Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 15L0002 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (EE L 61 της , σ. 1) Τροποποιείται από: M1 M2 M3 M4 M5 M6 Οδηγία 6/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 16 Οδηγία 8/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 18 Οδηγία 2001/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2001 Οδηγία 2003/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Σεπτεμβρίου 2003 Οδηγία 2003/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L L L L L L M7 Οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου L λίου της 5ης Ιουλίου 2006 M8 Οδηγία 2010/6/EE της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 L Διορθώνεται από: C1 Διορθωτικό ΕΕ L 78 της , σ. 32 (2006/52/ΕΚ)

2 15L0002 EL ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 18 Β της συνθήκης ( 3 ), Έχοντας υπόψη την οδηγία 8/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 188 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή ( 4 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, Εκτιμώντας: ότι οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν στα συντηρητικά, τα αντιοξειδωτικά και άλλα πρόσθετα καθώς και στους όρους χρήσεώς τους κωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων ότι τα ανωτέρω μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ότι πρώτιστο μέλημα κάθε κανόνα σχετικού με τα εν λόγω πρόσθετα τροφίμων και με τους όρους χρήσεώς τους θα πρέπει να είναι η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή ότι αναγνωρίζεται γενικά ότι τα ανεπεξέργαστα τρόφιμα και ορισμένα άλλα τρόφιμα θα πρέπει να είναι απηλλαγμένα προσθέτων ότι, έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και τοξικολογικά δεδομένα για τις εν λόγω ουσίες, ορισμένες εξ αυτών πρέπει να επιτραπούν για ορισμένα τρόφιμα και υπό ορισμένους όρους χρήσεως ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν αυστηροί κανόνες για τη χρήση των προσθέτων των τροφίμων στις τροφές για βρέφη, στις τροφές δεύτερης βρεφικής ηλικίας και στις τροφές απογαλακτισμού, όπως αναφέρεται στην οδηγία 8/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 18 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή ( 5 ), και ιδίως στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ( 1 ) ΕΕ αριθ. C 206 της , σ. 12 και ΕΕ αριθ. C 18 της , σ. 11. ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 108 της , σ. 26. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 13 (ΕΕ αριθ. C 176 της , σ. 117) επιβεβαιώθηκε στις (ΕΕ αριθ. C 342 της ), κοινή θέση του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 14 (ΕΕ αριθ. C 172 της , σ. 4) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 14 (ΕΕ αριθ. C 341 της ). ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 27. ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ. 27.

3 15L0002 EL ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που αφορούν στις γλυκαντικές και στις χρωστικές ύλες ότι, εν αναμονή ειδικών διατάξεων στα πλαίσια της οδηγίας 1/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 11 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 1 ) και της οδηγίας 0/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 10 που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών ( 2 ), ορισμένες ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή καλύπτονται προσωρινά από την παρούσα οδηγία ότι Επιτροπή θα προσαρμόσει τις κοινοτικές διατάξεις στους κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία ότι έχει ζητηθεί η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων για τις ουσίες εκείνες που δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη βάσει κοινοτικών διατάξεων ότι στην παρούσα οδηγία πρέπει να περιληφθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με πρόσθετα που αναφέρονται σε άλλες κοινοτικές διατάξεις ότι είναι σκόπιμο, κατά τη λήψη αποφάσεως για το κατά πόσον συγκεκριμένο τρόφιμο ανήκει σε ορισμένη κατηγορία τροφίμων, να ακολουθείται η διαδικασία διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων ότι τροποποίηση των ισχυόντων κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων, πλην των χρωστικών και γλυκαντικών υλών, και νέες προδιαγραφές για τις ουσίες, για τις οποίες δεν ισχύουν κριτήρια καθαρότητας, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 11 της οδηγίας 8/107/ΕΟΚ ότι τα βελτιωτικά αλεύρων, για τα οποία ακόμη δεν έχει αποφανθεί η επιστημονική επιτροπή τροφίμων, θα αποτελέσουν το αντικείμενο ξεχωριστής οδηγίας ότι η παρούσα οδηγία αντικαθιστά τις οδηγίες 64/54/ΕΟΚ ( 3 ), 70/357/ΕΟΚ ( 4 ), 74/32/ΕΟΚ ( 5 ) και 83/463/ΕΟΚ ( 6 ) ότι οι εν λόγω οδηγίες καταργούνται, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία συνιστά ειδική οδηγία που αποτελεί μέρος της γενικής οδηγίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 8/107/ΕΟΚ, και εφαρμόζεται στα πρόσθετα πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών. Δεν εφαρμόζεται στα ένζυμα, εξαιρουμένων εκείνων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 230 της , σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/2 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 366 της , σ. 10). ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 350 της , σ. 71. ( 3 ) ΕΕ αριθ. 12 της , σ. 161/64. ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 157 της , σ. 31. ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 18 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ αριθ. L 255 της , σ. 1.

4 15L0002 EL Μόνο τα πρόσθετα που πληρούν τις απαιτήσεις, που έχουν καθοριστεί από την επιστημονική επιτροπή για τα τρόφιμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες οι οποίες παρατείνουν το χρόνο διατηρήσεως των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς β) «αντιοξειδωτικά», οι ουσίες οι οποίες παρατείνουν το χρόνο διατηρήσεως των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση, όπως το τάγγισμα των λιπών και οι μεταβολές χρώματος. M7 γ) «φορείς», συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών-φορέων, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου τροφίμων ή αρτύματος χωρίς να μεταβάλλουν τη λειτουργία του (και χωρίς να ασκούν οι ίδιες τεχνολογικές επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του δ) «οξέα», οι ουσίες που αυξάνουν την οξύτητα τροφίμων ή/και που τους προσδίδουν όξινη γεύση ε) «ρυθμιστές οξύτητας», οι ουσίες που μεταβάλλουν ή ελέγχουν την οξύτητα ή την αλκαλικότητα τροφίμου στ) «αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες», οι ουσίες που μειώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων τροφίμου να προσκολλώνται μεταξύ τους ζ) «αντιαφριστικοί παράγοντες», οι ουσίες που προλαμβάνουν ή περιορίζουν το σχηματισμό αφρού η) «διογκωτικοί παράγοντες», οι ουσίες που συμβάλλουν στη διόγκωση τροφίμου χωρίς να συμβάλλουν σημαντικά στη διαθέσιμη ενεργειακή αξία του θ) «γαλακτωματοποιητές», οι ουσίες που επιτρέπουν το σχηματισμό ή τη διατήρηση ομοιογενούς μείγματος δύο ή περισσοτέρων μη μειγνυόμενων φάσεων, όπως το λάδι και το νερό, σε τρόφιμο ι) «γαλακτωματοποιητικά άλατα», οι ουσίες που μετατρέπουν τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο τυρί σε διεσπαρμένη μορφή και, κατ' αυτόν τον τρόπο, επιφέρουν ομοιογενή κατανομή των λιπών και των άλλων συστατικών ια) «σκληρυντικοί παράγοντες», οι ουσίες που καθιστούν ή διατηρούν τους ιστούς των φρούτων ή των λαχανικών σκληρούς ή τραγανούς, ή αλληλεπιδρούν με τους πηκτωματογόνους παράγοντες για την παρασκευή ή την ενίσχυση πηκτώματος ιβ) «ενισχυτικά γεύσεως», οι ουσίες που ενισχύουν την υπάρχουσα γεύση ή/και οσμή τροφίμου ιγ) «αφριστικοί παράγοντες», οι ουσίες που επιτρέπουν την ομοιογενή διασπορά αερίου φάσεως σε υγρό ή στερεό τρόφιμο ιδ) «πηκτωματογόνοι παράγοντες», οι ουσίες που προσδίδουν σ'ένα τρόφιμο υφή μέσω του σχηματισμού πηκτώματος

5 15L0002 EL ιε) «υλικά για γλασάρισμα» (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών μέσων), οι ουσίες που, τοποθετούμενες στην εξωτερική επιφάνεια τροφίμου, του προσδίδουν στιλπνότητα ή του παρέχουν προστατευτική επικάλυψη ιστ) «υγροσκοπικά μέσα», οι ουσίες που αποτρέπουν τη ξήρανση των τροφίμων αντιδρώντας στην επίδραση μιας ατμόσφαιρας χαμηλού βαθμού υγρασίας, ή που προάγουν τη διάλυση μιας σκόνης σε υδατικό μέσο ιζ) «τροποποιημένα άμυλα», οι ουσίες που λαμβάνονται με μία ή περισσότερες χημικές επεξεργασίες βρώσιμων αμύλων, που μπορεί να έχουν υποστεί φυσική ή ενζυματική επεξεργασία, και μπορούν να έχουν υποστεί όξινη ή αλκαλική αραίωση ή λεύκανση ιη) «αέρια συσκευασίας», τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά την τοποθέτηση τροφίμου στον εν λόγω περιέκτη ιθ) «προωστικοί παράγοντες», τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία προκαλούν την αποβολή τροφίμου από περιέκτη κ) «διογκωτικά αρτοποιΐας», οι ουσίες ή οι συνδυασμοί ουσιών που ελευθερώνουν αέριο και ως εκ τούτου αυξάνουν τον όγκο της ζύμης ή του παναρίσματος κα) «συμπλοκοποιητές», οι ουσίες που σχηματίζουν χημικά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα M6 κβ) «σταθεροποιητές», οι ουσίες που επιτρέπουν τη διατήρηση της φυσικοχημικής κατάστασης ενός τροφίμου. Οι σταθεροποιητές περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες επιτρέπουν τη διατήρηση της ομοιογενούς διασποράς δύο ή περισσότερων μη μειγνυόμενων ουσιών σε ένα τρόφιμο, ουσίες οι οποίες σταθεροποιούν, διατηρούν ή εντείνουν το υπάρχον χρώμα ενός τροφίμου και ουσίες οι οποίες αυξάνουν τη συνδετική ικανότητα του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού διασταυρούμενων δεσμών μεταξύ πρωτεϊνών που επιτρέπουν τη συνδετικότητα τεμαχίων τροφίμου κατά την ανασύσταση τροφίμου κγ) «πυκνωτικά μέσα», οι ουσίες που αυξάνουν το ιξώδες ενός τροφίμου. 4. Τα βελτιωτικά αλεύρων πλην των γαλακτωματοποιητών είναι ουσίες που προστίθενται στο αλεύρι ή τη ζύμη προκειμένου να βελτιώσουν την αρτοποιητική ικανότητά τους. 5. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα δεν θεωρούνται ως πρόσθετα τροφίμων: α) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όπως προβλέπεται στην οδηγία 80/778/ΕΟΚ ( 1 ) β) προϊόντα που περιέχουν πηκτίνη και παράγονται από τον αποξηραμένο οπό των μήλων ή το φλοιό των εσπεριδοειδών ή από μίγμα αμφοτέρων, με την επενέργεια αραιού οξέος, ακολουθούμενη από μερική εξουδετέρωση με άλατα νατρίου ή καλίου («υγρή πηκτίνη») ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 22 της , σ. 11. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1/62/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. 377 της , σ. 48).

6 15L0002 EL γ) βάσεις τσίχλας δ) λευκή ή κίτρινη δεξτρίνη, άμυλο πεφρυγμένο ή δεξτρινοποιημένο, άμυλο τροποποιημένο με όξινη ή αλκαλική επεξεργασία, λευκασμένο άμυλο, φυσικώς τροποποιημένο άμυλο και άμυλο επεξεργασμένο με αμυλολυτικά ένζυμα ε) χλωριούχο αμμώνιο στ) πλάσμα αίματος, βρώσιμη ζελατίνη, προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και τα άλατά τους, πρωτεΐνες γάλακτος, και γλουτένη ζ) αμινοξέα και τα άλατά τους πλην του γλουταμινικού οξέος, της γλυκίνης, της κυστεΐνης και της κυστίνης καθώς και των αλάτων τους, εφόσον δεν δρουν ως πρόσθετα η) καζεϊνικά άλατα και καζεΐνη θ) ινουλίνη. Άρθρο 2 1. Μόνον οι ουσίες των παραρτημάτων I, III, IV και V, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 2. Η χρήση στα τρόφιμα, των πρόσθετων τροφίμων του παραρτήματος I επιτρέπεται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4, εκτός αν πρόκειται για τα τρόφιμα του παραρτήματος II, σύμφωνα με την αρχή του. 3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται: α) στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, στο μέλι όπως ορίζεται στην οδηγία 74/40/ΕΟΚ ( 1 ), στα μη γαλακτοματοποιημένα έλαια και στα λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης, στο βούτυρο, στο παστεριωμένο και αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία UHT) γάλα (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους, του αποκορυφωμένου και του μερικώς αποκορυφωμένου γάλακτος) και στην πλήρη παστεριωμένη κρέμα, στα μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση και στα οποία υπάρχουν ζώντες ζυμομύκητες, στο φυσικό μεταλλικό νερό όπως ορίζεται στην οδηγία 80/777/ΕΟΚ ( 2 ) και στο νερό της πηγής, στον καφέ (εκτός του στιγμιαίου αρωματισμένου καφέ) και στα εκχυλίσματα καφέ, στο μη αρωματισμένο τσάι σε φύλλα, ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 221 της , σ. 10. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 22 της , σ. 1.

7 15L0002 EL στα σάκχαρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 73/437/ΕΟΚ ( 1 ), στα ξηρά ζυμαρικά εξαιρουμένων των ζυμαρικών χωρίς γλουτένη ή/και των ζυμαρικών που προορίζονται για υποπρωτεϊνική δίαιτα, σύμφωνα με την οδηγία 8/38/ΕΟΚ στο φυσικό, μη αρωματισμένο βουτυρόγαλα (εξαιρουμένου του αποστειρωμένου βουτυρόγαλου), κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως «ανεπεξέργαστα» ή «μη επεξεργασμένα» νοούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία που να συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασης του τροφίμου. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να έχουν υποβληθεί για παράδειγμα σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψηλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη ή κατάψυξη απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος, είτε είναι συσκευασμένα είτε όχι β) στις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά όπως αναφέρονται στην οδηγία 8/38/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για ασθενή βρέφη και μικρά παιδιά. Τα τρόφιμα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παραρτήματος VΙ γ) στα τρόφιμα του παραρτήματος II τα οποία επιτρέπεται να περιέχουν μόνο τα πρόσθετα του παραρτήματος αυτού και τα πρόσθετα των παραρτημάτων III και IV και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. 4. Τα πρόσθετα των παραρτημάτων III και IV μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόφιμα που αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. 5. Μόνο τα πρόσθετα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μπορούν να χρησιμοποιούνται ως φορείς ή ως διαλύτες-φορείς για πρόσθετα τροφίμων και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτό. 6. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται ωσαύτως στα αντίστοιχα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή σύμφωνα με την οδηγία 8/38/ΕΟΚ. 7. Τα ανώτατα επίπεδα που ορίζονται στα παραρτήματα αναφέρονται στα τρόφιμα όπως αυτά διατίθενται στην αγορά, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική σχετική δήλωση. 8. Στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, η έκφραση «quantum satis» σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή. Άρθρο 3 M6 1. Η παρουσία προσθέτου τροφίμου επιτρέπεται: α) σε σύνθετο τρόφιμο, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 2 παράγραφος 3, εφόσον το πρόσθετο τροφίμου επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροφίμου ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 356 της , σ. 7 (SIC! 71).

8 15L0002 EL M6 β) σε τρόφιμο στο οποίο έχει προστεθεί αρωματική ύλη, εφόσον το πρόσθετο τροφίμου επιτρέπεται στην αρωματική ύλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και έχει εισαχθεί στο τρόφιμο μέσω της αρωματικής ύλης, υπό τον όρο ότι το πρόσθετο τροφίμου δεν έχει τεχνολογικό σκοπό στο τελικό τρόφιμο, ή γ) εάν το τρόφιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην παρασκευή συνθέτου τροφίμου και εφόσον το σύνθετο τρόφιμο ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. M6 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις τροφές για βρέφη, στις τροφές δεύτερης βρεφικής ηλικίας και στις M7 μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές, όπως αναφέρονται στην οδηγία 8/38/ΕΟΚ, εκτός εάν υπάρχει ειδική σχετική πρόβλεψη. 3. Όσον αφορά τα πρόσθετα στις αρωματικές ύλες, το επίπεδο των προσθέτων περιορίζεται στο ελάχιστο απαιτούμενο για να κατοχυρώνεται η ασφάλεια και η ποιότητα των αρωματικών υλών και να διευκολύνεται η αποθήκευσή τους. Περαιτέρω, η παρουσία προσθέτων στις αρωματικές ύλες δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή ούτε να συνιστά κίνδυνο για την υγεία του. Εάν η παρουσία προσθέτου σε τρόφιμο, συνεπεία της χρησιμοποίησης αρωματικής ύλης, έχει τεχνολογικό σκοπό στο τρόφιμο, θεωρείται ως πρόσθετο του τροφίμου και όχι ως πρόσθετο της αρωματικής ύλης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών οδηγιών, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση των προσθέτων των παραρτημάτων ως γλυκαντικών ή χρωστικών. Άρθρο 5 Στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, είναι δυνατόν να αποφασίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας: κατά πόσον ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί κατά τη στιγμή της έγκρισης της παρούσας οδηγίας ανήκει σε κατηγορία τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή σε ένα από τα παραρτήματα ή κατά πόσον ένα πρόσθετο τροφίμων που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα και του οποίου η χρήση επιτρέπεται, χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 ή κατά πόσον μια ουσία είναι πρόσθετο τροφίμων κατά την έννοια του άρθρου 1. M5 Άρθρο 6 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ( 1 ), η οποία εφεξής αποκαλείται «επιτροπή». ( 1 ) ΕΕ L 31 της , σ. 1.

9 15L0002 EL M5 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1/468/ΕΚ ( 1 ), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 7 Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της χρήσης των προσθέτων τροφίμων και κοινοποιούν τα πορίσματά τους στην Επιτροπή. Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά των προσθέτων τροφίμων και σχετικά με το επίπεδο χρήσης και κατανάλωσής τους. Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή επανεξετάζει τις συνθήκες χρήσεως των ουσιών που αναφέρονται σ' αυτήν και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια του σημείου 4 του παραρτήματος II της οδηγίας 8/107/ΕΟΚ. Άρθρο 8 1. Οι οδηγίες 64/54/ΕΟΚ, 70/357/ΕΟΚ, 74/32/ΕΟΚ, 83/463/ΕΟΚ καταργούνται. 2. Οι αναφορές στις εν λόγω καταργηθείσες οδηγίες καθώς και στα κριτήρια καθαρότητας ορισμένων προσθέτων τροφίμων που αναφέρονται σε αυτές θεωρούνται στο εξής ως αναφορές στην παρούσα οδηγία. Άρθρο Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 16 προκειμένου: να επιτρέψουν την εμπορία και τη χρήση των προϊόντων που συμμορφούνται με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 16, να απαγορεύσουν την εμπορία και τη χρήση των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο στις 25 Μαρτίου 17 ωστόσο, επιτρέπεται η εμπορία, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων, των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία αλλά διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. ( 1 ) Απόφαση 1/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της , σ. 23).

10 15L0002 EL Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

11 15L0002 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Σημειώσεις M6 M7 1. Οι ουσίες του καταλόγου αυτού μπορούν να προστίθενται σε όλα τα τρόφιμα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, σύμφωνα με την αρχή. 2. Οι ουσίες που απαριθμούνται με τους αριθμούς Ε 407, Ε 407α και Ε 440 μπορούν να τυποποιούνται με σάκχαρα, υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται μαζί με τον αριθμό και την ονομασία τους. 3. Χρησιμοποιούμενα σύμβολα * Οι ουσίες E 20, E 38, E 33, E 41, E 42, E 48 και M3 E 4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3. # Οι ουσίες E 410, E 412, E 415 και E 417 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αφυδατωμένα τρόφιμα που επανυδατώνονται κατά τη λήψη. 4. Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στις καταχωρίσεις για τα E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407α, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, Ε 418 και Ε 440 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ζελεδομπουκίτσες οι οποίες νοούνται, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως στερεά ζελέ ζαχαροπλαστικής πολύ μικρού μεγέθους με ημίσκληρο περίβλημα που καταπίνονται με μια μπουκιά ασκώντας πίεση στο περίβλημα προκειμένου να εκτιναχθεί το ζελέ στο στόμα. Αριθ. Ε Ονομασία M6 Ε 170 Ε 260 Ε 261 Ε 262 Ε 263 Ε 270 Ε 20 Ε 26 Ε 300 Ε 301 Ε 302 Ε 304 Ε 306 Ε 307 Ε 308 Ε 30 Ανθρακικό ασβέστιο Οξικό οξύ Οξικό κάλιο Άλατα του οξικού οξέος με νάτριο i) Οξικό νάτριο ii) Όξινο οξικό νάτριο (διοξικό νάτριο) Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ Διοξείδιο του άνθρακα* Μηλικό οξύ Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ i) Παλμιτικό ασκορβύλιο ii) Στεατικό ασκορβύλιο Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες α-τοκοφερόλη γ-τοκοφερόλη δ-τοκοφερόλη

12 15L0002 EL M1 Αριθ. Ε Ε 322 Ε 325 Ε 326 Ε 327 Ε 330 Ε 331 Ε 332 Ε 333 Ε 334 Ε 335 Ε 336 Ε 337 Ε 350 Ε 351 Ε 352 Ε 354 Ε 380 Ε 400 Ε 401 Ε 402 Ε 403 Ε 404 Ε 406 Ε 407 Ε 407α Ονομασία Λεκιθίνες Γαλακτικό νάτριο Γαλακτικό κάλιο Γαλακτικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Άλατα του κιτρικού οξέος με νάτριο i) Δισόξινο κιτρικό νάτριο ii) Όξινο κιτρικό νάτριο iii) Κιτρικό νάτριο Άλατα του κιτρικού οξέος με κάλιο i) Δισόξινο κιτρικό κάλιο ii) Κιτρικό κάλιο Άλατα του κιτρικού οξέος με ασβέστιο i) Δισόξινο κιτρικό ασβέστιο ii) Όξινο κιτρικό ασβέστιο iii) Κιτρικό ασβέστιο Τρυγικό οξύ L+- Άλατα του τρυγικού οξέος με νάτριο i) Όξινο τρυγικό νάτριο ii) Τρυγικό νάτριο Άλατα του τρυγικού οξέος με κάλιο i) Όξινο τρυγικό κάλιο ii) Τρυγικό κάλιο Τρυγικό καλιονάτριο Άλατα του μηλικού οξέος με νάτριο i) Μηλικό νάτριο ii) Όξινο μηλικό νάτριο Μηλικό κάλιο Άλατα του μηλικού οξέος με ασβέστιο i) Μηλικό ασβέστιο ii) Όξινο μηλικό ασβέστιο Τρυγικό ασβέστιο Κιτρικό αμμώνιο Αλγινικό οξύ Αλγινικό νάτριο Αλγινικό κάλιο Αλγινικό αμμώνιο Αλγινικό ασβέστιο Άγαρ-άγαρ Καραγενάνη Τροποποιημένα φύκη Eucheuma

13 15L0002 EL Αριθ. Ε Ονομασία Ε 410 Κόμμι χαρουπιών # Ε 412 Κόμμι γκουάρ # Ε 413 Ε 414 Τραγακάνθινο κόμμι Κόμμι ακακίας (αραβικό κόμμι) Ε 415 Ξανθανικό κόμμι # Ε 417 Κόμμι τάρα # Ε 418 Ε 422 Ε 440 Κόμμι τζελάν Γλυκερίνη Πηκτίνες i) Πηκτίνη ii) Αμιδούχος πηκτίνη Ε 460 Κυτταρίνη M7 M6 M6 Ε 461 E 462 Ε 463 Ε 464 Ε 465 Ε 466 Ε 46 Ε 470 α Ε 470 β Ε 471 Ε 472 α Ε 472 β Ε 472 γ Ε 472 δ Ε 472 ε i) Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη ii) Κυτταρίνη σκόνη Μεθυλοκυτταρίνη Αιθυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο Κόμμι κυτταρίνης Προϊόν ενζυμικής υδρόλυσης της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης Ενζυματικά υδρολυμένο κόμμι κυτταρίνης Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων

14 15L0002 EL Αριθ. Ε Ε 472 στ Ε 500 Ε 501 Ε 503 Ε 504 Ε 507 Ε 508 Ε 50 Ε 511 Ε 513 Ε 514 Ε 515 Ε 516 Ε 524 Ε 525 Ε 526 Ε 527 Ε 528 Ε 52 Ε 530 Ε 570 Ε 574 Ε 575 Ε 576 Ε 577 Ε 578 Ε 640 Ονομασία Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ανθρακικά άλατα νατρίου i) Ανθρακικό νάτριο ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο iii) Σεσκιανθρακικό νάτριο Ανθρακικά άλατα καλίου i) Ανθρακικό κάλιο ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο Ανθρακικά άλατα αμμωνίου i) Ανθρακικό αμμώνιο ii) Όξινο ανθρακικό αμμώνιο Ανθρακικά άλατα μαγνησίου i) Ανθρακικό μαγνήσιο ii) Ανθρακικό υδροξείδιο του μαγνησίου (συνών.: Όξινο ανθρακικό μαγνήσιο) Υδροχλωρικό οξύ Χλωριούχο κάλιο Χλωριούχο ασβέστιο Χλωριούχο μαγνήσιο Θειικό οξύ Άλατα του θειικού οξέος με νάτριο i) Θειικό νάτριο ii) Όξινο θειικό νάτριο Άλατα του θειικού οξέος με κάλιο i) Θειικό κάλιο ii) Όξινο θειικό κάλιο Θειικό ασβέστιο Υδροξείδιο του νατρίου Υδροξείδιο του καλίου Υδροξείδιο του ασβεστίου Υδροξείδιο του αμμωνίου Υδροξείδιο του μαγνησίου Οξείδιο του ασβεστίου Οξείδιο του μαγνησίου Λιπαρά οξέα Γλυκονικό οξύ Γλυκονο-δ-λακτόνη Γλυκονικό νάτριο Γλυκονικό κάλιο Γλυκονικό ασβέστιο Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο Ε 20 L-Κυστεΐνη ( 1 )

15 15L0002 EL Αριθ. Ε Ονομασία Ε 38 Ε 3 Ε 41 Ε 42 Ε 48 Αργό* Ήλιο* Άζωτο* Υποξείδιο του αζώτου* Οξυγόνο* M3 E 4 Υδρογόνο * Ε 1103 Ιμβερτάση Ε 1200 Ε 1404 Ε 1410 Ε 1412 Ε 1413 Ε 1414 Ε 1420 Ε 1422 Ε 1440 Ε 1442 Ε 1450 Πολυδεξτρόζη Οξειδωμένο άμυλο Δισόξινο φωσφορικό άμυλο Όξινο φωσφορικό άμυλο Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Ακετυλιωμένο άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο Υδροξυ-προπυλ-άμυλο Όξινο φωσφορικό υδροξυ-προπυλ-άμυλο Οκτενυλ-ηλεκτρικό-αμυλονάτριο Ε 1451 Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο ( 1 ) Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως παράγων επεξεργασίας του αλεύρου.

16 15L0002 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα M6 Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 73/ 241/ΕΟΚ ( 1 ) Χυμός και νέκταρ φρούτων, όπως αναφέρονται στην οδηγία 3/77/ ΕΟΚ ( 2 ) Χυμός ανανά, όπως αναφέρεται στην οδηγία 3/ 77/ΕΟΚ Νέκταρ, όπως αναφέρεται στην οδηγία 3/77/ΕΟΚ Σταφυλοχυμός, όπως ορίζεται στην οδηγία 3/77/ ΕΟΚ Ε 330 Κιτρικό οξύ 0,5 % Ε 322 Λεκιθίνες Ε 334 Τρυγικό οξύ 0,5 % Ε 422 Γλυκερίνη Ε 471 Μονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων M6 Ε 170 M6 Ανθρακικό ασβέστιο Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου Ε 503 Ανθρακικά άλατα αμμωνίου Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου Ε 525 Υδροξείδιο του καλίου Ε 526 Ε 527 Ε 528 Ε 530 Ε 414 Ε 440 Ε 472γ Υδροξείδιο του ασβεστίου Υδροξείδιο του αμμωνίου Υδροξείδιο του μαγνησίου Οξείδιο του μαγνησίου Κόμμι Ακακίας (αραβικό κόμμι) Πηκτίνες Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων > = 7 % επί ξηρού υπολείμματος χωρίς λιπαρές ουσίες εκφραζόμενα ως ανθρακικά άλατα καλίου > ; > = > ; Ως μέσα για γλασάρισμα μόνο quantum satis όσο αρκεί Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 26 Μηλικό οξύ 3 g/l Ε 330 Κιτρικό οξύ 5 g/l Ε 270 Γαλακτικό οξύ 5 g/l M6 Ε 170 M6 Ανθρακικό ασβέστιο M6 Ε 336 Τρυγικά άλατα καλίου

17 15L0002 EL Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Χυμός φρούτων, όπως αναφέρεται στην οδηγία 3/77/ΕΟΚ Μαρμελάδες και ζελέδες εξαιρετικής ποιότητας, όπως αναφέρονται στην οδηγία 7/63/ΕΟΚ ( 3 ) Ε 330 Κιτρικό οξύ 3 g/l Ε 440 Πηκτίνες Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 26 Ε 300 Ε 327 Ε 330 Ε 331 Ε 333 Ε 334 Μηλικό οξύ Ασκορβικό οξύ Γαλακτικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά ασβέστια Τρυγικό οξύ Ε 335 Τρυγικά νάτρια Ε 350 Ε 471 Μηλικά νάτρια Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών, όπως αναφέρονται στην οδηγία 7/63/ΕΟΚ και άλλα παρόμοια παρασκευάσματα φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων «χαμηλών θερμίδων» Ε 440 Πηκτίνες Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 26 Μηλικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 330 Ε 331 Ε 333 Ε 334 Ε 335 Ε 350 Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά ασβέστια Τρυγικό οξύ Τρυγικά νάτρια Μηλικά νάτρια Ε 400 Αλγινικό οξύ 10 g/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό) Ε 401 Ε 402 Ε 403 Ε 404 Ε 406 Ε 407 Ε 410 Αλγινικό νάτριο Αλγινικό κάλιο Αλγινικό αμμώνιο Αλγινικό ασβέστιο Άγαρ-άγαρ Καραγενάνη Κόμμι χαρουπιών

18 15L0002 EL Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 412 Ε 415 Ε 418 Κόμμι γκουάρ Ξανθανικό κόμμι Κόμμι τζελάν Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 50 Χλωριούχο ασβέστιο Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου Μερικώς αφυδατωμένο και αφυδατωμένο γάλα, όπως αναφέρεται στην οδηγία 76/118/ΕΟΚ ( 4 ) Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Ε 331 Ε 332 Ε 407 Λεκιθίνες Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Καραγενάνη Ε 500 ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο Ε 501 ii) Ε 50 Όξινο ανθρακικό κάλιο Χλωριούχο ασβέστιο Πλήρης κρέμα παστεριωμένη Ε 401 Αλγινικό νάτριο Ε 402 Ε 407 Ε 466 Ε 471 Αλγινικό κάλιο Καραγενάκη Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων M2 Κατεψυγμένα και ταχείας κατάψυξης μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά Προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, με επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά, έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες μη επεξεργασμένες και ξεφλουδισμένες πατάτες M6 E 26 M6 Μηλικό οξύ M6 όσο αρκεί (μόνον για αποφλοιωμένες πατάτες)

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» Αρ. Κουπονιού: 20437797 01 000020 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βιοτεχνία παραγωγής Φαρσαλινού χαλβά και γλυκισμάτων Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια L 70/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ)

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών, και είναι από τα πιο σημαντικές πρώτες ύλες τροφίμων. Στις αναπτυγμένες (βιομηχανικές) χώρες, το ψωμί παρέχει στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα