Θεωρία Υπολογισµού και Πολυπλοκότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρία Υπολογισµού και Πολυπλοκότητα"

Transcript

1 Θεωρία Υπολογισµού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 3. Γλώσσες και Συναρτήσεις 30 Ιανουαρίου 2007 ρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1

2 Αλφάβητο Πως υλοποιούµε σεέναυπολογιστήένααλγόριθµοήµια σχέση; Αλφάβητο ή Γλώσσα Ορισµός: Αλφάβητο, Σ, είναι ένα πεπερασµένο σύνολο από σύµβολα ή γράµµατα. Π.χ. Σ = {0, 1} δυαδικό αλφάβητο Σ = { a, b,, y, z }, αγγλικό αλφάβητο Το σύνολο όλων των χαρακτήρων ASCII.?? 2

3 Λέξη Ορισµός: Λέξη είναι µια πεπερασµένη ακολουθία συµβόλων ενός αλφαβήτου. Π.χ = λέξη του αλφάβητου Σ = {0, 1} Κενή λέξη, e = λέξη χωρίς σύµβολα Μήκος µιας λέξης = πλήθος συµβόλων της λέξης Π.χ. 011 =? Σ k = σύνολο όλων των λέξεων µήκους k απότοαλφάβητοσ. Π.χ. Σ = { 0, 1 }, Σ 0 = { e }, Σ 1 = { 0, 1 }, Σ 2 =?? ={00, 01, 10, 11} 3

4 Θήκη Kleene Ορισµός: Θήκη Kleene του αλφαβήτου Σ, Σ, είναι το σύνολο όλων των λέξεων του Σ. Π.χ. {0, 1 } = { e, 0, 1, 00, 01, 10, 11, L }. ή Σ * = Σ 0 Σ 1 Σ 2 L. Παρατηρείστε: Η θήκη Kleene Σ * ενός αλφαβήτου Σ είναι αριθµήσιµο σύνολο?? Είναι άπειρο σύνολο?? Είναι απείρως αριθµήσιµοσύνολο: (ισούται µε τηνένωση µιας συλλογής (άπειρων στοιχείων) από αριθµήσιµα σύνολα(σ k )) 4

5 Πράξεις σε Λέξεις Παράθεση : Αν x = x 1 x 2 L x m και y = y 1 y 2 L y n xy = x 1 x 2 L x m y 1 y 2 L y n xy =? Για µια λέξη w Σ *, η επανάληψη k φορών της w είναι: Π.χ. (λα) 3 = λαλαλα Η u είναι Υπολέξη µιας λέξης w αν και µόνοανυπάρχουνλέξειςx και y τέτοιες ώστε w= xuy Πχ. 235 υπολέξη της , 235 υπολέξη της 1235 Είναι ανακλαστική σχέση?? Ναι, γιατί (a,a) Υπολέξη, a Σ 5

6 Πράξεις σε Λέξεις Αντίστροφη µιας λέξης w, w R : Η λέξη διαβασµένη από το τέλος προς στην αρχή (επαγωγικός ορισµός): 1. (βάση) Αν w =0 w R =w=e 2. (επαγωγικό βήµα) Αν w =n+1 και w = y α, για κάποιο y * και α w R = α y R Πχ. οτι R = ι (οτ) R = ιτ ο R = ιτο 6

7 Παράδειγµα Να δειχθεί ότι x, y Σ *, (xy) R = y R x R (Με επαγωγή) Απόδειξη. (Με επαγωγή στο y ) Βάση: y =0 (y=e) (xy) R = (xe) R = x R y R x R = e R x R = e x R =x R Επαγωγική Υπόθεση: Αν z n (xz) R = z R x R Επαγωγικό Βήµα: y Σ *, y =k+1, y = zσ, z =k, σ Σ (xy) R = (x (zσ) ) R = ((xz) σ) R = σ (xz) R = σ z R x R y R x R = (zσ) R x R = σ z R x R 7

8 Γλώσσες Ένα υποσύνολο της Θήκης Kleene Σ * του αλφαβήτου Σ, L Σ *, καλείται γλώσσα πάνω στο αλφάβητο Σ. Πχ. L={οχι, ναι} είναι γλώσσα του αλφάβητου Σ ={α, β, γ,..., ω} Ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα του αλφάβητου Σ ={α, β, γ,..., ω} Γλώσσα προγραµµατισµού C είναι γλώσσα του αλφάβητου Σ=χαρακτήρες ASCII Τοσύνολοόλωντωνδυαδικώνλέξεωνπουτοσύµβολο 0 εµφανίζεται n φορές, ακολουθούµενο από το σύµβολο 1 άλλες n φορές, για οποιοδήποτε ακέραιο n 0. L ={ e, 01, 0011, , L }. Τοσύνολοόλωντωνδυαδικώνλέξεωνστιςοποίεςοαριθµός των φορών που υπάρχει το σύµβολο 0 ισούται µε τοναριθµό των φορών που υπάρχει το σύµβολο 1. L = { e, 01, 10, 0011, 0101, 1001, 0110, 1010, 1100, L }. 8

9 Παρατηρείστε Σε οποιαδήποτε γλώσσα: το αλφάβητο στο οποίο ορίζεται η γλώσσα είναι πεπερασµένο. µπορείναπεριέχειάπειροαριθµό απόλέξεις Π.χ.? περιέχει στοιχεία (λέξεις) πεπερασµένου µεγέθους 9

10 Γλώσσες Πρόταση 3.1. Για οποιοδήποτε αλφάβητο Σ, το σύνολο 2 Σ* είναι µη αριθµήσιµο. Απόδειξη. Υποθέτουµεότι2 Σ* είναι αριθµήσιµο 2 Σ* απείρως αριθµήσιµο. Υπάρχει µία ένα-προς-ένα και επί συνάρτηση g: 2 Σ* N. To Σ * είναι απείρως αριθµήσιµο Υπάρχει µία ένα-προς-ένα και επί συνάρτηση f: Σ * N. Υπάρχει µία ένα-προς-ένα και επί συνάρτηση f 1 : 2 Σ * 2 N. Υπάρχει η αντίστροφη της f 1 συνάρτηση h = f 1-1 : 2 N 2 Σ *, η οποία επίσης είναι ένα-προς-ένα και επί. Ησύνθεσηg h: 2 N N είναι επίσης ένα-προς-ένα και επί. g(h(a)) : 2 N 2 Σ * N 2 N είναι απείρως αριθµήσιµο Αντίφαση στο ΘεώρηµατουCantor. 10

11 Πράξεις σε Γλώσσες: Συνολοθεωρητικές Ένωση: L 1 L 2 = { w w L 1 ή w L 2 } Π.χ. {ακακία, κάκτος} {µαργαρίτα, ρόδι}= {ακακία, κάκτος, µαργαρίτα, ρόδι} Τοµή: L 1 L 2 = { w w L 1 και w L 2 } Π.χ. {00, 01, 11 } {10, 11, 11=?? {11} Συµπλήρωµα: της L είναι το σύνολο των λέξεων που δεν ανήκουν στην L (αλλά ανήκουν στη Θήκη Kleene Σ*, L Σ*) Π.χ. 11

12 Πράξεις σε Γλώσσες: Γλωσσολογικές Πράξεις Σύµπτηξη: δύο γλωσσών L 1, L 2 είναι µια γλώσσα που περιλαµβάνει όλες οι λέξεις που σχηµατίζονται συµπτήσσοντας µία λέξη από την L 1 µε µία λέξη από τη L 2. L 1 L 2 = { xy x L 1 και y L 1 } Πχ. L 1 = {συν}, L 2 ={ύπαρξη, οµιλία}, L 1 L 2 = {συνύπαρξη, συνοµιλία} Όταν L 1 = L 2 L 2 = LL.. Για κάθε ακέραιο k 1, L k = L k-1 L Π.χ. L = {λα, ο}, L 2 ={λαλα, οο, ολα, λαο } Ησύµπτυξη είναι αντιµεταθετική πράξη? 12

13 Γλωσσολογικές Πράξεις Η Θήκη Kleene L * µίας γλώσσας L είναι L * = U k 0 L k. Π.χ. {αα}* ={e, αα, αααα, } {αβ, βα, αα, ββ}* =? ={L 2 }*, L = {α,β} ={e, αβ, βα, αα, ββ, αβ, αββα, αβαα, αβββ, βααβ, βαβα, βααα, βαββ, } * = {e} 13

14 Γλωσσολογικές Πράξεις Επιθεµατική γλώσσα Prefix(L)= { w wv L για κάποια λέξη v} περιέχει τα προθέµατα λέξεων της γλώσσας. Π.χ. L = {oλα, ενα }, Prefix(L)= { ο, ολ, ολα, ε, εν, ενα } Καταληκτική γλώσσα Syffix(L)= { w vw L γιακάποιαλέξηv} περιέχειτιςκαταλήξειςτωνλέξεωντηςγλώσσας. Π.χ. L = {oλα, ενα }, Suffix(L)= {α, λα, ολα, να, ενα } 14

15 Γλωσσολογικές Πράξεις Η ανάστροφη γλώσσα L R της L, L R = { w R w= uα L, a Σ, w R = αu R } περιέχει όλες λέξεις της γλώσσας «διαβασµένες από το τέλος προς την αρχή» Π.χ. L={oλα, ενα } L R ={αλο, ανε} H διάζευξη των λέξεων a και b είναι η λογική διάζευξη των a και b Π.χ. 0 0 = 0, 0 1 = 1 0 = 1 1 = 1 H διάζευξη L 1 L 2 = { x y x L 1,y L 2, και x = y } 15

16 Γλωσσολογικές Πράξεις Η γλώσσα δεξιού πηλίκου L 1 / L 2 των γλωσσών L 1 και L 2 L 1 / L 2 = { x xy L 1 για κάποια λέξη y L 2 } Π.χ. L 1 = { w { 0, 1 } * } # 0 (w) είναι άρτιος} L 2 = { 0 } L 1 / L 2 = { w { 0, 1 } * } # 0 (w) είναι περιττός} Η ανάµιξη Mix(L 1,L 2 )={ ρ 1 σ 1 τ 1 L ρ k σ k τ k ρ i, τ i L 1 και σ i L 2,1 i k} Π.χ. L 1 ={σουβλακια, σιεφταλια} L 2 ={πίττα}, k=1 Mix(L 1, L 2 ) ={σουβλακιαπιττασιεφταλια} 16

17 Γλωσσολογικές Πράξεις Η µεγιστοτική Max(L) = { w L ηλέξηw δεν είναι γνήσιο πρόθεµαλέξηςτηςl} περιέχει όλες τις λέξεις της L οι οποίες δεν είναι γνήσια προθέµατα άλλων λέξεων της L. Π.χ. L 1 ={συν, συνοµιλια, υπερ, υπερβολη, καβγας} Max(L 1 ) ={συνοµιλια, υπερβολή, καβγάς} 17

18 Παραδείγµατα Γλωσσών 3.1. Παλλιδροµικές Γλώσσες: Kάθε λέξη της γλώσσας διαβάζεται το ίδιο από αριστερά και από δεξιά Π.χ. L={Νίψον ανοµήµατα µη µόναν όψιν} Μια λέξη w Σ* είναι παλίνδροµοανw = w R Μια γλώσσα είναι παλλιδροµική αν: Pal Σ = {w Σ * w = w R } Επαγωγικά: Bάση: e Pal Σ και για κάθε σύµβολο σ Σ, σ Pal Σ. Επαγωγικό Βήµα: Για κάθε λέξη w Σ * και σύµβολο σ Σ, σwσ Pal Σ. Ποίο είναι το µήκος µιας τέτοιας λέξης?? 18

19 Παραδείγµατα Γλωσσών Γλώσσες µε σύνολα φυσικών αριθµών Λ =αυθαίρετο σύνολο φυσικών αριθµών Binaries(Λ) = { w { 0, 1 } * w = Bin (λ) για κάποιο φυσικό αριθµό λ Λ} και Unaries(Λ) = { w { 1 } * w = Un(λ) για κάποιο φυσικό αριθµό λ Λ} = { 1 λ γιακάποιοφυσικόαριθµό λ Λ ={1, 11, 111, 1111} 19

20 Ασκήσεις Αποδείξτε (L 1 L 2 ) R = L 2R L 1 R Απόδειξη. (L 1 L 2 ) R = w R w L 1 L 2 } = { (uv) R u L 1 και v L 2 = { v R u R u L 1 και v L 2 } = { v R v L 2 }{ u R u L 1 } = L 2R L R 1 20

21 21

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι.

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι. 1 E. ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Ορισµός του συνόλου Σύνολο λέγεται κάθε συλλογή πραγµατικών ή φανταστικών αντικειµένων, που είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Τα παραπάνω αντικείµενα λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Χωρίς Συμφραζόμενα

Γλώσσες Χωρίς Συμφραζόμενα Γλώσσες Χωρίς Συμφραζόμενα Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Φωτάκης, Δ. Σούλιου Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γλώσσα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ; Η επιστήμη των αριθμών Βασανιστήριο για τους μαθητές και φοιτητές Τέχνη για τους μαθηματικούς ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Εξάμηνο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου

ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου Εαρινό Εξάµηνο 2009 Κάτια Παπακωνσταντινοπούλου 1. Εστω A ένα µη κενό σύνολο. Να δείξετε ότι η αλγεβρική δοµή (P(A), ) είναι αβελιανή οµάδα. 2. Εστω ένα ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης,. Σούλιου Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης,. Σούλιου Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σύνολα ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης,. Σούλιου Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ορισμός Συνόλου Σύνολο είναι μια συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός της συνάρτησης Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται µια διαδικασία (κανόνας τρόπος ), µε την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης

Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Περιεχόµενα 1. Τοπολογικοί Χώροι - Βάσεις - Υποβάσεις 4 2. Κλειστότητα και Εσωτερικό 7 3. Σύγκλιση 10 4. Συνέχεια 13 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση

Συνδυαστική Απαρίθμηση Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων «πειράματος» ή «γεγονότος» (με συνδυαστικά επιχειρήματα). «Πείραμα» ή «γεγονός»: διαδικασία με συγκεκριμένο (πεπερασμένο) σύνολο παρατηρήσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα