Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό"

Transcript

1 Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο Αζήλα -

2 Πεξηερόκελα Οη δηαθνπέο All Inclusive δηεζλώο Τη είλαη έλα παθέην All Inclusive... 1 Οη δηαθνπέο All Inclusive δηεζλψο... 2 Αλάπηπμε αγνξψλ All Inclusive δηεζλψο... 2 Τάζεηο ζηελ αγνξά All Inclusive... 3 Μνρινί αλάπηπμεο ηνπ All Inclusive... 3 Κξηηηθή ζην κνληέιν All Inclusive... 4 Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ All Inclusive ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο... 4 All Inclusive ζηελ Τελεξίθε θαη ηελ Κχπξν... 5 Πξνηάζεηο γηα αχμεζε δαπάλεο πειαηψλ All Inclusive ζηελ ηνπηθή θνηλσλία... 6 Οη δηαθνπέο All Inclusive ζηελ Ειιάδα Τα μελνδνρεία All Inclusive... 7 Οη δηαλπθηεξεχζεηο All Inclusive... 8 Η δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ All Inclusive ζηελ ηνπηθή θνηλσλία... 8 Η νηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ All Inclusive ζηελ Διιάδα... 9 Η ειιεληθή χθεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ Σπκπέξαζκα Οη θχξηεο ηάζεηο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ All Inclusive ζηελ Διιάδα... 11

3 Οη δηαθνπέο All Inclusive δηεζλώο Τη είλαη έλα παθέην All Inclusive Τν ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη έλα παθέην μελνδνρείνπ all inclusive κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ πξννξηζκφ ζε πξννξηζκφ αιιά θαη απφ ην πνηνο είλαη ν πάξνρνο ηνπ παθέηνπ. Οη ελ δπλάκεη εκπεξηερφκελεο ππεξεζίεο είλαη νη αθφινπζεο: Γηακνλή Πιήξε Γεχκαηα (πξστλφ, κεζεκεξηαλφ θαη βξαδπλφ) Δπηιεγκέλα αιθννινχρα πνηά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνχο Ηκεξήζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο/δπηβιεπφκελεο παηδηθέο εγθαηαζηάζεηο Απνγεπκαηηλή δηαζθέδαζε Απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, ε δηακνλή, ηα γεχκαηα θαη ηα θάζε κνξθήο πνηά είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ελφο παθέηνπ All Inclusive, ελψ ην κίγκα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο άιιεο 3 θαηεγνξίεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην παθέην. Σπλεπψο, Οη ππεξεζίεο all inclusive αθνξνχλ ζην παθεηάξηζκα soft ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη εζηίαζεο θαη φρη ζε hard ππνδνκέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο παθέησλ / ππεξεζηψλ all inclusive ππάξρεη γηα φια ηα μελνδνρεία. Δπίζεο, ην all inclusive κπνξεί θαη ζπρλά ζπλππάξρεη ζην ίδην μελνδνρείν κε άιια παθέηα φπσο Μφλν Πξστλφ, Ηκηδηαηξνθή ή Πιήξεο Γηαηξνθή. Τέινο, ην all inclusive κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζε δηάθνξα επίπεδα πνιπηέιεηαο αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ αγνξά ηνπ εθάζηνηε μελνδνρείνπ πνπ ην πξνζθέξεη. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 1

4 Οη δηαθνπέο All Inclusive δηεζλώο Γηεζλψο, νη δηαθνπέο ζε μελνδνρεία ηχπνπ all inclusive είλαη έλαο αξθεηά θαζηεξσκέλνο ηχπνο δηαθνπψλ, εηδηθά γηα παξαζεξηζηηθέο δηαθνπέο. Έλα παθέην δηαθνπψλ all-inclusive πεξηιακβάλεη πιεηάδα ππεξεζηψλ πνπ θαηαλαιψλεη έλαο ηνπξίζηαο: ηελ κεηαθίλεζή ηνπ, ηελ δηακνλή ηνπ, ηελ εζηίαζή ηνπ, θαζψο θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (βι. επ. ζειίδα). Τα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε δπλαηφηεηα dynamic packaging πνπ πξνζθέξεη ην Internet, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο μελνδνρείσλ δηαζέηεη παθέηα All-Inclusive απεπζείαο ζηνπο πειάηεο, πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπ. Οη πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ επηινγή πξννξηζκνχ, ην μελνδνρείν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ, θαζψο θαη απφ ηα δηθά ηνπο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η δηαρείξηζε ησλ πξνζδνθηψλ επηηπγράλεηαη κε ην λα γλσξίδνπλ νη παξαζεξηζηέο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηιέγνπλ. Αλάπηπμε αγνξώλ All Inclusive δηεζλώο Οη πξψηνη δηεζλείο πξννξηζκνί πνπ αλαπηχρζεθε ην ζχζηεκα all inclusive είλαη ε Καξατβηθή, ν Ιλδηθφο Ωθεαλφο θαη ην Μεμηθφ. Ο ιφγνο πνπ αλαπηχρζεθε ην All Inclusive ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ε αλάπηπμε κεγάισλ απνκνλσκέλσλ resorts ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ζηνπο πξννξηζκνχο απηνχο. Με άιια ιφγηα, ε παξνρή ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ησλ resorts ήηαλ θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ ειθπζηηθά ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ ζηε Τνπξθία (Antalya) θαη ζηελ Αίγππην (Red Sea), ελ κέξεη γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ πξναλαθέξακε θαη ελ κέξεη σο έλα λέν πξντφλ ultra all inclusive πνπ πεξηιακβάλεη εθιεθηά πνηά, spa θιπ. Η νηθνλνκηθή θξίζε κεηά ην 2008, νδήγεζε ζε πην ζθηρηνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηαμηδησηψλ θαη αχμεζε ηε δήηεζε ησλ all inclusive παθέησλ. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο αχμεζεο δήηεζεο, απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ε πξνζθνξά μελνδνρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα all inclusive θαη ζε παξαδνζηαθνχο παξαζεξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε Ιζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα. Η εμέιημε απηή απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν θαη «επηζηξνθή ζηηο ξίδεο» αθνχ ηα πξψηεο κνξθήο παθέηα All Inclusive αλαπηχρζεθαλ ζηελ Βξεηαλία ηε δεθαεηία ηνπ 1930 γηα πξνζηηέο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο ζε holiday camps. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 2

5 Τάζεηο ζηελ αγνξά All Inclusive Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ε αθξηβήο πνξεία ηεο αγνξάο All Inclusive ζην κέιινλ, ε εθηίκεζε είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ All Inclusive ζα απμεζεί θαη φηη νη πξνζδνθίεο ηνπο ζα επζπγξακκηζηνχλ κε ηηο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε αχμεζε ησλ δηαθνπψλ All Inclusive, πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο φζν θαη απφ online θαηαλαισηέο ζην Internet. Σπλεπψο, ε αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηχπνπ δηαθνπψλ πξνέξρεηαη αλεμάξηεηα απφ ην θαλάιη δηαλνκήο κε ην νπνίν ην «πξντφλ» θηάλεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Η δπλακηθή ηεο αγνξάο All Inclusive απνηππψλεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θξνπαδηέξαο δηεζλψο (απφ 15,9 εθ. επηβάηεο δηεζλψο ην 2007 ζε 21,7 εθ. ην 2014), πνπ βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην κνληέιν All Inclusive. Μνρινί αλάπηπμεο ηνπ All Inclusive Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο All Inclusive κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο / ζηηο αθφινπζεο επηζπκίεο ησλ ηνπξηζηψλ: λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη ζα μνδέςνπλ ζηηο δηαθνπέο ηνπο, ηδηαίηεξα αλ έρνπλ καδί ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο, λα απινπνηνχλ ηε δσή ηνπο κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη θαηαλάισζεο κε έλα νινθιεξσκέλν παθέην ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ ΑΒΤΑ, 36% ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο Α θαη Β θαη 37% ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα άλσ ησλ Ληξψλ Αγγιίαο ζπκθσλνχλ φηη νη δηαθνπέο All Inclusive απινπνηνχλ ηε δσή ηνπο ( hassle-free holidays), ην Value for Money πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, εηδηθεπκέλεο αλάγθεο, πρ wedding holidays. Δπίζεο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ππάξρεη επηινγή δηαθφξσλ παθέησλ απφ «βαζηθφ» έσο «ultra» All Inclusive. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 3

6 Κξηηηθή ζην κνληέιν All Inclusive Τν κνληέιν All Inclusive έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή σο πξνο ηελ απνμέλσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη νη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην κνληέιν All Inclusive δελ εμέξρνληαη ησλ μελνδνρείσλ κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαλαιψλνπλ ζηα ηνπηθά καγαδηά, ηδηαίηεξα ζε εζηηαηφξηα θαη κπαξ. Σην βαζκφ πνπ ζπκβαίλεη απηφ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη θαχιν θχθιν εθφζνλ νδεγήζεη ζε θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ πέξημ ησλ μελνδνρείσλ θαη άξα ζε απμεκέλε ηάζε ησλ πειαηψλ ηνπο λα παξακέλνπλ εληφο απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ είλαη ζαθέο αλ ην κνληέιν All Inclusive απνηειεί ηελ αηηία ησλ εμειίμεσλ απηψλ ή ην απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη νη ηνπξίζηεο θαη ππνδεέζηεξεο πνηφηεηαο ή ζρέζεο ηηκήο / πνηφηεηαο ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα εθηφο ησλ μελνδνρείσλ. Αθφκα, γηα ηελ ζσζηή θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ All Inclusive, ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο δαπάλεο ηνπ ηνπξίζηα ζε ηξφθηκα θαη πνηά (ηελ νπνία έρεη ήδε πιεξψζεη ζην παθέην ηνπ) θαη ηεο δαπάλεο ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (ζηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη ιηγφηεξν ή θαζφινπ απφ ηνπο άιινπο πειάηεο) βι. θαη. Εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ All Inclusive ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο Η εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Αll Ιnclusive ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Απφ ηελ έξεπλά καο εληνπίζακε 2 έξεπλεο πνπ θαιχπηνπλ ην ζέκα ηεο ζχγθξηζεο ηεο δαπάλεο ηνπ ηνπξίζηα All Inclusive ζε ζρέζε ηελ δαπάλε ησλ ππνινίπσλ ηνπξηζηψλ: ε κηα, κηθξνχ ζρεηηθά δείγκαηνο ρσξίο ζαθή δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν, αθνξά ζηελ Τελεξίθε θαη ζηελ Κχπξν θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ε άιιε, κε δηαζηξσκάησζε δείγκαηνο, αθνξά ζηελ Κξήηε θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην All Inclusive ζηελ Διιάδα. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 4

7 Έλα αμηνζεκείσην θνηλφ ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλψλ - σο αλακέλεηαη είλαη φηη ε ηάζε ηνπ πειάηε All Inclusive λα θαηαλαιψζεη ιηγφηεξν εθηφο μελνδνρείνπ επηθεληξψλεηαη ζην θαγεηφ θαη ην πνηφ, ελψ θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη γηα ηελ θαηαλάισζε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Αληίζεηα, νη δχν έξεπλεο δηαθέξνπλ θαηά ην φηη ζηε κελ έξεπλα γηα ηελ Διιάδα νη δαπάλεο ησλ πειαηψλ ΑΙ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα είλαη πςειέο, ελψ ζηελ Κχπξν θαη Τελεξίθε ε πξνδηάζεζε γηα θαηαλάισζε ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δελ κεηαθξάδεηαη ζε δαπάλε. All Inclusive ζηελ Τελεξίθε θαη ηελ Κύπξν Σχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Travel Foundation ζε 178 ηνπξίζηεο ζηελ Τελεξίθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012 θαη ζε 551 ηνπξίζηεο ζηελ Κχπξν ηνλ Ινχιην ηνπ 2012, ηα θχξηα θίλεηξα ησλ ηαμηδησηψλ γηα δηαθνπέο All Inclusive ήηαλ ην θιίκα, ε εγγχηεηα ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ην value for money θαη ε αίζζεζε αζθάιεηαο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ Κχπξν, αλαθέξζεθαλ νη παξαιίεο θαη ε αίζζεζε φηη απνηειεί «home away from home». Απφ ηελ άιιε πιεπξά κηθξφ ξφιν παίδνπλ ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεζηνχ θαη ε ηνπηθή γαζηξνλνκία. Σπλεπψο, ν πειάηεο All Inclusive έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι: ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ δηακέλεη θαη ιηγφηεξν γηα ηνλ πξννξηζκφ ζπλνιηθά. Αλ θαη ν πειάηεο All Inclusive έρεη κεγαιχηεξε ηάζε λα μνδέςεη εθηφο μελνδνρείνπ (68% ησλ πειαηψλ έλαληη 52% έσο 59% γηα ηηο άιιεο κνξθέο παθέησλ), εληέιεη έρεη κηθξφηεξε δαπάλε (1,95 ιίξεο Αγγιίαο / εκέξα / άηνκν έλαληη 2,49 ηνπ πειάηε Halfboard, 5,47 ηνπ πειάηε Β&Β αιιά 1,27 ηνπ πειάηε ζε απηνεμππεξεηνχκελν θαηάιπκα). Πάλησο, 26% ησλ πειαηψλ ΑΙ (πεξηζζφηεξνη απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο) δήισζαλ πσο μφδεςαλ ιηγφηεξν απ φηη αλέκελαλ, πνπ δειψλεη ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο δαπάλεο ηνπο. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 5

8 Πξνηάζεηο γηα αύμεζε δαπάλεο πειαηώλ All Inclusive ζηελ ηνπηθή θνηλσλία Σχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε αχμεζε ηεο δαπάλεο ησλ πειαηψλ All Inclusive κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ (stakeholders) θαη πνπ ζα βαζίδνληαη: ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ, ηδηαίηεξα θαζψο νη πειάηεο ΑΙ δελ είλαη νκνηνγελήο νκάδα σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ Ιδηαίηεξσλ Φαξαθηεξηζηηθψλ (Unique Selling Points) ηνπ πξννξηζκνχ, ζηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνζαξχλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ζην λα βγνπλ απφ ην μελνδνρείν ηνπο π.ρ. ζηελ Κχπξν ππήξρε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηεο δαπάλεο εθηφο μελνδνρείνπ ησλ πειαηψλ κε ζχζηεκα ΑΙ, αλάινγα κε ην μελνδνρείν πνπ δηέκελαλ, ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε απφ ηνπο ηνπξίζηεο π.ρ. ζηελ Κχπξν πνιιέο απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ ηα μελνδνρεία ζε εμππεξέηεζε θαη ηηκέο, ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 6

9 Οη δηαθνπέο All Inclusive ζηελ Ειιάδα Τα μελνδνρεία All Inclusive Σχκθσλα κε θαηαγξαθή ηνπ SETE Intelligence, ην θαινθαίξη ηνπ 2014 ιεηηνπξγνχζαλ κε ζχζηεκα all inclusive 44 κνλάδεο 5* κε δσκάηηα θαη 128 κνλάδεο 4* κε δσκάηηα. Δπηπιένλ, 35 κνλάδεο 5* κε δσκάηηα θαη 40 κνλάδεο κνλάδεο 4* κε δσκάηηα ιεηηνπξγνχζαλ κε κηθηφ ζχζηεκα All Inclusive θαη άιιεο κνξθήο παθέην. Θεσξψληαο φηη νη κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κηθηφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ θαηά ην ήκηζπ κε All Inclusive θαη θαηά ην ήκηζπ κε παθέηα άιισλ κνξθψλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζπλνιηθά - κε ζχζηεκα all inclusive ιεηηνπξγνχζαλ ην ηζνδχλακν 61,5 κνλάδσλ 5* κε δσκάηηα θαη 148 κνλάδσλ 4* κε δσκάηηα. Ξενοδοχεία Ελλάδος All Inclusive Μικηό Σύζηημα Σύνολο All Inclusive Καηηγορία Mονάδες Δωμάηια Mονάδες Δωμάηια Mονάδες Δωμάηια Mονάδες Δωμάηια 5 αζηέρων , αζηέρων αζηέρων & 2 αζηέρων Σύνολο , % συνόλου 2,2% 13,6% Γειαδή, απφ πιεπξάο δπλακηθφηεηαο θαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΞΔΔ, ηα μελνδνρεία απηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 2,2 % ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο θαη ην 13,6% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ζε δσκάηηα. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 7

10 Οη δηαλπθηεξεύζεηο All Inclusive Με εθηηκψκελε κέζε πιεξφηεηα 130 έσο 150 εκέξεο θαη 2,3 πειάηεο αλά δσκάηην, ηo ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ All Inclusive κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ 16,4 έσο 18,9 εθ. δηαλπθηεξεχζεηο. Σχκθσλα κε ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ην 2013 αλήιζε ζε 160,25 εθ. Με ηελ παξαδνρή φηη φιεο νη δηαλπθηεξεχζεηο All Inclusive γίλνληαη απφ πειάηεο κφληκνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ ρσξίο λα ππάξρνπλ πειάηεο κφληκνη θάηνηθνη Διιάδνο, νη δηαλπθηεξεχζεηο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο ζην 10,2% έσο 11,8% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ γίλαλε απφ αιινδαπνχο ζηελ ρψξα. Σπλεπώο, ην πξντόλ All Inclusive είλαη άιιν έλα πξντόλ - θαη όρη ην θπξίαξρν πξντόλ - πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ν ειιεληθόο ηνπξηζκόο ζηε δηεζλή πειαηεία ηνπ - όπσο, άιισζηε, εδώ θαη δεθαεηίεο πξνζθέξεη θαη δηακνλή κε εκηδηαηξνθή ή πιήξε δηαηξνθή. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ππάξρεη δηεζλώο ζαθήο ηάζε γηα ελδπλάκσζε ησλ δηαθνπώλ all inclusive θαη ε κε πξνζθνξά ηνπ σο κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ ζα απνδπλακώζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ρώξαο θαη ζα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο καο ζε επηινγή πξννξηζκώλ ζε άιιεο ρώξεο. Η δαπάλε ησλ ηνπξηζηώλ All Inclusive ζηελ ηνπηθή θνηλσλία Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα Δκπφξην θαη Τνπξηζκφο ζηελ Κξήηε πνπ εθπφλεζε ην ΙΝΔΜΥ-ΔΣΔΔ, ε δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ζηα εζηηαηφξηα/κπαξ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαηαιχκαηνο πνπ δηέκεηλαλ, είλαη ε αθφινπζε: Δαπάνεσ ( ) ςε Αγορζσ και Εςτίαςθ ςτθν Κριτθ Τφποσ καταλφματοσ Αγορζσ Εςτίαςθ Ξενοδοχείο 5* Ξενοδοχείο 4* Ξενοδοχείο Αll Ιnclusive Ενοικιαηόμενα Πηγή: Εμπόριο και Τουριςμόσ ςτην Κρήτη, ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 8

11 Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε Κξήηε, φπνπ θαη έγηλε ε έξεπλα, ππνδέρεηαη άλσ ηνπ 20% ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη άξα ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθά γηα φιε ηε ρψξα. Δπίζεο, ε δεηγκαηνιεςία έγηλε ζε ηνπξίζηεο κε ζηξσκαηνπνίεζε θαηά αεξνδξφκην άθημεο θαη θαηά ρψξα πξνέιεπζεο. Παξαηεξνχκε δειαδή νηη νη δαπάλεο ησλ πειαηώλ All Inclusive ζηελ Κξήηε: ζε νηη αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, είλαη ε δεύηεξε πςειόηεξε κεηά από απηήλ ησλ πειαηώλ μελνδνρείσλ 5*, θαηαξξίπηνληαο ηνλ κύζν νηη νη πειάηεο απηνί δελ βγαίλνπλ από ηα μελνδνρεία ζηα νπνία δηακέλνπλ θαη δελ δαπαλνύλ ηίπνηα ζηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα, είλαη ρακειόηεξε ζε νηη αθνξά ζηελ εζηίαζε, θάηη αλακελόκελν αθνύ νη πειάηεο all inclusive έρνπλ πιεξώζεη γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εληόο μελνδνρείνπ. Είλαη όκσο αμηνζεκείσην νηη δελ είλαη κεδεληθή / αζήκαληε όπσο είλαη ε θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηνπο ηνπξίζηεο All Inclusive, αιιά είλαη πεξίπνπ 40 κε 50% ηεο δαπάλεο ησλ πειαηώλ άιινπ ηύπνπ θαηαιπκάησλ. Η νηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ All Inclusive ζηελ Ειιάδα Η ζπλήζεο δηακνλή ελφο πειάηε all inclusive είλαη 7 έσο 14 εκέξεο. Σπλεπψο, κε βάζε ηε δηαθνξά δαπάλεο γηα εζηίαζε κεηαμχ πειαηψλ All Inclusive θαη ππνινίπσλ πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα δηαλπθηεξεχζεηο ζε θαηαιχκαηα all inclusive πνπ πξναλαθέξακε, πξνθχπηεη νηη ε επίπησζε ησλ δηαθνπώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ αθνξά ζε δαπάλε γηα εζηίαζε/πνηά ύςνπο πεξίπνπ 250 εθ., πνπ γίλεηαη ζηα μελνδνρεία θαη όρη ζηα εζηηαηόξηα/κπαξ ηνπ αληίζηνηρνπ πξννξηζκνύ (επί ζπλνιηθήο δαπάλεο εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ πνπ εθηηκάηαη γηα ην 2014 ζε 15,2 δηο, πεξηιακβαλφκελσλ δαπαλψλ ηνπξηζηψλ γηα αεξνκεηαθνξέο, ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη θξνπαδηέξεο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δεδνκέλνπ φηη νη πειάηεο All Inclusive πξαγκαηνπνηνχλ 10,2% έσο 11,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ηεο ρψξαο (βι. αλ.) θαη δεδνκέλνπ φηη νη δηαθνπέο ζε μελνδνρείν είλαη ζπγθξηηηθά αθξηβφηεξεο απφ απηέο εθηφο μελνδνρείνπ, ην ηαμηδησηηθό έζνδν γηα ηελ ρώξα πνπ πξνέξρεηαη από απηήλ ηελ θαηεγνξία ηνπξηζηώλ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 2 δηο. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 9

12 Η ειιεληθή ύθεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ Σπκθσλα κε ηελ ΔΛΣΤΑΤ, νη αθίμεηο θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ζηα μελνδνρεία ην 2008 θαη ην 2013, ηε ζεξηλή ζεδφλ φηαλ θαη ιεηηνπξγεί ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ All Inclusive, ήηαλ ε αθφινπζε: 2008 Απρ - Σεπτ 2013 Απρ - Σεπτ Ημεδαποί Αλλοδαποί Σφνολο Ημεδαποί Αλλοδαποί Σφνολο Αφίξεισ Διανυκτερεφςεισ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςία ΙΝΣΕΤΕ Παξαηεξνχκε ζπλεπψο φηη, πξνθαλψο σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, νη αθίμεηο εκεδαπψλ κεηψζεθαλ θαηά 1 εθ. πεξίπνπ θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο θαηά 3,5 εθ. πεξίπνπ ελψ, αληίζεηα, ησλ αιινδαπψλ απμήζεθαλ θαηά θαηά 1,6 εθ θαη 8,5 εθ. αληίζηνηρα. Η κεηαβνιή απηή, θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα, εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αχμεζε ηνπ All Inclusive θαη θπξίσο ηηο κεησκέλεο εηζπξάμεηο ζηα εζηηαηφξηα εθηφο μελνδνρείσλ αθνχ, αθελφο νη αιινδαπνί θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν απφ ηνπο εκεδαπνχο θαη, αθεηέξνπ, νη ζεκεξηλνί εκεδαπνί ηνπξίζηεο έρνπλ πνιχ κεησκέλε θαηαλαισηηθή δχλακε ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπ Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 10

13 Σπκπέξαζκα Oη θύξηεο ηάζεηο ζηελ Ειιάδα θαη δηεζλώο Τν ζχζηεκα δηαθνπψλ All Inclusive απνηειεί παγθφζκηα ηάζε πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε ησλ ηνπξηζηψλ λα ειέγμνπλ ην θφζηνο ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Δπίζεο, πνιινί ηνπξίζηεο (εηδηθά κε νηθνγέλεηεο) βιέπνπλ ζεηηθά ηελ επθνιία πνπ πξνζθέξεη ην λα κελ ππάξρεη αλάγθε λα έρνπλ δηαξθψο καδί ηνπο ρξήκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη αληαγσληζηηθόο, ν ειιεληθόο ηνπξηζκόο είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ην All Inclusive ζην ραξηνθπιάθηό ηνπ, όπσο άιισζηε πεξηιακβάλεη εδώ θαη ρξόληα θαη παθέηα κε πιήξε ή εκηδηαηξνθή ή κόλν κε πξστλό. Καηά ηελ εθηίκεζή καο ην All Inclusive ζηελ Ειιάδα έρεη -ζε κεγάιν βαζκό- ππεξθαιύςεη ηελ κείσζε ηνπ εκεδαπνύ ηνπξηζκνύ πνπ πξνήιζε σο επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρώξα, δίλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό κηα ζεκαληηθή δηέμνδν ζε πνιιά μελνδνρεία θαη νθειώληαο εκκέζσο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηά. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ All Inclusive ζηελ Ειιάδα Σε αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο, ν ηνπξίζηαο All Inclusive ζηελ Ειιάδα δελ πεξηνξίδεηαη ζην μελνδνρείν. Αληίζεηα, ε θαηαλάισζή ηνπ ζηα θαηαζηήκαηα (shopping) δελ ππνιείπεηαη απηήο άιισλ ηνπξηζηψλ, ελψ ε θαηαλάισζή ηνπ γηα εζηίαζε εθηφο μελνδνρείνπ είλαη ζεκαληηθή θαη φρη κεδεληθή. Τα ζηνηρεία απηά απνηππώλνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία πνπ παξνπζηάδεη ε Ειιάδα σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο, θαζηζηώληαο ηελ ηδηαίηεξα ειθπζηηθή δηεζλώο. Η δηαηήξεζε απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, δειαδή ε δηαηήξεζε ελόο δσληαλνύ πεξηβάιινληνο θαη εθηόο μελνδνρείσλ, είλαη πξνο όθεινο θαη ησλ ίδησλ ησλ μελνδνρείσλ. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 11

14 Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζπλεξγαηηθέο ιύζεηο win-win πνπ ζα δηαηεξήζνπλ θαη ζα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε ησλ πειαηώλ All Inclusive ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηα εζηηαηόξηα / κπαξ εθηόο μελνδνρείσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα: ε θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ, ηδηαίηεξα θαζψο νη πειάηεο ΑΙ δελ είλαη νκνηνγελήο νκάδα σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ηνπο πξνζθεξζνχλ πξντφληα πνπ ζα ζειήζνπλ λα θαηαλαιψζνπλ, ε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ Ιδηαίηεξσλ Φαξαθηεξηζηηθψλ (Unique Selling Points) ηνπ πξννξηζκνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα θηλεηνπνηεζνχλ νη ηνπξίζηεο λα βγνπλ απφ ην μελνδνρείν γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ πξννξηζκφ θαη λα θαηαλαιψζνπλ, ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνζαξχλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ζην λα βγνπλ απφ ην μελνδνρείν ηνπο π.ρ. ζηελ Κχπξν παξαηεξήζεθε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηεο δαπάλεο εθηφο μελνδνρείνπ ησλ πειαηψλ κε ζχζηεκα ΑΙ, αλάινγα κε ην μελνδνρείν πνπ δηέκελαλ, ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε απφ ηνπο ηνπξίζηεο θαη ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ π.ρ. δεκηνπξγία παθέησλ all inclusive πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο ή επίζθεςε ζε αμηνζέαηα εθηφο ηνπ μελνδνρείνπ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα απνιαχζνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 12

15 Πεγέο - Εμπόπιο και Τοςπιζμόρ ζηην Κπήηη, ΙΝ.ΔΜ.Υ. ΔΣΔΔ, Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή - Optimising Tourist Spend in the Local Economy, the Travel Foundation, April All Inclusive Holidays, Mintel, June 2014 Τα ξενοδοσεία All Inclusive ζηον ελληνικό ηοςπιζμό 13

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τα ξενοδοχεία All Inclusive στον ελληνικό τουρισμό

Τα ξενοδοχεία All Inclusive στον ελληνικό τουρισμό Τα ξενοδοχεία All Inclusive στον ελληνικό τουρισμό Δεκέμβριος 2014 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34-105 58 Αθήνα www.insete.gr - info@insete.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα