ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ

2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Λογιστική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη συστηματική συλλογή και καταγραφή με επιστημονικό τρόπο των άπειρων λογιστικών-οικονομικών γεγονότων και την παροχή, μέσω των Οικονομικών Καταστάσεων, κοινωνικοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από τους οικονομικούς οργανισμούς και είναι απαραίτητες στις ενδιαφερόμενες ομάδες και φορείς για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σκοπός της Λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους για να λάβουν σχετικές αποφάσεις. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσα από τις Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες σήμερα, στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον συντάσσονται με βάση λογιστικές αρχές και πρότυπα είτε αυτά είναι εθνικά είτε διεθνή (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ώστε να γίνονται κατανοητές από τους χρήστες τους, να είναι αξιόπιστες, επαρκείς, σημαντικές και συγκρίσιμες.

4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Η λογιστική διαδικασία (λογιστικό κύκλωμα) διαρκεί ένα έτος - διαχειριστική χρήση- και οι εργασίες που γίνονται εντός αυτής χωρίζονται σε εργασίες στην αρχή της διαχειριστικής χρήσης, σε εργασίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης και εργασίες που γίνονται στο τέλος αυτής.

5 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ : Καταγραφή περιουσίας (κυρίως στην αρχή και το τέλος της διαχειριστικής χρήσης) κατά την οποία γίνεται λεπτομερής καταμέτρηση, αποτίμηση και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αναλυτικά (πρόκειται για την «απογραφή») και συνοπτικά παρουσιασμένα σε οικονομικά κατάσταση (πρόκειται για τον «Ισολογισμό») Παρακολούθηση των λογαριασμών. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης κάθε περιουσιακό στοιχείο και κάθε έξοδο και έσοδο της επιχείρησης παρακολουθείται ξεχωριστά και με ειδικό τρόπο, μέσα από ειδικά λογιστικά βιβλία, τα «καθολικά». Έτσι έχουμε άμεση αντίληψη των μεταβολών των στοιχείων για περαιτέρω εκτιμήσεις.

6 Έκδοση και λήψη παραστατικών. Καθημερινά εκδίδονται και λαμβάνονται παραστατικά, έγγραφα δηλαδή που πιστοποιούν τις οικονομικές συναλλαγές-λογιστικά γεγονότα. Παρακολούθηση και καταγραφή των συναλλαγών. Από τα παραστατικά γνωρίζουμε το είδος και τον αριθμό των συναλλαγών που έγιναν μέσα στη διαχειριστική χρήση. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία με ημερολογιακή σειρά και με ειδικό -λογιστικό τρόπο με βάση αρχές και κανόνες της λογιστικής. Σύνταξη ισοζυγίων και λοιπών καταστάσεων ελέγχου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται έλεγχος για την ορθή καταχώρηση-καταγραφή των συναλλαγών και συμφωνία για την ορθή μεταφορά των ποσών από το ένα λογιστικό βιβλίο στο άλλο με ειδικές καταστάσεις ελέγχου και συμφωνίας, τα ισοζύγια

7 Μισθοδοσία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα υπολογίζονται οι αμοιβές του προσωπικού, συντάσσονται οι μισθολογικές καταστάσεις, συντάσσονται και υποβάλλονται τα έντυπα τα σχετικά με τις κύριες και επικουρικές ασφαλίσεις των εργαζομένων στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία και καταχωρείται η μισθοδοσία στα λογιστικά βιβλία Εργασίες διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς το Δημόσιο. Υπολογίζονται και αποδίδονται προς το Δημόσιο φόροι και εισφορές που επιβάλλονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, συντάσσονται και υποβάλλονται δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προσωρινές και οριστικές δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) κ.ά.

8 Κοστολόγηση. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνονται λογιστικά και εξωλογιστικά οι προϋπολογισμοί και ο προσδιορισμός του κόστους για το αντικείμενο εκμετάλλευσης της επιχείρησης. Χρηματοοικονομικές εργασίες κατά τις οποίες παρακολουθούνται τα δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση ή χορηγούνται από αυτή, γίνεται ο υπολογισμός των τόκων, ο προσδιορισμός της αξίας των μεσιτειών, προμηθειών κ.λπ. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι το τελικό προϊόν της Λογιστικής παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή, προετοιμάζονται όλο το χρόνο ενώ συντάσσονται και παρουσιάζονται με βάση αρχές και κανόνες της λογιστικής τυποποίησης, στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. (τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιβάλλουν σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ενδιάμεσα της διαχειριστική χρήσης).

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις σχετίζονται με : την οικονομική θέση του οικονομικού οργανισμού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια) την αποδοτικότητα (έσοδα- έξοδα, κέρδη-ζημιές) τις εισφορές των ιδιοκτητών και τις διανομές προς αυτούς (διότι επιφέρουν μεταβολές στην οικονομική θέση της επιχείρησης τις Ταμειακές Ροές και τις αποφάσεις της διοίκησης

10 Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα), οι επιχειρήσεις που τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο της λογιστικής (χρέωση πίστωση) και από αυτές οι Α.Ε των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και δεν επιλέγουν να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, συντάσσουν τις εξής οικονομικές καταστάσεις: Ισολογισμό Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα (έκθεση με επεξηγηματικές σημειώσεις)

11 Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις που τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο της λογιστικής (χρέωση πίστωση) και από αυτές οι Α.Ε των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και από τις υπόλοιπες όσες επιλέγουν να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, συντάσσουν τις εξής οικονομικές καταστάσεις: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) Κατάσταση Ταμειακών Ροών Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Επεξηγηματικές Σημειώσεις (Προσάρτημα) Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης

12 Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ακολουθεί πίνακας περιουσιακής συγκρότησης επιχείρησης στον οποίο στο δεξιό σκέλος φαίνονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και στο αριστερό σκέλος φαίνονται τα ίδια και τα ξένα κεφάλαια που είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης στο φορέα και στους τρίτους (τα ποσά είναι σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Οικόπεδα Ίδια Κεφάλαια (προέλευση από φορέα) Κτίρια Κεφάλαιο Μηχανήματα Ξένα Κεφάλαια Έπιπλα & λ. εξοπλισμός Δάνεια από Τράπεζες Εμπορεύματα Προμηθευτές Πελάτες Γραμμάτια πληρωτέα Χρηματικά διαθέσιμα στο Ταμείο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού

13 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία εμφανίζονται συνοπτικά κατά είδος και αξία τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της επιχείρησης, σε ορισμένη χρονική στιγμή, αποτιμημένα με το ίδιο νόμισμα. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ονομάζεται το σύνολο των οικονομικών αγαθών-μέσων με τα οποία η επιχείρηση επιδιώκει να επιτύχει τους σκοπούς της και τα οποία αποτιμούνται σε χρηματικές μονάδες με αντικειμενικό τρόπο (αξιόπιστα). Ενεργητικό δηλαδή είναι τα μέσα δράσεως της επιχείρησης, που είναι δεκτικά χρηματικής αποτίμησης. Στοιχεία του Ενεργητικού είναι τα κτίρια, τα μηχανήματα, τα μετρητά διαθέσιμα, τα αποθέματα, οι απαιτήσεις από πελάτες κ.ά.

14 Τα στοιχεία του ενεργητικού από την άποψη του προορισμού τους, αν δηλαδή προορίζονται να ρευστοποιηθούν μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα, ομαδοποιούνται σε: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ είναι το σύνολο των αγαθών και των δικαιωμάτων που προορίζονται να παραμείνουν στην επιχείρηση για μακροχρόνια χρήση, με την ίδια περίπου μορφή ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα στοιχεία του Ενεργητικού των οποίων η χρησιμότητα για την επιχείρηση διαρκεί περισσότερο από μία διαχειριστική χρήση είναι δηλαδή βραδείας ρευστοποίησης ή αντικατάστασης π.χ. κτίρια, μηχανήματα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα

15 ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: α) Ενσώματα πάγια ή ενσώματες ακινητοποιήσεις. Πρόκειται για υλικά αγαθά, όπως κτίρια, μηχανήματα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός κτλ. β) Άϋλα πάγια ή ασώματες ακινητοποιήσεις. Είναι οικονομικά αγαθά τα οποία δεν έχουν υλική υπόσταση, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα, φήμη και πελατεια, πνευματική ιδιοκτησία, επωνυμία κτλ. τα οποία έχει αποκτήσει η επιχείρηση έναντι συγκεκριμένου τιμήματος. γ) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της επιχείρησης καθώς και για την επέκταση και αναδιορ- γάνωσή της, όπως έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης. Επειδή την εξυπηρετούν για μεγάλο διάστημα, δεν κρίνεται σκόπιμο να αποσβεστούν στη χρονιά που πραγ- ματοποιούνται.

16 δ) Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Είναι: Οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και Οι απαιτήσεις που η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσης, όπως χορηγήσεις στεγαστικών δανείων στο προσωπικό, εγγυήσεις στη ΔΕΗ, γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης κτλ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ είναι το σύνολο των αγαθών και των δικαιωμάτων που προορίζονται να αλλάζουν μορφή (ρευστοποιούνται ή ανασυνιστώνται) μία ή περισσότερες φορές στη λογιστική χρήση, είναι διαρκούς ροής από την οποία βγαίνει θετική ή αρνητική απόδοση (πχ αποθέματα, απαιτήσεις) καθώς και πάσης φύσεως ρευστά χρηματικά διαθέσιμα.

17 ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε: α) Αποθέματα υλικών αξιών, όπως εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων, είδη συσκευασίας κτλ. β) Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Είναι οι απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης, όπως πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, χρεώστες διάφοροι κτλ. γ) Χρεόγραφα. Είναι οι μετοχές Α.Ε. (εφόσον δεν πρόκειται για συμμετοχές), ομολογίες, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, κτλ.

18 δ) Διαθέσιμα. Είναι τα περιουσιακά στοιχεία που μετατρέπονται σε χρήματα α- μέσως και ασφαλώς, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές σε ο- ποιαδήποτε στιγμή, όπως μετρητά (ταμείο), καταθέσεις όψεως. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, δηλαδή τα έξοδα των επόμενων χρήσεων ή προπληρωμένα έξοδα και τα έσοδα εισπρακτέα.

19 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων τα οποία δείχνουν τις πηγές από τις οποίες άντλησε τα κεφάλαιά της η επιχείρηση και τα τοποθέτησε σε στοιχεία του Ενεργητικού (οι πηγές από τις οποίες προήλθαν τα στοιχεία του Ενεργητικού). Παθητικό είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον επιχειρηματία (τους μετόχους ή εταίρους) που καλούνται Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Περιουσία ή Καθαρή Θέση και τους τρίτους που καλούνται Ξένα Κεφάλαια. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Κ.Θ) Ή ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Αν από το σύνολο του Ενεργητικού αφαιρέσουμε το σύνολο του πραγματικού παθητικού τότε προκύπτει η Καθαρή θέση ή Καθαρή Περιουσία που είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το φορέα της. Το ποσό αυτό δικαιούνται οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης και το λάβουν (αν βεβαίως υπάρχει ) όταν αυτή διαλυθεί. Η Καθαρή Θέση μειώνεται με τα έξοδα και τις ζημιές και αυξάνεται με τα έσοδα και τα κέρδη.

20 ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: α) Κεφάλαιο, το οποίο στις ατομικές επιχειρήσεις ταυτίζεται με την Καθαρή περιουσία, ενώ στις εταιρικές αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων ή μερίδων. β) Αποθεματικά Κεφάλαια, που σχηματίζονται από κέρδη που δε διανεμήθηκαν ούτε έχουν προσαυξήσει το Εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο, αλλά παραμένουν στην επιχείρηση. γ) Διαφορές αναπροσαρμογής (οικοπέδων, κτιρίων, κτλ., κυρίως των παγίων). Πρόκειται για τις υπεραξίες που προκύπτουν σύμφωνα με τη νομοθεσία από την αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

21 . Οι υποχρεώσεις τις επιχείρησης προς τους τρίτους διακρίνονται σε μακροπρόθεσμες οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν μετά το τέλος της επόμενης διαχειριστικής χρήσης (πχ δάνεια από Τράπεζες ) και σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν έως το τέλος της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης (πχ γραμμάτια προς πληρωμή, υποχρεώσεις προς προμηθευτές). Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους τρίτους καλείται και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού, δηλαδή τα έσοδα των επόμενων χρήσεων και έξοδα της χρήσης πληρωτέα (δουλευμένα).

22 ΒΑΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Ο Ισολογισμός ως μαθηματικός τύπος παρουσιάζεται με την αλγεβρική ταυτότητα: Ε = Π ή Ε = Π + ΚΘ (όπου Π το πραγματικό Παθητικό)

23 ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογραφή είναι η λεπτομερής και αναλυτική εξακρίβωση, καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση με το ίδιο νόμισμα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε ορισμένη χρονική στιγμή. Η απογραφή πραγματοποιείται σε δυο στάδια: - Στο πρώτο γίνεται λεπτομερής και αναλυτική αναγνώριση, καταμέτρηση και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τόσο του Ενεργητικού όσο και του Παθητικού. - Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η αποτίμησή τους σε χρηματικές μονάδες.

24 ΕΙΔΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ

25 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Όλες οι πράξεις, οι οποίες μεταβάλλουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού, του Πραγματικού Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας, που στηρίζονται σε δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμών, συμβόλαια, κτλ.) και είναι εκφρασμένες σε χρηματικές μονάδες, ονομάζονται λογιστικά γεγονότα

26 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Λογαριασμός είναι ένας πίνακας με κατάλληλη γραμμογράφηση, στον οποίον καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και αιτιολογημένα οι μεταβολές ενός περιουσιακού στοιχείου σε ποσότητα και αξία (εμπορεύματα, προϊόντα) ή μόνο σε α- ξία (πελάτες, προμηθευτές κτλ.) ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ : Ανοίγουν με ΧΡΕΩΣΗ Αυξάνονται με ΧΡΕΩΣΗ Μειώνονται με ΠΙΣΤΩΣΗ Και έχουν πάντοτε ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

27 ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ : Ανοίγουν με ΠΙΣΤΩΣΗ Αυξάνονται με ΠΙΣΤΩΣΗ Μειώνονται με ΧΡΕΩΣΗ Και έχουν πάντοτε ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τα λογιστικά γεγονότα, πριν την καταχώρησή τους στους λογαριασμούς, καταγράφονται σε ένα ειδικό βιβλίο, το Ημερολόγιο. Το ημερολόγιο είναι ένα λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο, όλα τα λογιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην επιχείρηση. Η καταχώρηση κάθε λογιστικού γεγονότος στο ημερολόγιο λέγεται ημερολογιακή εγγραφή ή ημερολογιακό άρθρο και στηρίζεται πάντα σε δικαιολογητικό.

28 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ Οι μεταβολές που επέρχονται από τα λογιστικά γεγονότα, αφού καταγραφούν στο ημερολόγιο, καταχωρούνται στους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί τηρούνται σ' ένα ειδικό βιβλίο που ονομάζεται Γενικό Καθολικό, η τήρηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο.

29 Ε.Γ.Λ.Σ Το σύνολο των λογαριασμών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. χωρίζονται σε ΙΟ ομάδες, ως εξής: Ομάδα 1 η Λογαριασμοί Πάγιου Ενεργητικού Ομάδα 2η Λογαριασμοί Αποθεμάτων Ομάδα 3η Λογαριασμοί Απαιτήσεων και Διαθεσίμων Ομάδα 4 η Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης - Προβλέψεων - Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Ομάδα 5η Λογαριασμοί Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Ομάδα 6η Λογαριασμοί Οργανικών Εξόδων «κατ' Είδος» Ομάδα 7η Λογαριασμοί Οργανικών Εσόδων «κατ' Είδος» Ομάδα 8η Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Ομάδα 9η Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής (Λογαριασμοί κατά Προορισμό) Ομάδα 10η Λογαριασμοί Τάξης

30 ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 10 Εδαφικές εκτάσεις 11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 12 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 19 Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

31 ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 20 Εμπορεύματα 21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στo στάδιο της κατεργασίας) 24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 25 Αναλώσιμα υλικά 26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων Είδη συσκευασίας 29 Αποθέματα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

32 ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30 Πελάτες 31 Γραμμάτια εισπρακτέα 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό 33 Χρεώστες διάφοροι 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Χρηματικά διαθέσιμα 39 Απαιτήσεις και διαθέσιμα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

33 ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 40 Κεφάλαιο 41 Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 42 Αποτελέσματα εις νέο 43 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα 49 Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

34 ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 50 Προμηθευτές 51 Γραμμάτια πληρωτέα 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 53 Πιστωτές διάφοροι 54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής 59 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

35 ΟΜΑΔΑ 6 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - Τέλη 64 Διάφορα έξοδα 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 69 Οργανικά έξοδα κατ' είδος υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

36 ΟΜΑΔΑ 7 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 70 Πωλήσεις εμπορευμάτων 71 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών 72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 73 Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 76 Έσοδα κεφαλαίων Ιδιοπαραγωγή παγίων-τεκμαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων 79 Οργανικά έσοδα κατ' είδος υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

37 ΟΜΑΔΑ 8 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 80 Γενική εκμετάλλευση 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 82 Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 85 Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 86 Αποτελέσματα χρήσεως Αποτελέσματα προς διάθεση 89 Ισολογισμός

38 ΟΜΑΔΑ 9 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 90 Διάμεσοι - Αντικριζόμενοι λογαριασμοί 91 Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους 93 Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη) 94 Αποθέματα 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος 96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 97 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού 98 Αναλυτικά αποτελέσματα 99 Εσωτερικές διασυνδέσεις (Α' λύση) ή Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων (Β' λύση)

39 ΟΜΑΔΑ 10 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 02 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 04 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί 05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 09 Λογαριασμοί τάξεως υποκαταστημάτων

40 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση ή λογιστική κατάσταση (είναι ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης») η οποία εμφανίζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) από τις δραστηριότητες της επιχείρησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συμπεριλαμβάνει τα έξοδα και τα έσοδα από τα οποία το αποτέλεσμα αυτό προήλθε.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 9 Μαρτίου 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πλήρης ενσωμάτωση του λογιστικού σκέλους της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ - Ευθυγράμμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα