Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools"

Transcript

1 Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Εαραξηάδνπ Μάξζα Α/Μ: 4/13 Ηαλνπάξηνο 2014

2 Πίλαθαο πεξηρνκέλσλ 1. Πεξίιεςε Παξνπζίαζε ζέκαηνο Δπηζέζεηο 3.1 Οξηζκόο Τύπνη επηζέζεσλ Οπηηθνπνίεζε 4.1 Οξηζκόο Οθέιε Δξγαιεία νπηηθνπνίεζεο επηζέζεσλ ζε δίθηπα 5.1 Δηζαγσγή NFlowVis Security Quad and Cube (SQC) RAVEN (Real-time Attack Visualization through Examining Network flows) NAVIGATOR (Network Asset Visualization: Graphs Attacks Operational Recommendations) Parallel Coordinate Attack Visualization (PCAV) Βειηίσζε ησλ γξαθεκάησλ Σπκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία

3 1. Πεξίιεςε Ζ αζθάιεηα ησλ δηθηύσλ απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλα άθξσο επίθαηξν δήηεκα θαζώο νη ηύπνη θαη νη δεκίεο από επηζέζεηο δηαξθώο πιεζαίλνπλ. Βαζηθό κέξνο ηνπ ζέκαηνο απηνύ απνηεινύλ θαη νη ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο ησλ επηζέζεσλ θαζώο βνεζνύλ ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθηύσλ. Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα αλαιύζνπκε αξρηθά ηνπο όξνπο «επίζεζε» θαη «νπηηθνπνίεζε» θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε ζρεηηθά εξγαιεία. Πξόθεηηαη γηα ελδεηθηηθά ζπζηήκαηα ηεο πξόζθαηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαπηύρζεθαλ γηα λα ηελ δεκηνπξγία γξαθεκάησλ θαη απεηθνλίζεσλ ησλ επηζέζεσλ ζε δίθηπα. Παξάιιεια κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ γίλεηαη αμηνιόγεζή ηνπο, πάληα ζε ζύγθξηζε κε αληίζηνηρα δείγκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. Abstract Visualization security helps analysts identify unusual behavior in order to implement the suitable network security policy. Recent studies show that many researchers are working in this field. In this study we are explaining the terms network attack, visualization and network attack visualization tools. Our main goal though is to present recently developed visualization tools. In addition, we are evaluating them basing our assumptions on recent bibliography. The above-mentioned tools visualize network traffic and flows using an intuitive way. The produced graphs allow network operators to analyze and fully understand network security vulnerabilities and threats in order to deal with them effectively. 2

4 2. Παξνπζίαζε ζέκαηνο Τν ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθηύσλ από θαθόβνπιεο επηζέζεηο είλαη πην επίθαηξν από πνηέ. Σπλερώο εκθαλίδνληαη λένη ηύπνη επηζέζεσλ ή εμειίζζνληαη νη ήδε γλσζηνί. Οη ππεύζπλνη δηθηύσλ θαη ππνδνκώλ πξέπεη λα βξίζθνληαη δηαξθώο ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζή ηνπο. Δθηόο απηνύ, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξόιεςεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθηύσλ. Ζ νπηηθνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ ζε δίθηπα έξρεηαη λα δώζεη ιύζε ζηνπο αλαιπηέο βνεζώληαο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ άκεζα θαη πιήξσο ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία μεθηλάεη, εμειίζζεηαη θαη ηειεηώλεη κηα επίζεζε. Κιεηδί ζε απηή ηελ νπηηθνπνίεζε απνηειεί ν εληνπηζκόο αζπλήζηζησλ γεγνλόησλ θαη αλσκαιηώλ ζε έλα δίθηπν (Best, Bohn,Love, Wynne & Pike, 2010). Τα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο επηζέζεσλ ζε δίθηπα αλαπηύζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνληαο ζαλ ζηόρν ηελ δπλακηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θίλεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα δίθηπν θαη ηελ παξνρή πνιιαπιώλ πξνβνιώλ ζηνλ ρξήζηε. Οη πξνβνιέο απηέο αθνξνύλ ην θηιηξάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ δπλαηόηεηα παξνρήο αλαιπηηθόηεξσλ πιεξνθνξηώλ (Sowmya, Guruprakash, & Siddappa, 2012). 3

5 3. Δπηζέζεηο 1. Οριζμός Δπίζεζε ζε δίθηπν απνηειεί νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζόδνπ ζε έλα ζύζηεκα κε ζθνπό ηελ νξηζηηθή ή κε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ θινπή δεδνκέλσλ ή ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα εμαπόιπζε επηζέζεσλ ζε άιια δίθηπα (Attack (computing)). Με κηα ζύληνκε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ζα κπνξνύζε θαλείο λα αλαθαιύςεη έλα κεγάιν πιήζνο δηαθνξεηηθώλ επηζέζεσλ πνπ κπνξεί λα δερζεί έλα δίθηπν. Μηα πξώηε θαηεγνξηνπνίεζε ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε βάζε ην ζθνπό ηεο επίζεζεο ζε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή. Ωο ελεξγεηηθή νξίδεηαη ε επίζεζε πνπ έρεη ζηόρν ηελ κεηαηξνπή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πόξσλ ηνπ δηθηύνπ (δξνκνινγεηέο, δηαθνκηζηέο, εμππεξεηεηέο θιπ) ή ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαη θαηαζηξνθή ησλ αξρείσλ ηνπ. Ωο παζεηηθή νξίδεηαη ε επίζεζε πνπ επηδηώθεη ηελ θινπή θαη ρξήζε δεδνκέλσλ (όπσο αξρεία, θσδηθνί θιπ) πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα, ρσξίο όκσο λα επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ πόξσλ ηνπ δηθηύνπ. Μηα αθόκε θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε ηνλ πεγή απ όπνπ εμαπνιύεηαη ε επίζεζε ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή (Attack (computing)). 2. Τύποι επιθέζεων Παξ όια απηά, επεηδή όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ην πιήζνο ησλ επηζέζεσλ είλαη κεγάιν, ζα ήηαλ πην ρξήζηκν λα παξνπζηάζνπκε ζύληνκα ηνπο πην πην ζπρλά ζπλαληώκελνπο ηύπνπο επηζέζεσλ. 1. Άξλεζε εμππεξέηεζεο (Denial of Service) Ο επηηηζέκελνο απνζηέιιεη ηαπηόρξνλα έλα ηεξάζηην πιήζνο αηηεκάησλ γηα εμππεξέηεζε ζηνλ δηαθνκηζηή (server) ηνπ δηθηύνπ. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε επηβξάδπλζε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα εμππεξεηήζεη όια ηα αηηήκαηα (Γηαθνληθνιάνπ,2007). 2. Ηνί (Viruses) Ζ γλσζηόηεξε κέζνδνο επίζεζεο ζε έλα δίθηπν. Οη ηνί είλαη πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθνιινύληαη ζε άιια θαη έηζη κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ από κεξηθή κέρξη 4

6 νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη βιάβε ηνπ ινγηζκηθνύ ελόο ζπζηήκαηνο. 3. Γνύξεηνη ίππνη (Trojan horses) Παξνπζηάδνληαη ζαλ έλα ρξήζηκν πξόγξακκα ην νπνίν όκσο όηαλ εγθαηαζηαζεί εθηειεί ύπνπηεο ιεηηνπξγίεο (Γηαθνληθνιάνπ,2007). Ωο επί ην πιείζηνλ κέζσ ησλ δνύξεησλ ίππσλ, ην ζύζηεκα γίλεηαη ππνινγηζηήο-δόκπη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαπόιπζε επηζέζεσλ ζε άιια δίθηπα. 4. Σθνπιήθηα (Worms) Πξόθεηηαη γηα απηόλνκα πξνγξάκκαηα πνπ όηαλ εηζέιζνπλ ζε έλα ζύζηεκα αλαπηύζζνληαη πιήξσο θαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα θαηαζηξέςνπλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ (Γηαθνληθνιάνπ,2007). 5. Ωηαθνπζηέο (Sniffers) Οη sniffers παξαθνινπζνύλ ηελ θίλεζε ησλ παθέησλ ζε έλα δίθηπν θαη κε εηδηθά εξγαιεία έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαθηήζνπλ θαη λα δηαβάζνπλ ηα κελύκαηα πνπ κεηαδίδνληαη, εάλ απηά δελ είλαη θξππηνγξαθεκέλα (Common Types of Network Attacks n.d.). 6. Μεηακθίεζε (Spoofing) Μέζσ ηνπ spoofing ν επηηηζέκελνο αιιάδεη ηελ IP δηεύζπλζε πξνέιεπζεο (source IP) όηαλ απνζηέιιεη έλα παθέην ώζηε λα ην ζεσξήζεη ν παξαιήπηεο σο αμηόπηζην. Καη ε επίζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο «Man in the middle» ζα κπνξνύζε λα ππαρζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Καη εδώ ν επηηηζέκελνο, ρξεζηκνπνηώληαο ην spoofing, παξεηζθξέεη αλάκεζα ζηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ππνδπζεί έλαλ από ηνπο δύν γηα λα απνζπάζεη πιεξνθνξίεο (Common Types of Network Attacks, n.d.). 7. Σάξσζε ζπξώλ (Port Scan) Πξόθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ηνπ επηηεζέκελνπ λα αλαθαιύςεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπξώλ ελόο ζπζηήκαηνο, λα δεη δειαδή πνηεο είλαη αλνηρηέο θαη πνηεο θιεηζηέο. 5

7 4. Οπηηθνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ ζε δίθηπα 1. Οριζμός Οπηηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο δεδνκέλσλ ζε νπηηθή κνξθή (Sowmya, Guruprakash & Siddappa, 2012). Ο όξνο απηόο είλαη ζπρλά ζπλαληώκελνο ζηνλ ρώξν ην δηθηύσλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ πξνζηαζία από επηζέζεηο. Έηζη πξνθύπηεη ν όξνο «νπηηθνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ ζε δίθηπα» (Network Attack Visualization) ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ γξαθηθή θαη εηθνληθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ θαη γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ έλα δίθηπν εληνπίδνληαο κνηίβα ζηελ θίλεζε δεδνκέλσλ. Σηόρνο ηεο νπηηθνπνίεζεο είλαη λα κπνξέζεη ν παξαηεξεηήο λα αλαγλσξίζεη αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξέο ώζηε λα δξάζεη είηε πξνιεπηηθά είηε θαηαζηαιηηθά απέλαληη ζε κία επίζεζε. 2. Οθέλη 1. Μέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο παξέρεηαη έλαο δηαηζζεηηθόο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ. Τν αλζξώπηλν κάηη είλαη εθπαηδεπκέλν ζηνλ εληνπηζκό κνηίβσλ κέζα από ζύλζεηεο εηθόλεο (Choi, Lee & Kim, 2009). 2. Ο όγθνο ηεο ξνήο δεδνκέλσλ ζε έλα ζύζηεκα είλαη ηεξάζηηνο θαη ε νπηηθνπνίεζε ησλ ξνώλ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπαξάζηαζε θαη θαηαλόεζή ηνπο. 3. Ζ εμαγσγή ελόο γξαθήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζε ηξέρνληα δεδνκέλα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο θαηαλόεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (ηεο επίζεζεο) θαη αληηκεηώπηζήο ηνπ. 5. Δξγαιεία θαη ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο 1. Ειζαγωγή Έρνπλ πξνηαζεί πνιιά εξγαιεία θαη ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο ησλ επηζέζεσλ ζε δίθηπα. Άιιεο ηερληθέο παξνπζηάδνπλ γξαθηθά ηηο πηζαλέο δηαδξνκέο ελόο επηηηζέκελνπ ζε έλα δίθηπν, άιιεο απεηθνλίδνπλ ηηο αδπλακίεο (vulnerabilities) ελόο δηθηύνπ, άιιεο ηαμηλνκνύλ πξώηα ηηο αλσκαιίεο ζε έλα δίθηπν θαη ζηελ ζπλέρεηα νπηηθνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηα (Riad, Elhenawy, Hassan & Awadallah, 2013) θιπ. 6

8 Ζ πιεηνςεθία ησλ γξαθεκάησλ ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα από ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ή πξόιεςεο εηζβνιώλ. Τα ζπζηήκαηα απηά παξάγνπλ εηδνπνηήζεηο γηα αλακελόκελεο επηζέζεηο βαζηδόκελα είηε ζε θάπνηα απνζεθεπκέλε ππνγξαθή (attack signature) είηε ζε αλσκαιίεο ηνπ δηθηύνπ (Evans et al., 2009). Υπάξρνπλ βέβαηα θαη εξγαιεία πνπ δελ βαζίδνληαη ζε ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιώλ, αιιά έρνπλ αλαπηύμεη δηθά ηνπο κνληέια θαη κεραληζκνύο γηα ηνλ εληνπηζκό αζπλήζηζησλ ζπκπεξηθνξώλ ή θαη επηζέζεσλ, ηηο νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα νπηηθνπνηνύλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα μεθηλήζεη από ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δξαζηώλ ηνπ δηθηύνπ ή ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε δεδνκέλσλ ζε έλα δίθηπν (network traffic) (Best, Bohn, Love, Wynne & Pike, 2010). Μηα ελδηαθέξνπζα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ θαη ησλ εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο έρεη γίλεη από ηνπο H.Shiravi, A.Shiravi θαη A.Ghorbani (2012) ε νπνία θαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Οη εξεπλεηέο έρνπλ εληνπίζεη ηα πην πξόζθαηα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο, έρνπλ βξεη ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα έρνπλ ρσξίζεη ζε πέληε ππνθαηεγνξίεο (Shiravi, Shiravi & Ghorbani, 2012): 1. Αλαπαξάζηαζε ησλ hosts/servers (Host/Server Monitoring) Τα εξγαιεία απηά αλαπαξηζηνύλ ηνπο servers θαη ηηο ζπζθεπέο (hosts) ζε έλα δίθηπν κε ζθνπό λα αλαδείμνπλ αζπλήζηζηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρώξα κεηαμύ ηνπο. 2. Δμσηεξηθή/εζσηεξηθή παξαθνινύζεζε (Internal/External Monitoring) Οη ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απεηθνλίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εζσηεξηθώλ ζπζθεπώλ (hosts) κε ηηο εμσηεξηθέο IP. 3. Γξαζηεξηόηεηα ησλ ζπξώλ (ports) Με ηηο ηερληθέο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ζπξώλ (ports) εληνπίδνληαη θπξίσο ηνί, δνύξεηνη ίππνη θαη ζθνπιίθηα. Απηά ηα ηξία είδε επηζέζεσλ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα γίλνληαη αληηιεπηά κέζα από ηελ αζπλήζηζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ ζπξώλ (ports). 4. Μνηίβα επηζέζεσλ (attack patterns) Τα εξγαιεία πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία βνεζνύλ ζηνλ εληνπηζκό πνιιώλ εηδώλ επηζέζεσλ, είηε απηέο αθνινπζνύλ έλα βήκα είηε πεξηζζόηεξα. Απεηθνλίδνπλ όιεο ηηο θάζεηο κηαο επίζεζεο, από ηεο αλαγλώξηζε θαη ην ζθαλάξηζκα ηνπ ζηόρνπ, κέρξη ηελ 7

9 θάιπςε ηνπ ίρλνπο πνπ κπνξεί λα άθεζαλ. Δίλαη ε πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία, πξνθαλώο επεηδή απεηθνλίδνπλ θαη αλαιύνπλ ζε βάζνο όια ηα ζηάδηα κηαο επίζεζεο. 5. Σπκπεξηθνξά δξνκνιόγεζεο (routing behavior) Σηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ηα εξγαιεία παξάγνπλ γξαθήκαηα θαη απεηθνλίζεηο ησλ κνηίβσλ δξνκνιόγεζεο (routting patterns) ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν. Απηό είλαη εθηθηό κέζσ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην πξσηόθνιιν BGP* (Border Gateway Protocol). Σηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ αλαπηύρζεθαλ πξόζθαηα γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ ζε δίθηπα. 2. NFlowVis (Fischer, Mansmann, Keim, Pietzko, Waldvogel, 2008) Σύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ H.Shiravi, A.Shiravi θαη A.Ghorbani (2012) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ελόηεηα 5.1, ην NFlowVis είλαη έλα ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απεηθνληζηνύλ κνηίβα επηζέζεσλ ζε κεγάια ζπζηήκαηα. Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ην νπνίν εμεηδηθεύεηαη ζηελ απνζήθεπζε θαη αλαπαξάζηαζε κεγάινπ όγθνπ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο ξνέο ζε έλα δίθηπν. Αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Απνζεθεύεη ζηνηρεία ησλ ξνώλ δεδνκέλσλ ζε κεγάια ζπζηήκαηα 2. Σπλδέεη ηηο ξνέο κε ηηο εηδνπνηήζεηο από ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιώλ (Intrusion Detection Systems - IDS) 3. Οπηηθνπνηεί ηηο παξαπάλσ ξνέο ζπλδένληαο ηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπέο (hosts) ζε κηα δελδξνεηδή αλαπαξάζηαζε (TreeMap) Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα πέληε δηαθνξεηηθώλ πξνβνιώλ ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη κε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα όπνηα πιεξνθνξία ηνλ ελδηαθέξεη. Οη πξνβνιέο είλαη νη εμήο: 1. Γεληθή πξνβνιή (Overview) 2. Πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ IDS (Intrusion Detection View) 3. Οπηηθνπνίεζε ησλ ξνώλ (Flow visualization) 4. Πξνβνιή ησλ ζπζθεπώλ (Host view) 5. Μεηξών ησλ ξνώλ ζην δίθηπν (Net Flow Records) *Δμσηεξηθό πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε TCP ζπλδέζεηο. 8

10 Μία είλαη ε βαζηθή αδπλακία πνπ παξαηεξείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν: ε εμάξηεζή ηνπ από ηηο εηδνπνηήζεηο πνπ παξάγνληαη από ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιώλ ζε έλα δίθηπν (Intrusion Detection Systems - IDS). Έρεη απνδεηρζεί όηη ζπρλά ηα IDS παξάγνπλ έλαλ ζρεηηθά κεγάιν αξηζκό ιαλζαζκέλσλ εηδνπνηήζεσλ (false positives) (Choi, H, Lee & Kim, 2009). Απηό ινηπόλ είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ απεηθνλίζεσλ από ην NFlowVis. 3. Security Quad and Cube (SQC) (Chang & Jeong, 2011) Καηαζθεπάζηεθε γηα λα αλαδείμεη αλακελόκελεο επηζέζεηο κέζα από έλαλ κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ. Τα δεδνκέλα απηά πξνέξρνληαη από ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιώλ (Intrusion Detection Systems - IDS), ηα ζπζηήκαηα παξεκπόδηζεο εηζβνιώλ (Intrusion Prevention Systems - IPS), ηα εηθνληθά ηδησηηθά δίθηπα (Virtual Private Networks - VPN), ηα αληηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο ελόο δηθηύνπ. Γηα θάζε έλα γεγνλόο πνπ εληνπίδεηαη απνζεθεύνληαη πέληε ζηνηρεία: 1. Αξηζκόο πξσηνθόιινπ* (protocol number - prt) 2. Γηεύζπλζε IP ηεο πεγήο (source IP - src) 3. Αξηζκόο ηεο ζύξαο ηεο πεγήο (source ort number - spt) 4. Γηεύζπλζε IP ηνπ πξννξηζκνύ (destination IP address - dst) 5. Αξηζκόο ηεο ζύξαο ηνπ πξννξηζκνύ (destination port number - dpt) Όια ηα γεγνλόηα (security events) νκαδνπνηνύληαη αξρηθά κε βάζε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ (prt) θαη ζηελ ζπλέρεηα αζξνίδνληαη κε βάζε δύν από ηα ππόινηπα ζηνηρεία. Quad - Τεηράγωνο Τα δύν επηιεγκέλα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ απνηεινύλ ηνλ θάζεην θαη ηνλ νξηδόληην άμνλα ηνπ γξαθήκαηνο. Σην εζσηεξηθό ηνπ αλαπαξίζηαληαη όια ηα γεγνλόηα πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμύ ηνπο κε βάζε ηα επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά. *Πξνζδηνξίδεη ην πξσηόθνιιν δηαδηθηύνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κία ζύλδεζε 9

11 Δηθόλα 1 (Chang & Jeong, 2011) Cube - Κύβος Αλαδείρζεθε ε αλάγθε πξνζζήθεο κίαο αθόκα δηάζηαζεο γηαηί ζηελ αλαπαξάζηαζε ζε ηεηξάγσλν ππάξρεη κία βαζηθή αδπλακία: δελ εκθαλίδεηαη ε ζηαζκηζκέλε ηηκή θάζε γεγνλόηνο πνπ αθνξά ζηελ ζνβαξόηεηα ηεο πηζαλήο επίζεζεο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ν θύβνο ν νπνίνο ζηνλ άμνλα z έρεη ην E 2. Ο παξάγνληαο απηόο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πηζαλόηεηα ην απνηέιεζκα ηνπ γεγνλόηνο λα έρεη καδηθέο επηπηώζεηο ζην ζύζηεκα. Οπζηαζηηθά ππνδειώλεη ην πιήζνο ησλ επηζέζεσλ πνπ επηρεηξεί έλαο hacker ή cracker. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν παξάγνληαο E 2, ηόζν κεγαιύηεξνο ν θίλδπλνο από κία επίζεζε. 10

12 Δηθόλα 2 (Chang & Jeong, 2011) Όπσο βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 2, ε ζπλάζξνηζε (aggregation) γίλεηαη κε βάζε ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ πξννξηζκνύ (dst) θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζύξαο ηνπ πξννξηζκνύ (dpt). Σην ππόκλεκα πάλσ δεμηά βιέπνπκε ηα πξσηόθνιια απ όπνπ πξνέξρνληαη ηα γεγνλόηα (icmp, tcp, udp, other) θαη ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ρσξηζηά. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ πξώηε νκαδνπνίεζε πνπ αλαθέξακε κε βάζε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ. Ζ ζπγθέληξσζή ηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ γξαθήκαηνο ππνδεηθλύεη ύπνπηε ζπκπεξηθνξά. Ωο πξνο ηνλ παξάγνληα E 2, ηα ζπγθεληξσκέλα θίηξηλα ζεκεία ζην επάλσ κέξνο ηνπ γξαθήκαηνο, εκθαλίδνληαη λα είλαη ηα πην επηθίλδπλα. Μεηά ηελ παξαγσγή ησλ γξαθεκάησλ, ην εξγαιείν SQC, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ επηζέζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο δύν αιγόξηζκνπο: Με βάζε ηελ ηνπνζεζία (Location Based Clustering) Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ (Grid-Map Clustering) Σύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ H.Shiravi, A.Shiravi θαη A.Ghorbani [5], ην εξγαιείν SQC ζα κπνξνύζε λα εληαρζεί ζηελ δεύηεξε θαηεγνξία «εμσηεξηθή/εζσηεξηθή παξαθνινύζεζε (Internal/External Monitoring)» ιόγσ ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ παξάγνληαη ηα γξαθήκαηα. 11

13 Τν SQC είλαη έλα πνιππαξαγνληηθό εξγαιείν θαζώο βαζίδεηαη ζε πνιιά ζηνηρεία γηα ηελ εμαγσγή απεηθνλίζεσλ. Απηό βειηηώλεη ηελ εγθπξόηεηα ησλ εμαγόκελσλ απνηειεζκάησλ θαζώο δελ επεξεάδεηαη κόλν από έλαλ παξάγνληα γηα λα νπηηθνπνηήζεη πηζαλέο επηζέζεηο. 4. RAVEN (Real-time Attack Visualization through Examining Network flows) (Singleton, Young, Harbort, Louthan, Hartney, Pollet, & Hale, 2010) Βαζηθόο ηνπ ζηόρνο είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ ξνώλ δεδνκέλσλ ελόο δηθηύνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ώζηε λα εληνπηζζνύλ ηπρόλ αδπλακίεο θαη αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξέο. Πεξηιακβάλεη ηξία εξγαιεία: 1. Παξαγσγή γξαθεκάησλ (Attack Graph Generation) Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή γξαθεκάησλ αθνξνύλ θάζε ζπζθεπή (host) ηνπ δηθηύνπ, ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ηηο δηεπζύλζεηο IP κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη άκεζα κία ζπζθεπή θαη ηηο αλνηρηέο ζύξεο (ports) κηαο ζπζθεπήο. Όια απηά ηα ζπλδπάδεη ώζηε λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ δηθηύνπ αιιά θαη ηα κνλνπάηηα πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλαο επηηηζέκελνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηηο νπηηθνπνηεί. 2. Αλίρλεπζε ησλ ξνώλ (Stream Aware Network Detection - SAND) Αλαγλσξίδεη ηα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ζην δίθηπν θαζώο θαη ηηο δηεπζύλζεηο IP ηηο νπνίεο ζπλδένπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα απνζεθεύεη ηηο ζρεηηθέο ξνέο ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. Οη ξνέο παξακέλνπλ απνζεθεπκέλεο έσο όηνπ ζηακαηήζεη ε επηθνηλσλία ή αιιάμεη θάπνην από ηα πξσηόθνιια. Έηζη νπζηαζηηθά ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο ξνέο ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 3. Γπλακηθή νπηηθνπνίεζε ηνπ δηθηύνπ (Dynamic Visualization of Network Environments - DVNE) Απεηθνλίδεη όινπο ηνπ ζηαζκνύο (nodes) ζε έλα δίθηπν θαη ηηο κεηαμύ ηνπ δηαζπλδέζεηο. «Πάλσ» ζε απηή ηελ απεηθόληζε ελζσκαηώλνληαη ηα δεδνκέλα θπθινθνξίαο ζην δίθηπν (traffic data) πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη έλαλ ζηαζκό (node) ώζηε λα πάξεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα εμάγεη έλα αλαιπηηθόηεξν γξάθεκα ρξεζηκνπνηώληαο ην πξώην εξγαιείν. Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ ζπλδπάδεη ηηο ξνέο δεδνκέλσλ ζε έλα δίθηπν κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ηνπ γηα ηελ παξαγσγή γξαθεκάησλ. Δπεηδή ε απεηθόληζε πνπ παξέρεη είλαη θαζαξά εζσηεξηθή (εληόο ηνπ δηθηύνπ), ζα κπνξνύζε λα 12

14 εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία «αλαπαξάζηαζε ησλ hosts/servers (Host/Server Monitoring)» ζύκθσλα κε ηνπο H.Shiravi, A.Shiravi θαη A.Ghorbani (2012). 5. NAVIGATOR (Network Asset Visualization: Graphs Attacks Operational Recommendations) (Chu, Ingols, Lippmann, Webster & Boyer, 2010) Τν NAVIGATOR ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγηθόηεηεο από δύν εξγαιεία πνπ αλαπηύρζεθαλ παιαηόηεξα ηηο νπνίεο εκπινπηίδεη κε λέα ραξαθηεξηζηηθά. Τα εξγαιεία απηά είλαη: 1. NetSpa (Network Security Planning Architecture) Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηζέζεσλ πνπ αλαπαξηζηά ηα πηζαλά βήκαηα ελόο επηηηζέκελνπ ζε έλα δίθηπν. Με άιια ιόγηα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κνηίβα επηζέζεσλ (attack patterns), όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 5.1. Δθηόο απηνύ, δέρεηαη αθαηέξγαζηα δεδνκέλα σο είζνδν, εθαξκόδεη κνληέια θαη παξάγεη αλαιπηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. 2. GARNET Φξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη από ην NetSpa γηα λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε πηζαλέο επηζέζεηο θαη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ακπλζεί ην ζύζηεκα. Σηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε κηα εηθόλα από ην ζύζηεκα ώζηε λα γίλεη θαιύηεξα αληηιεπηή ε ιεηηνπξγία ηνπ. 13

15 Δηθόλα 3 (Chu, Ingols, Lippmann, Webster & Boyer, 2010) Σηελ εηθόλα 3, ηα ππνδίθηπα απεηθνλίδνληαη κε ηεηξάγσλα θαη ε ππνδνκή ηνπ δηθηύνπ κε ηα εηθνλίδηα (όπσο ην ηνίρνο πξνζηαζίαο). Με ηα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα δηαρσξίδνληαη ηα είδε επηζέζεσλ όπσο απηά είραλ ήδε νξηζηεί από ην NetSpa. Τα βέιε δείρλνπλ ηα βήκαηα πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλαο hacker θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο επίζεζεο. Γεληθόηεξα νη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην NAVIGATOR είλαη νη εμήο: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ζε ηη βάζνο ζα εκθαληζηεί γξαθηθά κηα επίζεζε αιιά θαη πνην κνληέιν ζα εθαξκνζηεί. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα εκθαλίζεη κόλν ηηο ζπζθεπέο (hosts) ηνπ δηθηύνπ θαηά νκάδεο αιιά θαη μερσξηζηά. Μπνξεί λα εληνπίζεη από πνην ππνδίθηπν ζα κπνξνύζε έλαο επηηηζέκελνο λα εηζρσξήζεη ζην δίθηπν αιιά θαη πσο ζα θηάζεη εθεί. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εθαξκόζεη what..if εξσηήκαηα ώζηε λα εληνπίζεη αλ κηα «ακπληηθή ηαθηηθή» ελδείθλπηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αδπλακία ηνπ δηθηύνπ ή πξνβιεπόκελε επίζεζε. 14

16 Όπσο είλαη εύθνια αληηιεπηό, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ελόηεηαο 5.1, ην NAVIGATOR ζα κπνξνύζε λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία «Δμσηεξηθή/εζσηεξηθή παξαθνινύζεζε (Internal/External Monitoring)». Τέινο λα ζεκεηώζνπκε πσο ην βαζηθό ηνπ πιενλέθηεκα είλαη πσο κπνξεί λα νπηηθνπνηεί δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο επηζέζεσλ. 6. Parallel Coordinate Attack Visualization (PCAV) (Choi, Lee & Kim, 2009) Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί σο δεδνκέλα ηηο ξνέο κέζα ζε έλα δηθηπν θαη αλαπαξηζηά γξαθηθά ηα ζηνηρεία ηνπο ζε παξάιιεινπο άμνλεο (parallel coordinates) σζηε λα αλαδεηρζνύλ πηζαλέο επηζέζεηο. Κάζε είδνο επίζεζεο ζρεκαηίδεη έλα δηαθνξεηηθό κνηίβν γξαθηθή απεηθόληζεο. Με απηό ηνλ ηξόπν είλαη δπλαηόλ λα εληνπηζζνύλ επηζέζεηο από ζθνπιίθηα, θαηαλεκεκέλεο επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο (distributed denial of service) αιιά θαη πξνζπάζεηεο ζθαλαξίζκαηνο ησλ ζπξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο (port scan). Τo PCAV ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο παξακέηξνπο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ξνώλ: IP δηεπζύλζεηο ηεο πεγήο θαη ηνπ πξννξηζκνύ. Αξηζκόο ζύξαο (port number) ηνπ πξννξηζκνύ. Βνεζά ζην εληνπηζκό επηζέζεσλ από ζθνπιίθηα επεηδή ζπλήζσο έρνπλ σο ζηόρν κία ή πεξηζζόηεξεο ζύξεο ηνπ δηθηύνπ. Μέζν κέγεζνο παθέησλ. Οη θαηαλεκεκέλεο επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο θαη νη επηζέζεηο port scanning ρξεζηκνπνηνύλ άδεηα παθέηα θαη κε ηελ ρξήζε απηήο ηεο παξακέηξνπ είλαη εύθνιν λα εληνπηζηνύλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ ελλέα δηαθνξεηηθέο γξαθηθέο «ππνγξαθέο» (signatures) επηζέζεσλ νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 15

17 Πίλαθαο 1 (Choi, Lee & Kim, 2009) Γηα λα αληηιεθζνύκε πσο πξνθύπηνπλ ηα παξαπάλσ ζρήκαηα, θαιό ζα ήηαλ λα δνύκε έλα από απηά κε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα. Δηθόλα 4 (Choi, Lee & Kim, 2009) 16

18 Σηελ εηθόλα 4 βιέπνπκε ηελ ππνγξαθή ηεο επίζεζεο ζάξσζεο ησλ ζπξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο (port scan). Οη παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ απνηεινύλ ηνπο ηέζζεξηο θάζεηνπο άμνλεο ηνπ γξαθήκαηνο. Σην port scan ππάξρεη έλα ζύκα θαη έλαο επηηηζέκελνο ν νπνίνο επηδηώθεη λα αλαθαιύςεη πνηεο ζύξεο (ports) ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αλνηρηέο. Γη απηό ην ιόγν ειέγρεη ηηο ζύξεο κία πξνο κία. Με απηό ηνλ ηξόπν πξνθύπηεη ην ζρήκα ηεο εηθόλαο 4. Κιείλνληαο, ην PCAV αλήθεη ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία (κνηίβα επηζέζεσλ) ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ H.Shiravi, A.Shiravi θαη A.Ghorbani (2012) γηα πξνθαλείο ιόγνπο. Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν αξθεηά απιό θαη αληηιεπηό από ηνλ ρξήζηε. Δπεηδή όκσο ην κέγεζνο ησλ ξνώλ ζε έλα ζύζηεκα είλαη ζπρλά ηεξάζηην, ίζσο λα γίλεη δύζθνιε ε αλαπαξάζηαζε ηνπο γξαθηθά θαη λα ρξεηαζηεί θάπνηνπ είδνπο νκαδνπνίεζε. 7. Βεληίωζη ηων γραθημάηων Τα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο επηζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο είλαη ελδεηθηηθά ηεο ζύγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο. Έρνπλ γίλεη όκσο θαη κειέηεο νη νπνίεο πξνηίλνπλ ηξόπνπο βειηίσζεο ησλ νπηηθνπνηήζεσλ κεηώλνληαο ηνλ όγθν ησλ απεηθνληδόκελσλ πιεξνθνξηώλ. Έρνπκε εληνπίζεη δύν ηξόπνπο βειηίσζεο θαη ηηο παξνπζηάδνπκε παξαθάησ. Μείσζε ησλ απεηθνληδόκελσλ βεκάησλ πνπ αθνινπζεί ν επηηηζέκελνο όηαλ απηά δελ βνεζνύλ ηνλ ρξήζηε λα αληηιεθζεί θαιύηεξα ην γξάθεκα ή ηελ επίζεζε. Γη απηό ην ζθνπό έρεη πξνηαζεί έλαο αιγόξηζκνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηελ απόζηαζε (κεηξεκέλε ζε αξηζκό βεκάησλ) από ηνλ ηειηθό ζηόρν σο θξηηήξην γηα ηελ απινπνίεζε ησλ γξαθεκάησλ (Hommer, Varikuti, Ou & McQueen, 2008). Οκαδνπνίεζε ησλ παξόκνησλ επηζέζεσλ θαη απεηθόληζή ηνπο σο κία. Μηα ηερληθή πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη ε εθαξκνγή αιγνξίζκσλ πνπ ρσξίδεη ηηο επηζέζεηο ζε ππννκάδεο (Riad, Elhenawy, Hassan & Awadallah, 2013). 17

19 6. Σπκπεξάζκαηα Κιείλνληαο ινηπόλ, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ε πξόζθαηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ρξήζηκα εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ ζε δίθηπα. Οξηζκέλα από ηα εξγαιεία απηά σζηόζν εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηνλ εληνπηζκό κηθξώλ, πνιύπινθσλ ή άγλσζησλ επηζέζεσλ κέζα από κεγάινπο όγθνπο δεδνκέλσλ. Κάπνηα άιια αλαιύνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο αζπλήζηζηεο ξνέο ρσξίο λα εληνπίδνπλ κνηίβα επηζέζεσλ, αθήλνληάο ην ζηνλ ρξήζηε. Αδηακθηζβήηεηα ην θπξηόηεξν πξόβιεκα ζηελ αλάπηπμεο ηέηνηνπο είδνπο ζπζηεκάησλ είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ηεξάζηηνπ όγθνπ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη γξαθεκάησλ. Γη απηό άιισζηε πξνηείλεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ γεγνλόησλ θαη ησλ ξνώλ πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ απεηθόληζή ηνπο. Έλα άιιν ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο επηζέζεσλ ζε δίθηπα είλαη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο γξαθεκάησλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Μηα επίζεζε κπνξεί λα εμειηρζεί κέζα ζε ειάρηζην ρξόλν. Γη απηό ην ιόγν ην ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα ηνλ εληνπηζκό νπνηαζδήπνηε αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξάο. Μηα πξόηαζε ινηπόλ γηα κειινληηθή έξεπλα ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο νπηηθνπνίεζεο πνπ ζα ζπγθεληξώλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ρεηξηζκό κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν εληνπηζκό πνιύπινθσλ επηζέζεσλ αλαγλώξηζε κνηίβσλ επηζέζεσλ θαη αζπλήζηζησλ ζπκπεξηθνξώλ 18

20 Βηβιηνγξαθία Γηαθνληθνιάνπ, Γ., Αγηαθάηζηθα, Α., & Μπνύξαο, Ζ. (2007). Επιχειρημαηική διαδικηύωζη (2 ε εθδ.). Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο Attack (computing). (n.d.). Wikipedia. Retrieved from Best, D. M., Bohn, S., Love, D., Wynne, A., & Pike, W. A. (2010). Real-time visualization of network behaviors for situational awareness. Proceedings of the Seventh International Symposium on Visualization for Cyber Security, Chang, B.-H., & Jeong, C. Y. (2011). An Efficient Network Attack Visualization Using Security Quad and Cube. ETRI, 30(5), Retrieved from Choi, H., Lee, H., & Kim, H. (2009). Fast detection and visualization of network attacks on parallel coordinates. Computers and Security, Retrieved from Chu, M., Ingols, K., Lippmann, R., Webster, S., & Boyer, S. (2010). Visualizing attack graphs, reachability, and trust relationships with NAVIGATOR. Proceedings of the Seventh International Symposium on Visualization for Cyber Security, Common Types of Network Attacks. (n.d.). Retrieved from Evans, S. C., Markham, T., Bejtlich, R., Barnett, B., Scholz, B., Mitchell, R. et al. (2009). Network attack visualization and response through intelligent icons. Military Communications Conference, 1-7. Fischer, F., Mansmann, F., Keim, D. A., Pietzko, S., & Waldvogel, M. (2008). Large- Scale Network Monitoring for Visual Analysis of Attacks. Visualization for Computer Security, 5210, Harrison, L., Dou, W., Lu, A., Ribarsky, W., & Wang, X. (2011). Guiding Security Analysis through Visualization. VAST 2011 Mini Challenge #2 Award: High Potential for Scalability, Hommer, J., Varikuti, A., Ou, X., & McQueen, M. A. (2008). Improving Attack Graph Visualization through Data Reduction and Attack Grouping. Visualization for Computer Security, 251, doi: / _7 Ingols, K., Chu, M., Lippmann, R., Webster, S., & Boyer, S. (2009). Modeling Modern Network Attacks and Countermeasures Using Attack Graphs. Computer Security Application, doi: /ACSAC

21 Kim, H., Kang, I., & Bahk, S. (2004). Real-Time Visualization of Network Attacks on High-Speed Links. Real-Time Visualization of Network Attacks on High-Speed Links. Retrieved from Network Security Types of attacks. (n.d.). Retrieved from Noel, S., & Jajodia, S. (2005). Understanding complex network attack graphs through clustered adjacency matrices.computer Security Application. doi: /CSAC Port scanning (n.d.). Wikipedia. Retrieved from Riad, A. M., Elhenawy, I., Hassan, A., & Awadallah, N. (2013). Visualize network anomaly detection by using K-means clustering algorithm. International Journal of Computer Networks and Communications (IJCNC), 5(5), Retrieved from Shiravi, H., Shiravi, A., & Ghorbani, A. A. (2012). A Survey of Visualization Systems for Network Security.Visualization and Computer Graphics, 18(8), Singleton, E., Young, M., Harbort, Z., Louthan, G., Hartney, C., Pollet, C., & Hale, J. (2010). RAVEN: Real-time Attack Visualization through Examining Network flows. Annual Computer Security Applications Conference. Sowmya, C. L., Guruprakash, C. D., & Siddappa, M. (2012). Visualization of network traffic. International Journal of Smart Sensors and Ad Hoc Networks (IJSSAN), 2(3), Retrieved from 0NET.pdf Stockman, N., Vamvoudakis, K., & Devendorf, L. (2012). A Mission-Centric Visualization Tool for Cybersecurity Situation Awareness. Retrieved from Xie, A., Cai, Z., Tang, C., Hu, J., & Chen, Z. (2009). Evaluating Network Security With Two-Layer Attack Graphs.Computer Security Application, doi: /ACSAC Δηθόλα εμσθύιινπ: 20

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα