Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες"

Transcript

1 Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες. Το δείγµα αποτέλεσαν 36 µαθητές και 44 µαθήτριες της Β Λυκείου και τα δεδοµένα συνελέγησαν µε ερωτηµατολόγιο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η χρήση υπολογιστή στο σπίτι είναι πιο ευρεία και πιο συχνή συγκριτικά µε αυτήν στο σχολικό εργαστήριο. Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες εφαρµογές στο σπίτι ήταν τα παιχνίδια, η µουσική και ο επεξεργαστής κειµένου. Παρατηρούµενες διαφορές ανάµεσα στα φύλα φανέρωσαν ότι τα CD-ROM, το διαδίκτυο και ο προγραµµατισµός είναι περισσότερο δηµοφιλείς εφαρµογές ανάµεσα στους µαθητές ενώ η ζωγραφική είναι πιο δηµοφιλής ανάµεσα στις µαθήτριες. Προτείνεται η ενηµέρωση των διδασκόντων της Πληροφορικής, αναφορικά µε τις χρήσεις που κάνουν οι µαθητές/-τριες ώστε να οργανωθεί αποτελεσµατικότερα το µάθηµα στο σχολικό εργαστήριο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έφηβοι, υπολογιστές στο σπίτι, φύλο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έρευνες έχουν επισηµάνει ότι υπάρχει µία διαρκώς αυξανόµενη απόσταση ανάµεσα στις συνδεόµενες µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) εµπειρίες των µαθητών/-τριών στο περιβάλλον του σχολείου και στο περιβάλλον του σπιτιού (Mumtaz, 2001). Επίσης έχει βρεθεί ότι η πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι επηρεάζει τις απόψεις τους και την εµπιστοσύνη που έχουν, όταν εργάζονται µε Η/Υ στο σχολικό εργαστήριο (Underwood et.al., 1994; Selwyn, 1998). Για παράδειγµα, ο Selwyn (1998) που εργάσθηκε µε έφηβους µαθητές ετών, βρήκε ότι όσοι χρησιµοποιούσαν Η/Υ στο σπίτι, παρουσίασαν περισσότερο θετικές αντιλήψεις/ στάσεις αναφορικά µε τη χρήση υπολογιστή. Οι Underwood et.al. (1994) βρήκαν ότι οι εξωσχολικές Η/Υ εµπειρίες συνδέονταν θετικά µε την σχολική επίδοση. Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι οι έφηβοι µαθητές σε σύγκριση µε τις µαθήτριες χρησιµοποιούσαν τους Η/Υ στο σπίτι πιο συχνά και για περισσότερες εφαρµογές (Durndell & Thomson, 1997; Martin, 1991). ιδάσκοντας στο εργαστήριο το µάθηµα Εφαρµογές Πληροφορικής παρατήρησα ότι το υπόβαθρο των µαθητών/-τριών στη γνώση και χρήση Η/Υ ήταν διαφορετικό. Συζητώντας µε τους µαθητές/-τριές µου διαπίστωσα ότι η γνώση που είχαν αποκτήσει σε εξωσχολικό περιβάλλον και κυρίως στο σπίτι, επηρέαζε τις δράσεις τους στο σχολικό εργαστήριο. Για παράδειγµα, παρατηρούνταν αρκετά διαφορετικοί ρυθµοί εργασίας, µερικοί µαθητές ήταν απρόθυµοι να εργαστούν σε κάποιο πρόγραµµα επειδή το ήξεραν και το είχαν δουλέψει στο σπίτι τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διεξήγαγα µία µικρής κλίµακας έρευνα ώστε να απαντήσω στα ακόλουθα ερωτήµατα: Πόσοι µαθητές/-τριες έχουν υπολογιστή στο σπίτι; Τι είδους εφαρµογές χρησιµοποιούν οι µαθητές/-τριες στο σπίτι; Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά στη χρήση υπολογιστών στο σπίτι; «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 315

2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΙΓΜΑ Το δείγµα αποτέλεσαν 80 µαθητές και µαθήτριες της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου (16-17 ετών) σε σχολείο της Αττικής. Ο αριθµός των µαθητών ήταν 36 και των µαθητριών 44. Όλοι τους έχουν επιλέξει το µάθηµα επιλογής Εφαρµογές Πληροφορικής το οποίο διδάσκονται δύο ώρες την βδοµάδα (µία θεωρία και µία εργαστήριο). Η πρακτική χρήση Η/Υ στο σχολικό εργαστήριο δεν υπερβαίνει τα 40 λεπτά εβδοµαδιαίως. Το εργαστήριο της πληροφορικής δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, και οι µαθητές/-τριες διδάσκονται κυρίως επεξεργαστή κειµένου (Microsoft Word) και λογιστικά φύλλα (Excel). Στο σχολείο ο υπολογιστής δεν χρησιµοποιείται ποτέ ως εργαλείο σε κάποιο άλλο γνωστικό αντικείµενο. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγιο. Το αρχικό τµήµα του ερωτηµατολόγιου ήταν περιγραφικού τύπου (ηλικία, φύλο, κατοχή Η/Υ στο σπίτι), µία ερώτηση αναφερόταν στο χρόνο εµπειρίας µε Η/Υ (σε σχολικό ή εξωσχολικό περιβάλλον), και τα υπόλοιπα δέκα τµήµατα αναφέρονταν στη χρήση και συχνότητα χρήσης διαφορετικών εφαρµογών στο σπίτι. Οι εφαρµογές που αναφέρονταν στο ερωτηµατολόγιο ήταν ο επεξεργαστής κειµένου, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδοµένων, η ζωγραφική/γραφικά, τα παιχνίδια, η µουσική, ο προγραµµατισµός, CD-ROM, το διαδίκτυο, και υπήρχε χώρος να συµπληρωθεί κάποια άλλη εφαρµογή. Η πεντάβαθµη κλίµακα Likert χρησιµοποιήθηκε για τη συχνότητα χρήσης των παραπάνω εφαρµογών, µε την αντιστοιχία: 1= ποτέ, 2= περίπου µία ώρα κάθε µήνα, 3= περίπου µία ώρα κάθε βδοµάδα, 4= µερικές ώρες την βδοµάδα, 5= περισσότερο από µία ώρα την ηµέρα. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τους µαθητές/-τριες στο σχολείο κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος Πληροφορικής. Αυτό εξασφάλισε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου από όλους (100% ποσοστό συµπλήρωσης) ακόµη και από όσους τυχόν δεν είχαν κίνητρο /διάθεση ως προς τους Η/Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η πλειοψηφία των µαθητών/-τριών έχει πάνω από 2 χρόνια εµπειρίας µε Η/Υ (στο σχολείο ή στο σπίτι ή αλλού), και συγκεκριµένα πάνω από το µισό δείγµα έχει 3 έτη εµπειρίας. Σχετικά µε την κατοχή Η/Υ στο σπίτι, βρέθηκε ότι αυτό ισχύει για το 58% του δείγµατος. Συγκεκριµένα 66.7% από τους µαθητές και 52.2% από τις µαθήτριες είναι κάτοχοι Η/Υ. Ο πίνακας 1 δείχνει τα ποσοστά των µαθητών και µαθητριών που χρησιµοποιούν διαφορετικές εφαρµογές στο σπίτι και τη συχνότητα χρήσης για κάθε εφαρµογή (Α: αγόρια, Κ: κορίτσια, Σ: σύνολο). Το σύνολο του δείγµατος (% ποσοστό), σε αντιστοιχία µε τις εφαρµογές, φαίνεται στο σχήµα 1. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι περισσότερο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές είναι τα παιχνίδια και η µουσική. Περίπου το 30% του συνολικού δείγµατος χρησιµοποιεί κάθε µία από αυτές τις εφαρµογές πάνω από µία ώρα την ηµέρα. Ιδιαίτερα τα παιχνίδια παίζονται από 56% των έφηβων αρκετές ώρες την εβδοµάδα. Η χρήση των CD-ROM γίνεται από το 21% του συνολικού δείγµατος περισσότερο από µία ώρα την ηµέρα, και από το 23% µερικές ώρες την εβδοµάδα. Η ζωγραφική και τα γραφικά είναι επίσης δηµοφιλείς εφαρµογές στο σπίτι, καθώς το 35% του δείγµατος τα χρησιµοποιεί για µερικές ώρες την εβδοµάδα. Τον επεξεργαστή κειµένου κάνει χρήση 25% του δείγµατος για µερικές ώρες την εβδοµάδα και 20% για περίπου µία ώρα την εβδοµάδα. Οι λιγότερο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές βρέθηκε να είναι τα λογιστικά φύλλα (60% του συνολικού δείγµατος δεν τις χρησιµοποιεί ποτέ), οι βάσεις δεδοµένων και ο προγραµµατισµός. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα που αναφέρονται στο συνολικό δείγµα, είναι φανερό ότι η χρήση Η/Υ στο σπίτι γίνεται κυρίως για σχετικά εύκολα προγράµµατα (π.χ. 316

3 επεξεργαστής κειµένου) ή για λόγους ψυχαγωγίας (π.χ. παιχνίδια, µουσική). Μέσω τέτοιων προγραµµάτων οι χρήστες εξοικειώνονται περισσότερο µε την τεχνολογία και η απόκτηση δεξιοτήτων βασικού επιπέδου µπορεί να αποτελέσει βάση για την περαιτέρω ενασχόληση. Πιο σπάνια είναι η χρήση περίπλοκων εφαρµογών (π.χ. λογιστικά φύλλα) µέσω των οποίων αναπτύσσονται ανωτέρου επιπέδου δεξιότητες. Πίνακας 1. Ποσοστό (%) των µαθητών και µαθητριών που χρησιµοποιούν διαφορετικές εφαρµογές στο σπίτι και η συχνότητα χρήσης τους ποτέ περίπου µία ώρα κάθε µήνα περίπου µία ώρα κάθε βδοµάδα µερικές ώρες την βδοµάδα περισσότερο από µία ώρα την ηµέρα Εφαρµογές Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ επεξεργαστής κειµένου ,9 22, ,5 9 7,5 λογιστικά φύλλα , ,8 8,3 4,5 6, βάσεις δεδοµένων ,8 11, ,1 10 5,5 0 2,5 ζωγραφική, γραφ , ,1 13, ,8 11,3 παιχνίδια ,3 6,8 7,5 14 6, ,3 µουσική ,5 7, , προγραµµατισµός ,2 16, ,5 22 4,5 13 5,5 2,3 3,75 CD-ROM ,3 13,6 11, , ,8 21,3 διαδίκτυο , ,5 25 6, ,5 Σχήµα 1. % ποσοστό του συνολικού δείγµατος που χρησιµοποιεί διαφορετικές εφαρµογές στο σπίτι 317

4 Σχήµα 2. % ποσοστά µαθητών και µαθητριών στη χρήση εφαρµογών για περισσότερο από µία ώρα την ηµέρα Σχήµα 3. % ποσοστά µαθητών και µαθητριών στη χρήση εφαρµογών για µερικές ώρες την βδοµάδα 318

5 Τα σχήµατα 2 και 3 δείχνουν για κάθε φύλο ξεχωριστά (Α: αγόρια, Κ: κορίτσια, Σ: σύνολο) τη χρήση των εφαρµογών για τις συχνότητες περισσότερο από µία ώρα την ηµέρα και µερικές ώρες την εβδοµάδα αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειψηφία των χρηστών των CD-ROM είναι µαθητές. Το διαδίκτυο και ο προγραµµατισµός επίσης προτιµώνται από τους µαθητές. Για παράδειγµα, τα αγόρια είναι χρήστες του διαδικτύου στο σπίτι (στη συχνότητα µερικές ώρες την εβδοµάδα ) κατά 25%, σε αντίθεση µε 6.8% των κοριτσιών. Η ζωγραφική φαίνεται να είναι περισσότερο δηµοφιλής ανάµεσα στις µαθήτριες: στη συχνότητα µερικές ώρες την εβδοµάδα 43% των χρηστών είναι κορίτσια και 25% αγόρια. Οι εφαρµογές που είναι εξίσου συχνά χρησιµοποιούµενες και από τα δύο φύλα, είναι τα παιχνίδια, η µουσική, και ο επεξεργαστής κειµένου. Τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν µε προηγούµενες έρευνες που έδειξαν ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν τους Η/Υ στο σπίτι πιο συχνά και για περισσότερες εφαρµογές (Durndell & Thomson, 1997; Martin, 1991) και ότι οι διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα αποτελούν διεθνές φαινόµενο (Janssen et. al, 1997). Τα αποτελέσµατα προτείνουν ότι για πολλούς έφηβους/-ες το σπίτι παρά το σχολείο παρέχουν σηµαντικά συσχετιζόµενες µε Η/Υ εµπειρίες. Οι Colley et.al. (1994) βρήκαν ότι η συχνή χρήση υπολογιστή στο σπίτι είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της εµπιστοσύνης στους µαθητές και ότι έκανε το αντικείµενο πιο αρεστό στις µαθήτριες. Με τη σειρά τους, οι παράγοντες εµπιστοσύνη και στάσεις ως προς τη χρήση Η/Υ βρέθηκε να επηρεάζουν θετικά τα άτοµα στη µακροχρόνια και παρατεταµένη ενασχόληση µε τους υπολογιστές (Selwyn, 1997, 1998). Είναι δυνατόν η ύπαρξη απόστασης ανάµεσα στο σχολικό περιβάλλον και αυτό του σπιτιού, να έχει καθοριστική επίδραση στη µελλοντική/ επαγγελµατική ενασχόληση µε τους Η/Υ, γεγονός που έχει συνέπειες για τους διδάσκοντες. Είναι χρήσιµο οι διδάσκοντες της Πληροφορικής να είναι ενηµερωµένοι για το διαφορετικό υπόβαθρο των µαθητών/-τριών τους, όσον αφορά στην κατοχή και χρήση εφαρµογών στο σπίτι ή άλλο εξωσχολικό περιβάλλον, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν όσους έφηβους µαθητές και µαθήτριες βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. Οι διδάσκοντες µε την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τάξης, θα µπορούν να οργανώσουν την εργασία στο σχολικό εργαστήριο (π.χ. µε κατάλληλη σύνθεση οµάδων) έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι γνώσεις των µαθητών/-τριών και να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη τους µε το αντικείµενο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αυτή η µικρής κλίµακας έρευνα που διεξήχθη σε σχολείο της Αττικής έδειξε ότι η χρήση Η/Υ στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες είναι πιο ευρεία και πιο συχνή από τη χρήση Η/Υ στο σχολικό εργαστήριο (που δεν υπερβαίνει τα 40 λεπτά την εβδοµάδα). Τα αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε µεγάλης κλίµακας έρευνες σε άλλες χώρες που έδειξαν ότι η χρήση Η/Υ στο σπίτι είναι περισσότερο δηµοφιλής (Kirkman, 1993; Mohamedali et.al, 1987). Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες εφαρµογές στο σπίτι ήταν τα παιχνίδια, η µουσική, και ο επεξεργαστής κειµένου. Οι έφηβοι µαθητές χρησιµοποιούν περισσότερο τα CD-ROM, το διαδίκτυο και τον προγραµµατισµό, ενώ οι έφηβες µαθήτριες τείνουν να χρησιµοποιούν περισσότερο τη ζωγραφική. Γενικά, οι λιγότερο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές ήταν τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδοµένων και ο προγραµµατισµός. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των ερευνών και δεδοµένου ότι ο αριθµός των οικογενειών που αγοράζει Η/Υ για τα παιδιά της συνεχώς αυξάνει, θα πρότεινα την αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης από τους διδάσκοντες. Η ενηµέρωση των διδασκόντων µπορεί να συντελέσει έτσι ώστε η κατοχή και χρήση υπολογιστή στο σπίτι να µην αποτελέσει διαχωριστικό παράγοντα ανάµεσα στους µαθητές/-τριες. 319

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Colley, A., Gale, M. & Harris, T. (1994), Effects of gender role identity and experience on computer attitude components, Journal of Educational Computing Research, 10(2), Durndell, A. & Thomson, K. (1997), Gender and computing: a decade of change?, Computers and Education, 28(1), Janssen, Reinen, I, & Plomp, T. (1997), Information technology and gender equality: a contradiction in terminis, Computers and Education, 28(2), Kirkman, C. (1993), Computer experiences and attitudes of 12-year-old students: implications for the UK National Curriculum, Journal of Computer Assisted Learning, 9, Martin, R. (1991), School childen s attitudes towards computers as a function of gender, course subjects and availability of home computers, Journal of Computer Assisted Learning, 7, Mohamedali, M., Messer, D. & Fletcher, B. (1987), Factors affecting microcomputer use and programming ability of secondary school children,. Journal of Computer Assisted Learning, 3, Mumtaz, S. (2001), Children s enjoyment and perception of computer use in the home and the school, Computers and Education, 36(4), Selwyn, N. (1997), The effect of using a computer at home on students school use of IT, Research in Education, 58, Selwyn, N. (1998), The effect of using a home computer on students educational use of IT, Computers and Education, 31(2), Underwood, J., Billingham, M. & Underwood, G. (1994), Predicting computer literacy: how do the technological experiences of schoolchildren predict their computer-based problemsolving skills?, Journal of Information Technology for Teacher Education, 3(1),

Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές φύλου στις τρεις τελευταίες δεκαετίες

Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές φύλου στις τρεις τελευταίες δεκαετίες ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 2, Τεύχος 1-2, Σελίδες 79-101 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 545 Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ό λγα Μητσιοπούλου1, Ιωάννα Βεκύρη2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χαράλαµπος Σπαθής Επίκουρος Καθηγητής-Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη E-mail: hspathis@econ.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Τα σχολεία του τόπου μας έχουν τη δυνατότητα, τα τελευταία χρόνια, να

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, Ανοικτής και εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηςΕλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» Απόστολος αρόπουλος άσκαλος, Μ.ed. apdaro@pre.uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Φιλόλογοι: Στάσεις, αντιλήψεις και ανάγκες Κωνσταντίνος Γκούφας Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Εκπαιδευτής Ενηλίκων gkoufaskon@yahoo.co.

ΤΠΕ και Φιλόλογοι: Στάσεις, αντιλήψεις και ανάγκες Κωνσταντίνος Γκούφας Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Εκπαιδευτής Ενηλίκων gkoufaskon@yahoo.co. 1 ΤΠΕ και Φιλόλογοι: Στάσεις, αντιλήψεις και ανάγκες Κωνσταντίνος Γκούφας Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Εκπαιδευτής Ενηλίκων gkoufaskon@yahoo.co.uk ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριµένη εισήγηση αποτελεί µέρος της µεταπτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές

Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 949 Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές Ε. Φουτάκογλου Καθηγητής Γενικού Λυκείου Νάξου foutakoglou @yahoo. gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται με τις Στάσεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Διερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται με τις Στάσεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 61. 28 p 4 3 7_444 8 /2 9 /0 8 12:47 AM Page 437 Διερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται με τις Στάσεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Βικτωρία Παύλου1, Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. Εισαγωγή Η σχολική εμπειρία αποτελεί κρίσιμο κομμάτι στη ζωή του παιδιού και του εφήβου. Ανάλογα με την ποιότητά της μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 . «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. ΣΤΟΧΟΙ: H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή ψηφιακή τεχνολογία και σχολείο: πόσο εφικτή είναι μία σύγκλιση;

Φορητή ψηφιακή τεχνολογία και σχολείο: πόσο εφικτή είναι μία σύγκλιση; Φορητή ψηφιακή τεχνολογία και σχολείο: πόσο εφικτή είναι μία σύγκλιση; Κ. Νικολοπούλου 1, Ε. Σάλτα 2 1 Β /θμια Εκπαίδευση και Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Φιλόλογος, elenisalta@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνέπειες ως προς τον ψηφιακό γραµµατισµό των µαθητών σε περιβάλλον ενός φορητού υπολογιστή ανά µαθητή

Οι συνέπειες ως προς τον ψηφιακό γραµµατισµό των µαθητών σε περιβάλλον ενός φορητού υπολογιστή ανά µαθητή Οι συνέπειες ως προς τον ψηφιακό γραµµατισµό των µαθητών σε περιβάλλον ενός φορητού υπολογιστή ανά µαθητή Δ. Σπανός 1, Α. Σοφός 3, Β. Οικονόµου 3 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Αντωνίου Κωνσταντίνος 1, Βολιώτη Χριστίνα 2, Στυλιανίδης Παναγιώτης 3 1 kantonio@csd.auth.gr, 2 chvoliot@csd.auth.gr, 3 pastylia@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση σχολικών βιβλίων Πληροφορικής: Η περίπτωση των ηλεκτρονικών πηγών

Ανάλυση σχολικών βιβλίων Πληροφορικής: Η περίπτωση των ηλεκτρονικών πηγών Ανάλυση σχολικών βιβλίων Πληροφορικής: Η περίπτωση των ηλεκτρονικών πηγών Αθανάσιος Πλέσσας, Βασιλική Σπηλιωτοπούλου plessas@ceid.upatras.gr, spiliot@otenet.gr ΑΣΠΑΙΤΕ, Πάτρα Περίληψη Το αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα