ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ"

Transcript

1 ICS: ; ΔΛΟΣ 562 Έθδνζε 2 ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ Να απνθαζηζηεί αλ ην Παξάξηεκα Β ζα είλαη ην Διιελναγγιηθφ νξνιφγην θαη επξεηήξην (βιέπε ηέινο) ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξνινγηθή εξγαζία Δλαξκόληζε ελλνηώλ θαη όξωλ Terminology work Harmonization of concepts and terms Κιάζε ηηκνιφγεζεο: 13 ΔΛΟΣ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Α.Δ. ΑΥΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΖΝΑ

2 Πξόινγνο Σν παξφλ Διιεληθφ Πξφηππν απνηειεί ειιεληθή έθδνζε ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ ISO 860:2007, ηξνπνπνηεκέλνπ έηζη ψζηε λα θαιχπηεη θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα, θαη πεξηιακβάλεη, ζηα ειιεληθά, φξνπο θαη νξηζκνχο ηεο ελαξκφληζεο ελλνηψλ θαη φξσλ ζηελ νξνινγηθή εξγαζία. Σν παξφλ Διιεληθφ Πξφηππν επηκειήζεθε ε Σερληθή Δπηηξνπή ΔΛΟΣ/ΣΔ21 «Σερληθή Οξνινγία» ηε γξακκαηεία ηεο νπνίαο έρεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο. 2

3 Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Αληηθείκελν Σππνπνηεηηθέο Παξαπνκπέο Όξνη θαη νξηζκνί Δλαξκφληζε ελλνηψλ ελαξκφληζε ζπζηεκάησλ ελλνηψλ ελαξκφληζε νξηζκψλ ελαξκφληζε φξσλ ηζνδπλακία Δλαξκφληζε ελλνηψλ θαη ζπζηεκάησλ ελλνηψλ Παξαιιαγή έλλνηαο Γεληθά Μειέηε εθηθηφηεηαο Πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε Αλάιπζε ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ Οκνηφηεηα κεηαμχ ελλνηψλ Γηαδηθαζία ελαξκφληζεο Δπηινγή ελλνηψλ χγθξηζε ζπζηεκάησλ ελλνηψλ πληήξεζε ελαξκνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο ελλνηψλ Δλαξκφληζε κεκνλσκέλσλ ελλνηψλ Δλαξκφληζε ζπζηεκάησλ ελλνηψλ Δλαξκφληζε νξηζκψλ ελλνηψλ Δλαξκφληζε φξσλ Γεληθά Δπηινγή φξνπ Γεκηνπξγία φξσλ ζε ζεκαηηθά πεδία φπνπ ππάξρεη παξάδνζε ζπζηεκαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ φξσλ Δλαξκφληζε φξσλ ζε ζεκαηηθά πεδία φπνπ έρεη θαζηεξσζεί δηεζλήο ζπλεξγαζία ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ Αληηθαηάζηαζε θαζηεξσκέλσλ φξσλ Όξνη πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ κεηάθξαζε ζηνηρείσλ ηνπ φξνπ απφ μελφγισζζν φξν Όξνη πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ρξήζε παλνκνηφηππσλ ή παξφκνησλ κνξθψλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο Καζηέξσζε ηζνδπλάκσλ, ζπλσλχκσλ θαη παξαιιαγψλ φξνπ Καζηέξσζε ηζνδπλακίαο

4 6.3.3 Καζηέξσζε ζπλσλπκίαο θαη νηνλεί ζπλσλπκίαο ζε κηα γιψζζα Καζηέξσζε παξαιιαγήο φξνπ ζηελ ίδηα γιψζζα ρεδηαζκφο νξνινγίνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α (Πιεξνθνξηαθφ) Γηεξγαζία ελαξκφληζεο ελλνηψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β (Πιεξνθνξηαθφ) Αιθαβεηηθφ επξεηήξην φξσλ θαη ζεκάησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ (Πιεξνθνξηαθφ) Διιελν-αγγιν-γαιιηθφ γισζζάξην φξσλ Βηβιηνγξαθία

5 Δηζαγωγή 0.1 Δπηζθόπεζε Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ην ζπληνληζκφ ησλ νξνινγίσλ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο, είλαη αλαπφθεπθην λα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα επηθάιπςεο θαη αζπλέπεηαο κεηαμχ ηνπο, επεηδή ηα ηεθκήξηα θαη νη πνιηηηθέο παξάγνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη νη παξαπιαλεηηθέο νκνηφηεηεο ζε επίπεδν θαηαζήκαλζεο εγείξνπλ εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία. Οη έλλνηεο θαη νη φξνη αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα θαη γισζζηθή θνηλφηεηα, αλάινγα κε ηνπο εθάζηνηε επαγγεικαηηθνχο, ηερληθνχο, επηζηεκνληθνχο, θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, γισζζηθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο. Ζ ελαξκφληζε επνκέλσο απνηειεί δεηνχκελν δηφηη - νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ δελ γίλνληαη θαη αλάγθελ εκθαλείο ζε επίπεδν θαηαζήκαλζεο - ε νκνηφηεηα ζε επίπεδν θαηαζήκαλζεο δελ ζεκαίλεη θαη αλάγθελ φηη ηαπηίδνληαη νη έλλνηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θαηαζεκάλζεηο - εκθαλίδνληαη ζθάικαηα φηαλ κία έλλνηα θαηαζεκαίλεηαη απφ δχν ζπλψλπκα ηα νπνία εθ παξαδξνκήο ζεσξνχληαη θαηαζεκάλζεηο δχν δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ελαξκφληζε αξρίδεη απφ ην επίπεδν ηεο έλλνηαο θαη ζπλερίδεηαη ζην επίπεδν ηνπ φξνπ. Ζ δηεξγαζία απηή απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηππνπνίεζεο. 0.2 πκβάζεηο θαη ζπκβνιηζκνί ην παξφλ Πξφηππν ρξεζηκνπνηνχληαη δελδξνδηαγξάκκαηα γηα ηελ παξάζηαζε εηδνγνληθψλ ζρέζεσλ ελλνηψλ. Δπίζεο, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Πξνηχπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο ζπκβάζεηο: νη έλλνηεο ελδεηθλχνληαη κε εηζαγσγηθά («..») νη θαηαζεκάλζεηο (φξνη, νλφκαηα ή ζχκβνια) γξάθνληαη κε ραξαθηήξεο εληνλόηππνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ππνγξακκίδνληαη νη άιθα-2 θσδηθνί γιψζζψλ γξάθνληαη κε ραξαθηήξεο, πεδνχο, ενηονόησποσς και πλαγιόησποσς νη θσδηθνί ρσξψλ γξάθνληαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ ηα παξαδείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαίζην. 5

6 (Κελή ζειίδα) 6

7 Οξνινγηθή εξγαζία Δλαξκόληζε ελλνηώλ θαη όξωλ 1 Αληηθείκελν Σν παξφλ Διιεληθφ Πξφηππν πξνδηαγξάθεη κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ελαξκφληζεο ελλνηψλ, ζπζηεκάησλ ελλνηψλ, νξηζκψλ θαη φξσλ. Σν παξφλ Διιεληθφ Πξφηππν έρεη εθαξκνγή ζηελ αλάπηπμε ελαξκνληζκέλσλ νξνινγίσλ, ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν, ζε κνλφγισζζν ή πνιχγισζζν ζπγθείκελν. 2 Σππνπνηεηηθέο Παξαπνκπέο Σν παξφλ Διιεληθφ Πξφηππν ελζσκαηψλεη, κε ρξνλνινγεκέλεο ή κε ρξνλνινγεκέλεο παξαπνκπέο, δηαηάμεηο απφ άιιεο δεκνζηεχζεηο. Απηέο νη ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο αλαθέξνληαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ θεηκέλνπ ελψ νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν. Όζνλ αθνξά ηηο ρξνλνινγεκέλεο παξαπνκπέο, κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ έρνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ Διιεληθφ Πξφηππν κφλν φηαλ ελζσκαησζνχλ ζ απηφ θαηφπηλ ηξνπνπνίεζεο ή αλαζεψξεζήο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηηο κε ρξνλνινγεκέλεο παξαπνκπέο εθαξκφδεηαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηεο ζρεηηθήο δεκνζίεπζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ). ΔΛΟΣ 561-1:2006, Οξνινγηθή εξγαζία Λεμηιφγην Μέξνο 1: Θεσξία θαη εθαξκνγή ΔΛΟΣ 561-2:2007, Οξνινγηθή εξγαζία Λεμηιφγην Μέξνο 2: Πιεξνθνξηθέο εθαξκνγέο ΔΛΟΣ 402:2009, Οξνινγηθή εξγαζία Αξρέο θαη κέζνδνη ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ISO 10241:1992, International terminology standards Preparation and layout 3 Όξνη θαη νξηζκνί ην πιαίζην ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ, εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη νη νξηζκνί ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ θαζψο θαη νη αθφινπζνη 3.1 ελαξκόληζε ελλνηώλ εξγαζία γηα ηελ θαζηέξσζε αληηζηνηρίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο ή αιιεινεπηθαιχπηνληαη θαη έρνπλ επαγγεικαηηθέο, ηερληθέο, επηζηεκνληθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο ή άιιεο δηαθνξέο θαη ε νπνία απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ή ζηε κείσζε ησλ κεηαμχ ηνπο επνπζησδψλ δηαθνξψλ ΖΜΔΗΩΖ θνπφο ηεο ελαξκφληζεο ελλνηψλ είλαη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. 3.2 ελαξκόληζε ζπζηεκάηωλ ελλνηώλ εξγαζία γηα ηελ θαζηέξσζε αληηζηνηρίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο ή αιιεινεπηθαιχπηνληαη θαη έρνπλ επαγγεικαηηθέο, ηερληθέο, επηζηεκνληθέο, θνηλσληθέο, 7

8 νηθνλνκηθέο, γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο ή άιιεο δηαθνξέο θαη ε νπνία απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ή ζηε κείσζε ησλ κεηαμχ ηνπο επνπζησδψλ δηαθνξψλ ΖΜΔΗΩΖ θνπφο ηεο ελαξκφληζεο ζπζηεκάησλ ελλνηψλ είλαη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. 3.3 ελαξκόληζε νξηζκώλ εξγαζία γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο ελαξκνληζκέλεο έλλνηαο κε εληαηηθφ νξηζκφ πνπ θαηνπηξίδεη ηε ζέζε ηεο έλλνηαο ζην ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα ελλνηψλ 3.4 ελαξκόληζε όξωλ εξγαζία γηα ηελ επηινγή ιεθηηθψλ θαηαζεκάλζεσλ κηαο ελαξκνληζκέλεο έλλνηαο, ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ή ζηελ ίδηα γιψζζα ΖΜΔΗΩΖ Οη ελαξκνληζκέλνη φξνη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ είλαη ηζνδχλακνη φξνη, ελψ νη ελαξκνληζκέλνη φξνη ζηελ ίδηα γιψζζα είλαη ζπλψλπκα ή παξαιιαγέο φξνπ. 3.5 ηζνδπλακία ζρέζε κεηαμχ θαηαζεκάλζεσλ πνπ παξηζηάλνπλ ηελ ίδηα έλλνηα ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο [ΔΛΟΣ 561-1:2006, νξηζκφο ] 4 Δλαξκόληζε ελλνηώλ θαη ζπζηεκάηωλ ελλνηώλ 4.1 Παξαιιαγή έλλνηαο Γεληθά Γεδνκέλνπ φηη νη έλλνηεο κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ ειαθξά εμ αηηίαο δηαθνξψλ ζην επαγγεικαηηθφ, ηερληθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, γισζζηθφ, πνιηηηζκηθφ ή άιιν πεξηβάιινλ, ε ελαξκφληζε ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ ή ζπζηεκάησλ ελλνηψλ ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο ακθηζεκίαο θαη ηεο παξαλφεζεο ζηελ επηθνηλσλία. ην Παξάδεηγκα 1 εκθαίλνληαη κεξηθέο πεξηπηψζεηο παξαιιαγήο έλλνηαο Παξάδεηγκα 1 Παξαιιαγή έλλνηαο ιόγω δηαθνξώλ ζην επαγγεικαηηθό, επηζηεκνληθό, πνιηηηζκηθό ή θνηλωληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ Γηαθνξέο επαγγεικαηηθέο επηζηεκνληθέο πνιηηηζκηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο Παξάδεηγκα νη έλλνηεο «πηπρίν» θαη «δίπισκα» ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο δελ ηαπηίδνληαη αιιά είλαη αξθεηά θνληά (παξαπιήζηεο), ψζηε λα ζεσξεζνχλ (ζεσξνχληαη) ηζνδχλακνη ηίηινη ζπνπδψλ ε «ιέμε» ζην πεδίν ηεο γισζζνινγίαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο γισζζνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηνπο επξσπαίνπο ε έλλνηα «Βφξεηα Ακεξηθή» πεξηιακβάλεη ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά, ελψ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ, «Βφξεηα Ακεξηθή» είλαη ε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Καλαδά, ηηο ΖΠΑ θαη ην Μεμηθφ ε έλλνηα «ειάρηζην απνδεθηφ βησηηθφ επίπεδν» κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθφ πιάηνο ζηελ πεξίπησζε ησλ βηνκεραληθά αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 8

9 4.2 Μειέηε εθηθηόηεηαο Πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε Πξηλ μεθηλήζεη κηα δηεξγαζία ελαξκφληζεο ελλνηψλ, εμεηάδνληαη νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ελλνηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε εθηθηφηεηα ηεο ελαξκφληζεο. Εεηήκαηα πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο είλαη: α) εάλ ηα πξνο ελαξκφληζε ζπζηήκαηα ελλνηψλ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ζεκαηηθφ πεδίν, β) ζε πνην βαζκφ απηά πεξηέρνπλ ηηο ίδηεο έλλνηεο θαη, γ) εθφζνλ ηα πεξηερφκελά ηνπο αιιεινεπηθαιχπηνληαη, εάλ ην έξγν ηεο ελαξκφληζεο πξέπεη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηελ πεξηνρή ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ή πξνο φιεο ηηο έλλνηέο ηνπο (βιέπε παξάξηεκα Α) Αλάιπζε ηνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ Ζ δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο απμάλεηαη εάλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: α) έλα ππνζχλνιν ηνπ νξνινγίνπ ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ έρεη ήδε ελαξκνληζηεί β) ην ζεκαηηθφ πεδίν είλαη εδξαησκέλν θαη ζρεηηθά ζηαζεξφ γ) ζην ζεκαηηθφ πεδίν ππάξρεη παξάδνζε ηππνπνίεζεο Οκνηόηεηα κεηαμύ ελλνηώλ Όηαλ πξφθεηηαη λα ελαξκνληζηνχλ έλλνηεο θαη ζπζηήκαηα ελλνηψλ είηε ζε κία γιψζζα (ελδνγισζζηθά) είηε κεηαμχ γισζζψλ (δηαγισζζηθά), πξνεγείηαη ε πξνθαηαξθηηθή ζχγθξηζε θάπνησλ πξνο ελαξκφληζε ελλνηψλθιεηδηψλ απφ θάζε ζχζηεκα ελλνηψλ. Ζ αλάιπζε απηή πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη: α) πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηψλ απηψλ είλαη θνηλά ζε φια ηα ζπζηήκαηα ελλνηψλ 1) ελδνγισζζηθά 2) δηαγισζζηθά β) πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηψλ απηψλ δηαθέξνπλ απφ ην έλα ζχζηεκα ελλνηψλ ζην άιιν 1) ελδνγισζζηθά 2) δηαγισζζηθά γ) πνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη νπζηψδε γηα θαζεκηά έλλνηα-θιεηδί. Ζ δπλαηφηεηα επηηπρνχο ελαξκφληζεο ελλνηψλ απμάλεηαη εάλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: νη έλλνηεο ζρεηίδνληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά είλαη ίδηα ή παξφκνηα θαη αληαλαθινχλ αλάινγε πξννπηηθή κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ, ηερληθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, γισζζηθφ, πνιηηηζκηθφ ή άιιν πεξηβάιινλ είλαη δπλαηφλ λα θαζηεξσζεί αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο έλλνηεο-θιεηδηά ζε θάζε έλα ζχζηεκα ελλνηψλ. 1 1 Δδψ απνδίδεηαη ν αγγιηθφο φξνο feasibility study, πνπ ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη θαηά θαλφλα σο μελέηη ζκοπιμόηηηαρ. 9

10 4.3 Γηαδηθαζία ελαξκόληζεο Δπηινγή ελλνηώλ Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ελαξκφληζεο πξνζδηνξίδεη ηηο έλλνηεο θαη ηα ζπζηήκαηα ελλνηψλ πξνο ελαξκφληζε ύγθξηζε ζπζηεκάηωλ ελλνηώλ Πξέπεη λα εμεηάδνληαη φια ηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα ελλνηψλ. Ηδαληθά, ζα παξαρζεί έλα λέν ζχλνιν ζπζηεκάησλ ελλνηψλ πνπ ζα πεξηέρεη φιν ην πιηθφ απφ φιεο ηηο πξνο ελαξκφληζε πεγέο. Δλ ηνχηνηο, κπνξεί λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο σο πξνο ηα θξηηήξηα ππνδηαίξεζεο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αλάγθε ρσξηζηψλ απεηθνλίζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξηζηεί ην ζεκείν απφθιηζεο. Καηά ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ελλνηψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: α) ν αξηζκφο ησλ ελλνηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη β) νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ γ) ην βάζνο ηεο δφκεζεο δ) ηα θξηηήξηα ππνδηαίξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ελλνηψλ πληήξεζε ελαξκνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο ελλνηώλ Αθνχ ζπγθξνηεζεί φιν ην ζρεηηθφ πιηθφ ζε έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ ελλνηψλ γηα ην ζπλνιηθφ έιεγρν, είλαη αλαγθαίν λα απνθαζηζηεί εάλ ζα δηαηεξεζεί κε ηε κνξθή απηή γηα ιφγνπο απεηθφληζεο, ή εάλ ζα δηαρσξηζηεί γηα επηκέξνπο εθαξκνγέο. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα δίλνληαη ηα ζπζηήκαηα ελλνηψλ ζηελ πιήξε κνξθή ηνπο, αθφκε θαη εάλ κέξνο ηνπο κφλν ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν θαη λα γίλεηαη δηάθξηζε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ πρ. κε εληνλφηππνπο ή πιαγηφηππνπο ραξαθηήξεο ησλ φξσλ. Αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ελαξκφληζεο, πξέπεη λα απνθαζηζηεί εάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελαξκφληζεο α) ζα δεκηνπξγεζεί έλα ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα ελλνηψλ ή β) θάζε έλα ζχζηεκα ελλνηψλ ζα πξνζαξκνζηεί έηζη ψζηε λα θαηνπηξίδεη ην απνηέιεζκα ηεο ελαξκφληζεο Δλαξκόληζε κεκνλωκέλωλ ελλνηώλ Γεληθά Ζ αλάιπζε ησλ ελλνηψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη φρη ησλ θαηαζεκάλζεψλ ηνπο. ηελ πξάμε, γηα θάζε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ελλνηψλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα αλαδεηνχληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο θαη κεξηθέο θνξέο ζηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε. Οη νξηζκνί πξέπεη λα αληινχληαη απφ αμηφπηζηεο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο δηαζέζηκεο εκπεηξνγλσζίαο ζην ζεκαηηθφ πεδίν. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ νξηζκψλ κηαο έλλνηαο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πνηεο ζπλζήθεο ηζρχνπλ απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο έσο Σαπηηδόκελεο έλλνηεο Γεληθά 10

11 Όηαλ νη έλλνηεο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ελλνηψλ ηαπηίδνληαη, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζπκπίπηνπλ, ηφηε δελ ππάξρεη αλάγθε ελαξκφληζεο, βιέπε παξάδεηγκα 2. Δλ ηνχηνηο, ε ελαξκφληζε φξσλ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε θαηαζήκαλζε ζε θάζε γιψζζα θαη λα θαζηεξσζεί ε δηαγισζζηθή ηζνδπλακία φξσλ θαη ε ελδνγισζζηθή ζπλσλπκία θαη πνηθηιφηεηα φξσλ Παξάδεηγκα 2 Σαπηηδόκελεο έλλνηεο Μηα έλλνηα ζε κνλφγισζζν ή δίγισζζν ζπγθείκελν γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη αλάγθε ελαξκφληζεο. Εναρμόνιζη ζε μία γλώζζα en proenzyme medical biochemistry 1 the precursor of an enzyme requiring proteolysis to render it active (source: Stedman s Medical Dictionary) 2 an inactive precursor of an enzyme that can be converted to the active enzyme by proteolysis (source: Dorland s Illustrated M.D.) 3 an inactive enzyme precursor that is converted to the active form of the enzyme by proteolitic cleavage (source: Singleton, P. & Sainsbury, D. (1996): Dictionary of microbiology and molecular biology, Chichester / Toronto, Wiley) ηνπο ηξείο παξαπάλσ νξηζκνχο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θπξίσο ραξαθηεξηζηηθά γηα λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα: Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ πεξηγξάθεη ην πξνέλδπκν σο πξφδξνκε νπζία (1) ή αλελεξγή πξφδξνκε νπζία ελφο ελδχκνπ (2,3) (precursor of an enzyme (1) / inactive precursor of an enzyme (2,3)) Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαζνξίδεη φηη απαηηείηαη πξσηετλφιπζε γηα λα ελεξγνπνηεζεί (1) ή φηη κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγφ έλδπκν κε πξσηετλφιπζε (2) ή πξσηετλνιπηηθή απνθνπή (3) (requiring proteolysis to render it active (1) / converted to the active enzyme by proteolysis (2)/ by proteolitic cleavage (3)) Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ κηθξψλ δηαθνξψλ πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ νξηζκψλ πξνθχπηεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο proenzyme είλαη ίδηα, ζπλεπψο δελ ππάξρεη αλάγθε ελαξκφληζεο ηεο έλλνηαο ζηα αγγιηθά. Εναρμόνιζη ανάμεζα ζε δύο γλώζζες el ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πιεξνθνξηθή ινγηζκηθφ πνπ ειέγρεη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο, φπσο εθρώξεζε πόξωλ, ρξνλνπξνγξακκαηηζκό, έιεγρν εηζόδνπ-εμόδνπ θαη δηαρείξηζε δεδνκέλωλ (ΔΛΟΣ :2008, φξνο ) en operating system computer science software that controls the execution of computer programs and may provide various services (Γηαδηθηπαθφ Λεμηθφ ηνπ Princeton University: ) Οη έλλνηεο πνπ νξίδνληαη κε ηνπο δχν νξηζκνχο ηαπηίδνληαη αθνχ: πξνγξάκκαηα = computer programs (εθφζνλ είκαζηε ζην ζεκαηηθφ πεδίν πιεξνθνξηθή ) θαη ππεξεζίεο (αφξηζηα) = various services Ζ θξάζε ηνπ ειιεληθνχ νξηζκνχ απφ ην «φπσο» θαη κεηά δελ απνηειεί νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό, εθφζνλ δελ εμαληιεί φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, αιιά πεξηιακβάλεη κεξηθέο απφ απηέο. ηελ νπζία δελ είλαη κέξνο ηνπ νξηζκνχ, αιιά απνηειεί «εκείσζε» Μεξηθώο επηθαιππηόκελεο έλλνηεο Γεληθά Δάλ νξηζκέλα απφ ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηψλ δηαθέξνπλ, ζα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην βάζνο θαη ζην πιάηνο θαζεκηάο έλλνηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κεξηθή επηθάιπςε ησλ ελλνηψλ. ηηο 11

12 πεξηπηψζεηο απηέο, νη εηδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα απφ ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο ηζρχεη: α) Οη δηαθνξέο είλαη κηθξέο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία έλλνηα. Μηθξέο δηαθνξέο νθείινληαη ζπρλά ζε δηαθνξέο ζην επαγγεικαηηθφ, ηερληθφ, επηζηεκνληθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, γισζζηθφ, πνιηηηζκηθφ ή άιιν πεξηβάιινλ. Δλδέρεηαη λα απαηηεζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε ζέζε ηεο έλλνηαο ζην ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα ελλνηψλ: ε έλλνηα πξέπεη λα νξίδεηαη κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο γιψζζεο, νπφηε κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνζαξκνζηνχλ ηα νπζηψδε θαη επνπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ή λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ νξηζκνχ θάπνηα επεμήγεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο (βιέπε παξάδεηγκα 3). β) Οη δηαθνξέο είλαη ζεκαληηθέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα δχν ή πεξηζζφηεξεο έλλνηεο. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεκηάο απφ ηηο έλλνηεο απηέο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ρσξηζηέο ζέζεηο ζην αληίζηνηρν ζχζηεκα ελλνηψλ (βιέπε παξάδεηγκα 4). 12

13 Παξάδεηγκα 3 Έλλνηεο ζε δίγιωζζζν πεξηβάιινλ κε επνπζηώδεηο δηαθνξέο Έλλνηεο ζε δίγισζζν πεξηβάιινλ πνπ έρνπλ επνπζηψδεηο δηαθνξέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή λα απαιεηθζνχλ γηα λα επηηεπρζεί ελαξκφληζε. ην ζεκαηηθφ πεδίν «ξχπαλζε ησλ πδάησλ» (water pollution) en "domestic wastewater" sewage wastewater storm water (sector) (pollution source) domestic wastewater industrial wastewater sanitary wastewater cooling wastewater rinsing wastewater industrial process wastewater el "νηθηαθά ιχκαηα" Απνρεηεπηηθά έξγα (ζχζηεκα) ρσξηζηηθφ ζχζηεκα (δίθηπν) παληνξξντθφ ζχζηεκα (εηζξνή) δίθηπν αθαζάξησλ (εηζξνή) δίθηπν νκβξίσλ αζηηθά ιχκαηα βηνκεραληθά ιχκαηα φκβξηα παξαζηηηθέο εηζξνέο αζηηθά ιχκαηα βηνκεραληθά ιχκαηα παξαζηηηθέο εηζξνέο Τπόκλεκα εηδνγνληθή ζρέζε ελλνηψλ ζπζρεηηθή ζρέζε ελλνηψλ νηθηαθά ιχκαηα δηεζήζεηο φκβξηα 13

14 εκείσζε: ην πην πάλσ ελλνηνδηάγξακκα βαζίζηεθε ζην εγρεηξίδην «ρεδηαζκφο αζηηθψλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο», ηνπ Καζεγεηή Γεκήηξε Κνπηζνγηάλλε, Δθδφζεηο ΔΜΠ, Αζήλα 1993, θαη άξα αληηζηνηρεί ζην ζεκαηηθφ πεδίν «απνρεηεπηηθά έξγα». Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αλάγθεο ηνπ ελ ιφγσ ζεκαηηθνχ πεδίνπ ζπλήζσο δελ απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εηδψλ ησλ αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ιπκάησλ. Γη απηφ θαη ζην ελλνηνδηάγξακκα ζεκεηψλεηαη κφλν ε πξνο δηεξεχλεζε έλλνηα «νηθηαθά ιχκαηα». Οξηζκνί γηα en "domestic wastewater": 1. Wastewater derived principally from dwellings, business buildings, institutions and the like. (Department of State, Florida: Wastewater Program, definition of Domestic Wastewater derived from definition of Domestic Wastewater Facilities, accessed May 14, 2009) 2. Any wastewater produced by ordinary living uses, including liquid waste containing animal or vegetable matter in suspension or solution, or the water-carried waste from the discharge of water closets, laundry tubs, washing machines, sinks, dishwashers, or other source of water-carried wastes of human origin. This definition includes wastewater from commercial, industrial or residential sources which is of a similar quality (constituents and strength) to that produced by these same ordinary living uses. (Department of Environmental Protection. State of Maine: Definitions used with the Subsurface Wastewater Discharge and UIC Programs, accessed May 14, 2009) 3. Effluent which contains constituents and characteristics similar to effluent from a residence and which does not contain COD, BOD or TSS in excess of the following concentrations: COD = 500 mg/l, BOD = 250 mg/l, TSS = 330 mg/l. (The University of New Mexico: Wastewater Program, Definitions, accessed May 14, 2009) 4. Wastewater containing human excrement and liquid household wastes. (Department of Public Health, Illinois Register: Adopted Amendments, Title 77: Public Health, Chapter I: Department of Public Health, Subchapter r: Water and Sewage, accessed May 14, 2009) 5. Wastewater or sewage from domestic households originating from toilets, urinals, kitchens, bathrooms, showers, baths, basins and laundries, such as from a dwelling, but excludes stormwater flows. (Ministry for the Environment, New Zealand: On-site Wastewater Systems, Appendix I, Definitions, accessed May 14, 2009) 6. Wastewater principally derived from households, business buildings, institutions, etc., which may or may not contain surface runoff, groundwater or storm water. (European Environment Agency, General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET), accessed May 14, 2009) Οξηζκνί γηα el "νηθηαθά ιχκαηα": 7. "Οηθηαθά ιχκαηα": ηα ιχκαηα απφ πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ αλζξψπηλν κεηαβνιηζκφ θαη ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Δπξσπατθή Έλσζε, Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων, accessed May 14, 2009) 8. "Οηθηαθά ιχκαηα": ηα ιχκαηα απφ νηθηζηηθέο κνλάδεο θαη ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη πξσηίζησο απφ ηνλ αλζξψπηλν κεηαβνιηζκφ θαη απφ νηθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (λεξφ απφ κπάλην, ηνπαιέηεο, καγείξεκα θηι). (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Έπεςνα για ηη Διασείπιζη Λςμάηων ζε Σηαθμούρ Επεξεπγαζίαρ, Μεθοδολογικό Σημείωμα, energy_environment_display_gr?opendocument&duid=356788ce84cc2b8bc b, accessed June 11, 2009) 14

15 Οξηζκνί γηα el "αζηηθά ιχκαηα" (ζρεηηδφκελε έλλνηα): 9. "Αζηηθά ιχκαηα": ηα νηθηαθά ιχκαηα ή ην κείγκα νηθηαθψλ κε βηνκεραληθά ιχκαηα ή/θαη φκβξηα χδαηα. (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) 10. Αζηηθά ιχκαηα ή αθάζαξηα είλαη ηα λεξά αλακεηγκέλα κε ζηεξεέο νπζίεο πνπ απνβάιινληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε πγηεηλήο απφ νηθηζηηθέο, εκπνξηθέο ή βηνκεραληθέο πεξηνρέο. (Γ. Κνπηζνγηάλλεο, 1993, Σσεδιαζμόρ αζηικών δικηύων αποσέηεςζηρ, Δθδφζεηο ΔΜΠ.) Ανάλσζη ταρακηηριζηικών: a) wastewater / effluent (water mixed with waste matter) / waterborne waste / water-carried waste / ιχκαηα (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) b) from dwellings, business buildings, institutions and the like / ordinary living uses / similar to that of residences / domestic households / households, business buildings, institutions, / απφ πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ππεξεζηψλ / απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο / νηθηζηηθέο κνλάδεο θαη ππεξεζίεο (1,2,3,5,6,7,8) c) discharge from WCs / human excrement / ιχκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν κεηαβνιηζκφ / λεξφ απφ ηνπαιέηεο / λεξά πνπ απνβάιινληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε πγηεηλήο (2,4,5,7,8,10) d) contains animal or vegetable matter in suspension or solution, / λεξά αλακεηγκέλα κε ζηεξεέο νπζίεο (2,10) e) discharge from laundry tubs, washing machines, dishwashers / liquid household wastes / kitchens and laundries / λεξφ απφ κπάλην, καγείξεκα (2,4,5,8) f) sewage / αθάζαξηα (5,10) g) contains any other source of water-carried waste of human origin (2) Απφ ηελ αλάιπζε θαίλεηαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξίζνπλ απηέο ηηο έλλνηεο δελ είλαη παλνκνηφηππα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα δειψλνπλ φηη ηα «νηθηαθά ιχκαηα» πξνέξρνληαη κφλν απφ θαηνηθίεο (5), ελψ άιια πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ιχκαηα απφ γξαθεία επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθά θηήξηα θαζψο θαη θηήξηα νξγαληζκψλ (1,2,3,6,7,8). Δπίζεο ζεκεηψλεηαη δηαθσλία σο πξνο ην αλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα φκβξηα (6: λαη, 5:φρη). Δπνκέλσο ην βάζνο θαη ην πιάηνο ησλ ελλνηψλ δελ ζπκπίπηνπλ. Κάπνηεο απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ (ππνζπλφισλ ηεο ξχπαλζεο πδάησλ), δειαδή ησλ απνρεηεπηηθψλ έξγσλ (νξηζκνί 4, 5, 10) θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ (νξηζκνί 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9). Παξ φια απηά, νη έλλνηεο είλαη ζηελά ζρεηηδφκελεο θαη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αιιειεπηθάιπςε ψζηε λα κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ κε πξνζαξκνγή ησλ νπζησδψλ θαη ησλ δηαθξηηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, θαηά ηελ ελαξκφληζε πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ (ππεξηαζζφκελε έλλνηα) θαη ησλ νηθηαθψλ (ππνηαζζφκελε έλλνηα) ιπκάησλ πνπ δελ είλαη ζαθήο ζηνλ νξηζκφ (9), δηάθξηζε ε νπνία κπνξεί λα κελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε θάπνηα ζεκαηηθά πεδία, αθνχ ειιείςεη εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ζχζηαζε ησλ νηθηαθψλ θαη ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ είλαη αλακελφκελν λα ζπκπίπηεη. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη ζε ζεκείσζε ηνπ νξηζκνχ. Ο οριζμός ηης εναρμονιζμένης έννοιας «οικιακά λύμαηα» είναι: en wastewater from households, business buildings or institutions NOTE 1 Includes wastewater from kitchens, bathrooms, WCs, laundries, washing machines, etc. ΝΟΣΔ 2 Unlike domestic wastewater, urban wastewater may also include wastewater from commercial and industrial buildings within the city limits. el ιχκαηα απφ θαηνηθίεο, γξαθεία επηρεηξήζεσλ θαη θηήξηα νξγαληζκψλ ΖΜΔΗΩΖ 1 Πεξηιακβάλνληαη ιχκαηα απφ θνπδίλεο, κπάληα, απνρσξεηήξηα, πιπληήξηα, θιπ. ΖΜΔΗΩΖ 2 ε αληίζεζε κε ηα νηθηαθά ιχκαηα, ηα αζηηθά ιχκαηα κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ιχκαηα απφ εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά θηήξηα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 15

16 Αλ ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ελαξκφληζεο είλαη λα ελαξκνληζηνχλ φιεο νη έλλνηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ελλνηψλ, ε δηαδηθαζία ζα επαλαιεθζεί γηα θάζε έλλνηα. Μεηά ηελ ελαξκφληζε φισλ ησλ ελλνηψλ, θαηαζθεπάδεηαη ην ελαξκνληζκέλν ελλνηνδηάγξακκα κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ ελλνηνινγηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ ίδησλ θξηηεξίσλ ππνδηαίξεζεο. Γηα πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ησλ ελλνηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη νη φξνη «ιχκαηα» θαη «πγξά απφβιεηα» δελ είλαη ζπλψλπκνη, θαζψο θάπνηεο θνξέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ φξνπ «ιχκαηα» είλαη ε απνκάθξπλζε κέζσ θάπνηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα ζην ζεκαηηθφ πεδίν ησλ απνρεηεπηηθψλ έξγσλ. [Βιέπε Λεμηθφ Ν. Διιεληθήο Γιψζζαο Γ. Μπακπηληψηε (Κέληξν Λεμηθνινγίαο ΔΠΔ, Αζήλα, 1998): «ηα αθάζαξηα λεξά θαη νηηδήπνηε άιιν απνκαθξχλεηαη κέζσ ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο».] Σν ίδην ραξαθηεξηζηηθφ (what goes down the drain) απαληάηαη θαη ζε θάπνηνπο, φρη πνιινχο, νξηζκνχο ηνπ φξνπ wastewater. Δπί πιένλ, ζην ζεκαηηθφ πεδίν ηεο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο «πγξά απφβιεηα», ελψ ζεσξείηαη φηη ν φξνο «ιχκαηα» παξαπέκπεη απνθιεηζηηθά ζε αζηηθά απφβιεηα. ηελ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ παξαδείγκαηνο ειήθζεζαλ ππφςε νη πην πάλσ δηεπθξηλίζεηο θαη δφζεθε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην ζεκαηηθφ πεδίν ησλ απνρεηεπηηθψλ έξγσλ. Έηζη ζεσξείηαη φηη αλ βηνκεραληθά πγξά απφβιεηα έρνπλ θαηαιήμεη ζε απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, απηά απνηεινχλ πιένλ ιχκαηα. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, έλα ελαξκνληζκέλν δηάγξακκα ζα έκνηαδε σο εμήο: Το εναρμονιζμένο εννοιοδιάγραμμα: αθάζαξηα χδαηα ππνλφκσλ sewage ιχκαηα wastewater φκβξηα storm water αζηηθά ιχκαηα urban wastewater βηνκεραληθά ιχκαηα industrial wastewater νηθηαθά ιχκαηα domestic wastewater λεξά ςχμεο cooling water λεξά έθπιπζεο rinsing water απφβιεηα βηνκεραληθήο δηεξγαζίαο industrial process wastewater Παξάδεηγκα 4 εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηωλ ελλνηώλ ζεκαίλεη όηη νη έλλνηεο δελ κπνξνύλ λα ελαξκνληζηνύλ κηθξνκεζαία επηρείξεζε ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξψλ Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο, ΔΟΜΜΔΥ 2 θαη ηε ζρεηηθή ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2003/361/EC 3, ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο είλαη:

17 κηα επηρείξεζε, ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο, έρεη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. ή εηήζην ζπλνιηθφ ηζνινγηζκφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. θαη πιεξεί ην θξηηήξην αλεμαξηεζίαο, δειαδή δελ αλήθεη, θαηά πνζνζηφ 25% ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζε κηα επηρείξεζε ή, απφ θνηλνχ, ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο νξηζκνχο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο. Χαρακηηριζηικά: αλεμάξηεηε επηρείξεζε ιηγφηεξνη απφ 250 εξγαδφκελνη εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. ή εηήζηνο ζπλνιηθφο ηζνινγηζκφο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. pequeña y mediana empresa ηελ Αξγεληηλή, απηή ε έλλνηα νξίδεηαη σο: empresa que tiene ventas hasta de 48 millones de pesos (en el comercio) (επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο έσο 48 εθαη. πέζνο (ζην εκπφξην)) (πεγή: Fundes. Entomo empresarial). Χαρακηηριζηικά: empresa (επηρείξεζε) ventas hasta por 48 milliones de pesos (εηήζηεο πσιήζεηο κέρξη θαη 48 εθαη. πέζνο, ~ 13,3 εθαη. επξψ) pequeña y mediana empresa ην Μεμηθφ, απηή ε έλλνηα νξίδεηαη σο: empresa que tiene un máximo de 250 empleados (επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί ην πνιχ 250 ππαιιήινπο) (πεγή: Secretaría de Economía). Χαρακηηριζηικά: empresa (επηρείξεζε) máximo 250 empleados (ιηγφηεξνη απφ 250 ππάιιεινη) small and medium-sized enterprise ηελ Μπνπξθίλα Φάζν, απηή ε έλλνηα νξίδεηαη σο: an enterprise that has fewer than 50 employees and has a turnover of up to 200 million CFA (επηρείξεζε πνπ έρεη ιηγφηεξνπο απφ 50 ππαιιήινπο θαη έρεη θχθιν εξγαζηψλ κέρξη θαη 200 εθαηνκκχξηα CFA) (πεγή: Growing micro and small enterprises in Low Developing Countries). Χαρακηηριζηικά: Enterprise Fewer than 50 employees (ιηγφηεξνη απφ 50 ππάιιεινη) Annual turnover of up to 200 million CFA (~ ) (εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ κέρξη θαη 200 εθαηνκκχξηα CFA) Σν πιάηνο ηεο έλλνηαο «κηθξνκεζαία επηρείξεζε» πνηθίιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζχκθσλα κε επαγγεικαηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο. Γεληθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ νξηζκφ απηήο ηεο έλλνηαο κπνξεί λα πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ ην έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην άιιν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα απηή δελ κπνξεί λα ελαξκνληζηεί ζην ζπγθείκελν ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά πεξηβάιινληα Έλλνηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα από δύν ζπζηήκαηα ελλνηώλ Όηαλ ζπγθξίλνληαη ζπζηήκαηα ελλνηψλ κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θφκβνη ελλνηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θαηαζήκαλζε ζηε κία απφ ηηο δχν γιψζζεο, ηδηαίηεξα ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ή θφκβνη φπνπ ε έλλνηα εληνπίδεηαη ζηε κία κφλν απφ ηηο πξνο ελαξκφληζε πεγέο θαη φρη ζηελ άιιε π.ρ. εάλ ε έλλνηα δελ έρεη πξαθηηθή ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο νκάδεο ησλ ηζαγελψλ ηνπ 17

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα