Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ENOTHTA 1 η : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π Δ.Λ.Π 1 «Παρουσίαση Ο ικονομικών Καταστάσεων»...14 Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα»...17 Δ.Λ.Π. 3 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»...22 Δ.Λ.Π. 4 «Λογιστική Αποσβέσεων»...22 Δ.Λ.Π. 5 «Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται με τις Οικονομικές Καταστάσεις»...22 Δ.Λ.Π. 6 «Λογιστική Αντιμετώπιση των Μεταβολών των Τιμών»...22 Δ.Λ.Π. Νο 7 «Καταστάσεις Ταμιακών Ροών»...22 Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές,Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη»...26 Δ.Λ.Π. 9 «Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης»...30 Δ.Λ.Π. 10 «Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας σύνταξης του Ισολογισμού»...30 Δ.Λ.Π. 11 «Συμβάσεις Κατασκευής Έργων»...33 Δ.Λ.Π. 12 «Φόρος Εισοδήματος»...36 Δ.Λ.Π. 13 «Εμφάνιση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού &...39 των Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων»...39 Δ.Λ.Π. 14 «Οικονομικές Καταστάσεις κατά Tομέα»...40 Δ.Λ.Π. 15 «Πληροφορίες που φανερώνουν τις Επιδράσεις...41 από τις Μεταβολές των Τιμών»

3 Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις»...43 Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις»...47 Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα»...52 Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στο Προσωπικό»...54 Δ.Λ.Π. 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων & Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης»...59 Δ.Λ.Π. 21 «Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος...62 Δ.Λ.Π. 22 «Ενοποίηση Επιχειρήσεων»...63 Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού»...66 Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»...67 Δ.Λ.Π. 25 «Λογιστική Επενδύσεων»...69 Δ.Λ.Π. 26 «Λογιστική Απεικόνιση & Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Αποχώρησης»...70 Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις & Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»...72 Δ.Λ.Π. 28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Μονάδες»...75 Δ.Λ.Π. 29 «Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωρισμένες Οικονομίες»..76 Δ.Λ.Π. 30 «Γνωστοποιήσεις με τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τραπεζών και των ομοίων Πιστωτικών Ιδρυμάτων»...79 Δ.Λ.Π. 31 «Λογιστική των Δικαιωμάτων σε Κοινοπραξίες»...80 Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»...82 Δ.Λ.Π. 33 «Κέρδη ανά μετοχή»...83 Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις»...84 Δ.Λ.Π. 35 «Διακοπτόμενες Εκμεταλλεύσεις»

4 Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»...87 Δ.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και ΕνδεχόμενεςΑπαιτήσεις»...91 Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»...93 Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Καταχώρηση & Αποτίμηση»...94 Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»...97 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η :ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ...99 ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.) ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η : ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΛΠ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΛΠ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων Ε ΝΟΤΗΤΑ 6 η : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομιών Καταστάσεων των Νοσηλευτικών Μονάδων Βασικές παραδοχές κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων

5 Καλυπτόμενη περίοδος αναφοράς ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ Α) Ισολογισμός Β) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Γ) Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων Δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών Ε) Σημειώσεις Οικονομικών Καταστάσεων

6 ΣΥΝΟΨΗ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) προέκυψε από την ανάγκη του Ενιαίου των Οικονομικών Καταστάσεων που υποχρεωτικά συντάσσουν οι Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα, που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Με το Προεδρικό Διάταγμα 146/2003 (Φ.Ε.Κ. 122 / ) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» θεσπίστηκε στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας (ΠE.Σ.Υ., Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Γενικής Λογιστικής, Αναλυτικής Λογιστικής και Λογιστικής του Δημοσίου Λογιστικού. Με το άρθρο 27 του Ν. 3599/2005 οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας που προσδιορίζονται από το Π.Δ. 146/2003 υποχρεούνται στη σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Τα Δ.Λ.Π. ως κείμενα αρχών απομακρύνονται από την εφαρμογή άκαμπτων κανόνων και επιβάλλουν στις Μονάδες να κρίνουν υποκειμενικά συναλλαγές και γεγονότα, και να τα απεικονίζουν λογιστικά με τρόπο που να εξασφαλίζει τους αντικειμενικούς σκοπούς που τα Δ.Λ.Π. θέτουν Στην εν λόγω Μελέτη παρουσιάζονται έξι ενότητες 6

7 Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά ένα έκαστο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ο σκοπός, το Πεδίο Εφαρμογής και ο Λογιστικός Χειρισμός του. Στην Δεύτερη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Νοσηλευτικές Μονάδες και ειδικότερα αναλύονται: Α) ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα» Δ.Λ.Π. 7 «Καταστάσεις ταμειακών ροών» Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη» Δ.Λ.Π. 10 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού» Δ.Λ.Π. Νο 11 Συμβάσεις Κατασκευής Έργων Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι εισοδήματος» Δ.Λ.Π. 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα» Δ.Λ.Π. 15 «Πληροφορίες που φανερώνουν τις Επιδράσεις από τις Μεταβολές των Τιμών» Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στο Προσωπικό» Δ.Λ.Π. 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης» Δ.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος» Δ.Λ.Π 22 «Ενοποίηση Επιχειρήσεων» Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος δανεισμού» 7

8 Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Δ.Λ.Π. 26 «Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού» ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις & Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές» ΔΛΠ 28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» Δ.Λ.Π 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Δ.Λ.Π 36 «Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού» Δ.Λ.Π 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις» Δ.Λ.Π 38 «Άυλα στοιχεία του ενεργητικού» Δ.Λ.Π.39 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Β) ΟΙ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & Γ) ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ήτοι: ο σχεδιασμός η καθοδήγηση & η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Στην Τρίτη ενότητα αναφέρονται οι κυριότερες Διαφορές μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: Στις συντασσόμενες Οικονομικές Καταστάσεις 8

9 Στη διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων και γεγονότων (στοιχείων Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, και Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων)& Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις: Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Νοσηλευτικές Μονάδες Αναφέρονται εκτενώς οι λόγοι που επέβαλλαν την εκπόνηση και κατάρτιση του ιδιαίτερου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας Στην πέμπτη ενότητα παρατίθενται Τα Πλεονεκτήματα της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Νοσηλευτικές Μονάδες με Ειδική αναφορά στα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων Στην έκτη και τελευταία ενότητα αναφέρεται ο Τρόπος σύνταξης και κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων των Νοσηλευτικών Μονάδων Αναλύονται λεπτομερώς Α) τα τέσσερα θέματα που αντιμετωπίζονται από τα Δ.Λ.Π. για κάθε σημαντική κατηγορία συναλλαγών Η αρχική καταχώρηση ή αναγνώριση (initial recognition) των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές στις οποίες υπεισέρχεται η οικονομική μονάδα. Η μεταγενέστερη αποτίμηση (Subsequent measurement), που ασχολείται με τις μεθόδους αποτίμησης, 9

10 Η Παρουσίαση (Presentation) των οικονομικών καταστάσεων εννοώντας την συγκεκριμένη μορφή με την οποία εκτίθενται (δημοσιεύονται) Οι Γνωστοποιήσεις (Disclosures). Β) Το Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων των Νοσηλευτικών Μονάδων που αφορά τις πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων προέρχονται, όσον αφορά Την οικονομική θέση, από τον Ισολογισμό. Την αποδοτικότητα, από την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Τις μεταβολές στην οικονομική θέση, από την Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. Γ) Οι Βασικές παραδοχές κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Δ) Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού οι υποχρεώσεις τα ίδια κεφάλαια τα έσοδα και τα έξοδα Ε) Η Καλυπτόμενη περίοδος αναφοράς Στην ενότητα αυτή σε ξεχωριστό κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων των Νοσηλευτικών Μονάδων με βάση τα Δ.Λ.Π. ως προς: 10

11 1. Τον Ισολογισμό - με Παράδειγμα ενδεικτικής διάρθρωσης Ισολογισμού 2. Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης -με Παράδειγμα Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων με τις δύο μεθόδους (άμεση και έμμεση) 3. Την Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων - με Παράδειγμα ενδεικτικό της διάρθρωσης της Κατάστασης μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 4. Την Κατάσταση Ταμιακών Ροών 5. Τις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς: Τη Δομή Τη Γνωστοποίηση Λογιστικών Πολιτικών Τις άλλες γνωστοποιήσεις 11

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) προέκυψε από την ανάγκη του Ενιαίου των Οικονομικών Καταστάσεων που υποχρεωτικά συντάσσουν οι Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα, που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της υιοθέτησης ενιαίων κανόνων στη σύνταξη και παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, που στοχεύουν στην ακριβέστερη παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών και στην εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων, για την εν γένει οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λ.π. Η μη εφαρμογή των Δ.Λ.Π, λειτουργεί αποτρεπτικά στην εισροή ξένων κεφαλαίων, εξ αιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης επί των Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, αν θέλουν να έχουν μια πλήρη και σαφή εικόνα της Καθαρής τους Θέσης, θα πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα στην Εφαρμογή των Δ.Λ.Π, με άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα, κύρια στον τομέα της αναζήτησης ξένων κεφαλαίων, από Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς του Εξωτερικού, όπου το κόστος του χρήματος, είναι σημαντικά μικρότερο από τους αντίστοιχους της εγχώριας αγοράς. Με το Προεδρικό Διάταγμα 146/2003 (Φ.Ε.Κ. 122 / ) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του 12

13 Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» θεσπίστηκε στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας (ΠE.Σ.Υ., Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Γενικής Λογιστικής, Αναλυτικής Λογιστικής και Λογιστικής του Δημοσίου Λογιστικού. Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1/1/2004 σε ότι αφορά στη Γενική Λογιστική και τους λογαριασμούς Τάξεως και Δημοσίου Λογιστικού, ενώ η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1/1/2005. Σήμερα είναι σε ισχύ τα 34 από τα 40 Δ.Λ.Π. με κυριότερα τα εξής: Δ.Λ.Π. 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Δ.Λ.Π. 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δ.Λ.Π. 8:ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΗ Δ.Λ.Π. 10: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Λ.Π. 14: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Δ.Λ.Π. 16: ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δ.Λ.Π. 17: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Δ.Λ.Π. 18: ΕΣΟΔΑ Δ.Λ.Π. 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Λ.Π. 20: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Δ.Λ.Π. 36: ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 13

14 ENOTHTA 1 η : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. Η ανάλυση των Δ.Λ.Π. που ακολουθεί, έχει ως σκοπό: o Τη συνοπτική παρουσίαση των λογιστικών αρχών και κανόνων που θα πρέπει να ακολουθήσει μια Μονάδα, για ένα έκαστο των τηρουμένων λογαριασμών, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. o Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στις Νοσηλευτικές Μονάδες. & o Την αναφορά στις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή κάθε προτύπου χωριστά. Δ.Λ.Π 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» ΣΚΟΠΟΣ Το Πρότυπο περιγράφει τη βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται συγκρισιμότητα τόσο με τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων της μονάδας όσο και με τις οικονομικές καταστάσεις άλλων Μονάδων. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός το Πρότυπο θέτει γενικές απαιτήσεις για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή τους και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενό τους. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 14

15 Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι οικονομικές καταστάσεις προορίζονται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών, που δεν είναι σε θέση να ζητήσουν οικονομικές αναφορές ειδικά καταρτιζόμενες, ώστε να καλύπτουν τις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης. Οι οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν εκείνες που παρουσιάζονται ξεχωριστά ή εντός άλλου δημόσιου εγγράφου, όπως μια ετήσια έκθεση ή ένα ενημερωτικό δελτίο. Το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται στη δομή και το περιεχόμενο συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά. Το Πρότυπο εφαρμόζεται εξίσου σε όλες τις Μονάδες και ανεξάρτητα αν αυτές πρέπει να παρουσιάζουν συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις ή ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, καθώς ορίζεται στο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μία δομημένη οικονομικής θέσης και επίδοσης μιας Μονάδας. απεικόνιση της Επιδίωξη των οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, την επίδοση και τις ταμιακές ροές της Μονάδας, που είναι χρήσιμες για τις οικονομικές αποφάσεις ενός ευρύ κύκλου χρηστών. 15

16 Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της διαχείρισης, από τη Διοίκηση, των πόρων που της εμπιστεύθηκαν. Για να επιτύχουν αυτό το σκοπό, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία της Μονάδας: τα περιουσιακά στοιχεία τις υποχρεώσεις τα ίδια κεφάλαια τα έσοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών και άλλες μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμιακές ροές. Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στις σημειώσεις, βοηθούν τους χρήστες να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές ταμιακές ροές της οντότητας και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα αυτών. Λογιστικός Χειρισμός Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 1 καταρτίζονται οι παρακάτω Οικονομικές Καταστάσεις: o Ισολογισμός o Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως o Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων o Κατάσταση Ταμειακών Ροών & o Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες λογιστικές πολιτικές και τις αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες 16

17 Δεν απαιτείται η σύνταξη του πίνακα διανομής κερδών, διότι κατά το πρότυπο, ο Φόρος Εισοδήματος μεταφέρεται στα «Αποτελέσματα Χρήσεων», το Κέρδος (πλεόνασμα για τις Νοσηλευτικές Μονάδες) μεταφέρεται στο λογαριασμό Υπόλοιπο Πλεονασμάτων εις Νέον, ενώ το μέρισμα λογιστικοποιείται μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Όσον αφορά στις Νοσηλευτικές Μονάδες, δεν συντρέχει λόγος διανομής μερισμάτων. Ο τρόπος κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων αναλύεται στην ενότητα 6. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται τηρώντας το λογιστικό χειρισμό με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, με εξαίρεση τις πληροφορίες των ταμιακών ροών. Όταν γίνεται χρήση του λογιστικού χειρισμού με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, τα στοιχεία αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, έσοδα και δαπάνες (τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων), όταν πληρούν τους όρους και τα κριτήρια αναγνώρισης για τα στοιχεία εκείνα στο Πλαίσιο. Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα» Σκοπός Το Πρότυπο προδιαγράφει τη λογιστική αντιμετώπιση των αποθεμάτων. 17

18 Αποθέματα είναι όλα τα υλικά αγαθά που κατέχει η Μονάδα σε μία δεδομένη χρονική στιγμή και τα οποία : Έχει πρόθεση να τα πουλήσει μέσα στον συνήθη λειτουργικό της κύκλο. Βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή ώστε να πωληθούν. Είναι υλικά τα οποία θα αναλώσει για την παραγωγή των προϊόντων της ή την παροχή των υπηρεσιών της. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες, όπως στις μονάδες υγείας, τα αποθέματα περιλαμβάνουν τα κόστη των υπηρεσιών (εργασία, λοιπά έξοδα απασχολούμενου προσωπικού) για τις οποίες η Μονάδα δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη τα σχετικά έσοδα. Το βασικό σημείο για τον χαρακτηρισμό ενός στοιχείου του ενεργητικού μιας Μονάδας ως απόθεμα ή ως ενσώματο πάγιο στοιχείο δεν είναι η υλική του υπόσταση αλλά ο σκοπός για τον οποίο αποκτήθηκε ή παράχθηκε. Για παράδειγμα, ένα κτίριο για μια εμπορική Μονάδα χαρακτηρίζεται ως πάγιο στοιχείο, ενώ για μια κατασκευαστική χαρακτηρίζεται ως απόθεμα. Ένα βασικό θέμα της λογιστικής των αποθεμάτων είναι το ποσό του κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και μεταφέρεται σε νέο μέχρις ώτου αναγνωριστούν τα σχετιζόμενα έσοδα. Το πρότυπο παρέχει οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού του κόστους και την εν συνεχεία αναγνώρισή του ως δαπάνη, για την τυχόν υποτίμησή του μέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και για τις κοστολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κοστολόγηση των αποθεμάτων. 18

19 Πεδίο εφαρμογής Το Πρότυπο αυτό εφαρμόζεται στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο του συστήματος του ιστορικού κόστους για τη λογιστική των αποθεμάτων. Λογιστικός Χειρισμός Το κόστος των αποθεμάτων καταχωρείται αρχικά σαν περιουσιακό στοιχείο στο Ενεργητικό στην κατηγορία αποθέματα και μεταφέρεται στα αποτελέσματα κάθε χρήσης κατά την καταχώρηση των αντίστοιχων εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της χρήσης ως κόστος αποθεμάτων αφορά το κόστος των αντίστοιχων εσόδων που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της χρήσης. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς, το κόστος μετατροπής και λοιπές δαπάνες. Ειδικά για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών σημειώνεται πως στην έκταση που έχουν αποθέματα, τα αποθέματα αυτά αποτιμώνται στο κόστος παραγωγής τους. 19

20 Τα κόστη αυτά απαρτίζονται κυρίως από την εργασία και τα λοιπά κόστη του προσωπικού που απασχολήθηκε άμεσα στην παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του επιβλέποντος προσωπικού και των γενικών εξόδων τα οποία επιμερίζονται. Εργασία και λοιπά έξοδα τα οποία σχετίζονται με τις πωλήσεις και το διοικητικό προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω κόστη, αλλά αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται. Το κόστος των αποθεμάτων της Μονάδας παροχής υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει περιθώρια κέρδους ή γενικά έξοδα τα οποία δεν επιμερίζονται, αλλά συχνά αυτά περιλαμβάνονται στις τιμές που χρεώνονται στους πελάτες που λαμβάνουν τις υπηρεσίες. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες: Τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετούνται για την αποτίμηση των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κόστους. Την συνολική λογιστική αξία των αποθεμάτων και την λογιστική αξία κατά κατηγορία αποθεμάτων. 20

21 Τα ποσά των αποθεμάτων και το ποσό της μείωσης της αξίας των αποθεμάτων που αναγνωρίσθηκαν ως έξοδο κατά την διάρκεια της χρήσης. Το ποσό της αναστροφής μιας προγενέστερης μείωσης της αξίας των αποθεμάτων, το οποίο αναγνωρίζεται ως μείωσή του, στη χρήση που η αναστροφή πραγματοποιήθηκε. Τις συνθήκες ή τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν την Μονάδα στο να προβεί στην αναστροφή της προγενέστερης μείωσης της αξίας των αποθεμάτων. Αυτές οι πληροφορίες για την λογιστική αξία των διαφόρων κατηγοριών αποθεμάτων και την έκταση των μεταβολών σε αυτά, είναι χρήσιμες για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να προβούν σε υπολογισμούς σημαντικών δεικτών. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το λειτουργικό κόστος των Νοσηλευτικών Μονάδων διακρίνεται σε Ξενοδοχειακό & Ιατρικό Εξοπλισμό. Στο Ξενοδοχειακό κόστος επιρρίπτονται: Τα άμεσα κόστη Η Μισθοδοσία του Νοσηλευτικού Προσωπικού Οι αναλώσεις υλικών ξενοδοχειακού χαρακτήρα Άλλα Έξοδα μη ιατρικών τμημάτων Στο Ιατρικό κόστος επιρρίπτονται: Η Μισθοδοσία του Ιατρικού προσωπικού Τα άμεσα έξοδα 21

22 Οι αναλώσεις ιατροφαρμακευτικού υλικού Οι πάσης φύσεως εξετάσεις εργαστηρίων Οι μονάδες αίματος Οι επεμβάσεις αναισθησίας Δ.Λ.Π. 3 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό έχει ήδη αντικατασταθεί από το Δ.Λ.Π. Νο 27 Δ.Λ.Π. 4 «Λογιστική Αποσβέσεων» Το πρότυπο αυτό καλύπτεται από τα Δ.Λ.Π. Νο 16, 22 & 38 Δ.Λ.Π. 5 «Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται με τις Οικονομικές Καταστάσεις» Και το πρότυπο αυτό καλύπτεται από το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. Νο1. Δ.Λ.Π. 6 «Λογιστική Αντιμετώπιση των Μεταβολών των Τιμών» Το πρότυπο καταργήθηκε με τα Δ.Λ.Π. Νο 15 & 29 Δ.Λ.Π. Νο 7 «Καταστάσεις Ταμιακών Ροών» Σκοπός 22

23 Σκοπός του Δ.Λ.Π. 7 είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις ιστορικές μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα μιας Μονάδας, µέσω της Κατάστασης Ταμειακών Ροών. Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις, παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιμούν τις μεταβολές στα ίδια κεφάλαια μιας Μονάδας και την χρηματοοικονομική της δομή. Παρέχουν, επίσης, πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες της Μονάδας να επηρεάζει τα ποσά και τον χρόνο των ταμειακών ροών, προκειμένου να τις προσαρμόζει στην αλλαγή των συνθηκών της αγοράς και των ευκαιριών που ανακύπτουν. Συνοπτικά, οι πληροφορίες για τις ταμειακές ροές είναι χρήσιμες: Στην εκτίμηση της δυνατότητας της Μονάδας να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στην αύξηση της συγκρισιμότητας ανάμεσα στην απόδοση της παρουσιαζόμενης Μονάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η αύξηση της συγκρισιμότητας επιτυγχάνεται μέσω του περιορισμού των επιδράσεων που επέρχονται από τη χρησιμοποίηση διαφορετικών λογιστικών χειρισμών για τις ίδιες συναλλαγές και οικονομικά γεγονότα. 23

24 Οι πληροφορίες για τις ταμειακές ροές χρησιμοποιούνται συχνά ως ένδειξη του ποσού, του χρόνου και της βεβαιότητας των μελλοντικών ταμειακών ροών. Πεδίο Εφαρμογής Η Μονάδα καταρτίζει την Κατάσταση Ταμιακών Ροών και την παρουσιάζει σαν ένα αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών της καταστάσεων για κάθε περίοδο που παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μιας Μονάδας ενδιαφέρονται για το πως η Μονάδα δημιουργεί και χρησιμοποιεί τα ταμιακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα. Ο τρόπος που δημιουργούνται τα διαθέσιμα αυτά καθώς και η χρήση τους από την Μονάδα είναι ανεξάρτητα από τη φύση της Μονάδας και από το αν θεωρούνται ως προϊόν αυτής, όπως μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Όλες οι Μονάδες, ανεξάρτητα από τις διαφορές που έχουν στις κύριες δραστηριότητές τους που δημιουργούν έσοδα, χρειάζονται τα ταμιακά διαθέσιμα για τους ίδιους ουσιαστικά λόγους. Για να διεξάγουν, δηλαδή, τις δραστηριότητες τους, να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να παρέχουν οφέλη στους επενδυτές τους. Για το λόγο αυτό, το Πρότυπο επιβάλλει σε όλες τις Μονάδες να καταρτίζουν την Κατάσταση Ταμιακών Ροών. 24

25 Λογιστικός χειρισμός Οι ταμειακές ροές ταξινομούνται και παρουσιάζονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες: Οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων της Μονάδας, δηλαδή συναλλαγές και άλλα γεγονότα που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή της ζημίας. Για παράδειγμα, εδώ ανήκουν οι εισπράξεις απαιτήσεων από παροχή υπηρεσιών καθώς και οι πληρωμές μισθών στο προσωπικό. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αποτελούν ένδειξη της δυνατότητας (ή αδυναμίας) μιας Μονάδας να παράγει χρηματικά διαθέσιμα, τα οποία και χρησιμοποιεί για τη διατήρηση της παραγωγικής της δυνατότητας και τη χρηματοδότηση της επέκτασής της. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες. Η απόκτηση και διάθεση μακροπροθέσμων στοιχείων του ενεργητικού και άλλων επενδύσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα. Για παράδειγμα, σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές και οι εισπράξεις, για αγορά και πώληση αντιστοίχως, ενσώματων παγίων. Η ιδιαίτερη γνωστοποίηση των ταμειακών εκροών και εισροών για επενδυτικές δραστηριότητες είναι σημαντική, δεδομένου ότι 25

26 αντιπροσωπεύει την έκταση κατά την οποία έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν μελλοντικά έσοδα και ταμειακές εισροές. Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε μεταβολές στο μέγεθος και στη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισμού της Μονάδας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα της εκταμίευσης για αποπληρωμή δανείου. Η ξεχωριστή γνωστοποίηση των ταμειακών ροών που προέρχονται από τις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες είναι σημαντική, γιατί καταδεικνύει τον τρόπο χρηματοδότησης της Μονάδας μέσα στη χρήση. Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές,Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» Σκοπός Το συγκεκριμένο Πρότυπο καθορίζει το λογιστικό χειρισμό των αλλαγών στις λογιστικές εκτιμήσεις και στις λογιστικές αρχές, των βασικών λαθών, καθώς και την παρουσίαση των εκτάκτων αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων από τις συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας. Πεδiο Εφαρμογής 26

27 Εφαρμόζεται στην επιλογή και την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών και τη λογιστικοποίηση των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις λογιστικές εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών. Λογιστικός Χειρισμός Οι λογιστικές εκτιμήσεις διενεργούνται από τη διοίκηση προκειμένου να απεικονισθούν σωστά στις Οικονομικές Καταστάσεις κάποια κονδύλια τα οποία θα προκύψουν μελλοντικά αλλά το ύψος τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς. Απαιτούνται για κονδύλια όπως οι επισφαλείς πελάτες και η απαξίωση των αποθεμάτων. 27

28 Οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται αν μεταβλήθηκαν οι συνθήκες στις οποίες είχαν στηριχθεί αρχικά, ή προέκυψαν νέες πληροφορίες και εξελίξεις. Το αποτέλεσμα μίας μεταβολής στις λογιστικές εκτιμήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προσδιορισμό του καθαρού αποτελέσματος της χρήσης στην οποία έγινε η μεταβολή, αν η μεταβολή επιδρά μόνο στη χρήση αυτή, ή της χρήσης στην οποία έγινε η μεταβολή καθώς και των μελλοντικών χρήσεων, αν η μεταβολή αυτή επιδρά και στις μελλοντικές χρήσεις. Οι λογιστικές αρχές είναι λογιστικές μέθοδοι, βάσεις, συνήθειες, κανονισμοί και πρακτικές που ακολουθεί μια Μονάδα κατά την ετοιμασία και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Η συνέπεια (consistency) στις ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές, αλλά και η συγκρισιμότητα (comparability) των συντασσόμενων οικονομικών καταστάσεων, είναι απαραίτητες προκειμένου οι χρήστες να λαμβάνουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αλλαγή των λογιστικών αρχών επιτρέπεται μόνο αν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε μία καλύτερη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Μονάδας. 28

29 Όταν μια μεταβολή λογιστικής αρχής έχει ουσιώδη επίδραση, η εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει τα ακόλουθα: Λόγοι της μεταβολής. Ποσό της προσαρμογής για την τρέχουσα και για τις προηγούμενες χρήσεις. Ποσό της προσαρμογής για τις χρήσεις πριν από αυτές τις συγκριτικής πληροφόρησης. Γεγονός της επαναδιατύπωσης της συγκριτικής πληροφόρησης ή της αδυναμίας επαναδιατύπωσης. Η αλλαγή θα αναγνωρίζεται από το σημείο κατά το οποίο εφαρμόζεται ένα Πρότυπο και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του. Σε περίπτωση που η Μονάδα αλλάζει μία λογιστική αρχή από την αρχή της εφαρμογής ενός Προτύπου χωρίς να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, ή αλλάζει οικιοθελώς μία λογιστική αρχή, τότε οι αλλαγές θα εφαρμόζονται αναδρομικά. Το στοιχείο της αναδρομικότητας δε μπορεί να εφαρμοστεί αν είναι ανέφικτο να προσδιοριστεί η επίδραση του λάθους σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο ή η σωρευτική επίδρασή του για τις προγενέστερες χρήσεις. Λάθη προηγουμένων χρήσεων, είναι λάθη τα οποία ανακαλύφθηκαν στην παρούσα χρήση και αφορούν παραλείψεις και λανθασμένη απεικόνιση γεγονότων, που περιλαμβάνονταν στις οικονομικές καταστάσεις για μια ή περισσότερες προηγούμενες χρήσεις. 29

30 Για την διόρθωση ενός λάθους που αναφέρεται σε προηγούμενες χρήσεις, η Μονάδα θα πρέπει να διενεργήσει τους λογιστικούς χειρισμούς που ακολουθούνται και στην περίπτωση των αλλαγών λογιστικών αρχών. Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όλα σχεδόν τα κονδύλια των εσόδων και εξόδων μιας Μονάδας προκύπτουν κατά την πορεία της συνήθους δραστηριότητάς της. Συνεπώς είναι σπάνιο ένα γεγονός που να δημιουργεί ένα έκτακτο κονδύλι. Παράδειγμα εκτάκτων γεγονότων είναι η απαλλοτρίωση στοιχείων ενεργητικού και οι ζημιές από φυσικές καταστροφές. Η γνωστοποίηση της φύσης και του ποσού των αποτελεσμάτων χρήσης γίνεται για κάθε έκτακτο κονδύλι χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ή συγκεντρωτικά με αναλυτική παρουσίαση του κάθε κονδυλίου στο Προσάρτημα. Δ.Λ.Π. 9 «Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης» Το Πρότυπο αυτό αντικαταστάθηκε με το Δ.Λ.Π. Νο 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», το οποίο εφαρμόζεται για τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 1999 και μετά. Δ.Λ.Π. 10 «Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας σύνταξης του Ισολογισμού» ΣΚΟΠOΣ 30

31 Το πρότυπο καθορίζει κυρίως πότε μια Μονάδα πρέπει να αναπροσαρμόζει τις οικονομικές καταστάσεις της, για γεγονότα που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Τα γεγονότα αυτά διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: Διορθωτικά γεγονότα: Είναι τα γεγονότα που παρέχουν στην Μονάδα περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για μια υφιστάμενη, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, κατάσταση. Για παράδειγμα, η οριστική επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης, μετά την ημερομηνία Ισολογισμού, με την οποία να επιβάλλεται στην Μονάδα χρηματική ποινή ή καταβολή αποζημίωσης από τον ενάγοντα. Όταν ένα γεγονός, που συμβαίνει μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, χαρακτηριστεί ως διορθωτικό, τότε θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, ούτως ώστε να αναγνωριστεί αυτό το γεγονός. Δηλαδή η Μονάδα πρέπει να αναπροσαρμόσει τις οικονομικές της καταστάσεις, που αναφέρονται σε μια προγενέστερη ημερομηνία, ώστε να απεικονίζεται η επίδραση ενός γεγονότος που συνέβη μετά την ημερομηνία αυτή. 31

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα