Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ"

Transcript

1 Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 1

2 2

3 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ Αλλαγή κωδικοφ Είςοδοσ ςτο ςφςτημα Είςοδοσ χρήςτη με ψηφιακό πιςτοποιητικό Δυνατότητεσ χρήςτη χωρίσ εγγραφή ςτο ςφςτημα ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΙ ΠΡΑΞΕΙ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ Σύλζεηε αλαδήηεζε ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΓΝΗΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Δπεμεξγαζία Αλαξηεκέλεο Πξάμεο Δπεμεξγαζία Υπνβιεζείζαο Πξάμεο Δπεμεξγαζία Δπηζήκαλζεο i ii 3

4 1 ΕΘΑΓΧΓΗ 1.1 Εύξνο θαη ραξαθηεξηζηηθά εγρεηξηδίνπ Σν παξφλ θείκελν έρεη σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο θαη ηηο ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Πεξηγξάθεη ηηο βαζηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο γίλνληαη δηαζέζηκεο ζηνλ ρξήζηε. 1.2 Επηζθόπεζε εγρεηξηδίνπ πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο γχξσ απφ ηνπο «ξφινπο» ησλ ρξεζηψλ. Ο «ξφινο» ζρεηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο. Αλαιπηηθά: ηελ ελφηεηα 2 θαη 3 αλαθέξνληαη νη γεληθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε αλαδήηεζε πξάμεσλ θαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα, νη νπνίεο είλαη θνηλέο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ελφηεηα 4, αλαιχεηαη ην ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινχλ νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί γηα ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ ζηελ Δηαχγεηα. ηελ ελφηεηα 5 θαη 6 παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ νη δηαρεηξηζηέο ησλ θνξέσλ. Σέινο, νη ελφηεηεο 7, 8 θαη 9 αλαθέξεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηνλ θεληξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαχγεηαο. 4

5 2 ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ 2.1 Εγγξαθή ζην ζύζηεκα Η εγγξαθή ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο κε ζθνπφ λα απνθηήζεη ην δηθαίσκα αλάξηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πξάμεσλ, γίλεηαη κφλν απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ θνξέα ή απφ ηνλ θεληξηθφ δηαρεηξηζηή (βι. Δεκηνπξγία Υξήζηε ). Δηθαίσκα φκσο εγγξαθήο ζην ζχζηεκα έρεη θαη έλαο απιφο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε θαη πξνβνιή ησλ πξάμεσλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. ην κελνχ, αξηζηεξά ηεο Αξρηθήο ζειίδαο ηεο ηζηνζειίδαο, γίλεηαη ε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ ηεο Εηζόδνπ ψζηε λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε επηινγή ηεο Εγγξαθήο. Με ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ ηεο Δγγξαθήο εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε νξηζκέλα πεδία πξνο ζπκπιήξσζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. 5

6 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο ν ρξήζηεο ιακβάλεη έλα , κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζηε Δηαχγεηα. Κάζε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί ην username θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ, ηα νπνία ζα είλαη γλσζηά κφλν ζηνλ ίδην. Εγγξαθή ελφο λένπ ρξήζηε κπνξεί λα γίλεη επίζεο θαη απφ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο (Facebook, Twitter θαη Google+). Η δηαδηθαζία εγγξαθήο, φπσο ζπλεζίδεηαη ζηα social media, νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ ρξήζηε γηα ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ θαη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ ηνπ αλ ην επηζπκεί. ηελ θαξηέια Βαζηθά Σηνηρεία πνπ ζα εκθαληζηεί κε ηελ επηινγή ηνπ κελνχ Πξνθίι θαη Δπεμεξγαζία, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη Δλεκέξσζε. Επηπιένλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια ηεο Αιιαγήο Κσδηθνύ, λα θαηαρσξήζεη ην λέν θσδηθφ θαη ηέινο λα θάλεη Ελεκέξσζε. 6

7 Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ πνιίηε ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο, απνθηά ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο 1 : 1. Μπνξεί λα αλαδεηά αλαξηεκέλεο πξάμεηο θαη λα απνζεθεχεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ηηο αλαδεηήζεηο πνπ έρεη θάλεη. 2. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζεκάλεη θάπνην πξφβιεκα ή ιάζνο ζρεηηθά κε ηηο αλαξηεκέλεο πξάμεηο. 3. Επίζεο κπνξεί λα «θαηεβάδεη» ην αξρείν ηεο πξάμεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 4. Μπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην πξνθίι ηνπ, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ, αλ απφ ην κελνχ αξηζηεξά επηιέμεη ην εηθνλίδην ηνπ Πξνθίι θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ελέξγεηα ηεο Δπεμεξγαζίαο. Επηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ ηνπ αλ επηζπκεί. 5. Επηπιένλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ Υπεξεζία Δπαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο ελφο ΑΔΑ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 6. Σέινο, κπνξεί λα πξνβάιιεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί. 1 Ο πνιίηεο έρεη επίζεο θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη ρσξίο ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο φπσο αλαιχεηαη ζην θεθάιαην Γπλαηόηεηεο ρξήζηε ρσξίο εγγξαθή ζην ζύζηεκα. 7

8 2.1.1 Αλλαγή κφδικού Η αιιαγή θσδηθνχ είλαη εθηθηή απφ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, δειαδή ζηελ θαξηέια Αιιαγήο Κσδηθνύ (φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα Δγγξαθή ζην ζύζηεκα). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ, κπνξεί λα επηιέμεη ηελ αληίζηνηρε επηινγή «Ξεράζαηε ηνλ θσδηθό ζαο;» πνπ ππάξρεη αθξηβψο θάησ απφ ηα πεδία ηνπ username θαη ηνπ θσδηθνχ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλα πεδίν ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ην ηνπ ρξήζηε, πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ίδην θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Ο ρξήζηεο ζα ιάβεη έλα απφ ην ζχζηεκα ζρεηηθά κε ην αίηεκα αιιαγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ. Όηαλ εηζέιζεη μαλά ζηελ ηζηνζειίδα, ζα ηνπ δεηεζεί λα αθνινπζήζεη 8

9 θάπνηα βήκαηα γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ λένπ θσδηθνχ ηνπ (φπσο θαη ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο) Είζοδος ζηο ζύζηημα. Μεηά ηελ εγγξαθή ελφο ρξήζηε ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο, ε Είζνδνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην αληίζηνηρν εηθνλίδην πνπ ππάξρεη ζην κελνχ είηε αξηζηεξά ηεο νζφλεο, είηε πάλσ δεμηά. Απαξαίηεηε είλαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ username θαη ην password πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο. ην κελνχ πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά, εκθαλίδνληαη εηθνλίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ, δειαδή αλ είλαη πνιίηεο ή δεκφζηνο ππάιιεινο (πνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά πξάμεηο). Η απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε είλαη εθηθηή είηε απφ ην κελνχ αξηζηεξά, φπνπ ππάξρεη ην εηθνλίδην ηνπ Πξνθίι θαη απφ ην νπνίν επηιέγεηαη ε Έμνδνο, είηε απφ ην εηθνλίδην πνπ ππάξρεη πάλσ δεμηά Είζοδος τρήζηη με υηθιακό πιζηοποιηηικό ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δηαζέηεη ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ ππεξεζία πνπ αλήθεη, εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο κε ηελ επηινγή Είζνδνο κε ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό. 9

10 Πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδν ελφο ρξήζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνηειεί ε πξνεγνχκελε ζχλδεζή ηνπ ζηελ θάξηα (Smart card/usb token) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξφρνπ. 2 Επηπιένλ ζα πξέπεη θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θνξέα λα έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε Δσναηόηηηες τρήζηη τφρίς εγγραθή ζηο ζύζηημα Ο πνιίηεο κπνξεί επίζεο ρσξίο λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο, λα έρεη θάπνηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Σε δπλαηφηεηα απιήο θαη ζχλζεηεο αλαδήηεζεο πξάμεσλ ( βι. θεθάιαηα Απιή Αλαδήηεζε ζηηο πξάμεηο ηεο Δηαχγεηαο θαη χλζεηε αλαδήηεζε ) Σελ Επαιήζεπζε Γλεζηφηεηαο ΑΔΑ κηαο πξάμεο (βι. θεθάιαην Τπεξεζία Επαιήζεπζεο Γλεζηφηεηαο ). Σελ Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ (βι. θεθάιαην Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ ) 3 ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΡΑΞΕΧΝ Η αλαδήηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαχγεηαο, γίλεηαη φρη κφλν απφ ηα φξγαλα ηνπ Δεκνζίνπ αιιά θαη απφ ηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ηνπ θξάηνπο (ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ππ αξηζκφλ 3861). Ο θάζε πνιίηεο κπνξεί λα αλαδεηά νπνηεδήπνηε φπνηα πξάμε επηζπκεί, ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο εμνπιηζκφο. Η είζνδνο θαη ε αλαδήηεζε ζηελ ηζηνζειίδα απφ ηνλ πνιίηε κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο λα είλαη εγγεγξακκέλν κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ν φξνο «πξάμεηο» είλαη γεληθφο θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 1. Νφκνπο 2. Πξάμεηο 2 Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ ΕΡΜΗ κπνξείηε λα κεηαβείηε ζην αληίζηνηρν site γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο: 10

11 3. Πξνεδξηθά Δηαηάγκαηα 4. Εγθπθιίνπο 5. Πξνυπνινγηζκνί, Απνινγηζκνί, Ιζνινγηζκνί θαη Δαπάλεο 6. Πξάμεηο δηνξηζκνχ, απνδνρήο παξαίηεζεο, αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ 7. Πξάμεηο ζπγθξφηεζεο ακεηβφκελσλ ή κε επηηξνπψλ, νκάδσλ εξγαζίαο, νκάδσλ έξγνπ 8. Πξάμεηο θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ 9. Πξνθεξχμεηο πιήξσζεο ζέζεσλ κε δηαγσληζκφ ή κε επηινγή 10. Πίλαθεο επηηπρφλησλ, δηνξηζηέσλ θαη επηιαρφλησλ ησλ πξνθεξχμεσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δεκνζίεπζε ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 11. Πεξηιήςεηο πξάμεσλ δηνξηζκνχ, κεηάηαμεο, δηαζεζηκφηεηαο, απνδνρήο παξαίηεζεο, ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ή ππνβηβαζκνχ ππαιιήισλ, κφληκσλ θαη κεηαθιεηψλ, θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Δεκνζίνπ 12. Σν ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 13. Πεξηιήςεηο δηαθεξχμεσλ, πξάμεηο θαη πξάμεηο θαηαθχξσζεο θαη αλάζεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηνπ Δεκνζίνπ 14. Πξάμεηο απνδνρήο δσξεψλ ζην Ειιεληθφ Δεκφζην 15. Πξάμεηο δσξεψλ, επηρνξεγήζεσλ, παξαρψξεζεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Δεκφζην ζε θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 16. Γλσκνδνηήζεηο θαη πξαθηηθά γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 17. Σν νξγαλφγξακκα θαη ηε δηάζξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη κνλάδσλ ηνπ Δεκνζίνπ, ηελ πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, θαζψο θαη ηα νλφκαηα, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα πξφζθνξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηνχο ηνπο θνξείο. θαη άιιεο. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνηα απφ ηα είδε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ κε δχν ηξφπνπο: Απιή Αλαδήηεζε 11

12 Αλαδήηεζε Με Όξνπο (χλζεηε Αλαδήηεζε) νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ. 3.1 Απιή Αλαδήηεζε ζηηο πξάμεηο ηεο Δηαύγεηαο ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη εχξεζε κηαο πξάμεο ν ρξήζηεο θαηαρσξεί κηα ιέμε-θιεηδί ζην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο, βάζε ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο αλαδεηά ζην Θέκα, ην Πεξηερόκελν θαη ηα Μεηαδεδνκέλα ησλ αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ. Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε πεδά είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ρσξίο λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. Επίζεο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηε ξίδα κηαο ιέμεοθιεηδί αιιά φρη κε κέξνο ηεο ιέμεο π.ρ. κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ «Δηνξηζκ» αιιά φρη κε ην «Δηνξ» γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ «Δηνξηζκφο». Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θαη παξάιιεια εκθαλίδεηαη αξηζηεξά κηα νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πξάμεσλ (π.ρ. Φνξείο πνπ αθνξά, ηχπνο εγγξάθνπ, είδνο πξάμεο θ.α.). Οη θαηεγνξίεο νκαδνπνίεζεο φπσο είλαη θπζηθφ δηαθέξνπλ απφ αλαδήηεζε ζε αλαδήηεζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξάμεο. ηελ Αλαδήηεζε κηαο δαπάλεο γηα παξάδεηγκα, ε νκαδνπνίεζε αξηζηεξά ζα γίλεη αλά Οηθνλνκηθφ Έηνο, Αξηζκφ ΚΑΕ, Αμία θηι, θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε ελφο δηνξηζκνύ. Δίπια ζε θάζε θαηεγνξία ππάξρεη θαη ν αξηζκφο ησλ πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλεη. 3 3 Σν ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα εμαρζεί ζε δηαθνξεηηθά ηχπνπ αξρεία φπσο ζε xml, ζε json θαη ζε xls. 12

13 Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνηα-εο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε πξνζζήθε ηνπο ζηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πεξηνξηζηνχλ κε βάζε ηα λέα θξηηήξηα. 13

14 Αλ ν ρξήζεο επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ή ζην αξρηθφ γηα λα επηιέμεη ελδερνκέλσο άιιεο θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα αθαηξέζεη ηελ/ηηο θαηεγνξία/εο απφ ηα Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ επέιεμε (δίπια απφ ην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο αιιά θαη πάλσ απφ ηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ). Επηπιένλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη λα δεη ηηο Πην πξόζθαηεο ρξνληθά ή ηηο Πην ζρεηηθέο πξάμεηο κε βάζε ηε ιέμεθιεηδί ηεο αλαδήηεζεο, απφ ηηο ζρεηηθέο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ δεμηά θαη πάλσ απφ ηε ιίζηα ησλ πξάμεσλ (φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ). Η επηινγή Πην ζρεηηθέο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ πξάμεσλ κε βάζε ηε ζπρλφηεηα αλαθνξάο ελφο φξνπ αλαδήηεζεο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ 4. Επηπιένλ, κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηεο ιίζηαο απφ ην ππνκελνχ ησλ ζειίδσλ πνπ ππάξρεη (ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο απφ ηελ ιίζηα ησλ πξάμεσλ). 4 Π.ρ. εάλ θάπνηνο αλαδεηά ηνλ φξν "απφθαζε" θαη έλα έγγξαθν 100 ζειίδσλ ηνλ αλαθέξεη 20 θνξέο, ελψ έλα άιιν 5 ζειίδσλ 10 θνξέο, ηφηε ην δεχηεξν ζεσξείηε ζρεηηθφηεξν. 14

15 3.2 Πξνβνιή κηαο πξάμεο ε θάζε πξάμε πνπ ππάξρεη ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ, εκθαλίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πξάμεο: - ην εηθνλίδην ηνπ αξρείνπ, κε ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απ επζείαο ε ιήςε ηνπ, - ν ΑΓΑ ηεο πξάμεο -ην Θέκα ηεο -ν Φνξέαο Έθδνζεο ηεο -ε Ηκεξνκελία Αλάξηεζεο ηεο -ην Δίδνο Πξάμεο ηεο Η επηινγή κηαο πξάμεο απφ ηελ ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ πξνβάιιεη φια ηα κεηαδεδνκέλα θαζψο θαη ην αξρείν πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξάμε. 15

16 Η πξνβνιή κηαο πξάμεο ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πέξα απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ εθδφζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. πγθεθξηκέλα απφ ην κελνχ ησλ Ελεξγεηψλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ Πξνβνιή εθδόζεσλ θαη λα εκθαληζηεί ην ηζηνξηθφ κεηαβνιψλ ηεο πξάμεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη θάζε κία έθδνζή ηεο ρσξίο φκσο λα ηελ επεμεξγαζηεί. Καηά ηελ πξνβνιή ησλ εθδφζεσλ πξάμεσλ εκθαλίδνληαη επηγξακκαηηθά ε έθδνζε ηεο πξάμεο, ε εκεξνκελία θαη ψξα δεκηνπξγία ηεο θαη ν ρξήζηεο πνπ είηε ηελ απνζήθεπζε ή ηελ αλάξηεζε είηε ηελ αλαθάιεζε (θαζψο θαη ηελ αηηηνινγία αλάθιεζεο). Εθηφο απφ ην ηζηνξηθφ εθδφζεσλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη Δπηζήκαλζε γηα ηελ πξνβαιιφκελε πξάμε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη έρεη ειιείςεηο ή ιάζε θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηεο. Η δηαδηθαζία ηεο Δπηζήκαλζεο αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο ύλζεηε αλαδήηεζε Η ζχλζεηε αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο γλσξίδεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ επηζπκεί λα δεη. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο ύλζεηεο Αλαδήηεζεο (αθξηβψο δίπια απφ ην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο). 16

17 ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ θαξηέια. ηε ζχλζεηε αλαδήηεζε ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία εθείλα πνπ επηζπκεί θαη δηαζέηεη αλάινγα ζηνηρεία. Η θαηαρψξεζε ηνπο απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία, δηφηη ζηα πεξηζζφηεξα πεδία εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα ηηκψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη. πγθεθξηκέλα ζην πεδίν Όξνο Αλαδήηεζεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κηα ιέμε-θιεηδί, βάζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε είηε ζην θείκελν απφθαζεο είηε ζηα κεηαδεδνκέλα. Επηιέγνληαο ζπλδπαζηηθά ην πεδίν απηήλ αθξηβώο ηε ιέμε ή ηε θξάζε, ην ζχζηεκα αλαδεηά ηε ιέμε-θιεηδί ή ηηο ιέμεηο θιεηδηά κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη αθξηβψο γξακκέλα. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί 17

18 επίζεο λα ζπκπιεξψζεη φπνηα απφ ηα πεδία ζέιεη φπσο ην ΑΔΑ, ή ηνλ Αξ. πξσηνθφιινπ, ην Θέκα. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ Ηκεξνκελία Έθδνζεο ή Αλάξηεζεο, ππάξρνπλ δχν επηινγέο: α) αλαδήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη β) αλαδήηεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ γίλεη επηινγή ηεο πξψηεο πεξίπησζεο, ην ζχζηεκα πξνζζέηεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκέξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί δηαθνξεηηθή εκεξνκελία ηφηε ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην ηνπ εκεξνινγίνπ (κε ηα βειάθηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ εκεξνινγίνπ γίλεηαη ε κεηαθίλεζε απφ κήλα ζε κήλα θ.α.). Αλ απαηηείηαη λα δνζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ αλαδήηεζε, ηφηε επηιέγεηαη ην Δύξνο θαη ην ζχζηεκα πξνζζέηεη απηφκαηα έλα ελδεηθηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ηελ αιιαγή ηνπ, αξθεί έλα θιηθ κέζα ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη ν ρξήζηεο κπνξείο λα δψζεη ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνπο πίλαθεο εκεξνινγίσλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ (κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη ηηο απηφκαηεο αλαδεηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ ή ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξώλ). Η νξηζηηθνπνίεζε ηνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ Δπηινγή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. 18

19 ην πεδίν ηνπ Φνξέα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο, αξθεί λα θαηαρσξήζεη ηα πξψηα γξάκκαηα ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί. 5 Επίζεο αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πεδίν Να ιεθζεί ππ όςηλ ην ηζηνξηθό ηνπ Φνξέα, ζα θέξεη σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηηο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα έγηλαλ κε παιηφηεξε νλνκαζία θνξέα (πξνεγήζεθε δει. είηε ζπγρψλεπζε, είηε απφ κεηαθνξά, είηε απφ απελεξγνπνίεζε ηνπ θνξέα). ηα πεδία Είδνο πξάμεο θαη Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζέιεη απφ ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηεο ιίζηαο. 6 ηελ ζπλέρεη επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο Αλαδήηεζεο Καζαξηζκό πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ή επηιέγεη ηνλ αλ ζέιεη λα ζβήζεη ηηο ηηκέο απφ ηα πεδία. Κάζε θνξά πνπ ζπκπιεξψλεηαη θάπνην απφ ηα πεδία ηεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο, εκθαλίδεηαη παξάιιεια θαη ζηα Κξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί επηιέγνληαο ην x λα δηαγξάςεη ην θάζε θξηηήξην θαη λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε γεληθφηεξε αλαδήηεζε. 5 πλίζηαηαη ε θαηαρψξεζε ησλ ιέμεσλ ρσξίο ηφλν έηζη ψζηε ε αλαδήηεζε λα θέξεη ιέμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα είηε θαη ρσξίο ηφλν. Απηφ ηζρχεη γηα ηα πεδία ησλ Φνξέσλ, Μνλάδσλ θαη Τπνγξαθφλησλ. 6 Ο ρξήζηεο ζηα πεδία Είδνο θαη Θεκαηηθήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κία ηηκή αλ ην επηζπκεί. 19

20 Επηπιένλ, ε επηινγή ηεο Απόθξπςεο ηεο ύλζεηεο Αλαδήηεζεο, πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο επάλσ απφ ηνλ πίλαθα, παξέρεη ζην ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθφςεη ηελ αλαδήηεζε θαη λα ηελ ζπλερίζεη αξγφηεξα, ρσξίο φκσο λα δηαγξαθνχλ ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία θαη επνκέλσο ηα Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο. Η νξηζηηθή δηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα πεδία, είλαη εθηθηή κε ηελ επηινγή ηνπ Καζαξηζκνύ. 3.3 Υπνβνιή επηζήκαλζεο Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζεκάλνπλ ιάζε ζηηο αλαξηεκέλεο πξάμεηο. Η ιεηηνπξγία απηή δηαηίζεηαη κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ παξαιείςεηο ή ιάζε ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο, θαζψο επίζεο θαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ εγγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ ν ρξήζηεο δηαπηζηψζεη θάπνην πξφβιεκα κε ηελ πξάμε ηελ νπνία έρεη επηιέμεη λα πξνβάιιεη, ηφηε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία κία επηζήκαλζεο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην Τπνβνιή επηζήκαλζεο. 20

21 Ο ρξήζηεο, σο αηηία ζηελ Υπνβνιή Δπηζήκαλζεο, κπνξεί λα επηιέμεη απφ κία δηαζέζηκε ιίζηα επηινγψλ κε ζθνπφ λα γίλεη ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ. Η θαηαρψξεζε ηεο επηζήκαλζεο είλαη ηδηαίηεξα απιή δηαδηθαζία, αιιά απαηηεί ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. ηελ πεξίπησζε α) πνπ ν ρξήζηεο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαχγεηαο, ηφηε αμηνπνηείηαη ην ηνπ θαη ν ρξήζηεο ιακβάλεη ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο επηζήκαλζεο ηνπ. ηελ πεξίπησζε β) πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο, ηφηε απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κίαο δ/λζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο ηεο, (απνζηνιή επηβεβαίσζεο) πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηζήκαλζεο. Απηφ γίλεηαη γηα ηελ απνθπγή επηζεκάλζεσλ κεησκέλεο εγθπξφηεηαο αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ελεκέξσζεο ηνπ ππνβνιέα. 7 Η επηζήκαλζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο γίλεηαη δηαζέζηκε ζην ζχζηεκα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Επίζεο πξνζηίζεηαη νπηηθή έλδεημε θαηά ηελ πξνβνιή κία πξάμεο, φηη ππάξρνπλ επηζεκάλζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε. 7 ε κηα πξάμε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία επηζεκάλζεηο. 21

22 Οη επηζεκάλζεηο πξνβάιινληαη θαη κπνξνχλ λα επεμεξγαζζνχλ απφ ρξήζηεο κε ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα (ζπλήζσο ρξήζηε ηνπ θνξέα πνπ αλαξηά ηελ πξάμε). πγθεθξηκέλα αλ επηιέμεη ην εηθνλίδην ησλ Επηζεκάλζεσλ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θαξηέια. Η επεμεξγαζία ηεο επηζήκαλζεο αλαιχεηαη ζην παξαθάησ θεθάιαην Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο 3.4 Οπηηθνπνίεζε θνξέωλ Ο πνιίηεο, φπσο θαη ν ρξήζηεο ελφο θνξέα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. πγθεθξηκέλα απφ ην κελνχ Οξγαλόγξακκα επηιέγεη ηελ Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 22

23 αλαδήηεζε θνξέσλ θαηαρσξεί ηνλ θνξέα πνπ απαηηείηαη. Καηφπηλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο Οπηηθνπνίεζεο απνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε ηεο παξαθάησ θαξηέιαο:. Σν Η θαξηέια απηή εκθαλίδεη ηνλ θνξέα καδί κε ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη, θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ πνπ έρεη αλαξηήζεη ε θαζεκία απφ απηέο Υπεξεζία Επαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο Ο πνιίηεο ή ν ρξήζηεο θνξέα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηε γλεζηφηεηα ελφο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (pdf) πνπ έρεη Αξηζκφ Δηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΔΑ). Η ππεξεζία απηή παξέρεηαη απφ ην κελνχ Υπεξεζίεο θαη Υπεξεζία Δπαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο. 8 Ο καχξνο θχθινο ζε φζεο απφ ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο εκθαλίδεηαη, ππνδειψλεη φηη ππνδηαηξείηαη ζε άιιεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο. Επίζεο ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ζην θάζε θχθιν αιιάδεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ πνπ έρεη ε θάζε νξγαλσηηθή κνλάδα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θιίκαθα αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ. 23

24 Ο ρξήζηεο κε ην εηθνλίδην + Επιλογή αρχείου έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην pdf αξρείν πνπ επηζπκεί θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ Επαλήθευση λα ειέγμεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ ΑΔΑ. 24

25 ΧΡΗΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑ 4 ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΚΑΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΠΡΑΞΕΧΝ 4.1 Είζνδνο ρξήζηε θνξέα Η είζνδνο ελφο ρξήζηε θνξέα κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Είζνδνο ζην ζχζηεκα. θαη επηπιένλ κέζσ ηνπ Φεθηαθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δηαζέηεη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ. Επίζεο ν ρξήζηεο ελφο θνξέα κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο θαη κέζσ taxis αμηνπνηψληαο ηνπο θσδηθνχο πνπ δηαζέηνπλ. 4.2 Καηαρώξεζε πξάμεωλ Η θαηαρψξεζε κηαο πξάμεο ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο πξνυπνζέηεη φηη ν ρξήζηεο είλαη ππάιιεινο ζην Δεκφζην ηνκέα θαη εγγεγξακκέλν κέινο ζην ζχζηεκα. Απφ ην κελνχ πνπ παξνπζηάδεηαη αξηζηεξά ν ρξήζηεο επηιέγεη εθείλν πνπ αθνξά ηηο Απνθάζεηο, ψζηε λα εκθαληζηεί ε αληίζηνηρε ιίζηα ελεξγεηψλ. Η επηινγή ηεο Καηαρώξεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία πνπ απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξάμεο πνπ απαηηείηαη λα αλαξηεζεί. 25

26 Κάπνηα απφ ηα πεδία είλαη θνηλά θαη εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξάμεσλ, φπσο: 1. Ηιεθηξνληθό αξρείν: κε ηε ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ Δπηινγή Αξρείνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην αξρείν ηεο πξάμεο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή PDF Είδνο: ην είδνο ηεο πξάμεο επηιέγεηαη απφ ηελ ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη απηφκαηα. 3. Θέκα: ζην πεδίν απηφ θαηαγξάθεηαη ην ζέκα ηεο πξάμεο, φπσο αλαγξάθεηαη ζην έγγξαθν. 4. Θεκαηηθή θαηεγνξία: ε θαηαρψξεζε ηεο γίλεηαη κε επηινγή απφ ηελ ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη απηφκαηα. 5. Αξ. πξσηνθόιινπ: γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ εγγξάθνπ. 6. Ηκεξνκελία έθδνζεο: γίλεηαη επηινγή απφ ην εκεξνιφγην πνπ εκθαλίδεηαη απηφκαηα θαη αθνξά ηελ Ηκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ. 9 Σν ζχζηεκα δελ απνδέρεηαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο αξρεία εθηφο απφ ηα PDF. ηελ πεξίπησζε πνπ επηιερζεί κε απνδεθηή κνξθή αξρείνπ εκθαλίδεηαη, θαηά ηελ απνζήθεπζε ηεο πξάμεο, κήλπκα απφξξηςεο ηνπ αξρείνπ. 26

27 7. Φνξέαο: εκθαλίδεηαη απηφκαηα. Αλ ν ρξήζηεο αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θνξείο, ηφηε ην ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ιίζηα απφ ηελ νπνία πξέπεη λα γίλεη ε αληίζηνηρε επηινγή. 8. Οξγαλσηηθέο Μνλάδεο: εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 9. Τπνγξάθνληεο: θαηαρσξείηαη ν/νη ππνγξάθσλ/ηεο ηεο πξάμεο Πξνζσπηθά δεδνκέλα: επηιέγεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξάμε πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα π.ρ. Α.Φ.Μ., Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο θ.α. θαη δελ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε πξνο αλαδήηεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρεηηθέο Πξάμεηο: ζπκπιεξψλεηαη ν/νη ΑΔΑ άιισλ αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξάμε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαρσξεζεί. Γηα ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο πξάμεο, αξθεί λα επηιερζεί ην ζχκβνιν, νπφηε θαη ζα εκθαληζηεί απφ θάησ θη άιιν πεδίν. Γηα ηελ αθαίξεζε ελφο πεδίνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηινγή ηνπ ζπκβόινπ πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην πεδίν. Επίζεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ηεο πξάμεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα ζπζρεηίζεη επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην παξαθάησ θαξηέια. ψζηε λα εκθαληζηεί ε Γεληθφηεξα ην βειάθη πνπ εκθαλίδεηαη ζε νξηζκέλα πεδία, ππνδειψλεη φηη ππάξρεη κία ιίζηα επηινγψλ κε ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ν ρξήζηεο. Γηα ηα πεδία πνπ έρνπλ ζην πιάη ηα ζχκβνια 10 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ φζνη Υπνγξάθνληεο απαηηνχληαη, θάλνληαο θιηθ ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη επηιέγνληαο απφ ηε δηαζέζηκε ιίζηα φζεο θνξέο ρξεηαζηεί ηνπο ππνγξάθνληεο ηνπ εγγξάθνπ. 11 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε γηα αλαδήηεζε ε πξάμε κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ δηαρεηξηζηή ζηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 27

28 ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε, πξνζζήθε πεδίνπ θαη δηαγξαθή πεδίνπ αληίζηνηρα. Σα πεδία πνπ εκθαλίδνληαη κε θφθθηλν πιαίζην θαη ζπλνδεχνληαη απφ ην ζχκβνιν * (αζηεξίζθν), πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ππνρξεσηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηεί ε πξάμε. Ο ρξήζηεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πεδίσλ, έρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε ηεο πξάμεο, Αλάξηεζε θαη Αλαίξεζε αιιαγώλ. Με ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηελ πξάμε πεξαηηέξσ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δελ ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη γηα ην θνηλφ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ έρεη αλαξηεζεί νξηζηηθά ε πξάμε θαη δελ έρεη πάξεη ΑΔΑ. Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο αξθεί λα θαηαρσξεζεί κφλν ην πεδίν ηεο Ηκεξνκελίαο Έθδνζεο. Μεηά ηελ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ελέξγεηα θαη ε πξάμε ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο Πξνζσξηλά Απνζεθεπκέλε. Επηπιένλ κε ηελ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε κηαο πξάμεο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηελ πξάμε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ κφιηο θαηαρσξήζεθαλ. πγθεθξηκέλα επηιέγεη απφ ην κελνχ ησλ Δλεξγεηώλ ηελ Δθηύπσζε από πξόηππν θαη ζηε ζπλέρεηα δηαιέγεη ην πξφηππν απφθαζεο πνπ ηνλ εμππεξεηεί. 28

29 Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εγγξάθνπ ηχπνπ.doc / odt, ην νπνίν είλαη επεμεξγάζηκν θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη φπσο ηνλ εμππεξεηεί. Όζνλ αθνξά ηελ Αλάξηεζε, είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία, δηαθνξεηηθά ην ζχζηεκα δελ ζα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη. Μεηά ηελ επηηπρήο Αλάξηεζε, ε πξάμε ιακβάλεη ΑΔΑ θαη ςεθηαθή ππνγξαθή απφ ην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο. Επίζεο εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρήο Αλάξηεζε, ε θαηάζηαζε ηεο πξάμεο ραξαθηεξίδεηαη σο Αλαξηεζείζα θαη ε αλαδήηεζε γίλεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Αλαίξεζεο αιιαγώλ, δηαγξάθνληαη φιεο νη ηηκέο ζηα πεδία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΑΠΟΦΑΕΧΝ ΜΕ ΕΘΔΘΚΑ ΜΕΣΑΔΕΔΟΜΕΝΑ Τπάξρνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξάμεσλ πνπ απαηηνχλ ηε ζπκπιήξσζε δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη απηφκαηα θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 1. Νόκνο : απαηηνχληαη ηα ηνηρεία ΦΕΚ (Αξηζκφο, Σεχρνο, Έηνο) θαη ηα ηνηρεία Νφκνπ (Αξηζκφο, Υξνλνινγία). ηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά Ελζσκάησζε Επξσπατθνχ Δηθαίνπ ή εηζάγεη Δηαθξαηηθή πκθσλία ή ρνξεγεί Ννκνζεηηθέο Εμνπζηνδνηήζεηο, ζα πξέπεη λα ηζεθαξηζηεί ην αληίζηνηρν θνπηάθη. 29

30 2. Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ : απαηηνχληαη ηα ηνηρεία ΦΕΚ (Αξηζκφο, Σεχρνο, Έηνο) θαη ν Αξηζκφο Πξάμεο. 3. Καλνληζηηθή Πξάμε: απαηηνχληαη ηα ηνηρεία ΦΕΚ (Αξηζκφο, Σεχρνο, Έηνο), ν Αξηζκφο θαη ην Είδνο Πξάμεο. 4. Εγθύθιηνο : απαηηείηαη ν Αξηζκφο Εγθπθιίνπ. 5. Γλσκνδόηεζε: απαηηείηαη ην Είδνο Φνξέα. 6. Πξαθηηθά (Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο): απαηηείηαη ν Αξηζκφο ηνπ Πξαθηηθνχ. 7. Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ: ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη απαξαίηεην λα πξνζηεζεί ην Οηθνλνκηθφ Έηνο, ε Καηεγνξία θαη ην Είδνο Πξνυπνινγηζκνχ. Αλ ην Είδνο Πξνυπνινγηζκνχ αθνξά Φνξέα, ηφηε ζα πξέπεη λα επηιερζεί ην πεδίν Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ ηξίηνπ Φνξέα θαη ν Φνξέαο πνπ αθνξά. Δηαθνξεηηθά αλ είλαη Κξαηηθφο, ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ ζπκπιήξσζε απηψλ ησλ πεδίσλ. 8. Επηηξνπηθό Έληαικα: είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο, ηεο Καηεγνξίαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πνζνχ κε ΦΠΑ θαη ν αληίζηνηρνο ΚΑΕ, ηνπ Κχξηνπ Δηαηάθηε θαη ηνπ Δεπηεξεχνληα Δηαηάθηε (ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδεηαη ε πίζησζε). Μπνξεί λα γίλεη πνιιαπιή θαηαρψξεζε ΚΑΕ θαη πνζψλ κε ΦΠΑ φπσο πεξηγξάθεθε θαη παξαπάλσ. 9. Αλάιεςε Τπνρξέσζεο: είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο, ηεο Καηεγνξίαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πνζνχ κε ΦΠΑ θαη ν αληίζηνηρνο Αξηζκφο ΚΑΕ. 10. Έγθξηζε Δαπάλεο-Έληαικα Πιεξσκήο: θαηαρσξείηαη ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ Φνξέα, ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ Αλαδφρνπ, ην Πνζφ Δαπάλεο, ν CPV, ν Αξηζκφο ΚΑΕ θαη ηέινο ε ρεηηθή Αλάιεςε Τπνρξέσζεο. ηα ζηνηρεία ηνπ Αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη πνιιαπιή θαηαρψξεζε φπσο πεξηγξάθεθε θαη παξαπάλσ. Ο CPV είλαη ν θσδηθφο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ αθνξά ηελ δαπάλε, φπσο έρεη νξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 11. Θζνινγηζκόο-Απνινγηζκόο: απαηηείηαη ε επηινγή ηνπ Είδνπο Πξάμεο (αλ αθνξά δειαδή Ιζνινγηζκφ ή Απνινγηζκφ), ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο, ηεο Υξνληθήο Πεξηφδνπ(αλ αθνξά δειαδή ηξίκελν, εμάκελν ή έηνο). Αλ ρξεηάδεηαη Έγθξηζε απφ ηξίην θνξέα ζα πξέπεη λα επηιερηεί ην πεδίν Έγθξηζε 30

31 Ιζνινγηζκνχ / Απνινγηζκνχ ηξίηνπ θνξέα θαη ζηε ζπλέρεηα ν Φνξέαο πνπ αθνξά. 12. Δσξεά-Επηρνξήγεζε: ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί επηπιένλ ην Είδνο Πξάμεο, ην Πνζφ κε ΦΠΑ, ν Αξηζκφο ΚΑΕ, ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ θνξέα πνπ επηρνξεγεί ή πινπνηεί ηε Δσξεά ή ηελ πνιηηηζηηθή ρνξεγία θαζψο, επίζεο, θαη ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ Φνξέα πνπ ιακβάλεη ηε δσξεά ή ηελ επηρνξήγεζε ή ηελ πνιηηηζηηθή ρνξεγία. 13. Παξαρώξεζε ρξήζεο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ: ζηελ θαηεγνξία απηή, ρξεηάδεηαη λα θαηαρσξεζνχλ ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ Φνξέα πνπ παξαρσξεί ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ Φνξέα πνπ δέρεηαη ηελ παξαρψξεζε. Επηπιένλ, πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξαρψξεζεο. 14. Πξάμε πνπ αθνξά ζε ζέζε Γεληθνύ-Εηδηθνύ Γξακκαηέα-Μνλνκειέο Όξγαλν: απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί ην Είδνο Πξάμεο, ε Θέζε θαη ν Φνξέαο πνπ πθίζηαηαη ηελ Θέζε. Αλ ζην Είδνο πξάμεο επηιεγεί ν «Καζνξηζκφο Ακνηβήο / Απνδεκίσζεο» ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί θαη ην Πνζφ ζην αληίζηνηρν πεδίν. 15. Πξάμε πνπ αθνξά ζε πιινγηθό Όξγαλν /Επηηξνπή /Οκάδα Εξγαζίαο / Οκάδα Έξγνπ Μέιε πιινγηθνύ Οξγάλνπ: απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί ην Είδνο Πξάμεο, ν Σχπνο Οξγάλνπ θαη ην Πνζφ ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιερζεί ν «Καζνξηζκφο Ακνηβήο / Απνδεκίσζεο» ζην είδνο πξάμεο. 16. Πξνθύξεμε Πιήξσζεο Θέζεσλ: απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί ην Είδνο Πξάμεο θαζψο, επίζεο, θαη ε ρεηηθή Αλάιεςε Τπνρξέσζεο. 17. Πίλαθεο Επηηπρόλησλ, Δηνξηζηέσλ & Επηιαρόλησλ: ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία απαηηείηαη επηπιένλ κφλν ε ρεηηθή Πξνθήξπμε Θέζεσλ. 18. Δηνξηζκόο: ζηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί ν Αξηζκφο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη ν Φνξέαο πνπ γίλεηαη ν Δηνξηζκφο. 19. ύκβαζε: γηα ηελ αλάξηεζε κηαο χκβαζεο ζα πξέπεη λα επηιερζεί ην Είδνο Πξάμεο θαη ν Αξηζκφο ησλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ. Αλ αθνξά χκβαζε Έξγνπ θαη χκβαζε Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ρξεηάδεηαη λα επηιερζεί ην πεδίν πγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν. Γηα χκβαζε Έξγνπ απαηηείηαη επηπιένλ ην ΑΦΜ, Ολνκαηεπψλπκν, Πνζφ θαη Δηάξθεηα Έξγνπ 20. Τπεξεζηαθή Μεηαβνιή: ζην πεδίν απηφ αξθεί κφλν λα ζπκπιεξσζεί ην Είδνο Πξάμεο. 31

32 21. Αλάζεζε Πξνκεζεηώλ/Τπεξεζηώλ (Απεπζείαο ή κε Δηαπξαγκάηεπζε) : γηα ηελ θαηεγνξία απηή ρξεηάδεηαη επηπιένλ ε πξνζζήθε ηνπ ΑΦΜ θαη ηεο Επσλπκίαο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε αλάζεζε, ε Καηεγνξία ηεο Τπεξεζίαο, ν αληίζηνηρνο θσδηθφο CPV θαη ηέινο ε ρεηηθή Αλάιεςε Τπνρξέσζεο. 22. Πεξίιεςε Δηαθήξπμεο: είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν CPV. Επηπιένλ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε Δηαδηθαζία Δηαγσληζκνχ απφ ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη (Πξφρεηξν, Αλνηρηφ, Κιεηζηφ), ην Κξηηήξην Επηινγήο θαη ν Σχπνο χκβαζεο(π.ρ. αλ αθνξά Έξγα, Πξνκήζεηεο θηι). Αλ αθνξά πγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν ή Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ ζα πξέπεη λα ηζεθαξηζηεί ην αληίζηνηρν θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια ζε απηέο ηηο επηινγέο θαη, ηέινο, λα θαηαρσξεζεί ν ΑΔΑ ηεο ρεηηθήο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 23. Καηαθύξσζε: απαηηείηαη ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε θαηαθχξσζε, ην Πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην έγγξαθν θαη ηέινο ν ΑΔΑ ηεο ρεηηθήο Δηαθήξπμεο. 24. Πξάμεηο Υσξνηαμηθνύ-Πνιενδνκηθνύ Πεξηερνκέλνπ: ζηελ θαηεγνξία πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ επηπιένλ ηα πεδία ηνπ Είδνπο ηεο Πξάμεο, απφ ηελ ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί, θαη ηεο Γεσγξαθηθήο Πεξηνρήο, δειαδή απφ ηελ ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί λα γίλεη επηινγή ηεο Πεξηθέξεηαο ε ηνπ Δήκνπ πνπ αθνξά. 25. Λνηπέο Αηνκηθέο Δηνηθεηηθέο Πξάμεηο: νη Αηνκηθέο Δηνηθεηηθέο Πξάμεηο δεκνζηεχνληαη κφλν αλ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ελψ, αλ δελ δεκνζηεχεηαη ζε θάπνην άιιν κέζν, δελ αλαξηάηαη ζηελ Δηαχγεηα. Εθηφο απφ ηα βαζηθά κεηαδεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάξηεζε, πξέπεη λα επηιερζεί ην Είδνο Πξάμεο απφ ηελ ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί θαη λα αλαθεξζεί ζε πνηφ άιιν κέζν έρεη δεκνζηεπζεί, δειαδή ζην πεδίν «Πνπ αιινχ δεκνζηεχεηαη ε πξάμε» απφ ηελ ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί λα γίλεη ε θαηάιιειε επηινγή. 4.3 Αλάξηεζε πξάμεωλ Μαδηθή αλάξηεζε Η καδηθή αλάξηεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε πνπ έρεη ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα, λα αλαξηήζεη καδηθά ηηο πξάμεηο πνπ επηζπκεί. πγθεθξηκέλα ν ρξήζηεο 32

33 ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην κελνχ Η κνπ (αξηζηεξά ηεο νζφλεο) θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο Υπνβιεζείζεο πξάμεηο πνπ εκθαλίδνληαη δει. ηηο πξνζσξηλά απνζεθεπκέλεο, λα ηζεθάξεη απηέο πνπ πξφθεηηαη λα αλαξηεζνχλ. Δηαθνξεηηθά κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην κελνχ ηεο επεμεξγαζίαο ηελ Δπηινγή απνθάζεσλ ζειίδαο έηζη ψζηε λα επηιερζνχλ φιεο. Σν ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο δίλεη ζην ζεκείν απηφ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα πξνβάιιεη ηηο Υπνβιεζείζεο πξάμεηο, ηηο Αλαθιεζείζεο, ηηο Αλαξηεκέλεο ή θαη απηέο πνπ Δθθξεκεί αλάθιεζε απφ ην αληίζηνηρν κελνχ Μεηά ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ηε Μαδηθή αλάξηεζε απφ ην κελνχ δηαζέζηκσλ ελεξγεηψλ θαη ην ζχζηεκα εθηειεί ηελ αληίζηνηρε δηεξγαζία. 33

34 Επηπιένλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο Εθθξεκείο επηζεκάλζεηο πνπ πηζαλφ λα ππάξρνπλ ζηηο πξάμεηο θαη λα θάλεη ηαμηλφκεζε κε βάζε είηε ην πιήζνο ησλ επηζεκάλζεσλ είηε κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο ππνβνιήο (φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ θαξηέια). Πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε ησλ επηζεκαζκέλσλ πξάμεσλ είλαη λα επηιερηεί ν αξκφδηνο θνξέαο (φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξάδεηγκά καο ν θνξέαο είλαη ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθψλ). Επίζεο απφ ηελ θαξηέια απηή κπνξεί λα επηιέμεη ηελ επηζεκαζκέλε πξάμε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα πξνβάιεη ηελ αλαιπηηθή θαξηέια ησλ ζηνηρείσλ ηεο έηζη ψζηε λα ηα επεμεξγαζηεί αλ απαηηείηαη. 4.4 Αλάθιεζε πξάμεωλ Η αλάθιεζε πξάμεσλ είλαη δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ. Αξρηθά ν ρξήζηεο πξνβάιεη ηελ πξάμε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθιεζεί ιφγσ ιάζνπο ή παξάιεηςεο ζηνηρείσλ θαη θάλεη Αίηεκα Αλάθιεζεο. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο, ν νπνίνο έρεη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα, πξνρσξά ζε νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο πξάμεο. πγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ πξάμε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη αλάθιεζε θαη απφ ην κελνχ Δλέξγεηεο θάλεη Αίηεκα αλάθιεζεο. 34

35 Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο αλάθιεζεο ν ρξήζηεο θαηαρσξεί ζηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη, ηε ζρεηηθή αηηηνιόγεζε ηεο πξάμεο 12. Η αηηηνιφγεζε είλαη θξίζηκε θαη δηθαηνινγεί ην ζθεπηηθφ ηεο αλάθιεζεο. Μεηά ηελ Υπνβνιή ηεο αηηηνιφγεζεο αλάθιεζεο ζα εκθαληζηεί ζηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο ν ραξαθηεξηζκφο φηη Δθθξεκεί αίηεκα αλάθιεζεο. 12 ηελ αηηηνιφγεζε ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ζε ειεχζεξν θείκελν φηη ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο. 35

36 Παξάιιεια εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξάμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην κελνχ «ε κνπ» σο «Καηάζηαζε: Δθθξεκεί αλάθιεζε». ηε ζπλέρεηα ε Αλάθιεζε ηεο πξάμεο κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ρξήζηεο πνπ έρνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα (θεληξηθνί δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο). Ο δηαρεηξηζηήο πξνβάιεη ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί δηαδηθαζία αλάθιεζεο θη επηιέγεη ηελ πξάμε πνπ ζα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ Αλάθιεζε. Επηιέγνληαο ηελ Αλάθιεζε απφ ην κελνχ ησλ Δλεξγεηώλ, εκθαλίδεηαη ε θαξηέια ζηελ νπνία κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα ππνβάιιεη ηελ αηηηνιφγεζή ηεο νξηζηηθήο αλάθιεζεο 13. ηε ζπλέρεηα ε Αλάθιεζε νινθιεξψλεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ε θαηάζηαζε ηεο πξάμεο σο Αλαθιεζείζα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αθφινπζε θαξηέια. 13 ηελ θαξηέια πνπ παξνπζηάδεηαη ν δηαρεηξηζηήο πνπ πινπνηεί ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε, κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ζην ππάξρνλ θείκελν πνπ θαηαρσξήζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Αηηήκαηνο αλάθιεζεο απόθαζεο. 36

37 4.5 Επεμεξγαζία Πξάμεωλ Επεμεξγαζία Αλαξηεκέλεο Πξάμεο Μεηά ηελ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε ή ηελ Αλάξηεζε κηαο πξάμεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηεο αλ απηφ απαηηείηαη. πγθεθξηκέλα αλαδεηά ηελ πξάμε πνπ επηζπκεί κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ εηθνληδίνπ Η κνπ, είηε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ηεο Αλαδήηεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηδηψμεη ηελ αλαδήηεζε ηεο πξάμεο κέζσ ηνπ κελνχ Η κνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη κφλν ηηο Αλαξηεζείζεο ή ηηο Υπνβιεζείζεο (πξνζσξηλά απνζεθεπκέλεο) πξάμεηο. 37

38 ηε ζπλέρεηα πξνβάιιεη ηελ πξάμε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη απφ ην κελνχ ησλ Δλεξγεηώλ, πνπ βξίζθεηαη επάλσ αξηζηεξά, επηιέγεη ηελ Επεμεξγαζία. ηελ πεξίπησζε ηεο Αλαξηεζείζαο πξάμεο επηηξέπνληαη αιιαγέο ζε φια ηα πεδία εθηφο απφ ην Αξρείν θαη ην Δίδνο ηεο πξάμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη είηε Απνζήθεπζε είηε Αλαίξεζε αιιαγώλ απφ ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο Επεμεξγαζία Τπνβιεζείζαο Πξάμεο Η ιίζηα κε ηηο Τπνβιεζείζεο πξάμεηο (δει. ηηο πξνζσξηλά απνζεθεπκέλεο) ελφο ρξήζηε εκθαλίδνληαη επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία πξάμεσλ ζην κελνχ Η κνπ (φπσο αλαθέξζεθε ζην παξαπάλσ θεθάιαην). Αλ γίλεη επηινγή κηαο πξάμεο, πξνβάιινληαη ηα κεηαδεδνκέλα ηεο ηα νπνία έρνπλ απνζεθεπηεί πξνζσξηλά απφ ηνλ ρξήζηε. Με ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ Δλέξγεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Δπεμεξγαζίαο, είλαη πιένλ δηαζέζηκα φια ηα πεδία ηεο απφθαζεο. Αιιαγέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε φια ηα πεδία αλεμαηξέησο. Επίζεο θαηά ηελ Δπεμεξγαζία κηαο Πξνζσξηλά Απνζεθεπκέλεο πξάμεο κπνξεί λα γίλεη Πξνζζήθε Σπλεκκέλνπ Αξρείνπ. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην αληίζηνηρν κελνχ Σπλεκκέλα θαη επηιέγνληαο ηελ Πξνζζήθε αξρείνπ κπνξεί λα «αλεβάζεη» νπνηνδήπνηε αξρείν ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην σο επηπξφζζεηε πιεξνθνξία ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε Οη πεξηζζφηεξνη ηχπνη αξρείσλ γίλνληαη απνδεθηνί σο ζπλεκκέλα έγγξαθα. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ δελ είλαη απνδεθηφ βγαίλεη αληίζηνηρν κήλπκα. 38

39 Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ εγγξάθνπ ν ρξήζηεο δειψλεη κηα Πεξηγξαθή πνπ ην ραξαθηεξίδεη θαη Απνζεθεύεη. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα επηηπρνχο απνζήθεπζεο θαη κπνξεί λα επηζπλάςεη επηπξφζζεηα θαη φζα άιια έγγξαθα απαηηνχληαη. 15 Επίζεο κπνξεί αλ επηζπκεί λα ην Αθαηξέζεη απφ ην αληίζηνηρν εηθνλίδην θαη επηπιένλ λα ην «θαηεβάζεη» απφ ηε Λήςε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο κηαο πξάμεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα είηε ηεο απεπζείαο Αλάξηεζεο, είηε ηεο Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο, ή θαη ηεο Αλαίξεζεο αιιαγώλ Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο Επηζήκαλζε κπνξεί λα γίλεη ζε κία αλαξηεκέλε πξάμε απφ εγγεγξακκέλνπο πνιίηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζε θάπνηα πξάμε έρνπλ ππνβιεζεί επηζεκάλζεηο, ηφηε θαηά ηελ πξνβνιή κίαο πξάμεο ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε πξνο ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. Μέζσ ηεο έλδεημεο απηήο ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη φηη έρνπλ επηζεκάλεη θάπνην πξφβιεκα ιάζνπο ή παξάιεηςεο ζηνηρείσλ ζηελ αλαξηεκέλε πξάμε. 15 Τπάξρεη έλα φξην ζπλνιηθνχ κεγέζνπο εγγξάθσλ πνπ κπνξνχλ λα επηζπλαθζνχλ σο ζπλεκκέλα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ δηαρεηξηζηή ζηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. 39

40 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ επηζεκάλζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αλαξηεκέλεο πξάμεο. πγθεθξηκέλα πξνβάιιεη ηελ απαηηνχκελε πξάμε θαη επηιέγεη απφ ην κελνχ ησλ Δλεξγεηώλ ηελ Δπεμεξγαζία. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην εηθνλίδην πνπ αθνξά ηηο Επηζεκάλζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζηηο Επηζεκάλζεηο απόθαζεο. Καηφπηλ επηιέγεη ηε Γηεθπεξαίσζε ζηελ θαζεκία απφ ηηο επηζεκάλζεηο θαη θαηαρσξεί ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη, δει. είηε αλάθιεζε απόθαζεο, είηε ζπκπιήξσζε δηόξζσζε κεηαδεδνκέλσλ. Ο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο είρε ππνβάιιεη ηελ επηζήκαλζε, ελεκεξψλεηαη γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πξάμεο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο επηζήκαλζεο 40

41 ηνπ. Η επηζήκαλζε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δελ πθίζηαηαη πιένλ θαη ζεσξείηαη δηεθπεξαησκέλε. 41

42 i Οη εηθφλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην εγρεηξίδην παξνπζηάδνπλ δεδνκέλα ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ γηα δνθηκαζηηθνχο ιφγνπο. ii ε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαχγεηαο πνπ αθνξνχλ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ, ηα πεδία πνπ εκθαλίδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα θαη ηελ έλδεημε '*' (αζηεξίζθν) είλαη ππνρξεσηηθά θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ. 42

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης Πίνακασ Περιεχομένων 1. Ειςαγωγι... 4 1.1 Συμβατότθτα Browser... 4 1.2 Διεφκυνςθ πρόςβαςθσ... 4 1.3 Login Screen... 5 1.4 Κφρια Εφαρμογι...

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης Πίνακασ Περιεχομένων 1. Ειςαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεφθυνςη πρόςβαςησ... 4 1.3 Login Screen... 5 1.4 Κφρια Εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (Πάτρα) Τίτλος Εργασίας «Ευαρμογές Διατείρισης Πελατειακών Στέσεων Η Περίπτωση τοσ vtiger CRM)» Πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα