ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ"

Transcript

1 τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΑΑΣΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΑ.ΜΔΟΥ ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1993 ΚΑΒΑΛΑ

2 oci T. E. I. Κ,Λ Ε Λ Λ Λ Ζ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ητυχιακη ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΑΑΣΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ί ^ ο ο... ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΣ 1993 ΚΑΒΑΛΑ 2 ΐ ο, ( η Ι ^ 3

3 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ε ΙΣΑ Γ Ω Γ Η... ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ε Ν Ν Ο ΙΕ Σ Δ ο μή τω ν Ο ργανώ σεω ν Κ ά θ ε τ η Α ν ά π τυ ξη τω ν Ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν Ο ρ ιζ ό ν τ ι α Α ν ά π τυ ξη τω ν Ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Οι Γ ρ α μ μ ικ έ ς ή Α μ μ εσ ες Μ ορφές Οργανω σεω ς Η Ε π ι τ ε λ ικ ή Οργάνωση Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς που κ α θ ο ρ ίζ ο υ ν τ η ν Ο ρ γ α ν ω τικ ή Δ ο μή Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ικ ή κ α ι Α π ο κ ε ν τ ρ ω τ ικ ή Τ ά σ η Η Α π ο κέντρ ω σ η ΕΝΝΟΙΑ Κ Α Ι ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Σ η μ α σ ία τω ν Ο ρ γα νο γ ρ α μ μ ά τω ν Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α τω ν Ο ρ γ α ν ο γ ρ α μ μ ά τω ν Μ ε ιο ν ε κ τ ή μ α τ α τω ν οργανο γρ αμ μ άτω ν Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α ρ χ έ ς κ α ι Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις Σ χ ε δ ια σ μ ο ύ Ο ρ γα νο γ ρ α μ μ ά τω ν ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ Ρ ΙΤ Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗ Σ Δ ΙΕ Ξ Α Χ Θ Ε ΙΣ Α Σ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ικ ά α π ο τε λ έ σ μ τα τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν τ ο υ Ν.Κ ε φ α λ λ η ν ία ς Σ τ ο ι χ ε ί α Ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν - Π ο σ ο τ ικ ά Ε ρ ευν α κα ι κα ταγρα φ ή τω ν ερ γα ζο μ ένω ν κ α ι τ ο υ τρ ό π ο ς δ ιο ίκ η σ η ς τ η ς ε π ιχ ε ιρ ή σ η ς Ανάγκη τη ς επ ιμόρφω σης το υ προσω πικού τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν Ε ρ ευνα κα ι κα ταγρα φ ή τω ν οργανογρ αμ μά τω ν τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν... 3 β - 3 9

4 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Α νάλυ σ η τω ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ικ ώ ν α π ο τ ε λ ε σ μά τω ν τ η ς έ ρ ε υ ν α ς Σ τ ο ι χ ε ί α τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν - π ο σ ο τ ι κ ά Ε ρ ευ ν α κ α ι κ α τα γ ρ α φ ή τ η ς δ ο μ ή ς τω ν ερ γ α ζ ο μ έ ν ω ν κ α ι τ ο υ τρ ό π ο υ δ ιο ίκ η σ η ς τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν Ανάγκη γ ια επιμόρφωση το υ προσωπικού τω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Καταγραφή των οργανογραμ μάτω ν τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν ΓΕΝ ΙΚ Α ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Το ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο τ η ς Ε ρ ε υ ν α ς Χ ω ρ ισ μ ό ς ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν κ α τ ά κ λ ά δ ο π α ρ α γ ω γ ικ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α ς Β I Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α...

5 π Ρ ο Λ Ο Γ Ο Σ Ο σω στός π ρ σ γ ρ α μ α τι σ μ ό ς 5 ια φ ό ρ ω ν δ ρ α σ ττιρ ι ο τ ή τ ω ν π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι τπ ν υπ άρξπ π λη ρ ο φ ο ρ ιώ ν κ α ι σ τ ο ιχ ε ί ω ν. Δ ε ν α ρ κ ε ί μ ι α ο λο κ λη ρ ω μ ένη π ρ ο σ π ά θ εια μ ε θ ε τ ι κ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α. ό τ α ν λ ε ίπ ο υ ν ε κ ε ίν α τ α σ τ ο ι χ ε ί α πάνω σ τ α ο π ο ία θ α β α σ ι σ τ ε ί. Από τ ο σω στό π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό τό σ ο τω ν σ τ ο ιχ ε ί ω ν, που α π α ιτ ο ύ ν τ α ι. όσο κ α ι από τ η μ ε θ ο δ ο λ ο γ ία σ υ γ κ έν τρ ω σ ή ς τ ο υ ς θ α ε ζ α ρ τ η β ε ί η α ξ ι ο π ι σ τ ί α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς. Α υ τό π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι μ ι α σ υ λ λ ο γ ή σ τ ο ιχ ε ί ω ν ε δ ρ α ιω μ έ ν ο σ τ η ν ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή μ ε θ ο δ ο λ ο γ ία. Μ όνο έ τ σ ι υ π ά ρ χ ει η δ υ ν α τ ό τ η τ α ε λ έ γ χ ο υ, μ ε τ η ν επ α νά λη ψ η τ η ς σ υ λ λ λ ο γ ή ς κ α ι τ η ν σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία, κ α ι να μ α ς δ ώ σει α κ ρ ιβ ή σ τ ο ι χ ε ί α, μ έ σ α σ τ α π λ α ίσ ια π ά ν τα τ η ς π ιθ α ν ό τ η τ α ς λ ά θ ο υ ς όπως α υ τ ό κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι σ τ α τ ι σ τ ι κ ά. Μ ια μ έ θ ο δ ο ς γ ι α τ η ν σ υ λ λ ο γ ή σ τ ο ιχ ε ί ω ν κ α ι τ η ν δ ιε υ κ ρ ίν η σ η ε ν ό ς θ έ μ α το ς ε ί ν α ι τ ο ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο. Η συμπλήρω ση ε ν ό ς ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ο γ ίο υ μ π ο ρ ε ί να γ ί ν ε ι μ ε δ ιά φ ο ρ ο υ ς τρ ό π ο υ ς.ε γώ ε π έ λ ε ξ σ τ η ν π ροσω π ική σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η, σ τ η ν ο π ο ία ή ρθα πρόσωπο μ ε πρόσωπο μ ε τ ο ν ερ ω τώ μ εν ο. Με τ ο ν τρ ό π ο α υ τ ό σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τα ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α σ τ ο ι χ ε ί α, γ ί ν ε τ α ι σω σ τός π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ό ς τ η ς ό λ η ς ε ρ γ α σ ία ς. Τ ε λ ε ιώ ν ο ν τ α ς θ α ή θ ε λ α να ευ χ α ρ ισ τ ή σ ω τ ο ν κ. Μ ιχ ά λ η Π ιπ ιλ ια γ κ ό π ο υ λ ο κ α ι ό λ ο υ ς τ ο υ ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς που σ υ ν έ β α λ α ν σ ε α υ τ ή τ η ν έ ρ ε υ ν α.

6 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η L. ΓΕΝΙΚΑ Η π τ υ χ ια κ ή α υ τ ή ε ρ γ α σ ία μ ε θ έ μ α : " Η α ν ά λ υ σ η τω ν ο ρ γ α ν ω τικ ώ ν δομώ ν τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν τ ο υ Ν ο μο ύ Κ ε φ α λ λ η ν ία ς έ χ ε ι σ α ν σκοπό τ η ν κ α τα γ ρ α φ ή π ρ ω το γ εν ο ύ ς υ λ ικ ο ύ σ χ ε τ ι κ ο ύ μ ε τ η ν ο ρ γ α ν ω τικ ή δ ομή τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν που έ χ ο υ ν έ δ ρ α τ ο Ν. Κ ε φ α λ λ η ν ία ς. Η έ ρ ε υ ν α που δ ιε ξ ή χ θ η. α φ ο ρά τ η ν χ ρ ο ν ικ ή π ε ρ ίο δ ο απ ό τ ο ν Μ ά ρ τ ιο τ ο υ έω ς τ ο ν Δ ε κ έ μ β ρ ιο τ ο υ Με το ε ρ ω τη μ α το λ ό γ ιο ε π ιδ ιώ χ θ η κ ε να σ υ λ λ ε γ ο ύ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς : 1. Γ ι α τ α σ τ ο ι χ ε ί α τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν ( ε π ω ν υ μ ία, ν ο μ ικ ή μ ο ρ φ ή, κλάδο.. κ. λ. π ), 2. γ ι α τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς δ ο μ ή ς τω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν κ α ι τ ο ν τρ ό π ο δ ιο ίκ η σ η ς τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν. 3. γ ι α τ η ν επ ιμ ό ρφ ω σ η τ ο υ π ροσω π ικού τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν. κ α ι τ έ λ ο ς. 4. γ ι α τ α ο ρ γ α ν ο γ ρ ά μ μ α τα τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν. 2 ^ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κ Α Ι ΕΡΕΥΝΑ. Χ ω ρ ίς να έχω α σ χ ο λ η θ ε ί σ υ σ τ η μ α τ ικ ά μ ε τ α π ρ ο β λ ή μ α τα τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν σ τ η ν Ε λ λά δ α έχω σ χ η μ α τ ίσ ε ι τ η γνώμη. ό τ ι α υ τ ό ς ο χώ ρος α ν τ ίμ ε τ ω π ί ζ ζ ε ι σ ο β αρ ά π ρ ο β λ ή μ α τα. τ α ο π ο ία β έ β α ια μ ε μ ι α α π λή π α ρέμ βα ση μ π ο ρ ο ύ ν να δ ιο ρ θ ω θ ο ύ ν, α λ λ ά γ ι α να γ ί ν ε ι α υ τ ό α π α ι τ ε ί τ α ι μ ι α μ α κ ρ ο π ρ ό θε σ μ η θ ε ρ α π ε ία. Ε ν α σ η μ α ν τ ικ ό π ο σοστό τω ν π ρ ο β λη μ ά τω ν τω ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν, π η γ ά ζ ε ι από τ η ν έ λ λ ε ιψ η σ ω σ τή ς ο ρ γ α ν ω τικ ή ς δ ο μ ή ς.

7 - 3- Σ ίγ ο υ ρ ο ε ί ν α ι τ ο μ ε μ ι α α να π ρ ο σ α ρ μ ο γ ύ νέω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τω ν κ α ι δ ιδ α σ κ α λ ίε ς νεώ ν το μ έ ω ν γνώ σπζ ( π.χ. γ ι α τ η ν ο ργάνω ση. δ ιο ίκ η σ η.... κ. λ. π. τ ω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν ), 8 α σ υ μ β ά λ ε ι σ τ η ν ε π ίλ υ σ η πολλώ ν π ρ ο β λη μ άτω ν τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν. Οπως ε ί ν α ι γνω στό τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ια ά ρ χ ισ ε α υ τ ή η π ρ ο σ π ά θ εια τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν, μ α ε ί ν α ι πολύ φ υ σ ικ ό ό τ ι χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι πολύ χ ρ ό ν ο κ α ι χ ρ ή μ α γ ια να γ ί ν ε ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή. Τα ε π ε ίγ ο ν τ α όμως π ρ ο β λή μ α τα τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν χ ρ ε ιά ζ ο ο ν τ α ι ά μ εσ η λ ύ σ η. Με βάση α υ τ ά ξ ε κ ίν η σ α τ η ν π ρ ο ε τσ ο ιμ α σ ία τ η ζ έ ρ ε υ ν ά ς μ ο υ. ^ Π Ε ΡΙΟ ΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η ε ρ ε ύ ν α κ α ι κ α τα γ ρ α φ ή τ η ζ ο ρ γ α ν ω τ ικ ή ς δ ο μ ή ς τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν ε ί ν α ι π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν η γ ε ω ρ γ α φ ικ ά. Το δ ε ίγ μ α μ ο υ ε ί ν α ι α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε υ τ ικ ό γ ι α ό λο τ ο Ν ο μό Κ ε φ α λ λ λ η ν ία ς. Α υ τό σ η μ α ίν ε ι ό τ ι ο ρ ισ μ έ ν α σ υ μ π ερ ά σ μ α τα δ ε ν έ χ ο υ ν ισ χ ύ. θ έλω να επ ισ η μ ά ν ω α κ ό μ η. ό τ ι ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς που α π ά ν τη σ α ν σ τ ο ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν σ τ ο γ ε ω ρ γ α φ ικ ό χώρο τ η ζ Π ό λ η ζ τ η ζ Κ ε φ α λ λ η ν ία ς κ α ι γύρω από α υ τ ή. 4^ Ε Π ΙΛ Ο ΓΗ ΤΩΝ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ Ω Ν. Μ ε γ ά λ ε ς δ υ σ κ ο λ ίε ς σ υ ν ά ν τη σ α σ τ ο ν ε ν τ ο π ισ μ ό τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν. Το Ε μ π ο ρ ικ ό κ α ι Β ιο μ η χ α ν ικ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ιο τ ο υ Ν ο μού Κ ε φ α λ λ η ν ία ς δ ε ν μ π ό ρ εσ ε να μ ε ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι πλήρω ς, λόγω ε λ λ ε ίψ ε ω ς μ η χ α ν ο γ ρ α φ ικ ο ύ ε ξ ο π λ ισ μ ο ύ.

8 - 4- Ε τ ο ι τ η ν μ ό ν η π λ η ρ ο φ ο ρ ία που μ π ό ρ εσ α ν να μ ο υ εώ σ ο υ ν, τ)τα ν ό τ ι ο Ν. Κ ε φ α λ λ η ν ία ς έ χ ε ι σ υ ν ο λ ικ ά ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς. Από α υ τ έ ς ο ι π ε ρ ίπ ο υ ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ε ί ν α ι β ιο μ η χ α ν ικ έ ς κ α ι β ι ο τ ε χ ν ι κ έ ς κ α ι ο ι υ π ό λ ο ιπ ε ς ε ί ν α ι ε μ π ο ρ ο ε π α γ γ ε λ μ α - τ ι κ έ ς. Ε π έ λ ε ξ α 5 0 ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις γ ι α τ η ν δ ιε ξ α γ ω γ ή τ η ς ε ρ ε υ ν ά ς, από τ ι ς ο π ο ίε ς α π ά ν τη σ α ν μ ό ν ο ο ι 9. Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ 5 0 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ Α ΝΑλΟΓΙΑ 1 8 ^ Η ε π ιλ ό γ η τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν ε ί ν α ι έ ν α β ή μα σ τ η ν ό λη π ο ρ ε ία τ η ζ π τ υ χ ια κ ή ε ρ γ α σ ία ς. Οι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς που ε π ιλ έ γ η κ α ν έ π ρ επ ε να εν η ρ ερ ω θ ο ύ ν γ ι α τ η ν έ ρ ε υ ν α κ α ι τ ο σκόπ ο τ η ζ - Ε τ σ ι α κ ο λ ο ύ θ η σ α τ η ν μ έ θ ο δ ο τ η ς α μ φ ίπ λ ε υ ρ η ς ε π ικ ο ιν ω ν ία ς, δ ι ό τ ι ε ί ν α ι π ιο ε υ έ λ ι κ τ η κ α ι η π ιθ α ν ό τη τ α τ η ς α π ό ρ ρ ιψ η ς ε ί ν α ι μ ικ ρ ό τ ε ρ η 5_^ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ Ω Ν. Κ α τ έ τ α ξ α τ ι ς ε π ιχ ε ίρ η σ ε ις μ ε γ ε ω ρ γ α φ ικ ό κ ρ ι τ ί ρ ι ο γ ι α να γ ί ν ε ι σω στή η κ α τα ν ο μ ή ώ σ τε να αποφύγω π ε ρ ι τ τ έ ς δ ια δ ρ ο μ έ ς κ α ι να μ η ν γ ί ν ε ι σ π α τά λη χ ρ ό ν ο υ. ^ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. Α.Ω ς πρός τ ο ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο. Το ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο ε ί χ ε τ η ν α ν α γ κ α ία ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία κ α ι π ο κ ρ ίθ η κ ε ικ α ν ο π ο τ ικ ά τ α σκοπ ό τ ο υ ε ν έ λ λ ε ιψ α ν τ α α ν τ α ιη σ.δ π ρ ο β λ ή μ α τα κ α τα ν ό η σ η ς από τ η ν μ ε ρ ι ά τω ν ε ρ ω τ η θ έ ν τ ω ν, έ τ σ ι ώ σ τε τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ο γ ίο υ να ή θ ε λ α ν τ ι ς α ν α γ κ α ίε ς δ ιο ρ θ ώ σ ε ι ς.

9 Β. Ως προς τη Μ ε θ ο δ ικ ό τη τ α. Α μ εσ η ε π ικ ο ιν ω ν ία. Οι δ υ σ κ ο λ ίε ς που π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ α ν ε ί ν α ι ο ι ε ξ ή ς : - Α να β ολή σ υ ν ά ν τη σ η ς. λό)'ω φ ό ρ το υ ε ρ γ α σ ία ς, - Ε λ λ ε ιψ η έ μ π ε ιρ ο υ π ροσω π ικού, τ ο ο π ο ίο S a μ π ο ρ ο ύ σ ε να δώ σ ει α π α ν τή σ ε ις σ το ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο. Γ. Συμπλήρωση Ε ρ ω τη μ α το λ ο γ ίο υ. Π ρ έπ ει να σημειώ σω, ό τ ι η α ν τ α π ό κ ρ ισ η τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν γ ε ν ικ ά, υ π ή ρ ξε θ ε τ ι κ ή. Δ ε ν έ λ λ ε ιψ α ν όμως κ α ι ο ι α ρ ν η τ ικ έ ς ε π ιπ τ ώ σ ε ις όπως, - Δ ε ν δ έ χ θ η κ α ν να συμ π λη ρώ σουν τ ο ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο, ε π ιχ ε ιρ ώ ν τ α ς ό τ ι η ε π ιχ ε ίρ η σ η τ ο υ ς ε ί ν α ι τ έ λ ε ι α ο ρ γ α ν ω μ έν η κ α ι ό τ ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί σω στά. - Α π έρ ρ ιψ α ν τ ο ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο,μ ε τ ο ε π ιχ ε ίρ η μ α ό τ ι ο ι α π α ν τ ή σ ε ις τ ο υ ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ο γ ίο υ θα δ η μ ο σ ιε υ τ ο ύ ν. - Η συμπλήρω ση τ ο υ ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ο γ ίο υ α ν τ ιμ ε τ ω π ίσ τ η κ ε σ α ν μ ι α ε υ κ α ι ρ ία α νάπ αυ σ ης από τ η ν ε ρ γ α σ ία.

10

11 - 6- Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ε Ν Ν Ο ΙΕ Σ Δομ1) των Οργανώσεων. Η δομή α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν τ ρ ό π ο, μ ε τ ο ν ο π ο ίο π οργάνω ση ο ρ γ α ν ώ ν ει τ ι ς α ν θ ρ ώ π ιν ε ς π η γ έ ς, έ τ σ ι που τ ε λ ι κ ά να εκ π λ η ρ ώ ν ει τ ο υ ς σκο π ο ύς τ η ζ Η δ ομή μ π ο ρ ε ί να ε ί ν α ι η ε π ίσ η μ η που υ ι ο θ ε τ ε ί τ α ι από πάνω κ α ι που π ερ ί ά φ τ α ι μ ε ο ρ γ α ν ο γ ρ ά μ μ α τα γ ρ ε κ α ι σ ε ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α, ή μ π ο ε ί να ε ί ν α ι α ν ε π ίσ η μ η χ ω ρ ίς έγ γ ρ α φ α ρ κ α ι ά λ λ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς που να π ε ρ ιγ ρ ά φ ο υ ν τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ η ζ. Ο ν έ ο ς υπ ά λλ η λο ς μ α θ α ίν ε ι κ ά τ ι γ ι α τ η ν δ ο μ ή τ η ζ ο ργάνω σης ό τ α ν τ ο υ δ ο θ ο ύ ν ο ι παρακάτω π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς κ α τ ά τ η ν πρόσληψ η τ ο υ. - η θ έσ η που θα κ α τ α λ ά β ε ι κ α ι η φύση α υ τ ή ς τ η ς θ έ σ η ς, - η σ χ έσ η που έ χ ε ι η θ έσ η τ ο υ μ ε ά λ λ ε ς σ τ η ν δ ο μή τ η ς ο ργάνω σ η ς, - ο π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς τ η ς π ρ α γ μ α το π ο ίη σ η ς τ ο υ ρ ό λ ο υ που θ α έ χ ε ι σ τ η ν ο ργάνω ση. - η β α θ μ ίδ α που η θ έσ η το υ κ α τ έ χ ε ι ιε ρ α ρ χ ικ ά σ τ η ν οργάνω ση - τ ο ά το μ ο σ τ ο ο π ο ίο θα δ ί ν ε ι α να φ ο ρ ά γ ι α τ ο έ ρ γ ο που θα π ρ α γ μ α τ ο π ο ιε ί, - τ ο ά το μ ο ή ά το μ α μ ε τ α ο π ο ία θ α σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι. - η ε ξ ο υ σ ία κ α ι η υ π ε υ θ υ ν ό τ η τα που θα έ χ ε ι η θ έσ η τ ο υ. - η κ ο ιν ω ν ικ ή υπόσταση κα ι η σ π ο υ δ α ιό τη τα τ η ς θ έσ η ς τ ο υ, - ο ι α π α ιτ ή σ ε ι ς τ η ς οργάνω σης από τ η θ έσ η που θ α α ν α λ ά β ε ι. Σ ε έ ν α σ χ ο λ ικ ό σ ύ σ τη μ α η σ χ ε δ ιά σ η τ η ς δ ο μ ή ς θ α π ρ έ π ει να γ ί ν ε ι κ α τ ά τρ ό π ο που θα κ α λ λ ιτ ε ρ ε ύ ε ι τ η ν δ ιδ α σ κ α λ ία, τ η ν

12 -7 - σ υ ν ε ρ γ σ σ ία το υ προσω πικού, τ η ν ικ α ν ο π ο ίη σ η τω ν 5σ σ κά λω ν κ α ι τ α ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ α τω ν μ α θ η μ ά τω ν κ α ι τ ο υ προσωπι κ ο ύ. Π α ρα κά τω θ α αναφέρω μ ε ρ ικ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ις που θα δώ σουν μ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ τρ ό π ο υ μ ε τ ο ν ο π ο ίο μ π ο ρ ε ί να σ χ ε δ ι α σ τ ε ί ε π ιτ υ χ η μ έ ν α η δομτ) μ ια ς οργάνω σηςi ) Η δομή τ η ς οργάνω σης π ρ έ π ει να σ χ ε δ ι ά ζ ε τ α ι μ ε Β ά σ ε ις το υ ς σκο π ο ύς τ η ς 21) Σ τ ο γ ε ν ικ ό δ ιε υ θ υ ν τ ή τ η ς οργάνω σ η ς π ρ έ π ει να δ ο θ ε ί ε ξ ο υ σ ία κ α ι υ π ε υ θ υ ν ό τ η τα H i ) Η α π οκ έντρ ω σ η τ η ς οργάνω σης σ ε ά λ λ ε ς μ ο ν ά δ ε ς π ρ έ π ει να σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι από α υ τ ο ν ο μ ία γ ι 'α υ τ έ ς τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς ΐ ν ) Ο α ρ ιθ μ ό ς τω ν επ ιπ έ δ ω ν τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς σ τ η ν οργάνω ση π ρ έπ ει να ε ί ν α ι μ ικ ρ ό ς Τα ό ρ ια τω ν α ρ μ ο δ ιο τ ή τω ν γ ι α κ ά θ ε β α θ μ ίδ α σ τ η ν ιε ρ α ρ χ ία τ η ζ ε ξ ο υ σ ία ς π ρ έπ ει να ε ί ν α ι σαφή. V 2 ) Γ ι α κ ά θ ε θ έσ η σ τ η ν οργάνω ση π ρ έ π ει να υ π ά ρ χ ει έ ν α ς οδηγός που θα π ερ ιγρ ά φ ει τη φύση το υ έργου, τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ίε ς από τ η οργάνω ση κ α ι ό τ ι ά λ λ ο έ χ ε ι σ χ έ σ η μ ε τ η ν ε ρ γ α σ ία που θα ε κ τ ε λ έ σ ε ι τ ο ά το μ ο, που θα α ν α λ ά β ε ι τ η θ έσ η α υ τ ή. ν ϋ ) Ο επ ό π τη ς μ π ο ρ ε ί να ε π ιβ λ έ π ε ι έ ν α ν π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν ο α ρ ιθ μ ό α τό μ ω ν. v i i i ) Κ ά θ ε ά το μ ο σ τ η ν οργάνω ση ε ί ν α ι υπ ό λ ογ ο σ ε έ ν α μ ό ν ο α ν ώ τερ ο. σ τ η ν δομή κ ά θ ε οργάνω σης. δ ια κ ρ ίν ο υ μ ε δ υο τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ι ς, που α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ η ν ι ε ρ ά ρ χ ισ η τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς κ α ι σ τ η ν δ ιά τ α ξ η κ α ι κ α τ α μ ε ρ ισ μ ό τ η ς ε ρ γ α σ ία ς. Π ιο σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α υπ ά ρ χ ει η κ ά θ ε τη κ α ι ο ρ ι ζ ό ν τ ια Μ ΥΡ.ΖΑΒΛΑΝΟΥ: "ΟΓΡΑΝΩΣΗ Κ Α Ι Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η " ΕΚΔ. " ΙΩ Ν " ΑΘΗΝΑ σ ε λ

13 α ν ά π τυ ξη τω ν οργανώ σεω ν Η κ ά θ ε τη α ν ά π τυ ξη τω ν ο ργανώ σ εω ν, α ν α φ έ ρ ε τ σ ι σ τ η ν ιε ρ α ρ χ ία τ η ς οργάνω σης. όπως σ τ η ν ι ε ρ α ρ χ ία τ η ς ισ χ ύ ο ς, τ η ς ε π ιρ ρ ο ή ς, τ η ς κ ο ιν ω ν ικ ή ς θ έ σ η ς. τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς. τ η ς υ π ε υ θ υ ν ό τ η τα ς κ α ι σ τ ο π ε δ ίο ε λ ε γ χ ο υ. Α ς υπ ο θ έσ ο υμ ε ό τ ι ο ι δ ι ο κ τ ή τ η ς - δ ιε θ υ ν τ ή ς (κ α τ α σ κ ε υ ή τ ρ α π έ ζ ιώ ν ) θ έ λ ε ι να κ ρ α τ ή σ ε ι τ ο έ λ ε γ χ ο τω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν τ ο υ. Β λ έ π ε ι ε π ίσ η ς ό τ ι ο ι π ω λ ή σ εις γ ί ν ο τ ν α ι χ ω ρ ίς π ο λ λ ές π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς κ α ι ό τ ι μ π ο ρ ε ί να τ ι ς κ ρ α τ ή σ ε ι μ ό ν ο ς τ ο υ. Φ θ ά ν ε ι έ τ σ ι σ τ ο συμ π έρασμα ό τ ι γ ια να α υ ξ ή σ ε ι τ ι ς δ ο υ λ ε ίε ς τ ο υ π ρ έ π ει να π ροσλάβε ι κ α ι ά λ λ ο υ ς σ τ η ν παραγω γή. Υ σ τε ρ α από τ ι ς μ ε τ α β ο λ έ ς α υ τ έ ς η οργάνω ση τ ο υ α ν α π τύ χ θ η κ ε, όπως δ ε ί ν χ ε ι ο ε π ό μ ε ν ο ς ο ρ γ α ω ν τικ ό ς χ ά ρ τ η ς : Μ ια οργάνω ση α ρ χ ί ζ ε ι να ε ξ ε λ λ ί σ ε τ α ι Ιδ ο κ τ ή τ η ς - Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Παραγω γή ( Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ) Π ω λ ή σ εις ( Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ) Οι κ ο ν ο μ ικ ά ( Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ) Ε ρ γ ά τ ε ς - Β ο η θ ο ί Ο ι δ ιο κ τ ή τ η ς ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί α κό μ α να δ ιε υ θ ύ ν ε ι π ροσω π ικά κ α ι τ ι ς τ ρ ε ι ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί ε ς. α λ λ ά π ρ ο σ έλα β ε ε ρ γ α τ ε ς /β ο η θ ο ύ ς γ ι α να α σ χ ο λ η θ ο ύ ν μ ε τ ι ς κ α τ α σ κ ε υ έ ς. Σ τ η ν π ε ρ ιο χ ή τ η ς παραγω γής η δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α το υ π ε ρ ιο ρ ίσ τ η κ ε σ τ η ν ε π ίβ λ ε ψ η. Οσο όμως μ ε γ α λ ώ ν ε ι η ζή τη σ η τ ρ α π ε ζ ίω ν κ α ι α υ ξ ά ν ε ι έ τ σ ι ο φ ό ρ το ς ε ρ γ α σ ία ς, π ρ ο σ π α θ εί να ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί να σ σ χ ο λ ε ί τ σ ι κ α ι μ ε τ ι ς τ ρ ε ί ς β α σ ικ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί ε ς. Α ς υ π ο θ έσ ο υ μ ε τώ ρα ό τ ι ύ σ τ ε ρ α από μ ι α χ ρ ο ν ικ ή π ε ρ ιό δ ο ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να π ρ ο σ τ ίθ ε ν τ α ι ό λο κ α ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι ε ρ γ ά τ ε ς. Ο ι δ ιο κ τ ή τ η ς β λ έ π ε ι ό τ ι π ρ έ π ε ι

14 J να α φ ιε ρ ώ σ ε ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο χ ρ ό ν ο σ τ ι ς π ω λ ή σ εις κ α ι σ τ η ν δ ια χ ε Ι ρπσπ τω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν τ ο υ. Μ ε ά λ λ α λ ό γ ια. γ ι α μ ι α α κ ό μ α α π ο κ α λ ύ π τ ε ι ό τ ι ε ί ν α ι π α ρ α φ ο ρ τω μ έν ο ς από δ ο υ λ ε ιά κ α ι χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι κά π ο ια β ο ή θ ε ια. Τώρα α π ο φ α σ ίζ ε ι να π ρ ο σ λ ά β ει έ ν α ερ γ ο λ ά β ο πραγω γής κ α ι μ ε ρ ικ ο ύ ς π ω λπ τές γ ια να κα λ ύ ψ ει τ ι ς α ν α γ κ ε ς τ η ς α γ ο ρ ά ς. Η ν έ α ργάνω ση φ α ίν ε τ α ι σ τ ο ν ε π ό μ ε ν ο ο ρ γ α ν ω τικ ό χ ά ρ τ η. Η οργάνω ση που ε π ε κ τ ά θ η κ ε Παραγωγή (Ε ρ γ ο δ η γ ό ς ) Π ω λ ή σ εις ( Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ) Οι κ ο ν ο μ ικ ά ( Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ) Ε ρ γ ά τ ε ς Β ο η θ ο ί Σ 'α υ τ ή τ η ν π ε ρ ιό δ ο α ν ά π τη ζ η ς ο ι δ ιο κ τ ή τ η ς ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί να δ ιε ύ θ υ ν ε ι ό λ ε ς τ ι ς ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς υ π ο θ έ σ ε ις κ α ι να ε π ιβ λ έ π ε ι κ α τ ε υ θ ε ία ν τ ο υ ς π ω λη τές. α λ λ ά α ν έ θ ε σ ε τ η ν ε π ίβ λ ε ψ η τ η ς παραγω γής σ ' έν α ά λλ ο πρόσωπο. Α ν ό λα π ά νε κ α λ ά κ α ι η ε π ιχ ε ίρ η σ η σ υ ν ε χ ίσ ε ι να μ ε γ α λ ώ ν ε ι. θ α γ ί ε ν ι ίσ ω ς α π α ρ α ίτ η τ ο να μ ε τ α β λ η θ ε ί α κ ό μ α λ ί γ ο η οργάνω ση. Π ιθ α ν ώ ς μ ε λ λ ο ν τ ικ έ ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς ε ί ν α ι : - η πρόσληψη ε ν ό ς δ ιε υ θ υ ν τ ή πωλήσεων γ ι α να ε π ιβ λ έ π ε ι τ ο υ ς π ω λη τές - η π ροσθήκη ε ν ό ς α κ ό μ α ερ γ ο δ η γ σ ύ ς π αραγω γής ώ σ τε να α ν α λ ά β ε ι ο έ ν α ς τ η ν παραγω γή κα ι ο ά λ λ ο ς τ η ν σ υναρ μ ο λ ό γ η σ η τω ν τ ρ α π έ ζ ι ώ ν. - η π ροσθήκη ε ν ό ς α κό μ η δ ιε θ υ ν τ ή πωλήσεων κ α ι σ τ ο μ ο ίρ α σ μ α τ η ς π ε ρ ιο χ ή ς πωλήσεων σ τ α δ ύ ο.

15 f{ ο ρ ι ζ ό ν τ ια α ν ά π τυ ξ η τω ν οργανώ σ εω ν. Η ο ρ ι ζ ό ν τ ι α α ν ά π τυ ξ η τω ν οργανώ σεω ν ε ί ν α ι β α σ ικ ά η δ ια ίρ ε σ η τ η ζ ε ρ γ α σ ία ς. Ε ί ν α ι η συγκέντρω σ η ατόμω ν σ ε κ ά θ ε ε π ίπ ε δ ο τ η ς οργάνω σην Α υττ) η μορφή που χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι κ υ ρ ιώ ς σ τ ι ς μ ι κ ρ έ ς ε π ι χ / σ ε ι ς κ α ι τ ο κ ύ ρ ιο π λ ε ο ν έ κ τη μ α τ η ζ ε ί ν α ι ο ι γ ρ ή γ ο ρ ες α π ο φ ά σ ε ις κ α ι η σαφής σ χ έσ η ε ξ ο υ σ ία ς. Το π ιο σ η μ α ν τ ικ ό μ ε ιο ν έ κ τ η μ α τ η ς ε ί ν α ι τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι τ α σ τ ε λ έ χ η ε ί ν α ι υ π ερφ ο τρ ω μ ένα μ ε π ολλά κ α θ ή κ ο ν τ α. δ ε ν μ π ο ρ ο ύ ν να ε ξ ε ι δ ι κ ε υ τ ο ύ ν σ τ η ν π ρά ξη. δ ύσ κο λ α μ π ο ρ ε ίς να β ρ ε ί ς σ τ ε λ ε χ η. γ ι α τ ί χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι π ο λ λ ές γ ε ν ικ έ ς γ ν ώ σ ε ις κ α ι δ ε ν δ ί ν ε τ α ι α ρ κ ε τ ό ς χ ρ ό ν ο ς σ ε α υ τ ά να α σ χ ο λ η θ ο ύ ν μ ε ε ρ γ α σ ίε ς σ χ ε δ ια σ μ ο ύ / π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ ο ύ, έ ρ ε υ ν α ς κ α ι ε λ έ γ χ ο υ /σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ. Γ ι α να α ν τ ιμ ε τ ω π ίσ ε ι κ α ν ε ίς α υ ά μ ε ιο ν ε κ τ ή μ α τ α μ π ρ ε ί να τ τ α ο χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ε ι πο λλά δ η ε π ε λ ι ς ε ξ ο υ σ ία ς. ε ί ι τ κ ή 1. 2 Μοοωές Οονανώσεως Οι γ ρ α μ μ ικ έ ς ή ά μ μ ε σ ε ς ( L in e o r D i r e c t ) μ ο ρ φ ές ο ργ α ν ώ σ εω ς. Οι ο ρ γ α ν ω τ ικ έ ς α υ τ έ ς μ ο ρ φ ές β α σ ίζ ο ν τ α ι κ υ ρ ίω ς σ τ ι ς ά μ μ ε σ ε ς υ π η ρ ε σ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις μ ε τ α ξ ύ π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ω ν κ α ι υ φ ισ τα μ έ ν ω ν. μ έ σ α σ τ η ν ε π ιχ ε ίρ η σ η. Η ε ξ ο υ σ ία ε κ χ ω ρ ε ίτ α ι α π ' ε υ θ α ία ς από τ ο υ ς π ρ ο ϊσ τ α μ ε ν ο ύ ς σ τ ο υ ς υ φ ισ τ ά μ ε ν ο υ ς τ ο υ ς, έ τ σ ι ώ σ τε ο ι τ ε λ ε υ τ α ί ο ι να ε ί ν α ι ά μ μ εσ α υ π έ υ θ υ ν ο ι σ τ ο υ ς π ρώ το υς. Ο π ρ ο ϊσ τ ά μ ε ν ο ς έ χ ε ι ά μ εσ ο δ ια κ ίω μ α να δ ί ν ε ι ε ν τ ο λ έ ς σ τ ο υ ς υ φ ισ τ ά μ ε ν ο υ ς τ ο υ κ α ι α υ τ ό α π ο τ ε λ ε ί τ η γ ε ν ικ ή α ρ χ ή γ ι α ό λ ε ς τ ι ς β α θ μ ίδ ε ς οργανώ σεω ς σ τ η ν ε π ιχ ε ίρ η σ η "ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ Α Ι ΟΙΚ ΟΝΟΜ ΙΑ " Μ Ά Ρ ΤΙΟ Σ - Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ , τ ε υ χ 8 σ ε λ

16 Η μορφή α υ τ ή οργσνώ αεω ς ε ί ν α ι γνω στή κ α ι ως σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ύ τύ π ο υ. ε π ε ιδ ή συνήθω ς ε φ α ρ μ ό ζ ε τα ι σ το σ τ ρ α τ ό. Τα κ ύ ρ ια λ ο ιπ ό ν χ σ ρ α κ τ π ρ ισ τ ικ ά σ τ η μορφή α υ τ ή ε ί ν α ι ο ι ' ε υ θ ε ί α γράμμ-η χορπγήσεω ς ε ξ ο υ σ ία ς κ α ι π α π ο υ σ ία κ α τ σ υ μ β ο υ λ ε υ τικ ν ή λ ο υ ρ γ ικ ώ ν ρ α σ τ π ρ ιο τ τ ω ν μ έ α σ τ η ν ώ ε ιτ δ ή σ ε π ιχ ε ίρ η σ η. 1. Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α τ η ς γ ρ α μ μ ικ ή ς ο ργ α ν ώ σ εω ς. Π ρώ τα α π ' ό λα η ο ρ γ α ν ω τικ ή μορφή ε ί ν α ι α π λ ή, σ τ α θ ε ρ ή, ε υ κ ο λ ο ν ό η τ η. ε π ιτ ρ έ π ε ι γρ ή γο ρ η ε ν έ ρ γ ε ια κ α ι α κ ό μ η ε ξ α σ φ α λ ίζ ε ι τ η ν π ε ιθ α ρ χ ία τ ο υ π ροσω π ικού γ ε ν ικ ά μ έ σ α σ τ η ν ε π ιχ ε ίρ η σ η. ε π ίσ η ς ε ξ α σ φ α λ ίζ ε ι σαφή δ ιά κ ρ ισ η μ ε τ α ξ ύ ε ξ ο υ σ ιώ ν κ α ι ευ θ υ ν ώ ν. 2. Μ ε ιο ν ε κ τή μ α τα τη ς γρ α μ μ ικ ή ς οργανώ σεω ς. Ως μ ε ιο ν έ κ τ η μ α μ π ο ρ ε ί να χ α ρ α κ τ η ρ ιο τ ε ί τ ο ό τ ι η ο ρ γ α ν ω τικ ή α υ τ ή μορφή κ ά ν ε ι τ η ν ε π ιχ ε ίρ η σ η δ ύ σ κ α μ π τη κ α ι χ ω ρ ίς π ρ ο σ α ρ μ ο σ τικ ό τη τ α. Α κό μ η, α π ο υ σ ιά ζ ο υ ν ο ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς σ υ μ β ο υ λ ε ύ τ ικ ε ς υ π η ρ ε σ ίε ς ενω σ ε π ερ ίπ τω σ η που αποχω ρήσουν ο ρ ισ μ έ ν α ικ α ν ά σ τ ε λ έ χ η. τ ο έρ γ ο τ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς τ ρ α υ μ α τ ί ζ ε τ α ι. Ε π ε ιδ ή. όπως ε ίπ α μ ε. α π ο υ σ ιά ζ ο υ ν τ α ε ξ ε ι δ ικ ε υ μ έ ν α τ μ ή μ α τ α, όπως τ ο τμ ή μ α π ροσω π ικού, ν ο μ ικ ή ς υ π η ρ ε σ ία ς, δ η μ ο σ ίω ν σ χ έσ εω ν, επ ιμ ο ρφ ώ σεω ς προσω πικού. π ρ ο μ η θ ε ίω ν κ. α., π α ρ α μ έ ν ε ι τ ο ζ ή τ η μ α π ο ιό ς θα κ ά ν ε ι τ ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς. Η α π ά ν τη σ η ε ί ν α ι πως κ ά θ ε μ ί α υ π η ρ ε σ ία τ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς 3σ π ρ έ π ει μό ν η τ η ς να α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι τ α θ έ μ α τα α υ τ ά. Κ α ι φ υ σ ικ ά δ ε ν ε ί ν α ι δ ύ σ κο λο να φ α ν τ α σ το ύ μ ε πόσο λ ι γ ό τ ε ρ ο α α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ά λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί η ε π ιχ ε ίρ η σ η σ τ η ν π ερ ίπ τω σ η α υ τ ή.

17 Μ Λς φ α ν τα σ το ύ μ ε κά δ ε μ ι α υ π η ρ ε σ ία χ ω ρ ισ τά να κ ά ν ε ι δ ια γ ω ν ισ μ ο ύ ς προσλάψεως π ρο σ ω π ικ ού, να έ χ ε ι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά δ ικ ή τ η ς ν ο μ ικ ή υ π η ρ εσ ία. να κ ά ν ε ι μ ε ιο δ ο σ ί ε ς π ρ ο μ η θ ε ιώ ν κ. λ. π. Α λ ή θ ε ια. α υ τ ό ς ο τρ ό π ο ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν ε ί ν α ι ο ί δ ι ο ς μ ε α υ τ ό ν που λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς προ 5 0 ε τώ ν Η ε π ιτ ε λ ικ ή οργάνωση ( Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ό M a n a g e m e n t). Η μορφή α υ τ ή τ η ς οργάνω σης ε ί ν α ι ε π έ κ τα σ η τ η ς γ ρ α μ μ ικ ή ς οργανώ σεω ς. όπου μ ι α ή π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς β ο η θ η τ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς γ ί ν ο ν τ α ι από ε ι δ ι κ ά τ μ ή μ α τα. Μ ε ά λ λ α λ ό γ ια, α υ τ ή η μο ρ φ ή οργάνω σης π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ά τ μ ή μ α τα. που ε π α ν δ ρ ώ ν ο ν τα ι μ ε κ α τ ά λ λ η λ α π ε π ε ιρ α μ έ ν α σ τ ε λ έ χ η. Οι ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις γ ια να μ π ο ρ ο ύ ν νσ π ρ ο σ α ρ μ ο σ το ύ ν σ τ ο π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο υ ς, π ρ έπ ει πρώτα α π ' ό λα να έ χ ο υ ν μ ι α κα λ ή ε ι κ ό ν α τ ο υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς τ ο υ ς. Η π ρ ω τα ρ χ ικ ή λ ο ιπ ό ν, λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ σ υ μ β ο υ λ ε υ τικ ο ύ τ μ ή μ α το ς ε ί ν α ι η δ η μ ιο υ ρ γ ία ε ν ό ς σ υ σ τή μ α το ς ε π ικ ο ιν ω ν ία ς. Το σ ύ σ τη μ α ε π ικ ο ιν ω ν ία ς ε ί ν α ι α π α ρ α ίτ η τ ο : 1. Γ ι α τ ο ν κ α θ ο ρ ισ μ ό τω ν σ τό χω ν τ η ς ε π ιχ /σ η ς. 2. Γ ι α τ η ν εκπλήρω ση κ α ι τω ν υπ ο λοίπ ω ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ίω ν τ ο υ M a n a g e m e n t, δ η λ. ( δ ί ν ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α να σ χ ε δ ια σ τ ο ύ ν α ν ά λ ο γ α ο ι α π α ρ α ίτ η τ ε ς ε κ ε ί ν ε ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς που ο δ η γ ο ύ ν σ τ η ν εκπλήρω ση το υ σ τό χ ο υ τ η ς ε π ι χ / σ η ς ) Μ ε σκόπ ο τ η ν πλήρη π ληροφόρηση τ η ς ε π ιχ /σ η ς. ο ι δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς τ ο υ ε π ιτ ε λ ικ ο ύ τ μ ή μ α το ς ( Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ο ύ M a n a g e m e n t) σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι γύρω από τ ο υ ς παρακάτω δ ύο λ ό γ ο υ ς : I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ "Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Κ Α Ι Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ ΤΩΝ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ω Ν ". ΑΘΗΝΑ 19Θ1 σ ε λ Θ 3

18 1. ο πρώ τος ε ί ν α ι π ε π ικ ο ιν ω ν ία μ ε τ η ν i S i a ε π ιχ ε ίρ π σ π 2. Ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς ε ί ν α ι ο π ο ια δ ή π ο τε επαφή μ ε τ ο υ ς δ ιά φ ο ρ ο υ ς τ ο μ ε ί ς το υ ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς τ η ς ε π ιχ /σ π ς μ ε σκοπό τ π ν πλπροφόρπσπ- Το Σ υ μ β ο υ λ ε υ τικ ό Τμήμα λ ο ιπ ό ν ε ί ν α ι : Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η υ π η ρ εσ ία (δ η λ. δ ε ν έ χ ε ι ά μ εσ η ε ξ ο υ σ ία σ ε α λ λ α γ έ ς κ α ι ν έ ε ς εφ αρ μογές ) κα ι δ ίν ε ι α μ ερ όλ η π τη ε ξ ω τ ε ρ ικ ή άποψη- Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ή υ π η ρ εσ ία. (δ η λ α δ ή δ ε ν ε π ιβ ά λ λ ε ι α π ό φ α σ ε ις ) η ο π ο ία δ ί ν ε ι τ η σωστή σ υμβουλή μ ε τ ο ν κ α τ ά λ λ η λ ο τρ ό π ο σ τ η ν κ α τά λ λ η λ η σ τ ι γμή. Π α ρ έ χ ε ι ε ι δ ι κ έ ς γ ν ώ σ εις κ α ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ε μ π ε ιρ ί α σ τ α π ρ α κ τ ικ ά π ρο β λή μ ατα το υ M an ag em en t. Οι π ρ ο τ ά σ ε ις που π ρ ο β ά λλ ει σ υ ν ο δ ε ύ ο ν τα ι από α π ο δ ε ικ τ ικ ά σ τ ο ι χ ε ί α κ α ι ε π ιχ ε ιρ ή μ α τ α. Β ρ ίσ κ ε ι τ α α ί τ ι α μ ια ς π ερ ίπ λ ο κ η ς κ α τά σ τα σ η ς 1. Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τα τ η ς ε π ιτ ε λ ικ ή ς οργάνω σης. Το β α σ ικ ό π λ ε ο ν έ κ τη μ α ε ί ν α ι ό τ ι η μορφή α υ τ ή ς τ η ς ο ργάνω σ η ς β α σ ί ζ ε τ α ι σ ε μ ι α π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ έ ν η ε ξ ε ι δ ί κ ε υ σ η ε ρ γ α σ ία ς. Ε τ σ ι υ π ά ρ χ ει σ τ η δ ιά θ ε σ η τ η ς δ ιο ικ ή σ η ς τ η ς ε π ιχ /σ η ς ε ξ ε ι δ ικ ε υ μ έ ν η γνώση που τ η β ο η β ά ει σ το έρ γ ο τ η ς. 2. Μ ε ιο ν ε κ τ ή μ α τ α τ η ς ε π ιτ ε λ ικ ή ς οργάνω σης Ε ί ν α ι π ιθ α ν ό ν να δ η μ ιο υ ρ γ η β ε ί σ ύγχυσ η σ τ α σ τ ε λ έ χ η τω ν ε π ιτ ε λ ικ ώ ν (σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ώ ν ) τμ η μ ά τω ν κ α ι ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α σ τ ι ς σ χ ε σ ε ις το υ ς μ ε τ α γ ρ α μ μ ικ ά σ τ ε λ ε χ η - Ε π ίσ η ς ε ί ν α ι ε ν δ ε χ ο μ έ ν ο ο ι π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ι τω ν γρ α μ μ ικ ώ ν "ΟΡΓΑΩΝΣΗ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ" ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ - ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ , τ ε υ χ. 4 σ ε λ. 1 7

19 τ μ η μ ά τω ν να θεω ρούν το υ ς ε α υ τ ο ύ ς τ ο υ ς μ ε ιω μ έ ν ο υ ς λό γω τ η ς π σ ρ ο υ α ία ς τω ν ε π ιτ ε λ ικ ώ ν ( σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ώ ν ) τ μ η μ ά τω ν κ α ι τ η ς ε π ιρ ρ ο ή ς που α σ κο ύν σ τ η ν ε π ιχ /σ η Κ ι όμως π α ρ 'ό λ α τ α παραπάνω μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α α η μορφή τ η ς γ ρ α μ μ ικ ή ς κ α ι ε π ιτ ε λ ικ ή ς οργάνω σης ε ί ν α ι ε κ ε ί ν η τ ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι σ τ ι ς π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις, αφού τ α π λ ε ο ν ε κ τή μ α τ η ς εξ ο υ δ ε τε ρ ώ ν ο υ ν τ ι ς παραπάνω α ρ ν η τ ικ έ ς ε π ιδ ρ ά σ ε ις Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν Ο A l l e n, α ν α φ ερ ό μ εν ο ς σ τ η ν λ ο γ ικ ή τ η ς ο ρ γ α ν ω τικ ή ς δ ο μ ή ς έ λ ε γ ε. ό τ ι η δομή α υ τ ή σ π ά ν ια α π ο τ ε λ ε ί πρόβλη μ α. ό τ α ν η ε π ιχ ε ίρ η σ η β ρ ίσ κ ε τ α ι α κό μ α σ τ α πρώτα β ή μ α τα τ η ς κ α ι ε χ ε ι μ ικ ρ ό μ έ γ ε θ ο ς. γ ι α τ ί τ ό τ ε " α ι προς ε κ τ έ λ ε σ ι ν ε ρ γ α σ ία ι ε ί ν α ι σ υνήθω ς π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α ι τω ν όσων δ ύ ν α τ α ι να ε κ τ ε λ ε σ θ ο ύ ν Η ω ρ ιμ ό τη τ α όμως κ α ι η μ ε γ α λ ύ τε ρ η σ τα θ ε ρ ό τη τ α δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν μ ι α ν έ α κ α τά σ τα σ η. Οσο ο α ρ ιθ μ ό ς τω ν ερ γ α ζ ο μ έ ν ω ν α υ ξ ά ν ε ι, τό σ ο ε ν ισ χ ύ ε τ α ι η τά σ η γ ια τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η ε ρ γ α σ ίω ν. που ε λ ά χ ισ τ η έ χ ο υ ν μ ε τ ο β α σ ικ ό σκόπο τ η ε π ιχ /σ η ς. Σ α υ τ ό τ ο σ τ ά δ ιο " η α ν ά γ κ η α ν α π τύ ξεω ς υ γ ιο ύ ς ο ρ γ α ν ω τικ ή ς δ ο μ ή ς κ α θ ί σ τ α τ α ι κ ρ ίσ ιμ ο ς ". Οι έ ρ ε υ ν ε ς α υ τ έ ς τ ο υ A l l e n. μ ε τ ι ς ο π ο ίε ς σ υ μ φ ω ν εί η μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ια Ε λ λ η ν ικ ή ε μ π ε ιρ ί α μ α ς. ο δ η γ ο ύ ν σ τ η ν δ ια π ίσ τ ω σ η ό τ ι ο τρ ό π ο ς που α ν τ ί μ ε τω π ί ζ ο υ ν τ ο θ έμ α τ η ς ο ρ γ α ν ω τικ ή ς δ ο μ ή ς. από τ η μ ί α μ ε ρ ιά ο ισ χ υ ρ ό ς φ υ σ ικ ό ς η γ έ τη ς κ α ι - από τ η ν ά λ λ η μ ε ρ ιά τ ο μ ο ν τέ ρ ν ο κ α ι ε π ισ τ η μ ο ν ικ ά π ρ ο σ α ν α το λ ισ μ έν ο δ ι ο ι κ η τ ικ ό σ τ έ λ ε χ ο ς. I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Κ Α Ι Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ ΤΩΝ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ Ω Ν ", ΑΘΗΝΑ 19Β1. σ ε λ.θ

20 ε ί ν α ι δ ια φ ο ρ ε τικ ή Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ μ έ ν α : ο ισ χ υ ρ ό ς φ υ σ ικό ς τιγέτ-ης σ π ά ν ια σ κ έ π τ ε τ α ι λ ο γ ικ ά γ ι α τ η ν οργάνω σπ, ε κ τ ε λ ε ί τπ ν ε ρ γ α σ ία που π ρ ο τ ιμ ά. ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι κ α ι τ ο υ ς ά λλ ο υ ς να κά νο υ ν τ ο ί δ ι ο. Α υ τ ό ς ο τρ ό π ο ς τ ο υ α ρ μ ό ζ ε ι κα ι γ ια α υ τό το υ φ α ίν ε τ α ι σ α ν ε ν δ ε δ ε ι γ μ έ ν ο ς κ α ι φ υ σ ικ ό ς τρόπ ος. - Ο τα ν ο φ υ σ ικ ό ς η γ έ τη ς μ ά θ ε ι να δ ι ο ι κ ε ί ε π ισ τ η μ ο ν ικ ά. τ ό τ ε α ν α λ ύ ε ι τ ι ς θ έ σ ε ις ε ρ γ α σ ία ς λ ο γ ικ ά, κ α τ α ν έ μ ε ι τ ι ς ε ρ γ α σ ίε ς κ α τ ά τρόπ ο ο ρ θ ο λ ο γ ικ ό κ α ι φ τ ά ν ε ι σ ε μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η π α ρ α γ ω γ ικ ό τη τα από το υ ς σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς τ ο υ. που Β ρ ίσ κ ο υ ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η προσωπική ικ α ν ό τ η τ α σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α που π ε τ υ χ α ίν ο υ ν. Η τ μ η μ α το π ο ιη σ η τω ν ε ρ γ α σ ίω ν. η κ α τ ά τ μ η σ η κ α τ ά ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς κα ι η ο μαδοπ ο ίη σ η που α κ ο λ ο υ θ ε ί. δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν σ τ ο φ υ σ ικ ό η γ έ τ η. που ξ ε κ ίν η σ ε τ η ν οργάνω ση κ α ι θ ε μ ε λ ίω σ ε π ροσω π ικ ά τ η ν ε π ιτ υ χ ία τ η ς. ψ υ χ ο λ ο γ ικ ά π ρ ο β λή μ α τα. μ ό λ ις κ λ η θ ε ί, θ υ σ ιά σ ε ι έν α μ έ ρ ο ς από τ η ν ικ α ν ο π ο ίη σ η που έ χ ε ι από τ η ν π ρο σω π ική α π ο κ λ ε ισ τ ικ ή άσκηση τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς κ α ι τ η ς ε υ θ ύ ν η ς. που τώρα υποχρεώ θηκε να εκ χ ω ρ ή σ ει σ τ ι ς ιε ρ α ρ χ ικ έ ς Β α θ μ ίδ ε ς κά τω από α υ τ ό ν. Παρα κά τω θα α ν α φ ερ θ ο ύ μ ε μ ε λ ε π τ ο μ έ ρ ε ιε ς σ τ α ψ υ χ ο λ ιγ ικ ά α υ τ ά π ρ ο β λ ή μ α τα. Ε κ ε ί θ α δ ο ύ μ ε ό τ ι δ ε ν ν ο ε ίτ α ι κα θ ιέρ ω σ η μ ια ς ο ρ γ ν ω ν τ ικ ή ς δ ο μ ή ς χ ω ρ ίς ο α ν ώ τ α τ ο ς φ υ σ ικ ό ς η γ έ τ η ς να π α ρ α ιτ η θ ε ί από έ ν α μ έ ρ ο ς τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ία ς ε κ λ ο γ ή ς το υ ώ σ τε να μ π ο ρ έσ ο υ ν ο ι σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς τ ο υ σ τ η ν ιε ρ α ρ χ ία να α π ολ α μβά ν ου ν τ ο υ ς κα ρπ ο ύς τω ν α π ο τε λ ε σ μ ά τω ν τ η ς λήψ εω ς τω ν αποφάσεων τ ο υ ς. Οσο π ιο μ ε γ ά λ η κ α τ ά τ μ ισ η κ α ι π ιο σω στή εκχώ ρηση α ρ μ ο δ ιο τ ή τω ν γ ί ν ε ι, όσο π ιο τ α κ τ ι κ ή κ α ι

21 λ ο γ ικ ή ε ί ν α ι rj νέα ο ρ γ α ν ω τικ ή δ ο μ ή, τό σ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α ν τ ίδ ρ α σ η 8 α π α ρ ο υ σ ιά σ ε ι ο η γ έ τη ς, τό σ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α υ τ ο π ε ιβ σ ρ χ ε ία χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι γ ια να μη ν π α ρο υσ ιά σ ει α υ τ ή ν τ η ν α ν τ ίδ ρ α σ η. Σ ε π α λ σ ιό τ ε ρ η μ ε λ έ τ η μ α ς π ροσπ αθήσαμε να θ ε μ ε λ ιώ σ ο υ μ ε τ η ν α ν ά γ κ η υπ ά ρξεω ς μ ια ς τ υ π ικ ή ς δ ο μής σ τ η ν ε ξ ή ς λ ο γ ικ ή : α. Α ν α γ κ α σ τ ικ ά σ ι δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς τω ν μ ε λ ώ ν μ ια ς οργανώ σεω ς δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν ο ρ ισ μ έ ν ε ς α π α ιτ ή σ ε ι ς ο ρ γ α ν ω τικ ή ς φ ύσεω ς σ χ ε τ ι κ έ ς μ ε τ η ν ύπ αρξη μ ια ς μορφ ή ς δ ο μ ή ς ή τ ά ξ ε ω ς σ τ ο σ ύ σ τη μ α που λ έ γ ε τ α ι ε π ιχ ε ίρ η σ η. β. Προφανώ ς ε ί ν α ι β α θ ιά η π επ ο ίθ η σ η που κ υ ρ ια ρ χ ε ί ό τ ι ε ί ν α ι κ α ν ε ί ς υ π ο χρεω μέν ο ς. γ ια να ρ υ θ μ ίσ ε ι τ ι ς κ ο ιν ω ν ικ έ ς α λ λ ιλ έ π ι δ ρ ά σ ε ις, να ε ιβ ά λ λ ν α σ χ έ ιο. π ο ιο δ ή π ο τε π ε ι έ δ Ο ο ρ γ α ω ν τ ικ ό ο ικ ο δ ό μ η μ θ ε μ ε λ ιώ ν ε έ τ σ σ τ η ν υπ θεσ η ό τ ι γ ι α α τ α ι ι ό να ε π ιτ ε υ χ θ ε ί. κ α τά τ ο ν κ α λ ύ τε ρ ο τρ ό π ο. έ ν α ς σ τό χ ο ς. χ ε ε ι ά ζ ε τ α ι να ε α ρ μ ο σ ε ί μ ι α σ τ ρ τ η γ ικ ή κ α ι ό τ ι η φ τ α κ α τ α λ λ η λ ό τ η τ α τ η ς σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς μ ε τ ρ ι έ τ α ι μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο τ η ν ο ρ γ α ν ω τικ ή α π ο τε λ ε σ μ α τη κ ό τη τσ. γ. Φ ά ιν ε τ α ι ό τ ι η ε ξ α ρ τ σ η τω ν δ ι ο ικ ο υ μ έ ν ω ν οργανώ σεω ν από μ η σ χ ε δ ια σ μ έ ν ε ς δ ια ρ θ ρ ώ σ ε ις μ ε ιώ ν ε ι τ η ν ε π ιθ υ μ η τ ή μ α κ ρ ο β ιό τ η τ ά ς τ ο υ ς. S. Το μ έ λ ο ς ε ν ό ς ο ρ γ α ω ν τικ ο ύ σ υ μ π λ έγ μ α το ς συνήθω ς ζ η τ ά κ α ι θ έ λ ε ι να γ ν ω ρ ίζ ε ι τ η ν ε σ ω τ ε ρ ικ ή τ ο υ δομή Α νά λο γ α μ ε τ ο β α θ μ ό μ έ χ ρ ι τ ο υ ο π ο ίο υ η ιδ ι ό τ η τ α το υ μ έ λ ο υ ς ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α ε υ χ ά ρ ισ τ η κ α ι ε π ιθ υ μ η τ ή. θ έ λ ε ι να γ ν ω ρ ίζ ε ι τ ι π ε ρ ιμ έ ν ε ι από α υ τ ό ν η οργανώ ση. Γτοιά ε ί ν α ι η φύση τω ν ευ θ υ ν ώ ν τ ο υ κ α ι π ο ιά ε ί ν α ι τ α κ ρ ιτ ή ρ ια τ η ς κ α λ ή ς κ ο ιν ω ν ικ ή ς σ υ μ επ ρ ιφ ο ρ ά ς τ ο υ μ έ σ α σ τ η οργάνω ση. Τ έλ ο ς. θ έ λ ε ι η οργάνω ση το υ να δ ί ν ε ι

22 σ τ ο ι χ ε ί α γ ια τ η ν υ φ ισ τά μ ε ν η δ ιά ρ θ ρ ω σ η κ α ι γ ι α τ ι ς μ ο ρ φ ές τω ν α λ η θ ιν ώ ν α λ λ η λ επ ιδ ρ ά σ ε ω ν μ έσ α σ ' α υ τ ή. Τ η ν α ν α γ κ η α υ τ ή γ ι α τ η ν σαφή π ε ρ ιγ ρ α φ ή τ η ς δομής τ η ζ οργανώ σεω ς τ η ν α ισ θ ά ν ο ν τ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α τ α μ έ λ η τ η ς ό τ α ν Β ρ εθ ο ύ ν α ν τ ιμ έ τ ω π α μ ε τ ι ς δ ια δ ι κ α σ ίε ς λήψεως αποφάσεων. Α υ τ ο ί ο ι τ έ σ σ ε ρ ις λ ό γ ο ι ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ο ί γ ι α να μ α ς π ε ίσ ο υ ν τ η ν α ν ά κ η να σ υ γ κ ρ ο το ύ ν τα ι τ υ π ικ ά κ ι να π ερ ί γ ρ ά φ ο ν τα ι γ ι α γ α ο ι ο ρ γ α ν ώ σ ε ις, να α ν α λ ύ ο ν τα ι ι ε ρ γ α σ ίε ς που π ρ έ π ει να ο ε κ τ ε λ ε σ τ ο ύ ν κ α ο μ α δ ο π ο ιη θ ο ύ ν σ τ μ μ α τα. ι ε ή Π α ρ ά γ ο ν τε ς που κ α θ ο ρ ίζ ο υ ν τ η ν ο ρ γ α ν ω τικ ή δ ο μ ή. Ε χ ο υ μ ε π α ρ α τη ρ ή σ ει σ τ ο ν τό π ο μ α ς π ο λ λ ές φ ο ρ ές τ η ν τά σ η μ ε ρ ικ ώ ν σ τ ε λ ε χ ώ ν να μ ε τα φ υ τ ε ύ ο υ ν ο ρ γ α ν ω τ ικ έ ς δ ο μ έ ς ά λλ ω ν μο ν ά δ ω ν μ ε τ η ν α φ ελ ή β ε β α ιό τ η τ α ό τ ι θα π ε τ ύ χ ο υ ν τ ο ί δ ι ο κ α λ ά μ ε ό σο π έ τ υ χ α ν σ τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν ες θ α ε ρ ε υ ν ή σ ο υ μ ε εδώ μ ι α σ ε ι ρ ά από ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τες που ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν τ η ν δο μή ρ ι α ς ο ργάνω σην Π ρ οηγουμένω ς όμως π ρ έπ ει να σ η ρ ε ιώ σ ο υ μ ε ό τ ι ο π ο ια δ ή π ο τ ε τ έ τ ο ι α α π α ρ ίθ μ ισ η κ α ι ε κ τ ίμ η σ η ε ί ν α ι π ιθ α ν ό ν να μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι μ ε τ η ν πάροδο το υ χρ ό νο υ,α ν ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι α ν ά λ ο γ α μ ε τ α σ υ γ κ ε κ ρ ιμ μ έ ν α πρόσωπα που κ α τ έ χ ο υ ν τ ι ς σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς μ ε τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ί α. μ ε τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς κ. λ. π.. Ο λ ο ι α υ τ ο ί ο ι π α ρ ά γ ο ν τες α π ο τ ε λ ο ύ ν π ι έ σ ε ι ς ε ξ ω τ ε ρ ικ ή ς φ ύσεω ς γ ι α τ η μ ε τα β ο λ ή τ η ς ο ρ γ α ν ω τικ ή ς δ ο μ ή ς. θ α π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ μ ε τώρα το υ ς π ιθ α ν ο ύ ς ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς που ε π ε ιρ ε ά ζ ο υ ν τ η ν ο ρ γ α ν ω τικ ή δ ο μή. σ. Φύση τω ν α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ώ ν σκοπώ ν: Οι σ κο π ο ί κ α θ ο ρ ίζ ο υ ν κ α τ ά μ ε γ ά λ ο μ έ ρ ο ς :

23 τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ία που 3α ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί - τ ι ς ε ρ γ α σ ίε ς που π ρέπ ει να ε κ τ ε λ ε σ θ ο ύ ν, - τ α π ρ ο σ ό ν τα τω ν προσώπων που 3α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν. Β ) Ο ι ε ρ γ α σ ίε ς το υ ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ο ύ π ροσω π ικού, δηλαβ-ή ο ι ε ρ γ α σ ίε ς που ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι από μη δ ι ο ι κ η τ ι κ ό προσω π ικό κ α ι σ υ μ β ά λ λ ο υ ν ά μ εσ α κ α ι έμ μ εσ α σ τ η ν ε π ίτ ε υ ξ η τω ν σκοπώ ν Το π ρο σ ω π ικ ό α υ τ ό α σ χ ο λ ε ίτ σ ι μ ε π ο ικ ίλ α κ σ 3 ι)κ ο ν τσ που από τ η φ ύση τ ο υ ς π ε ιβ ά λ λ ο υ ν ο ρ ισ μ έ ν ε ς μ ο ρ φ ές ο ρ γ α ω ν τικ ή ς δ ο μ ή ς. Υ Η τ ε χ ν ο λ ο γ ία που ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι γ ια τ η ν παραγω γή ε ν ό ς π ρ ο ίο ν τ ο ς ή μ ια ς υ π η ρ εσ ία ς.α ν ε ξ ά ρ τ η τ α έ α ν α υ τ ό τ ο π ρο i ο ν η υ π η ρ εσ ία π ρ ο ο ρ ίζ ο ν τ α ι να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν μ έ σ α σ τ η ν ε π ιχ ε ίρ η σ η ή έξω από α υ τ ή ν (πώληση σ ε π ε λ ά τ ε ς ).Υ ψ η λό ε π ίπ ε δ ο τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς συχ νά υ π α γ ο ρ εύ ε ι α π ό λ υ τα τ η ν δ ια δ ο χ ή τω ν π ρο ς ε κ τ έ λ ε σ η ερ γ α σ ιώ ν. ο ι δ ε σ υ σ χ ε τ ίσ ε ις μ ε τ α ξ ύ τω ν ανθρώ πω ν π ρ έ π ει υ π ο χ ρ εω τικ ά να π ροσαρμ ο σ το ύν σ τ ι ς α π α ιτ ή σ ε ι ς τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς. Σ ε π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις μ ε λ ιγ ό τ ε ρ ο υψηλό ε π ίπ ε δ ο τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς τ ο ά τ ο μ ο ε ξ α σ κ ε ί μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ε π ιρ ρ ό η σ τ η ν απόδοση κ α ι τ η ν έκ β α σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ικ ή ς δ ια δ ικ α σ ία ς. δ. Δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς. Το δ ι ο ι κ η τ ι κ ό προσω πικό υ π ά ρ χ ει γ ι α να β ε λ τ ιώ ν ε ι τ η ν απόδοση τ ο υ α νθρώ π ιν ο υ κ α ι τ ο υ τ ε χ ν ικ ο ύ δ υ ν α μ ικ ο ύ π έρ α ν τ ο υ ε π ιπ έ δ ο υ, τ ο ο π ο ιό θα έ φ τ α ν ε η απόδοση α υ τ ή χ ω ρ ίς ο ρ ισ μ έ ν α σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ, σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ. ε λ έ γ χ ο υ κ α ι η γ ε σ ία ς. ε. Τα π ρ ο σ ό ν τα τω ν προσωπών που κ α τ έ χ ο υ ν θ ε σ ε ις ε ί τ ε δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς ε ί τ ε ό χ ι. δ ια φ έ ρ ο υ ν. Οι δ ια φ ο ρ έ ς α υ τ έ ς που έ χ ο υ ν α τ ο μ ικ ό χ α ρ α κ τή ρ α α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι:

24 - 19- σ τ η ν ικ α ν ό τ η τ α επ ιχ ύσ εω ς προ β λη μ άτω ν. σ τ η ν π ρ ω το β ο υ λ ία, σ τ ι ς φ ι λ ο δ ο ξ ίε ς. σ τ η ν σ υ γκέντρω σ η τη ς π ροσοχής, σ τ ο ν ε ν β ο υ σ ια μ ό. σ τ η η α φ οσίω ση προς το υ σκοπούς τ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ζ ο ι α τ ο μ ι κ έ ς δ ια φ ο ρ έ ς κ α θ ο ρ ίζ ο υ ν π ο λ λ ές φ ο ρ ές π ο ιε ς κ α ι π ό σ ες ε ρ γ α σ ίε ς θα α ν α τε θ ο ύ ν σ ε έ ν α ά το μ ο ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν τ η ν ικ α ν ό τ η τ α α υ τ ο ύ να σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι μ ε τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ά μ έ σ α σ τ η ν οργάνω ση, επ η ρ εά ζ ο υ ν ο λό κ λη ρ ο τ ο σ χ έ δ ιο οργάνω σ η ς. ο τ ) Το μ έ γ ε θ ο ς ή έκ τα σ η και το κ ο ιν ω ν ικ ό κ λ ίμ α. που ε π ικ ρ α τ ε ί μ έ σ α σ τ η ν οργάωνση.ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν ε π ίσ η ς τ η ν μορφή κ α ι τ η ν δ ο μ ή τ η ς δ ια ρθρώ σ εω ς. Οσο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς ε ί ν α ι ο α ρ ιθ μ ό ς τω ν ερ γ α ζ ο μ έ ν ω ν τό σ ο π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς τ υ π ικ έ ς π ρέπ ει να ε ί ν α ι ο ι δ ια π ρ ο σ ω π ικ έ ς σ χ ε σ ε ις κ α ι ε π α φ έ ς.μ έ σ α σ τ η ν οργάνωση α κό μα ε ί ν α ι η α π α ρ α ίτ η τ ο να α ν α γ ν ω ρ ίζ ο ν τ α ι α ξ ί ε ς που θα ε ξα σ φ α λ ίσ ο υ ν τ η ν σ υ ν εχ ή κ α ι ικ α ν ο π ο ι η τ ικ ή απόδοση τω ν α τό ω μν. Οι α ξ ί ε ς α υ τ έ ς θα ικ α ν ο π ο ιο ύ ν τ ι ς κ ο ιν ω ν ικ έ ς α ν ά γ κ ε ς, όπως σ υ μ β α ίν ε ι σ τ ι ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις σ ν α γ νω ρίσ εω ς. αποδόσεω ς υψ ηλής κ ο ιν ω ικ ή ς θ έσ εω ς κ α ι ά λ λ α. Κ α τ ά πόσο η ε ξ ο υ σ ία θα π ρ έπ ει να ε ί ν α ι σ υ γ κ εν τρ ω μ έν η ή δ ια σ κ ο ρ π ισ μ έ ν η σ ε ό λη τ η ν έ κ τα σ η τ η ς ο ρ γ α ν ω τικ ή ς δ ο μ ή ς δ ε ν ε ί ν α ι τό σ ο τ ο θ έμ α το υ τ ι ε ί δ ο ς. όσο ε ί ν α ι θ έμ α τ ο υ πόσο κ α λ ή ε ξ ο υ σ ία σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε τα ι ή δ ια σ κ ο ρ π ίζ ε τ α ι. Η α π ο κ έντρ ω σ η ε ί ν α ι μ ι α θ ε μ ε λ ιώ δ η ς π λευ ρ ά ς τ η ς α ν ά θ ε σ η ς ε ξ σ υ σ ιά ς. σ τ η ν Σ. ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ / Σ. ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΔΟΥ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1991 σελ.2θ-37

25 έ κ τ α σ η που η ε ξ ο υ σ ία δ ε ν α ν α τ ί δ ε τ α ι. ε ί ν α ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η.η α π ό λ υ τ η σ υ γ κνέτρ ω σ η τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς σ ε έν α ά το μ ο ε ί ν α ι κ α τ α λ η π τή α λ λ ά σ υ ν ε π ά γ ε τα ι τ η ν ε λ λ ε ιψ η υ φ ισ τα μ έ ν ω ν δ ιο ικ η τ ικ ώ ν σ τ ε λ ε χ ώ ν κ α ι έ τ σ ι τ η ν έ λ λ ε ιψ η Β ια ρδρω μένη οργάνω νση. Μ π ο ρ εί επ ό μ ενω ς να λ ε χ θ ε ί ό τ ι ό λ ε ς ο ι ο ρ γ α ν ώ σ εις χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι από κ α π ο ια α π ό κ εντρ ω σ η. Από τ η ν ά λλ η π λευρά. δ ε ν μ π ο ρ ε ί να υ π ά ρ ξ ε ι α π ό λ υ τ η α π οκ έντρ ω σ η γ ι α τ ί α ν τ α δ ι ο ι κ η τ ι κ ά σ τ ε λ έ χ η α ν α θ έ σ ο υ ν ό λ η τ η ν ε ξ ο υ σ ία τ ο υ ς, η κ α τά σ τα σ η τ ο υ ς σ α ν δ ι ο ι κ η τ ι κ ά σ τ ε λ έ χ η 9α πάψει να υπ ά ρχ ει, η θ έσ η τ ο υ ς θα κ α τ α ρ γ η θ ε ί κ α ι δ ε ν θ α υ π ά ρ χ ει κ α ι πάλι οργάνω ση. Η σ υ γ κ έν τρ ω σ η κ α ι η α π ο κ έν τρ ω σ η λ ο ιπ ό ν ε ί ν α ι τ ά σ ε ις, ε ί ν α ι ι δ ι ό τ η τ ε ς όπως τ ο " ζ ε σ τ ό " κ α ι τ ο "κ ρ ύ ο ". Ο ό ρ ο ς "σ υγκέν τρω σ η " χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι γ ια να π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι τ ά σ ε ι ς δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς από τη δ ια σ π ο ρ ά τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς, όπως σ τ η ν π ε ρ ί πτώ ση τ η ς σ υγκέν τρ ω σ η ς τω ν ε κ τε λ ο ύ μ ε ν ω ν ε ρ γ α σ ίω ν. Σ ' α υ τ ή ν τ η ν π ερ ίπ τω σ η τ ο πρόβλημα ε ί ν α ι γε ω ρ γ α φ ικ ό : μ ι α ε π ιχ ε ίρ η σ η που χ α ρ α κ τή ρ ι ζ ε τ α ι από σ υ γ κέν τρ ω σ η τω ν ε κ τ ε λ ο ύ μ ε ν ω ν ε ρ γ α σ ίω ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σ ε έν α τό π ο εγ κ α τά σ τ α σ η ς ή κ ά τω απ ό μ ι α μ ό ν ο σ τ έ γ η. Η σ υγκέν τρω σ η σ ν α φ έ ρ ε τ α ι α κό μ η σ υ χ ν ά σ τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς τω ν τμ η μ ά τω ν, ο ι δ ιε υ θ ύ ν σ ε ι ς β ο η θ η τ ικ ώ ν υ π η ρ εσ ίω ν σ υ γ κ εν τρ ώ σ ο υ ν π α ρ ό μ ο ιες ή ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ε ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η ε ς σ ε έ ν α τμ ή μ α. Α λ λ ά ό τ α ν η σ υ γ κέν τρ ω σ η ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι σ α ν μ ία π λευ ρ ά τ η ς δ ιο ίκ η σ η ς, σ ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν κ α τα κ ρ ά τη σ η ^ τ η ν α ν ά θ ε σ η τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς κ α ι τ η ν δ ια σ π ο ρ ά τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς η τ η σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ικ ή λή ψ η α π ο φ ά σ εω ν. Α ν κ α ι σ υ ν δ έ ε τ α ι σ τ ε ν ά μ ε τ η ν α νά θεσ η ε ξ ο υ σ ία ς, η HAROLD ΚΟΟΝΤΖ, C YR IL Ο 'DONNELL "ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ Α Ι Α ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ σ ε λ

26 α π ο κ έν τρ ω σ ή ε ί ν α ι κ ά τ ι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο. α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε ι μ ι α ο ρ γ α ν ω τικ έ! κ α ι δ ιο κ π τ ικ ί) φ ιλ ο σ ο φ ία. Α π α ι τ ε ί τ π ν π ρ ο σ ε κ τ ικ έ! ε π ίλ ο γ έ! τω ν αποφάσεων που 9α προω9π9ούν σ τ α κ α τώ τε ρ α κ λ ιμ ά κ ια τ π ζ ο ρ γ α ν ω τι κέ!ς δομέις. και ε κ ε ίν ω ν που 9α λ α μ β ά ν ο ν τσ ι από τ π ν α ν ώ τ α τ η δ ιο ίκ η σ η. τ ο ν λ ε π το μ ερ ή κ α δ ο ρ ισ μ ό π ο λ ιτ ικ ώ ν που 9α κ α θ ο δ η γ ο ύ ν τ η ν λήψη αποφάσσεων, τ η ν ε π ιλ ο γ ή κ α ι επ ιμ ό ρφ ω σ η α τό μ ω ν κ α ι ε π α ρ κ ε ίς μ εδό δ ο υς σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ κ α ι ε λ έ γ χ ο υ. Π ρ ά γ μ α τ ι, μ ι α π ο λ ιτ ικ ή α π οκέντρω ση ε π η ρ ε ά ζ ε ι ό λ ε ς τ ι ς π ε ρ ιο χ έ ς τ η ζ δ ιο ίκ η σ ή ς κα ι μ π ο ρ εί να 9 ε ω ρ η 9 ε ί σ α ν ο υ σ ια σ τ ικ ό σ τ ο ι χ ε ί ο ε ν ό ς δ ιο κ η τ ικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς Α π ο κέντρ ω σ η σ. Ο ό ρ ο ς α π όκ εντρ ω σ η χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή 9 η κ ε μ ε π ο ικ ίλ ο υ ς τρ ό π ο υ ς. Ε τ σ ι π.χ. σ ε μ ια περ ίπ τω σ η που κ ά π ο ια ε τ α ι ρ ε ί α δ ια τ η ρ ο ύ σ ε π ο λ λ ά ε ρ γ ο σ τ ά σ ια σ ε δ ιά φ ο ρ ά μ έ ρ η τ η ς χώρας ε ίπ α ν ό τ ι η ε τ α ι ρ ε ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ο κ εντρ ω μ ένο Β ιο μ η χ α ν ικ ό σ ύ σ τη μ α. Σ ε μ ι α ά λ λ η π ερ ίπ τω σ η που κ ά π ο ια δ ια τη ρ ο ύ σ ε α π ο 9 ή κ ες δ ια ν ο μ ώ ν σ ε ό λα τ α μ ε γ ά λ α κ έ ν τ ρ α καταναλώ σεω ς ε ίπ α ν ό τ ι ε ί χ ε α π ο κ εντρ ω μ ένο σ ύ σ τ η μ α δ ια ν ο μ ώ ν. Κ αι σ τ ι ς 2 π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ι α μ ι α " φ υ σ ικ ή " α π ο κ έντρ ω σ η. που δ ί ν ε ι έμφαση σ τη δ ισ σ π ο ρ ά τω ν " φ υ σ ικ ώ ν δ ιε υ κ ο λ ύ ν σ ε ω ν " που ε ί ν α ι σπαρσι τ ή τ ε ς γ ι α να π ρ ο ρ γ α μ σ τ ισ τ ο ύ ν σ κ ο π ο ί όπως τ ο μ ε ιω μ έ ν ο κ ό σ το ς ή η κ α λ λ ίτ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ο υ π ε λ ά τη. Β. Το κ έ ν τ ρ ο κ έ ρ δ ο υ ς, ( p r i n t c e n t e r ) ε ί ν α ι μ ι α έ ν ν ο ια που α ν α π τύ χ θ η κ ε σ α ν π ρ ο ϊο ν τ η ζ θ ε ω ρ ία ς α π οκεντριϋσεω ς. Η ο ργάνω ση δ ισ σ π ά τα ι σ ε μ ικ ρ ό τ ε ρ α κ ο μ μ ά τ ια που ε υ κ ο λ ό τ ε ρ α μ π ο ρ ο ύ ν να δ ιο ικ η θ ο ύ ν. Τα κ ο μ μ ά τ ια α υ τ ά ο ν ο μ ά ζ ο ν τα ι κ έ ν τ ρ α

27 - 22- κ ό σ τ ο υ ς. Κ ά θ ε τ έ τ ο ι ο κ έ ν τ ρ ο κ ό σ το υ ς α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι ως α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο οργάνωση κα ι δ ι σ ι κ ε ί τ α ι από μ ι α ομά δα σ τ ε λ ε χ ώ ν πως η ε υ θ ύ ν η τ ο υ σ υ ν ίσ τ α τ α ι σ το να ε ξα σ φ α λ ίσ ο υ ν μ ι α ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ή α π όδ ο σ η τω ν επ ενδ ύσ εω ν που έ χ ο υ ν τ ε θ ε ί σ τ η ν δ ιά θ ε σ η τ ο υ ς. Σ τ η ν δ ιο ίκ η σ η κ ά θ ε κ έ ν τρ ο υ π α ρ α χ ω ρ είτα ι σ η μ α ν τ ικ ή ε λ ε υ θ ε ρ ίά δ ρ ά σ εω ς κ α ι π α ρ α τρ ύ ν ετα ι α π ο φ ά σ ε ις που θα ο δ η γή σ ο υ ν σ τα μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α κ έρδ η (α π ο τ ε λ έ σ μ α τα ). γ. Υ π ά ρχ ου ν π έ ν τ ε π α ρ ά γο ντες που Β οηθούν σ τ η ν ε ν θ ά ρ ρ υ ν θ η κ α ι εξά π λω σ η τ η ς απ οκέντρ ω σ η : 1 - Σ υ γ χ ω ν ε ύ σ ε ις :. Συνήθω ς π ρ ιν γ ί ν ε ι η σ υγχώ νευσ η δ ύο ή π ε ισ σ ό τε ρ ω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν ή ο γρ α ν ισ μ ώ ν, τ α σ τ ε λ έ χ η κ α θ ε ν ό ς φ ο ρ έω ν έ χ ο υ ν α π ό λ υ τη ε ξ ο υ σ ία αποφάσεων κ α ι π α ρ ό τι δ ίν ο υ ν έ ν α μ έ ρ ο ς από τ η ν δύναμη κ α ι τ η ν ε ξ ο υ σ ία τ ο υ ό τ α ν γ ί ν ε τ α ι η σ υ χώ νευ σ η.ε ξα κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να τ ε ίν ο υ ν να δ ια τ η ρ ο ύ ν έ ν α γ μ έ ρ ο ς από τ η δύναμη α υ τ ή.π λύ σ υ χ νά τ α σ τ ε λ ε χ η τω ν ν ο σ υ γ χ ν ε υ ο μ έ ω ν μονάδω ν π α ρα μένου ν ως σ τ ε λ έ η ο υ τ μ ή μ α το ς ν χ τ που α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ ο ν π α λ ιό το υ ς φ ο ρ έα. Οι άνθρω ποι α υ τ ο ί έ χ ο υ ν σ υ ν η θ ίσ ε ι να π α ίρ ν ο υ ν μ ό ν ο ι α π ο φ ά σ ε ις κ α ι δ ε ν δ έ χ ο ν τ α ι να μ ε ιώ σ ο υ ν τ η δύναμη τ ο υ ς.κ αθώ ς δ ε ν θ έ λ ο υ ν να ε γ κ α τ α λ ε ίψ ο υ ν μ έ ρ ο ς από τ η ν δ ύναμη τ ο υ ς, α ν η ε π ιχ ε ίρ η σ η που σ υ γ χ ω ν ε ύ θ η κ ε προκύψ ει παρόλα α υ τ ά κάτω από τ η δ ιε θ υ ν σ η τ ο υ ς, τ ό τ ε α π οκέντρ ω σ η ο δ η γ ε ί σ ε ε π ιτ υ χ ή α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α. 2. Γ ε ω ρ γ α φ ικ ή δ ια σ π ο ρ ά. το υ φορέω ς. που ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι ε π ίσ η ς τ η ν α π ό κ εντρ ω σ η ο φ ε ίλ ε τ α ι σ τ η ν α ύ ξη σ η το υ μ ε γ έ θ ο υ ς τ η ς ο ργανώ σεω ς. Καθώς ο ι π λ ά τ ε ς α υ ξά ν ο υ ν σ ε α ρ ιθ μ ό κ α ι ε Β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ κ ό ρ π ιο ι σ ε ο λό κ λη ρ ο η τ η ν π ε ρ ιο χ ή ή τ η ν ε π ι κ ρ ά τ ε ι α σ υχ νά ε α ι α π α ρ α ίτ η τ να επ ε κ τα θ ύ ν ο ι ί ν α ο

28 ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις πσυ Sa εξυ π η ρ ετή σ ο υ ν α υ τ ο ύ ς τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς π ιο ικ α ν ο π ο ιη τ κ ά. Γ ε ν ικ ά η δ ια σ π ο ρ ά κ ά ν ε ι π ιο δ ύ σ κο λ ο τ ο έ ρ γ ο τ η ς ε π ικ ο ιν ω ν ία ς κα ι τ η ς α ν τα π ο κ ρ ίσ ε ω ς σ τ ι ς τ ο π ικ έ ς α ν ά γ κ ε ς κ α ι σ υ ν θ ή κ ες Γ ια τ ο λό γ ο α υ τ ό σ υ χ νά δ ί ν ε τ α ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ο υ σ ία κα σ τα τ ο π ικ ά σ τ ε λ έ χ η έ τ σ ι ώ σ τε να ε ξ ι μ π ο ρ ο ύ ν κ α λ λ ίτ ε ρ α να κα λύ π το υ ν τ ι ς τ ο π ικ έ ς α ν ά γ κ ε ς. 3. Δ ια φ ο ρ ο π ο ίη σ η δ ρ σ τη ρ ι ο τ ή τ ω ν. Οσο π ιο πολύ μ ε γ α λ ώ ν ε ι η οργάνω ση τό σ ο π ιο πολύ ε ί ν α ι π ιθ α ν ό ν να α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ι δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς α νά μεσ α το υ ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς Καθώς η μ ε γ ά λ η ε π ιχ ε ίρ η σ η α ρ χ ίζ ε ι να σ σχολε ί τ α ι μ ε ε ν τε λ ώ ς δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς ο μ ά δ ε ς π ρ ο ϊό ν τω ν κα ι να ειρα ρμόζει δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς π α ραγω γή ς που σ υ ν δ έο ν τα ι μ ε α υ τ έ ς τ ι ς δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς ο μ ά δ ε ς, π ιθ α ν ό τ α τ α θα δώ σει μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α υ τ ο ν ο μ ία σ ' α υ τ έ ς τ ι ς ο μ ά δ ε ς. 4. Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ έ ς ε υ κ α ι ρ ίε ς : Η δ ιε ύ ρ υ ν σ η κ α ι η τ ε λ ε ί οποί ήση τ η ς ικ α ν ό τ η τ α ς τω ν νεών σ τε λ έ χ ω ν σ το να π α ίρ ν ο υ ν α π ο φ ά σ ε ις μ π ο ρ ε ί να π ρ ο έ λ θ ε ι μόνο μέσω ε υ κ α ιρ ιώ ν που θα έ χ ο υ ν να α σ κ ή σ ο υ ν τ η ν δ ε ξ ιό τ η τ α τ ο υ ς α υ τ ή. Π ο λ λ έ ς μ ε γ ά λ ε ς ε π ι χ / σ ε ι ς που τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ο υ ς κ ά ν ε ι τ η ν α π οκέντρ ω ση α ν α γ κ α σ τ ικ ή. σ υ ν έ χ ε ια π ιέ ζ ο υ ν προς τ α κ α τώ τερ α κ λ ιμ ά κ ια τ η ς οργάνω σης τ η ς α ρ μ ο δ ιό τ η τ α λήψεως μ ε σκοπό να α ν α π τυ χ θ ε ί τ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό δ υ ν α μ ικ ό τ ο υ ς. 5. Υ π ο κ ίν η σ η : Π ο λ λ έ ς φ ο ρ ές η α π οκέντρω ση χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι γ ια τ η ν ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ή επ ίδ ρ α σ η που έ χ ε ι σ τ η ν υ π ο κ ίνη σ η τω ν σ τ ε λ ε χ ώ ν. Τα σ τ ε λ έ χ η ε υ κ ο λ ώ τερ α τ ο υ ς ο ρ γ α ν ω τικ ο ύ ς σ τό χ ο υ ς δ έ χ ο ν τ α ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ α τ ο υ ς σ ρ γα ω ντι κσύς σ τό χ ο υ ς ό τ α ν έ χ ο υ ν τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α να α σ κή σ ο υν α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η κ α ι α υ τ ο έ λ ε γ χ ο σ τ η ν A.W ICKERSBERG, σε λ. 61

29 ε π ί τ ε υ ξ η α υ τώ ν τω ν στόχω ν. Η δ η μ ιο υ ρ γ η κ ό τ η τ α. η ε ξυ π ν ά δ α κ α ι η ε ν ε γ ρ η τ ικ ό τ η τ α τω ν υπαλλήλων σ π ελ ευ δ ε ρ ώ ν ο ν τα ι γ ι α ό φ ελ ο ς τ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς α ν τ ί να σ τ ρ α γ γ α λ ίζ ο ν τ α ι κάτω από τ ο π έλ μ α τ η ς ε ξ ο υ σ ία ς που α σ κ ε ίτ α ι. Α. Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α τ η ς α π οκέντρ ω σης. α ) Α ν ώ τ α τ η δ ιο ίκ η σ η σ π α λλ ά σ ετα ι από τ ι ς κ α θ η μ ε ρ ιν έ ς ε υ θ ύ ν ε ς ε π ι Β λέψ εω ς κ α ι σ υ γ κ εν τρ ώ ν ε ι τ η ν προσοχή τ η ς σ τ ο υ ς γ ε ν ικ ο ύ ς α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο ύ ς σκοπούς. σ τη σ τ ρ α τ η γ ι κή κ α ι σ το ο χ ε δ ια σ μ ό / π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ ό. Β ) Η λήψ η αποφάσεων π λ η σ ιά ζ ε ι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο σ τ α π ρ ο β λή μ α τα, π ρ ά γμ α που ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ η λήψη γρήγορω ν κ α ι π ιο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ώ ν αποφάσεων. γ. Β ο η θ ά σ τ η ν κα θιέρ ω σ η τ η ς λ ο γ ο δ ο σ ία ς προσώπων κ α ι τμ η μ ά τω ν κ α ι ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ ο ν υ γ ίη α ν τ α γ ω ν ισ μ ό. δ. Δ ι ε γ ε ί ρ ε ι τ ο υ ς ε υ ν ο ϊκ ο ύ ς ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τες που χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ο υ ν τ η ν ε υ έ λ ι κ τ η μ ικ ρ ή ε π ιχ ε ίρ η σ η που α ν τ α π ο κ ρ ίν ε τ α ι γρήγορα σε ν έ ο υ ς ε ρ ε θ ισ μ ο ύ ς κ α ι έ τ σ ι μπ ο ρ ο ύ ν α ξ ιο π ο ιή θ ο υ ν ο ι πόροι τω ν μ εγά λω ν επ ι χ ή ρ ε ίσ ε ω ν ε. Δ ι ε γ ε ί ρ ε ι τ ο υ ς υ π ο κ ιν η τ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τες τω ν σ τ ε λ ε χ ώ ν δ ίν ο ν τ α ς έ ν α π λ α ίσ ιο μ ε γ α λ υ τέρ ω ν δ υ ν α το τή τω ν π ρω το β ο υ λιώ ν κ α ι ε υ θ υ ν ώ ν. σ τ. Δ η μ ιο υ ρ γ ε ί έ ν α ε υ ν ο ϊκ ό σ ύνολο παραγόντω ν που ευ ν ο ο ύ ν τ α π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α τ ο υ κ έ ν τ ρ ο υ κ έ ρ δ ο υ ς. Β. Μ ε ιο ν ε κ τ ή μ α τ α τ η ς α π ο κ έντρ ω σ η ς. α. Ξ ε σ η κ ώ ν ε ι γ ια πολύ α ν ε ξ α ρ τ η σ ία κα ι α ν τα γ ω ν ισ μ ό τω ν κλάδω ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν Λ» ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν 026088265529 1e?4t Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΠΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ ΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β43046ΨΖ2Ν-Φ7Ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 19/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ( ).

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ( ). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT (2000-2007).

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠ Ο Σ Β Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

! # % & # ( ) +, . + / ! + & 56789! 4 6::; # < = ? 1 1 ( , 2, ::Α

! # % & # ( ) +, . + / ! + & 56789! 4 6::; # < = ? 1 1 ( , 2, ::Α ! # % & # ( ) +, +. + /! + & 0 1 1 23 4 0 56789! 4 6::; # < = >? 1 1 ( 1 0 1 4, 2, 9 571 6::Α ! #! % & ( ) ( % + , & ( ). / 0 % 1! ( 2 3 & %3 # % 4!, ( 56 4 7889 ! : 0 % 0 ; % ( < 4 4 =! & ; ; >& % ;

Διαβάστε περισσότερα

έτησκόττηοη της εξέλιξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης των Μαιών-Μαιευτών ( )

έτησκόττηοη της εξέλιξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης των Μαιών-Μαιευτών ( ) Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η Σ Τ Η Σ ΕΠΑΓΓΕ ΛΜ. Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ Μ Α ΙΩ Ν -Μ Α ΙΕ Υ Τ Ω Ν 151 έτησκόττηοη της εξέλιξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης των Μαιών-Μαιευτών (1833-1983) (Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ. νασκοπη ση. Γ ιο ψ χ έ ζ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234

ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ. νασκοπη ση. Γ ιο ψ χ έ ζ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234 ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ νασκοπη ση Γ ιο ψ χ έ ζ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 - έτος 22ο - τεύχος 234 EURO RSCG Φανταστείτε μία τράπεζα που σας υποδέχεται με ιδιαίτερη φροντίδα Ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους στις

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (κιλά/στρ.η τεμάχια/στρ.

1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (κιλά/στρ.η τεμάχια/στρ. 1. ΦΥΤΙΚΗ - ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ Η λό) 7 i Τ 5 ( / 2 ( /ατρ.) ( ( Α ΒΡΩΣΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Α01 Ό ρ υ ζ α ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 900 0,25 225 9,00 180 7,20 270 10,80 Α02 Σ ίτο ς ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ 'θέρμανση πόλης 6 0.0 0 0 κατοίκων με τηλεθέρμσνση' Εισηγητής: Κρυωνάς Δημήτριος Ντουμπου Χρυσή Σταλιοπούλου Μαρία Οκτώβριος 1994 Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο π Ε Ρ I Ε X ο Μ Δ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµ εν α. Εισαγω γή. Επ ισκόπ ηση υπ ο βο λής φακέλω ν (IUCLID 5) Επ ισκόπ ηση υπ ο βο λής φακέλω ν (Reach-IT) Ερω τήσεις καιαπ αν τήσεις

Περιεχόµ εν α. Εισαγω γή. Επ ισκόπ ηση υπ ο βο λής φακέλω ν (IUCLID 5) Επ ισκόπ ηση υπ ο βο λής φακέλω ν (Reach-IT) Ερω τήσεις καιαπ αν τήσεις Περιεχόµ εν α Εισαγω γή Επ ισκόπ ηση υπ ο βο λής φακέλω ν (IUCLID 5) Επ ισκόπ ηση υπ ο βο λής φακέλω ν (Reach-IT) Ερω τήσεις καιαπ αν τήσεις Συµ π εράσµ ατα καιµ ελλο ν τικά διαδικτυακά σεµ ιν άρια http://echa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v]

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v] : f. Z i u l V d Q J t f I V U t f!» I H i H Z A i U t f ^ i t f M H i l? i a i d H i 2 I l t f U H d X r 9 Q i H V O O U I A I H u Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u H 1 1 1 1 2 A 0 7 I N

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η υπόσταση του εγκλήματος

Εισαγωγή. Η υπόσταση του εγκλήματος Η Τ Ε ΧΝ Η ΤΗ Δ ΙΑ Κ Ο Π Η ΤΗ Σ Ε Γ Κ Υ Μ Ο ΣΥ Ν Η Σ 57 Ο δ υ σ σ έα ς Ευσταθόττουλος, Δ ικ η γ ό ρ ο ς, Μ ε τ α π τ υ χ ια κ ό ς φ ο ιτ η τ ή ς τ ο υ Π α ν ε π ισ τ η μ ί ο υ Α θ η ν ώ ν σ τ ις Π ο ιν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Δ ΙΑ Τ Ρ ΙΒ Η Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Σ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Σ Η Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα