ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, η διαφοροποίησή τους από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και η εφαρµογή τους στα Τραπεζικά Ιδρύµατα Κωστοπούλου Γεωργία Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Μπέλλας Ιούνιος

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Λογιστική Τυποποίηση και Λογιστικά Σχέδια Έννοια και Τάσεις της Λογιστικής Τυποποίησης Σηµασία της Λογιστικής Τυποποίησης Η Επίδραση στην Εθνική Οικονοµία Η Επίδραση στην Ιδιωτική Οικονοµία Η Νοµοθετική Καθιέρωση και Ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ Η δοµή του Ε.Γ.Λ.Σ Ο ορισµός των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Ιστορική Αναδροµή Γενικές Αρχές ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Αρχή της ακριβοδίκαιης παρουσίασης Αρχή της Συνεχιζόµενης ραστηριότητας Αρχή εδουλευµένων Εσόδων-Εξόδων Αρχή της Αυτοτέλειας των χρήσεων Οµοιοµορφία των Οικονοµικών Καταστάσεων Σπουδαιότητα και ολότητα Συµψηφισµοί Συγκριτική Πληροφόρηση Όργανα Κατάρτισης των ΛΠ Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSC) Σώµα ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSB) Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (SAC) Επιτροπή ιερµηνειών ΠΧΠ Τρόπος έκδοσης των ΛΠ Πλαίσιο Κατάρτισης (Framework) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η µέχρι σήµερα εφαρµογή των ΛΠ στην Ελλάδα Ο βαθµός ετοιµότητας των εισηγµένων εταιριών στο Χ.Α. να µεταβούν στα.π.χ.π Οι σηµαντικότερες αλλαγές που έφεραν τα ΛΠ στα βιβλία των Επιχειρήσεων Οι επίδραση στη φορολογία Τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η εταιρική Νοµοθεσία Τα δέκα πιο συνηθισµένα σφάλµατα στην εφαρµογή των.λ.π Χρησιµοποίηση µη επικαιροποιηµένης έκδοσης των.λ.π Εσφαλµένος υπολογισµός ή / και χειρισµός της «υπεραξίας» Εσφαλµένος υπολογισµός αποσβέσεων Εσφαλµένες µεταβολές σε χαρτοφυλάκια χρεογράφων Ασυµφωνία ή πλασµατική συµφωνία λογαριασµού «Αποτελέσµατα εις νέον» Εσφαλµένος υπολογισµός ή και παρουσίαση των δικαιωµάτων µειοψηφίας Εσφαλµένος υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων Σφάλµατα κοστολόγησης Χρησιµοποίηση λογαριασµών «ευκολίας» για τακτοποίηση των διαφορών ιαφορετική αντιµετώπιση (αποτιµήσεις κ.λ.π.) από διαφορετικές εταιρείες του οµίλου. 41 2

3 2.7 Το µέλλον των ΛΠ- προτιµώµενο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η διαφοροποίησή τους µε το Γενικό ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο ΛΠ 1: «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» ΛΠ 2 «Αποθέµατα» ΛΠ 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών» ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη» ΛΠ 10 «Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού» Λ.Π 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις» ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» ΛΠ 14 «Οικονοµικές επιχειρήσεις κατά Τοµέα» ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» ΛΠ 17 «Μισθώσεις» ΛΠ 18 «Έσοδα» ΛΠ 19 και ΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων» ΛΠ 21 «Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος» ΛΠ 23 «Κόστος ανεισµού» ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» ΛΠ 29 «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων µε Υπερπληθωρισµό» ΛΠ 30 «Γνωστοποιήσεις στις Λογιστικές Καταστάσεις Τραπεζών» ΛΠ 31 «Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες» ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» ΛΠ 33 «Κέρδη ανά Μετοχή» ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» ΛΠ 37 «Προβλέψεις Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις & Ενδεχόµενες Απαιτήσεις» ΛΠ 38 «Άυλα στοιχεία του ενεργητικού» ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» ΛΠ 41 «Γεωργία» Τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και η Εφαρµογή τους στα Τραπεζικά Ιδρύµατα Σκοπός των ΠΧΠ στα Τραπεζικά Ιδρύµατα ΠΧΠ ΠΧΠ ΠΧΠ ΠΧΠ ΠΧΠ ΠΧΠ ΠΧΠ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.1 Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Ενεργητικό Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Εισόδηµα απάνες Αναπροσαρµογές ιατήρησης Κεφαλαίου Αναγνώριση στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων Καταχώρηση Στοιχείων Ενεργητικού Καταχώρηση Υποχρεώσεων..., Καταχώρηση Εσόδων Καταχώρηση Εξόδων Αποτίµηση Στοιχείων Οικονοµικών Καταστάσεων Ιστορικό Κόστος Τρέχον Κόστος Ρευστοποιήσιµη Αξία Παρούσα Αξία Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ΛΠ Κυριότερες Επιδράσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων µε την πρώτη εφαρµογή των ΛΠ Μελέτη Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτη της Ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton Μελέτη του Πανεπιστηµίου Πατρών Μελέτη Επιπτώσεων των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Οικονοµικές Καταστάσεις των Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σκοπός της µελέτης, µεθοδολογία και περιορισµοί Γενική Ανάλυση Συµπεράσµατα Σύγκριση των µελετών Τα βασικότερα κοινά σηµεία των µελετών Κυριότερες διαφορές µεταξύ των µελετών. 96 Συµπεράσµατα 98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ FOLLI FOLLIE. 100 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 116 ΠΗΓΕΣ

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις µέρες µας, η παγκοσµιοποίηση και το πλήρες άνοιγµα των εθνικών αγορών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την οµοιογενοποίηση των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης και των ισολογισµών των επιχειρήσεων για τον ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα τόσο σε εθνικό όσο και σε ιεθνές επίπεδο. Η κρίση που ταλανίζει αυτή τη περίοδο τις αγορές, καθώς επίσης και η έλλειψη εµπιστοσύνης των επενδυτών προς τις χρηµατιστηριακές αγορές, καθιστά αναγκαία την εφαρµογή οµοιόµορφων λογιστικών προτύπων. Η Ελλάδα επηρεάζεται από τις παραπάνω εξελίξεις και δεδοµένου ότι δεν δύναται να τις επηρεάσει, οφείλει να τις παρακολουθήσει. Αυτό σηµαίνει ότι το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο χαρακτηρίζεται ως απαρχαιωµένο και δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η καθιέρωση ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξασφαλίζει την απαιτούµενη διαφάνεια που χρειάζονται οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων ανά τον κόσµο. Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος MBA του τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Πατρών. Το θέµα της εργασίας είναι: «Η επίδρασή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις οικονοµικές καταστάσεις και στην αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων». Τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν µια καινοτοµία του λογιστικού συστήµατος, η επιτυχής υιοθέτησή τους από τις επιχειρήσεις θα αποτελέσει την αιχµή του δόρατος για την µελλοντική τους ανάπτυξη. Η τεράστια σηµασία των ιεθνών Λογιστικών προτύπων στις µέρες, το ενδιαφέρον της αγοράς και η προσωπική επιθυµία αποτέλεσαν κίνητρα για τη µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος. Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε ορισµένους ανθρώπους που ο καθένας µε τον δικό του τρόπο βοήθησαν καθοριστικά. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Αθανάσιο Μπέλλα που προσπάθησε να µου µεταδώσει τόσο την γνώση όσο και το πνεύµα για τη συνεχή επιστηµονική βελτίωση και εξέλιξη. Υπήρξε ο πρώτος καθηγητής µου λογιστικής κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών στο Πανεπιστήµιο Πατρών και µε τη διδασκαλία του µου κίνησε το ενδιαφέρον και την αγάπη για το συγκεκριµένο µάθηµα. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους συνεπιβλέποντες καθηγητές κ. Αντώνιο Γεωργόπουλο και κ. Κωνσταντίνο Συριόπουλο. Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη µνεία στον υποψήφιο διδάκτορα Κωνσταντίνο Παπαδάτο, για την συµπαράσταση του, τις πολύτιµες γνώσεις του, την άψογη επικοινωνία και την υποµονή του να µε συµβουλεύει σε όλα τα ζητήµατα εκπόνησης της εργασίας. Η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής χωρίς την καθοδήγηση τους δε θα ήταν εφικτή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για την αµέριστη ηθική και υλική συµπαράσταση. 5

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πληρότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τους αναλυτές εισηγµένων εταιριών, προκειµένου να προχωρήσουν σε συγκριτικές οικονοµικές εκτιµήσεις, αλλά και για τους επενδυτές οι οποίοι παρέχουν τα κεφάλαια τους για την ανάπτυξη των εταιριών. Η επάρκεια των πληροφοριών των εισηγµένων εταιριών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας όπου δρουν επενδυτές διαφορετικού χαρακτήρα, συµπεριφοράς, και επενδυτικού προσανατολισµού. Η εµπιστοσύνη των επενδυτών εξασφαλίζεται από την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησή τους για την πορεία της οικονοµικής µονάδας µε σκοπό τη διασφάλιση και αύξηση των κεφαλαίων τους. Η ανάπτυξη της διασυνοριακής επενδυτικής δραστηριότητας και η αποτελεσµατικότερη ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσµίως, περιορίζεται από την ύπαρξη σηµαντικών θεσµικών εµποδίων όπως οι διαφορές στα συστήµατα λογιστικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των εταιριών. Η ποσότητα και το περιεχόµενο των γνωστοποιούµενων πληροφοριών, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα αποθάρρυνσης της προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και παραπληροφόρησης. Οι διαφορές στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µεταξύ των αγορών µπορούν να αποτελέσουν αιτία αποθάρρυνσης των ιδιωτών επενδυτών µε αποτέλεσµα την καθίζηση της διασυνοριακής συναλλακτικής δραστηριότητας και της αναπτυξιακής δυναµικής των εταιριών, επιφέροντας συρρίκνωση των επενδύσεων. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενιαίων λογιστικών προτύπων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο που θα προσδώσει µεγαλύτερη συνοχή στις λογιστικές καταστάσεις, καθώς η σύνταξη τους θα στηρίζεται σ' ένα ενιαίο πλαίσιο προτύπων και διαδικασιών, µεταξύ των οποίων θα υπάρχει µια λογική συνέχεια και συνέπεια και θα αποφεύγονται οι αντιφάσεις και αντιθέσεις. Αυτό θα επηρεάσει θετικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 1 Τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν µια πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις σε διεθνή κλίµακα και είναι δηµιούργηµα της επιτακτικής ανάγκης της οικονοµικής κοινότητας για περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία για µια ενιαία αγορά κεφαλαίου. 2 1 Ηµερησία, «Έκρηξη κερδών για τις εισηγµένες», 16 Μαρτίου Βουτσά Νίκου, «Η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα αποδώσει διαφάνεια», Ηµερησία, 6

7 Η εφαρµογή των ΛΠ στην χώρα µας δηµιουργεί µια νέα οικονοµική πραγµατικότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις εισηγµένες και µη. Μέσα σ' αυτές τις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται το ζητούµενο για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι κατά πόσο θα κατορθώσουν να εφαρµόσουν και να ενσωµατώσουν στις λογιστικές τους διεργασίες τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασµό µε την ολοένα αυξανόµενη δυναµική των τραπεζών στα ελληνικά οικονοµικά δεδοµένα καθώς και την αυξανόµενη, σηµαντικότητα των ΛΠ, µας ώθησαν στο να εξετάσουµε πως µπορούν να εφαρµοστούν τα ΛΠ στα τραπεζικά ιδρύµατα. Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στην αναγκαιότητα της λογιστικής τυποποίησης, την καθιέρωση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, τον ορισµό και τη φύση των ΛΠ, δίνεται η χρονική διαδροµή τους από τη δηµιουργία µέχρι την εφαρµογή τους, τα όργανα κατάρτισης τους καθώς και οι βασικές αρχές τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η εφαρµογή των.λ.π. στην Ελλάδα, ο βαθµός ετοιµότητας των εισηγµένων εταιριών στο Χ.Α., αναφέρονται οι σπουδαιότερες αλλαγές που έγιναν στα βιβλία των εισηγµένων εταιριών, οι φορολογικές επιπτώσεις της υιοθέτησης των ΛΠ, τη διασύνδεση των ΛΠ µε τις διατάξεις της Εταιρικής Νοµοθεσίας και τα συνήθη σφάλµατα που γίνονται κατά την εφαρµογή των.λ.π, το µέλλον των ΛΠ, και η περιγραφή όλων των ΛΠ και η διαφοροποίησή τους µε το ΕΓΛΣ. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισµός, τα είδη, ο σκοπός, τα είδη, η καταχώρησή και η αποτίµησή των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Ακόµα αναφέρεται η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και οι κυριότερες επιδράσεις που επέφερε η εφαρµογή των ΛΠ στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Γίνεται επίσης αναφορά στο άρθρο για τη µελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο Πατρών από τους Αθανάσιο Μπέλλα, Τούντα Κανέλλο και Παπαδάτο Κωνσταντίνο. Τέλος, αναφέρεται και µια µελέτη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις επιδράσεις των ΛΠ στις οικονοµικές καταστάσεις. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1. Λογιστική Τυποποίηση και Λογιστικά Σχέδια 1.1 Έννοια και Τάσεις της Λογιστικής Τυποποίησης Η λογιστική είναι µία επιστήµη το τελικό προϊόν της οποίας είναι η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων όπως προκύπτουν από τις κάθε είδους συναλλαγές που έχει προβεί η οικονοµική µονάδα σε δεδοµένη χρονική στιγµή. Το σηµαντικότερο αντικείµενο της λογιστικής αποτελεί η παροχή πληροφοριών στους χρήστες για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, οι οποίοι αντλούν τις σχετικές πληροφορίες από τις οικονοµικές καταστάσεις που οι επιχειρήσεις συντάσσουν. Η σηµασία των πληροφοριών για τους λήπτες οικονοµικών αποφάσεων αποκτά µεγαλύτερη σπουδαιότητα, όταν µπορεί να είναι διαχρονικά συγκρίσιµη στα πλαίσια τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και µεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων της οικονοµίας. Για να επιτευχθεί συγκρισιµότητα των λογιστικών πληροφοριακών στοιχείων πρέπει οι εταιρίες να εφαρµόζουν τις ίδιες λογιστικές αρχές και µεθόδους. Είναι απαραίτητο, δηλαδή, να γίνεται τυποποίηση ολόκληρου του φάσµατος της λογιστικής διαδικασίας που να αποτυπώνει και να παρακολουθεί την επιχειρηµατική δράση της οικονοµικής µονάδας, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση οµοιογενών, αξιόπιστων και ορθών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε την περιουσιακή διάρθρωση τους, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και δραστηριότητα τους. Πριν από µερικά χρόνια, πριν την καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου µε το οποίο εισήχθη και επίσηµα η λογιστική τυποποίηση στη χώρα µας, υπήρχαν άπειρες λογιστικές διάλεκτοι, χωρίς όµως να υφίσταται µια ενιαία λογιστική γλώσσα, της οποίας η ανάγκη ύπαρξης, αναγνωριζόταν από τότε. Τις περισσότερες φορές παρατηρούνταν φαινόµενα όπου ισολογισµοί επιχειρήσεων που ανήκαν στον ίδιο κλάδο παρουσίαζαν σηµαντικές διαφορές εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου κατάρτισης τους. Αυτό συντελούσε στην ανυπαρξία διαχρονικής παρακολούθησης της ίδιας της εταιρείας καθώς επίσης, καθιστούσε αδύνατη τη διακλαδική σύγκριση. Με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη διαφορετικών λογιστικών πρακτικών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών που προέκυπταν οδηγηθήκαµε στην τωρινή εξέλιξη της λογιστικής. Παράγοντες που επηρέασαν τις διαφοροποιήσεις της λογιστικής ανάµεσα στις χώρες είναι: 8

9 α) ο βαθµός συγκέντρωσης κάθε οικονοµίας, β) η φύση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, γ) το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης, δ) ο ρυθµός της οικονοµικής ανάπτυξης. Στο δυτικό κόσµο δύο βασικά λογιστικά µοντέλα έχουν αναπτυχθεί: το γαλλογερµανικό και το αγγλοσαξονικό. Το γαλλογερµανικό µοντέλο πρωτοεµφανίστηκε στη Γαλλία το 17 αιώνα µε κρατική πρωτοβουλία και βρήκε ιδιαίτερη απήχηση στις χώρες όπου υπάρχει σηµαντική κρατική παρέµβαση στην οικονοµία όπως οι χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης. Το µοντέλο αποσκοπεί στην ρύθµιση της σχέσης του κράτους και των επιχειρήσεων συµβάλλοντας στον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης και στην εφαρµογή της αρχής της συντηρητικότητας για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων βασιζόµενο στο ιστορικό κόστος και τη χρήση αποσβέσεων. Το δεύτερο µοντέλο, το αγγλοσαξονικό, ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία τον 19 αιώνα. Αναπτύχθηκε κυρίως σε χώρες όπου η σχέση της επιχείρησης µε τους επενδυτές έχει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονοµία ενώ το κράτος δεν διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Το µοντέλο δηλαδή, εστιάζει στην συγκρισιµότητα, στη συνοχή, στην ορθή και εµπεριστατωµένη πληροφόρηση των ληπτών οικονοµικών αποφάσεων. Η Ελλάδα προέβη στη δηµιουργία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου το οποίο βασίζεται στο γαλλογερµανικό λογιστικό µοντέλο. Αντίθετα τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιδιώκουν να καλύπτουν τις ανάγκες των επενδυτών για χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση µε περισσότερη διαφάνεια. 1.2 Σηµασία της Λογιστικής Τυποποίησης Επίδραση στην Εθνική Οικονοµία Η λογιστική τυποποίηση έχει αντίκτυπο τόσο στην εθνική οικονοµία όσο και στην κοινωνική, οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική. Με την υλοποίηση της λογιστικής τυποποίησης σε εθνική κλίµακα επιτυγχάνεται: η παροχή αντικειµενικών, ορθών, και σαφώς καθορισµένων πληροφοριών στους λήπτες επιχειρηµατικών αποφάσεων προκειµένου να επιτευχθεί η ορθολογικότερη επένδυση των κεφαλαίων και η αύξηση της παραγωγικότητας. 9

10 ο καθορισµός κοινής ορολογίας και κοινής «λογιστικής γλώσσας» στον οικονοµικό κόσµο. ο ακριβής, οµοιογενής, αντικειµενικός και ορθός υπολογισµός των στοιχείων σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών µονάδων. η διενέργεια διαχειριστικών, φορολογικών, αγορανοµικών και τραπεζικών ελέγχων. η διευκόλυνση της κατάρτισης οικονοµικών αναλύσεων και µελετών τόσο σε κλαδικό όσο και σε διακλαδικό επίπεδο ή επίπεδο γενικότερης σηµασίας σε άλλους κλάδους της οικονοµίας Επίδραση στην Ιδιωτική Οικονοµία Η ευεργετική επίδραση της λογιστικής τυποποίησης στην ιδιωτική οικονοµία συνοψίζεται ως ακολούθως: το λογιστικό σχέδιο αποτελεί τον επιτελικό χάρτη πάνω στον οποίο βασίζεται η ορθολογική και επιστηµονική διεύθυνση του λογιστηρίου. διευκολύνεται η εφαρµογή των εκσυγχρονισµένων µεθόδων διεξαγωγής της λογιστικής εργασίας µε σύγχρονα µηχανολογιστικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, µε συνέπεια τη µείωση του λειτουργικού κόστους και τη παροχή πληροφοριών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. επιτυγχάνεται πλήρης και ορθή κοστολόγηση και προσδιορισµός των αναλυτικών αποτελεσµάτων της εταιρίας κατά τµήµα ή κατά δραστηριότητα. καθιερώνεται ενιαίος τύπος οικονοµικών καταστάσεων µε οµοιογενές περιεχόµενο που επιτρέπει: τη µελέτη και σύγκριση της επιχείρησης διαχρονικά, κλαδικά και διακλαδικά. την παροχή στις τράπεζες ορθών στοιχείων για την εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. την παροχή στις επαγγελµατικές οργανώσεις αντικειµενικών και οµοιογενών στοιχείων για τη σύναψη κλαδικών, συλλογικών συµβάσεων. 10

11 διευκολύνεται ο φορολογικός έλεγχος της επιχείρησης αφού καθίσταται ευχερέστερος και αντικειµενικότερος εξαιτίας της γνώσης του φορολογικού ελεγκτή για το περιεχόµενο του κάθε λογαριασµού και αφού ο τυποποιηµένος λογαριασµός εκµετάλλευσης παρέχει στοιχεία για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. Σχεδίου 2.1 Η Νοµοθετική Καθιέρωση και η Εφαρµογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) σαν θεσµός καθιερώθηκε µε το νόµο 1041/ (άρθρα 47, 48 και 49). Με αυτόν το νόµο, καθορίστηκε η έννοια και ο σκοπός του νέου θεσµού και οριοθετήθηκαν τα πλαίσια µέσα στα οποία έπρεπε να καθοριστούν τα περιεχόµενα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων. Με το προεδρικό διάταγµα 1123/1980 «περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», καθιερώνεται η 1 η Ιανουαρίου του 1982 ως ηµεροµηνία έναρξης της προαιρετικής εφαρµογής του, καθώς και το περιεχόµενο το οποίο περιλαµβάνει έξι µέρη. Κατόπιν, µε το άρθρο 7 του νόµου 1882/1990 έγινε υποχρεωτική καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από όλες τις εταιρίες που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή. 2.2 οµή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Αν θέλαµε να αναλύσουµε τη δοµή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου θα λέγαµε ότι ολόκληρη η ύλη του χωρίζεται στη γενική εισαγωγή και σε έξι µέρη αναλυτικά τα οποία επεξηγούνται ακολούθως: Στο πρώτο µέρος, περιλαµβάνονται οι βασικές αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και η ιάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασµών. Στο δεύτερο µέρος, αναλύεται η Γενική Λογιστική, δηλαδή όλες οι συναλλαγές και τα λογιστικά γεγονότα της οικονοµικής µονάδας. Στο τρίτο µέρος, αναλύονται οι Λογαριασµοί Τάξεως, που είναι λογαριασµοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιµες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που δηµιουργούν νοµικές δεσµεύσεις, χωρίς όµως να δηµιουργούν ποσοτική µεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας. 11

12 Στο τέταρτο µέρος, περιγράφονται και αναλύονται οι κανόνες και οι αρχές κατάρτισης και εµφάνισης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων: α) του ισολογισµού, β) των αποτελεσµάτων χρήσης, γ) του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, δ) του προσαρτήµατος και ε) του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης. Στο κεφάλαιο αριθµοδείκτες γίνεται αναφορά στη χρησιµότητα τους και στο εννοιολογικό τους πλαίσιο. Στο πέµπτο µέρος, περιγράφεται η Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης, δηλαδή η Λογιστική Κόστους, και αφορά τη διαδικασία προσδιορισµού του κόστους παραγωγής των προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή ανάληψης ορισµένων δραστηριοτήτων. Στο έκτο µέρος, περιλαµβάνεται το Παράρτηµα της Αναλυτικής Λογιστικής Εκµεταλλεύσεως που περιέχει τρία κεφάλαια: α) 1 ο κεφάλαιο: «Πρόγραµµα ράσεως», β) 2 ο κεφάλαιο: «Πρότυπη Κοστολόγηση» και γ) 3 ο κεφάλαιο: «Προϋπολογιστικός Έλεγχος». 3.1 Ο ορισµός των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Στην προσπάθεια µας να εξηγήσουµε µε απλοποιηµένο τρόπο τι είναι τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα λέγαµε ότι αποτελούν µια ενιαία δέσµη διεθνών λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας, τα οποία βοηθούν στην σύνταξη ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ως ακολούθως: Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, Κατάσταση µεταβολών Χρηµατοοικονοµικής θέσης Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 12

13 Εάν θέλαµε όµως να δώσουµε επίσηµο ορισµό θα βασιζόµαστε στο άρθρο 2 του κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Ιουλίου 2002 το οποίο αναφέρει: «Ως ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα νοούνται τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), τα ιεθνή Πρότυπα χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και οι συναφείς ερµηνείες (ερµηνείες της SIC- ΠΧΠ), οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερµηνειών καθώς και τα µελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερµηνείες που θα εκδώσει ή θα δηµοσιεύσει στο µέλλον ο Οργανισµός ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ο ΛΠ)». Ο βασικός σκοπός των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αναφέρεται στην παράγραφο 4 του κανονισµού 1606/2002: «Ο παρών κανονισµός ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά και βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε ισότιµη βάση για την εξεύρεση διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών πόρων τόσο στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές». Αποτέλεσµα της εφαρµογής του κανονισµού είναι η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, η προστασία του επενδυτικού κοινού και η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Συνοπτικά, θα λέγαµε ότι ένα υγιές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αντικατοπτρίζεται από µια οµαλή και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, που χαίρει διεθνούς αποδοχής µέσα από τα γενικά αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. Επιπλέον, πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στοχεύουν στην περιφρούρηση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών κεφαλαιαγορών. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί την σύγκλιση των προτύπων που χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, µε διάφορα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν παγκοσµίως για τις διασυνοριακές συναλλαγές ή την εισαγωγή σε χρηµατιστηριακή αγορά οπουδήποτε στον κόσµο. 3 Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ουσία της αποστολής των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η καθοριστική και ουσιαστική συµβολή τους σε µια πραγµατική και αµερόληπτη απεικόνιση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης κατά την εφαρµογή τους. 4 3 Πέττας Κωνσταντίνος, «Μια πρόκληση και µια ευκαιρία για τους Έλληνες Λογιστές» 4 Barth Mary, «International Accounting Standards and Accounting Quality», Stanford University 13

14 3.2 Ιστορική Αναδροµή Τον Ιούνιο του 1973 έγινε η πρώτη προσπάθεια κοινής σύγκλισης των οργανισµών λογιστικής της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Γερµανίας και του Μεξικό και είχε σαν αποτέλεσµα την ίδρυση της ιεθνούς Επιτροπής Προτύπων Λογιστικής (International Accounting Standards Committee). 5 Πρωταρχικός σκοπός ήταν η εκπόνηση προτύπων για τις χώρες που δεν διέθεταν. Το 1975 έχουµε την έκδοση του πρώτου ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου. Το 1977, οι διεθνείς επαγγελµατικές δραστηριότητες των οργανισµών λογιστικής, οργανώθηκαν κάτω από τη ιεθνή Οµοσπονδία των Λογιστών (International Financial Accounting Committee). To 1981, η ιεθνής Επιτροπή Προτύπων Λογιστικής (IASC) και η ιεθνής Οµοσπονδία των Λογιστών (IFAC) συµφώνησαν ότι η πρώτη θα είχε τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά στον καθορισµό των ιεθνών Προτύπων Λογιστικής και στην έκδοση των εγγράφων συζητήσεων. Παράλληλα, τα µέλη της δεύτερης εισχώρησαν στους κόλπους της IASC. Το 1989 η Ευρωπαϊκή Ένωση Λογιστικής υποστηρίζει τη διεθνή εναρµόνιση της λογιστικής και τη µεγαλύτερη ανάµειξη της IASC. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ξεκινά η προσπάθεια αναβάθµισης προτύπων και τυποποίησης. Το 1995 ξαναεµφανίστηκαν τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κατόπιν συµφωνίας ανάµεσα στην Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSC) και το ιεθνή Οργανισµό Προµηθειών Μετοχών (ΙΟSCO). Βασικός σκοπός της επιτροπής ήταν η δηµιουργία µιας δέσµης ενιαίων λογιστικών προτύπων κοινώς αποδεκτών από τη διεθνή κοινότητα. Από το 1995 µέχρι το 1998, η IASC ολοκλήρωσε το συµφωνηµένο αριθµό προτύπων σύµφωνα µε το πλάνο. Στην διακήρυξη της 30 ης Οκτωβρίου 1998 οι υπουργοί οικονοµικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών του G7 ζήτησαν από το IOSCO (international organization of securities commissions), την IAIS (international association of insurance supervisors) και την Basel committee να καταρτίσουν µια ανασκόπηση των προτύπων που έθεσε η ΙΑSC. 5 PricewaterhouseCoopers, International Financial Reporting Standard Setting,

15 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (23-24/3/2000) έκανε λόγο για την ανάγκη επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Επίσης, στις 13/6/2000 εκδόθηκε ανακοίνωση της επιτροπής µε τίτλο «Στρατηγική Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της ΕΕ: Μελλοντική Πορεία», µε την οποία ζήτησε να γίνει υποχρεωτικό για όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις εισηγµένες σε χρηµατιστήριο της ΕΕ να καταρτίζουν υποχρεωτικά ενοποιηµένες καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Κατόπιν, στις 17/7/2000 το Συµβούλιο Ecofin επικροτεί και υποστηρίζει την παραπάνω απόφαση ενώ τονίζει την σπουδαιότητα της συγκρισιµότητας και της διαφάνειας των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Έπειτα, το Μάρτιο του 2001 ανακοινώνεται η απόφαση ότι τα πρότυπα που θα εκδίδονται από το Σώµα ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSΒ) θα ονοµάζονται ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ενώ τα Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSC) κατά την περίοδο θα ονοµάζονται ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στις 19/7/2002, εκδίδεται ο Κανονισµός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου για τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό κανονισµό, ο οποίος διασαφηνίζει πολλά ζητήµατα γύρω από τη φύση των ΛΠ. Κάποιες διατάξεις του κανονισµού µιλούν για χρονικές δεσµεύσεις. Μερικές από αυτές είναι οι εξής: Στο άρθρο 4 του κανονισµού αναφέρεται: «Για κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους µέλους καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εάν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού τους, οι τίτλοι τους είναι δεκτοί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά οιουδήποτε κράτους µέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 σηµείο 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξίων.» 6 Σύµφωνα µε το άρθρο 9: «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 4 εφαρµόζονται µόνον για κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει την ή αµέσως µετά την 1 η Ιανουαρίου 2007, για τις εταιρείες: α) των οποίων µόνο οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγµένοι σε οργανωµένη αγορά οιουδήποτε κράτους µέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 σηµείο 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, ή 6 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων ,σελ. L 243/3 15

16 β) των οποίων οι τίτλοι είναι δεκτοί για απευθείας πώληση στο κοινό σε κράτος µη µέλος, και οι οποίοι, προς το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα από την αρχή ενός οικονοµικού έτους που έχει αρχίσει πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» 7 Στην παράγραφο 17 γίνεται ειδική µνεία για τα εξής: «Επιπλέον, είναι σηµαντικό να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να αναστέλλουν την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων µέχρι το 2007 όσον αφορά τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, τόσο στην κοινότητα όσο και σε οργανωµένη αγορά τρίτης χώρας, οι οποίες εφαρµόζουν ήδη µια άλλη δέσµη διεθνώς αποδεκτών προτύπων ως πρωτογενή βάση για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους, καθώς επίσης και για τις εταιρείες των οποίων οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο». Είναι ωστόσο καίριας σηµασίας και επιτακτικής ανάγκης να εφαρµοσθούν, το αργότερο µέχρι το 2007, τα ΛΠ ως ενιαία δέσµη ιεθνών Λογιστικών Προτύπων παγκοσµίως για όλες τις κοινοτικές εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο σε οργανωµένη αγορά της κοινότητας.» 8 Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον κανονισµό 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισµένων ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1606/2002. Ο Κανονισµός αυτός υιοθετεί τις ιερµηνείες που ενέκρινε η Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών (ΜΕ ). Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη ιερµηνεία 8, η οποία αναφέρεται στην «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ως Βασικό Λογιστικό Πλαίσιο». Η ΜΕ 8 αναφέρει ότι όταν τα ΛΠ εφαρµόζονται πλήρως για πρώτη φορά ως βασικό λογιστικό πλαίσιο, η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει και να παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της ως εάν αυτές είχαν πάντοτε καταρτιστεί σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις ιερµηνείες που ισχύουν κατά το χρόνο της πρώτης εφαρµογής. Η αναδροµική εφαρµογή τους απαιτείται στους περισσότερους τοµείς λογιστικής. 9 Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον κανονισµό 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισµένων ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1606/2002. Ο Κανονισµός αυτός υιοθετεί τις ιερµηνείες που ενέκρινε η Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών (ΜΕ ). Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη ιερµηνεία 8, η οποία αναφέρεται στην «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ως Βασικό Λογιστικό Πλαίσιο» Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 11/9/02,σελ. L243/4, 8 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 11/9/02, σελ. L 243/3, 9 Weissenberger: «Changing from German GAAP to IFRS or US GAAP: A Survey of German Companies», 10 Πρωτοψάλτης Γ. Νικόλαος, «Λογιστικές οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 16

17 Σύµφωνα µε την ΜΕ 8, στην περίπτωση που υιοθετούνται για πρώτη φορά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η εταιρεία πρέπει να συντάσσει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και διερµηνείες τη χρονική στιγµή της πρώτης εφαρµογής και απαιτεί αναδροµική ισχύ των κείµενων διατάξεων. Στις 19/6/2003 το Συµβούλιο των ΛΠ αποφάσισε να αντικαταστήσει την ΜΕ 8 µε το νέο ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των Προτύπων ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης». Σύµφωνα µε το ΠΧΠ 1, κάθε επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ΛΠ πρέπει να συµµορφώνεται µε καθένα από τα ΛΠ και µε κάθε µια από τις ιερµηνείες που ισχύουν κατά το χρόνο της πρώτης εφαρµογής, µε τη δυνατότητα να µπορεί µε ευελιξία να επιλέγει κάθε φορά µια ή περισσότερες εξαιρέσεις στην αναδροµική εφαρµογή των ΠΧΠ. Το ΠΧΠ 1 έχει αναδροµική ισχύ στους περισσότερους τοµείς της λογιστικής. Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον Κανονισµό 707/2004, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισµό 1725/2003 για την υιοθέτηση των ΛΠ. Κατόπιν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας µε την Αµερικάνικη Αρχή Εποπτείας των Αποταµιευτικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (Office of Thrift Supervision). Με την παραπάνω συµφωνία η Αµερικάνική Αρχή Εποπτείας των Αποταµιευτικών και Συνεταιριστικών Τραπεζών καθίσταται συµβαλλόµενο µέρος της αρχικής συµφωνίας του 1999 για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών µελών της ΕΕ και των ΗΠΑ. 11 Το 2006, το Σώµα ιεθνών Λογιστικών Προτύπων υπέγραψε Μνηµόνιο Συνεννόησης µε το αντίστοιχο Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ (FASB) µε απώτερο σκοπό τη σύγκλιση των δύο Πλαισίων Λογιστικών Προτύπων σε καίρια ζητήµατα. Στη συνέχεια, στις 24 Ιουλίου 2006, ανακοινώθηκε η απόφαση του Σώµατος ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ) να µην απαιτήσει την εφαρµογή των υπό ανάπτυξη νέων ΠΧΠ ή σηµαντικών τροποποιήσεων στα υφιστάµενα πρότυπα πριν από την 1 η Ιανουαρίου Η σηµαντικότητα αυτής της απόφασης κρίνεται εκ του αποτελέσµατος, εφόσον δίνεται χρόνος από τη µια στο Σώµα ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και στην Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων να εργαστούν µε χρονική άνεση και συνέπεια για την σύγκλιση, και από την άλλη, µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται τέσσερα χρόνια σταθερότητας για τις εταιρείες που υιοθέτησαν τα ΠΧΠ το Jermakowicz K. Eva, Sylwia Gornik-Tomaszewski, «Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded companies», 17

18 Στις 6 Ιουλίου 2007 έγινε η πρώτη έκθεση προς την ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της σχετικά µε τη σύγκλιση µεταξύ των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών τρίτων χωρών. 12 Ενώ στις 16 Νοεµβρίου 2007 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2007 της Επιτροπής της για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Στις 21 Νοεµβρίου 2007 δηµιουργήθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1358/2007 της Επιτροπής της για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Στις 27 Νοεµβρίου 2009 δηµιουργήθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης ορισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη ιερµηνεία 18 της Επιτροπής ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Ε ΠΧΠ). 15 Τέλος, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέχρι τη στιγµή που γράφεται αυτή η εργασία 16 στις 28 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα εξής: α) Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρµόδια να εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών θέµατα Λογιστικής Τυποποίησης, καθώς και την εναρµόνιση των Λογιστικών Προτύπων µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα διεθνή πρότυπα. 12 Ηµερησία Online, ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Προσαρµόζονται στα δεδοµένα της κρίσης, 13 [Επίσηµη Εφηµερίδα L 300 της ]. 14 [Επίσηµη Εφηµερίδα L 304 της ]. 15 www. taxheaven.gr, Tuesday March 02, :15 PM, 16 αναφέρονται οι πιο σηµαντικές εξελίξεις µε βάση τη πορεία των ΛΠ. 18

19 β) Η Ε.Λ.Τ.Ε., γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει ειδικά λογιστικά πρότυπα για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και τα οποία θα πρέπει ακολούθως να ενσωµατωθούν στο εθνικό δίκαιο, ενηµέρωσε πρόσφατα τις ελεγκτικές εταιρείες ότι το Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Ε.Λ.Τ.Ε. ότι προτίθεται να ξεκινήσει δηµόσια συζήτηση προκειµένου να καταγραφούν οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και να διαµορφωθούν ενιαίες θέσεις της χώρας µας στη διαδικασία επεξεργασίας του προτύπου που θα προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. γ) Προσφάτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο προτύπου µε την επωνυµία International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities και το οποίο βασίζεται στο πρότυπο International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Enterprises του Οργανισµού International Accounting Standards Board (IASB) Γενικές Αρχές ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα βασίζονται σε κάποιες γενικές παραδεκτά λογιστικές αρχές οι οποίες διασφαλίζουν την αντικειµενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία τους. Πιο αναλυτικά, οι αρχές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω Αρχή της ακριβοδίκαιης παρουσίασης Οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ΛΠ θα πρέπει να συµµορφώνονται απαραίτητα σε όλες τις αρχές των προτύπων και να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. η εφαρµογή τους θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική ούτος ώστε να µην παραποιούνται τα οικονοµικά δεδοµένα των εταιρειών προς παραπληροφόρηση των χρηστών των καταστάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση ενός προτύπου µπορεί να οδηγήσει σε στρεβλή πληροφόρηση. Αυτό µπορεί να αποφευχθεί κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις, όπου εκεί ερµηνεύονται και οι οικονοµικές επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές στην επιχείρηση. Έτσι κάθε παρέκκλιση από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα γίνεται µε την προϋπόθεση ότι θα εξηγείται ο λόγος που συµβαίνει αυτό. 17 Tuesday December 01, :27 AM 19

20 3.3.2 Αρχή της Συνεχιζόµενης ραστηριότητας Η Αρχή της Συνεχιζόµενης ραστηριότητας (going concern) τονίζει ότι η οικονοµική µονάδα θα πρέπει να παρουσιάζει συνεχιζόµενη δραστηριότητα, η οποία θα φαίνεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται να ρευστοποιήσει την επιχείρηση ή να παύσει τις εµπορικές συναλλαγές, οπότε το γεγονός αυτό γνωστοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις Αρχή εδουλευµένων Εσόδων-Εξόδων Με βάση την Αρχή των εδουλευµένων Εσόδων και Εξόδων, τα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται στη χρήση που αφορούν, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης ή πληρωµής τους. Έσοδα ή έξοδα προηγούµενων χρήσεων δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Συνεπώς κάθε χρήση θεωρείται ανεξάρτητη από την άλλη Αρχή της Αυτοτέλειας των χρήσεων Σύµφωνα µε την Αρχή των εδουλευµένων Εσόδων και Εξόδων κάθε χρήση θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες. Γίνεται ειδική µνεία, στην παράγραφο 26: «Οι συναλλαγές απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν πραγµατοποιούνται και απεικονίζονται κατά τις χρήσεις που αυτές αφορούν» Οµοιοµορφία των Οικονοµικών Καταστάσεων Η εµφάνιση και ταξινόµηση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να παραµένει η ίδια από χρήση σε χρήση, εκτός αν πραγµατοποιηθεί: µεταβολή στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της επιχειρηµατικής µονάδας. µεταβολή που απαιτείται από τα ΛΠ. 20

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

F A R M A E M WORK R K F O F R R T H T E P RE R PAR A A R T A I T ON A N A D

F A R M A E M WORK R K F O F R R T H T E P RE R PAR A A R T A I T ON A N A D ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΙΕΣΟΕΛ ΓΕΝΙΚΑ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

DPG NEWS DIGITAL MEDIA

DPG NEWS DIGITAL MEDIA DPG NEWS DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΚΑΙ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9206501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Συροπούλου Ελισάβετ Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης Παναγιώτης Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στρατηγική ιοικητική Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1.1 Γενικά Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΣΔΛΠ (International Accounting Standards Board) είναι ένα ανεξάρτητο και ιδιωτικώς χρηματοδοτούμενο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα.

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα. 1 I.F.R.S. Newsletter Περιεχόμενα IFRS 8 «Επιχειρηματικοί Τομείς» IFRIC 11 «IFRS 2 Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχείρησης του Ίδιου Ομίλου» IFRIC «Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε /01NT/B/07/11

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε /01NT/B/07/11 ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 62252/01NT/B/07/11 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121724899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2

ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2 ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-1 Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2 Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 34-1 ΓΕΝΙΚΑ Το Ίδρυµα της Επιτροπής ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASCF)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Της ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΧΡΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Της ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει 9.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 122/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα