Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4, Παράγραφος 6) Θέµα: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:Βασίλης Καρύδης Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Μόσχος Φεβρουάριος 2013

2 Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: /6598/2013 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Μεταγραφή µε λατινικούς χαρακτήρες των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των πολιτών στα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας και τα διαβατήρια. Με αφορµή την υποβολή, από το καλοκαίρι του 2010, πλέον των τριάντα αναφορών 1 αναφορικά µε τη µεταγραφή ονοµατεπωνύµων µε λατινικούς χαρακτήρες στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας, και καθώς η αρµοδιότητα έκδοσης διαβατηρίων έχει περιέλθει στην Ελληνική Αστυνοµία, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί αναγκαία την εκ νέου σύνταξη και δηµοσιοποίηση πορίσµατος 2 για το θέµα αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/ Το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 Με την απόφαση ΙΕΜ/Φ06.5/Α12167/ του Υπουργού Προεδρίας καθιερώθηκε η εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 από τη ιοίκηση σε κάθε περίπτωση όπου υπήρχε ανάγκη να καταχωριστούν σε αρχείο ονοµατεπωνυµικά στοιχεία πολιτών και µε χαρακτήρες άλλους από εκείνους της γλώσσας της ιοίκησης (λ.χ. καταχώριση σε ληξιαρχική πράξη ονοµατεπωνύµου αλλοδαπού που γεννήθηκε στην Ελλάδα). Η πιο γνωστή εφαρµογή της υπουργικής απόφασης αφορά την καταχώριση, σε λατινική απόδοση, των στοιχείων των πολιτών στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας. Η γενική αρχή που διέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 είναι η αρχή της "αντιστρεψιµότητας": κάθε ονοµατεπώνυµο, δηλαδή, µεταγράφεται γράµµα προς γράµµα στη λατινική γραφή (και όχι στην αγγλική γλώσσα, όπως πολλοί νοµίζουν), ώστε όταν εφαρµόζεται η αντίστροφη διαδικασία µεταγραφής να προκύπτει πάλι το αρχικό ονοµατεπώνυµο 3. Γίνεται σαφές, δηλαδή, ότι ο σκοπός του προτύπου είναι η µεταγραφή των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων µε χαρακτήρες κατανοητούς από τις δηµόσιες υπηρεσίες διαφόρων χωρών, χωρίς να δίδεται προτεραιότητα στην προφορά τους. Ωστόσο, η εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 στην πράξη δηµιουργεί προβλήµατα, συχνά ανυπέρβλητα, τόσο ως προς την µεταγραφή και την αρχή της αντιστρεψιµότητας όσο και ως προς την προφορά των ονοµάτων, η οποία, τελικά, δεν µπορεί να παραγνωριστεί, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται κατωτέρω. 1 Πρβλ. σελ. 10 αριθµούς φακέλων των αναφορών. 2 Πρβλ. Πόρισµα ΣτΠ 2003: Μεταγραφή ονοµατεπωνύµων µε λατινικούς χαρακτήρες στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας. 3 Ωστόσο, το ίδιο το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 εισάγει εξαιρέσεις. Οι δίφθογγοι λ.χ. ακολουθούν διαφορετικό τρόπο µεταγραφής, κατά περίπτωση.

3 2. Η εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 από την Ελληνική Αστυνοµία και η στάση της στις περιπτώσεις παρέκκλισης από αυτό. Με τον νόµο 3103/2003 (ΦΕΚ 23, τ.α ) "Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις" η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρµογής της νοµοθεσίας για τα διαβατήρια περιήλθε στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης, η δε αρµοδιότητα για την έκδοση και χορήγηση διαβατηρίων ανατέθηκε αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνοµία. Για την υλοποίηση των οριζοµένων δηµιουργήθηκε στην Ελληνική Αστυνοµία ειδική ιεύθυνση ιαβατηρίων (Π.. 126/2005). Με άλλα προεδρικά διατάγµατα (Π.. 25/2004 και Π.. 193/2005) ορίστηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, η χρονική ισχύς τους, τα περί απώλειας και αντικατάστασής τους κ.ά. Τέλος, µε υπουργικές αποφάσεις προσδιορίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση διαβατηρίου, το αρχείο και ο εξοπλισµός που θα παρέδιδαν οι νοµαρχίες της χώρας, µέχρι τότε αρµόδιες για την χορήγηση των διαβατηρίων καθώς και άλλες συναφείς διαδικασίες (ΚΥΑ 3021/22/10/2005 και 3021/22/25/2005). Ειδικότερα, στην ΚΥΑ 3021/22/10/2005 (ΦΕΚ 932/Β ), καθορίζεται ρητά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 ως πρότυπο µεταγραφής µε λατινικούς χαρακτήρες των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των πολιτών στα διαβατήρια. Παράλληλα, µε την ΚΥΑ 3021/19/53/2005 (ΦΕΚ 1440/Β'), το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 ορίζεται ως εφαρµοστέο πρότυπο στην απόδοση µε λατινικούς χαρακτήρες των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των πολιτών στα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας, που χορηγεί η Ελληνική Αστυνοµία. Κατά το χρονικό διάστηµα , φαίνεται ότι η Ελληνική Αστυνοµία εφάρµοζε τη διάταξη της σχετικής ΚΥΑ που αφορούσε την παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 και οι σχετικές αναφορές προς την Αρχή ήταν σχετικά λίγες. Οι περιπτώσεις απόρριψης αιτήµατος για παρέκκλιση από το πρότυπο που παρατηρούνταν αποδίδονταν µάλλον στο γεγονός ότι µε τη σχετική ΚΥΑ απαιτείται "ειδική" αίτηση του πολίτη για την αναγραφή του ονόµατός του στα λατινικά κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ. Ωστόσο, πολλοί πολίτες πίστευαν ότι η κύρια αίτησή τους για χορήγηση διαβατηρίου µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά (π.χ. παλαιό διαβατήριο ή ταυτότητα) αρκούσαν για να επιβεβαιωθεί η παρέκκλιση καθώς θεωρούσαν φυσικό ότι στο νέο διαβατήριο τα στοιχεία του κατόχου θα αναγράφονταν όπως ακριβώς και στο προηγούµενο που είχε λήξει ή όπως ακριβώς αναγράφονταν στο δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, που εκδίδεται από την ίδια Αρχή. Ως αποτέλεσµα, οι πολίτες που παρελάµβαναν νέα διαβατήρια µε στοιχεία διαφοροποιηµένα από αυτά που γνώριζαν, προσέφευγαν στον Συνήγορο του Πολίτη και συχνά δικαιώνονταν µε τη χορήγηση νέου διαβατηρίου (όχι χωρίς πρόσθετο κόστος όµως, λ.χ. κόστος νέου βιβλιαρίου ή ταχυδροµικά έξοδα). Όσον αφορά τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας, οι αναφορές προς τον Συνήγορο του Πολίτη για την εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 και την παρέκκλιση από αυτό, ήταν ελάχιστες, ίσως διότι τα Τµήµατα Ασφαλείας της ΕΛΑΣ έδειχναν µεγαλύτερη ευελιξία στο θέµα αυτό, ή ίσως διότι οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να διευκρινίσουν έγκαιρα την επιθυµία τους για παρέκκλιση από το πρότυπο, στην αναγραφή των στοιχείων τους στις ταυτότητες. Από τον Ιούνιο 2010, µε την πράξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 3021/22/10 ιζ'/ γίνεται αποδεκτή και άρα εφαρµοστέα από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, η γνωµοδότηση 9/2010 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, που προκλήθηκε από ερώτηµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, δεν γίνονταν δεκτά ως "παρέκκλιση" από το

4 πρότυπο ΕΛΟΤ 743 διαφοροποιήσεις στο ονοµατεπώνυµο που θα µπορούσε να θεωρηθούν ως ανύπαρκτη προσθήκη γραµµάτων ή ελεύθερη απόδοση του ονόµατος σε λατινογενή γλώσσα ή αλλαγή της κατάληξης του επωνύµου από το θηλυκό στο αρσενικό ή αποκοπή/σύντµηση υπαρχόντων γραµµάτων κ.ά. διότι έτσι δηµιουργούνταν νέα προσωπικά στοιχεία από αυτά που είναι καταχωρισµένα στο δηµοτολόγιο 4. Ως αποτέλεσµα, η /νση ιαβατηρίων της ΕΛΑΣ κατάργησε στην πράξη σχεδόν τελείως την εφαρµογή της παρέκκλισης από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 στα διαβατήρια 5. Τούτο προκάλεσε σωρεία διαµαρτυριών των πολιτών τόσον απευθείας προς την ίδια την ΕΛΑΣ όσο και µε την υποβολή αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη ή άλλη σχετική Αρχή (λ.χ. Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Ο µεγάλος αριθµός των διαµαρτυριών και η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ώθησαν την Ελληνική Αστυνοµία να ζητήσει νέα γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για το θέµα της παρέκκλισης από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Πράγµατι, τον Σεπτέµβριο 2011 το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους εξέδωσε την 401/2011 γνωµοδότησή του µε την οποία επαναλαµβάνει µεν σε γενικές γραµµές το σκεπτικό της προηγούµενης, 9/2010 γνωµοδότησής του, προσθέτει όµως ότι είναι δυνατή η αναγραφή των στοιχείων του κατόχου, κατά παρέκκλιση από το πρότυπο, εφόσον η διαφορετική γραφή παρατίθεται δίπλα από την σύµφωνη µε το πρότυπο γραφή, µε τη µεσολάβηση του αγγλικού διαζευκτικού συνδέσµου "or" (δηλ. λ.χ. "Panagiotis or Panayotis" "Konstantinidis or Constantinides"). Η γνωµοδότηση, από τις έγινε δεκτή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έκτοτε εφαρµόζεται από την Ελληνική Αστυνοµία και στα διαβατήρια και στα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας. 3. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Οι διατάξεις που αφορούν την απόδοση µε λατινικά στοιχεία των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των πολιτών στα διαβατήρια προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 3021/22/10 θ'/2010 (ΦΕΚ 1298/Β'), που τροποποιεί και αντικαθιστά παλαιότερες σχετικές ΚΥΑ: "1. Στο διαβατήριο αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυµο, όνοµα, ιθαγένεια, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος του κατόχου. Το επώνυµο και το όνοµα αναγράφονται και µε λατινικούς χαρακτήρες, µε µεταγραφή σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743, που καθορίζεται από την υπ` αριθµ. ΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167/ απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 17496,( ΦΕΚ Β 579). Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, ύστερα από αίτηµα του 4 εν γίνονταν, δηλαδή, πλέον δεκτή η λ.χ λατινική απόδοση "Karypidis" του θηλυκού επωνύµου "Καρυπίδη" ("Karypidi" κατά ΕΛΟΤ), ή η απόδοση του κυρίου ονόµατος "Γεώργιος" σε "George" ή "Jorge" ("Georgios" κατά ΕΛΟΤ) κ.ά. 5 Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΛΑΣ στις απορριπτικές αποφάσεις της πρότεινε στους πολίτες, εφόσον αυτοί επιθυµούσαν να διατηρήσουν το "διαφορετικό" ονοµατεπώνυµό τους, να αλλάξουν τα στοιχεία τους στο δηµοτολόγιο. Τούτο, όµως, προϋποθέτει είτε σχετική απόφαση της ιοίκησης, η οποία είναι εξαιρετικά φειδωλή σε αποφάσεις αλλαγής επωνύµου (εγκρίνει σχεδόν µόνον τις αλλαγές κακόηχων ονοµάτων) είτε δικαστική απόφαση η οποία δεν είναι προφανές ότι θα είναι υπέρ του πολίτη (στην περίπτωση λ.χ. που µια γυναίκα επιθυµεί να αλλάξει την κατάληξη του επωνύµου της από θηλυκό σε αρσενικό). Οπωσδήποτε δε, δεν είναι δυνατόν όλες αυτές οι περιπτώσεις να σύρονται στα δικαστήρια. Συνεπώς, εκτιµάται ότι η προτροπή της ΕΛΑΣ προς τους πολίτες έχει σκοπό να αποθαρρύνει µάλλον τους πολίτες και να τους πείσει να αποσύρουν το αίτηµά τους για παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, παρά να τους προτείνει ουσιαστική λύση.

5 ενδιαφεροµένου, µε βάση τη διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δηµόσιο έγγραφο ηµεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο υποχρεούται να επιδείξει ( )". Οµοίως, οι διατάξεις που διέπουν τον τρόπο απόδοσης στη λατινική γλώσσα του ονοµατεπώνυµου των ελλήνων πολιτών, όσον αφορά τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας προβλέπονται από την ΚΥΑ 3021/19/53/2005: "Το επώνυµο, το όνοµα και το όνοµα πατέρα αναγράφονται και µε λατινικούς χαρακτήρες, µε µεταγραφή σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743 που καθορίζεται από τη ΙΕΜ Φ. 06.5/Α από απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β - 579). Τα ως άνω στοιχεία αναγράφονται κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου, όπως αυτά είναι εγγεγραµµένα σε προηγούµενο ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ηµεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει ( )". 4. Οι θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί των δύο γνωµοδοτήσεων ΝΣΚ. Αναφορικά µε την πρώτη γνωµοδότηση 9/2010 του ΝΣΚ, ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά συνοπτικά υποστήριξε ότι αυτή αφορούσε µόνο την αρχική έκδοση διαβατηρίου, αφού όταν υφίσταται ήδη έγγραφο µε διαφορετική αναγραφή του ονόµατος, η αιφνίδια µεταβολή του από τη ιοίκηση προσβάλλει τις γενικές αρχές της προστατευόµενης εµπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, το δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης (αρ. 52 Συνθήκης της Ρώµης και απόφαση ΕΚ υπόθ. C-168/91) και, προκειµένου για παιδιά, τις διατάξεις της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού, που επιβάλλουν την υποχρέωση του κράτους στην διατήρηση της ταυτότητας του παιδιού (ν. 2101/1992, που υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης κοινού εσωτερικού δικαίου). Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, στην νέα γνωµοδότησή του 401/2011, αναγνώρισε ότι οι αρχές της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν την καταχώριση του ονόµατος των πολιτών µε τη µορφή που είχε σε προγενέστερο διαβατήριο ή ταυτότητα, ωστόσο θεωρεί ότι η εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 είναι επιτακτική και γι αυτό η υιοθέτηση της διπλής αναγραφής µε τη χρήση του αγγλικού συνδέσµου "or" θεωρήθηκε ως (η µόνη) ικανοποιητική λύση συγκερασµού των δύο καταστάσεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη επανέλαβε, και γι αυτή την περίπτωση, ότι, παρόλο που επιλύθηκε το άµεσο και οξύ πρόβληµα της καταγραφής του κατοχυρωµένου ονόµατος στα διαβατήρια, εντούτοις η λύση της διαζευκτικής καταχώρησης και των δύο µορφών γραφής εξακολουθεί να αφίσταται των διατάξεων της οικείας ΚΥΑ, η οποία προβλέπει για την περίπτωση αυτή τη µόνη αναγραφή του ήδη καταχωρισµένου σε προγενέστερο έγγραφο ονόµατος. Πράγµατι, στις προαναφερθείσες διατάξεις ( 3 ανωτέρω) ορίζεται ρητά ότι τα στοιχεία του πολίτη µεταφέρονται στη νέα ταυτότητα ή το διαβατήριο, όπως ακριβώς αναγράφονται στο προσκοµιζόµενο έγγραφο, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν αµφισβητείται ο τρόπος αναγραφής τους, αν συµφωνεί ή όχι µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 και χωρίς συµπληρωµατική εναλλακτική γραφή. Με δεδοµένη, εποµένως, τη διατύπωση των διατάξεων της ΚΥΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους εσφαλµένα εισηγήθηκε την υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 µε ταυτόχρονη αναγραφή τους µε τον αιτούµενο διαφορετικό τρόπο, διαχωριζοµένων από τη διάζευξη "or". Άλλωστε, η διπλή αναγραφή των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των πολιτών συνεπάγεται τη δηµιουργία

6 ιδιόρρυθµων καταστάσεων, που µπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και καχυποψία σε αλλοδαπές αρχές αλλά και ανασφάλεια στους ίδιους τους πολίτες, πράγµα που ήδη έχουν εκφράσει προς την Αρχή µας κάποιοι από τους αναφερόµενους, όπως περιγράφεται παρακάτω ( 6) και που, τελικά, δυσκολεύουν τις συναλλαγές των πολιτών µε τις αρχές άλλων χωρών. 5. Η απάντηση της Ελληνικής Αστυνοµίας στις θέσεις του Συνήγορου του Πολίτη. Με το 3021/22/113/4301 α'/2011 έγγραφό της, η ΕΛΑΣ υπεραµύνεται της εφαρµογής της γνωµοδότησης του ΝΣΚ και ισχυρίζεται ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των αιτηµάτων και η προστασία των ενδιαφεροµένων πολιτών, οι οποίοι συµµετέχουν στις κοινωνικές και οικονοµικές τους δραστηριότητες µε αναγραφή του επωνύµου τους κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ 743. ιασφαλίζεται, δηλαδή, αποτελεσµατικά η αξιοπιστία των ελληνικών διαβατηρίων και η ταυτοπροσωπία των πολιτών στο εξωτερικό. Επιπλέον, διασφαλίζεται αποτελεσµατικά η δηµόσια τάξη και ασφάλεια, αφού παρέχεται η δυνατότητα πληρέστερου ελέγχου τυχόν έκνοµης συµπεριφοράς πολιτών, που έχουν δραστηριοποιηθεί µε τα κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ 743 ονοµατεπωνυµικά τους στοιχεία 6. Συµπερασµατικά, εκτιµά η ΕΛΑΣ, µε την εφαρµογή της 401/2011 γνωµοδότησης του ΝΣΚ επιλύθηκε το πρόβληµα της αναγραφής στα λατινικά των στοιχείων του αιτούντος στην ταυτότητά του ή το διαβατήριό του, τα σχετικά παράπονα των πολιτών σχεδόν εκµηδενίστηκαν και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος αλλαγής της διαδικασίας που εφαρµόζεται καθώς εξυπηρετεί τον µέγιστο δυνατό αριθµό πολιτών. 6. Προβλήµατα από την εφαρµογή της γνωµοδότησης 401/2011 ΝΣΚ στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας. Πράγµατι, µετά από την υιοθέτηση της 401/2011 γνωµοδότησης ΝΣΚ από την ΕΛΑΣ, οι αναφορές προς τον Συνήγορο του Πολίτη µειώθηκαν, δεν εξαλείφθηκαν όµως διότι και ο νέος τρόπος εφαρµογής του προτύπου ΕΛΟΤ 743 στις ταυτότητες και τα διαβατήρια είναι προβληµατικός σε κάποιες περιπτώσεις, γεγονός που, σύµφωνα µε τους αναφερόµενους στην Αρχή, δηµιουργεί προβλήµατα συναλλαγών σ' αυτούς και τα µέλη της οικογένειάς τους. α. Τα εγγενή προβλήµατα. Όπως έχει αναφερθεί, το «Πρότυπο ΕΛΟΤ 743» έχει συνταχθεί µε βάση την αρχή της «αντιστρεψιµότητας», δηλαδή της αµφιµονοσήµαντης αντιστοίχισης µεταξύ των γραµµάτων του ελληνικού και λατινικού αλφάβητου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής επιστροφή στο πρωτότυπο χωρίς αµφιβολίες για την ακρίβεια αυτής. Έτσι, λόγου χάριν, επειδή το γράµµα Γ αποδίδεται ως G, το σύµπλεγµα ΓΚ αποδίδεται ως GK (και όχι ως G) προκειµένου να αποφεύγεται ενδεχόµενη σύγχυση µεταξύ Γ & ΓΚ σε περίπτωση αντίστροφης µετατροπής του G. Ωστόσο, η επιδίωξη απόλυτης και ανελαστικής «αντιστρεψιµότητας», πέραν του ότι είναι µάταιη εφ όσον δεν καταλαµβάνει και τα φωνήεντα (λ.χ. τα ελληνικά Ο & Ω µεταγράφονται ως O ή τα Η & Ι µεταγράφονται σε I), παραβλέπει την 6 Έγγραφο ΕΛΑΣ 8201/ /2012.

7 προφορά, γεγονός που την καθιστά κατ αρχήν ακατάλληλη για ονόµατα ανθρώπων: Συµπλέγµατα όπως το προαναφερθέν GK, ακόµη και αν θεωρηθεί ότι αποδίδουν µε γραµµατική ορθότητα το ελληνικό τους ανάλογο, είναι ακατάλληλα επειδή, απλούστατα, δεν είναι δυνατό να προφερθούν. Τυχόν ισχυρισµός ότι η προφορά του ονόµατος, στην προκειµένη περίπτωση δεν ενδιαφέρει, καταρρίπτεται από την πραγµατικότητα η οποία επιβεβαιώνει ότι τα ονόµατα που αναγράφονται στα διαβατήρια και τις ταυτότητες δεν χρησιµεύουν µόνον για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας σε τυχόντα συνοριακό έλεγχο, αλλά χρησιµοποιούνται (πλέον) και στην επικοινωνία προσώπων µεταξύ τους. Εύκολα γίνεται αντιληπτή η δυσκολία προφοράς τέτοιων ονοµάτων από εκπροσώπους αλλοδαπών αρχών ή άλλων οργανισµών και ιδρυµάτων και η συνεπαγόµενη σύγχυση για τους ενδιαφερόµενους 7. Τέλος, απορία προκαλεί ότι ενώ έχει γίνει πρόβλεψη στο πρότυπο ΕΛΟΤ 743 για την απόδοση του συµπλέγµατος "ΜΠ" που βρίσκεται στην αρχή της λέξης ως λατινικό "B", δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο για τα "ΝΤ" και "ΓΚ". β. Η περίπτωση αναγραφής των "διπλών ονοµατεπωνύµων". Όλο και περισσότεροι Έλληνες, καθώς προβλέπεται και από την κείµενη νοµοθεσία, φέρουν, πλέον, διπλό επώνυµο ή διπλό κύριο όνοµα ή και τα δύο. Η αναγραφή του διπλού αυτού ονοµατεπώνυµου παρουσιάζει δυσκολίες τόσο τεχνικής φύσης όσο και ουσιαστικής: Καθώς δεν είναι σπάνιο ένα ελληνικό επώνυµο να αποτελείται από µεγάλο αριθµό γραµµάτων (λχ. Παπαγεωργόπουλος), η ύπαρξη διπλού επωνύµου (λχ Παπαγεωργόπουλος Κωνσταντινίδης) προκαλεί δυσχέρεια καταχώρισής του στο πεδίο αναγραφής επωνύµου τόσο στο ισχύον δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας όσο και το διαβατήριο. Ο συνδυασµός δε της περίπτωσης µε τη διπλή αναγραφή του επωνύµου στα λατινικά, µε χρήση της διάζευξης "or", δηµιουργεί αντικειµενική αδυναµία καταχώρισης όλων των στοιχείων (Papageorgopoulos Konstantinidis or Papageorgopoulos Constantinides), µε αποτέλεσµα όσα στοιχεία του επωνύµου δεν χωρούν στο πεδίο καταχώρισης, απλά αποκόπτονται και δεν εµφανίζονται. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στο ουσιαστικό πρόβληµα της περίπτωσης, όπου, καθώς το πρότυπο ΕΛΟΤ προτάσσεται υποχρεωτικά και ακολουθεί η εναλλακτική γραφή, τα κρίσιµα στοιχεία, που ενδιαφέρει τον πολίτη να φαίνονται ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία του στις αλλοδαπές αρχές, αποκόπτονται, µε αποτέλεσµα τη σύγχυση ως προς την ταυτότητα του κατόχου 8. Το πρόβληµα γίνεται ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία είναι αλλοδαπής προέλευσης (βλ. κατωτέρω περίπτωση γ). Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας, αρµόδιοι της Ελληνικής Αστυνοµίας δήλωσαν ότι, στην περίπτωση αυτή, τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία 7 Πώς θα καταφέρει να αποκαλέσει άραγε ο υπάλληλος ασφαλιστικού οργανισµού του εξωτερικού τον έλληνα πελάτη του κ. Γκώγκο, στο διαβατήριο του οποίου το επώνυµό του αναγράφεται ως "GKOGKOS"; 8 Στην απάντησή της προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η ΕΛΑΣ, υπεραµυνόµενη της κατάργησης της παρέκκλισης από το πρότυπο ΕΛΟΤ, ισχυρίστηκε ότι θα προκαλούσε πρόβληµα στις αλλοδαπές αρχές η αντιπαραβολή των στοιχείων του κατόχου που θα έχουν γραφεί κατά παρέκκλιση του προτύπου µε τα στοιχεία που αναγράφονται στη "Μηχανικώς Αναγνώσιµη Ζώνη" του διαβατηρίου, τα οποία αποδίδονται µόνον σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Ερώτηµα προκαλεί αν η εφαρµογή της λύσης της διπλής αναγραφής µε χρήση της διάζευξης "or" εξαλείφει τις σχετικές ανησυχίες της ΕΛΑΣ. Επίσης, όσον αφορά το συγκεκριµένο επιχείρηµα της ΕΛΑΣ, επισηµαίνεται ότι στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν κατατεθεί αντίγραφα διαβατηρίων όπου και στην "Μηχανικώς Αναγνώσιµη Ζώνη" του διαβατηρίου τα στοιχεία των πολιτών αναγράφονται µόνον κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ.

8 του κατόχου γράφονται χειρόγραφα (αντί του µηχανογραφικού τρόπου αναγραφής) ώστε να γίνεται κατορθωτό να χωρέσουν στο αντίστοιχο πεδίο του δελτίου. Γίνεται αντιληπτό ότι µε τον τρόπο αυτό χορηγούνται δύο είδη αστυνοµικής ταυτότητας που φυσικό είναι να προκαλούν καχυποψία και σύγχυση στις αλλοδαπές αρχές. γ. Η περίπτωση αναγραφής των αλλοδαπής προέλευσης ονοµατεπωνύµων. Τα τελευταία χρόνια, οι έλληνες πολίτες που έχουν αλλοδαπή καταγωγή ή είναι τέκνα και αλλοδαπού γονέα ή έχουν τελέσει γάµο µε αλλοδαπό και έχουν αποκτήσει (και) το επώνυµό του αυξάνονται διαρκώς σε αριθµό. Για την κατηγορία αυτή των πολιτών, που συχνά διατηρούν και την αλλοδαπή ιθαγένειά τους, είναι ιδιαίτερα κρίσιµο να εµφανίζονται στο ελληνικό διαβατήριό τους (ή το δελτίο ταυτότητας) τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία τους σύµφωνα µε τον τρόπο που αναγράφονται στις χώρες προέλευσής τους (στη λατινική γραφή). Ωστόσο, καθώς, στην περίπτωση των πολιτογραφηθέντων λ.χ. τα αλλοδαπά ονόµατα καταχωρίζονται στα ελληνικά µητρώα και δηµοτολόγια µε την ελληνική τους προφορά, εµφανίζεται το φαινόµενο της "διπλής µεταγραφής": µεταγράφεται κατ' αρχήν το αλλοδαπό επώνυµο στα ελληνικά και στη συνέχεια η ελληνική απόδοση µεταγράφεται στα λατινικά, πράγµα που οδηγεί σε πλήρη στρέβλωση των στοιχείων και σοβαρή πιθανότητα σύγχυσης, καχυποψίας και έλλειψης κατανόησης από τις αλλοδαπές αρχές. Λ.χ. στην υποθετική περίπτωση που ο κ. François Hollande είχε αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, θα είχε καταχωριστεί στα ελληνικά µητρώα ως "Φρανσουά Ολλάντ και η ταυτότητά του και το διαβατήριό του, µε εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 θα τον εµφάνιζαν ως "Fransoua Ollant. Η χρήση του διαζευτικού "or" (βλ. παραπάνω περ. β.), δηλ. "Fransoua or François" "Ollant or Hollande") είναι αµφίβολο ότι διορθώνει την κατάσταση στις περιπτώσεις αυτές και, πάντως, δεν την διορθώνει στις περιπτώσεις των διπλών ονοµάτων ή επωνύµων όπου το ένα µέρος αυτών είναι ελληνικό και το άλλο αλλοδαπής προέλευσης, ιδιαίτερα δε αν το αντίστοιχο ελληνικό αποτελείται από πολλά γράµµατα, µε αποτέλεσµα το αλλοδαπό να αποκόπτεται κατά την καταχώριση. 9 Για τις περιπτώσεις των αλλοδαπής προέλευσης ονοµατεπωνύµων ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναφερθεί εκτενώς και στο προηγούµενο πόρισµά του 10, όπου συµπερασµατικά αναφέρεται ότι το δικαίωµα του κυρίαρχου κράτους να ορίζει τους κανόνες απόδοσης ονοµάτων στην επικράτειά του προσκρούουν στην πραγµατικότητα η οποία, στην προκειµένη περίπτωση, επιβάλλει ότι ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί µε αυτό το ονοµατεπώνυµο και έχει ήδη καταγραφεί σε πληθώρα συναλλαγών µε δηµόσιες αρχές κρατών. Περιττεύει, συνεπώς, στην περίπτωση των ήδη αλλοδαπής προέλευσης ονοµάτων, να γίνει προσπάθεια λατινικής απόδοσης αφού το επίµαχο ονοµατεπώνυµο έχει ήδη αποδοθεί στη λατινική και έτσι προσδιορίζει τον κάτοχό του. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι ο λόγος ύπαρξης του προτύπου ΕΛΟΤ 743 είναι η αποτύπωση µε λατινικούς χαρακτήρες ελληνικών ονοµάτων, ώστε αυτά να γίνονται κατανοητά από αλλοδαπές αρχές. Εξάλλου, η αρχή της αντιστρεψιµότητας και της εφαρµογής διεθνών προτύπων αναγραφής στα ονόµατα (που επίσης επικαλείται η ιοίκηση) πρέπει να εφαρµόζεται στο πρωτότυπο αλλοδαπό όνοµα διότι διαφορετικά η εφαρµογή της στην ελληνική (τυχαία πολλές φορές) απόδοση του 9 Για παράδειγµα: Το επώνυµο "Κωνσταντοπούλου Όιλενσπήγκελ" θα γραφεί ως: "Konstantopoulou Oilenspigkel or Konstantopoulou Eulenspiegel" και καθώς το πεδίο αναγραφής είναι µικρότερο των δύο αποδόσεων, το κρίσιµο επώνυµο "Eulenspiegel" δεν θα εµφανίζεται. 10 Βλ. παραπάνω σηµείωση 2.

9 ονόµατος οδηγεί σε παράδοξες αποδόσεις (έως γελοίες) στη λατινική γλώσσα και οπωσδήποτε σε προβλήµατα ταυτοπροσωπίας. 11 Τέλος, ακόµη και η ασφάλεια των συναλλαγών που επικαλείται η ιοίκηση επιβάλλει τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος αλλοδαπής προέλευσης ονόµατος των ελλήνων πολιτών. δ. Η περίπτωση των ονοµάτων ελλήνων πολιτών που ζουν ή δραστηριοποιούνται επί µακρόν στο εξωτερικό. Πολύ συχνά έλληνες πολίτες έχουν γεννηθεί ή έχουν εγκατασταθεί και ζουν για µακρό χρονικό διάστηµα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι συναλλαγές τους δε µε την ελληνική διοίκηση είναι σπάνιες ενώ αντίθετα είναι συχνές µε τις αλλοδαπές αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές, πολύ συχνά, οι πολίτες αυτοί έχουν αναγνωριστεί από τις αλλοδαπές αρχές, για σειρά ετών, µε έναν ιδιαίτερο τρόπο λατινικής απόδοσης του ονοµατεπωνύµου τους, ο οποίος αφίσταται του προτύπου ΕΛΟΤ 743 (λ.χ. "Cornelius Castoriadis" αντί του "Kornilios Kastoriadis"). Η Ελληνική Αστυνοµία παρόλο που στο παρελθόν είχε χορηγήσει διαβατήριο µε το ονοµατεπώνυµο του πολίτη να αναγράφεται στα λατινικά µε την επιθυµητή για τον πολίτη απόδοση, στη συνέχεια των δύο γνωµοδοτήσεων του ΝΣΚ, κατ' αρχήν απέρριπτε εντελώς το αίτηµα διαφορετικής απόδοσης, στη συνέχεια δε, προτείνει τη διπλή αναγραφή µε την χρήση της διάζευξης "or", όπου επανέρχεται, πάλι, ο προβληµατισµός που τίθεται στις παραγράφους 3β και γ ανωτέρω για τη δυνατότητα καταγραφής στο πεδίο λατινικής απόδοσης του πλήρους ονοµατεπώνυµου του πολίτη. Εννοείται, βέβαια, ότι τυχόν πρωτοβουλίες από έλληνες πολίτες που αναχωρούν για το εξωτερικό (λ.χ. φοιτητές) να αποδίδουν τα ονόµατά τους µε συγκεκριµένο τρόπο, επειδή έτσι τους φαίνεται π.χ. πιο κοµψό, ή ο ιδιαίτερος τρόπος απόδοσης του ονόµατος σε κάποια ιδιωτικού δικαίου νοµικά πρόσωπα και άλλες συναφείς περιπτώσεις δεν µπορούν να γίνονται δεκτά, διότι δεν συνιστούν επίσηµη αποδοχή του διαφορετικού τρόπου αναγραφής ούτε µακρόχρονη χρήση του ώστε να ισχυροποιηθεί ταυτοπροσωπία. Το κριτήριο της διατήρησης του διαφορετικού τρόπου γραφής πρέπει να παραµένει η ήδη υπάρχουσα µακρόχρονη, καταξιωµένη χρήση του σε σχέση µε τις αλλοδαπές αρχές στο σύνολό τους. 7. Συµπεράσµατα Προτάσεις. Η εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 για τη λατινική απόδοση των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των ελλήνων πολιτών στα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας και τα διαβατήρια που ορίστηκε µε την ΚΥΑ 3021/22/10/2005 σκόπευε στην ενιαία αντιµετώπιση του τρόπου αναγραφής των ονοµάτων των πολιτών και στην εξασφάλιση της ταυτοπροσωπίας τόσο στις συναλλαγές µε τις 11 Στο άρθρο 3 της ιεθνούς Σύµβασης «Περί καταχώρησης επωνύµων και κυρίων ονοµάτων στα ληξιαρχικά βιβλία», ν. 1655/86, την οποίαν επικαλείται η ΙΕΜ/Φ06.5/Α12167/ για την εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743, ορίζεται: «επώνυµα και κύρια ονόµατα γραµµένα µε χαρακτήρες άλλους από εκείνους της γλώσσας στην οποία πρόκειται να συνταχθεί η πράξη, θα αντιγράφονται χωρίς καµµία µετάφραση µε µεταγραµµατισµό σε όση έκταση αυτό είναι δυνατό. Εάν υπάρχουν κανόνες που τους συνιστά η ιεθνής Οργάνωση Τυποποίησης, οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρµόζονται». Προκύπτει δηλαδή ότι τα αλλοδαπής προέλευσης ονόµατα θα µεταγράφονται έτσι ώστε να είναι δυνατή, σε αντιστροφή της ενέργειας, να προκύπτει πάλι το αρχικό όνοµα. Η ιοίκηση εποµένως, πρέπει να φροντίσει ώστε το αλλοδαπό όνοµα να αποδοθεί πάλι όπως ήταν, όταν αυτό απαιτείται (λ.χ. στο διαβατήριο). Η ενέργεια της επανειληµµένης αντιστροφής/µεταγραφής περιττεύει αφού το αλλοδαπό όνοµα υπάρχει ήδη, από καιρού, στη λατινική γραφή και µάλιστα έχει καθιερωθεί ως τέτοιο στις αλλοδαπές αρχές.

10 αρχές της χώρας και τις αντίστοιχες των άλλων κρατών όσο και για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Ωστόσο, η εφαρµογή του προτύπου συνάντησε στην πράξη δυσκολίες που φαίνεται να ταλαιπωρούν τους έλληνες πολίτες στις συναλλαγές τους στο εξωτερικό. Οι δυσκολίες σχετίζονται µε περιπτώσεις όπως µακροσκελή ονοµατεπώνυµα, ονοµατεπώνυµα που αποτελούνται από γράµµατα που δεν µπορούν να αποδοθούν µε επαρκή τρόπο στη λατινική µεταγραφή ή ονοµατεπώνυµα που καθιερώθηκαν να γράφονται µε διαφορετικό τρόπο, λόγω µακράς δραστηριοποίησης του έλληνα πολίτη στο εξωτερικό. Η Ελληνική Αστυνοµία αρνείται προς το παρόν να ερευνήσει τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών και απορρίπτει τις τυχόν ενστάσεις των πολιτών, επικαλούµενη, κυρίως, την υποχρέωση εφαρµογής της γνωµοδότησης 401/2011 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρέπει να επιβληθεί επιτέλους- ένας πραγµατικά οµοιόµορφος τρόπος λατινικής απόδοσης των στοιχείων των πολιτών στις ταυτότητες και τα διαβατήρια. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι πράγµατι η ιοίκηση πρέπει να καταλήξει σε έναν οµοιόµορφο τρόπο αναγραφής των στοιχείων των πολιτών ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνεται εφεξής. ηλαδή, για τα διαβατήρια και τις ταυτότητες που εκδίδονται για πρώτη φορά και για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ήδη καθιερωµένη λατινική απόδοση των στοιχείων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφεται µόνη η κατά παρέκκλιση του ΕΛΟΤ 743 λατινική απόδοση των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των πολιτών καθόσον η κείµενη νοµοθεσία ορίζει ρητά τη µόνη αναγραφή του ήδη καταχωρισµένου σε προγενέστερο έγγραφο ονόµατος και συνεπώς το ΝΣΚ εσφαλµένα κρίνει ότι δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από το πρότυπο και στην περίπτωση που αυτή είναι αναπόφευκτη να αναγράφονται δυο τρόποι γραφής µε χρήση της διάζευξης "or". Επισηµαίνεται ότι για το θέµα της εφαρµογής προτύπου µεταγραφής στα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των πολιτών έχουν ασχοληθεί τόσο τα διεθνή δικαστήρια 12 όσο και τα εθνικά 13 αλλά και άλλες εθνικές ανεξάρτητες αρχές 14. Οι αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις τους έχουν δικαιώσει τους πολίτες που προσέφυγαν σ' αυτές, γεγονός που σηµαίνει, ότι εάν η Ελληνική Αστυνοµία επιµένει στον τρόπο εφαρµογής του προτύπου ΕΛΟΤ 743 που έχει υιοθετήσει, θα βρεθεί εκ νέου αντιµέτωπη µε αποφάσεις δικαστηρίων που θα δικαιώνουν τους πολίτες, πράγµα που δεν είναι παραγωγικό για την χρηστή και αποτελεσµατική διοίκηση. Πέραν του νοµικού προβλήµατος της εφαρµογής του προτύπου ΕΛΟΤ 743 µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από την 401/2011 γνωµοδότηση του ΝΣΚ, δηµιουργούνται και πρακτικά προβλήµατα εφαρµογής της, όπως καχυποψία αλλοδαπών αρχών στην αντιµετώπιση διπλών αναγραφών, τη διαρκή υποχρέωση των πολιτών να εξηγούν την περίπτωσή τους και, τελικά την πιθανότητα µη αποδοχής του ενός επωνύµου ως ισότιµου µε το άλλο από την τρίτη χώρα. 12 Πρβλ Πόρισµα ΣτΠ 2003, όπου η απόφαση C-168/91, του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 13 ΣτΕ 1189/ Απόφαση 85/2001 Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων. Σηµειώνεται, εδώ, ότι οι αποφάσεις της Αρχής είναι δεσµευτικές για την ιοίκηση παρόλο που η Ελληνική Αστυνοµία, δια της γνωµοδότησης του ΝΣΚ, αρνείται τη δέσµευση.

11 Συµπερασµατικά, καλείται η Ελληνική Αστυνοµία είτε να υιοθετήσει ως µόνη αναγραφή την λατινική απόδοση που έχει ήδη καθιερωθεί από προηγούµενα δηµόσια έγγραφα χωρίς καν την χρήση της διάζευξης "or" είτε να επιδιώξει αλλαγή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 στα δελτία αστυνοµικής ταυτότητας και τα διαβατήρια. Η πρώτη περίπτωση ίσως καθυστερεί την ενοποίηση του τρόπου αναγραφής των στοιχείων που πιθανόν αναζητεί η ΕΛΑΣ ωστόσο επιβάλλεται από την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των πολιτών προς τη ιοίκηση, οι οποίοι ήδη χρησιµοποιούν, ενδεχοµένως για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µια διαφοροποιηµένη εκδοχή των στοιχείων τους στη λατινική απόδοση, που µάλιστα µπορεί να έχει εγκρίνει η ίδια η ελληνική ιοίκηση µε τη χορήγηση παλαιότερου διαβατηρίου. Κατά γενικό κανόνα, κάθε απόφαση της ιοίκησης αφορά µελλοντικές πράξεις και στην περίπτωση των διαβατηρίων και των δελτίων ταυτότητας των ελλήνων πολιτών η αυστηρή εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 πρέπει να αφορά όσα διαβατήρια και ταυτότητες εκδίδονται για πρώτη φορά και για τις περιπτώσεις όπου οι κάτοχοί τους δεν µπορούν να επικαλεστούν προηγούµενο µακρόχρονο και εµπεδωµένο διαφορετικό τρόπο αναγραφής των στοιχείων τους σε άλλα δηµόσια έγγραφα. Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι χρειάζεται αναθεώρηση του ίδιου του προτύπου ΕΛΟΤ 743 ώστε να αντιµετωπιστούν καταστάσεις µεταγραφής φθόγγων του ελληνικού αλφαβήτου που στη λατινική γραφή τους σχηµατίζουν ονόµατα αδύνατον να προφερθούν ή να γίνουν εύκολα κατανοητά από αλλοδαπές αρχές. Καλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη

12 Γνωστοποίηση (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003): Υπουργό ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Κ. Νικόλαο ένδια Π. Κανελλοπούλου Αθήνα Κοινοποίηση: Υπουργείο ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοίας Κλάδος Ασφάλειας ιεύθυνση ιαβατηρίων Χίου Καισαριανή Υπουργείο ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Κλάδος Ασφάλειας ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 4 ο Τµήµα Ταυτοτήτων & Αρχείων/Β Π. Κανελλοπούλου Αθήνα Πληροφορίες: Γιάννης Μόσχος

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων".

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ο Ο.Π.Υ.Κ.Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου; O O.Π.Y.K.E είναι οργανισμός υποστήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α.Π.: Φ131360/886/15 & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τµήµα Αστικής & ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Κ.Ε.Ι.)

Α. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Κ.Ε.Ι.) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα θέσης εργασίας

Περίγραμμα θέσης εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών Τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΧΟΡΡΕ-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΔΑ: 4ΑΛΧΟΡΡΕ-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 399 / 2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γ Τμήμα (Συνεδρίαση της 29.11.2010) Σύνθεση: Πρόεδρος: Ιωάννης Σακελλαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05 ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ. ΙΑ ΙΠΥ /ΤΣΠΕΑ φ.15/οικ.13033

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ. ΙΑ ΙΠΥ /ΤΣΠΕΑ φ.15/οικ.13033 Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ. ΙΑ ΙΠΥ /ΤΣΠΕΑ φ.15/οικ.13033 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β Πληρ: Ουρανία Τζούτη Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς έχουν ως εξής:

ΠΟΡΙΣΜΑ. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς έχουν ως εξής: Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3528/04-05-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα