ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων /2232(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βουλευτική ασυλία στην Πολωνία (2008/2232(INI)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγήτρια: Diana Wallis PR\ doc PE v02-00

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...7 PE v /15 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη βουλευτική ασυλία στην Πολωνία (2008/2232(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχοντας υπόψη το άρθρο 12, παράγραφος 3, της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί καθιερώσεως άμεσων γενικών εκλογών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας υπόψη το άρθρο 105 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 2ας Απριλίου 1997, έχοντας υπόψη το άρθρο 7β του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την εκτέλεση της εντολής του βουλευτή ή γερουσιαστή, έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 142 του πολωνικού νόμου της 23ης Ιανουαρίου 2004 για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2009), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου ως αρμόδια επιτροπή εξέτασαν ορισμένες αιτήσεις άρσης της ασυλίας βουλευτών εκλεγμένων στην Πολωνία και αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την ερμηνεία της νομοθεσίας που ενδεχομένως χρήζει εφαρμογής στην περίπτωση των εν λόγω βουλευτών, B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια επιτροπή κλήθηκε ειδικότερα να αποφανθεί περί του παραδεκτού αιτήσεων άρσης ασυλίας που υποβλήθηκαν απευθείας από ιδιώτες στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας αίτηση στο πολωνικό κοινοβούλιο (Sejm - Δίαιτα ή Senat - Γερουσία) για την άρση της ασυλίας ενός μέλους του εν λόγω κοινοβουλίου σε περίπτωση αδικήματος που υπόκειται σε δίωξη από ιδιώτη κατήγορο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές διατάξεις του πολωνικού δικαίου δεν φαίνεται να λαμβάνουν σαφώς υπόψη όλα τα δυνητικά σενάρια σε περίπτωση ποινικών διαδικασιών για αδικήματα που υπόκεινται σε δίωξη από ιδιώτη κατήγορο, 1 ΕΕ C 133 E της , σελ. 48. PR\ doc 3/15 PE v02-00

4 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στην Πολωνία, παρόλο που το παραδεκτό τέτοιων αιτήσεων θέτει σύνθετα ζητήματα ως προς τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 2, που αναφέρεται στην «αρμόδια αρχή», Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 7, του Κανονισμού η αρμόδια επιτροπή αποφαίνεται περί του παραδεκτού των αιτήσεων άρσης ασυλίας, καθώς και περί της αρμοδιότητας της εθνικής αρχής να υποβάλει την εν λόγω αίτηση λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι, με τις υπάρχουσες διατάξεις, η εμφανής σύγκρουση μεταξύ των σχετικών διατάξεων της πολωνικής νομοθεσίας και του Κανονισμού δεν μπορεί να επιλυθεί παρά κρίνοντας μη παραδεκτές τις αιτήσεις άρσης ασυλίας που υποβάλλονται από ιδιώτες, E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του άρθρου 6, παράγραφος 2, είναι να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει μόνο αιτήσεις σε διαδικασίες των οποίων έχουν επιληφθεί οι αρχές ενός κράτους μέλους λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω άρθρο εγγυάται στο Κοινοβούλιο ότι οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που λαμβάνει συνάδουν με την εθνική νομοθεσία τόσο ως προς το ουσιαστικό όσο και ως προς το τυπικό μέρος, κάτι που με τη σειρά του συνιστά επιπλέον εγγύηση ότι, όταν το Κοινοβούλιο αποφανθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών του για τις ασυλίες, η απόφασή του θα συνάδει τόσο με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όσο και με τις εξουσίες που διαθέτει το Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σαφείς αναφορές στην έννοια της «αρχής» σε άλλες διατάξεις των άρθρων 6 και 7 στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ασυλία, ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτηρισμός των αιτήσεων άρσης ασυλίας που υποβάλλονται από ιδιώτες ως μη παραδεκτές δεν συνιστά τη δέουσα αντιμετώπιση, διότι αυτό θα έπληττε τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο ένδικων διαδικασιών και δεν θα επέτρεπε στους κατηγόρους σε ορισμένες περιπτώσεις διώξεων να ζητήσουν άρση της ασυλίας λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε άδικη και άνιση μεταχείριση των αιτούντων, Ζ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίσουν την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων όσον αφορά τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας υπόψη τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του, H. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις επιστολές της 29ης Σεπτεμβρίου 2004 και της 9ης Μαρτίου 2005, 25 κράτη μέλη κλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 12, να δηλώσουν τις αρχές που είναι αρμόδιες να υποβάλλουν αιτήσεις άρσης της ασυλίας ενός βουλευτή λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος, έχουν απαντήσει μόνο η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις συζητήσεις της η αρμόδια επιτροπή ασχολήθηκε, επίσης, με το θέμα των δυνητικών συνεπειών της άρσης της βουλευτικής ασυλίας στις περιπτώσεις βουλευτών που εξελέγησαν στην Πολωνία, Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν ένας βουλευτής κριθεί ένοχος από το δικαστήριο και PE v /15 PR\ doc

5 τιμωρηθεί για εκ προθέσεως αξιόποινη πράξη που υπόκειται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή, η άρση της ασυλίας ενδέχεται να οδηγήσει σε αυτόματη απώλεια της εκλογιμότητάς του με αποτέλεσμα την απώλεια της έδρας του, ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αυτόματη διαδικασία συνιστά, de facto, μία επιπλέον ποινική κύρωση που επιβάλλεται σε συνδυασμό με την καταδίκη, ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη ακόμη και ελάσσονα αδικήματα είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε απώλεια εκλογιμότητας, παρά την απαίτηση ότι για να οδηγήσει σε απώλεια εκλογιμότητας ένα αδίκημα πρέπει να υπόκειται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή και να έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ανάλογη διάταξη σε ισχύ για τα μέλη του πολωνικού κοινοβουλίου (Δίαιτα) ή της πολωνικής γερουσίας, που δεν παύουν να είναι εκλόγιμα σε αυτές τις περιπτώσεις, ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προβλέψουν τη διακοπή της θητείας ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αποτέλεσμα η έδρα του εν λόγω βουλευτή να μένει κενή λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, μία από τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, ορίζει ότι παρεμφερείς καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με παρεμφερείς τρόπους και είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορές στη μεταχείριση αφενός των μελών της πολωνικής βουλής και της πολωνικής γερουσίας και αφετέρου των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στην Πολωνία όσον αφορά την απώλεια εκλογιμότητας λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της εκλογιμότητας συνεπάγεται αυτομάτως την απώλεια της έδρας του βουλευτή και της δυνατότητας επανεκλογής του, ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η άνιση μεταχείριση τέθηκε υπόψη της Επιτροπής μέσω μιας προφορικής ερώτησης που υποβλήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων από τον πρόεδρό της και συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ότι παρ όλα αυτά η νομική κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα η ίση μεταχείριση των μελών του εθνικού κοινοβουλίου και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως ενόψει των εκλογών του 2009, 1. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τις διαφορές μεταξύ της νομικής κατάστασης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στην Πολωνία αφενός και των μελών της πολωνικής βουλής και γερουσίας αφετέρου, και να επικοινωνήσει επειγόντως με τις αρμόδιες αρχές της Πολωνίας, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος άρσης της πρόδηλης διάκρισης ως προς την εκλογιμότητα των μελών των δύο κοινοβουλίων 2. ζητεί χωριστά από τη Δημοκρατία της Πολωνίας να επανεξετάσει την τρέχουσα κατάσταση στην οποία οι όροι που διέπουν την εκλογιμότητα και την απώλεια έδρας των μελών των δύο κοινοβουλευτικών συνελεύσεων είναι προδήλως άνισοι και να λάβει μέτρα ώστε να δοθεί τέλος σε αυτή τη διακριτική μεταχείριση 3. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια συγκριτική μελέτη με την οποία θα διαπιστωθεί εάν υφίστανται διαφορές στη μεταχείριση των μελών των εθνικών κοινοβουλίων αφενός και PR\ doc 5/15 PE v02-00

6 των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφετέρου, στις περιπτώσεις των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 1η Μαΐου 2004, και να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης στο Κοινοβούλιο 4. καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που ενέχει ιδιαίτερη σημασία ενόψει των εκλογών του 2009, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ατόμων σε ανάλογη κατάσταση 5. ζητεί από τα κράτη μέλη, και ειδικότερα από τη Δημοκρατία της Πολωνίας, να διασφαλίσουν την εφαρμογή διαδικαστικών μέτρων, ώστε οι αιτήσεις άρσης ασυλίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαβιβάζονται πάντα από την «αρμόδια αρχή» σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του ουσιαστικού και τυπικού εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών δικαιωμάτων των ιδιωτών, καθώς και των εξουσιών του Κοινοβουλίου 6. προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, καλεί τα κράτη μέλη να δηλώσουν στο Κοινοβούλιο τις αρχές που είναι αρμόδιες να υποβάλλουν αιτήσεις άρσης της ασυλίας ενός βουλευτή 7. επαναλαμβάνει την ανάγκη ενιαίου καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη δέσμευση που αναλήφθηκε από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο Συμβούλιο να εξεταστεί το αίτημα του Κοινοβουλίου για αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1965 περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά το τμήμα του σχετικά με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο σύντομα, 8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. PE v /15 PR\ doc

7 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο εξέτασε ορισμένες αιτήσεις άρσης της ασυλίας βουλευτών που εξελέγησαν στην Πολωνία. Κατά την εξέταση αυτών των αιτήσεων, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την ερμηνεία της νομοθεσίας που ενδεχομένως χρήζει εφαρμογής στην περίπτωση των εν λόγω βουλευτών. Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια επιτροπή κλήθηκε να αποφανθεί επί του παραδεκτού των αιτήσεων άρσης ασυλίας που υποβλήθηκαν από ιδιώτες και να επανεξετάσει το ζήτημα των βουλευτών των οποίων η ασυλία ήρθη, με πιθανό αποτέλεσμα την απώλεια της έδρας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λόγω ποινικής δίωξης που οδήγησε σε καταδίκη. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση των διατάξεων που διέπουν τη βουλευτική ασυλία και των γενικών αρχών που έχει θεσπίσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό. Αναλύει, επίσης, τις ιδιαιτερότητες των ασυλιών των βουλευτών που εκλέγονται στην Πολωνία. II. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Διατάξεις που διέπουν τις ασυλίες Οι ασυλίες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΠΑ) 1. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από το Κοινοβούλιο περιγράφεται στα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού του. Διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας που διέπουν τις βουλευτικές ασυλίες ΒΕΚ εκλεγμένων στην Πολωνία Η έκταση της βουλευτικής ασυλίας στην Πολωνία είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με την έκταση της ασυλίας που προβλέπεται στο ΠΠΑ. Το άρθρο 105 του πολωνικού συντάγματος έχει ως εξής: Άρθρο Τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται στις αρχικές Συνθήκες αποτελούν μέρος του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου και έχουν ταυτόσημο νομικό καθεστώς με τις ίδιες τις Συνθήκες. Μια δικαστική απόφαση σε υπόθεση που αφορούσε την υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας από τους κοινοτικούς υπαλλήλους καθιστά σαφές ότι η παράβαση των διατάξεων του ΠΠΑ συνιστά αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες (απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 1988 στην υπόθεση 260/86 Επιτροπή κατά Βελγίου (Συλλ.1988 σ. 966). PR\ doc 7/15 PE v02-00

8 1. Ο βουλευτής δεν υπέχει ευθύνη για δραστηριότητες που αναπτύσσει στο πλαίσιο της βουλευτικής εντολής, ούτε κατά τη διάρκειά της ούτε μετά τη λήξη της. Όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές ο βουλευτής μπορεί να κληθεί να λογοδοτήσει μόνο ενώπιον της Δίαιτας και, εάν έχει παραβιάσει δικαιώματα τρίτων, μπορεί να διωχθεί δικαστικά μόνο ύστερα από άδεια της Δίαιτας. 2. Από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του, ο βουλευτής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια της Δίαιτας. 3. Η δίωξη που ασκήθηκε κατά ενός προσώπου πριν από την ημερομηνία εκλογής του στο βουλευτικό αξίωμα αναστέλλεται, ύστερα από αίτηση της Δίαιτας, έως τη λήξη της θητείας του. Στην περίπτωση αυτή το καθεστώς του ακαταδίωκτου παρατείνεται επί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 4. Ο βουλευτής μπορεί να συναινέσει στη διεξαγωγή της εναντίον του ποινικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και Ο βουλευτής δεν φυλακίζεται ούτε συλλαμβάνεται χωρίς άδεια της Δίαιτας, εκτός περιπτώσεων αυτοφώρου και εφόσον η κράτησή του είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Κάθε τέτοια κράτηση κοινοποιείται αμέσως στον Πρόεδρο της Δίαιτας, ο οποίος μπορεί να διατάξει την άμεση απελευθέρωση του βουλευτή. 6. Οι λεπτομερείς αρχές και διαδικασίες για την ποινική δίωξη των βουλευτών ορίζονται με νόμο. Οι λεπτομερείς αρχές και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 105, παράγραφος 6, του Συντάγματος θεσπίστηκαν με τον νόμο της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την εκτέλεση της εντολής του βουλευτή ή γερουσιαστή (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 221/2003, στοιχείο 2199, όπως τροποποιήθηκε) («Νόμος περί της εντολής»). Τα άρθρα 6 έως 7β του Νόμου περί της εντολής, τα οποία είναι ιδιαιτέρως συναφή για την παρούσα έκθεση έχουν ως εξής: «Άρθρο 6 1. Οι βουλευτές ή γερουσιαστές δεν λογοδοτούν για πράξεις που σχετίζονται με την εκτέλεση της εντολής τους, είτε κατά τη διάρκεια της εν λόγω εντολής είτε μετά τη λήξη της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6α. Οι βουλευτές ή γερουσιαστές θα λογοδοτούν για τις εν λόγω πράξεις μόνο ενώπιον της Δίαιτας ή της Γερουσίας. 2. Οι πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν προτάσεις, γνώμες ή ψήφους κατά τις συνόδους της Δίαιτας, της Γερουσίας ή της Εθνοσυνέλευσης ή των σωμάτων αυτών, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών και των ενώσεων βουλευτών ή γερουσιαστών, ή κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, καθώς και άλλες πράξεις που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 3. Για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι βουλευτές ή γερουσιαστές θα φέρουν πειθαρχική και οικονομική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία και ο Κανονισμός της Δίαιτας ή της Γερουσίας. Άρθρο 6α Οι βουλευτές ή γερουσιαστές οι οποίοι, στο πλαίσιο μιας πράξης που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων λογοδοτούν ενώπιον των PE v /15 PR\ doc

9 δικαστηρίων μόνο με την άδεια της Δίαιτας ή της Γερουσίας. Άρθρο 7β 1. Η αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά βουλευτή ή γερουσιαστή σε περίπτωση αδικήματος που υπόκειται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή θα υποβάλλεται μέσω της Εισαγγελικής Αρχής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2. Αίτηση για άδεια άσκησης ποινικής δίωξης κατά βουλευτή ή γερουσιαστή σε περίπτωση αδικήματος που υπόκειται σε δίωξη από ιδιώτη κατήγορο θα υποβάλλεται από τον εν λόγω ιδιώτη κατήγορο, αφότου το ζήτημα παραπεμφθεί στα δικαστήρια.» Γενικές αρχές Με την πάροδο των ετών, έχουν προκύψει ορισμένες γενικές αρχές από τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου κατά την εξέταση αιτήσεων άρσης της ασυλίας των βουλευτών του. Οι αρχές αυτές αναγνωρίστηκαν στο ψήφισμα που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου βάσει της έκθεσης του κ. Donnez (A2 121/86). Κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των αρχών που άπτονται της παρούσας έκθεσης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη οι αποφάσεις άρσης της ασυλίας να έχουν στέρεη νομική βάση, ώστε να μην επηρεάζονται από παραμέτρους όπως οι πολιτικές πεποιθήσεις ή η εθνικότητα του ενδιαφερόμενου βουλευτή. A. Σκοπός της βουλευτικής ασυλίας Η βουλευτική ασυλία δεν είναι προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του έναντι των άλλων εξουσιών. Βάσει αυτής της αρχής, δεν έχει σημασία η ημερομηνία τέλεσης των προσαπτομένων πράξεων, η οποία είναι δυνατόν να είναι προγενέστερη ή μεταγενέστερη της εκλογής του βουλευτή, αλλά το μόνο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η προστασία του Κοινοβουλίου μέσω αυτής των βουλευτών του. B. Χρονικός περιορισμός της ασυλίας Το Δικαστήριο εκλήθη δύο φορές να ερμηνεύσει τη φράση «κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», η οποία περιέχεται στο άρθρο 10 του ΠΠΑ. Από τις δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου (υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier (Συλλ. 1964, σ. 397) και υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure (Συλλ. 1986, σ. 2403)), συνάγεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί μία ετήσια σύνοδο ενός έτους κατά τη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές του απολαύουν της ασυλίας που προβλέπεται από το ΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας των διακοπών της συνόδου. 1 ΕΕ C 99 της , σελ. 44. PR\ doc 9/15 PE v02-00

10 Απορρέει, εξάλλου, από τον ίδιο τον σκοπό της βουλευτικής ασυλίας ότι τα αποτελέσματά της εκτείνονται καθ όλη τη διάρκεια της εντολής του βουλευτή, και καλύπτουν την άσκηση διώξεων, τη διεξαγωγή αποδείξεων, τα μέτρα εκτέλεσης αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί, εφέσεις και αιτήματα αναιρέσεως. Γ. Ανεξάρτητος χαρακτήρας της ευρωπαϊκής βουλευτικής ασυλίας σε σχέση με την εθνική βουλευτική ασυλία Το γεγονός ότι το άρθρο 10, πρώτη παράγραφος, στοιχείο α), του ΠΠΑ παραπέμπει στις ασυλίες που αναγνωρίζονται στους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων δεν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει ίδιους κανόνες, οι οποίοι αποτελούν ένα είδος «νομολογίας». Όσον αφορά την άρση της ασυλίας, η ασυλία, η οποία είναι ταυτόσημη για τους βουλευτές της ίδιας εθνικότητας στο εθνικό τους κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν πρέπει να συγχέεται με την άρση αυτής, η οποία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε κοινοβουλίου. Αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι απορρέουν από αποφάσεις που ελήφθησαν αναφορικά με αιτήσεις άρσης της ασυλίας, δημιουργούν μια συνεκτική εικόνα της έννοιας της ευρωπαϊκής βουλευτικής ασυλίας, η οποία, σε γενικές γραμμές, είναι ανεξάρτητη από τις διάφορες διαδικασίες των εθνικών κοινοβουλίων. Σε διαφορετική περίπτωση, το αποτέλεσμα θα ήταν οι διαφορές μεταξύ μελών του ίδιου κοινοβουλίου να εντείνονται με κριτήριο την εθνικότητά τους. Η εφαρμογή αυτών των αρχών οδήγησε στη δημιουργία μιας σταθεράς στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, η οποία κατέστη βασικό κριτήριο στην απάντηση που δίδει σε κάθε αίτηση άρσης ασυλίας. Η ασυλία δεν αίρεται σε καμία περίπτωση όταν ο βουλευτής κατηγορείται για πράξεις που εμπίπτουν στην κατηγορία της πολιτικής δραστηριότητας. Το κριτήριο αυτό συμπληρώνεται από άλλες παραμέτρους που μπορεί να συνηγορούν υπέρ ή κατά της άρσης της ασυλίας. Μερικές από αυτές είναι: το fumus persecutionis, δηλαδή το τεκμήριο ότι της ποινικής διαδικασίας προϋπάρχει η πρόθεση να υπονομευτεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή. η ιδιαιτέρως μεγάλη σοβαρότητα των κατηγοριών. Αρμοδιότητα λήψης απόφασης περί της «αρμόδιας αρχής» Το άρθρο 7, παράγραφος 7, του Κανονισμού επιτρέπει στην αρμόδια επιτροπή «να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης». Κατά συνέπεια, της εξέτασης της αίτησης άρσης της ασυλίας είναι δυνατό να προηγείται η εξέταση του παραδεκτού της, στην οποία περιλαμβάνεται και το ζήτημα της αρμοδιότητας της εθνικής αρχής να υποβάλει την εν λόγω αίτηση. Κατά την εξέταση του παραδεκτού μιας αίτησης άρσης της ασυλίας, η αρμόδια επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, π.χ. για να αξιολογήσει αν η αίτηση υποβλήθηκε από την αρμόδια αρχή 1 και σύμφωνα με την προβλεπόμενη 1 Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 12: «Η επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, PE v /15 PR\ doc

11 διαδικασία, σεβόμενη ταυτόχρονα την αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους να εφαρμόζει και να ερμηνεύει το ίδιο την νομοθεσία του. Στις περιπτώσεις που αφορούν βουλευτές που έχουν εκλεγεί στην Πολωνία είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να αναζητηθεί στο πολωνικό δίκαιο η απάντηση στο ερώτημα περί του παραδεκτού της αίτησης. ΙΙΙ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Αρμοδιότητα υποβολής αίτησης άρσης ασυλίας Σύμφωνα με το άρθρο 7β του Νόμου περί της εντολής, δικαίωμα αίτησης άρσης της ασυλίας έχουν τόσο οι δημόσιες αρχές όσο και οι ιδιώτες. Αυτή η αρμοδιότητα εξαρτάται από το είδος του αδικήματος και από το αν θεωρείται αδίκημα που υπόκειται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή ή από ιδιώτη κατήγορο. Πρέπει να συμπληρωθεί ότι, σύμφωνα με το πολωνικό ποινικό δίκαιο, για τα αδικήματα που ανήκουν στην κατηγορία των αδικημάτων που υπόκεινται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή προβλέπεται επίσης η περίπτωση της άσκησης δίωξης από ιδιώτη που υποκαθιστά τον δημόσιο κατήγορο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δημόσιος κατήγορος δεν λαμβάνει πάντα μέρος στη δίκη. Στις περιπτώσεις αδικημάτων που υπόκεινται σε δίωξη από ιδιώτη κατήγορο, υπάρχει η δυνατότητα ο δημόσιος κατήγορος να συμμετάσχει στη διαδικασία που κινήθηκε από τον ιδιώτη ή ακόμη να κινήσει ο ίδιος μια τέτοια διαδικασία (με ή χωρίς τη συμμετοχή του ιδιώτη). Όλες οι ανωτέρω δυνατότητες θέτουν σειρά ερωτημάτων όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 7β του Νόμου περί της εντολής, σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, όπου προβλέπονται τα εξής: «Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση Ολομέλειας και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.» Όπως προαναφέρθηκε, η αρμόδια επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης της εξουσίας της για εξέταση του παραδεκτού μιας αίτησης άρσης της ασυλίας, μπορεί να αποφανθεί και περί της αρμοδιότητας της εθνικής αρχής να υποβάλει τέτοιου είδους αίτηση. Σενάρια Μπορεί να γίνει η κάτωθι διάκριση: 1. Αδικήματα που υπόκεινται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή α) κίνηση διαδικασίας από δημόσιο κατήγορο να καταρτίσει ενδεικτικό κατάλογο των αρχών των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες να υποβάλουν αίτηση για την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή.» Με τις επιστολές της και , τα κράτη μέλη κλήθηκαν να αναφέρουν τις εν λόγω αρχές. Επί του παρόντος, έχουν απαντήσει η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν έχουν ερωτηθεί ακόμη. PR\ doc 11/15 PE v02-00

12 Η αρχή που εφαρμόζεται είναι η άσκηση εισαγγελικής δίωξης από δημόσιο κατήγορο. Αυτό το σενάριο δεν ενέχει καμία δυσκολία. Στην περίπτωση τέτοιων αδικημάτων, εφαρμόζεται το άρθρο 7β, παράγραφος 1, του Νόμου περί της εντολής και η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Εισαγγελικής Αρχής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της «αρμόδιας αρχής» υπό την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού. Η αίτηση άρσης της ασυλίας πρέπει να κριθεί παραδεκτή. β) κίνηση διαδικασίας από ιδιώτη που υποκαθιστά τον δημόσιο κατήγορο Το αδίκημα εξακολουθεί να ανήκει στην κατηγορία των αδικημάτων που υπόκεινται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή. Κατά συνέπεια, δεν έχει σημασία ποιος κινεί τη διαδικασία ή ασκεί τη δίωξη, εφόσον η υποβολή της αίτησης άρσης της ασυλίας γίνεται από την Εισαγγελική Αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εισαγγελική Αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορεί να θεωρηθεί ότι ενεργεί ως «μεσάζων» για τον ιδιώτη που υποκαθιστά τον δημόσιο κατήγορο. Υποβάλλει την αίτηση βάσει του άρθρου 7β, παράγραφος 1, του Νόμου περί της εντολής και κατά συνέπεια είναι «αρμόδια αρχή» σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού. Η αίτηση άρσης της ασυλίας πρέπει να θεωρηθεί παραδεκτή. 2. Αδικήματα που υπόκεινται σε δίωξη από ιδιώτη κατήγορο 1 α) κίνηση και άσκηση της διαδικασίας από ιδιώτη Σύμφωνα με το άρθρο 7β, παράγραφος 1, του Νόμου περί της εντολής «Αίτηση για άδεια άσκησης ποινικής δίωξης κατά βουλευτή ή γερουσιαστή σε περίπτωση αδικήματος που υπόκειται σε δίωξη από ιδιώτη κατήγορο θα υποβάλλεται από τον εν λόγω ιδιώτη κατήγορο, αφότου το ζήτημα παραπεμφθεί στα δικαστήρια.» Είναι συνεπώς σαφές ότι στις περιπτώσεις αδικημάτων που υπόκεινται σε δίωξη από ιδιώτη, η πολωνική νομοθεσία επιτρέπει μόνο στον ιδιώτη να υποβάλει αίτηση άρσης ασυλίας. Ο μόνος όρος είναι ότι η αίτηση αυτή πρέπει να υποβάλλεται αφού η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού. Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι η αίτηση άρσης της ασυλίας πρέπει να υποβάλλεται από «αρμόδια αρχή» («właściwy organ» στα πολωνικά) ενός κράτους μέλους. Η αίτηση δεν μπορεί κατά συνέπεια να υποβληθεί από οποιονδήποτε, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται από: (i) μια αρχή του κράτους μέλους, (ii) την οποία το κράτος μέλος αναγνωρίζει ως αρμόδια να υποβάλλει τέτοιου είδους αιτήσεις. Οι ιδιώτες δεν μπορούν να θεωρηθούν «αρχή» υπό την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 2. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο δεν είναι δυνατόν να υποβάλλουν οι ίδιοι απευθείας αίτηση άρσης ασυλίας και κάθε αίτηση αυτού του είδους δεν μπορεί παρά να κριθεί μη παραδεκτή. Αυτό το συμπέρασμα ισχύει ακόμη και αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους, ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση άρσης ασυλίας απευθείας χωρίς να απαιτείται να μεσολαβεί ή να εξετάζει την αίτηση εισαγγελική αρχή ή δικαστής. 1 Επί του παρόντος, μόνο πέντε αδικήματα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. PE v /15 PR\ doc

13 β) κίνηση διαδικασίας από ιδιώτη, και συμμετοχή του δημόσιου κατηγόρου σε δεύτερο χρόνο Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και στην περίπτωση που ο δημόσιος κατήγορος συμπαραταχθεί με τον ιδιώτη κατήγορο εκ των υστέρων. Το γεγονός ότι ο δημόσιος κατήγορος αναλαμβάνει έναν ρόλο στη διαδικασία δεν αλλάζει τον χαρακτηρισμό του αδικήματος από υποκείμενο σε δίωξη από ιδιώτη κατήγορο σε υποκείμενο σε δίωξη από δημόσιο κατήγορο. Κατά συνέπεια, μόνο ο ιδιώτης επιτρέπεται να ζητήσει άρση της ασυλίας σε αυτή την περίπτωση. γ) κίνηση διαδικασίας από δημόσιο κατήγορο (με ή χωρίς τη συμμετοχή του προσώπου που έχει δικαίωμα να ενεργήσει ως ιδιώτης κατήγορος στη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου) Ομοίως, το ανωτέρω συμπέρασμα ισχύει και στην περίπτωση που ο δημόσιος κατήγορος είναι αυτός που κινεί τη διαδικασία για ένα αδίκημα που υπόκειται σε δίωξη από ιδιώτη κατήγορο. Ο χαρακτηρισμός του αδικήματος δεν αλλάζει και οι παρατηρήσεις υπό το α) και β) ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης, φαίνεται ότι το αν ο δημόσιος κατήγορος θα εξασφαλίσει ή όχι την επιτυχή εκδίκαση της υπόθεσης εξαρτάται από την αίτηση άρσης ασυλίας του ιδιώτη. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν έχει κληθεί να αποφανθεί στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ωστόσο, είναι πιθανώς ζήτημα χρόνου να βρεθεί αντιμέτωπη με μια τέτοια υπόθεση, δεδομένων των σεναρίων που μπορεί να προκύψουν σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις Η υποχρέωση υποβολής της αίτησης από «αρμόδια αρχή» που προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφος 2, υπάρχει για να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει μόνο αιτήσεις από διαδικασίες που έχουν εξεταστεί από τις αρχές του κράτους μέλους. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό το άρθρο δεν έχει ως στόχο να πλήξει τα δικαιώματα των ιδιωτών σε δικαστικές διαδικασίες. Ο λόγος ύπαρξης του είναι να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν πώς μπορούν να ασκηθούν αυτά τα δικαιώματα όταν πρόκειται για βουλευτές. Σκοπός του άρθρου είναι να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρήσουν έναν βαθμό ελέγχου επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σοβαρές. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν σαφείς αναφορές στην έννοια της «αρχής» στα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού, όσον αφορά όλα τα θέματα που άπτονται των σχέσεων μεταξύ της αρμόδιας επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών σε υποθέσεις άρσης της ασυλίας. Δεδομένης της φύσης των πράξεων και των διαδικασιών για τις οποίες πρόκειται, συνάγεται ότι η εν λόγω αρμοδιότητα ανήκει στη δικαστική αρχή. Στα περισσότερα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή είναι η εισαγγελική σε ορισμένες περιπτώσεις ο νόμος ορίζει ως αρμόδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια αστυνομική αρχή, έναν δικαστή ή απλώς μια αρχή αρμόδια για τη διαδικασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή είναι αρχή που λαμβάνει την πρωτοβουλία κίνησης της διαδικασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η άσκηση δίωξης από ιδιώτη κατήγορο προβλέπεται από τη νομοθεσία πολλών κρατών μελών, η PR\ doc 13/15 PE v02-00

14 δυνατότητα υποβολής αίτησης άρσης ασυλίας από ιδιώτη απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να αποτελεί ιδιαιτερότητα του πολωνικού δικαίου. Από την πλευρά των βουλευτών που εκλέγονται στην Πολωνία, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ιδιαίτερα προβληματική έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον χειρισμό ορισμένων αιτήσεων άρσης ασυλίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7β, παράγραφος 2, του Νόμου περί της εντολής και του άρθρου 6, παράγραφος 2, αλλά επιπλέον ο περιορισμένος έλεγχος που ασκείται όσον αφορά τη σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις άρσης της ασυλίας. Κατά τα φαινόμενα, επίσης, η λύση που εφαρμόζεται επί του παρόντος, οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των αιτούντων. Δυνητική απώλεια έδρας βουλευτών που εκλέγονται στην Πολωνία Στις συζητήσεις της σχετικά με την ασυλία των βουλευτών που εκλέγονται στην Πολωνία, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ασχολήθηκε επίσης με το θέμα των δυνητικών συνεπειών της άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Η άρση της ασυλίας μπορεί να οδηγήσει, εάν ο βουλευτής κριθεί ένοχος από το δικαστήριο, σε απώλεια της έδρας του, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 142 του νόμου για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2004 (ΕΕ αριθ. 25/2004, στοιχείο 219, όπως τροποποιήθηκε). Ο νόμος αυτός ρυθμίζει την εκλογιμότητα και την απώλεια έδρας. Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, του νόμου, εκλόγιμο για το Κοινοβούλιο είναι κάθε πρόσωπο που «δεν έχει τιμωρηθεί για εκ προθέσεως αξιόποινη πράξη που υπόκειται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή». Σύμφωνα με το άρθρο 142, παράγραφος 1, εδάφιο 1, του εν λόγω νόμου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χάνουν την έδρα τους αν δεν είναι πλέον εκλόγιμοι. Ο κίνδυνος απώλειας της έδρας συντρέχει, συνεπώς, στις περιπτώσεις που ο βουλευτής κρίνεται ένοχος για κάποιο εκ προθέσεως αδίκημα που υπόκειται σε δίωξη από εισαγγελική αρχή. Δεν υπάρχει ανάλογη διάταξη σε ισχύ για τα μέλη του πολωνικού κοινοβουλίου (Δίαιτα) ή της πολωνικής γερουσίας, που δεν παύουν να είναι εκλόγιμα σε αυτή την περίπτωση. Αυτή η διακριτική μεταχείριση αποτέλεσε αντικείμενο προφορικής ερώτησης 1 προς την Επιτροπή. Χωρίς να λαμβάνεται θέση ως προς τον τρόπο επίλυσης αυτού του ζητήματος, πρέπει να τονιστεί ότι οι ισχύουσες διατάξεις έχουν ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στην Πολωνία σε σύγκριση με τους βουλευτές του εθνικού κοινοβουλίου. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι η διαφορές στην αντιμετώπιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφενός και τις εθνικές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις αφετέρου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας και, εάν η ασυλία αρθεί, το εθνικό δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση ωστόσο, το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει τόσο διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των μελών δύο κοινοβουλευτικών συνελεύσεων εκλεγμένων στο ίδιο κράτος μέλος σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να εξετάζει με τη μέγιστη προσοχή και αυστηρότητα κάθε αίτηση άρσης ασυλίας που λαμβάνει, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ίση μεταχείριση των μελών του. 1 Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή από τον Giuseppe Gargani εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (B6-0002/2008). PE v /15 PR\ doc

15 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, επίσης, να διασφαλίζει ότι η άρση της ασυλίας δεν ισοδυναμεί με παράβαση του άρθρου 10, πρώτη παράγραφος, στοιχείο α) του ΠΠΑ. PR\ doc 15/15 PE v02-00

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 179/9 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Μαΐου 2013 αναφορικά με πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 31.5.2013 2013/2089(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (53/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 24.10.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες Οι διαδικασίες για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται τόσο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει κοινούς κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 7.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 67 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2010 COM(2010)18 τελικό 2010/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ XX με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0184(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.9.2014 2013/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Τρίτο Μέρος του συνταγματικού κειμένου της 12 ης συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στα όργανα του Κράτους. Οκτωβρίου 1992, ο Α) Η Βουλή Το άρθρο 77 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

5419/16 εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, 2ο τμήμα, στις Οι δηλώσεις και/ή οι αιτιολογήσεις ψήφου επισυνάπτονται στο παρόν σημείωμα.

5419/16 εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, 2ο τμήμα, στις Οι δηλώσεις και/ή οι αιτιολογήσεις ψήφου επισυνάπτονται στο παρόν σημείωμα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0011 (COD) 7920/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Αποτέλεσμα ψηφοφορίας VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Κανονισμός του

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: a 225(I)/2004 Ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα)

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 286, 31.10.2009, σ. 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα