ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ"

Transcript

1 ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

2 Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 ΙSBN: (SET) Copyright 2008 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíáôýðùóç ôïõ âéâëßïõ êáé ôùí åéêüíùí ìå êüèå ìýóï êáèþò êáé ç äéáóêåõþ, ç ðñïóáñìïãþ, ç ìåôáôñïðþ êáé ç êõêëïöïñßá ôïõ ( ñèñï 3 ôïõ í 2121/1993)

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò, éäñõôþò êáé ïñçãüò ôïõ «Éäñýìáôïò Åõãåíßäïõ», ðñïåßäå åíùñßôáôá êáé ó çìüôéóå ôç âáèéü ðåðïßèçóç üôé áíáãêáßï ðáñüãïíôá ãéá ôçí ðñüïäï ôïõ Ýèíïõò áðïôåëåß ç Üñôéá êáôüñôéóç ôùí ôå íéêþí ìáò óå óõíäõáóìü ðñïò ôçí çèéêþ ôïõò áãùãþ Ôçí ðåðïßèçóþ ôïõ áõôþ ôçí ìåôýôñåøå óå ãåííáßá ðñüîç åõåñãåóßáò, üôáí êëçñïäüôçóå óåâáóôü ðïóü ãéá ôç óýóôáóç Éäñýìáôïò, ðïõ èá åß å ùò óêïðü íá óõìâüëëåé óôçí ôå íéêþ åêðáßäåõóç ôùí íýùí ôçò ÅëëÜäáò ôóé, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 1956 óõíåóôþèç ôï «ºäñõìá Åõãåíßäïõ», ôïõ ïðïßïõ ôçí äéïßêçóç áíýëáâå ç áäåëöþ ôïõ Ìáñ Óßìïõ, óýìöùíá ìå ôçí åðéèõìßá ôïõ äéáèýôç Áðü ôç óôéãìþ åêåßíç Üñ éóáí ðñáãìáôïðïéïýìåíïé ïé óêïðïß ðïõ ïñáìáôßóèçêå ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò êáé óõã ñüíùò ç åêðëþñùóç ìéáò áðü ôéò âáóéêüôåñåò áíüãêåò ôïõ åèíéêïý ìáò âßïõ Ôï Ýñãï ôïõ Éäñýìáôïò óõíý éóå áðü ôï 1981 ìý ñé ôï 2000 ï Íéêüëáïò Âåñíßêïò-Åõãåíßäçò Ýêôïôå óõíå ßæåé áõôü ï ê Ëåùíßäáò ÄçìçôñéÜäçò- Åõãåíßäçò ÊáôÜ ôçí êëéìüêùóç ôùí óêïðþí ôïõ, ôï ºäñõìá ðñïýôáîå ôçí Ýêäïóç ôå íéêþí âéâëßùí ôüóï ãéá ëüãïõò èåùñçôéêïýò üóï êáé ðñáêôéêïýò Äéåðéóôþèç ðñüãìáôé üôé áðïôåëåß ðñùôáñ éêþ áíüãêç ï åöïäéáóìüò ôùí ìáèçôþí ìå óåéñýò áðü âéâëßá, ôá ïðïßá èá Ýèåôáí ïñèü èåìýëéá óôçí ðáéäåßá ôïõò êáé èá áðïôåëïýóáí óõã ñüíùò ðïëýôéìç âéâëéïèþêç ãéá êüèå ôå íéêü Åéäéêüôåñá, üóïí áöïñü óôá åêðáéäåõôéêü âéâëßá ôùí óðïõäáóôþí ôùí Äçìïóßùí Ó ïëþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ôï ºäñõìá áíýëáâå ôüôå ôçí ÝêäïóÞ ôïõò óå ðëþñç êáé óôåíþ óõíåñãáóßá ìå ôç Äéåýèõíóç ÍáõôéêÞò Åêðáéäåýóåùò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ ïðïßïõ õðüãïíôáé ïé Ó ïëýò áõôýò Ç áíüèåóç óôï ºäñõìá Ýãéíå ìå ôçí õð áñéè 61288/5031, ôçò 9çò Áõãïýóôïõ 1966, áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, ïðüôå êáé óõíåêñïôþèç êáé ç áñìüäéá ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí ÁðïôÝëåóìá ôçò óõíåñãáóßáò áõôþò Þôáí ç Ýêäïóç ôçò ÓåéñÜò ÂéâëéïèÞêç ôïõ Íáõôéêïý, üðïõ åîåäüèçóáí: á) Ãéá ôïõò ìáèçôýò ôùí ÌÝóùí Íáõôéêþí Ó ïëþí 30 ôüìïé âéâëßùí ( ) â) Ãéá ôéò ÁÄÓÅÍ (Áíþôåñåò Äçìüóéåò Ó ïëýò Åìðïñéêïý Íáõôéêïý) 54 ôüìïé ( ) Êýñéïò óêïðüò ôùí åêäüóåùí áõôþí, ôùí ïðïßùí ôï ðåñéå üìåíï åßíáé óýìöùíï ìå ôá åêüóôïôå éó ýïíôá áíáëõôéêü ðñïãñüììáôá ôïõ ÕÅÍ, Þôáí ç ðáñï Þ ðñïò ôïõò óðïõäáóôýò ôùí Íáõôéêþí Ó ïëþí ÁÄÓÅÍ êáé Íáõôéêþí Ëõêåßùí ôùí áíáãêáßùí ôüôå åêðáéäåõôéêþí êåéìýíùí, ôá ïðïßá áíôéóôïé ïýí ðñïò ôá ìáèþìáôá ðïõ äéäüóêïíôáé óôéò Ó ïëýò áõôýò Åðßóçò åëþöèç éäéáßôåñç ðñüíïéá, þóôå ôá âéâëßá áõôü íá åßíáé ãåíéêüôåñá ñþóéìá ãéá üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ðïõ áóêïýí ôï åðüããåëìá Þ åîåëßóóïíôáé óôçí éåñáñ ßá ôïõ êëüäïõ ôïõò, ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé åðýñ åôáé ìåôáâïëþ óôç óôüèìç ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõò

4 Ìå ôçí õð áñ Μ /2/99/ (ΦΕΚ 1168Â/ ) õðïõñãéêþ áðüöáóç, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας αρ Μ 36112/05/05/ (ΦΕΚ 1942 Β/ και ΦΕΚ 169 Β/ ), το Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò áíýèåóå óôï ºäñõìá Åõãåíßäïõ ôçí óõããñáöþ êáé Ýêäïóç ôùí äéäáêôéêþí åã åéñéäßùí των Ναυτικών Ακαδηµιών ήäç ôï ÕÅÍΑΝΠ ðñïåêþñõîå ôçí óõããñáöþ 21 βιβλίων ðñïò êüëõøç των áíáãêþí ôùí óðïõäáóôþí âüóåé ôùí éó õüíôùí áíáëõôéêþí ðñïãñáììüôùí Ïé óõããñáöåßò êáé ç ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò åîáêïëïõèïýí íá êáôáâüëëïõí êüèå ðñïóðüèåéá, þóôå ôá âéâëßá íá åßíáé åðéóôçìïíéêþò Üñôéá áëëü êáé ðñïóáñìïóìýíá óôéò áíüãêåò êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôùí óðïõäáóôþí Ãé áõôü Ý ïõí ðñïóåãìýíç ãëùóóéêþ äéáôýðùóç ôùí êåéìýíùí ôïõò êáé ç äéáðñáãìüôåõóç ôùí èåìüôùí åßíáé áíüëïãç ðñïò ôç óôüèìç ôçò åêðáéäåýóåùò, ãéá ôçí ïðïßá ðñïïñßæïíôáé Ìå ôçí ðñïóöïñü óôïõò êáèçãçôýò, óôïõò óðïõäáóôýò των ΑΕΝ êáé óå üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ ŵπορικού Íαυτικού ôùí åêäüóåþí ôïõ, ôï ºäñõìá óõìâüëëåé óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ óêïðïý ôïõ éäñõôþ ôïõ Åõãåíßïõ Åõãåíßäïõ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÁëÝîáíäñïò Óôáõñüðïõëïò, ïì êáèçãçôþò ÁÂÓ Ðåéñáéþò, Ðñüåäñïò ÉùÜííçò Ôåãüðïõëïò, ïì êáèçãçôþò ÅÌÐ ÉùÜííçò ÔæáâÜñáò, áíôéíáýáñ ïò ËÓ (ÅÁ) Ä ÂáóéëÜêçò, ðëïßáñ ïò ËÓ, Äéåõè Íáõô Åêð ÕΕΝΑΝΠ Óýìâïõëïò åðß ôùí åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò Êùí Αγγ ÌáíÜöçò, ïìüôéìïò êáèçã ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÃñáììáôÝáò ôçò ÅðéôñïðÞò, Ãåþñãéïò ÁíäñåÜêïò

5 ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Υ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ Ι ΛΥΜΠΕΡΗ Μ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πλοιάρχου Α ΕΝ Ραδιοτηλεγραφητή Α ΕΝ REO Β ΕΝ ΤΑ Μ Π Α Κ Α Κ Η Κ Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Πτυχ Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/µίου Πειραιά Ραδιοτηλεγραφητή Α ΕΝ REO Β ΕΝ Α Θ Η Ν Α

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Το παρόν εγχειρίδιο έχει γραφεί σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του µαθήµατος που διδάσκεται στο δεύτερο εξάµηνο των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Αποτελείται από τρία Κεφάλαια Το Πρώτο Κεφάλαιο διαπραγµατεύεται το πρακτικό µέρος του µαθήµατος και αναφέρεται συνοπτικά στην ύλη που ακολουθεί στο Δεύτερο Κεφάλαιο Έτσι ο σπουδαστής θα έχει ενηµερωθεί και κατανοήσει θέµατα που για πρώτη ίσως φορά ακούει και θα µπορεί ευκολότερα να αντιληφθεί την εκτενέστερη ύλη που ακολουθεί Το Δεύτερο Κεφάλαιο συντάχθηκε επιµελώς µε βάση το Διεθνή Κώδικα Ση- µάτων (ΔΚΣ) του ΙΜΟ και της ελληνικής εκδόσεώς του από το ΥΕΝΑΝΠ Περιλαµβάνει όλα τα κεφάλαια του ΔΚΣ, αποσπάσµατα του Γενικού Μέρους, αποσπάσµατα του Ιατρικού Μέρους και τα Παραρτήµατά του Το Τρίτο Κεφάλαιο περιέχει κυρίως την περιγραφή ενός εκ των συµβατικών µέσων επικοινωνίας, το Very High Frequency (VHF), το οποίο χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για συνεννόηση προς Αποφυγή Συγκρούσεως στη Θάλασσα µεταξύ πλοίων, καθώς επίσης και εκποµπή και ανταπόκριση µηνυµάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας Περιλαµβάνει επίσης το ραδιοεξοπλισµό VHF/DSC (Digital Selective Calling), καθώς και περιγραφή και λειτουργία του συστήµατος αυτού που αποτελεί µέρος του Παγκόσµιου Ναυτιλιακού Συστήµατος Κινδύνου και Ασφάλειας (Clobal Maritime Distress and Safety System-GMDSS) Στο τέλος παρατίθενται επτά παραρτήµατα, για περαιτέρω ενηµέρωση του σπουδαστή, σχετικά µε τα θέµατα που αναφέρθηκαν Ευελπιστώντας ότι θα εκτιµηθεί η προσπάθειά µας είµαστε πάντα ανοικτοί σε υποδείξεις και παρατηρήσεις Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσοµε το Εκδοτικό Τµήµα του Ιδρύµατος Ευγενίδου για την πολύτιµη βοήθειά του στη συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου Οι συγγραφείς

8

9 11 Ιστορικό Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία χάνεται στα βάθη των χιλιετιών, χωρίς να γνωρίζοµε ακριβώς την εποχή της αφετηρίας της Γνωρίζοµε όµως περιπτώσεις που αναφέρουν ο Όµηρος, ο Ηρόδοτος, ο Θουκιδίδης, ο Παυσανίας κά και µας φθάνουν µέχρι το 2000 πχ Το 1084 πχ από την Τροία ( Ίλιον) ο Αγαµέµνων µετέδωσε στη σύζυγό του Κλυταιµνήστρα την πτώση της, 800 χιλιόµετρα µακριά, µε ένα σύστηµα οπτικής επικοινωνίας, τις λεγόµενες φρυκτωρίες, δηλαδή αναµεταβίβαση σηµάτων µε φωτιά από βουνό σε βουνό Διάφορες άλλες µέθοδοι και τρόποι είναι επίσης γνωστοί όπως οι ηµεροδρόµοι, οι έφιπποι αγγελιαφόροι, τα ταχυδροµικά περιστέρια και οι βυζαντινές καµινοβίγλες (1200 µχ) Στη θάλασσα, ο µύθος του Θησέα που ξέχασε να αλλάξει τα µαύρα πανιά του πλοίου του σε άσπρα κατά την επιστροφή του από την Kρήτη, µε αποτέλεσµα την αυτοκτονία του πατέρα του Aιγαία, αποτελεί ίσως την πιο παλιά προσπάθεια επικοινωνίας των ανθρώπων από τη θάλασσα προς την ξηρά Ιστορικά αποδεικνύεται ότι τα πλοία άρχισαν να χρησιµοποιούν έναν κώδικα, το σηµατοφορικό κώδικα, περίπου από το 2000 πχ O σηµατοφορικός κώδικας ήταν ένα σύστηµα τηλεπικοινωνίας που βασιζόταν σε δύο µικρές σηµαίες O χειριστής, ανάλογα µε τη θέση που τις κρατούσε σε σχέση µε το σώµα του µπορούσε να µεταδώσει όποιο µήνυµα ήθελε, αφού οι σηµαίες και οι θέσεις τους ισοδυναµούσαν µε τα διάφορα γράµµατα του αλφαβήτου Πρέπει επίσης να αναφέροµε ότι µέσα από τις εκατοντάδες παραδείγµατα που θα µπορούσαν να ειπωθούν κατά τη διαδροµή της εξελίξεως του ανθρώπου και τα οποία αναφέρονται στις επικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων αναφερόµασθε στις δύο παρακάτω περιπτώσεις που αφορούν στα πλοία: µια µικρή λευκή σηµαία υψωµένη στον ιστό του σκάφους αποτελούσε είδηση προς όλους ότι το σκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο και ζητάει άµεση βοήθεια, ενώ η έπαρση κίτρινης σηµαίας σήµαινε ότι το σκάφος και οι επιβαίνοντες βρίσκονται σε καραντίνα, από κάποια σοβαρή αρρώστια Η σήµανση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι σήµερα και όλα τα πλοία που καταφθάνουν για πρώτη φορά στο λιµάνι µιας χώρας, υψώνουν στο υψηλότερο σηµείο του ιστού τους, το γράµµα του αγγλικού αλφαβήτου Q, που συµβολίζεται µε µία κίτρινη τετράγωνη σηµαία και σηµαίνει ότι το πλοίο είναι σε καραντίνα µέχρι οι υγειονοµικές αρχές της χώρας επιτρέψουν την ελευθεροκοινωνία 1 µε την ξηρά οπότε υποστέλλεται και η σηµαία Mε την ανάπτυξη της ναυτιλίας τον 19 ο αιώνα και τη χρήση του τηλεσκόπιου τα ναυτιλιακά κράτη Aγγλία, Oλλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Iσπανία άρχισαν να αναπτύσσουν και να χρησι- µοποιούν διάφορους κώδικες επικοινωνίας των πλοίων τους µε µικρές σηµαίες Η ανακάλυψη του τηλέγραφου το 1837, η παρουσίαση του συστήµατος Μορς από τον 1 Ελευθεροκοινωνία ονοµάζοµε την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών µεταξύ πλοίου-ξηράς και αντιστρόφως

10 10 Samuel Morse (σχ 11), πατέρα της ηλεκτρικής τηλεγραφίας, η δηµόσια εκµετάλλευση της οποίας άρχισε το 1844 µε τα εγκαίνια της γραµµής Washington-Baltimore, αλλά και η σταδιακή διάδοσή του σε ολόκληρο τον κόσµο αποτέλεσαν την απαρχή της ραγδαίας εξελίξεως της τεχνολογίας των επικοινωνιών Στη χώρα µας εγκαινιάσθηκε η λειτουργία του πρώτου τηλέγραφου µεταξύ Αθήνας-Πειραιά το 1859 Το 1895, λίγους µήνες πριν τους πρώτους Ολυµπιακούς αγώνες, στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού της πρωτεύουσας συνδέονται τα δύο πρώτα τηλεφωνικά κέντρα, της Αθήνας µε 60 συνδροµητές και του Πειραιά µε 30 συνδροµητές Η γραµµή µεταξύ των κέντρων αυτών ήταν υπεραστική Το 1921 δηµιουργήθηκε και λειτούργησε ο πρώτος ραδιοτηλεγραφικός σταθµός εµπορικής ανταποκρίσεως (παράκτιος) στη Βάρη Αττικής, ο οποίος το 1925 µεταφέρθηκε στο Βοτανικό Το 1931 δηµιουργήθηκε νέος παράκτιος στη Γλυφάδα µε κέντρο εκποµπής στη Βάρη Το 1957 ιδρύθηκε η υπηρεσία TELEX Το Σχ 11 Ο Samuel Morse ( ) 1965 άρχισε η αυτοµατοποίηση των τηλεφώνων, ενώ το 1968 κατασκευάστηκε το πρώτο µεγάλο έργο προς το εξωτερικό και εγκαθίσταται το υποβρύχιο καλώδιο Ελλάδας-Ιταλίας Το 1970 λειτουργεί η πρώτη κεραία του κέντρου δορυφορικών επικοινωνιών Θερµοπύλαι η έκτη σε όλη την Ευρώπη Από το 1974 και µέχρι σήµερα η υποδοµή και η τεχνολογία συµβαδίζουν µε αποτέλεσµα όλα αυτά που βιώνοµε και απολαµβάνοµε γύρω µας (δορυφορικά, Ιnternet, κινητά, Data κλπ) Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρακολουθούµε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στις επικοινωνίες, η οποία είναι εντυπωσιακή και πράγµατι οι µη γνώστες του αντικειµένου είτε αδυνατούν να την παρακολουθήσουν είτε τη δέχονται ως κάτι φυσιολογικό Οι παλαιότεροι όµως είναι αυτοί όπου συγκρίνοντας τα προηγούµενα χρόνια µε τα τελευταία είκοσι αντιλαµβάνονται την τεράστια διαφορά που µεσολάβησε 12 Εκµάθηση των Μορσικών συµβόλων αλφαβήτου και αριθµών Η επικοινωνία µε τα πλοία έως και το 2000 σε πολλές χώρες πραγµατοποιούταν µε τον τηλέγραφο και το Μορσικό Κώδικα παρόλο που από το 1985 είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται σιγά-σιγά στα πλοία δορυφορικά συστήµατα Το κόστος αγοράς, αλλά και εκµεταλλεύσεως ήταν πολύ ακριβό γι αυτό και η εγκατάστασή τους πραγµατοποιήθηκε µε αργούς ρυθµούς Σήµερα ο ανταγωνισµός των υπηρεσιών είναι πολύ µεγάλος, αφού οι τιµές αγοράς, αλλά και η εκµετάλλευση είναι προσιτές σε όλους Όπως προαναφέραµε ο Μορσικός Κώδικας έως και το 1980 ήταν ο µοναδικός τρόπος επικοινωνίας για όλα τα πλοία και µάλιστα σε ορισµένες χώρες εξακολούθησε να υφίσταται έως το 2000 Όλη η εµπορική επικοινωνία, η υπηρεσιακή ανταπόκριση των πλοίων, καθώς επίσης τα µετεωρολογικά δελτία, οι πληροφορίες στους ναυτιλλόµενους, τα µηνύµατα κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας παρέχονταν από τους παράκτιους και τα πλοία µε το Μορσικό Κώδικα Στα πλοία υπήρχε το ειδικά κατηρτισµένο άτοµο, που έκανε αυτήν την εργασία και το οποίο ήταν υπεύθυνο και έµπειρο Το άτοµο αυτό ήταν ο Ραδιοτηλεγραφητής ή Ασυρµατιστής Η τεχνολογία έθεσε εκτός πλοίων τηλέγραφο και τηλεγραφητή Η χρήση όµως των Μορσικών συµβόλων εξακολουθεί να χρησιµοποιείται σε αρκετούς τρόπους επικοινωνίας µεταξύ πλοίων ή πλοίων και ξηράς και εάν στο παρελθόν ο Ναυτίλος Αξιω- µατικός του πλοίου είχε τη βοήθεια του ασυρµατιστή, ώστε να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του, σήµερα που είναι µόνος του και δεν περιµένει να τον βοηθήσει κανείς πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το Μορσικό Κώδικα Ο Μορσικός Κώδικας αποτελείται από τα Μορσικά σύµβολα Τα Μορσικά σύµβολα αποτελούνται από βραχείες, δηλαδή τελείες ( ) και µακρές, δηλαδή παύλες ( ), οι οποίες σηµαίνονται µόνες ή σε συνδυασµό µεταξύ τους

11 Ονοµάζεται κώδικας επειδή µε έναν άλλο ιδιαίτερο τρόπο (κωδικοποιηµένα) εκφράζονται γράµ- µατα και αριθµοί, που όλοι γνωρίζοµε Ο Μορσικός Κώδικας χρησιµοποιείται παγκοσµίως για την επικοινωνία των πλοίων σύµφωνα µε το Διεθνή Κώδικα Σηµάτων ΔΚΣ (International Code of Signals) Ο τρόπος που χειρίζονται τα σύµβολα του Μορσικού Κώδικα είναι ο εξής: α) Η βραχεία (τελεία) ( ) λαµβάνεται ως µονάδα (µονάδα χρονικής διάρκειας) β) Η µακρά (παύλα) ( ) είναι ίση µε τρεις µονάδες (τρεις µονάδες χρονικής διάρκειας) γ) Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στις τελείες και τις παύλες ενός συµβόλου είναι ίσο µε µία µονάδα (παράδ 1) δ) Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο πλήρων συµβόλων είναι ίσο µε 3 µονάδες (παράδ 2) ε) Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο λέξεων ή οµάδων είναι ίσο µε 7 µονάδες (παράδ 3) Παράδειγµα 1 A ìßá ìïíüäá Παράδειγµα 2 A B ôñåéò ìïíüäåò Παράδειγµα 3 Ì Õ C Ï U R S E åðôü ìïíüäåò 121 Ελληνικό Μορσικό αλφάβητο Τα ελληνικά πλοία µε τον ελληνικό παράκτιο σταθµό επικοινωνούσαν στην ελληνική γλώσσα µε τον ασύρµατο Κατά τον ίδιο τρόπο σήµερα µπορούν να επικοινωνήσουν στην ελληνική γλώσσα και µε αναλαµπές Παρόλο που το αναλυτικό πρόγραµµα του ΥΕΝΑΝΠ δεν το προβλέπει, κρίναµε σκόπιµο να αναφέροµε και το ελληνικό Μορσικό αλφάβητο για όσους ενδιαφέρονται να το γνωρίσουν Ο τρόπος που µπορεί να επικοινωνήσει ένα πλοίο µε ένα άλλο ή µε την ξηρά µπορεί ίσως να διαφέρει, αλλά οι κώδικες και τα σήµατα του ΔΚΣ που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία είναι τα ίδια Το µόνο που αλλάζει είναι η διαδικασία του χειρισµού, καθώς αυτό είναι αναπόφευκτο Η επικοινωνία λοιπόν µπορεί να γίνει: α) Με αναλαµπές, δηλαδή µε έναν προβολέα µόνιµο ή φορητό (Αldis) που αναβοσβήνει αναλόγως από το χειριστή στο ρυθµό του Μορσικού Κώδικα Κατ αυτόν τον τρόπο εκπέµπονται γράµµατα και οµάδες για επικοινωνία µεταξύ δύο πλοίων β) Με συριγµούς, χρησιµοποιώντας δηλαδή τη σφυρίχτρα του πλοίου και χειρίζοντας µε το Μορσικό Κώδικα γράµµατα και οµάδες του ΔΚΣ γ) Με µικρά σήµατα χειρός ή µε βραχίονες χειρίζοντας µε το Μορσικό αλφάβητο γράµ- µατα και οµάδες του ΔΚΣ δ) Με σηµαίες ή σηµεία Κάθε ένα γράµµα του Διεθνούς Αλφαβήτου, καθώς και οι αριθµοί από το 0 έως και το 9 και 4 ακόµη σήµατα, δηλαδή 3 επαναληπτικοί επισείοντες 1 και 1 επισείων (διακριτικός) του ΔΚΣ, αντιπροσωπεύονται από µία σηµαία Οι σηµαίες αυτές διαφέρουν η µία από την άλλη ως προς τα χρώµατα, το σχήµα, τη µορφή, αλλά και ως προς τη σηµασία τους 11 1 Επισείοντες είναι έγχρωµες και ευδιάκριτες σηµαίες οι οποίες σε συνδυασµό µ αυτές του Διεθνούς Αλφαβήτου και όταν υψώνονται στον ιστό του πλοίου βοηθούν, ώστε να σχηµατισθούν οι κώδικες του ΔΚΣ

12 12 Κάθε σηµαία µεµονωµένα προσδιορίζει κάτι συγκεκριµένο και ξεχωριστό Συνδυασµός δύο ή περισσοτέρων σηµαιών που προέρχεται από το ΔΚΣ, δηµιουργούν µία οµάδα ή έναν κώδικα Η οµάδα αυτή ή ο κώδικας σηµαίνει κάτι ορισµένο που περιγράφει ο ΔΚΣ, ούτως ώστε ο Ναυτίλος Αξιωµατικός του άλλου πλοίου, ακόµη και αν δεν τον γνωρίζει µπορεί άµεσα να ανατρέξει στον κώδικα και να αποκρυπτογραφήσει τη σηµασία του Ο σπουδαστής λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τις σηµαίες και ποιο γράµµα αυτές αντιπροσωπεύουν, ούτως ώστε να µπορεί να τις διαβάζει και να ανατρέχει στον κώδικα για να δει τι σηµαίνει πχ το ΡΗ Παράδειγµα 4 P Ç ΡΗ σηµαίνει ότι πρέπει να κρατάς την πορεία σου όπως είναι τώρα Οι σηµαίες υψώνονται στο υψηλότερο σηµείο του πλοίου πλησίον της γέφυρας, ώστε να είναι ευδιάκριτες από µακριά και πρέπει να διαβάζονται πάντα από πάνω προς τα κάτω ε) Το ραδιοτηλέφωνο και συγκεκριµένα το VHF (Very High Frequency) είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας µεταξύ πλοίων ή πλοίων και ξηράς, όπου είναι και ο πλέον σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας Επειδή όµως η δυσχέρεια του να µιλάµε όλοι την ίδια γλώσσα είναι υπαρκτή και τα πλοία είναι διαφόρων εθνικοτήτων, προς αποφυγή λοιπόν συγχύσεως και ατυχήµατος η επικοινωνία ραδιοτηλεφωνικά µπορεί να γίνει εκτός από ανοικτή γλώσσα, δηλ ελεύθερα όπως µιλάµε χρησιµοποιώντας κώδικες του ΔΚΣ, αρκεί ο ενδιαφερόµενος να αναφέρει πρώτα τη λέξη INTERCO, η οποία σηµαίνει ότι ακολουθούν οµάδες του ΔΚΣ Μ αυτόν τον τρόπο αντιλαµβάνεται και το άλλο πλοίο αµέσως τον τρόπο επικοινωνίας και δεν αιφνιδιάζεται ακούγοντας ξεκάρφωτους κώδικες από το ραδιοτηλέφωνο, χωρίς να γνωρίζει σε τι αναφέρονται στ) Με τηλεβόα ή φορητό µικρό µεγάφωνο ή διά ζώσης φωνής 1 ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στη ραδιοτηλεφωνία ζ) Επικοινωνία µε ραδιοτηλεγραφία Η επικοινωνία αυτή τείνει να εκλείψει εφόσον οι τηλέγραφοι και οι ραδιοτηλεγραφητές έφυγαν από τα πλοία Παρόλα αυτά εάν υπάρχει ασύρµατος στο πλοίο και µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί κάποιος να χειρίσει Μορσικούς Κώδικες δύναται να επικοινωνήσει σε ανοικτή γλώσσα ή µε κώδικες µε το άλλο πλοίο, εφόσον φυσικά γνωρίζει ότι και το άλλο πλοίο έχει την ίδια δυνατότητα Ο σπουδαστής πρέπει να εκπαιδευτεί, ώστε να γνωρίζει τα Μορσικά σύµβολα του αλφαβήτου και των αριθµών (Πίνακες 121, 122 και 123) 13 Εκποµπή και λήψη αναλαµπών µε ταχύτητα τουλάχιστον 15 χαρακτήρων το λεπτό Ο σπουδαστής πρέπει να εκπαιδευτεί, ώστε να εκπέµπει και να λαµβάνει σήµατα µε αναλαµπές µε ταχύτητα 15 χαρακτήρων το λεπτό Την ικανότητα αυτή οι σπουδαστές αποκτούν σε κατάλληλο εργαστήριο µε τον ανάλογο εξοπλισµό 14 Τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα σήµα µε αναλαµπές Ο σπουδαστής οφείλει να γνωρίζει τόσο τις σωστές διαδικασίες αποστολής ενός µηνύµατος µε αναλαµπές όσο και τα µέρη που το αποτελούν Αυτά είναι: α) Η κλήση δηλαδή το Διεθνές Διακριτικό Σήµα (ΔΔΣ) 2 του πλοίου που καλείται Εάν αυτό είναι άγνωστο τότε η κλήση γίνεται µε το σήµα γενικής κλήσεως προς άγνωστο σταθµό 1 Ζώσα φωνή είναι η φωνή που ακούµε απ ευθείας από αυτόν που φωνάζει χωρίς να µεσολαβεί τεχνικό µέσο 2 Το Διεθνές Διακριτικό Σήµα του σκάφους είναι ένα και µοναδικό και αναφέρεται και ως ταυτότητά του

13 13 Πίνακας 121 Διεθνής Μορσικός Κώδικας ÃñÜììá Êþäéêáò Ìïñò Áñéèìüò Êþäéêáò Ìïñò A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z YU YV YZ AA AB WA WB BN Êþäéêáò Ìïñò Êþäéêáò Ìïñò Óçìåßï óôßîåùò Ôåëåßá Êüììá íù-êüôù ôåëåßá Åñùôçìáôéêü Áðüóôñïöïò Ðáýëá ºóïí íïéãìá ðáñåíèýóåùò Êëåßóéìï ðáñåíèýóåùò ÅéóáãùãéêÜ ííïéåò Áðü (DE) Ðñïâåßôå (AS) Êáôáíïçôü ÅëÞöèç (R) ÔÝëïò ìçíýìáôïò (AR) ÔÝëïò åêðïìðþò (VA) Îå ùñßæåé äéáöïñåôéêü ôìþìáôá ôçò ßäéáò åêðïìðþò (BT) ÃñÜììá C N NO RQ Πίνακας 122 Σήµατα διαδικασίας Êþäéêáò Ìïñò ÃñÜììá AR AS AÁÁ Êþäéêáò Ìïñò

14 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Πίνακας 123 Το Μορσικό Ελληνικό Αλφάβητο ÃñÜììá ÃñÜììá ÃñÜììá Êþäéêáò Ìïñò Êþäéêáò Ìïñò Êþäéêáò Ìïñò 14 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ó Ô Õ Ö Ø Ù β) Η ταυτότητα Αυτός που καλεί, δηλαδή κάνει την κλήση, δίνει την ταυτότητά του, δηλαδή το ΔΔΣ του πλοίου του, αφού προηγουµένως βάλει τη λέξη DΕ, που σηµαίνει ΑΠΟ, δηλαδή από ποιο πλοίο προέρχεται η κλήση (παράδ 5) Παράδειγµα 5 SZLM DΕ SXMH που σηµαίνει ότι: «Το πλοίο SZLM καλείται ΑΠΟ το πλοίο SXMH» ή πιο απλά «SZLM ΑΠΟ SXMH» [Τα κεφαλαία γράµµατα είναι τα ΔΔΣ, οι ταυτότητες των πλοίων που επικοινωνούν και µάλιστα δεικνύουν και την εθνικότητα των πλοίων (τα συγκεκριµένα διακριτικά είναι ελληνικά)] γ) Το κείµενο Το κείµενο αφορά σ όλα όσα θέλει να πει το πλοίο που καλεί άλλο πλοίο δ) Το τέλος Το τέλος της µεταβιβάσεως δίνεται µε το AR που σηµαίνει ότι τελείωσε η µεταβίβαση του κειµένου ή του σήµατος Ο χειριστής που λαµβάνει πρέπει να απαντήσει µε το γράµµα R Σηµείωση: Όσοι κώδικες του Μορσικού αλφαβήτου φέρουν από πάνω την ενωτική παύλα (µπάρα) χειρίζονται ως ένα γράµµα και όχι ξεχωριστά (Πίνακας 14) Σήµα Πίνακας 14 Σήµατα για χρήση, όπου είναι κατάλληλα, για όλες τις µεθόδους µεταβιβάσεως Επεξήγηση «Όλα µετά» (χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα AA (RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε όλα µετά») AB «Όλα πριν» (χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα (RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε όλα πριν») AR Τέλος σήµατος ή µεταβιβάσεως AS Σήµα αναµονής ή περιόδου BN «Όλα µεταξύ και» (χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα (RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε όλα µεταξύ και») (συνεχίζεται)

15 15 Σήµα Επεξήγηση C Kαταφατικό _ ΝΑΙ ή «Η έννοια της προηγούµενης οµάδας πρέπει να αναγνωστεί σαν κατάφαση» CS «Ποιο είναι το όνοµα ή το διακριτικό σήµα του πλοίου σας (ή του σταθµού σας);» DE «Από» (χρησιµοποιείται αναφερόµενο πριν από το όνοµα ή το διακριτικό σήµα σταθµού που καλεί) K «Επιθυµώ να επικοινωνήσω µαζί σας» ή «Πρόσκληση για µεταβίβαση» NO OK Αρνητικό _ ΟΧΙ ή «Η έννοια του προηγούµενου σήµατος πρέπει να αναγνωστεί σαν άρνηση» Όταν χρησιµοποιείται σε µεταδόσεις µε ζώσα φωνή η προφορά του θα είναι ΝΟ Γνωστοποίηση ορθής επαναλήψεως ή «Είναι ορθό» RQ Ερωτηµατικό ή «Η έννοια της προηγούµενης οµάδας πρέπει να αναγνωστεί σαν ερώτηση» R Έχει ληφθεί ή «Έλαβα το τελευταίο σας σήµα» RPT WA WB Επαναληπτικό σήµα «Επαναλαµβάνω» ή «Επαναλάβετε ότι µεταβιβάσατε» ή «Επαναλάβετε ότι λάβατε» «Η λέξη ή η οµάδα µετά» (χρησιµοποιούµενο µετά το επαναλαπτικό σήµα (RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε τη λέξη ή την οµάδα µετά» «Η λέξη ή η οµάδα πριν» (χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα (RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε τη λέξη ή την οµάδα πριν» 15 Διαδικασία αποστολής ενός µηνύµατος προς ένα άγνωστο πλοίο σε ανοικτή ή κωδικοποιηµένη γλώσσα Όταν το πλοίο που θέλει να καλέσει ένα άλλο πλοίο δεν γνωρίζει το ΔΔΣ, δηλαδή την ταυτότητά του τον καλεί µε το σήµα AA AA AA που σηµαίνει κλήση άγνωστου σταθµού Κάθε AA χειρίζεται ως ένα γράµµα (Πίνακας 14) 16 Σωστή χρήση του σήµατος διαγραφής στην εκποµπή ή λήψη Όταν ο χειριστής θέλει να διαγράψει ένα γράµµα ή µία λέξη χειρίζει την οµάδα αυτή ( EEEEEE ) κλπ ως ένα γράµµα (Πίνακας 14) 17 Σωστή χρήση του σήµατος επαναλήψεως RPT Το σήµα επαναλήψεως RPT, που προέρχεται από τη λέξη Repeat (επαναλαµβάνω ή επανέλαβε), χρησιµοποιείται για να δηλώσει επανάληψη απ αυτόν που χειρίζει ή αίτηση επαναλήψε-

16 16 ως απ αυτόν που λαµβάνει Υποστηρίζει επίσης τα σήµατα επαναλήψεως που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο (18) 18 Σωστή χρήση των σηµάτων επαναλήψεως ΑΑ, ΑΒ, WA, WB και ΒΝ Τα σήµατα επαναλήψεως είναι τα εξής: ΑΑ = All Αfter που σηµαίνει: Όλα µετά ΑΒ = All Βefore που σηµαίνει: Όλα πριν WA = Word Αfter που σηµαίνει: Λέξη µετά WB = Word Βefore που σηµαίνει: Λέξη πριν BN = (All) Between που σηµαίνει: Όλα µεταξύ Τα σήµατα επαναλήψεως χειρίζονται πάντοτε µε τον κώδικα RPT Εάν προτίθεται να χρησιµοποιήσει έναν από τους κώδικες αυτούς αυτός που χειρίζει το κείµενο και για κάποιο λόγο αµφιβάλλει εάν το κείµενο εστάλη σωστά µετά τη λέξη πλοίο θα χρησιµοποιήσει τον κώδικα ΑΑ ως ακολούθως: RPT AA πλοίο (Επαναλαµβάνω όλα µετά τη λέξη πλοίο ) (Πίνακας 14) Εάν αυτός που λαµβάνει το σήµα και για κάποιο λόγο δεν το έλαβε, µετά τη λέξη πλοίο θα χειρίσει ως ακολούθως: RPT AA πλοίο (Επαναλάβετε όλα µετά τη λέξη πλοίο) Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για τους κώδικες ΑΒ, WΑ, WΒ, ΒΝ (Πίνακας 14) 19 Σηµασία της χρήσεως του σήµατος αναµονής AS Η σηµασία της χρήσεως του σήµατος αναµονής ισχύει και για τους δύο χειριστές, γι αυτόν που χειρίζει και γι αυτόν που λαµβάνει Έτσι αν µετά από µία απρόβλεπτη δυσκολία ή λόγω ανωτέρας βίας ίσως απαιτηθεί να διακόψουν προσωρινά τη µεταξύ τους επικοινωνία αυτό θα συµβεί όταν ο ενδιαφερόµενος χειρίσει τον κώδικα AS (ως ένα γράµµα) Εάν αυτό γίνει στο τέλος της µεταβιβάσεως αυτό σηµαίνει ότι: «Δεν τελείωσα τη µεταβίβαση Ανέµενε» (Πίνακας 14) 110 Σήµατα γενικής κλήσεως, απαντήσεως, τέλους µεταβιβάσεως Τα σήµατα γενικής κλήσεως, απαντήσεως, τέλους µεταβιβάσεως είναι τα: AA AA AA, TTTT, AAA, AR, Τ, CQ και χρησιµοποιούνται ως έχουν στη διαδικασία ανταποκρίσεως 111 Σηµασία και χρήση των σηµάτων διαδικασίας C, Ν ή ΝΟ, RQ Τα σήµατα διαδικασίας είναι τα εξής: C, N ή NO και RQ και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε σήµατα ενός γράµµατος Το γράµµα C σηµαίνει Κατάφαση ΝΑΙ Το γράµµα Ν σηµαίνει Άρνηση ΟΧΙ ή απαντάει αρνητικά σε µια ερώτηση και χρησιµοποιείται περισσότερο µε αναλαµπές ή ηχητικά Ο κώδικας ΝΟ σηµαίνει επίσης ΟΧΙ, δηλαδή αρνητικό και περισσότερο χρησιµοποιείται φωνητικά ή ραδιοτηλεφωνικά Ο κώδικας RQ είναι ένας κώδικας που ρωτάει ή καθιστά έναν άλλο κώδικα ερώτηση Πχ ο κώδικας CW σηµαίνει: «Η λέµβος ή η σχεδία είναι πάνω στο πλοίο» Ο ίδιος κώδικας όταν χειρισθεί: CW RQ σηµαίνει: «Είναι πάνω στο πλοίο η λέµβος ή η σχεδία;» Ο κώδικας RQ ακολουθεί, δηλαδή τίθεται πάντοτε µετά το βασικό κώδικα, ώστε να τον καταστήσει ερώτηση (Πίνακας 14) Στα σήµατα διαδικασίας περιλαµβάνονται και τα σήµατα CS και CQ, τα οποία αναφέρονται αναλυτικότερα στη σελίδα 39

17 112 Σηµασία και χρήση των σηµάτων YU, YV, YZ Η επικοινωνία µεταξύ δύο πλοίων, είτε γίνεται µε αναλαµπές είτε µε άλλον τρόπο, µπορεί να πραγµατοποιείται σε ανοικτή γλώσσα Εάν πρακτικά αυτό είναι δύσκολο εξ αιτίας της γλώσσας είναι πιο εύκολο να χρησιµοποιηθούν κώδικες του ΔΚΣ Όταν προτιθέµεθα να χρησιµοποιήσοµε κώδικες πρέπει πρώτα να το δηλώσοµε στο συνοµιλητή µας προκειµένου να µπορέσει να αντιληφθεί τι θέλοµε να πούµε και ότι χρησιµοποιούµε κώδικες του ΔΚΣ Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον χειρίσοµε το σήµα YU που σηµαίνει ότι: «Θα επικοινωνήσω µαζί σας µε κώδικες του ΔΚΣ» Για τοπωνύµια ή ονόµατα κλπ επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ανοικτή γλώσσα ανάµεσα στους κώδικες παρά την ύπαρξη του YU Το σήµα ΥV σηµαίνει ότι: «Οι οµάδες που ακολουθούν προέρχονται από το ΔΚΣ» (οµάδες ή κώδικες) και απαιτούν συνδυασµό γραµµάτων ή και αριθµών, που συνδυάζουν προτάσεις, έννοιες οι οποίες είναι χρήσιµες για την επικοινωνία των πλοίων Το σήµα ΥΖ σηµαίνει ότι: «Οι λέξεις που ακολουθούν σηµαίνονται σε ανοικτή γλώσσα» Είναι κατανοητό ότι µπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους τρόπους επικοινωνίας και βρίσκονται στο ΔΚΣ Σήµατα επικοινωνίας ΥU: Θα επικοινωνήσω µε το σταθµό σας µε το ΔΚΣ 17 ΥV: Οι οµάδες που ακολουθούν προέρχονται από το ΔΚΣ ΥΖ: Οι λέξεις που ακολουθούν σηµαίνονται σε ανοικτή γλώσσα 113 Πώς πρέπει να γίνεται η ηχητική σήµανση Η χρήση των ηχητικών σηµάτων πρέπει να είναι αυστηρά προσαρµοσµένη στο ΔΚΣ και να γίνεται µόνον όπου και όταν απαιτείται Τυχόν σύγχυση από ανεξέλεκτη χρήση µπορεί να έχει τραγικά αποτελέσµατα 114 Έννοια σηµάτων ενός γράµµατος και περιπτώσεις µεταβιβάσεως αυτών µε ηχητική σήµανση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΔΚΣ Τα σήµατα ενός γράµµατος είναι 26 και αναφέρονται στο Δεύτερο Κεφάλαιο (παράγ 212, σελ 47) Θα αναφέροµε µόνο τέσσερα εδώ αυτά που χρησιµοποιούνται πολλές φορές κάθε ηµέρα µεταξύ πλοίων: Ε Ι S Μ που σηµαίνει: «Αλλάζω την πορεία µου προς τα δεξιά (στρίβω δεξιά)» που σηµαίνει: «Αλλάζω την πορεία µου προς τα αριστερά (στρίβω αριστερά)» που σηµαίνει: «Οι µηχανές µου αναποδίζουν (κάνω ανάποδα)» που σηµαίνει: «Το πλοίο µου σταµάτησε και δεν κινείται» Σηµείωση: Οι παλαιότεροι Ναυτοδιδάσκαλοι, προκειµένου ο σπουδαστής πλοίαρχος να εµβαθύνει και να κρατήσει για πάντα στη µνήµη του τη διαφορά µεταξύ δεξιά και αριστερά και να µην του συµβεί ποτέ στη ζωή του ατύχηµα εξ αιτίας αυτού, επινόησαν έναν πρακτικό τρόπο αποµνηµονεύσεως Τόνιζαν στους σπουδαστές ότι: Η λέξη «δεξιά» έχει ένα άλφα (α), άρα ένας βραχύς συριγµός, ενώ η λέξη «αριστερά» έχει δύο άλφα (α), άρα δύο βραχείς συριγµούς Μ αυτόν τον τρόπο ο σπουδαστής µάθαινε εφόρου ζωής να ξεχωρίζει το «δεξιά» από το «αριστερά» που έχει τεράστια σηµασία στη ναυσιπλοΐα

18 Επίδειξη εκποµπής και λήψεως Μορσικής σηµάνσεως µε σηµαίες χεριού ή βραχιόνων Όταν ένα πλοίο επιθυµεί να επικοινωνήσει µε ένα άλλο πλοίο µε σηµαίες χεριού ή βραχιόνων πρέπει να το δηλώσει στο άλλο πλοίο, ούτως ώστε να γίνει απολύτως αντιληπτός ο τρόπος που θα επικοινωνήσουν Αυτό επιτυγχάνεται όταν το πλοίο που επιθυµεί να κάνει την κλήση µε Μορσική σήµανση βραχιόνων ή χειρός δείξει στο άλλο πλοίο µε όποιον τρόπο µπορεί τον κώδικα (Κ1) Εάν δεν γίνει κατανοητό µπορεί να επιλέξει την κλασική περίπτωση κλήση αγνώστου σταθµού AA AA AA Όταν το άλλο πλοίο-αποδέκτης της κλήσεως συµφωνεί ότι µπορεί να επικοινωνήσει κατ αυτόν τον τρόπο πρέπει να δώσει µια θετική απάντηση ή διαφορετικά θα πρέπει µε όποιον τρόπο επικοινωνίας µπορεί να απαντήσει µε τον κώδικα YS2, που σηµαίνει ότι αδυνατεί να επικοινωνήσει µ αυτόν τον τρόπο Εάν η επικοινωνία αποκατασταθεί ο καλών και ο λαµβάνων κατά τη διάρκεια της ανταποκρίσεως θα χρησιµοποιούν τα σήµατα AA AA AA και το γράµµα (Τ) που σηµαίνει ότι ελήφθη όπως γίνεται και µε τις αναλαµπές 116 Χειρισµός και αναγνώριση του σήµατος κινδύνου ( SOS ) µε αναλαµπές Το σήµα κινδύνου SOS µε αναλαµπές χειρίζεται αργά και σταθερά, προκειµένου να γίνει κατανοητό από όλους, ως ένα γράµµα SOS, γι αυτόν ακριβώς το λόγο απεικονίζεται πάντοτε µε µια ενωτική παύλα από επάνω Παραδοσιακά αναφέρεται ότι το SOS σηµαίνει Save Our Souls (Σώστε τις ψυχές µας) Ṣ Ï Ṣ Σηµείωση: Στο Παράρτηµα 7, σελ 113, ο σπουδαστής θα βρει έγχρωµες σηµαίες όπου αποτελούν µέρος της πρακτικής εξασκήσεως Η κάθε σηµαία στην πίσω όψη της έχει το γράµµα του Διεθνούς Αλφαβήτου, το οποίο αντιστοιχεί σ αυτήν την ονοµασία του γράµµατος ή του αριθµού σύµφωνα µε το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, τη Μορσική απεικόνιση του γράµµατος και την έννοια του γράµµατος όταν είναι µεµονωµένα επηρµένο στον ιστό του πλοίου Αυτό θα βοηθήσει το σπουδαστή στην εκµάθηση των σηµαιών σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα, αρκεί να κόψει τις σηµαίες όπως δεικνύεται και να τις χρησιµοποιήσει ως εργαλείο εκµαθήσεως και αυτοδιδασκαλίας Έτσι θα επιταχύνει το χρόνο εκµαθήσεως όλων των ανωτέρω, δηλαδή αναγνώριση σηµαιών, Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, Μορσικός Κώδικας και έννοιες σηµαιών Για λόγους τεχνικούς το Παράρτηµα αυτό τοποθετήθηκε στο τέλος του βιβλίου Ο Samuel Morse στέλνει το τελευταίο σήµα του

19 21 Σκοπός του Διεθνούς Κώδικα Σηµάτων O πρώτος Διεθνής Kώδικας Σηµάτων (ΔΚΣ) σχεδιάστηκε το 1855 στην Aγγλία και µετά από ορισµένες τροποποιήσεις, υιοθετήθηκε ο νέος ΔΚΣ το 1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα υπό την αιγίδα του Διεθνούς Nαυτιλιακού Oργανισµού (International Maritime Organization IMO) Oι σηµαίες που χρησιµοποιούνται σήµερα για την επικοινωνία µεταξύ των πλοίων ή µε την ξηρά έχουν διαστάσεις από 0,5m x 0,5m έως 1,2m x 1,2m ανάλογα µε το πλοίο και τα ιστία του Oι σηµαίες αυτές χρησιµοποιούνται για πολύ κοντινές αποστάσεις, µέχρι και 3,5 ναυτικά µίλια, ενώ µε τη χρήση κυαλιών η απόσταση αυξάνει ακόµα περισσότερο Σήµερα η εξέλιξη και η αποστολή ενός µηνύµατος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενη φαντασία και κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µέχρι πού µπορεί να φθάσει O σκοπός του ΔKΣ είναι να παρέχει τρόπους και µέσα επικοινωνίας σε περιστάσεις, οι οποίες σχετίζονται ουσιαστικά µε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των προσώπων, ειδικά όταν παρουσιάζονται γλωσσικές δυσχέρειες ή δυσχέρειες επικοινωνίας Στην τροποποίηση του 1969 του ΔΚΣ, έχει ληφθεί υπόψη ότι, όταν δεν υπάρχουν γλωσσικές δυσχέρειες, η ευρεία εφαρµογή της ραδιοτηλεφωνίας VHF µπορεί να προσφέρει απλό και αποτελεσµατικό µέσο επικοινωνίας σε ανοικτή γλώσσα Tα σήµατα που χρησιµοποιούνται στο ΔΚΣ αποτελούνται από: α) Σήµατα ενός γράµµατος που κατανέµονται (διατίθενται) για την απόδοση εννοιών, οι οποίες είναι πολύ επείγουσες, σηµαντικές ή πολύ συνηθισµένες β) Σήµατα δύο γραµµάτων για το Γενικό Mέρος του ΔΚΣ και γ) σήµατα τριών γραµµάτων που αρχίζουν από το γράµµα M για το Iατρικό Mέρος του O ΔΚΣ ακολουθεί τη βασική αρχή ότι κάθε σήµα πρέπει να έχει µια πλήρη έννοια Σε ορισµένες περιπτώσεις, και όπου είναι απαραίτητο, χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά σήµατα για συµπλήρωση των διαθεσίµων οµάδων Με τη χρήση των συµπληρωµατικών σηµάτων αυξάνεται ο αριθµός των διαθεσίµων οµάδων και παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν περισσότερες πιθανές απαιτήσεις (βλ παραδείγµατα 1 έως 4) Παραδείγµατα 1 Τα συµπληρωµατικά σήµατα εκφράζουν παραλλαγές στην έννοια του βασικού σή- µατος Το βασικό σήµα του ΔΚΣ είναι: CP που σηµαίνει: «Κατευθύνοµαι (ή πλοίο που αναφέρεται) προς βοήθειά σας» Το συµπληρωµατικό σήµα του ΔΚΣ είναι: CP1 που σηµαίνει: «Αεροσκάφος έρευνας και διασώσεως έρχεται προς βοήθειά σας»

20 20 2 Ερωτήσεις που αφορούν στο ίδιο βασικό θέµα ή βασικό σήµα Το βασικό σήµα του ΔΚΣ είναι: DY που σηµαίνει: «Πλοίο (όνοµα ή διακριτικό αναγνωρίσεως) βυθίστηκε σε πλάτος µήκος» Το συµπληρωµατικό σήµα του ΔΚΣ είναι: DY4 που σηµαίνει: «Ποιο είναι το βάθος του νερού εκεί που βυθίστηκε το πλοίο;» 3 Απαντήσεις σε µια ερώτηση ή αίτηµα που έγινε µε το βασικό σήµα Το βασικό σήµα του ΔΚΣ είναι: ΗΧ που σηµαίνει: «Πάθατε καµιά ζηµιά στη σύγκρουση;» Το συµπληρωµατικό σήµα του ΔΚΣ απαντάει: ΗΧ1 που σηµαίνει: «Έπαθα σοβαρή ζηµιά πάνω από την ίσαλο» 4 Συµπληρωµατικές, ειδικές λεπτοµερείς πληροφορίες Το βασικό σήµα του ΔΚΣ είναι: ΙΝ που σηµαίνει: «Ζητώ δύτη» Το συµπληρωµατικό σήµα του ΔΚΣ διευκρινίζει: ΙΝ1 που σηµαίνει: «Ζητώ δύτη για να απελευθερώσει την έλικα» Συµπληρωµατικά σήµατα που εµφανίζονται στο κείµενο πάνω από µία φορά, έχουν ταξινο- µηθεί σε τρεις πίνακες κατά οµάδες Οι πίνακες αυτοί πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν και όπου ειδικά καθορίζεται αυτό στο κείµενο των σηµάτων Tο κείµενο µέσα σε παρένθεση µπορεί να φανερώνει: α) Μια εναλλαγή, πχ: «(ή σωστικό σκάφος)» β) Πληροφορίες που µπορούν να µεταδοθούν αν αιτηθεί ή εφόσον είναι διαθέσιµες, για παράδειγµα «(το στίγµα να σηµανθεί αν είναι απαραίτητο)» γ) Μια επεξήγηση του κειµένου Tο υλικό, δηλαδή οι κώδικες, έχει ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το θέµα και τη σηµασία του Για διευκόλυνση της κωδικοποιήσεως σηµάτων, που λόγω της έννοιάς τους έχουν καταχωρισθεί σε περισσότερα του ενός σηµεία στον ΔΚΣ, αναφέρονται στη δεξιά στήλη οι οµάδες αυτών των γραµµάτων που παραπέµπουν στο σηµείο όπου το σήµα έχει καταχωρισθεί αρχικά 22 Ορισµοί του Διεθνούς Κώδικα Σηµάτων Για τους σκοπούς του ΔΚΣ οι όροι που ακολουθούν έχουν τις παρακάτω καθοριζόµενες σηµασίες: Oρατή σήµανση είναι οποιαδήποτε µέθοδος επικοινωνίας, που η µετάδοσή της µπορεί να γίνει ορατή Hχητική σήµανση είναι οποιαδήποτε µέθοδος διαβιβάσεως Μορσικών σηµάτων µέσω σειρήνας, σφυρίχτρας, κέρατος οµίχλης, κουδουνιού ή άλλης ηχητικής συσκευής Aποστολέας είναι η Aρχή που δίνει εντολή να σταλεί το σήµα Διακριτικό σήµα ή Διακριτικό κλήσεως είναι η οµάδα γραµµάτων και αριθµών που παραχωρήθηκε σε κάθε σταθµό από την Aρχή του Σταθµός σηµαίνει πλοίο, αεροπλάνο, σωστική συσκευή ή κάθε µέρος µε το οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί επικοινωνία µε οποιοδήποτε µέσο Σταθµός προελεύσεως είναι ο σταθµός, στον οποίο ο αποστολέας παραδίδει σήµα για µετάδοση ανεξάρτητα από τη µέθοδο επικοινωνίας, που θα χρησιµοποιηθεί Eκπέµπων σταθµός είναι ο σταθµός από τον οποίο το σήµα πραγµατικά µεταβιβάζεται Aποδέκτης είναι η Aρχή προς την οποία απευθύνεται ένα σήµα Σταθµός αποδέκτη είναι ο σταθµός στον οποίο τελικά λαµβάνεται απ τον αποδέκτη το σήµα Λαµβάνων σταθµός είναι ο σταθµός µέσω του οποίου ένα σήµα πραγµατικά λαµβάνεται

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 Β ΕΚΔΟΣΗ 2009 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2009 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: 978-960-337-080-2 Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 011 ISBN: 978-960-337-097-0 Copyright 011 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: 978-960-337-085-7 Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω»

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» Βιβλιοθήκη του Ναυτικού ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» «Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. An ILO code of practice». Second

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: 978-960-337-093-2 Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: 978-960-337-094-9 Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΘΝΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Το παρακάτω κείµενο αποτελεί µέρος του βιβλίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» των ΜΑΥΡΟΥΛΑΚΗ/ΣΥΚΙΩΤΗ/ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ) για το οποίο υπάρχει έγκριση του Υπ. Ναυτιλίας/Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 27, 28 & 29 IOYNIOY 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ο. - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: α) Κανονισµοί Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: 978-960-337-091-8 Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS).

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS). Άσκηση 1 Ethernet protocol Δύο H/Y, Α και Β, απέχουν 400 m και συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο (γραμμή μετάδοσης) που έχει χωρητικότητα 100 Mbps και ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Στην γραμμή τρέχει πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ

Ενότητα 2. Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ Ενότητα 2 : Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ -1- Ενότητα 2. Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα α. Θέση και προσανατολισμός της μορφής Η θέση της κάθε μορφής στο σκηνικό προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro)

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις δείξε Εμφανίζει στην οθόνη έναν αριθμό, το αποτέλεσμα πράξεων, μια λέξη ή μια λίστα (ομάδα) λέξεων. δείξε 200 200 δείξε

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ www iopor.com e-mail: info @ iopor.com ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ BIC TECHNO- RS:X 21-22/02/2015 Αρτέμιδα υπό την αιγίδα της ΕΙΟ με την αρωγή των ΝΟΑΣ και ΝΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL)

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΣΤ 3 2.1 Η σύνδεση με το σύστημα (log-in) 3 2.2 Έλεγχος του ήχου για το

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ α. Τι είναι έξαρμα του πόλου υπέρ τον ορίζοντα και γιατί ενδιαφέρει τον ναυτιλλόμενο. β. Να ορίσετε τα είδη των αστέρων (αειφανείς, αφανείς και Αμφιφανείς)και να γράψετε τις συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch

Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch Καλλιόπη Σατραζέμη¹, Μαρία Χαραλαμπίδου², Κλεοπάτρα Χαριστέ³, Λαμπρινή Χρυσή 4 1 kalliopaki_s@yahoo.gr 2 maraki98_xar@hotmail.gr 3 kleo.xar@hotmail.gr 4 lamprini1998@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης 7η Δραστηριότητα Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης Περίληψη Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται συχνά για την ταξινόμηση καταλόγων, όπως για παράδειγμα, ονόματα σε αλφαβητική σειρά, ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (RRS) 2009-2012. 1.2 Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο συνήθεις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία Επείγουσας Ανάγκης για βοήθεια. Βασίζονται στις εμπειρίες των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας και στους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορούμε να αλλάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Çëåêôñïëïãßáò ÅöáñìïóìÝíá ÌáèçìáôéêÜ, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 22/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. (i Õðïëïãßóôå ôçí óåéñü Fourier S f (x ôçò óõíáñôþóåùò (18 ìïí. { ; < x f(x

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές 3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές Μια μεταβλητή έχει ένα όνομα και ουσιαστικά είναι ένας δείκτης σε μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη του υπολογιστή. Στη θέση μνήμης στην οποία δείχνει μια μεταβλητή αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόµενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισµένο αριθµό προτεινόµενων απαντήσεων ή να συσχετίσει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων ΠΟΜΠΟΣ Στις τηλεπικοινωνίες ένας πομπός είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία, με τη βοήθεια μιας κεραίας, παράγει και εκπέμπει ραδιοκύματα, με απώτερο σκοπό την, αργότερα, λήψη τους από κάποιο δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

3. Αναγραφές προορισµών

3. Αναγραφές προορισµών 3. Αναγραφές προορισµών 3.1 Κανόνες (1) Οι αναγραφές των προορισµών εξυπηρετούν το γεωγραφικό προσανατολισµό στο οδικό δίκτυο, καθώς και τον εντοπισµό του προορισµού. Ως προορισµοί επιλέγονται τοπωνύµια

Διαβάστε περισσότερα

1. Κινηµατική. x dt (1.1) η ταχύτητα είναι. και η επιτάχυνση ax = lim = =. (1.2) Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα παίρνει τη µορφή: (1.

1. Κινηµατική. x dt (1.1) η ταχύτητα είναι. και η επιτάχυνση ax = lim = =. (1.2) Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα παίρνει τη µορφή: (1. 1. Κινηµατική Βιβλιογραφία C. Kittel W. D. Knight M. A. Rueman A. C. Helmholz και B. J. Moe Μηχανική. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. 1998. Κεφ.. {Μαθηµατικό Συµπλήρωµα Μ1 Παράγωγος} {Μαθηµατικό Συµπλήρωµα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1.1 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμοί, επίπεδο 2 και άνω. εξερευνώντας τους αριθμούς: Μεγαλύτερο από, Μικρότερο από

Μαθηματικά: Αριθμοί, επίπεδο 2 και άνω. εξερευνώντας τους αριθμούς: Μεγαλύτερο από, Μικρότερο από 8η Δραστηριότητα Νίκησε τον χρόνο Δίκτυα ταξινόμησης Περίληψη Αν και οι υπολογιστές είναι γρήγοροι, υπάρχει ένα όριο στο πόσο γρήγορα μπορούν να επιλύουν τα προβλήματα. Ένας τρόπος για να επιταχύνουμε

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα < ενδυμασία1>

Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα < ενδυμασία1> ΕΝΤΟΛΕΣ Επεξήγηση των εντολών που θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε χαρακτήρα μπορούμε να αλλάζουμε όψεις (δλδ ενδυμασία). Η εντολή αυτή κάνει ό,τι και

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1.1. Ορισμοί ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Μάθημα ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ

4ο Μάθημα ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 4ο Μάθημα ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ Μετρούμε με το μέτρο και με άλλα όργανα «ÔÏÏ ÊÔÚ Ï ˆ fiùè fiù Ó ÌappleÔÚÂ Ó ÌÂÙÚ ÛÂÈ ÂΠÓÔ ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô ÌÈÏ Î È Ó ÙÔ ÂÎÊÚ ÛÂÈ Ì ÚÈıÌÔ, Í ÚÂÈ Î ÙÈ ÁÈ' Ùfi. ŸÙ Ó fiìˆ ÂÓ ÌappleÔÚÂ

Διαβάστε περισσότερα

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.7 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ότι, για να μεταδοθούν τα αυτοδύναμα πακέτα στο φυσικό μέσο, πρέπει αυτά να μετατραπούν σε πακέτα φυσικού δικτύου (π.χ. Ethernet). Όμως, δεν έχει ειπωθεί τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Πολλαπλασιασµός ρητών αριθµών ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Πολλοί µαθητές της Α Γυµνασίου δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους αλγορίθµους των

Διαβάστε περισσότερα