Θεραπεύοντας τη λοίμωξη από Clostridium difficile...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεραπεύοντας τη λοίμωξη από Clostridium difficile..."

Transcript

1

2 t Μείωση κινδύνου υποτροπής. Παρατεταμένη κλινική ίαση. 1, 2 Θεραπεύοντας τη λοίμωξη από Clostridium difficile... ADV1/ DIF/ απελευθερώνετε τους ασθενείς σας από τον κίνδυνο της υποτροπής 1. Louie TJ et al. N Engl J Med 2011; 364(5): Cornely OA et al. Lancet Infect Dis 2012; 12: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 200 mg fidaxomicin. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Δισκία σχήματος καψακίου, χρώματος λευκού έως υπόλευκου, με τυπωμένο το «FDX» στη μία πλευρά και «200» στην άλλη πλευρά. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Θεραπευτικές ενδείξεις: Το DIFICLIR ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία των λοιμώξεων του Clostridium difficile (CDI), επίσης γνωστή ως διάρροια συσχετιζόμενη με το C. difficile (CDAD) (βλέπε παράγραφο 5.1). Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες οδηγίες για την κατάλληλη χρήση των αντιβακτηριακών παραγόντων. Δοσολογία Ενήλικες και ηλικιωμένοι ( 65 ετών): Η συνιστώμενη δόση είναι 200 mg (ένα δισκίο) δύο φορές ημερησίως (μία φορά κάθε 12 ώρες) για 10 ημέρες. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της fidaxomicin σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχει ακόμη εδραιωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Ειδικοί πληθυσμοί Νεφρική δυσλειτουργία: Δεν θεωρείται απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης. Λόγω των περιορισμένων κλινικών δεδομένων σε αυτόν τον πληθυσμό, το DIFICLIR πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν θεωρείται απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης. Λόγω των περιορισμένων κλινικών δεδομένων σε αυτόν τον πληθυσμό, το DIFICLIR πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.2). Τρόπος χορήγησης: Το DIFICLIR προορίζεται για χορήγηση από το στόμα. Το DIFICLIR μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού αγγειοοιδήματος. Εάν παρατηρηθεί μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Dificlir, το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να διακόπτεται και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Μερικοί ασθενείς με αντιδράσεις υπερευαισθησίας ανέφεραν ιστορικό αλλεργίας σε μακρολίδες. Η fidaxomicin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία στις μακρολίδες. Λόγω των περιορισμένων κλινικών δεδομένων, η fidaxomicin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 5.2) Λόγω των περιορισμένων κλινικών δεδομένων, η fidaxomicin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα, κεραυνοβόλο ή απειλητική για τη ζωή CDI. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ασθενείς με συνοδό φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Η fidaxomicin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς λόγω του κινδύνου της αυξημένης απορρόφησης και τον πιθανό κίνδυνο συστηματικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Η συγχορήγηση ισχυρών αναστολέων της P-γλυκοπρωτεΐνης, όπως κυκλοσπορίνη, κετοκοναζόλη, ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, βεραπαμίλη, δρονεδαρόνη και αμιωδαρόνη δεν συνιστάται (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.2). Περιγραφή του πληθυσμού ασθενών σε κλινικές δοκιμές Στις δύο κλινικές δοκιμές ασθενών με CDI, το 47,9% (479/999) των ασθενών (σύμφωνα με τον πληθυσμό του πρωτοκόλλου) ήταν ηλικίας 65 ετών και το 27,5% (275/999) των ασθενών υποβλήθηκε σε ταυτόχρονη θεραπεία με αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης. Το είκοσι τέσσερα τοις εκατό των ασθενών εκπλήρωσε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τρία κριτήρια στη τιμή αναφοράς σε ό,τι αφορούσε τη σοβαρότητα της διαβάθμισης: θερμοκρασία σώματος > 38,5 C, αριθμός λευκοκυττάρων > ή τιμή κρεατινίνης 1,5 mg/dl. Οι ασθενείς με κεραυνοβόλο κολίτιδα και οι ασθενείς με πολλαπλά επεισόδια (οριζόμενα ως περισσότερα του ενός προηγούμενα επεισόδια εντός των προηγούμενων 3 μηνών) CDI αποκλείστηκαν από τις μελέτες. Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Το προφίλ ασφαλείας του DIFICLIR βασίζεται σε δεδομένα από 564 ασθενείς με CDI στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία με fidaxomicin σε μελέτες Φάσης 3. Οι πιο συχνές σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν έμετος (1,2%), ναυτία (2,7%) και δυσκοιλιότητα (1,2%). Παρακάτω παρουσιάζονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη δις ημερησίως χορήγηση της fidaxomicin στη θεραπεία της λοίμωξης από C. difficile, που αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς, παρουσιάζονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται ως εξής: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως <1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως <1/100), σπάνιες ( 1/ έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA: Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος - Όχι συχνές: εξάνθημα, κνησμός.- Συχνότητα μη γνωστή: αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αγγειοοίδημα, δύσπνοια). Διαταραχές του μεταβολισμού και θρέψης - Όχι συχνές: μειωμένη όρεξη. Διαταραχές του νευρικού συστήματος - Όχι συχνές: ζάλη, κεφαλαλγία, δυσγευσία. Διαταραχές του γαστρεντερικού - Συχνές: έμετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα. - Όχι συχνές: κοιλιακή διάταση, μετεωρισμός, ξηροστομία. Διαταραχές του ήπατος - Όχι συχνές: αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: /337, Φαξ: , Ιστότοπος: Κύπρος, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: Ιστότοπος: ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/11/733/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 05/12/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ιανουάριος 2014 Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Νοσοκομειακή τιμή: 1342 Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως. Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E. Θουκυδίδου 1, Αγ. Στέφανος Αττικής Τηλ.: , Fax:

3 ADV1/MYC/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Mycamine 50 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση Mycamine 100 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 50 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Μετά την ανασύσταση κάθε ml περιέχει 10 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Μετά την ανασύσταση κάθε ml περιέχει 20 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Κατάλογος εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη. Άνυδρο κιτρικό οξύ (για ρύθμιση του ph). Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του ph) Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, σε άλλες εχινοκανδίνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Ηπατικές επιδράσεις: Παρατηρήθηκε ανάπτυξη εστιών τροποποιημένων ηπατοκυττάρων (foci of altered hepatocytes, FAH) και ηπατοκυτταρικών όγκων, μετά από περίοδο θεραπείας 3 μηνών ή περισσότερο, σε επίμυες. Ο υποθετικός ουδός της ανάπτυξης όγκων στους επίμυες βρίσκεται στο εύρος της κλινικής έκθεσης. Η σχέση αυτού του ευρήματος στους επίμυες για τη θεραπευτική χρήση σε ασθενείς δε μπορεί να αποκλειστεί. Η ηπατική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσαρμοστικής αναγέννησης και τον πιθανό σχηματισμό πιθανών ηπατικών όγκων, συνιστάται η πρόωρη διακοπή σε περίπτωση που εμφανισθεί σημαντική και εμμένουσα αύξηση των ALT/AST. Η θεραπεία με μικαφουγκίνη θα πρέπει να διεξάγεται βάσει προσεκτικής αξιολόγησης του λόγου κινδύνου/οφέλους, ειδικά σε ασθενείς με σημαντική βλάβη της ηπατικής λειτουργίας ή χρόνιες παθήσεις του ήπατος, που αντιπροσωπεύουν προνεοπλασματικές καταστάσεις, όπως η προχωρημένη ηπατική ίνωση, η κίρρωση, η ιογενής ηπατίτιδα, η ηπατική νόσος των νεογνών ή συγγενείς ενζυμικές ανωμαλίες, ή σε ασθενείς που λαμβάνουν συγχορηγούμενη θεραπεία με ηπατοτοξικές ή/και γονοτοξικές ιδιότητες. Η θεραπεία με μικαφουγκίνη συσχετίστηκε με σημαντική βλάβη της ηπατικής λειτουργίας (αυξημένα ALT, AST ή ολική χολερυθρίνη > 3 φορές των ανώτερων φυσιολογικών ορίων), τόσο σε υγιείς εθελοντές όσο και σε ασθενείς. Σε ορισμένους ασθενείς έχει αναφερθεί πιο σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, ηπατίτιδα ή ηπατική ανεπάρκεια συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων περιπτώσεων. Παιδιατρικοί ασθενείς < 1 έτους μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στην ηπατική βλάβη. Αναφυλακτικές αντιδράσεις: Κατά τη διάρκεια της χορήγησης μικαφουγκίνης, ενδέχεται να εμφανιστούν αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης και της καταπληξίας. Εάν εμφανιστούν τέτοιου είδους αντιδράσεις, θα πρέπει να διακόπτεται η έγχυση μικαφουγκίνης και να χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία. Δερματικές αντιδράσεις: Έχουν αναφερθεί αποφολιδωτικές δερματικές αντιδράσεις, όπως σύνδρομο Stevens Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση. Εάν οι ασθενείς αναπτύξουν εξάνθημα, πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να διακόπτεται η μικαφουγκίνη εάν οι βλάβες επεκταθούν. Αιμόλυση: Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις αιμόλυσης, συμπεριλαμβανομένης και της οξείας ενδοαγγειακής αιμόλυσης ή της αιμολυτικής αναιμίας, σε ασθενείς που έλαβαν μικαφουγκίνη. Οι ασθενείς που εκδηλώνουν κλινικές ή εργαστηριακές ενδείξεις αιμόλυσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις επιδείνωσης των καταστάσεων αυτών και να αξιολογούνται για τον κίνδυνο/ όφελος της συνέχισης της θεραπείας με μικαφουγκίνη. Επιδράσεις στους νεφρούς: Η μικαφουγκίνη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, και μη φυσιολογικές λειτουργικές δοκιμασίες των νεφρών. Οι ασθενείς θα πρέπει να επιτηρούνται στενά για επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η συγχορήγηση μικαφουγκίνης και δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τα οφέλη σαφώς αντισταθμίζουν τους κινδύνους, με στενή παρακολούθηση της τοξικότητας της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β. Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακοναζόλη σε συνδυασμό με Mycamine θα πρέπει να παρακολουθούνται για τοξικότητα από σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακοναζόλη και θα πρέπει να μειωθεί η δοσολογία σιρόλιμους, νιφεδιπίνης ή ιτρακοναζόλης, εφόσον είναι απαραίτητο. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η επίπτωση ορισμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων ήταν υψηλότερη σε παιδιατρικούς ασθενείς συγκριτικά με ενήλικες ασθενείς. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Το προφίλ ασφαλείας της μικαφουγκίνης βασίζεται σε 3028 ασθενείς που έλαβαν μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέτες: 2002 ασθενείς με λοιμώξεις από Candida (συμπεριλαμβανομένης της καντινταιμίας, της διηθητικής καντιντίασης και της οισοφαγικής καντιντίασης), 375 με διηθητικής ασπεργίλλωση (πρωτοπαθείς ανθεκτικές στη θεραπεία λοιμώξεις) και 651 για προφύλαξη από συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις. Οι ασθενείς που έλαβαν μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέτες αντιπροσωπεύουν έναν πληθυσμό ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση νοσηρότητας, η οποία απαιτεί συγχορήγηση πολλών φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας, ισχυρών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. Αυτοί οι ασθενείς παρουσίαζαν ένα μεγάλο εύρος σύνθετων υποκείμενων καταστάσεων, όπως αιματολογικές κακοήθειες και λοίμωξη από HIV ή υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση και/ή εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν προφυλακτικά μικαφουγκίνη ήταν εκείνοι που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT), οι οποίοι διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο μυκητιασικών λοιμώξεων. Συνολικά, το 32,2% των ασθενών εμφάνισ ε ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν ναυτία (2,8%), αυξημένη αλκαλική φωσφατάση αίματος (2,7%), φλεβίτιδα (2,5%, κυρίως σε ασθενείς που έπασχαν από λοίμωξη από τον ιό HIV, με περιφερικές γραμμές), έμετος (2,5%), και αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (2,3%). Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές όταν αναλύθηκαν τα δεδομένα ασφάλειας με βάση το φύλο ή τη φυλή. Παρακάτω παρατίθενται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις, με βάση την κατηγορία οργάνου συστήματος και τον προτιμώμενο όρο κατά MedDRA. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Συχνές, 1/100 έως <1/10: λευκοπενία, ουδετεροπενία, αναιμία, υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία, κεφαλαλγία, φλεβίτιδα, ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση αίματος, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, αυξημένη χολερυθρίνη αίματος (συμπεριλαμβανομένης και της υπερχολερυθριναιμίας), μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας, εξάνθημα, πυρεξία, ρίγη. Όχι συχνές, 1/1,000 έως <1/100: πανκυτταροπενία, θρομβοπενία, ηωσινοφιλία, υποαλβουμιναιμία, αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντίδραση, υπερευαισθησία, υπερεφίδρωση, υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία, υποφωσφαταιμία, ανορεξία, αϋπνία, άγχος, σύγχυση, υπνηλία, τρόμος, ζάλη, δυσγευσία, ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, βραδυκαρδία, υπόταση, υπέρταση, έξαψη, δύσπνοια, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, ηπατική ανεπάρκεια, αυξημένη γ- γλουταμυλοτρανσφεράση, ίκτερος, χολόσταση, ηπατομεγαλία, ηπατίτιδα, κνίδωση, κνησμός, ερύθημα, αυξημένη κρεατινίνη αίματος, αυξημένη ουρία αίματος, νεφρική ανεπάρκεια επιδεινωθείσα, θρόμβωση της θέσης ένεσης, φλεγμονή της θέσης έγχυσης, άλγος της θέσης ένεσης, περιφερικό οίδημα, αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση αίματος. Σπάνιες, 1/10,000 έως <1/1,000: αιμολυτική αναιμία, αιμόλυση. Μη γνωστές (η συχνότητα εμφάνισης δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, καταπληξία, ηπατοκυτταρική βλάβη συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων περιπτώσεων, τοξικό εξάνθημα δέρματος, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, νεφρική δυσλειτουργία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Πιθανά συμπτώματα τύπου αλλεργίας: Έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες συμπτώματα όπως εξάνθημα και ρίγη. Η πλειονότητα ήταν ήπιας έως μέτριας έντασης και δεν περιόριζαν τη θεραπεία. Δεν αναφέρθηκαν συχνά σοβαρές αντιδράσεις (π.χ. αναφυλακτοειδής αντίδραση 0,2%, 6/3028) κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη και μόνο σε ασθενείς με σοβαρές υποκείμενες καταστάσεις (π.χ. AIDS προχωρημένου σταδίου, κακοήθειες) οι οποίες απαιτούν συγχορήγηση πολλών φαρμάκων. Ηπατικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις: Η συνολική επίπτωση ηπατικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέτες ήταν 8,6% (260/3028). Η πλειονότητα των ηπατικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων ήταν ήπιας και μέτριας βαρύτητας. Οι πιο συχνές αντιδράσεις ήταν αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης (2,7%), της AST (2,3%), της ALT (2,0%), της χολερυθρίνης αίματος (1,6%) και μη φυσιολογική δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας (1,5%). Λίγοι ασθενείς (1,1%, 0.4% σοβαρά) διέκοψαν τη θεραπεία λόγω κάποιου ηπατικού συμβάματος. Εμφανίστηκαν όχι συχνά περιπτώσεις σοβαρής ηπατικής δυσλειτουργίας. Αντιδράσεις της θέσης ένεσης: Καμία από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις της θέσης ένεσης δεν περιόριζε τη θεραπεία. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η επίπτωση ορισμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων (παρατίθενται παρακάτω) ήταν συχνότερη σε παιδιατρικούς ασθενείς σε σύγκριση με τους ενήλικες ασθενείς. Επιπλέον, οι παιδιατρικοί ασθενείς < 1 έτους εμφάνισαν αυξήσεις των ALT, AST και AP περίπου δυο φορές μεγαλύτερες από ότι οι παιδιατρικοί πληθυσμοί μεγαλύτερης ηλικίας. Ο πιθανότερος λόγος για αυτές τις διαφορές ήταν οι διαφορετικές υποκείμενες καταστάσεις σε σύγκριση με τους ενήλικες ή τους μεγαλύτερους σε ηλικία παιδιατρικούς ασθενείς που συμμετείχαν στις κλινικές μελέτες. Κατά την εισαγωγή των ασθενών στη μελέτη, το ποσοστό των παιδιατρικών ασθενών με ουδετεροπενία ήταν κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό των ενηλίκων (40.2% και 7,3%, για τα παιδιά και τους ενήλικες, αντίστοιχα), όπως άλλωστε και το ποσοστό του αλλογενούς HSCT (29.4% και 13,4%, αντίστοιχα) και της αιματολογικής κακοήθειας (29,1% και 8,7%, αντίστοιχα). Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: συχνές: θρομβοπενία. Καρδιακές διαταραχές: συχνές: ταχυκαρδία. Αγγειακές διαταραχές: συχνές: Υπέρταση, υπόταση. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: συχνές: υπερχολερυθριναιμία, ηπατομεγαλία. Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών: συχνές: οξεία νεφρική ανεπάρκεια, αυξημένη ουρία αίματος. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: /337, Φαξ: , Ιστότοπος: Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: , Ιστότοπος: ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/448/001, EU/1/08/448/002. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 25 Απριλίου 2008 / 20 Δεκεμβρίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 18 Δεκεμβρίου 2013 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: Ελλάδα: Astellas Pharmaceuticals AEBE, Θουκυδίδου 1 GR-14565, Άγιος Στέφανος Αττικής, Tηλ: Ποσοστό επιχορήγησης από ασφαλιστικούς φορείς: Νοσοκομειακή χρήση: 100%, Χρήση εκτός Νοσοκομείου: 75% Νοσοκ. τιμή: Mycamine 50 mg, 144,85, Mycamine 100 mg, 290,87

4 Χαιρετισμός Προέδρων «Είχαμε ξεχάσει πως ήταν θνητός» Είναι μέρες τώρα που σκέφτομαι τον Κωστή Παλαμά, ότι συνέβη στην κηδεία του και τα λόγια του Άγγελου Σικελιανού, που ο λαός «με μια φωνή όσο ποτέ δυνατή» σε εκδήλωση πατριωτικής έξαρσης βροντοφώναξε «Μα εσύ λαέ που την φτωχή σου την μιλιά, ήρωας την πήρε και ύψωσε στα αστέρια» και αναρωτιέμαι που χάσαμε αυτή τη δύναμη ψυχής και το σθένος μας, σταματήσαμε να παλεύουμε για τα αυτονόητα. Γι αυτό είναι τιμή για μένα, τιμή και καθήκον, να μοιράζομαι σκέψεις και γνώσεις μαζί σας και να κερδίσω την παρουσία σας και χρόνο από τον χρόνο σας. Σας περιμένουμε και φέτος συμπαραστάτες και υποστηρικτές της προσπάθειάς μας. Σμχος (ΥΙ) Γ. Ανθόπουλος Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος Διευθυντής Μ.Ε.Θ. 251 Γ.Ν.Α. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Mε ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη 12η συνέχεια της εκπαιδευτικής εξερεύνησης που ακούει στο όνομα Συμπόσιο Εντατικής Ενόπλων Δυνάμεων. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε πριν από δώδεκα χρόνια και σε πείσμα των δύσκολων καιρών που περνά η πατρίδα μας, συνεχίζει ακόμη εξίσου θελκτική με τον καιρό της έναρξής της. Σκοπός του συνεδρίου μας, για ακόμη μια φορά, είναι να δώσουμε αφορμές επαγωγής της εκπαιδεύσεως στο δύσκολο, αλλά ωραίο τομέα της Εντατικής Θεραπείας τόσο στους νεώτερους συναδέλφους, όσο και στους παλαιότερους εξ ημών, καθώς όπως λέει ο Arthur Clarke «Πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι η εκπαίδευση αφορά μόνο τους νέους. Πως είναι δυνατό, αφού τα μισά που ξέρει κάποιος στα 20 του δεν είναι αλήθεια πια στα 40 του και τα μισά που μαθαίνει στα 40 δεν είχαν ανακαλυφθεί όταν ήταν 20;» Με σκοπό, λοιπόν, τη συνέχιση του ταξιδιού ανακάλυψης της γνώσης, σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στη διαδρομή που πιστεύουμε ότι και φέτος θα έχει πολλά αξιοθέατα! Ανχης (ΥΙ) Σ. Αλοΐζος Παθολόγος -Εντατικολόγος Διευθυντής ΜΕΘ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

5 Congress Presidents Address We had forgotten that he was mortal There are days now that I think of Kostis Palamas and what happened at his funeral, as also Angelos Sikelianos words. In a patriotic elation the people shouted with a voice louder than ever : But you people with your poor words, which the hero took and raised up to the stars and I wonder where did we miss our soul power and fortitude and stopped fighting for the obvious. So it is my honor and duty to share thoughts and knowledge with you and earn your presence and time of your time. We expect you once again this year to stand and support our effort G. Anthopoulos Anesthesiologist Intensivist Head of the ICU, 251 General Air Forces Hospital President of the Organising Committee Ladies and gentlemen, We proudly welcome you to the 12 th continuation educational exploration entitled Greek Armed Forces Medical Corps Critical Care Meeting. An adventure that started twelve years ago and that in spite of the difficult times our country goes through, continues even equally attractive since its launch. The purpose of our conference is to give initiate motivation of training in the hard but nice field of intensive care, both to younger colleagues and among the oldest of us as well as says Arthur Clarke We must abandon the idea that education concerns only the youngest. How is that possible, when the half someone knows in his 20s isn t true in his 40s and the half someone knows in his 40s weren t even discovered in his 20s? Therefore, in order to continue the journey of knowledge discovery we invite everyone to join this path as we believe, once again, this year will have many attractions! S. Aloizos Pathologist -Intensivist Head of the ICU, Army Veterans Hospital President of the Scientific Committee

6 Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος Ανθόπουλος Γεώργιος Μέλη: Καλαντζή Αγγελική Καπογιάννης Σπύρος Καραπάνος Δημήτριος Κατσίκα Αλεξάνδρα Μπάλτα Αγγελική Σούρλας Σωτήριος Τσακαλάκης Χρήστος Organizing Committee President Anthopoulos George Members: Kalantzi Aggeliki Kapoyiannis Spiros Karapanos Dimitrios Katsika Alexandra Balta Aggeliki Sourlas Sotirios Tsakalakis Christos Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος Αλοΐζος Σταύρος Αντιπρόεδρος Μπέκος Βασίλειος Μέλη: Αρβανίτη Κωστούλα Αρμαγανίδης Απόστολος Γεωργόπουλος Δημήτριος Γροσομανίδης Βασίλειος Ηλιοπούλου Αικατερίνη Μαγγίνα Ασημίνα Ματάμης Δημήτριος Μπαλτόπουλος Γεώργιος Πιταρίδης Μαρίνος Τσάφου Ευτυχία Scientific Committee President Aloizos Stavros Vice President Bekos Vassilios Members: Arvaniti Kostoula Armaganidis Apostolos Georgopoulos Dimitrios Grosomanidis Vasilios Iliopoulou Ekaterini Maggina Asimina Matamis Dimitrios Mpaltopoulos Georgios Pitaridis Marinos Tsafou Eftichia

7 Η ιατρική συσκευή EQUAsmart CRRT είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη μονάδα, που αναπτύχθηκε για να παρέχει στους χρήστες CRRT τις βέλτιστες λύσεις για τις ανάγκες τους. Το EQUAsmart περιλαμβάνει 4 αντλίες για το αίμα, αιμοκάθαρσης, υποκατάσταση και αντι-πήξης, ένα αυτόνομο σύστημα για τον έλεγχο της υπερδιήθησης, ένα νέο σχέδιο τρόλεϊ μεταφοράς και άλλα χαρακτηριστικά για δύο συνεχείς θεραπείες υποκατάστασης της νεφρικής και θεραπείες πλάσματος. Για μια γρήγορη και απλή θεραπεία set-up,το EQUAsmart λειτουργεί με συμπαγή κασέτα οπου περιλαμβάνονται όλες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα. Η κασέτα σετ σωλήνωσης έχει χαμηλό όγκο πλήρωσης και δίνει στον γιατρό τη δυνατότητα να επιλέξει θεραπεία είτε με προ-αραίωση ή μεταγενέστερη αραίωση. Τα Hemofilters δεν περιλαμβάνονται στο κιτ, δίνοντας έτσι στους γιατρούς τη δυνατότητα να επιλέξουν το πιο κατάλληλο μέγεθος για τον ασθενή. Επιπλέον, το EQUAsmart έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των hemofilters, ώστε να εξασφαλίζεται σωστή λειτουργία για όλη τη διάρκεια της θεραπείας και για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες και πρόωρες παρενέργειες. NEPHROTECH S.A Πάρνηθος Μεταμόρφωση.Αττικής Τηλ: Φαξ : Web:www.nephrotech.gr

8 Παρασκευή, 23 Μαῒου Έναρξη εγγραφών Χαιρετισμοί επισήμων Εναρκτήρια ομιλία, Η Λυκοπορία των Σαμάνων, Π. Βασματζίδης «Λοιμώξεις στη ΜΕΘ»: Νεώτερα δεδομένα για την επιδημιολογία, τη θεραπεία & την πρόληψη Διάλεξη Προεδρείο Δ. Χατζηγεωργίου - Γ. Ανθόπουλος Εθνικό Σχέδιο «Προκρούστης»: δεδομένα, νομικό πλαίσιο, κατευθύνσεις Φ. Κοντοπίδου Στρογγυλή τράπεζα Προεδρείο Γ. Μπαλτόπουλος - Φ. Κοντοπίδου Πρόληψη λοιμώξεων & διασποράς πολυανθεκτικών μικροβίων στη ΜΕΘ: 1. Πρόληψη VAP, Π. Μυριανθεύς 2. Πρόληψη λοιμώξεων από ΚΦΚ, Κ. Αρβανίτη 3. Πρόληψη διασποράς πολυανθεκτικών μικροβίων στη ΜΕΘ, Ε. Παπαδομιχελάκης 4. Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση λοιμώξεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς: κριτική θεώρηση, Α. Αρμαγανίδης Διάλειμμα- Καφές Στρογγυλή τράπεζα Σοβαρές λοιμώξεις στη ΜΕΘ: νεώτερα δεδομένα για την επιδημιολογία, τη διάγνωση & τη θεραπεία Προεδρείο Γ. Ανθόπουλος - Κ. Αρβανίτη 1. Βαριά μικροβιακή μηνιγγίτιδα σε ασθενείς που εισέρχονται στη ΜΕΘ, M. Wolff 2. Αύξηση των MICs των αντιμικροβιακών φαρμάκων & ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής έναντι πολυανθεκτικών μικροοργανισμών που κυριαρχούν στην Ελλάδα: επιδημιολογία του φαινομένου & επίδραση στα θεραπευτικά σχήματα, Ε. Γιαμαρέλλου Διάλεξη Προεδρείο Α. Καραμπίνης - Ε. Γιαμαρέλλου Μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα: επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία M. Wolff Διάλειμμα- Καφές Στρογγυλή τράπεζα Προεδρείο Α. Ηλιοπούλου - Α. Κατσίκα 1. Παρακολούθηση Βαρέως πασχόντων εκτός ΜΕΘ, Ε. Τσιριγώτη 2. Σύνδρομο ARDS - Ορθή θέση ασθενούς, Α. Μπαγουράκης 3. Αέρια αίματος - Θεωρία & κλινική εκτίμηση, Κ. Γιαβής 4. Εντερική διατροφή στο βαριά πάσχοντα πολυτραυματία ασθενή: Κατευθυντήριες οδηγίες & νεότερα δεδομένα, Α. Μπαλογιάννη 5. Η πρωτεΐνη N-GAL ως πρώιμος δείκτης οξείας νεφρικής βλάβης, Αθ. Παπαλυμπέρη Τέλος Πρώτης Ημέρας

9 Friday 23 May Registrations Addresses made by state officials Keynote speech, Shamanic material - path, P. Vasmatzidis Infectious diseases in the ICU : Latest developments in epidemiology, treatment & prevention Lecture Panel D. Hatzigeorgiou - G. Anthopoulos Prokroustis National Plan: data, legal framework, directions F. Kontopidou Round table Panel G. Baltopoulos - F. Kontopidou Prevention of infections & spread of multi-drug resistant bacteria in the ICU: 1. VAP Prevention, P. Myrianthefs 2. Preventing infections caused by Central Venous Catheter, Κ. Arvaniti 3. Preventing the spread of multi-drug resistant bacteria in the ICU, Ε. Papadomihelakis 4. Guidelines regarding treatment for infections in severely ill patients: critical review, Α. Armaganidis Coffee Break Round table Serious infections in the ICU: new developments in epidemiology, diagnosis & treatment Panel G. Anthopoulos - Κ. Arvaniti 1. Severe bacterial meningitis in patients admitted into the ICU, M. Wolff 2. MIC increase of antibacterial agents and development of microbial resistance against the most prevalent multi-drug resistant bacteria in Greece: epidemiology & impact of this phenomenon on treatment regimens, E. Giamarellou Lecture Panel Α. Karambinis - E. Giamarellou Bacterial endocarditis: epidemiology, diagnosis, treatment M. Wolff Coffee Break Round table Panel E. Iliopoulou - Al. Katsika 1. Monitoring severely ill patients outside the ICU, Ef. Tsirigoti 2. ARDS Syndrome - Correct patient position, A. Bagourakis 3. Blood gases - Theory and clinical assessment, K. Yiavis 4. Enteral nutrition in critically ill trauma patient: Clinical guidelines & the trend of recent trials, A. Baloyianni 5. N-GAL protein as an early indicator of acute kidney injury, Ath. Papalymberi End of the First Day

10

11 Σάββατο, 24 Μαΐου Προεδρείο Μ. Πιταρίδης - Σ. Αλοΐζος «Απεικόνιση του αερισμού των πνευμόνων επί κλίνης» Α. Αρμαγανίδης Στρατηγική Προστασίας των πνευμόνων Δ. Γεωργόπουλος Χρήση οισοφαγικής πίεσης στην κλινική αντιμετώπιση ασθενών M. Tobin Ποιες κλινικές μελέτες τρέχουν για το ARDS αυτό το χρονικό διάστημα ή στερέψαμε από ιδέες; Σ. Σούρλας Διάλειμμα - Kαφές Προεδρείο Α. Αναστασάκης - Β. Μπέκος Παθοφυσιολογία της αδυναμίας αποδέσμευσης από τον μηχανικό αερισμό Θ. Βασιλακόπουλος Επιτυχής αποδέσμευση από τον μηχανικό αερισμό M. Tobin Διαφραγματική δυσλειτουργία οφειλόμενη στον αναπνευστήρα Θ. Βασιλακόπουλος Yπερηχογραφία διαφράγματος & κλινικές εφαρμογές Δ. Ματάμης Ακτινογραφική απεικόνιση έναντι υπερηχογραφίας πνεύμονα στη ΜΕΘ Ν. Ξηρουχάκη Διάλειμμα - Kαφές Προεδρείο Κ. Μανδραγός - Χ. Τσακαλάκης Πρώιμη ή όψιμη τραχειοστομία Ι. Κατσιαδράμης Τα αερολύματα στην υγεία Γ. Μπαλτόπουλος Τραυματική εξωαυλική παρουσία αέρα Α. Μαλαγάρη Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ. Ενδεδειγμένη κλινική πρακτική & επιστημονική τεκμηρίωση Ε. Κορτιάνου Τέλος συμποσίου

Lectures & Free Papers. Welcome Address. Dear Colleagues,

Lectures & Free Papers. Welcome Address. Dear Colleagues, Welcome Address Dear Colleagues, The Organising and Scientific Committee in collaboration with the Greek Society of Coloproctology would like to welcome you to the 7th Biennial Congress of the MSCP, which

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Olanzapine Teva 2,5 mg επικαλυµµένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο κείμενο 01.08.2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IRESSA 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEPACT 4 mg κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 4 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ Σηµείωση: Το SPC, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών για το χρήστη είναι η ισχύουσα µετάφραση κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ Binocrit 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 1 Binocrit 3.000 IU/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400mg / 250ml διάλυμα για έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Moxifloxacin 1.6mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Φύλλο οδηγιών για το χρήστη 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1. Ονομασία MEGARUBICIN Ενέσιμο διάλυμα 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Epirubicin Hydrochloride Έκδοχα: Sodium Chloride, Water for Injection

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoletad 30 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό καψάκιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nexium 40 mg Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα