Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό"

Transcript

1 Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο Αζήλα -

2 Πεξηερόκελα Οη δηαθνπέο All Inclusive δηεζλώο Τη είλαη έλα παθέην All Inclusive... 1 Οη δηαθνπέο All Inclusive δηεζλψο... 2 Αλάπηπμε αγνξψλ All Inclusive δηεζλψο... 2 Τάζεηο ζηελ αγνξά All Inclusive... 3 Μνρινί αλάπηπμεο ηνπ All Inclusive... 3 Κξηηηθή ζην κνληέιν All Inclusive... 4 Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ All Inclusive ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο... 4 All Inclusive ζηελ Τελεξίθε θαη ηελ Κχπξν... 5 Πξνηάζεηο γηα αχμεζε δαπάλεο πειαηψλ All Inclusive ζηελ ηνπηθή θνηλσλία... 6 Οη δηαθνπέο All Inclusive ζηελ Ειιάδα Τα μελνδνρεία All Inclusive... 7 Οη δηαλπθηεξεχζεηο All Inclusive... 8 Η δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ All Inclusive ζηελ ηνπηθή θνηλσλία... 8 Η νηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ All Inclusive ζηελ Διιάδα... 9 Η ειιεληθή χθεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ Σπκπέξαζκα Οη θχξηεο ηάζεηο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ All Inclusive ζηελ Διιάδα... 11

3 Οη δηαθνπέο All Inclusive δηεζλώο Τη είλαη έλα παθέην All Inclusive Τν ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη έλα παθέην μελνδνρείνπ all inclusive κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ πξννξηζκφ ζε πξννξηζκφ αιιά θαη απφ ην πνηνο είλαη ν πάξνρνο ηνπ παθέηνπ. Οη ελ δπλάκεη εκπεξηερφκελεο ππεξεζίεο είλαη νη αθφινπζεο: Γηακνλή Πιήξε Γεχκαηα (πξστλφ, κεζεκεξηαλφ θαη βξαδπλφ) Δπηιεγκέλα αιθννινχρα πνηά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνχο Ηκεξήζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο/δπηβιεπφκελεο παηδηθέο εγθαηαζηάζεηο Απνγεπκαηηλή δηαζθέδαζε Απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, ε δηακνλή, ηα γεχκαηα θαη ηα θάζε κνξθήο πνηά είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ελφο παθέηνπ All Inclusive, ελψ ην κίγκα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο άιιεο 3 θαηεγνξίεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην παθέην. Σπλεπψο, Οη ππεξεζίεο all inclusive αθνξνχλ ζην παθεηάξηζκα soft ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη εζηίαζεο θαη φρη ζε hard ππνδνκέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο παθέησλ / ππεξεζηψλ all inclusive ππάξρεη γηα φια ηα μελνδνρεία. Δπίζεο, ην all inclusive κπνξεί θαη ζπρλά ζπλππάξρεη ζην ίδην μελνδνρείν κε άιια παθέηα φπσο Μφλν Πξστλφ, Ηκηδηαηξνθή ή Πιήξεο Γηαηξνθή. Τέινο, ην all inclusive κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζε δηάθνξα επίπεδα πνιπηέιεηαο αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ αγνξά ηνπ εθάζηνηε μελνδνρείνπ πνπ ην πξνζθέξεη. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 1

4 Οη δηαθνπέο All Inclusive δηεζλώο Γηεζλψο, νη δηαθνπέο ζε μελνδνρεία ηχπνπ all inclusive είλαη έλαο αξθεηά θαζηεξσκέλνο ηχπνο δηαθνπψλ, εηδηθά γηα παξαζεξηζηηθέο δηαθνπέο. Έλα παθέην δηαθνπψλ all-inclusive πεξηιακβάλεη πιεηάδα ππεξεζηψλ πνπ θαηαλαιψλεη έλαο ηνπξίζηαο: ηελ κεηαθίλεζή ηνπ, ηελ δηακνλή ηνπ, ηελ εζηίαζή ηνπ, θαζψο θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (βι. επ. ζειίδα). Τα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε δπλαηφηεηα dynamic packaging πνπ πξνζθέξεη ην Internet, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο μελνδνρείσλ δηαζέηεη παθέηα All-Inclusive απεπζείαο ζηνπο πειάηεο, πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπ. Οη πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ επηινγή πξννξηζκνχ, ην μελνδνρείν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ, θαζψο θαη απφ ηα δηθά ηνπο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η δηαρείξηζε ησλ πξνζδνθηψλ επηηπγράλεηαη κε ην λα γλσξίδνπλ νη παξαζεξηζηέο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηιέγνπλ. Αλάπηπμε αγνξώλ All Inclusive δηεζλώο Οη πξψηνη δηεζλείο πξννξηζκνί πνπ αλαπηχρζεθε ην ζχζηεκα all inclusive είλαη ε Καξατβηθή, ν Ιλδηθφο Ωθεαλφο θαη ην Μεμηθφ. Ο ιφγνο πνπ αλαπηχρζεθε ην All Inclusive ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ε αλάπηπμε κεγάισλ απνκνλσκέλσλ resorts ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ζηνπο πξννξηζκνχο απηνχο. Με άιια ιφγηα, ε παξνρή ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ησλ resorts ήηαλ θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ ειθπζηηθά ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ ζηε Τνπξθία (Antalya) θαη ζηελ Αίγππην (Red Sea), ελ κέξεη γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ πξναλαθέξακε θαη ελ κέξεη σο έλα λέν πξντφλ ultra all inclusive πνπ πεξηιακβάλεη εθιεθηά πνηά, spa θιπ. Η νηθνλνκηθή θξίζε κεηά ην 2008, νδήγεζε ζε πην ζθηρηνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηαμηδησηψλ θαη αχμεζε ηε δήηεζε ησλ all inclusive παθέησλ. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο αχμεζεο δήηεζεο, απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ε πξνζθνξά μελνδνρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα all inclusive θαη ζε παξαδνζηαθνχο παξαζεξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε Ιζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα. Η εμέιημε απηή απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν θαη «επηζηξνθή ζηηο ξίδεο» αθνχ ηα πξψηεο κνξθήο παθέηα All Inclusive αλαπηχρζεθαλ ζηελ Βξεηαλία ηε δεθαεηία ηνπ 1930 γηα πξνζηηέο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο ζε holiday camps. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 2

5 Τάζεηο ζηελ αγνξά All Inclusive Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ε αθξηβήο πνξεία ηεο αγνξάο All Inclusive ζην κέιινλ, ε εθηίκεζε είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ All Inclusive ζα απμεζεί θαη φηη νη πξνζδνθίεο ηνπο ζα επζπγξακκηζηνχλ κε ηηο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε αχμεζε ησλ δηαθνπψλ All Inclusive, πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο φζν θαη απφ online θαηαλαισηέο ζην Internet. Σπλεπψο, ε αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηχπνπ δηαθνπψλ πξνέξρεηαη αλεμάξηεηα απφ ην θαλάιη δηαλνκήο κε ην νπνίν ην «πξντφλ» θηάλεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Η δπλακηθή ηεο αγνξάο All Inclusive απνηππψλεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θξνπαδηέξαο δηεζλψο (απφ 15,9 εθ. επηβάηεο δηεζλψο ην 2007 ζε 21,7 εθ. ην 2014), πνπ βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην κνληέιν All Inclusive. Μνρινί αλάπηπμεο ηνπ All Inclusive Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο All Inclusive κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο / ζηηο αθφινπζεο επηζπκίεο ησλ ηνπξηζηψλ: λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη ζα μνδέςνπλ ζηηο δηαθνπέο ηνπο, ηδηαίηεξα αλ έρνπλ καδί ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο, λα απινπνηνχλ ηε δσή ηνπο κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη θαηαλάισζεο κε έλα νινθιεξσκέλν παθέην ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ ΑΒΤΑ, 36% ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο Α θαη Β θαη 37% ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα άλσ ησλ Ληξψλ Αγγιίαο ζπκθσλνχλ φηη νη δηαθνπέο All Inclusive απινπνηνχλ ηε δσή ηνπο ( hassle-free holidays), ην Value for Money πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, εηδηθεπκέλεο αλάγθεο, πρ wedding holidays. Δπίζεο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ππάξρεη επηινγή δηαθφξσλ παθέησλ απφ «βαζηθφ» έσο «ultra» All Inclusive. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 3

6 Κξηηηθή ζην κνληέιν All Inclusive Τν κνληέιν All Inclusive έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή σο πξνο ηελ απνμέλσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη νη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην κνληέιν All Inclusive δελ εμέξρνληαη ησλ μελνδνρείσλ κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαλαιψλνπλ ζηα ηνπηθά καγαδηά, ηδηαίηεξα ζε εζηηαηφξηα θαη κπαξ. Σην βαζκφ πνπ ζπκβαίλεη απηφ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη θαχιν θχθιν εθφζνλ νδεγήζεη ζε θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ πέξημ ησλ μελνδνρείσλ θαη άξα ζε απμεκέλε ηάζε ησλ πειαηψλ ηνπο λα παξακέλνπλ εληφο απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ είλαη ζαθέο αλ ην κνληέιν All Inclusive απνηειεί ηελ αηηία ησλ εμειίμεσλ απηψλ ή ην απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη νη ηνπξίζηεο θαη ππνδεέζηεξεο πνηφηεηαο ή ζρέζεο ηηκήο / πνηφηεηαο ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα εθηφο ησλ μελνδνρείσλ. Αθφκα, γηα ηελ ζσζηή θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ All Inclusive, ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο δαπάλεο ηνπ ηνπξίζηα ζε ηξφθηκα θαη πνηά (ηελ νπνία έρεη ήδε πιεξψζεη ζην παθέην ηνπ) θαη ηεο δαπάλεο ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (ζηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη ιηγφηεξν ή θαζφινπ απφ ηνπο άιινπο πειάηεο) βι. θαη. Εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ All Inclusive ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο Η εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Αll Ιnclusive ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Απφ ηελ έξεπλά καο εληνπίζακε 2 έξεπλεο πνπ θαιχπηνπλ ην ζέκα ηεο ζχγθξηζεο ηεο δαπάλεο ηνπ ηνπξίζηα All Inclusive ζε ζρέζε ηελ δαπάλε ησλ ππνινίπσλ ηνπξηζηψλ: ε κηα, κηθξνχ ζρεηηθά δείγκαηνο ρσξίο ζαθή δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν, αθνξά ζηελ Τελεξίθε θαη ζηελ Κχπξν θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ε άιιε, κε δηαζηξσκάησζε δείγκαηνο, αθνξά ζηελ Κξήηε θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην All Inclusive ζηελ Διιάδα. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 4

7 Έλα αμηνζεκείσην θνηλφ ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλψλ - σο αλακέλεηαη είλαη φηη ε ηάζε ηνπ πειάηε All Inclusive λα θαηαλαιψζεη ιηγφηεξν εθηφο μελνδνρείνπ επηθεληξψλεηαη ζην θαγεηφ θαη ην πνηφ, ελψ θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη γηα ηελ θαηαλάισζε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Αληίζεηα, νη δχν έξεπλεο δηαθέξνπλ θαηά ην φηη ζηε κελ έξεπλα γηα ηελ Διιάδα νη δαπάλεο ησλ πειαηψλ ΑΙ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα είλαη πςειέο, ελψ ζηελ Κχπξν θαη Τελεξίθε ε πξνδηάζεζε γηα θαηαλάισζε ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δελ κεηαθξάδεηαη ζε δαπάλε. All Inclusive ζηελ Τελεξίθε θαη ηελ Κύπξν Σχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Travel Foundation ζε 178 ηνπξίζηεο ζηελ Τελεξίθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012 θαη ζε 551 ηνπξίζηεο ζηελ Κχπξν ηνλ Ινχιην ηνπ 2012, ηα θχξηα θίλεηξα ησλ ηαμηδησηψλ γηα δηαθνπέο All Inclusive ήηαλ ην θιίκα, ε εγγχηεηα ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ην value for money θαη ε αίζζεζε αζθάιεηαο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ Κχπξν, αλαθέξζεθαλ νη παξαιίεο θαη ε αίζζεζε φηη απνηειεί «home away from home». Απφ ηελ άιιε πιεπξά κηθξφ ξφιν παίδνπλ ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεζηνχ θαη ε ηνπηθή γαζηξνλνκία. Σπλεπψο, ν πειάηεο All Inclusive έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι: ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ δηακέλεη θαη ιηγφηεξν γηα ηνλ πξννξηζκφ ζπλνιηθά. Αλ θαη ν πειάηεο All Inclusive έρεη κεγαιχηεξε ηάζε λα μνδέςεη εθηφο μελνδνρείνπ (68% ησλ πειαηψλ έλαληη 52% έσο 59% γηα ηηο άιιεο κνξθέο παθέησλ), εληέιεη έρεη κηθξφηεξε δαπάλε (1,95 ιίξεο Αγγιίαο / εκέξα / άηνκν έλαληη 2,49 ηνπ πειάηε Halfboard, 5,47 ηνπ πειάηε Β&Β αιιά 1,27 ηνπ πειάηε ζε απηνεμππεξεηνχκελν θαηάιπκα). Πάλησο, 26% ησλ πειαηψλ ΑΙ (πεξηζζφηεξνη απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο) δήισζαλ πσο μφδεςαλ ιηγφηεξν απ φηη αλέκελαλ, πνπ δειψλεη ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο δαπάλεο ηνπο. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 5

8 Πξνηάζεηο γηα αύμεζε δαπάλεο πειαηώλ All Inclusive ζηελ ηνπηθή θνηλσλία Σχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε αχμεζε ηεο δαπάλεο ησλ πειαηψλ All Inclusive κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ (stakeholders) θαη πνπ ζα βαζίδνληαη: ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ, ηδηαίηεξα θαζψο νη πειάηεο ΑΙ δελ είλαη νκνηνγελήο νκάδα σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ Ιδηαίηεξσλ Φαξαθηεξηζηηθψλ (Unique Selling Points) ηνπ πξννξηζκνχ, ζηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνζαξχλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ζην λα βγνπλ απφ ην μελνδνρείν ηνπο π.ρ. ζηελ Κχπξν ππήξρε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηεο δαπάλεο εθηφο μελνδνρείνπ ησλ πειαηψλ κε ζχζηεκα ΑΙ, αλάινγα κε ην μελνδνρείν πνπ δηέκελαλ, ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε απφ ηνπο ηνπξίζηεο π.ρ. ζηελ Κχπξν πνιιέο απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ ηα μελνδνρεία ζε εμππεξέηεζε θαη ηηκέο, ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 6

9 Οη δηαθνπέο All Inclusive ζηελ Ειιάδα Τα μελνδνρεία All Inclusive Σχκθσλα κε θαηαγξαθή ηνπ SETE Intelligence, ην θαινθαίξη ηνπ 2014 ιεηηνπξγνχζαλ κε ζχζηεκα all inclusive 44 κνλάδεο 5* κε δσκάηηα θαη 128 κνλάδεο 4* κε δσκάηηα. Δπηπιένλ, 35 κνλάδεο 5* κε δσκάηηα θαη 40 κνλάδεο κνλάδεο 4* κε δσκάηηα ιεηηνπξγνχζαλ κε κηθηφ ζχζηεκα All Inclusive θαη άιιεο κνξθήο παθέην. Θεσξψληαο φηη νη κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κηθηφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ θαηά ην ήκηζπ κε All Inclusive θαη θαηά ην ήκηζπ κε παθέηα άιισλ κνξθψλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζπλνιηθά - κε ζχζηεκα all inclusive ιεηηνπξγνχζαλ ην ηζνδχλακν 61,5 κνλάδσλ 5* κε δσκάηηα θαη 148 κνλάδσλ 4* κε δσκάηηα. Ξενοδοχεία Ελλάδος All Inclusive Μικηό Σύζηημα Σύνολο All Inclusive Καηηγορία Mονάδες Δωμάηια Mονάδες Δωμάηια Mονάδες Δωμάηια Mονάδες Δωμάηια 5 αζηέρων , αζηέρων αζηέρων & 2 αζηέρων Σύνολο , % συνόλου 2,2% 13,6% Γειαδή, απφ πιεπξάο δπλακηθφηεηαο θαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΞΔΔ, ηα μελνδνρεία απηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 2,2 % ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο θαη ην 13,6% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ζε δσκάηηα. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 7

10 Οη δηαλπθηεξεύζεηο All Inclusive Με εθηηκψκελε κέζε πιεξφηεηα 130 έσο 150 εκέξεο θαη 2,3 πειάηεο αλά δσκάηην, ηo ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ All Inclusive κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ 16,4 έσο 18,9 εθ. δηαλπθηεξεχζεηο. Σχκθσλα κε ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ην 2013 αλήιζε ζε 160,25 εθ. Με ηελ παξαδνρή φηη φιεο νη δηαλπθηεξεχζεηο All Inclusive γίλνληαη απφ πειάηεο κφληκνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ ρσξίο λα ππάξρνπλ πειάηεο κφληκνη θάηνηθνη Διιάδνο, νη δηαλπθηεξεχζεηο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο ζην 10,2% έσο 11,8% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ γίλαλε απφ αιινδαπνχο ζηελ ρψξα. Σπλεπώο, ην πξντόλ All Inclusive είλαη άιιν έλα πξντόλ - θαη όρη ην θπξίαξρν πξντόλ - πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ν ειιεληθόο ηνπξηζκόο ζηε δηεζλή πειαηεία ηνπ - όπσο, άιισζηε, εδώ θαη δεθαεηίεο πξνζθέξεη θαη δηακνλή κε εκηδηαηξνθή ή πιήξε δηαηξνθή. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ππάξρεη δηεζλώο ζαθήο ηάζε γηα ελδπλάκσζε ησλ δηαθνπώλ all inclusive θαη ε κε πξνζθνξά ηνπ σο κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ ζα απνδπλακώζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ρώξαο θαη ζα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο καο ζε επηινγή πξννξηζκώλ ζε άιιεο ρώξεο. Η δαπάλε ησλ ηνπξηζηώλ All Inclusive ζηελ ηνπηθή θνηλσλία Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα Δκπφξην θαη Τνπξηζκφο ζηελ Κξήηε πνπ εθπφλεζε ην ΙΝΔΜΥ-ΔΣΔΔ, ε δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ζηα εζηηαηφξηα/κπαξ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαηαιχκαηνο πνπ δηέκεηλαλ, είλαη ε αθφινπζε: Δαπάνεσ ( ) ςε Αγορζσ και Εςτίαςθ ςτθν Κριτθ Τφποσ καταλφματοσ Αγορζσ Εςτίαςθ Ξενοδοχείο 5* Ξενοδοχείο 4* Ξενοδοχείο Αll Ιnclusive Ενοικιαηόμενα Πηγή: Εμπόριο και Τουριςμόσ ςτην Κρήτη, ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 8

11 Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε Κξήηε, φπνπ θαη έγηλε ε έξεπλα, ππνδέρεηαη άλσ ηνπ 20% ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη άξα ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθά γηα φιε ηε ρψξα. Δπίζεο, ε δεηγκαηνιεςία έγηλε ζε ηνπξίζηεο κε ζηξσκαηνπνίεζε θαηά αεξνδξφκην άθημεο θαη θαηά ρψξα πξνέιεπζεο. Παξαηεξνχκε δειαδή νηη νη δαπάλεο ησλ πειαηώλ All Inclusive ζηελ Κξήηε: ζε νηη αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, είλαη ε δεύηεξε πςειόηεξε κεηά από απηήλ ησλ πειαηώλ μελνδνρείσλ 5*, θαηαξξίπηνληαο ηνλ κύζν νηη νη πειάηεο απηνί δελ βγαίλνπλ από ηα μελνδνρεία ζηα νπνία δηακέλνπλ θαη δελ δαπαλνύλ ηίπνηα ζηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα, είλαη ρακειόηεξε ζε νηη αθνξά ζηελ εζηίαζε, θάηη αλακελόκελν αθνύ νη πειάηεο all inclusive έρνπλ πιεξώζεη γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εληόο μελνδνρείνπ. Είλαη όκσο αμηνζεκείσην νηη δελ είλαη κεδεληθή / αζήκαληε όπσο είλαη ε θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηνπο ηνπξίζηεο All Inclusive, αιιά είλαη πεξίπνπ 40 κε 50% ηεο δαπάλεο ησλ πειαηώλ άιινπ ηύπνπ θαηαιπκάησλ. Η νηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ All Inclusive ζηελ Ειιάδα Η ζπλήζεο δηακνλή ελφο πειάηε all inclusive είλαη 7 έσο 14 εκέξεο. Σπλεπψο, κε βάζε ηε δηαθνξά δαπάλεο γηα εζηίαζε κεηαμχ πειαηψλ All Inclusive θαη ππνινίπσλ πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα δηαλπθηεξεχζεηο ζε θαηαιχκαηα all inclusive πνπ πξναλαθέξακε, πξνθχπηεη νηη ε επίπησζε ησλ δηαθνπώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ αθνξά ζε δαπάλε γηα εζηίαζε/πνηά ύςνπο πεξίπνπ 250 εθ., πνπ γίλεηαη ζηα μελνδνρεία θαη όρη ζηα εζηηαηόξηα/κπαξ ηνπ αληίζηνηρνπ πξννξηζκνύ (επί ζπλνιηθήο δαπάλεο εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ πνπ εθηηκάηαη γηα ην 2014 ζε 15,2 δηο, πεξηιακβαλφκελσλ δαπαλψλ ηνπξηζηψλ γηα αεξνκεηαθνξέο, ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη θξνπαδηέξεο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δεδνκέλνπ φηη νη πειάηεο All Inclusive πξαγκαηνπνηνχλ 10,2% έσο 11,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ηεο ρψξαο (βι. αλ.) θαη δεδνκέλνπ φηη νη δηαθνπέο ζε μελνδνρείν είλαη ζπγθξηηηθά αθξηβφηεξεο απφ απηέο εθηφο μελνδνρείνπ, ην ηαμηδησηηθό έζνδν γηα ηελ ρώξα πνπ πξνέξρεηαη από απηήλ ηελ θαηεγνξία ηνπξηζηώλ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 2 δηο. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 9

12 Η ειιεληθή ύθεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ Σπκθσλα κε ηελ ΔΛΣΤΑΤ, νη αθίμεηο θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ζηα μελνδνρεία ην 2008 θαη ην 2013, ηε ζεξηλή ζεδφλ φηαλ θαη ιεηηνπξγεί ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ All Inclusive, ήηαλ ε αθφινπζε: 2008 Απρ - Σεπτ 2013 Απρ - Σεπτ Ημεδαποί Αλλοδαποί Σφνολο Ημεδαποί Αλλοδαποί Σφνολο Αφίξεισ Διανυκτερεφςεισ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςία ΙΝΣΕΤΕ Παξαηεξνχκε ζπλεπψο φηη, πξνθαλψο σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, νη αθίμεηο εκεδαπψλ κεηψζεθαλ θαηά 1 εθ. πεξίπνπ θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο θαηά 3,5 εθ. πεξίπνπ ελψ, αληίζεηα, ησλ αιινδαπψλ απμήζεθαλ θαηά θαηά 1,6 εθ θαη 8,5 εθ. αληίζηνηρα. Η κεηαβνιή απηή, θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα, εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αχμεζε ηνπ All Inclusive θαη θπξίσο ηηο κεησκέλεο εηζπξάμεηο ζηα εζηηαηφξηα εθηφο μελνδνρείσλ αθνχ, αθελφο νη αιινδαπνί θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν απφ ηνπο εκεδαπνχο θαη, αθεηέξνπ, νη ζεκεξηλνί εκεδαπνί ηνπξίζηεο έρνπλ πνιχ κεησκέλε θαηαλαισηηθή δχλακε ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπ Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 10

13 Σπκπέξαζκα Oη θύξηεο ηάζεηο ζηελ Ειιάδα θαη δηεζλώο Τν ζχζηεκα δηαθνπψλ All Inclusive απνηειεί παγθφζκηα ηάζε πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε ησλ ηνπξηζηψλ λα ειέγμνπλ ην θφζηνο ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Δπίζεο, πνιινί ηνπξίζηεο (εηδηθά κε νηθνγέλεηεο) βιέπνπλ ζεηηθά ηελ επθνιία πνπ πξνζθέξεη ην λα κελ ππάξρεη αλάγθε λα έρνπλ δηαξθψο καδί ηνπο ρξήκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη αληαγσληζηηθόο, ν ειιεληθόο ηνπξηζκόο είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ην All Inclusive ζην ραξηνθπιάθηό ηνπ, όπσο άιισζηε πεξηιακβάλεη εδώ θαη ρξόληα θαη παθέηα κε πιήξε ή εκηδηαηξνθή ή κόλν κε πξστλό. Καηά ηελ εθηίκεζή καο ην All Inclusive ζηελ Ειιάδα έρεη -ζε κεγάιν βαζκό- ππεξθαιύςεη ηελ κείσζε ηνπ εκεδαπνύ ηνπξηζκνύ πνπ πξνήιζε σο επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρώξα, δίλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό κηα ζεκαληηθή δηέμνδν ζε πνιιά μελνδνρεία θαη νθειώληαο εκκέζσο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηά. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ All Inclusive ζηελ Ειιάδα Σε αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο, ν ηνπξίζηαο All Inclusive ζηελ Ειιάδα δελ πεξηνξίδεηαη ζην μελνδνρείν. Αληίζεηα, ε θαηαλάισζή ηνπ ζηα θαηαζηήκαηα (shopping) δελ ππνιείπεηαη απηήο άιισλ ηνπξηζηψλ, ελψ ε θαηαλάισζή ηνπ γηα εζηίαζε εθηφο μελνδνρείνπ είλαη ζεκαληηθή θαη φρη κεδεληθή. Τα ζηνηρεία απηά απνηππώλνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία πνπ παξνπζηάδεη ε Ειιάδα σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο, θαζηζηώληαο ηελ ηδηαίηεξα ειθπζηηθή δηεζλώο. Η δηαηήξεζε απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, δειαδή ε δηαηήξεζε ελόο δσληαλνύ πεξηβάιινληνο θαη εθηόο μελνδνρείσλ, είλαη πξνο όθεινο θαη ησλ ίδησλ ησλ μελνδνρείσλ. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 11

14 Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζπλεξγαηηθέο ιύζεηο win-win πνπ ζα δηαηεξήζνπλ θαη ζα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε ησλ πειαηώλ All Inclusive ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηα εζηηαηόξηα / κπαξ εθηόο μελνδνρείσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα: ε θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ, ηδηαίηεξα θαζψο νη πειάηεο ΑΙ δελ είλαη νκνηνγελήο νκάδα σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ηνπο πξνζθεξζνχλ πξντφληα πνπ ζα ζειήζνπλ λα θαηαλαιψζνπλ, ε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ Ιδηαίηεξσλ Φαξαθηεξηζηηθψλ (Unique Selling Points) ηνπ πξννξηζκνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα θηλεηνπνηεζνχλ νη ηνπξίζηεο λα βγνπλ απφ ην μελνδνρείν γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ πξννξηζκφ θαη λα θαηαλαιψζνπλ, ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνζαξχλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ζην λα βγνπλ απφ ην μελνδνρείν ηνπο π.ρ. ζηελ Κχπξν παξαηεξήζεθε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηεο δαπάλεο εθηφο μελνδνρείνπ ησλ πειαηψλ κε ζχζηεκα ΑΙ, αλάινγα κε ην μελνδνρείν πνπ δηέκελαλ, ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε απφ ηνπο ηνπξίζηεο θαη ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ π.ρ. δεκηνπξγία παθέησλ all inclusive πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο ή επίζθεςε ζε αμηνζέαηα εθηφο ηνπ μελνδνρείνπ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα απνιαχζνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 12

15 Πεγέο - Εμπόπιο και Τοςπιζμόρ ζηην Κπήηη, ΙΝ.ΔΜ.Υ. ΔΣΔΔ, Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή - Optimising Tourist Spend in the Local Economy, the Travel Foundation, April All Inclusive Holidays, Mintel, June 2014 Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 13

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΕΕΝΟΣΣΗΣΣΑΑ ΙΙ :: : ΣΣΟ ΘΕΕΩΡΡΗΣΣΙΙΚΚΟ ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΟ ΣΣΟΤΤ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΤΤ ΔΔΙΙΑΑΧΧΩΡΡΙΙΜΟΤΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα