Γενικά περί καταγμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά περί καταγμάτων"

Transcript

1 Γενικά περί καταγμάτων Μπνπληνχξεο Ισάλλεο, εηδ/λνο Οξζ. Κιηληθήο ΓΠΝ ΣΡΙΠΟΛΗ Μπνπληνχξεο Παλαγηψηεο, εηδ/λνο Β Οξζ. Κιηληθήο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ Μπνπληνχξεο Θενδφζηνο, πληνληζηήο Γηεπζπληήο Οξζ. Κιηληθήο ΓΠΝ ΣΡΙΠΟΛΗ Οξηζκνί: Κάηαγκα είλαη ε ηέιεηα ή αηειήο ιχζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νζηνχ. Η επνχισζε ηνπ νζηνχ νλνκάδεηαη πψξσζε. Η ηαμηλφκεζή ηνπο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζέζε εληφπηζεο, ηνπ κεραληζκνχ πξφθιεζεο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ, ηεο ζπλχπαξμεο ηξαχκαηνο θ.ά. 1.Αηηηνπαζνγέλεηα: 1. Σξαπκαηηθά 2. Δθ θαηαπνλήζεσο (Stress fractures) 3. Παζνινγηθά, φηαλ ε αληνρή ηνπ νζηνχ κεηψλεηαη ιφγσ πάζεζεο 4. # (θάηαγκα) δίθελ ρισξνχ μχινπ, ζε παηδηά< 10 εηψλ 2. Η ζπλχπαξμε ή κε ηξαχκαηνο χπεξζελ ηεο εζηίαο ηνπ # ηα δηαθξίλεη ζε: Α. Κιεηζηά ρσξίο εμσηεξηθφ ηξαχκα Β. Αλνηθηά ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε (θαηά Coustillo): 1. 1νπ βαζκνχ κε ηξαχκα χπεξζελ ηνπ # 1εθ. 2. 2νπ βαζκνχ κε ηξαχκα χπεξζελ # 5 εθ. 3. Σα 3 νπ βαζκνχ δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο a. 3 Α # (αλνηθηφ) κε κεγάιν ηξαχκα καιαθψλ κνξίσλ ρσξίο απψιεηεο νζηνχ ή ηζηψλ ή άιισλ επγελψλ κνξίσλ (λεχξα, αγγεία) b. 3 Β κε έιιεηκκα νζηνχ ή ηζηψλ ή άιισλ επγελψλ κνξίσλ φπσο ζχλδεζκνη c. 3 C φια ηα αλσηέξσ κε αγγεηαθή ή θαη λεπξνινγηθή ζπλνδφ βιάβε 3. Αλάινγα ηεο κνξθνινγίαο (ηχπνο θαηάγκαηνο): 1) Λνμά ή ειαθξψο ινμά θαη εγθάξζηα 2) πεηξνεηδή ή κε παξαζρίδα 3) Σκεκαηηθά ή δηπνιηθά θαηάγκαηα 4) πκπηεζηηθά ( πιαηέσλ νζηψλ #) 5) Απνζπαζηηθά θαηάγκαηα (πξφζζηαο άλσ ιαγφληαο άθαλζαο, σιεθξάλνπ, επηγνλαηίδνο)

2 4.Αλάινγα ηεο ζέζεσο εληφπηζεο: i. Γηάθπζεο ii. Δπίθπζεο iii. Μεηάθπζεο Τπεξθνλδχιην # (θάησ επίθπζεο) βξαρηνλίνπ ζε ζήιπ 1,5 έηνπο, 10 ε κέξα κεηά ηελ αλάηαμε κε νπίζζην γπςνλάξζεθα. Πιήξεο αθηηλνινγηθή πψξσζε θαη ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηελ 6 ε ΜΣΥ εβδνκάδα 5.Σεο εκθαληδφκελεο παξεθηνπίζεσο: a. Πιάγηα κεηαηφπηζε σο πνζνζηφ ηεο δηακέηξνπ ησλ θαηεαγφησλ άθξσλ b. Γσλίσζε ηνπ πεξηθεξηθνχ πξνο ην θεληξηθφ c. ηξνθηθή παξακφξθσζε d. Δλ ζρέζε κε ην κήθνο δηάζηαζε ή εθίππεπζε Παθοφυςιολογία πώρωςησ Πψξσζε είλαη ε επνχισζε ηνπ θαηάγκαηνο θαη πξνυπνζέηεη ζηαζεξφ πεξηβάιινλ (αθηλεηνπνίεζε), απφιπηε νζηηθή επαθή ησλ θαηεαγφησλ άθξσλ θαη δηαηήξεζε ηεο θπθινθνξίαο, φπνπ ην αλέπαθν πεξηφζηεν θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ πεξηβαιιφλησλ ην θάηαγκα καιαθψλ κνξίσλ ( sleeve of soft tissue ) έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Εξέλιξη ηηρ πώπωζηρ Πξαγκαηνπνηείηαη ζηα γλσζηά 5 ζηάδηα, ήηνη: 1. Γεκηνπξγία αηκαηψκαηνο (24-48 ψξεο) απφ ξήμε αγγείσλ ηνπ νζηνχ, πεξηνζηένπ, ελδνζηένπ θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ ζηε πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο 2. Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε θαη ν θπηηαξηθφο πνιιαπιαζηαζκφο, πνπ άξρεηαη κε ηελ έθθξηζε θπηηνθηλψλ νη νπνίεο πξνθαινχλ ζπγθέληξσζε νπδεηεξνθίισλ, καθξνθάγσλ ηα νπνία απνδνκνχλ - θαγνθπηψλνπλ ηα λεθξψκαηα ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο θαη ηα άθξα ησλ θαηεαγφησλ ηκεκάησλ. Αθνινχζσο αδηαθνξνπνίεηα κεζεγρπκαηηθά (Stem cells) θχηηαξα, πηζαλψο απφ πεξηφζηεν θαη ελδφζηεν, κεηαλαζηεχνπλ ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο θαη αξρίδνπλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε ηλνβιάζηεο, αγγεηνβιάζηεο (ελδνζειηαθά θχηηαξα), ρνλδξνβιάηεο, νζηενβιάζηεο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ην ρακειφ ph, ε ρακειή ηάζε O2 (PO2) θαη νη κηθξνθηλήζεηο επλννχλ ηε ρνλδξνγέλεζε, ελψ ηα αληίζεηα ηελ νζηενγέλεζε. 3. Απηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλεη ζρεκαηηζκφ ηλψδνπο πψξνπ κε αλάπηπμε θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο πεξηιακβάλνληαο ηλνβιάζηεο, ρνλδξνβιάζηεο, νζηενβιάζηεο θαη ελδνζειηαθά θχηηαξα. Καζψο ε δηαδηθαζία

3 πξνρσξάεη νη ηλνβιάζηεο ελαπνζέηνπλ θνιιαγφλα ηλίδηα θαη νη ρνλδξνβιάζηεο βιελλνπνιπζαθραξίηεο ζε κηα δηαδηθαζία γλσζηή σο ελδνρφλδξηα πψξσζε. Αθνινπζεί ελαπφζεζε θξπζηάιισλ πδξνμπαπαηίηε απφ ηνπο νζηενβιάζηεο ζε εηδηθά ζεκεία ηνπ θνιιαγφλνπ, ελψ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα δεκηνπξγνχλ ηα αγγεία ηνπ νζηνχ. Αθφηνπ αζβεζησζεί ν ηλναγγεηψδεο πψξνο ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο πψξσζε θαη θιηληθά επηβεβαηψλεηαη κε ηελ αλψδπλε αλνρή πιήξνπο θφξηηζεο ηνπ κέινπο. Σν νζηνχλ ζηε θαηαγκαηηθή πεξηνρή ζαθψο ππνιείπεηαη ηεο αλζεθηηθφηεηνο ησλ αθεξαίσλ ηκεκάησλ. Αθηηλνινγηθά ε πψξσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ γέθπξα λένπ νζηνχ πνπ πεξηβάιιεη ηελ θαηαγκαηηθή εζηία θπθινηεξψο ρσξίο δηαθνπή, αλ θαη κπνξεί λα απεηθνλίδνληαη γξακκέο θαηάγκαηνο εληφο ηνπ απινχ 4. Σν ζηάδην απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηεξέσζε- ηζρπξνπνίεζε (consolidation) ηνπ νζηνχ. Δίλαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο πψξσζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρέγνλνπ νζηνχ (αλψξηκνπ) απφ πεηαιηψδεο, αλαγθαίνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηζπκεηήο νζηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηαδηθαζία πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο νζηενθιαζηψλ νζηενβιαζηψλ. 5. Σν ηειεπηαίν ζηάδην γλσζηφ σο «ηειηθή απνθαηάζηαζε» (Remodeling) ζπλίζηαηαη ζηε πιήξε επάλνδν ηνπ νζηνχ ζην πξνθαηαγκαηηθφ επίπεδν, ηνλ επαλαζρεκαηηζκφ θαη ηε δηάηαμε ησλ νζηηθψλ πεηαιίσλ αλάινγα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ θαη ησλ αζθνχκελσλ δπλάκεσλ θαη θαηαπνλήζεσλ (λφκνο Wolf). Η αθηηλνινγηθή πψξσζε (ζρεκαηηζκφο λέθνπο πέξημ θαηαγκαηηθήο εζηίαο) ζηα παηδηά παξαηεξείηαη εληφο 2 εβδνκάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νζηνχ εληφο 4-6 εβδνκάδσλ ελψ ζηνπο ελήιηθεο αξρίδεη ζηηο 4-6 εβδνκάδεο θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο εβδνκάδεο. Πνηθίιιεη δε αλάινγα ηεο θχζεο ηνπ νζηνχ (ζπνγγψδεο, θινηψδεο), ηεο ζέζεο ηνπ θαηάγκαηνο, ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αζζελνχο θαη ησλ ηπρφλ ζπλππαξρφλησλ άιισλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ιήςεο θαξκάθσλ (ΜΑΦ θαη θνξηηθνζηεξνεηδή). Διάγνωςη Κλινική εικόνα Η δηάγλσζε ζα ζηεξηρζεί θιηληθά ηφζν ζηα ππνθεηκεληθά επξήκαηα (πφλνο, νίδεκα, ιεηηνπξγηθή έθπησζε) φζν θαη ζηα αληηθεηκεληθά επξήκαηα (αηκάησκα, παξακφξθσζε, θξηγκφ θαη παξά θχζηλ θίλεζε ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο). Η αθηηλνινγηθή εμέηαζε ζα βάιεη ηε ζθξαγίδα ηεο δηαγλψζεσο ελψ εηδηθέο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη ηεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (CT scan, MRI) είλαη ελίνηε επηβεβιεκέλεο γηα επαθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο παξεθηφπηζεο ηνπ θαηάγκαηνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (θαηάγκαηα ιεθάλεο θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ελδαξζξηθά θαηάγκαηα) ε 3D CT scan κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηε κέζνδν θαη ηελ πξνζπέιαζε απνθαηάζηαζήο ηνπο. Δμππαθνχεηαη φηη ε απψιεηα αίκαηνο ζε έλα θάηαγκα πνπ ελίνηε κπνξεί λα ιάβεη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή δηαζηάζεηο (ιεθάλεο, ζπνλδπιηθή ζηήιε, κεξφο) ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαη λα εθηηκάηαη αλαιφγσο απφ ηνλ ζεξάπνληα.

4 Σξηζθχξην θάηαγκα εμάξζξεκα ΠΓΚ ζε εγθπκνλνχζα ζηνλ 7 ν κήλα, ζε θιηληθή θαη αθηηλνγξαθηθή εηθφλα. Αληηκεησπηζζέλ κε θιεηζηή αλάηαμε θαη ΜΚΠ/ γχςηλν επίδεζκν, γηα δηάζηεκα 2 κελψλ. Πιήξεο απνθαηάζηαζεο πξν ηνπ ηνθεηνχ Θεραπευτική αποκατάςταςη καταγμάτων Σκοπόρ 1 Η απνθαηάζηαζε ηεο επζπγξάκκηζεο ηνπ ζπαζκέλνπ νζηνχ θαη ε δηαηήξεζε ηεο. 2 Γηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο πεξαηηέξσ θάθσζεο ησλ καιαθψλ κνξίσλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ιδηαίηεξε θξνληίδα δε γηα ηε δεξκαηηθή θάιπςε ζηα αλνηθηά θαηάγκαηα. 3 Δμαζθάιηζε ηεο πξστκφηεξεο θφξηηζεο ηνπ ζθέινπο ε νπνία ππνβνεζά ηε πψξσζε θαη ην εχξνο θίλεζεο ησλ παξαθείκελσλ αξζξψζεσλ ελψ ε απνθπγή ή άκεζε αληηκεηψπηζε ζπλδξφκνπ δηακεξίζκαηνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο Η ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε ησλ θαηαγκάησλ άξρεηαη κε ηελ αλάηαμή ηνπο. Η νπνία ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νζηηθήο επαθήο, πνπ γίλεηαη απνδεθηή γηα παξεθηφπηζε έσο 50% ηεο δηακέηξνπ ησλ θαηεαγφησλ άθξσλ, εθφζνλ νη άμνλέο ηνπο είλαη παξάιιεινη (καθξά νζηά), ή ε γσλία ζην κεησπηαίν άμνλα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 5 ν (βιαηζφηεηα- ξαηβφηεηα) θαη ε παξέθθιηζε ζηνλ πξνζζηνπίζζην άμνλα κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 10 ν. ηξνθηθή παξακφξθσζε δε γίλεηαη απνδεθηή αθφκε θαη κηθξφηεξε ησλ 10 ν. Δθίπεπζε έσο 1 εθ θξίλεηαη απνδεθηή. Δλψ αληίζεηα ε δηάζηαζε δελ είλαη απνδεθηή θαζφζνλ νδεγεί ζε θαζπζηεξεκέλε πψξσζε ή ςεπδάξζξσζε. Η αλάηαμε γίλεηαη είηε άκεζα ρεηξσλαθηηθά, αθνχ πξψηα γίλεη απέκπαμε ησλ ελζθελσκέλσλ θαηεαγφησλ άθξσλ, είηε βαζκηαία κε κεραληθή έιμε (δεξκαηηθή ή δηνζηηθή) π.ρ. # απρεληθψλ ζπνλδχισλ. Δλ ζπλερεία, αθνινπζεί ε αθηλεηνπνίεζε ε νπνία: 1 Απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε θαη νινθιήξσζε ηεο πψξσζεο ηνπ θαηάγκαηνο, δηφηη πέξαλ ηεο αλαθνχθηζεο απφ ην πφλν δηαηεξεί ζηαζεξφ πεξηβάιινλ γηα ηε πψξσζε, κεηψλεη ηε πηζαλφηεηα ινίκσμεο θαη εκπνδίδεη ηε παξεθηφπηζε ηνπ θαηάγκαηνο (εθίππεπζε, γσλίσζε, ζηξνθή θ.ι.π.)

5 2 Δπηηπγράλεηαη είηε κε γχςηλνπο επηδέζκνπο ή λάξζεθεο ή ζπλερή έιμε ή κε ηε βνήζεηα εμσηεξηθήο νζηενζχλζεζεο, ελδεηθλπφκελε θπξίσο ζε αλνηθηά θαηάγκαηα, φπνπ παξέρεη επρέξεηα αληηκεηψπηζεο - ζεξαπείαο ηνπ ηξαχκαηνο. 3 Σέινο, ε εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε κε πιάθεο - βίδεο ή θιεηδνχκελνπο ελδνκπειηθνχο ήινπο, απνηεινχλ ηε ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαγκάησλ ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε ηεο απφιπηεο έλδεημεο, ηεο αλαγθαίαο ρεηξνπξγηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο επηινγήο ηεο πιένλ αμηφπηζηεο κεζφδνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή θαη θάηαγκα. Μέθοδοι θεπαπεςηικήρ αποκαηάζηαζηρ Η ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ επηηπγράλεηαη είηε θιεηζηά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κε ηνπηθή ή γεληθή αλαηζζεζία, είηε αλνηθηά κε ρεηξνπξγηθή απνθάιπςε ηεο εζηίαο ηνπ θαηάγκαηνο θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ νζηηθψλ ηεκαρίσλ ππφ άκεζε φξαζε. Η αλάγθε ειαρηζηνπνίεζεο ηεο θάθσζεο ηνπ πεξηνζηένπ θαη ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ καιαθψλ κνξίσλ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πιηθψλ αιιά θαη κεζφδσλ ρεηξνπξγηθήο πξνζπέιαζεο ησλ θαηαγκάησλ ( LISS, αζθαιηδφκελνη ελδνκπειηθνί ήινη θ.ά. ) δηα ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε θιεηζηή αλάηαμε θαη αθνινπζεί ε εζσηεξηθή ζπγθξάηεζε ηνπ θαηάγκαηνο κε πιηθά πνπ πξνσζνχληαη καθξά ηεο εζηίαο ηνχηνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη ππφ αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ηζρπξή εζσηεξηθή λαξζηθνπνίεζε επηηξέπνπζα ηελ άκεζε ιεηηνπξγηθή κεξηθή ή πιήξε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κέινπο θαη ηε ηαπηφρξνλε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πψξσζεο αθνχ ην αηκάησκα ηνπ θαηάγκαηνο παξακέλεη άζηθην. Κλειζηή μέθοδορ Απνθαζηζηά ηελ νζηηθή επαθή, επζπγξάκκηζε δηα ηεο ζχιιεςεο θαη έιμεο καιαθψλ κνξίσλ, αθνχ πξψηα γίλεη απέκπαμε ησλ ελζθελσκέλσλ θαηεαγφησλ άθξσλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηε βιάβε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ. Ανοικηή μέθοδορ Δίλαη ζπλπθαζκέλε κε εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε θαη ελδείθλπηαη: 1. ε ελδαξζξηθά θαηάγκαηα 2. Όηαλ ζπλππάξρεη θάθσζε αγγείνπ θαη ελίνηε λεχξνπ 3. ε αζηαζή θαηάγκαηα, φπνπ ε ζηαζεξνπνίεζε θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ηξαπκαηία 4. ηα αλνηθηά θαηάγκαηα φπνπ ε πεξηπνίεζε ηξαχκαηνο επηβάιιεη ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ζηνπο πνιπθαηαγκαηίεο Κπξηφηεξνη θίλδπλνη ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ είλαη ε πεξαηηέξσ βιάβε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ, ε απμεκέλε πηζαλφηεηα ινίκσμεο θαη ελίνηε ε αδπλακία ζχγθιεηζεο ηνπ ηξαχκαηνο.

6 Βαςικέσ αρχέσ αντιμετώπιςησ ανοικτών καταγμάτων 1 Μεραληθφο θαη ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο ηξαχκαηνο 2 Πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε 3 ηαζεξνπνίεζε θαηαγκάησλ 4 Πξψτκε θάιπςε κε δεξκαηνκπτθφ θξεκλφ - πιαζηηθή ηξαπκάησλ Αλνηθηφ # - εμάξζξεκα ΠΓΚ κεηά απφ ηξνραίν αηχρεκα ζε αζζελή 37 εηψλ, ζήιπ, (πςειήο ελέξγεηαο) ε νπνία έθεξε # αληίζεηνπ κεξνχ, θαθψζεηο ζψξαθνο θαη ΚΔΚ Α βοήθειεσ ςτα ανοικτά # (κατάγματα) Γενικά 1 Έιεγρνο αλαπλνήο, θπθινθνξίαο, αηκνξξαγίαο, ΑΜ (ην 30% έρεη ζνβαξέο έσο απεηιεηηθέο γηα ηε δσή βιάβεο). 2 Δθηίκεζε λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο αζζελνχο θαη κέινπο 3 Άκεζε αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ 4 Υνξήγεζε i.v. αληηβίσζεο γηα 72h θαη άιιεο ηφζεο γηα νπνηνδήπνηε ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ αθνινπζεί (70% ησλ αλνηθηψλ # είλαη επηκνιπζκέλα). Υνξήγεζε θεθαινζπνξίλεο β γεληάο, ακηλνγιπθνζίδεο θαη ελίνηε πεληθηιιίλεο γηα θισζηεξίδηα Ειδικά για ηο ηπαύμα και ηην εζηία ηος καηάγμαηορ 1 Φσηνγξάθεζε, επίδεζε, αθηλεηνπνίεζε, αληηηεηαληθφο νξφο 2 Έθπιπζε κε 5-10 lt θπζηνινγηθφ νξφ 3 Πιήξεο θαζαξηζκφο, λεαξνπνίεζε ρεηιέσλ ηξαχκαηνο 4 Βαζχο θαζαξηζκφο φισλ ησλ κε αηκνξξαγνχλησλ θ αληηδξψλησλ ηζηψλ 5 Απνκάθξπλζε μέλσλ ζσκάησλ

7 Ενδείξεισ χειρουργικήσ θεραπείασ καταγμάτων Α. Εθαπμογή εξωηεπικήρ οζηεοζύνθεζηρ 1. Αληηκεηψπηζε αλνηθηψλ θαηαγκάησλ ή επηκνιπζκέλσλ 2. Καηάγκαηα ζπλνδεπφκελα απφ ζνβαξέο βιάβεο καιαθψλ κνξίσλ φπνπ ην ηξαχκα δχλαηαη λα παξακέλεη αλνηθηφ γηα επίβιεςε, θάιπςε (πιαζηηθή απνθαηάζηαζε) 3. Καηάγκαηα ζπλνδεπφκελα απφ ξήμε αγγείνπ ή λεχξνπ (παξάιπζε) 4. Πνιπηξαπκαηίαο φπνπ ε ζχληνκε θηλεηνπνίεζε κεηψλεη θίλδπλν επηπινθψλ 5. πληξηπηηθά, αζηαζή θαηάγκαηα φπνπ απαηηείηαη δηαηήξεζε ηνπ κήθνπο 6. Φεπδαξζξψζεηο κεηά γσληψζεσλ, παξακνξθψζεσλ ή βξαρχλζεσλ γηα ηελ επίηεπμε δηνξζψζεσλ θαη απνθαηάζηαζεο κήθνπο 7. Δπείγνπζα εθαξκνγή ελδείθλπηαη ζηα θαηάγκαηα ηεο ιεθάλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηκνξξαγίαο θαη ζηα θαηάγκαηα κε αγγεηαθφ πξφβιεκα, ψζηε άκεζα λα αξρίζεη ε απνθαηάζηαζε ηεο αηκάησζεο απφ ηνλ αγγεηνρεηξνπξγφ Β. Ενδείξειρ εζωηεπικήρ οζηεοζύνθεζηρ- Ήλωζηρ 1. Αδπλακία θιεηζηήο αλάηαμεο 2. Δθ θχζεσο αζηαζή θαηάγκαηα (π.ρ. αληηβξαρίνπ, σιεθξάλνπ, επηγνλαηίδνο) 3. Πσξνχκελα βξαδέσο κε θίλδπλν παξεθηφπηζεο (π.ρ. # κεξηαίνπ απρέλα) 4. Παζνινγηθά θαηάγκαηα φπνπ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε κέινπο θαη φρη ε πψξσζε θαηάγκαηνο 5. Πνιιαπιά θαηάγκαηα ή ζε πνιπηξαπκαηίεο, φπνπ ε πξψηκε ζηαζεξνπνίεζε κεηψλεη ηνλ θίλδπλν επηπινθψλ 6. Καηάγκαηα ζε αζζελείο φπνπ ε λνζειεία είλαη δπζρεξήο φπσο ζε παξαπιεγηθνχο, ειηθησκέλνπο θαη πνιπθαηαγκαηίεο Επιπλοκέσ Καταγμάτων Οη επηπινθέο ησλ θαηαγκάησλ είλαη ζνβαξέο θαη δηαθξίλνληαη ζε: Α. Ππώιμερ επιπλοκέρ 1 Γεξκαηηθέο βιάβεο (θπζαιίδεο αζεληέθ) 2 Αγγεηαθέο βιάβεο απφ δηάξξεμε αγγείνπ (καζραιηαίαο, κεξηαίαο, ππνθιεηδίνπ, βξαρηνλίνπ, θλεκηαίαο, ηγλπαθήο). Οη νπνίεο δηαθξίλνληαη απφ ηηο λεπξηθέο βιάβεο απφ ηελ νμεία εκθάληζή ηνπο (θαηάξγεζε θίλεζεο κέινπο, ε νπνία πξηλ παξαηεξείην) θαη ηα ζπλνδά ηεο ηζραηκίαο ζεκεία 3 χλδξνκν δηακεξίζκαηνο (ππέξκεηξε αχμεζε ηεο ελδντζηηθήο πίεζεο) κε θίλδπλν λέθξσζεο επγελψλ κνξίσλ (κχεο, λεχξα) θαη εγθαηάζηαζε ζπλδξφκνπ Volkmann ( κφληκε ηζραηκηθή ζχζπαζε ) 4 Λνίκσμε ζηα αλνηθηά ή ζηα ρεηξνπξγηθψο αληηκεησπηδφκελα θαηάγκαηα 5 Σν αίκαξζξν, ην νίδεκα θαη ζπαλίσο ε αεξηνγφλνο γάγγξαηλα (Clostiridium) δελ πξέπεη λα δηαιάζνπλ ηεο πξνζνρήο

8 Β. Απώηεπερ (βπαδείερ) επιπλοκέρ 1 Πιεκκειήο πψξσζε ε νπνία νδεγεί ζε: βξάρπλζε, γσλίσζε, ζηξνθή έλεθα απνηπρίαο αλάηαμεο, ζπγθξάηεζεο, βαζκηαίαο παξεθηφπηζεο. Γηα απηφ απαηηείηαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε γηα πξφιεςή ηεο. ηα παηδηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο πψξσζεο (Remodeling) δηνξζψλεη αμνληθέο παξεθθιίζεηο (γσλίσζε, κήθνο) φρη φκσο ζηξνθηθέο παξακνξθψζεηο 2 Καζπζηεξεκέλε πψξσζε (παξάηαζε ηεο πψξσζεο πέξα ηνπ 3κήλνπ ή 6κελνπ αλάινγα ηνπ νζηνχ) ή ςεπδάξζξσζε (αηξνθηθή, ππεξηξνθηθή, ζεπηηθή). Κχξηεο αηηίεο απνηεινχλ ε θχζε ηεο θάθσζεο (π.ρ. πςειήο ελέξγεηαο # κε απψιεηα νζηνχ, βιάβε καιαθψλ κνξίσλ) ην είδνο ηνπ νζηνχ (πησρή νζηηθή θπθινθνξία, άιιεο παζνινγηθέο αιινηψζεηο, ινίκσμε) ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο (δηάζηαζε ζηελ εζηία ηνπ #, θαθή αθηλεηνπνίεζε, πιεκκειήο νζηενζχλζεζε) θαη ηέινο ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ αξξψζηνπ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ αλψδπλε θίλεζε ζηελ εζηία ηνπ # θαη επηβαξχλεη αζζελή θαη γηαηξφ 3 Άζεπηε λέθξσζε, εληνπίδεηαη θπξίσο ζε # θεθαιήο κεξηαίνπ, ζθαθνεηδνχο, αζηξαγάινπ, είλαη ζπάληα επηπινθή αιιά ηδηαίηεξα ζνβαξή. Αθνξά νζηά πνπ κεηέρνπλ ζε αξζξψζεηο δηφηη θαιχπηνληαη ζε κεγάιε επηθάλεηα απφ ρφλδξν θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ πησρή αηκάησζε 4 Οζηηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηδίσο ζηα θαηάγκαηα ησλ επηθχζεσλ κε βιάβε ηνπ αλαπηπμηαθνχ (ζπδεπθηηθνχ) ρφλδξνπ είηε ιφγσ δηαρσξηζκνχ ηνπ είηε ζπκπίεζήο ηνπ 5 Μεηαθαηαγκαηηθή δπζθακςία, νζηενκπειίηηδα (νμεία θαη ρξφληα) 6 Μεηαηξαπκαηηθή αξζξίηηο ζηα ελδαξζξηθά θαηάγκαηα, σο θαη επί πσξσζέλησλ # κε αμνληθή παξέθθιηζε εκεία κεηαθαηαγκαηηθήο αξζξίηηδνο ηζρίνπ ζε ππνθεθαιηθφ θάηαγκα κεξηαίνπ. Ηισζέλ θαη πσξσζέλ θαιψο 8 ρξφληα κεηεγρεηξεηηθά *Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο, φπσο θαη ησλ θαηαγκάησλ εμαηνκηθεχεηαη αλά πεξίπησζε θαη αλά αζζελή Οη θσηνγξαθίεο ηνπ θεηκέλνπ πξνέξρνληαη απφ ην αξρείν ηνπ πληνληζηή Γηεπζπληή Μπνπηλνχξε Θενδφζηνπ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη 1 Επιζηημονική Αναζκόπηζη Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη οζηεοαπθπίηιδα ιζσίος Κορακάκης Γημήηριος 1 πσριδόποσλος Ιωακείμ 2 Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 3 1 Φςζικοθεπαπεςηήρ, Dip OMT, Επγαζηηπιακόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θιηληθέο: ηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή θαη ηελ θξαηηθή θιηληθή πνπ αλήθεη ζην ΔΤ. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα