1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003"

Transcript

1 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/ Ζ εθαπμογή ηηρ αναλςηικήρ λογιζηικήρ για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/ Ζ ζύνηαξη ιζολογιζμού και αποηελεζμάηων σπήζηρ με ηο πποζάπηημα ηοςρ και ηην έκθεζη διασείπιζηρ για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/ Ζ ζύνηαξη ηων οικονομικών καηαζηάζεων 2014 ζύμθωνα με ηα ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΔΗ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΚΑΣΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α) Τελ εθαξκνγή ηνπ Π.Δ.146/2003 γηα ινγαξηαζκό ηεο ΔεκόζηαοΜνλάδαο Υγείαο. Η εθαξκνγή ηνπ Π.Δ.146/2003 πεξηιακβάλεη ηελ θαηαρώξεζε όισλ ησλ ινγηζηηθώλγεγνλόησλ από ηα πξσηνγελή παξαζηαηηθά ζηα ηεξνύκελα ζην ιεηηνπξγηθόζύζηεκα ηεο Δεκόζηαο Μνλάδαο Υγείαο, ινγηζηηθά βηβιία, ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ, ηελ ζύληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθώλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ην άλνηγκα όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ πνπαπαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκώλκε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο απνηεινύλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ. β) Τελ Εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο - Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Σπκβνύινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθόζνλ απαηηεζεί. γ) Τελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην ΠΔ 146/2003 θαζώο θαη κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο δ) Τνλ έιεγρν ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί 1

2 2 απαξαίηεην ε) Τελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ 1. Εηήζηα απνγξαθή ήηνη: I. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ II. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ-ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ III. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ IV. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ παγίσλ ζηνηρείσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΔ 146/2003 θαη απαηηνύληαη γηα ηελ ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ. V. Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 2. Υπνινγηζκόο θαη έιεγρνο όισλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ Ελεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ όπσο: I. Σπκθσλία Εζόδσλ- Εμόδσλ II. Σπκθσλία Τξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ III. Καζεκεξηλή ζπκθσλία Τακείνπ IV. Σπκθσλία νθεηιεηώλ V. Σπκθσλία απαηηήζεσλ 3. Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία 4. Επίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηελ Δεκόζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα ήηνη: Σπκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνύ Σρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κεηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκώλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ νξγαληθνύ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο. Έιεγρνο ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Δεκόζηαο Μνλάδαο Υγείαο θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ αμηόπηζηε, απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδόκελσλ ινγηζηηθώλ θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο.Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Δ. 146/2003. Καηαρώξεζε ηηκνινγίσλ αγνξώλ ζην κεραλνγξαθηθό πξόγξακκα δηαρεηξίζεσλ ηνπ 2

3 3 Ννζνθνκείνπ. Καηαρώξεζε θαη παξαθνινύζεζε αληίζηνηρσλ αλαιώζεσλ απνζεκάησλ από ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο. Υπνζηήξημε ηνπ Λνγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη ηελ έθδνζε ησλ κεραλνγξαθηθώλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζσ ηεο «εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ». Παξαθνινύζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη ινηπώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη παξέκβαζε απηνύ, όπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζύλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζώζεσλβειηηώζεσλ Σύληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ ζην ηέινο θάζε κήλα. Η εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε βάζε ην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Επηζηεκνληθόο ζρεδηαζκόο Σπληνληζκόο θαη ππνζηήξημε ΥΥΚΑ θαη ΥΠΕ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη νηθνλνκηθήοδηαρείξηζεο λνζνθνκείσλκε ηε ρξήζεκεραλνγξαθεκέλνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο» 5. Καηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Εθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, Ιζνινγηζκνύ, Δηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε ζύληαμε Εθζέζεσο Δηαρείξηζεο θαηζηελ ππνβνιή απηώλ ζηελ επνπηεύνπζα αξρή θαζώο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Ε.Κ. 6. Η παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο. 7. Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνύλνη αλάγθεο θαηά ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκόξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρόιεζε ηνπ κε ην αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο. 8. Η εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηώλ, ώζηε ε Δηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 9. Η θαηαρώξεζε ησλ Πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ (ηηκνιόγηα, εληάικαηα πιεξσκήο, βεβαηώζεηο λνζειίσλ, γξακκάηηα είζπξαμεο θηι.) γίλεηαη κε επζύλε ηνπ λνζνθνκείνπ, κε έιεγρν θαη παξαθνινύζεζε ηνπ αλαδόρνπ. 3

4 4 Γ. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑΣΟΤΔΡΓΟΤ-ΥΡΟΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 Δνηόρ ηος επόμενος μηνόρ ηηρ πεπιόδος αναθοπάρ ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ ΟΡΗΣΗΚΑ ΗΟΕΤΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Ζ εθαπμογή ηηρ αναλςηικήρ λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ ΟΡΗΣΗΚΑ ΗΟΕΤΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Δνηόρ ηος επόμενος μηνόρ ηηρ πεπιόδος αναθοπάρ Ζ ζύνηαξη ιζολογιζμού και αποηελεζμάηων σπήζηρ με ηο πποζάπηημα ηοςρ και ηην έκθεζη διασείπιζηρ για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 και ηων ΓΠΥΠ ΔΩ Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖΠΡΟΟΓΟΤΚΑΗΠΑΡΑΛΑΒΖΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. ΗΑλαζέηνπζαΑξρήζπγθξνηεί, κεαπόθαζεηνπδηνηθεηηθνύηεο Σπκβνπιίνπ, Επηηξνπήπαξαθνινύζεζεοθαηπαξαιαβήοηνπέξγνπηνπ Αλαδόρνπ. 2. ΟΑλάδνρνοππνβάιιεηηνθάζεζπγθεθξηκέλνΠαξαδνηέν. ΟΕξγνδόηεο δηαηεοεπηηξνπήοθνηλνπνηείζηνλαλάδνρνεγγξάθσοπαξαηεξήζεηοεθ' όζνλδηαπηζηώζεηζπγθεθξηκέλεοειιείςεηοζεζρέζεκεηηοπξνδηαγξαθέο ηνππαξαδνηένπήκεηθαλνπνηεηηθήπνηόηεηαηνππεξηερνκέλνπαπηνύ. Οη παξαηεξήζεηοαπηέοθνηλνπνηνύληαηζηνλαλάδνρνεληόορξνληθνύ δηαζηήκαηνο 10 εξγαζίκσλεκεξώλ. 3. Σηελπεξίπησζεαπηή, ναλάδνρνοππνρξενύηαηλαππνβάιιεημαλάην Παξαδνηένκεζπκπιεξσκέλεοηηοδηαπηζησζείζεοειιείςεηο, εληόο ρξνληθνύδηαζηήκαηνοηννπνίνδελείλαηδπλαηόλλαππεξβαίλεηηηο 30 εξγάζηκεοεκέξεοαπόηελεκεξνκελίαπαξαιαβήοαπόηνλαλάδνρνησλ ζρεηηθώλπαξαηεξήζεσληνπεξγνδόηε. 4. Σηελπεξίπησζεπνπηναλαθεξόκελνζηελπαξ.2 ρξνληθόδηάζηεκα παξέιζεη, ρσξίονεξγνδόηεολαθνηλνπνηήζεηζηνλαλάδνρν παξαηεξήζεηοεπίηνππαξαδνηένπ, 4

5 5 ηόηεαπηόζεσξείηαηπαξαιεθζέλ.- Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. ΑΒΓΔΛΗΩΓΖ ΣΑΤΡΟ 2. ΖΡΑΚΛΔΗΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 3. ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΟΤΛΑ 5

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα