ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:"

Transcript

1 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό τίτλο RHODOS AQUACULTURE (Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΡΟ ΟΥ) ΑΓΕΕ. που εδρεύει στο Ζευγολατιό του ήµου Βέλου - Βόχας Κορινθίας (θέση Στανοτόπι ) ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε /24/Β/00/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στο Ζευγολατιό του ήµου Βέλου - Βόχας Κορινθίας (θέση Στανοτόπι) ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ Αρ. Μ.Α.Ε.: 1186/06/Β/86/28 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/93 (ΑΡΘΡΑ 1-5) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΑ 4 1 Ίδρυση/Βιβλία 4 2 Σκοπός 4 3 Έδρα- ιάρκεια 4 4 Μετοχικό Κεφάλαιο 4 5 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία µας 5 6 Καταχώρηση της απογραφής και του ισολογισµού στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού 5 7 Λογιστική αξία των κονδυλίων του Ισολογισµού Έξοδα ιδρύσεως και α εγκαταστάσεως / Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως / Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Γήπεδα οικόπεδα ιδιόκτητα / Ενσώµατα πάγια Κτίρια και τεχνικά έργα / Ενσώµατα πάγια Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχ /κός εξοπλισµός / Ενσώµατα πάγια Μεταφορικά µέσα / Ενσώµατα πάγια Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός/ Ενσώµατα πάγια Παραγωγή σε εξέλιξη / Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιµα υλικά ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας / Αποθέµατα Πελάτες / Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση / Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων / Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Χρεώστες διάφοροι / Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Λογ/σµοί διαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων / Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ιαθέσιµα / Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ίδια κεφάλαια Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού /Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προµηθευτές / Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προκαταβολές πελατών / Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους τέλη / Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Ασφαλιστικοί οργανισµοί / Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις / Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Πιστωτές διάφοροι/ Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Έξοδα χρήσεως δουλευµένα / Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 8 Καθαρή λογιστική θέση 15 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ» Εκτελέσαµε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 2166/1993 µε σκοπό να εξετάσουµε τη λογιστική συµφωνία των κονδυλίων [µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα () και µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ()], του επισυναπτόµενου Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της , της υπό απορρόφηση εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» (εφεξής η εταιρεία), µε τα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής που συντάχθηκε από την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία αυτή, για την απορρόφησή της από την εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ». Η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για την διενέργεια της απογραφής και τη σύνταξη και παρουσίαση του ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του Ν. 2166/1993. Η εργασία µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το «ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400» σχετικά µε την «Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Συγκεκριµένα, η έκθεσή µας παρουσιάζει στις επισυναπτόµενες αναλύσεις (σελίδες 5-15) που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, τις λογιστικές αξίες του ισολογισµού µετασχηµατισµού της της εταιρείας, βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν. 2166/1993. Με βάση την διενεργηθείσα εργασία διαπιστώσαµε ότι οι λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισµού που περιλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο ισολογισµό µετασχηµατισµού της της εταιρείας, είναι αυτές που εµφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού (αξίες ), καθώς και στο ισοζύγιο των (αξίες ) και ότι η λογιστική αξία των παρουσιαζόµενων κονδυλίων προκύπτει από τα δεδοµένα της απογραφής που συνέταξε η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία αυτή. εδοµένου ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί Έλεγχο ή Επισκόπηση σύµφωνα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα ιεθνή Πρότυπα Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε γνώµη ελέγχου ή επισκόπησης, πέραν των όσων προβλέπονται για ικανοποίηση των διατάξεων του Ν. 2166/1993. Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή ΑΜ ΣΟΕΛ: 148 Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης ΑΜ ΣΟΕΛ:

4 ΓΕΝΙΚΑ 1. Ι ΡΥΣΗ/ΒΙΒΛΙΑ Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο RHODOS AQUACULTURE Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΡΟ ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε., ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 6001/ ). Καταχωρήθηκε νόµιµα στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό Μητρώου Γενικό 46199/24/Β/00/13 και στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε αριθµό µητρώου Η εταιρεία τηρεί διπλογραφικά λογιστικά βιβλία του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012) και έχει συντάξει περισσότερους του ενός Ισολογισµούς πριν τον Ισολογισµό της ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί της εταιρείας είναι: 1. Η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, ιχθυογεννητικών σταθµών, η παραγωγή και εµπορία ιχθύων και συναφών ειδών, 2. Η ανάληψη αντιπροσωπειών, βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών οίκων εσωτερικού εξωτερικού στα ανωτέρω προϊόντα, 3. Η εµπορία και διάθεση των προϊόντων αυτών, 4. Η βιοµηχανική παραγωγή και εµπορεία όλων των ειδών και κάθε λογής φυσικών και βιώσιµων προϊόντων ζωικών και γεωργικών σκευασµάτων µε βάσει το ψάρι οποιαδήποτε άλλη γεωργική παραγωγή, 5. Η έρευνα, η πραγµατοποίηση εγκαταστάσεων, κατασκευών, µελετών, εξοπλισµών και µονάδων υδατοκαλλιεργειών. 3. Ε ΡΑ- ΙΑΡΚΕΙΑ Έδρα της Εταιρείας είναι το Ζευγολατιό του ήµου Βέλου - Βόχας Κορινθίας (θέση Στανοτόπι ). Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας έχει το δικαίωµα να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορείο ή γραφεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώριση στο µητρώο Α.Ε από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή της ιοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει πενήντα (2.050) έτους. 4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν την στο ποσό των οχτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων, τριακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών ( ,86 ) διαιρούµενο σε ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (2,93 ) εκάστη. 4

5 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε µε βάση τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία που είναι τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία (διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ). 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η απογραφή και ο Ισολογισµός βάσει του έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού. Όλα τα στοιχεία µέχρι και το τελευταίο βαθµό των λογαριασµών του Ισολογισµού που στη συνέχεια αυτής της εκθέσεως παραθέτουµε, προκύπτουν και συµφωνούν µε τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. (). 7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.1. ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως 31/07/ ,86 0,00 Αποσβέσεις ,86 0,00 Αναπόσβεστη αξία 31/07/2013 0,00 0,00 Τα ανωτέρω υπόλοιπα αφορούν διάφορα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης ως µητρώο παγίων της εταιρίας (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ/ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αξία κτήσεως 31/07/ ,75 0,00 Αποσβέσεις 4.907,75 0,00 Αναπόσβεστη αξία 31/07/2013 0,00 0,00 Τα ανωτέρω υπόλοιπα αφορούν φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ως µητρώο παγίων της εταιρίας (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31) 5

6 7.3. ΓΗΠΕ Α ΟΙΚΟΠΕ Α Ι ΙΟΚΤΗΤΑ / ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 31/07/ , ,00 Αποσβέσεις 0,00 0,00 Αναπόσβεστη αξία 31/07/ , ,00 Η ανωτέρω αξίες των οικοπέδων αναλύονται ως εξής: Περιγραφή Οικοπέδου Εκτός οικισµού, έκταση σαράντα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων ( τµ) κείµενη στην θέση Πληµµύρι (πρώην Γερµατά) της κτηµατολογικής περιφέρειας Κατταβιάς Ρόδου του ήµου Ρόδου, Νοµού ωδεκανήσου µε παραχώρηση από το Ελληνικό ηµόσιο (από την 09/10/1984). Κτηµατολογικά στοιχεία: Τόµος 71, µερίδα 5000-Ε γαιών Κατταβιάς, φύλλο 80 και αριθµός φακέλου 7591 του Κτηµατολογίου Ρόδου. Η ανωτέρω έκταση προήλθε από απόσπαση µεγαλύτερου ακινήτου µε κτηµατολογικά στοιχεία: Τόµος 55, µερίδα 5000-Ε γαιών Κατταβιάς, φύλλο 1 και αριθµός φακέλου 7591 του Κτηµατολογίου Ρόδου , ,00 Το ανωτέρω οικόπεδο προκύπτει από το Μητρώο Παγίων. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31 και ισοζύγιο αντίστοιχα) 7.4. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 31/07/ , ,68 Αποσβέσεις , ,31 Αναπόσβεστη αξία 31/07/ , ,37 Τα ανωτέρω αφορούν αξία κτιρίων και τεχνικών έργων όπως εµφανίζονται στο Μητρώο Παγίων και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα κτίρια: ΘΕΣΗ Θέση Πληµµύρι (πρώην Γερµατά)της κτηµατολογικής περιφέρειας Κατταβιάς Ρόδου του ήµου Ρόδου, Νοµού ωδεκανήσου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - Κτίριο µονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων ψαριών (δύο ορόφων) συνολικής επιφανείας 1.904,917 τ.µ. (Αρ.Αδείας 215/1987, Τµήµα ΤΠ&ΠΕ Νοµαρχία ωδεκανήσου). 6

7 Σχετικά µε το ανωτέρω λογ /σµό σηµειώνουµε τα εξής: α. Το ποσό των ,81 αφορά την αξία κτήσεως κτιρίων και τεχνικών έργων, οι αποσβέσεις των οποίων διενεργούνται σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται από το Ν. 4110/2013. β. Το ποσό των ,68 αφορά αξίες κτήσεως των ιδιοχρησιµοποιούµενων κτιρίων των οποίων οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους. Έγινε επαλήθευση των ανωτέρω αξιών και των αντίστοιχων αποσβέσεων µε το τηρούµενο µητρώο παγίων. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 31/07/ , ,06 Αποσβέσεις , ,91 Αναπόσβεστη αξία 31/07/ , ,15 Αφορά διάφορα µηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις, εργαλεία και λοιπό µηχανολογικό εξοπλισµό κυριότητας της εταιρείας όπως εµφανίζονται στο Μητρώο Παγίων. Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά µε τους προβλεπόµενους συντελεστές απόσβεσης από το Ν. 4110/2013 σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα µε τα χρόνια ωφέλιµης ζωής τους σύµφωνα µε τα ΛΠ. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 31/07/ , ,52 Αποσβέσεις 9.684, ,36 Αναπόσβεστη αξία 31/07/2013 0,01 16,16 7

8 Αφορά επιβατικό αυτοκίνητο, κυριότητας της εταιρείας όπως εµφανίζεται στο Μητρώο Παγίων και αναλύεται ως κατωτέρω: Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά µε τους προβλεπόµενους συντελεστές απόσβεσης από το Ν. 4110/2013 σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα µε τα χρόνια ωφέλιµης ζωής τους σύµφωνα µε τα ΛΠ. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 31/07/ , ,48 Αποσβέσεις , ,73 Αναπόσβεστη αξία 31/07/ ,78 802,75 Αφορά σε έπιπλα, µηχανές γραφείων, Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα, επιστηµονικά όργανα, ζώα για εκµετάλλευση, ιµατισµός, εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισµό όπως εµφανίζονται στο Μητρώο Παγίων. Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά µε τους προβλεπόµενους συντελεστές απόσβεσης από το Ν. 4110/2013 σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα µε τα χρόνια ωφέλιµης ζωής τους σύµφωνα µε τα ΛΠ. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόλοιπο , ,74 Το ανωτέρω ποσό αφορά σε γόνο για πάχυνση. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31 και ισοζύγιο αντίστοιχα). 8

9 7.9. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Υπόλοιπο , ,49 Ο ανωτέρω λογαριασµός αναλύεται: Αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών και Υλικών Συσκευασίας 920,19 Αποθέµατα Αναλωσίµων 1.611,30 Σύνολο 2.531,49 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 31 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις από πελάτες , ,87 Μείον: προβλέψεις 0, ,95 Υπόλοιπο , ,92 Ο λογαριασµός «Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις» αφορά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδες και ισοζύγιο αντίστοιχα). Η ανάλυση του παραπάνω ποσού έχει ως εξής: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ VETERIN ABEE 3.315,8 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Ο ΥΣΣΕΥΣ ΑΕ ,92 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ,76 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΛΚΗΣ Α.Ε ,00 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ,96 ΡΟ ΟΜΑΡ ΑΕ (πρώην ΕΠΕ) 705,12 ΝΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 249,31 Σύνολο ,87 9

10 7.11. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,83 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 32 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Χρεωστικό Υπόλοιπο 31/07/ , ,60 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 32 και ισοζύγιο αντίστοιχα). Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά απαίτηση από την εταιρεία «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε.» ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις από Χρεώστες ιάφορους , ,56 Μείον: προβλέψεις 0,00 0,00 Υπόλοιπο , ,56 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 32 και ισοζύγιο αντίστοιχα). Ο ανωτέρω λογαριασµός αναλύεται ως εξής: Απαίτηση από επιστροφή ΦΠΑ , ,88 Λοιποί χρεώστες διάφοροι , ,68 Σύνολο , , ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,14 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 32 και ισοζύγιο αντίστοιχα). 10

11 7.15. ΙΑΘΕΣΙΜΑ/ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ Ταµείο 706,17 706,17 Καταθέσεις όψεως 3.691, ,73 Υπόλοιπο , ,90 Οι καταθέσεις όψεως, αναλύονται την ανά τράπεζα, ως ακολούθως: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ λ. όψεως ,35 Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ λ. όψεως ,38 ΣΥΝΟΛΟ 3.691,73 Τα ανωτέρω υπόλοιπα συµφωνήθηκαν µε τα αντίστοιχα extrait των Τραπεζών. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 32 και ισοζύγιο αντίστοιχα) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο - Καταβληµένο ( µετοχέςτων 2,93 ) , ,86 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο /Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο , ,54 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 0, ,24 Επιχ /σεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού ,45 0,00 ιαφορά από µετατροπή Κεφαλαίου σε Ευρώ 569,06 0,00 Έκτακτα αποθεµατικά / Λοιπά αποθεµατικά , ,43 Αποτελέσµατα εις Νέο , ,87 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,20 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 33 και ισοζύγιο αντίστοιχα). 11

12 7.17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Υπόλοιπο ,00 410,88 Αφορά την διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού σύµφωνα µε τις συνταχθείσες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ΛΠ. (Ως Ισοζύγιο ) ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο ,37 Αφορά σε υποχρέωση από αναβαλλόµενη φορολογία. (Ως Ισοζύγιο ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,61 Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προµηθευτών και αναλύεται: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ AIR LIQUIDE HELLAS A.E.B.A ,66 BAKER TILLY HELLAS A.E ,00 WORLD TELECOM DATA 498,50 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ,40 ΕΥΡΩΠΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 494,64 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ,67 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΗΣ Α.Ε ,60 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ,35 12

13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 121,00 ΠΙΠΙΝΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 279,00 ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM ΒΑΝΚ ΑΕ 86,69 ΤΣΙΡΚΟΣ ΓΡΗΓ. Ε.Π.Ε. 483,10 Σύνολο ,61 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 33 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,06 Αφορά προκαταβολές πελατών και αναλύεται: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 2.927,89 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΜΠΩΤΙΣ ΑΕΕ 683,17 Σύνολο 3.611,06 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 33 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ / ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,50 Αφορά υποχρεώσεις από φόρους. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 33 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,52 Αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΙΚΑ). (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 33 και ισοζύγιο αντίστοιχα). 13

14 7.23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,82 Αφορά σε υποχρέωσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις και αναλύεται. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε ,75 ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε ,07 Σύνολο ,82 (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 34 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,30 Αφορά σε υπόλοιπα διάφορων πιστωτών. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 34 και ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο 31/07/ , ,35 Ο ανωτέρω λογαριασµός αφορά δουλευµένα έξοδα χρήσης. (Ως θεωρηµένο βιβλίο απογραφών σελίδα 34 και ισοζύγιο αντίστοιχα). 14

15 8. ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» κατά την ανέρχεται σε ,40 σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και σε ,20 σύµφωνα µε τα ΛΠ, προσδιοριζόµενη ως εξής: Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού , ,61 Μείον: Λογιστική αξία υποχρεώσεων , ,41 Καθαρή Λογιστική Θέση , ,20 Η ως άνω προσδιορισθείσα Καθαρή Λογιστική Θέση αναλύεται ως εξής: Μετοχικό Κεφάλαιο - Καταβληµένο ( µετοχέςτων 2,93 ) , ,86 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,54 Αποθεµατικά εύλογης αξίας Επιχ /σεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού 0, , ,45 0,00 Τακτικό αποθεµατικό 569,06 0,00 Έκτακτα αποθεµατικά , ,43 Αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως εις νέο , ,87 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,20 Με εκτίµηση Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή ΑΜ ΣΟΕΛ: 148 Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης ΑΜ ΣΟΕΛ:

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/07/2013 () Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/07/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 16

17 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/07/2013 () 17

18 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/07/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 18

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα