"Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση""

Transcript

1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Α. Τσιχριντζής Laboratory of Ecological Engineering and Technology Department of Environmental Engineering School of Engineering DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE Director: Professor Vassilios Α. Tsihrintzis "Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση" Ερευνητές: Γεώργιος Συλαίος, Βασίλειος Πισινάρας, Χρήστος Ακράτος και Βασίλειος A. Τσιχριντζής Επιστημονικός Υπευθύνος: Βασίλειος A. Τσιχριντζής "Search for submarine deposits in the Mediterranean area in order to establish possible masses of sand which can be used to nourish beaches suffering from erosion" Project Team : George Sylaios, Vassilios Pisinaras, Christos Akratos and Vassilios A. Tsihrintzis Project Leader: Vassilios A. Tsihrintzis

2

3 Το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συμμετέχει με άλλους 5 Ευρωπαίους εταίρους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IIIC-BeachMed-e με τίτλο: «Η Στρατηγική Διαχείριση της προστασίας των ακτών για την αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIC - Sud (75%) και Εθνικούς Πόρους (25%). Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν κρατικές υπηρεσίες Περιφερειών, και επιστημονικοί φορείς από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, και την Ελλάδα (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κρήτης). Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών εργαλείων για το χαρακτηρισμό του φαινομένου της διάβρωσης σε Μεσογειακή κλίμακα, η μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ της αστικής ανάπτυξης και της μορφολογίας των ακτών σε ευαίσθητες σε διάβρωση περιοχές, και ο προσδιορισμός των ρυθμιστικών και οργανωτικών εργαλείων για το καθορισμό, τη διευθέτηση και τη διαχείριση των παράκτιων μηχανισμών προστασίας. Το υποπρόγραμμα 2.3 του BeachMed-e, με τη κωδική ονομασία "ReSaMMe", ασχολείται με τη αναζήτηση και χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου, των οποίων η εκσκαφή, μεταφορά και απόθεση στην ακτή θα μπορούσε να περιορίσει τις επιπτώσεις της παράκτιας διάβρωσης. Στην περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης η ακτογραμμή δυτικά των εκβολών του π. Νέστου, στο Δήμο Κεραμωτής Νομού Καβάλας (Σχήματα 1 και 2), καθώς εκεί η διάβρωση είναι συνεχής, με ρυθμό που μεταβάλλεται από μερικά εκατοστά ανά έτος έως και 25 m ανά έτος. Η βαθυμετρία της περιοχής μελέτης, όπως αυτή παράχθηκε από μετρήσεις με το όργανο OLEX (Σχήμα 3), παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. Το βάθος του πυθμένα κυμαίνεται μεταξύ 35 και 24 m στην κορυφή της απόθεσης άμμου. Το σχήμα του κοιτάσματος άμμου έχει επίσης αναγνωριστεί όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Μετά την βαθυμετρία με το όργανο OLEX έγιναν και αρκετές αποτυπώσεις με τον πλευρικό ηχοβολιστή CMAX - CM2 (Σχήμα 5). Τα αποτελέσματα με το πλευρικό ηχοβολιστή συγκρίθηκαν με δείγματα ιζημάτων και με αποτελέσματα άλλων ερευνών (Σχήμα 6). Τα αποτελέσματα από τον πλευρικό ηχοβολιστή δείχνουν ότι ο πυθμένας αποτελείται κυρίως από χονδρόκοκκη βιογενή άμμο. Αυτός ο τύπος πυθμένα είναι τυπικός για όλες τις γραμμές δειγματοληψίας. Με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός της αποκατάστασης της ακτής με τη χρήση του όγκου του ιζήματος από την απόθεση, παρήχθησαν δύο σενάρια αποκατάστασης, ενώ αρχικά υπολογίστηκε ο όγκος του ιζήματος που μπορεί να εκσκαφεί από τον πυθμένα για διάφορα βάθη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 7. Στο πρώτο σενάριο, για μια ακτογραμμή 75 m πλάτους και 4 m βάθους, το μήκος της ακτογραμμής που μπορεί να αποκατασταθεί μεταβάλλεται από 2 έως 141 km ανάλογα με το βάθος εκσκαφής. Όταν θεωρηθεί μια ακτογραμμή 150 m πλάτους και 7.5 m μέσου βάθους τότε το συνολικό μήκος που μπορεί να αποκατασταθεί μεταβάλλεται από 600 m έως 38 km. Σχήμα 1. Εικόνες της περιοχής μελέτης από το δορυφόρο LandSat. Αριστερά: Ακτογραμμή έτους 1982, Δεξιά: Εικόνα έτους 2001 και ακτογραμμή έτους Figure 1. LandSat imagery for the study area. Left image: 1982 Landsat image; Right image: 2001 Landsat image indicating the 1982 coastline.

4 Σχήμα 2. Περιοχή αναζήτησης υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου με τη χρήση ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης. Figure 2. Location map of the study area. Σχήμα 3. Φωτογραφίες από το όργανο αποτύπωσης του βυθού OLEX. Figure 3. The OLEX system.

5 The Laboratory of Ecological Engineering and Technology, Department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace participates with 5 European partners in the European project INTERREG IIIC- BeachMed-e: «Strategic Management of the Coastal Zone and Measures for Coastal Zone Sustainable Development». The project is funded by the Community Initiative INTERREG IIIC - Sud (75%) and National Funds (25%). In the project participate several Regional Authorities, scientific organizations and technical corporations from Italy, France, Spain and Greece (Regional Authorities of Eastern Macedonia - Thrace and Crete). The project aims at developing and implementing technical tools for the characterization of the erosion in the Mediterranean, studying the interactions of urban development and coastal morphology in areas with sensitivity to erosion, and defining the normative and organizing tools for the management of coastal protection mechanisms. Measure 2.3 of BeachMed-e, under the code name "ReSaMMe", deals with the research and mapping of submarine sand deposits, whose dredging, transport and placement on the beach could limit the impacts of beach erosion. In the area of the Region of East Macedonia - Thrace, the coastal line west of river Nestos estuary, in the Municipality of Keramoti, Perfecture of Kavala (Figures 1 and 2) was selected as the study area, because the erosion there is continuous, in rates which vary from several centimetres per year up to 25 m per year. The bathymetry of the study area, as produced by OLEX (Figure 3) data, is shown in Figure 4. The depth of the seafloor ranges between 35 and 24 m at the top of the sandbank. The shape of the sandbank has been also clearly identified as shown in Figure 4. After the bathymetry investigation with the OLEX instrument, several survey lines were carefully scheduled and scanned with the CMAX CM2 side-scan sonar (Figure 5); sediment samples were also collected. Side-scan sonar imagery results were compared with sediment samples and imagery from other studies (Figure 6). The results of side-scan imagery for the entire study area indicate that the seafloor consists mainly of biogenic coarse sand. This seafloor type is relatively homogeneous for all survey lines. In order to estimate the length of beach for nourishment using the sandbank sediment volume, two nourishment scenarios were developed (Figure 7). Firstly, the sediment volume excavated from the seabed at several depths was calculated. In the first scenario, an average of 75 m width and 4 m depth of the coastline was assumed to be nourished. Under these conditions, the length of the coastline that can be nourished ranged between 2 and 141 km depending on the excavation depth. When assuming an average of 150 m width and 7.5 m depth of the coastline nourishment, the length of beach nourishment varied from 600 m to 38 km. Σχήμα 4. Ανάγλυφο πυθμένα απόθεσης άμμου όπως χαρτογραφήθηκε με τη χρήση OLEX ES60. Figure 4. Shaded relief of the seafloor of the study area based on OLEX data.

6 Σχήμα 5. Φωτογραφία Side-scan sonar CMAX-CM2. Figure 5. Photo of Side-scan sonar CMAX-CM2. Σχήμα 6. Αριστερά: Δείγμα βιογενούς υπολλειματικής άμμου, Δεξιά: Αποτύπωση περιοχής με ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης. Figure 6. Left: Sand sample; Right: Side scan - imagery. Σχήμα 7. Διάγραμμα εκτίμησης μήκους αποκατάστασης ακτής. Figure 7. Beach nourishment length estimation.

7 Επικοινωνία: Καθηγητής Βασίλειος Α. Τσιχριντζής Τηλ.: , , 79378, 79376, Fax: Διεύθυνση Internet: Contact: Professor Vassilios A. Tsihrintzis Τel.: , , 79378, 79376, Fax: Internet address:

8

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta.

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΒΟΛΩΝ π. ΝΕΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ Αναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κρυσταλλία Ευαγγελάτου Περιβαλλοντολόγος ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014]

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] 1 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 09:00-09:30 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα Νοέμβριος 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Γραφείο GEO Λόφος Νυμφών Θησείο Τ.Κ 11810 Τηλέφωνο:210-3490104 Φαξ:210-3490120 E-Mail: greekgeo@admin.noa.gr Web site: http://www.greekgeo.noa.gr/ Αναφορά Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001

ΥΠΕΧΩΔΕ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 Δράση Β.2.4: Έκθεση πεπραγμένων για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης «Γ ιατηνπροστασία του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ company προφίλ εταιρικό profile Υ Ε ΤΟ Σ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 2004, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 2 Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΛΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN. LAYMAN s REPORT RECYCLING SYMPRAXIS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HALKIDIKI- RECYCLING SYMPRAXIS. www.recyclingsympraxis.

ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN. LAYMAN s REPORT RECYCLING SYMPRAXIS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HALKIDIKI- RECYCLING SYMPRAXIS. www.recyclingsympraxis. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HALKIDIKI- RECYCLING SYMPRAXIS www.recyclingsympraxis.gr ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN RECYCLING SYMPRAXIS LAYMAN s REPORT LIFE+ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Συμπράξεις Δημοσίων- Ιδιωτικών Φορέων

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 51. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Διαγωνισμός Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας Εφαρμοσμένου Ενδιαφέροντος για το έτος 2013

Τα Νέα 51. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Διαγωνισμός Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας Εφαρμοσμένου Ενδιαφέροντος για το έτος 2013 Ηφαίστειο Fudziama, Ιαπωνία Τα Νέα 51 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Διαγωνισμός Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας Εφαρμοσμένου Ενδιαφέροντος για το έτος 2013 1. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους αποφοίτους των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 25 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 25 th ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 25 ο Ετήσιο Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του Καθηγητή Γεωργίου Πανταζή 29 η Μαΐου 1 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικές χρήσεις γης γύρω από σταθμούς αστικού σιδηροδρόμου

Εμπορικές χρήσεις γης γύρω από σταθμούς αστικού σιδηροδρόμου Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2007, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 41 Εμπορικές χρήσεις γης γύρω από σταθμούς αστικού σιδηροδρόμου Ι. ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ Α. ΑΛΙΕΥΣ Κ. ΒΑΓΙΩΤΗΣ Επικ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα