ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: /109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , Θέµα:Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β του ν.3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α ) «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» που αναφέρονται σε θέµατα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π..186/1992 ΦΕΚ 84 Α ) για την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Όπως είναι γνωστό στο 263 φύλλο της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α ) µε ηµεροµηνία 23/12/2004 δηµοσιεύθηκε ο νόµος 3301/04 «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ» (άρθρο 12) τροποποιήθηκαν διατάξεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 Α ) για την εφαρµογή των.λ.π. Με την παρούσα εγκύκλιο, κοινοποιούνται: α) Οι διατάξεις του άρθρου 12 και παρέχονται οδηγίες και λεπτοµερείς διευκρινίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. β) Tο 117/ έγγραφο της ΕΛΤΕ σχετικά µε την λογιστική παρακολούθηση των δεδοµένων για την σύνταξη των πινάκων της περίπτωσης Γ της παραγράφου 7 1

2 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ., όπως αυτή τέθηκε µε την παράγραφο 1 του κοινοποιούµενου άρθρου. Ειδικότερα διευκρινίζονται κατά παράγραφο τα ακόλουθα: Άρθρο 12 «Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 Α ) για την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων». Χρόνος έναρξης ισχύος Παράγραφος 1. Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων. Υποχρεώσεις επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Με την παράγραφο 1 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. και ορίζεται ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων του επιτηδευµατία, που προαιρετικά ή υποχρεωτικά συντάσσει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις του σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) καθώς και οι υποχρεώσεις του επιτηδευµατία εκείνου που επιλέγει να τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Ειδικότερα: 1.1 Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. παρέχεται η δυνατότητα στον επιτηδευµατία που εφαρµόζει τα.λ.π. προαιρετικά ή υποχρεωτικά, να επιλέξει τον τρόπο τήρησης των λογιστικών του βιβλίων και να τηρήσει αυτά σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. ή σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. Έτσι όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας το προκύπτον από αυτά αποτέλεσµα είναι το φορολογικό αποτέλεσµα. Όταν τα βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. το προκύπτον αποτέλεσµα είναι µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Σηµειώνεται ότι, ανεξάρτητα από τις αρχές και τους κανόνες που ακολουθούνται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων (.Λ.Π. ή φορολογικής 2

3 νοµοθεσίας) για τον τρόπο, τον χρόνο, την θεώρηση κ.λ.π. των τηρουµένων λογιστικών βιβλίων εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρα 7, 18, 19, 24 κ.λ.π.) Επισήµανση Όταν ο επιτηδευµατίας επιλέγει να τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, για τον επιτηδευµατία αυτό δεν προκύπτει από τις διατάξεις του ΚΒΣ καµία πρόσθετη υποχρέωση σε ότι αφορά την εφαρµογή των.λ.π. (τρόπος προσδιορισµού του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π., σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων κ.λ.π.). Όταν όµως τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π., τότε για τον επιτηδευµατία αυτό ορίζονται ορισµένες πρόσθετες υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται και αναλύονται στην επόµενη παράγραφο 1.2 της παρούσης Υποχρεώσεις του επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τα.λ.π. Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π., προκειµένου να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των φορολογικών µεγεθών και για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του, υποχρεούται: α)να συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) (Περίπτωση Α ). β)να τηρεί Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων (Περίπτωση Β ). γ)να συντάσσει Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακα Σχηµατισµού Φορολογικών αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών (Περίπτωση Γ ). Ειδικότερα: Α. Σύνταξη Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). Ο παραπάνω επιτηδευµατίας υποχρεούται να συντάσσει µέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού, Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης. Ο πίνακας αυτός 3

4 καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του κοινοποιούµενου άρθρου Περιεχόµενο του πίνακα Ο πίνακας αυτός συντάσσεται εξωλογιστικά. Τα δεδοµένα του πίνακα αυτού προκύπτουν από τα κύρια τηρούµενα βιβλία (λογαριασµούς, Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων κ.λ.π.) ή από τα τηρούµενα παράλληλα ή βοηθητικά βιβλία (περίπτωση της παρούσης). Στον πίνακα αυτό απεικονίζονται σε τρεις στήλες για κάθε πρωτοβάθµιο διαφοροποιηµένο λογαριασµό σε χρέωση ή πίστωση µε βάση τα προαναφερόµενα δεδοµένα: α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία (Λογιστική Βάση). β) Η αξία που προσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας (Φορολογική Βάση). γ) Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης. Ενδεικτικό Υπόδειγµα του Π.Σ.Λ.Φ.Β. Λογιστική Φορολογική ιαφορές Βάση Βάση Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση» » » » » » » κ.λ.π. Στοιχείων Β Τήρηση Φορολογικού Μητρώου Παγίων Περιουσιακών 4

5 Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα λογιστικά βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π., τηρεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ΚΒΣ το κύριο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των προτύπων αυτών. Όµως προκύπτει υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Β της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ όπως τέθηκε µε την παράγραφο 1 του κοινοποιούµενου άρθρου, να τηρεί και ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Χρόνος Ενηµέρωσης Θεώρηση Περιεχόµενο του Φορολογικού Μητρώου. Το Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων είναι αθεώρητο όπως και το κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και ενηµερώνεται µέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ΚΒΣ, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του κοινοποιούµενου άρθρου. Στο µητρώο αυτό καταχωρούνται µόνο τα πάγια που διαφοροποιούνται λόγω της εφαρµογής των.λ.π., είτε ως προς την αρχική τους αξία προ των αποσβέσεων (τιµή κτήσης) είτε ως προς τις αποσβέσεις. Για κάθε πάγιο που διαφοροποιείται καταχωρείται η φορολογική του αξία, οι φορολογικές αποσβέσεις (συντελεστής και αξία απόσβεσης) και η φορολογική αναπόσβεστη αξία αυτού Μη τήρηση Φορολογικού Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Το νέο αυτό µητρώο µπορεί να µην τηρείται όταν τα δεδοµένα του καταχωρούνται διακεκριµένα στο (κύριο) Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων που τηρείται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Με βάση τα δεδοµένα του κύριου Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και του Φορολογικού Μητρώου Παγίων όταν τηρείται, στο Π.Σ.Λ.Φ.Β. καταχωρείται η αξία των αποσβέσεων (συνολικά) µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. και µε βάση τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας καθώς και η διαφορά µεταξύ αυτών Γ Σύνταξη φορολογικών πινάκων. 5

6 Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. υποχρεούται ακόµη να συντάσσει τους πίνακες που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ, όπως αυτές τέθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούµενου άρθρου. Ειδικότερα υποχρεούται να τηρεί: α) Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης. β) Πίνακα Σχηµατισµού Φορολογικών Αποθεµατικών. γ) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται και καταχωρούνται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του Ισολογισµού Τρόπος σύνταξης των πινάκων Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις της περίπτωσης Γ της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ τα δεδοµένα των πινάκων πρέπει να προκύπτουν από λογαριασµούς που τηρούνται κατά την διπλογραφική µέθοδο. Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π., έχει την δυνατότητα να επιλέγει έναν από τους πιο κάτω τρόπους διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης που ενδεικτικά αναφέρονται, χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή οποιουδήποτε άλλου τρόπου διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης, µε την προϋπόθεση ότι από τους λογαριασµούς που τηρούνται προκύπτουν τα δεδοµένα των ανωτέρω πινάκων. α) Τήρηση ύο Αυτοτελών Λογιστικών Συστηµάτων Τήρηση παράλληλου διπλογραφικού συστήµατος µε χωριστό Ηµερολόγιο και Καθολικό (Βοηθητικό λογιστικό σύστηµα). Στο σύστηµα αυτό λογιστικοποιούνται οι συναλλαγές µε βάση τις αρχές της φορολογικής νοµοθεσίας µε εισαγωγή των δεδοµένων των συναλλαγών, είτε την ίδια ηµεροµηνία, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος του µήνα, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Τα δύο λογιστικά συστήµατα (κύριο και βοηθητικό) χρησιµοποιούν το ίδιο σχέδιο λογαριασµών και η διαφορά των πρωτοβάθµιων λογαριασµών αποτελεί την διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης η οποία και καταχωρείται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. Από το βοηθητικό λογιστικό σύστηµα µπορεί, αντί των πινάκων της περίπτωσης Γ, να συντάσσει Φορολογικό Ισολογισµό, Λογαριασµό Φορολογικών 6

7 Αποτελεσµάτων χρήσης και Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων που καταχωρούνται στο βιβλίο Απογραφών πλην του φορολογικού ισολογισµού. β) Τήρηση Συµπληρωµατικού Λογιστικού Συστήµατος Τήρηση παράλληλου συµπληρωµατικού διπλογραφικού συστήµατος µε χωριστό ηµερολόγιο και Καθολικό (Βοηθητικό λογιστικό σύστηµα). Στο λογιστικό αυτό σύστηµα λογιστικοποιούνται οι διαφορές (µεταξύ των.λ.π. και της φορολογικής νοµοθεσίας) ή και οι αντιστροφές των συναλλαγών που έχουν λογιστικοποιηθεί στο κύριο λογιστικό σύστηµα µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Στο σύστηµα αυτό λογιστικοποιούνται οι διαφορές είτε ανά συναλλαγή την ίδια ηµεροµηνία, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος του µήνα, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Για τα δύο αυτά λογιστικά συστήµατα (κύριο και συµπληρωµατικό) χρησιµοποιείται το ίδιο σχέδιο λογαριασµών και το αλγεβρικό λογιστικό άθροισµα κατά πρωτοβάθµιο λογαριασµό των δύο αυτών συστηµάτων αποτελεί την αξία κάθε πρωτοβάθµιου λογαριασµού σε φορολογική βάση που καταχωρείται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. Από το κύριο και το συµπληρωµατικό βοηθητικό λογιστικό σύστηµα µπορεί αντί των πινάκων της περίπτωσης Γ, να συντάσσει Φορολογικό Ισολογισµό και Λογαριασµό Φορολογικών Αποτελεσµάτων χρήσης και Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων που καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών πλην του Φορολογικού Ισολογισµού. Το βοηθητικό ηµερολόγιο και καθολικό που τηρείται στα παραπάνω συστήµατα (α & β) είναι αθεώρητα και τα δεδοµένα τους µπορεί να αποθηκεύονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση σύνταξης για τους λογαριασµούς του καθολικού αυτού θεωρηµένου ισοζυγίου λογαριασµών «Γενικού Αναλυτικών Καθολικών» του άρθρου 24 παρ.1 του Κ.Β.Σ. Τηρείται όµως θεωρηµένο Ισοζύγιο λογαριασµών «Γενικού Αναλυτικών Καθολικών» που ορίζεται από την πιο πάνω διάταξη (24 παρ. 1) για τους λογαριασµούς του Γενικού Αναλυτικών Καθολικών που τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. στο κύριο λογιστικό σύστηµα. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω (α & β) τρόποι λογιστικής διπλογραφικής παρακολούθησης περιγράφονται αναλυτικά στο κοινοποιούµενο 117/ έγγραφο της ΕΛΤΕ. γ) Τήρηση Λογαριασµών (τάξεως) στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. 7

8 Οι λογαριασµοί που απαιτούνται για την σύνταξη των πινάκων της περίπτωσης Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. παρακολουθούνται στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. σε σύστηµα λογαριασµών τάξεως ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα που θα εξασφαλίζει τη µη ανάµιξή τους µε τους λογαριασµούς ουσίας των.λ.π. Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασµός φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης διαµορφώνεται από το υπόλοιπο (κέρδος ή ζηµία) του λογαριασµού 86 «Αποτελέσµατα Χρήσης ιεθνών Λογιστικών Προτύπων» και από τις χρεωστικές και πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν από την εφαρµογή των αρχών και των κανόνων των.λ.π. και της φορολογικής νοµοθεσίας. Όταν στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. περιλαµβάνονται και οι ανωτέρω λογαριασµοί τάξεως, στο Οριστικό θεωρηµένο Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών που συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. περιλαµβάνονται και οι ανωτέρω τηρούµενοι λογαριασµοί τάξεως. Παράγραφος 2. Χρόνος ενηµέρωσης του Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων. Με την παράγραφο αυτή αντικαθίσταται η περίπτωση ε της παραγρ.2 του άρθρου 17 του ΚΒΣ και ορίζεται ο χρόνος ενηµέρωσης του «νέου» βιβλίου «Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων», η τήρηση του οποίου προβλέπεται από την παράγραφο 1 του κοινοποιούµενου άρθρου για τους τηρούντες τα λογιστικά τους βιβλία σύµφωνα µε τους κανόνες των.λ.π., µέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού, στον ίδιο δηλαδή χρόνο που ενηµερώνεται και το κύριο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, η τήρηση του οποίου ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ΚΒΣ. Παράγραφος 3. Αποτίµηση αποθεµάτων όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Με την παράγραφο αυτή προστίθενται µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. δύο νέα εδάφια (δεύτερο και τρίτο) αναφορικά µε την αποτίµηση των µενόντων αποθεµάτων των ετοίµων προϊόντων και 8

9 της παραγωγής σε εξέλιξη, του επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, ο ανωτέρω επιτηδευµατίας προσδιορίζει το κόστος των ιδιοπαραχθέντων ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη και αποτιµά τα µένοντα των αποθεµάτων αυτών µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Οι διαφορές εκείνες των στοιχείων του κόστους (π.χ. αποσβέσεων κλπ) µεταξύ των αρχών και των κανόνων της φορολογικής νοµοθεσίας και.λ.π., που προσδιορίζονται στο τέλος της χρήσης και απεικονίζονται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β., στο σύνολό τους επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσµα της χρήσης την οποία αφορούν χωρίς να κατανέµονται µεταξύ µενόντων και πωληθέντων ετοίµων προϊόντων. Για το λόγο αυτό δεν αναπροσαρµόζεται για τον προσδιορισµό του φορολογικού αποτελέσµατος η αξία των µενόντων ιδιοπαραχθέντων ετοίµων και της παραγωγής σε εξέλιξη µε τις ανωτέρω προκύπτουσες διαφορές. Παράγραφος 4. Αποτίµηση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. αναφορικά µε την αποτίµηση των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο και των συµµετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας. Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αποτίµησης στην τιµή κτήσης τους των ανωτέρω µετοχών και συµµετοχών των διαχειριστικών περιόδων που λήγουν µέχρι την 30/6/2005, αντί της αποτίµησης αυτών στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης τους και της τρέχουσας τιµής τους. Με την προϊσχύουσα διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί µόνο για την αποτίµηση της διαχειριστικής περιόδου λήξης 31/12/2003. Με την νέα διάταξη η δυνατότητα αποτίµησης των ανωτέρω µετοχών και συµµετοχών στην τιµή κτήσης τους επεκτείνεται και καταλαµβάνει την αποτίµηση όλων των διαχειριστικών περιόδων που λήγουν µέχρι την 30/6/2005 ανεξάρτητα αν αυτές έχουν ήδη λήξει πριν την δηµοσίευση του κοινοποιούµενου άρθρου ή λήγουν µετά. ηλαδή καταλαµβάνει και την αποτίµηση των µετοχών και συµµετοχών των διαχειριστικών περιόδων λήξης 30/6/2003, 30/6/2004, 31/12/2004 κλπ. 9

10 Παράγραφος 5. Αποτίµηση των τίτλων και των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Με την παράγραφο αυτή προστίθεται νέα περίπτωση ε στην παράγραφο 5 του άρθρου 28 του ΚΒΣ αναφορικά µε την αποτίµηση των τίτλων και των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (τράπεζες κ.λ.π.) και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε την νέα αυτή περίπτωση οι διατάξεις που τίθενται µε την παράγραφο 3 του κοινοποιούµενου άρθρου αναφορικά µε την αποτίµηση των ιδιοπαραχθέντων ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, εφαρµόζονται ανάλογα και για τους τίτλους και τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Έτσι σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π., δεν αναπροσαρµόζουν στο τέλος της χρήσης την αξία των µενόντων των πιο πάνω τίτλων όπως αυτή έχει αποτιµηθεί (προσδιοριστεί) µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π., µε τις κοστολογικές διαφορές που προσδιορίζονται στο τέλος της χρήσης µεταξύ της φορολογικής νοµοθεσίας και των.λ.π. Οι διαφορές αυτές αναγράφονται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα της χρήσης. Παράγραφος 6. Καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών των πινάκων των περιπτώσεων Α και Γ της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κ.Β.Σ., νέο εδάφιο αναφορικά µε την καταχώριση στο βιβλίο απογραφών των πινάκων που ορίζονται από τις περιπτώσεις Α και Γ της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ, όπως αυτή τέθηκε µε την παράγραφο 1 του κοινοποιούµενου άρθρου. Έτσι, σύµφωνα µε το νέο εδάφιο ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές των.λ.π. καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τους ανωτέρω πίνακες που έχει υποχρέωση να συντάσσει σύµφωνα µε τις νέες προαναφερόµενες διατάξεις των περιπτώσεων Α και Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ. 10

11 Όταν χρησιµοποιεί το λογιστικό σύστηµα που περιγράφεται στις υποπεριπτώσεις α & β της περίπτωσης της παρούσης και συντάσσει Φορολογικό Ισολογισµό, Λογαριασµό Φορολογικών Αποτελεσµάτων και Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων, µπορεί να καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών, αντί των πινάκων της περίπτωσης Γ, το Λογαριασµό Φορολογικών Αποτελεσµάτων και τον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων. Η υποχρέωση καταχώρισης των πινάκων της περίπτωσης Γ δεν καταλαµβάνει τον επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, αφού αυτός δεν έχει υποχρέωση να συντάσσει τους πίνακες αυτούς. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κ.Β.Σ. οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται ακόµη οι καταστάσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού (ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων) όπως προκύπτουν εκ των τηρουµένων λογιστικών βιβλίων. Ειδικότερα: - Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών: α) τις πιο πάνω καταστάσεις που ορίζονται από τις τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κ.Β.Σ. όπως αυτές συντάσσονται εκ των λογιστικών βιβλίων που τηρούνται µε βάση τα.λ.π. και β) τους πίνακες των περιπτώσεων Α και Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ όπως αυτοί ορίζονται µε την παράγραφο 1 του κοινοποιούµενου άρθρου, ή αντί των πινάκων της περίπτωσης Γ τις συντασσόµενες καταστάσεις κατά τα προαναφερόµενα στις υποπεριπτώσεις α και β της περίπτωσης της παρούσης (Λογαριασµό Φορολογικών Αποτελεσµάτων και Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων). - Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τις πιο πάνω καταστάσεις (Ισολογισµό, λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων) που συντάσσονται εκ των τηρουµένων λογιστικών του βιβλίων σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής 11

12 νοµοθεσίας. εν καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται µε βάση του κανόνες των.λ.π. Παράγραφος 7. Υπογραφή καταστάσεων και πινάκων από λογιστή φοροτεχνικό. Με την παράγραφο αυτή αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κ.Β.Σ. αναφορικά µε την υπογραφή του ισολογισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης και των πινάκων που ορίζονται από την περίπτωση Γ της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την νέα διάταξη, από λογιστή φοροτεχνικό κάτοχο σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος υπογράφονται µε αναγραφή και των δεδοµένων που ορίζονται στην διάταξη αυτή: α) Ο ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης που συντάσσονται εκ των τηρουµένων λογιστικών βιβλίων. Έτσι, όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. υπογράφεται ο ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης που συντάσσονται µε βάση τα.λ.π. Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας υπογράφεται ο «φορολογικός» ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης (φορολογικός). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται µε τις διατάξεις αυτές (29 παρ. 3) να υπογράφεται ο Ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης που συντάσσονται µε βάση τους κανόνες και τις αρχές των.λ.π. β) Οι πίνακες που ορίζονται από την περίπτωση Γ της νέας παραγράφου 7 του Κ.Β.Σ. οι οποίοι τηρούνται από τον επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τα.λ.π. Όταν αντί των πινάκων κατά τα προαναφερόµενα στις υποπεριπτώσεις α & β της περίπτωσης της παρούσης συντάσσεται Φορολογικός Ισολογισµός, Λογαριασµός Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης και Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων, υπογράφονται ο Λογαριασµός Φορολογικών Αποτελεσµάτων και ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων που υποκαθιστούν τους πίνακες της ανωτέρω περίπτωσης Γ. Καταστάσεις που δηµοσιεύονται Επισηµαίνεται ότι δηµοσιεύονται οι καταστάσεις (ισολογισµός λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης και λοιπές καταστάσεις) που συντάσσονται µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. ανεξάρτητα από τις αρχές και τους κανόνες που 12

13 ακολουθούνται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων (.Λ.Π. ή φορολογικής νοµοθεσίας). Παράγραφος 8. Ανεπάρκεια των βιβλίων επί µη σύνταξης ή ανακριβούς σύνταξης του Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. νέα περίπτωση ε, αναφορικά µε την κρίση του κύρους των βιβλίων ως ανεπαρκών του επιτηδευµατία εκείνου που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.λ.π. Έτσι σύµφωνα µε την νέα περίπτωση ε, για τον πιο πάνω επιτηδευµατία λόγος ανεπάρκειας των τηρουµένων βιβλίων του αποτελεί ακόµη η µη σύνταξη και η µη καταχώριση στο βιβλίο απογραφών του Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. καθώς και η ανακριβής σύνταξη του Πίνακα αυτού. Στην περίπτωση που, αντί του Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, συντάσσεται κατά τα προαναφερόµενα στις υποπεριπτώσεις α και β της περίπτωσης της παρούσης, Φορολογικός Ισολογισµός, Λογαριασµός Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, και Πίνακας ιάθεσης Κερδών, λόγος ανεπάρκειας των βιβλίων αποτελεί ανάλογα η µη σύνταξη και η µη καταχώριση στο βιβλίο απογραφών ή η ανακριβής σύνταξη του Λογαριασµού Φορολογικών Αποτελεσµάτων που υποκαθιστά σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα (υποπεριπτώσεις α και β της περίπτωσης της παρούσης) τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης της περίπτωσης Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ 13

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton International 1 IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα IASB News Περιεχόμενα Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος 1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1019894/117/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ΠΟΛ.: 1035 Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΠΟΛ.: 1068

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΠΟΛ.: 1068 - 379 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 Αριθµ.Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμ.ΣΛΟΤ 27/339/ Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων.

Γνωμ.ΣΛΟΤ 27/339/ Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων. Γνωμ.ΣΛΟΤ 27/339/02.02.05 Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων. Γνωμ.ΣΛΟΤ 27/339/02.02.05 Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων. Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο :

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαϊου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1041496/334/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1067 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 14-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 286 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΔΑΠΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1165 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1086978/609/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1121 ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα σύνολο από ενέργειες που γίνονται για την µέτρηση και τον προσδιορισµό σε χρήµα όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού:

Είναι ένα σύνολο από ενέργειες που γίνονται για την µέτρηση και τον προσδιορισµό σε χρήµα όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού: ΑΠΟΓΡΑΦΗ Είναι ένα σύνολο από ενέργειες που γίνονται για την µέτρηση και τον προσδιορισµό σε χρήµα όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού: α) ένας λεπτοµερής προσδιορισµός των υλικών είδος,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 23.862,00 ΕΥΡΩ Για την παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΑΜ:1006 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΜ:8719 ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , ,

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1114902/1034/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1374 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β - Γ Προς: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΑΠΟΦΑΣEIΣ ΠΟΛ. 1146/ ΠΟΛ. 1091/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΑΠΟΦΑΣEIΣ ΠΟΛ. 1146/ ΠΟΛ. 1091/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΑΠΟΦΑΣEIΣ ΠΟΛ. 1146/30.11.09 ΠΟΛ. 1091/14.06.10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 27-1-2009 Αριθμ.πρωτ.68,79 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας. Αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Καταχώρηση επιµέρους στοιχείων ενός ενσώµατου παγίου στοιχείου µε διαφορετική ωφέλιµη ζωή ( ΛΠ 16)

1. Καταχώρηση επιµέρους στοιχείων ενός ενσώµατου παγίου στοιχείου µε διαφορετική ωφέλιµη ζωή ( ΛΠ 16) 1. Καταχώρηση επιµέρους στοιχείων ενός ενσώµατου παγίου στοιχείου µε διαφορετική ωφέλιµη ζωή ( ΛΠ 16) Η αεροπορική εταιρεία "Β" την 30.6.2001 αγόρασε τοις µετρητοίς αεροσκάφος έναντι 1.000.000, καταβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2024 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Γεώργιος Στ. Αληφαντής Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμβούλος στην Εταιρεία Δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΗ-ΔΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΗ-ΔΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Συνοπτική πρώτη παρουσίαση από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Α Ιστορική αναδροµή 1. Τι ίσχυε από 1-1-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1052512/10666/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ:1069 Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

* Κ.Β.Σ. * Νο. 6 Α. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ

* Κ.Β.Σ. * Νο. 6 Α. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ * Κ.Β.Σ. * Νο. 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1055240/439/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ &.Π. ΠΟΛ.: 1131 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α

Αρ. Πρωτ.: /714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1128122/714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1. ΠΟΛ.1039/1024754/187/0015/9-3-2006: (Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορετικοί συντελεστές λογιστικών αποσβέσεων, Αναπροσαρμογές σε Εύλογες Αξίες & Απομειώσεις (Ε.Λ.Π.)

Διαφορετικοί συντελεστές λογιστικών αποσβέσεων, Αναπροσαρμογές σε Εύλογες Αξίες & Απομειώσεις (Ε.Λ.Π.) Διαφορετικοί συντελεστές λογιστικών αποσβέσεων, Αναπροσαρμογές σε Εύλογες Αξίες & Απομειώσεις (Ε.Λ.Π.) Περιεχόμενα 1. Γενικά... 1 2. Νέοι λογαριασμοί λογιστικής... 1 3. Παραμετροποίηση (Διαφορετικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. :1017112/307/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , 1, 3,

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , 1, 3, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1079229/559/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.: 1114 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV001842775 2014-01-28 ΣΥΜΒΑΣΗ 23..985,,00 ΕΥΡΩ Για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1137 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Απαλλαγή από τη θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υπεύθυνη Προμηθειών: Τυρογαλά Ευαγγελία Τηλ.: 22543-50129

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιες οντότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

2η ιάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασµοί, Ηµερολόγιο & Αποσβέσεις

2η ιάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασµοί, Ηµερολόγιο & Αποσβέσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάµηνο 8 ο 2η ιάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασµοί, Ηµερολόγιο & Αποσβέσεις Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε.

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε. ΑΔΑ: 795ΠΗ-ΖΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1095069 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13, 15, 27 και 32 του ν. 3229/2004.

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13, 15, 27 και 32 του ν. 3229/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 1039114/10548/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ. 1044 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10319/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012)

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012) «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012), Πρώην Δ/ντης (Κ.Υ.) Υπ. Οικ. 1 2 3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Διευκρινιστικές εγκύκλιοι των διατάξεων του Ν.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Διευκρινιστικές εγκύκλιοι των διατάξεων του Ν. Θεσσαλονίκη 24-6-2010 Αριθ.Πρωτ.648,653,650 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινιστικές εγκύκλιοι των διατάξεων του Ν.3842/2010 που αφορούν Κ.Φ.Ε. και Κ.Β.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 20 «Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων»

ΑΡΘΡΟ 20 «Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1007601/37/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1010 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Προς: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'apothiki.gpapanikolau@n3.syzefxis.gov.gr'7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα