υποδόρια χορήγηση 90 mg σε υγιή άτοµα. Οι µέσες τιµές t max του ustekinumab έπειτα από µια εφάπαξ υποδόρια χορήγηση είτε 45 mg είτε 90 mg σε ασθενείς µε ψωρίαση ήταν συγκρίσιµες µε εκείνες που παρατηρήθηκαν σε υγιή άτοµα. 9

10 Η απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα του ustekinumab έπειτα από µια εφάπαξ υποδόρια χορήγηση εκτιµήθηκε ότι ήταν 57,2% σε ασθενείς µε ψωρίαση. Κατανοµή Ο µέσος όγκος της κατανοµής κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης (Vz) έπειτα από µια εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση σε ασθενείς µε ψωρίαση κυµάνθηκε από 57 έως 83 ml/kg. Μεταβολισµός Η ακριβής µεταβολική οδός του ustekinumab είναι άγνωστη. Αποµάκρυνση Η µέση συστηµατική κάθαρση (CL) έπειτα από µια εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση σε ασθενείς µε ψωρίαση κυµάνθηκε από 1,99 έως 2,34 ml/ ηµέρα/ kg. Η µέση ηµίσεια ζωή (t 1/2 ) του ustekinumab ήταν κατά προσέγγιση 3 εβδοµάδες σε ασθενείς µε ψωρίαση, κυµαινόµενη από 15 έως 32 ηµέρες σε όλες τις µελέτες για την ψωρίαση. Σε µια φαρµακοκινητική ανάλυση πληθυσµού, η φαινοµενική κάθαρση (CL/F) και ο φαινοµενικός όγκος κατανοµής (V/F) ήταν 0,465 l/ηµέρα και 15,7 l αντίστοιχα σε ασθενείς µε ψωρίαση. Η CL/F του ustekinumab δεν επηρεάστηκε από το φύλο. Η φαρµακοκινητική ανάλυση πληθυσµού έδειξε ότι υπήρξε τάση προς µια µεγαλύτερη κάθαρση του ustekinumab σε ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί µετά τον έλεγχο για αντισώµατα στο ustekinumab. Γραµµικότητα δόσης Η συστηµατική έκθεση του ustekinumab (C max και AUC) αυξήθηκε κατά έναν αναλογικό µε τη δόση τρόπο έπειτα από µια εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση σε δόσεις που κυµάνθηκαν από 0,09 mg/kg έως 4,5 mg/kg ή έπειτα από µια εφάπαξ υποδόρια χορήγηση σε δόσεις που κυµάνθηκαν κατά προσέγγιση από 24 mg έως 240 mg σε ασθενείς µε ψωρίαση. Εφάπαξ δόση έναντι πολλαπλών δόσεων Το προφίλ συγκέντρωσης στον ορό του ustekinumab σε σχέση µε το χρόνο ήταν γενικά προβλέψιµο έπειτα από χορηγήσεις εφάπαξ ή πολλαπλών υποδόριων δόσεων. Οι συγκεντρώσεις του ustekinumab στον ορό σε σταθερή κατάσταση επιτεύχθηκαν µέχρι την Εβδοµάδα 28 µετά τις αρχικές υποδόριες δόσεις στις Εβδοµάδες 0 και 4 ακολουθούµενες από δόσεις κάθε 12 εβδοµάδες. Η µέση κατώτατη συγκέντρωση σε σταθερή κατάσταση κυµάνθηκε από 0,21 µg/ml έως 0,26 µg/ml (45 mg) και από 0,47 µg/ml έως 0,49 µg/ml (90 mg). εν υπήρξε εµφανής συσσώρευση στη συγκέντρωση του ustekinumab στον ορό σε βάθος χρόνου κατά την υποδόρια χορήγηση κάθε 12 εβδοµάδες. Επίδραση του βάρους στη φαρµακοκινητική Σε µια φαρµακοκινητική ανάλυση πληθυσµού, το σωµατικό βάρος βρέθηκε να είναι η πιο σηµαντική συµµεταβλητή που επηρεάζει την κάθαρση του ustekinumab. Η µέση CL/F σε ασθενείς µε βάρος > 100 kg ήταν κατά προσέγγιση 55% υψηλότερη σε σύγκριση µε των ασθενών µε βάρος 100 kg. Ο µέσος V/F σε ασθενείς µε βάρος > 100 kg ήταν κατά προσέγγιση 37% υψηλότερος σε σύγκριση µε των ασθενών µε βάρος 100 kg. Οι µέσες κατώτατες συγκεντρώσεις του ustekinumab στον ορό σε ασθενείς µε υψηλότερο βάρος (> 100 kg) στην οµάδα των 90 mg ήταν συγκρίσιµες µε εκείνες σε ασθενείς µε χαµηλότερο βάρος ( 100 kg) στην οµάδα των 45 mg. Ειδικοί πληθυσµοί εν υπάρχουν διαθέσιµα φαρµακοκινητικά δεδοµένα σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική ή ηπατική λειτουργία. εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες σε ηλικιωµένους ασθενείς. Στη φαρµακοκινητική ανάλυση πληθυσµού, δεν υπήρξαν ενδείξεις επίδρασης του καπνού ή του οινοπνεύµατος στις φαρµακοκινητικές ιδιότητες του ustekinumab. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Τα µη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο (π.χ. τοξικότητα οργάνων) για τον άνθρωπο µε βάση τις µελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων, αναπτυξιακής τοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα, συµπεριλαµβανοµένων των αξιολογήσεων 10

11 φαρµακολογικής ασφάλειας. Σε µελέτες αναπτυξιακής τοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα σε πιθήκους cynomolgus δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες στους δείκτες αρσενικής γονιµότητας, ούτε γενετικές ανωµαλίες ή αναπτυξιακή τοξικότητα. εν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες επιδράσεις στους δείκτες θηλυκής γονιµότητας µε χρήση ανάλογου αντισώµατος των IL-12/23 σε ποντίκια. Τα επίπεδα δόσεων στις µελέτες σε ζώα ήταν κατά προσέγγιση έως 45 φορές υψηλότερα από την υψηλότερη ισοδύναµη δόση που προορίζεται για χορήγηση σε ασθενείς µε ψωρίαση και είχε ως αποτέλεσµα ανώτατες συγκεντρώσεις στον ορό σε πιθήκους που ήταν περισσότερο από 100 φορές υψηλότερες από εκείνες που παρατηρούνται στους ανθρώπους. εν διεξήχθησαν µελέτες καρκινογένεσης µε το ustekinumab λόγω έλλειψης κατάλληλων µοντέλων ενός αντισώµατος χωρίς διασταυρούµενη αντίδραση µε τις IL-12/23 p40 των τρωκτικών. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Σακχαρόζη L-ιστιδίνη L-ιστιδίνη µονοϋδροχλωρική µονοϋδρική Πολυσορβικό 80 Ύδωρ για ενέσιµα 6.2 Ασυµβατότητες Ελλείψει µελετών σχετικά µε τη συµβατότητα, το παρόν φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. 6.3 ιάρκεια ζωής 12 µήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 ο C 8 ο C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Το STELARA διατίθεται ως στείρο διάλυµα σε φιαλίδιο µίας χρήσης των 2 ml από γυαλί Τύπου Ι κλεισµένο µε πώµα επικαλυµµένο µε βουτυλικό καουτσούκ. Το STELARA διατίθεται σε συσκευασία 1 φιαλιδίου. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός Το διάλυµα στο φιαλίδιο του STELARA δεν θα πρέπει να ανακινείται. Το διάλυµα θα πρέπει να εξεταστεί οπτικά για αιωρούµενη σωµατιδιακή ύλη ή αποχρωµατισµό πριν από την υποδόρια χορήγηση. Το διάλυµα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωµο ως ανοιχτό κίτρινο και µπορεί να περιέχει λίγα µικρά ηµιδιαφανή ή λευκά σωµατίδια πρωτεΐνης. Η εµφάνιση αυτή δεν είναι ασυνήθιστη για πρωτεϊνούχα διαλύµατα. Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί εάν το διάλυµα είναι αποχρωµατισµένο ή θολό, ή εάν υπάρχει ξένη αιωρούµενη σωµατιδιακή ύλη. Πριν τη χορήγηση, το STELARA πρέπει να αφήνεται να φτάσει σε µια ευχάριστη θερµοκρασία για την ένεση (περίπου µισή ώρα). Το STELARA δεν περιέχει συντηρητικά συνεπώς προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί και παραµένει στο φιαλίδιο και τη σύριγγα δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται. Λεπτοµερείς οδηγίες για τη χρήση παρέχονται στο φύλλο οδηγιών. 11

12 Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg Beerse Βέλγιο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) 12

13 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ STELARA 90 mg ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 90 mg ustekinumab σε 1 ml. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο µονοκλωνικό IgG1κ αντίσωµα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που παράγεται σε µια κυτταρική γραµµή µυελώµατος ποντικιών µε χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασµένου DNA. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιµο διάλυµα. Το διάλυµα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωµο ως ανοιχτό κίτρινο. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το STELARA ενδείκνυται για τη θεραπεία της µέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που δεν ανταποκρίθηκαν, ή παρουσιάζουν αντενδείξεις ή έχουν δυσανεξία σε άλλες συστηµατικές θεραπείες, συµπεριλαµβανοµένων της κυκλοσπορίνης, της µεθοτρεξάτης και της φωτοθεραπείας (PUVA) (βλέπε παράγραφο 5.1). 4.3 οσολογία και τρόπος χορήγησης Το STELARA προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ιατρού, έµπειρου στη διάγνωση και τη θεραπεία της ψωρίασης. οσολογία Η συνιστώµενη δοσολογία του STELARA είναι µια αρχική δόση των 45 mg χορηγούµενη υποδόρια την εβδοµάδα 0, ακολουθούµενη από µία δόση των 45 mg την εβδοµάδα 4 και στη συνέχεια κάθε 12 εβδοµάδες. Σε ασθενείς που δεν παρουσίασαν ανταπόκριση σε θεραπεία διάρκειας έως 28 εβδοµάδων θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο διακοπής της θεραπείας. Ασθενείς µε σωµατικό βάρος > 100 kg Για ασθενείς µε σωµατικό βάρος > 100 kg η δόση είναι 90 mg χορηγούµενη υποδορίως την εβδοµάδα 0, η οποία ακολουθείται από µία δόση των 90 mg την εβδοµάδα 4 και στη συνέχεια κάθε 12 εβδοµάδες (βλέπε παράγραφο 5.1). Σε ασθενείς που ζυγίζουν > 100 kg, τα 45 mg έχουν επίσης αποδειχθεί αποτελεσµατικά. Ωστόσο, τα 90 mg παρουσίασαν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στους ασθενείς αυτούς. Ηλικιωµένοι ασθενείς ( 65 ετών) εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης για τους ηλικιωµένους ασθενείς. Παιδιά και έφηβοι (< 18 ετών) Το STELARA δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης δεδοµένων για 13

14 την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία Το STELARA δεν έχει µελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσµούς ασθενών. Συνεπώς, δεν µπορούν να γίνουν συστάσεις σχετικά µε τη δοσολογία. Τρόπος χορήγησης Το STELARA χορηγείται µε υποδόρια ένεση. Εάν είναι δυνατό, περιοχές του δέρµατος που εµφανίζουν ψωρίαση πρέπει να αποφεύγονται ως θέσεις ένεσης. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική της υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς µπορεί να κάνουν µόνοι τους την ένεση του STELARA εάν το κρίνει σωστό ο θεράπων ιατρός. Παρόλα αυτά ο θεράπων ιατρός πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών. Οι ασθενείς πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να κάνουν την ένεση µε ολόκληρη την ποσότητα του STELARA σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση δίδονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Για περαιτέρω οδηγίες που αφορούν την προετοιµασία και τις ιδιαίτερες προφυλάξεις για το χειρισµό, βλέπε παράγραφο Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα (βλέπε παράγραφο 6.1). Κλινικά σηµαντική, ενεργή λοίµωξη. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Λοιµώξεις Το ustekinumab µπορεί δυνητικά να αυξήσει τον κίνδυνο λοιµώξεων και να ενεργοποιήσει εκ νέου λανθάνουσες λοιµώξεις. Σε κλινικές µελέτες, σοβαρές βακτηριακές, µυκητιασικές και ιογενείς λοιµώξεις έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λαµβάνουν STELARA (βλέπε παράγραφο 4.8). Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται η χρήση του STELARA σε ασθενείς µε χρόνια λοίµωξη ή µε ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίµωξης (βλέπε παράγραφο 4.3). Πριν από την έναρξη της θεραπείας µε STELARA, οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται για λοίµωξη από φυµατίωση. Το STELARA δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς µε ενεργή φυµατίωση (βλέπε παράγραφο 4.3). Η θεραπεία της λανθάνουσας φυµατίωσης θα πρέπει να ξεκινά πριν από τη χορήγηση του STELARA. Το ενδεχόµενο θεραπείας κατά της φυµατίωσης θα πρέπει επίσης να εξετάζεται πριν από την έναρξη χορήγησης του STELARA σε ασθενείς µε ιστορικό λανθάνουσας ή ενεργούς φυµατίωσης, για τους οποίους δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί µια επαρκής προηγούµενη θεραπεία. Ασθενείς που λαµβάνουν STELARA θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις και συµπτώµατα ενεργούς φυµατίωσης κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος της θεραπείας. Θα πρέπει να γίνει υπόδειξη στους ασθενείς να αναζητήσουν ιατρική συµβουλή εάν εµφανιστούν σηµεία ή συµπτώµατα που υποδηλώνουν λοίµωξη. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει µια σοβαρή λοίµωξη, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και το STELARA δεν θα πρέπει να χορηγηθεί µέχρι να υποχωρήσει η λοίµωξη. Κακοήθειες Τα ανοσοκατασταλτικά όπως το ustekinumab αυξάνουν δυνητικά τον κίνδυνο κακοήθειας. Ορισµένοι ασθενείς που λάµβαναν STELARA στα πλαίσια κλινικών µελετών ανέπτυξαν δερµατικές και µη δερµατικές κακοήθειες (βλέπε παράγραφο 4.8). εν έχουν διεξαχθεί µελέτες που να περιλαµβάνουν ασθενείς µε ιστορικό κακοήθειας ή µελέτες που να συνεχίζουν τη θεραπεία σε ασθενείς που αναπτύσσουν κακοήθεια κατά τη λήψη του STELARA. 14

15 Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η χρήση του STELARA στους ασθενείς αυτούς. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Εάν εµφανιστεί αναφυλαξία ή άλλη σοβαρή αλλεργική αντίδραση, θα πρέπει να διακοπεί αµέσως η χορήγηση του STELARA και να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.8). Εµβολιασµοί Συνιστάται να µη συγχορηγούνται εµβόλια ζώντων ιών ή βακτηρίων (όπως ο Βάκιλλος των Calmette και Guérin (BCG)) µε το STELARA. εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα λάβει ζώντα ιικά ή ζώντα βακτηριακά εµβόλια. Πριν από τον εµβολιασµό µε ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια, η θεραπεία µε το STELARA θα πρέπει να διακοπεί για τουλάχιστον 15 εβδοµάδες µετά την τελευταία δόση και µπορεί να ξαναρχίσει τουλάχιστον 2 εβδοµάδες µετά τον εµβολιασµό. Οι συνταγογράφοι ιατροί θα πρέπει να συµβουλεύονται την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του συγκεκριµένου εµβολίου για πρόσθετη πληροφόρηση και οδηγίες σχετικά µε την παράλληλη χρήση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων µετά τον εµβολιασµό. Οι ασθενείς που λαµβάνουν STELARA µπορούν να λάβουν ταυτόχρονα αδρανοποιηµένα ή µη ζώντα εµβόλια. Παράλληλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του STELARA σε συνδυασµό µε άλλα ανοσοκατασταλτικά, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών ή της φωτοθεραπείας, δεν έχουν αξιολογηθεί. Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται η παράλληλη χρήση άλλων ανοσοκατασταλτικών και του STELARA ή κατά τη µετάβαση από άλλα βιολογικά ανοσοκατασταλτικά (βλέπε παράγραφο 4.5). Ειδικοί πληθυσµοί Παιδιά και έφηβοι (< 18 ετών) Το STELARA δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης δεδοµένων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. Ηλικιωµένοι ασθενείς ( 65 ετών) εν παρατηρήθηκαν συνολικές διαφορές στην αποτελεσµατικότητα ή την ασφάλεια σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω που έλαβαν STELARA, σε σύγκριση µε νεώτερους ασθενείς. Λόγω της υψηλότερης επίπτωσης λοιµώξεων γενικά στον ηλικιωµένο πληθυσµό, η θεραπεία πρέπει να γίνεται µε προσοχή στους ηλικιωµένους. Ηπατική και νεφρική δυσλειτουργία εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική και νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.2). 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες αλληλεπιδράσεων. Στη φαρµακοκινητική ανάλυση πληθυσµού µελετών φάσης ΙΙΙ, διερευνήθηκε η επίδραση των πιο συχνά χρησιµοποιούµενων παράλληλων φαρµακευτικών προϊόντων σε ασθενείς µε ψωρίαση (συµπεριλαµβανοµένων της παρακεταµόλης, της ιβουπροφαίνης, του ακετυλοσαλικυλικού οξέος, της µετφορµίνης, της ατορβαστατίνης, της λεβοθυροξίνης) στη φαρµακοκινητική του ustekinumab. εν υπήρξαν ενδείξεις αλληλεπίδρασης µε αυτά τα παράλληλα χορηγούµενα φαρµακευτικά προϊόντα. Η βάση για την ανάλυση αυτή ήταν ότι τουλάχιστον 100 ασθενείς (> 5% του µελετούµενου πληθυσµού) έλαβαν θεραπεία µε παράλληλη χορήγηση αυτών των φαρµακευτικών προϊόντων για τουλάχιστον το 90% της περιόδου µελέτης. Ζώντα εµβόλια δε θα πρέπει να χορηγούνται παράλληλα µε το STELARA (βλέπε παράγραφο 4.4). Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του STELARA σε συνδυασµό µε άλλα ανοσοκατασταλτικά, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών ή της φωτοθεραπείας, δεν έχουν αξιολογηθεί (βλέπε παράγραφο 4.4). 15

16 4.7 Kύηση και γαλουχία Κύηση εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του ustekinumab σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3). Ως προληπτικό µέσο, είναι προτιµότερο να αποφεύγεται η χρήση του STELARA στην εγκυµοσύνη. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικές µεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για διάστηµα έως και 15 εβδοµάδες µετά τη θεραπεία. Γαλουχία Είναι άγνωστο αν το ustekinumab εκκρίνεται στο ανθρώπινο µητρικό γάλα. Μελέτες σε ζώα παρουσιάζουν έκκριση του ustekinumab σε χαµηλά επίπεδα στο µητρικό γάλα. εν είναι γνωστό αν το ustekinumab απορροφάται συστηµατικά µετά την κατάποση. Λόγω του ενδεχόµενου ανεπιθύµητων αντιδράσεων από το ustekinumab σε βρέφη που θηλάζουν, πρέπει να αποφασιστεί αν θα διακοπεί ο θηλασµός κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έως 15 εβδοµάδες µετά τη θεραπεία ή αν θα διακοπεί η θεραπεία µε το STELARA, λαµβάνοντας υπόψη το όφελος του παιδιού από το θηλασµό και το όφελος της γυναίκας από τη θεραπεία του STELARA. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Τα δεδοµένα ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω αντικατοπτρίζουν την έκθεση στο ustekinumab σε 3 µελέτες ασθενών, συµπεριλαµβανοµένων που εκτέθηκαν για τουλάχιστον 6 µήνες, που εκτέθηκαν για τουλάχιστον 1 έτος και 373 που εκτέθηκαν για τουλάχιστον 18 µήνες. Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες: Σοβαρές λοιµώξεις Κακοήθειες Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (> 10%) σε ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα τµήµατα των κλινικών µελετών ψωρίασης µε το ustekinumab ήταν η ρινοφαρυγγίτιδα και η λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος. Οι περισσότερες περιπτώσεις θεωρήθηκαν ήπιες και δεν κατέστησαν αναγκαία τη διακοπή της υπό µελέτη θεραπείας. Ο Πίνακας 1 παρέχει µια περίληψη των ανεπιθύµητων ενεργειών από κλινικές µελέτες για την ψωρίαση. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες ταξινοµούνται κατά την Kατηγορία Οργάνου Συστήµατος και τη συχνότητα εµφάνισης, χρησιµοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη: Πολύ συχνές ( 1/10), Συχνές ( 1/100 έως < 1/10), Όχι συχνές ( 1/1.000 έως < 1/100), Σπάνιες ( 1/ έως < 1/1.000), Πολύ σπάνιες (< 1/10.000), µη γνωστές (δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Πίνακας 1 Περίληψη των ανεπιθύµητων ενεργειών σε κλινικές µελέτες για την ψωρίαση Kατηγορία Οργάνου Συχνότητα εµφάνισης: Ανεπιθύµητη ενέργεια Συστήµατος Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Πολύ συχνές: Λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, ρινοφαρυγγίτιδα Συχνές: Κυτταρίτιδα, ιογενής λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές: Κατάθλιψη 16

17 ιαταραχές του νευρικού συστήµατος ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές: Ζάλη, κεφαλαλγία Συχνές: Φαρυγγολαρυγγικό άλγος, ρινική συµφόρηση Συχνές: ιάρροια Συχνές: Κνησµός Συχνές: Οσφυαλγία, µυαλγία Συχνές: Κόπωση, ερύθηµα στη θέση ένεσης Όχι συχνές: Αντιδράσεις στη θέση ένεσης (συµπεριλαµβανοµένων πόνου, οιδήµατος, κνησµού, σκλήρυνσης, αιµορραγίας, µώλωπα και ερεθισµού) Λοιµώξεις Σε ελεγχόµενες µελέτες σε ασθενείς µε ψωρίαση, τα ποσοστά λοιµώξεων ή σοβαρών λοιµώξεων ήταν παρόµοια µεταξύ των ασθενών που λάµβαναν ustekinumab και εκείνων που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Στην ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο περίοδο των κλινικών µελετών σε ασθενείς µε ψωρίαση, το ποσοστό λοιµώξεων ήταν 1,39 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab και 1,21 για τους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Σοβαρές λοιµώξεις εµφανίστηκαν σε 0,01 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (5 σοβαρές λοιµώξεις σε 407 ανθρωποέτη παρακολούθησης) και 0,02 για τους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (3 σοβαρές λοιµώξεις σε 177 ανθρωποέτη παρακολούθησης) (βλέπε παράγραφο 4.4). Στα ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα τµήµατα των κλινικών µελετών για την ψωρίαση, το ποσοστό λοιµώξεων ήταν 1,24 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab και η συχνότητα εµφάνισης σοβαρών λοιµώξεων ήταν 0,01 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (24 σοβαρές λοιµώξεις σε ανθρωποέτη παρακολούθησης) και οι σοβαρές λοιµώξεις που αναφέρθηκαν περιελάµβαναν κυτταρίτιδα, εκκολπωµατίτιδα, οστεοµυελίτιδα, ιογενείς λοιµώξεις, γαστρεντερίτιδα, πνευµονία και ουρολοιµώξεις. Σε κλινικές µελέτες, ασθενείς µε λανθάνουσα φυµατίωση που παράλληλα λάµβαναν αγωγή µε ισονιαζίδη δεν ανέπτυξαν φυµατίωση. Κακοήθειες Στην ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο περίοδο των κλινικών µελετών σε ασθενείς µε ψωρίαση, η επίπτωση κακοηθειών, εξαιρούµενου του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος, ήταν 0,25 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (1 ασθενής σε 406 ανθρωποέτη παρακολούθησης) σε σύγκριση µε 0,57 για τους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (1 ασθενής σε 177 ανθρωποέτη παρακολούθησης). Η επίπτωση του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος ήταν 0,74 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (3 ασθενείς σε 406 ανθρωποέτη παρακολούθησης) σε σύγκριση µε 1,13 για τους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (2 ασθενείς σε 176 ανθρωποέτη παρακολούθησης). Στα ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα τµήµατα των κλινικών µελετών για την ψωρίαση, η επίπτωση κακοηθειών, εξαιρούµενου του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος, ήταν 0,36 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (8 ασθενείς σε ανθρωποέτη παρακολούθησης) και οι κακοήθειες που αναφέρθηκαν περιελάµβαναν καρκίνους του µαστού, του παχέος εντέρου, της κεφαλής και του τραχήλου, του νεφρού, του προστάτη και του θυρεοειδή. Η επίπτωση των κακοηθειών που αναφέρθηκε σε ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab ήταν συγκρίσιµη µε την αναµενόµενη στο γενικό πληθυσµό (προτυπωµένο πηλίκο επίπτωσης = 0,68 17

18 [95% διάστηµα εµπιστοσύνης: 0,29, 1,34]). Η επίπτωση του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος ήταν 0,80 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάµβαναν ustekinumab (18 ασθενείς σε ανθρωποέτη παρακολούθησης) (βλέπε παράγραφο 4.4). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Σε κλινικές µελέτες του ustekinumab, παρατηρήθηκαν εξάνθηµα και κνίδωση, το καθένα σε ποσοστό < 2% των ασθενών. Ανοσογονικότητα Περίπου το 5% των ασθενών που λάµβαναν ustekinumab ανέπτυξαν γενικά χαµηλού τίτλου αντισώµατα στο ustekinumab. εν παρατηρήθηκε προφανής συσχέτιση της ανάπτυξης αντισωµάτων µε τις αντιδράσεις στη θέση ένεσης. Η αποτελεσµατικότητα έτεινε να είναι µικρότερη σε ασθενείς που ήταν θετικοί σε αντισώµατα στο ustekinumab, ωστόσο, η θετικότητα στα αντισώµατα δεν αποκλείει την κλινική ανταπόκριση. 4.9 Υπερδοσολογία εν αναφέρθηκε καµία περίπτωση υπερδοσολογίας. Σε κλινικές µελέτες χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως εφάπαξ δόσεις µέχρι 4,5 mg/kg χωρίς να περιοριστεί η δόση λόγω τοξικότητας. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για τυχόν σηµεία ή συµπτώµατα ανεπιθύµητων ενεργειών καθώς και η άµεση έναρξη κατάλληλης συµπτωµατικής θεραπείας. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αναστολείς ιντερλευκίνης, κωδικός ATC: L04AC05. Μηχανισµός δράσης Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο µονοκλωνικό IgG1κ αντίσωµα που συνδέεται µε υψηλή συγγένεια πρόσδεσης και ειδικότητα µε την πρωτεϊνική υποµονάδα p40 των ανθρώπινων κυτταροκινών IL-12 και IL-23. Το ustekinumab αναστέλλει τη δραστικότητα της ανθρώπινης IL-12 και IL-23 εµποδίζοντας αυτές τις κυτταροκίνες να συνδεθούν µε τον πρωτεϊνικό υποδοχέα τους IL- 12Rβ1 που εκφράζεται στην επιφάνεια των ανοσοκυττάρων. Το ustekinumab δεν µπορεί να συνδεθεί µε την IL-12 ή την IL-23 που είναι προ-συνδεδεµένες µε επιφανειακούς κυτταρικούς υποδοχείς IL- 12Rβ1. Συνεπώς, το ustekinumab δεν είναι πιθανό να συνεισφέρει στη µεσολαβούµενη από αντισώµατα ή από το συµπλήρωµα κυτταροτοξικότητα του κυττάρου που φέρει τον υποδοχέα. Οι IL- 12 και IL-23 είναι ετεροδιµερείς κυτταροκίνες που εκκρίνονται από τα ενεργοποιηµένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, όπως τα µακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα. Οι IL-12 και IL-23 λαµβάνουν µέρος στην ανοσοποιητική λειτουργία συνεισφέροντας στην ενεργοποίηση των φυσικών φονέων (ΝΚ) κυττάρων και στη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των CD4+ T-κυττάρων. Ωστόσο, η ανώµαλη ρύθµιση των IL-12 και IL-23 έχει συσχετιστεί µε ανοσο-µεσολαβούµενες ασθένειες, όπως η ψωρίαση. Το ustekinumab εµποδίζει τις συνεισφορές των IL-12 και IL-23 στην ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων, όπως τη διακυτταρική µεταβίβαση σηµάτων και την έκκριση κυτταροκινών. Συνεπώς, πιστεύεται ότι το ustekinumab διακόπτει τη µεταβίβαση σηµάτων και την κλιµακωτή έκκριση κυτταροκινών, τα οποία σχετίζονται µε την παθολογία της ψωρίασης. Κλινική αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια Η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του ustekinumab αξιολογήθηκε σε ασθενείς στα πλαίσια δύο τυχαιοποιηµένων, διπλά τυφλών, ελεγχόµενων µε εικονικό φάρµακο µελετών σε ασθενείς µε µέτρια ως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για φωτοθεραπεία ή συστηµατική θεραπεία. Στη Μελέτη Ψωρίασης 1 (PHOENIX 1) αξιολογήθηκαν 766 ασθενείς. Το 53% των ασθενών αυτών 18

19 είτε δεν ανταποκρίνονταν, είτε ήταν δυσανεκτικοί, ή είχαν αντένδειξη σε άλλες συστηµατικές θεραπείες. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε ustekinumab έλαβαν δόσεις των 45 mg ή 90 mg στις Εβδοµάδες 0 και 4 ακολουθούµενες από την ίδια δόση κάθε 12 εβδοµάδες. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν να λαµβάνουν εικονικό φάρµακο στις Εβδοµάδες 0 και 4 άλλαξαν σε λήψη ustekinumab (είτε 45 mg είτε 90 mg) στις Εβδοµάδες 12 και 16 ακολουθούµενες από λήψη δόσης κάθε 12 εβδοµάδες. Οι ασθενείς που είχαν αρχικά τυχαιοποιηθεί σε ustekinumab και πέτυχαν ανταπόκριση του είκτη Έκτασης και Βαρύτητας Ψωρίασης (Psoriasis Area and Severity Index, PASI) 75 (βελτίωση του PASI τουλάχιστον κατά 75% σε σχέση µε την αρχική τιµή) και στις δύο Εβδοµάδες 28 και 40, επανα-τυχαιοποιήθηκαν στη λήψη του ustekinumab κάθε 12 εβδοµάδες ή του εικονικού φαρµάκου (δηλ. απόσυρση της αγωγής). Ασθενείς που επανα-τυχαιοποιήθηκαν σε εικονικό φάρµακο στην Εβδοµάδα 40 ξεκίνησαν εκ νέου τo ustekinumab µε το αρχικό δοσολογικό σχήµα όταν εµφάνισαν πτώση κατά τουλάχιστον 50% στη βελτίωση του PASI που παρουσίασαν στην Εβδοµάδα 40. Όλοι οι ασθενείς ήταν υπό παρακολούθηση για µέγιστο διάστηµα 76 εβδοµάδων µετά την πρώτη εφαρµογή της υπό µελέτη θεραπείας. Στη Μελέτη Ψωρίασης 2 (PHOENIX 2) αξιολογήθηκαν 1230 ασθενείς. Το 61% των ασθενών αυτών είτε δεν ανταποκρίνονταν, είτε ήταν δυσανεκτικοί, ή είχαν αντένδειξη σε άλλες συστηµατικές θεραπείες. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στo ustekinumab έλαβαν δόσεις των 45 mg ή 90 mg στις Εβδοµάδες 0 και 4 ακολουθούµενες από µια συµπληρωµατική δόση σε 16 εβδοµάδες. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στο εικονικό φάρµακο στις Εβδοµάδες 0 και 4 άλλαξαν σε λήψη ustekinumab (είτε 45 mg είτε 90 mg) στις Εβδοµάδες 12 και 16. Όλοι οι ασθενείς ήταν υπό παρακολούθηση για µέγιστο διάστηµα 52 εβδοµάδων µετά την πρώτη χορήγηση αγωγής στη µελέτη. Και στις δύο µελέτες, τα χαρακτηριστικά της ασθένειας στην αρχή της µελέτης παρουσίασαν γενικά συνοχή σε όλες τις οµάδες θεραπείας µε µια µέση αρχική βαθµολογία του δείκτη PASI από 17 έως 18, µέση αρχική τιµή Επιφάνειας Σώµατος (Body Surface Area, BSA) 20 και διακύµανση του µέσου ερµατολογικού είκτη Ποιότητας Ζωής (Dermatology Life Quality Index, DLQI) από 10 έως 12. Κατά προσέγγιση το ένα τρίτο (PHOENIX 1) και το ένα τέταρτο (PHOENIX 2) των ασθενών είχαν Ψωριασική Αρθρίτιδα (PsA). Το κύριο τελικό σηµείο και στις δύο µελέτες ήταν η αναλογία ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση του δείκτη PASI 75 από την έναρξη έως την Εβδοµάδα 12 (βλέπε Πίνακα 2). Πίνακας 2 Περίληψη της κλινικής ανταπόκρισης στη Μελέτη Ψωρίασης 1 (PHOENIX 1) και στη Μελέτη Ψωρίασης 2 (PHOENIX 2) Εβδοµάδα 12 (2 ενέσεις) Εβδοµάδα 28 (3 ενέσεις) Εικονικό 45 mg 90 mg 45 mg 90 mg φάρµακο Μελέτη Ψωρίασης 1 Αριθµός τυχαιοποιηµένων ασθενών Αριθµός N 26 (10%) 213 (84%) α 220 (86%) α 228 (91%) 234 (96%) ανταπόκρισης (%) PASI 50 Αριθµός N 8 (3%) 171 (67%) α 170 (66%) α 178 (71%) 191 (79%) ανταπόκρισης (%) PASI 75 Αριθµός N 5 (2%) 106 (42%) α 94 (37%) α 123 (49%) 135 (56%) ανταπόκρισης (%) PASI 90 Αριθµός Ν PGA β χωρίς ή µε ελάχιστη νόσο (%) 10 (4%) 151 (59%) α 156 (61%) α 146 (58%) 160 (66%) 19

20 Μελέτη Ψωρίασης 2 Αριθµός τυχαιοποιηµένων ασθενών Αριθµός N ανταπόκρισης (%) PASI 50 Αριθµός N ανταπόκρισης (%) PASI 75 Αριθµός N ανταπόκρισης (%) PASI 90 Αριθµός Ν PGA β χωρίς ή µε ελάχιστη νόσο (%) (10%) 342 (84%) α 367 (89%) α 369 (93%) 380 (95%) 15 (4%) 273 (67%) α 311 (76%) α 276 (70%) 314 (79%) 3 (1%) 173 (42%) α 209 (51%) α 178 (45%) 217 (54%) 18(4%) 277 (68%) α 300 (73%) α 241 (61%) 279 (70%) α p < 0,001 για 45 mg ή 90 mg συγκριτικά µε εικονικό φάρµακο β PGA = Συνολική Εκτίµηση Ιατρού (Physician Global Assessment) Στη Μελέτη Ψωρίασης 1 η συντήρηση του PASI 75 ήταν σηµαντικά ανώτερη µε συνεχή αγωγή σε σύγκριση µε την απόσυρση της αγωγής (p < 0,001). Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν µε κάθε δόση του ustekinumab. Στην Εβδοµάδα 52, το 89% των επανα-τυχαιοποιηµένων ασθενών σε αγωγή συντήρησης παρουσίασαν ανταπόκριση του PASI 75 σε σύγκριση µε το 63% των επανατυχαιοποιηµένων ασθενών σε εικονικό φάρµακο (απόσυρση αγωγής) (p < 0,001). Στην Εβδοµάδα 76, το 84% των επανα-τυχαιοποιηµένων ασθενών σε αγωγή συντήρησης παρουσίασαν ανταπόκριση του PASI 75 σε σύγκριση µε το 19% των επανα-τυχαιοποιηµένων ασθενών σε εικονικό φάρµακο (απόσυρση αγωγής). Σε επανα-τυχαιοποιηµένους ασθενείς σε εικονικό φάρµακο, οι οποίοι ξεκίνησαν εκ νέου την αρχική θεραπευτική αγωγή µε ustekinumab µετά από µείωση 50% της βελτίωσης του PASI, το 85% επανέκτησε την ανταπόκριση του PASI 75 µέσα σε 12 εβδοµάδες µετά την επανέναρξη της θεραπείας. Στη Μελέτη Ψωρίασης 1, την Εβδοµάδα 2 και την Εβδοµάδα 12, σηµειώθηκαν σηµαντικά µεγαλύτερες βελτιώσεις από την έναρξη στον DLQI σε κάθε οµάδα θεραπείας µε ustekinumab σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο. Η βελτίωση διατηρήθηκε έως και την Εβδοµάδα 28. Παροµοίως, σηµαντικές βελτιώσεις παρατηρήθηκαν στη Μελέτη Ψωρίασης 2 την Εβδοµάδα 4 και 12, οι οποίες διατηρήθηκαν έως και στην Εβδοµάδα 24. Στη Μελέτη Ψωρίασης 1, οι βελτιώσεις στη ψωρίαση των νυχιών (Nail Psoriasis Severity Index είκτης Σοβαρότητας της Ψωρίασης των Νυχιών), στη συγκεντρωτική βαθµολογία των σωµατικών και ψυχικών συνιστωσών του ερωτηµατολογίου SF-36 και στην Οπτική Αναλογική Κλίµακα (Visual Analogue Scale, VAS) του Κνησµού ήταν επίσης σηµαντικές σε κάθε οµάδα θεραπείας µε ustekinumab συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Στη Μελέτη Ψωρίασης 2, η Κλίµακα Νοσοκοµειακού Άγχους και Κατάθλιψης (Hospital Anxiety and Depression Scale, Κλίµακα HADS) και το Ερωτηµατολόγιο Εργασιακών Περιορισµών (Work Limitations Questionnaire, WLQ) ήταν επίσης σηµαντικά βελτιωµένα σε κάθε οµάδα θεραπείας µε ustekinumab συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Ο µέσος χρόνος για την επίτευξη της µέγιστης συγκέντρωσης στον ορό (t max ) ήταν 8,5 ηµέρες µετά την εφάπαξ υποδόρια χορήγηση 90 mg σε υγιή άτοµα. Οι µέσες τιµές t max του ustekinumab έπειτα από µια εφάπαξ υποδόρια χορήγηση είτε 45 mg είτε 90 mg σε ασθενείς µε ψωρίαση ήταν συγκρίσιµες µε εκείνες που παρατηρήθηκαν σε υγιή άτοµα. 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 45 mg ustekinumab

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 45 mg ustekinumab

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BTVPUR AlSap 4, ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VAXIGRIP για παιδιά, ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Αντιγριπικό εμβόλιο (split virion, αδρανοποιημένο). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ Κόνις: Ceftiofur (as sodium) 1 g Ceftiofur (as sodium) 4 g ιαλύτης: Water for injections Ανασυσταµένο διάλυµα: Ceftiofur

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Florfenicol.300 mg Ωχρο-κίτρινο έως διαυγές κίτρινο διάλυµα. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DUSPATALIN 200mg/cap καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin. ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BACTROBAN Ρινική αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Influvac sub-unit, ενέσιμο εναιώρημα (αντιγριπικό εμβόλιο, απενεργοποιημένων επιφανειακών αντιγόνων). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cetrotide 0,25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 0,25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HIDRASEC ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 10 mg κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10 mg

Διαβάστε περισσότερα

ασθενών με σοβαρή, ενεργό νόσο που δεν έχουν προηγουμένως λάβει θεραπευτική αγωγή με μεθοτρεξάτη,

ασθενών με σοβαρή, ενεργό νόσο που δεν έχουν προηγουμένως λάβει θεραπευτική αγωγή με μεθοτρεξάτη, EMA/502328/2014 EMEA/H/C/000955 Περίληψη EPAR για το κοινό τοκιλιζουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 2. Ποιοτική και Ποσοτική σύνθεση Δραστικό συστατικό Cypermethrin high cis 2% (w/v) Έκδοχα Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PNEUMOVAX 23 φιαλίδιο Πολυσακχαριδικό Εμβόλιο Πνευμονιόκοκκου 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση εμβολίου

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Ustekinumab

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Ustekinumab Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Ustekinumab Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Ustekinumab

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Ustekinumab Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Ustekinumab Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GYNO-DAKTARIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: RELIEF 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Thiocolchicoside Έκδοχα: Lactose monohydrate, Maize starch, Magnesium stearate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Butavate Δερματικό διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Προπιονική κλομπεταζόλη 0.05 % W/V Για τον πλήρη κατάλογο των

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ RIMADYL injectable solution 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δραστικό( ά) συστατικό( ά ) : Το προϊόν περιέχει 50 mg καρπροφένης

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Bactroban

Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Bactroban Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Bactroban 1. Bactroban Nasal Ointment...2 2. Bactroban Ointment..6 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων:

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Περίληψη EPAR για το κοινό γολιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Scheriproct

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BLUEVAC -4 Ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα και βοοειδή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

SALONPAS HOT (Capsicum extract)

SALONPAS HOT (Capsicum extract) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT (Capsicum extract) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο SALONPAS HOT, μεγέθους 13cm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ T r a v o g e n (Isoconazole) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Travogen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κολπικής κρέµας Travogen περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε.Μ. (HUMAN TETANUS IMMUNOGLOBULIN, I.M.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TETAGAM P 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Betnovate Scalp application 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Betamethasone 17-Valerate 0.1 % w/w Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

SEA-OIL. (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90)

SEA-OIL. (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90) SEA-OIL (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SEA-OIL 1000mg καψάκια, μαλακά 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 1000mg αιθυλεστέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000mg αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FERRINEMIA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φύσιγγα των 5 ml Ferrinemia περιέχει 100 mg σιδήρου ως σακχαρούχο σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Dacogen 50 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση δεσιταβίνη Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Covexin 10, ενέσιμο εναιώρημα σε πρόβατα και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann, Μασώμενα δισκία, (100 + 0,350) mg/δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nobivac L4, ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Mometasone/Target Mometasone furoate

Mometasone/Target Mometasone furoate Mometasone/Target Mometasone furoate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία: Mometasone/Target 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Mometasone furoate. Έκδοχα: α) Κρέµα: White

Διαβάστε περισσότερα

Γάτες: Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς.

Γάτες: Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα.

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 15 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για άλογα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη Έκδοχα: Sodium benzoate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBREX Οφθαλµική αλοιφή 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g αλοιφής περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLIMYCEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κλινδαµυκίνη φωσφορική 23,800mg που ισοδυναµεί µε 20mg κλινδαµυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Χοριακή γοναδοτροπίνη άλφα* 250 μικρογραμμάρια σε 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SKINOREN 20% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας SKINOREN περιέχει 200 mg (20%) αζελαϊκού οξέος. Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ FENARAZE Γέλη 3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ένα γραµµάριο

Διαβάστε περισσότερα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο.

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο. Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους

Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για μεσαίου μεγέθους σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 - Ζιρτέκ (Ζirtek) Cetirizine Dihydrochloride Δισκία επικαλυμένα με λεπτό υμένιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Εμπορική ονομασία φαρμάκου: ΖΙΡΤΕΚ 1.2 Σύνθεση Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Μελοξικάμη 2 mg Έκδοχα: Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B Ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B, ενέσιμο διάλυμα (10+4+4+40+6)mg/2ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 2ml: Thiamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Fasturtec 1,5 mg/ml κόνις και διαλύτης για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Fasturtec 1,5 mg/ml κόνις και διαλύτης για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Fasturtec 1,5 mg/ml κόνις και διαλύτης για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Purevax Rabies ενέσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Συγκέντρωση ηλεκτρολυτών: 3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 4 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Συγκέντρωση ηλεκτρολυτών: 3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 4 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Venofundin,διάλυµα για έγχυση 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν Πολυ(0-2-υδροξυαιθυλο)άµυλο (HES) 60.0 g Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας περιέχει 7,5 mg μετρονιδαζόλης (0,75% β/β) Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INCURIN 1 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: οιστριόλη 1 mg /δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: DRAXXIN 25 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για χοίρους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία Xozal 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: levocetirizine dihydrochloride Έκδοχα: Sodium acetate,

Διαβάστε περισσότερα

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Σύνθεση: Ανά ml: Λουπροστιόλη 7,50 mg Είδη ζώων: Αγελάδες, μοσχίδες, φοράδες, πρόβατα. Φαρμακολογικές ιδιότητες: Η λουπροστιόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 0,25 mg γκανιρελίξη σε 0,5 ml υδατικού διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα