Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που παίζει η προτυποποίηση στο παγκόσμιο σκηνικό και θα αναφερθούν κάποια βασικά πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις διαδικασίες της πιστοποίησης και της διαπίστευσης, οι οποίες είναι συνακόλουθες της διαδικασίας της προτυποποίησης Ορισμοί Ως πρότυπο ορίζουμε ένα σύνολο απαιτήσεων το οποίο χρησιμοποιείται ως οδηγός. Προτυποποίηση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία δημιουργούνται τα πρότυπα. Ένα πρότυπο μπορεί να περιέχει απαιτήσεις για την οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, απαιτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ένα εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, απαιτήσεις για το πώς θα διεξάγονται οι επιθεωρήσεις των διαφόρων συστημάτων ποιότητας καθώς και για το ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα των επιθεωρητών που διεξάγουν τις επιθεωρήσεις αυτές. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί και η κατηγορία εκείνη των προτύπων, η οποία αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το παραγόμενο προϊόν. Τέλος, δύο ακόμη πολύ σημαντικές κατηγορίες προτύπων είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στην περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και στις απαιτήσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. 1

2 Βλέπουμε δηλαδή ότι τα πρότυπα αναφέρονται σε υπαρκτά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης μίας επιχείρησης και προτείνουν κάποια μοντέλα λειτουργίας. Η διαδικασία μέσα από την οποία μπορεί να προκύψει ένα πρότυπο απαρτίζεται από τα εξής βήματα: Ύπαρξη του προβλήματος με βάση το οποίο θα κατασκευαστεί το πρότυπο. Εισήγηση από την πλευρά των ενδιαφερόμενων για την κατασκευή ενός προτύπου σχετικού με το υπάρχον πρόβλημα. Δημιουργία ομάδων εργασίας (τεχνικών επιτροπών) οι οποίες ασχολούνται τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά με το προς επίλυσιν πρόβλημα. Στις τεχνικές επιτροπές έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς. Διαδικασία ανάπτυξης του προτύπου. Draft πρότυπο: Κατά την διαδικασία της ανάπτυξης του προτύπου προκύπτει ένα προσχέδιο αυτού. (Το πρότυπο δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική και επίσημη μορφή του) Εφαρμογή του προσχεδίου που έχει κατασκευαστεί, στην πράξη. Επικύρωση και επισημοποίηση του προτύπου ύστερα από επιτυχή εφαρμογή του. Η διαδικασία που μόλις περιγράφηκε, αναφέρεται κυρίως στην διαδικασία με την οποία προκύπτουν πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Στις τεχνικές επιτροπές που δημιουργούνται λαμβάνουν μέρος πολλές φορές και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η θεωρητική κάλυψη των προτύπων τα οποία κατασκευάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, υπάρχει η ανάγκη της δημιουργίας προτύπων για τις εσωτερικές ανάγκες μίας επιχείρησης. Η λογική της ακολουθούμενης διαδικασίας σε αυτήν την περίπτωση είναι παραπλήσια, αλλά τα πρότυπα τα οποία προκύπτουν συνήθως έχουν εφαρμογή μόνο στο εσωτερικό της επιχείρησης αυτής Οργανισμοί προτυποποίησης Οι οργανισμοί προτυποποίησης αναλαμβάνουν την εργασία της κατασκευής και επισημοποίησης των προτύπων. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να λειτουργούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ανάλογα με την φύση του κάθε οργανισμού προκύπτει και το πεδίο στο οποίο βρίσκει εφαρμογή το κάθε παραγόμενο πρότυπο (εθνικό ή διεθνές). Στην Ελλάδα, την λειτουργία αυτή έχει αναλάβει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Αντίστοιχοι εθνικοί οργανισμοί με τον ΕΛΟΤ, υπάρχουν σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο οργανισμός που αναλαμβάνει την κατασκευή των προτύπων είναι ο ΕΝ. Υπό την αιγίδα του ΕΝ λειτουργούν οι εθνικοί οργανισμοί προτυποποίησης. Υπάρχει δηλαδή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μία ιεραρχία τέτοια, στο ανώτερο σημείο της οποίας βρίσκεται ο ΕΝ και κάτω από αυτόν και στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται οι εθνικοί οργανισμοί προτυποποίησης. Στα πλαίσια της ύπαρξης του δικτύου αυτού, τα πρότυπα τα οποία προκύπτουν απευθείας από τον ΕΝ γίνονται αποδεκτά από όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν. Η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η αποδοχή ενός εθνικού προτύπου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ισχύει πάντα. Ο αντίστοιχος οργανισμός με τον ΕΝ που λειτουργεί στις Η.Π.Α. είναι ο ANSI. Και οι δύο αυτοί 2

3 οργανισμοί λειτουργούν υπό τον Διεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (ISO), ο οποίος εδρεύει στην Γενεύη της Ελβετίας. Στόχος της ύπαρξης του ISO είναι η κατασκευή προτύπων τα οποία θα γίνονται αποδεκτά διεθνώς. Σχηματικά, η ιεραρχική κατανομή των εθνικών και διεθνών οργανισμών προτυποποίησης φαίνεται παρακάτω: Από το όνομα ενός προτύπου μπορεί κανείς να καταλάβει ποιοι οργανισμοί το έχουν αποδεχτεί και το έχουν υιοθετήσει. Για παράδειγμα διαβάζοντας ΕΛΟΤ EN ISO 9001 καταλαβαίνουμε ότι το πρότυπο 9001 του οργανισμού ISO έχει γίνει αποδεκτό τόσο από τον ΕΝ όσο και από τον ΕΛΟΤ Οι διάφορες κατηγορίες προτύπων Από τα ποιο βασικά πρότυπα τα οποία βρίσκουν πολύ διαδεδομένη εφαρμογή σήμερα είναι τα πρότυπα της σειράς ΙSO Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στο πώς θα πρέπει να είναι δομημένο το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μίας επιχείρησης. Η σειρά αυτή των προτύπων περιλαμβάνει τόσο πρότυπα απαιτήσεων όσο και πρότυπα οδηγιών. Τα πρότυπα ISO 9000 σχεδιάζονται, δημιουργούνται και αναθεωρούνται από την τεχνική επιτροπή 176 του διεθνούς οργανισμού προτυποποίησης (ISO). Η πρώτη σειρά προτύπων δημιουργήθηκε το 1987 και αποτελείτο από: Το πρότυπο ISO 9000, το οποίο περιείχε κάποιες βασικές αρχές και οδηγίες. Τα πρότυπα ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, τα οποία περιείχαν τις απαιτήσεις για την δομή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Το πρότυπο ISO 9001 περιείχε απαιτήσεις για την διασφάλιση ποιότητας κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση του προϊόντος και την μετέπειτα παροχή υπηρεσιών. Το πρότυπο ISO 9002 ήταν σχεδόν ταυτόσημο με το 9001 αλλά δεν περιελάμβανε την φάση του σχεδιασμού του προϊόντος. Τέλος, το πρότυπο ISO 9003 ήταν το λιγότερο απαιτητικό από τα υπόλοιπα καθώς προοριζόταν για εφαρμογή μόνο κατά την φάση του τελικού ποιοτικού ελέγχου του προϊόντος. Το πρότυπο ISO 9004, ήταν πρότυπο οδηγιών και περιελάμβανε συστάσεις και οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Ο σκοπός του προτύπου αυτού ήταν γενικότερος εκείνου των προηγουμένων προτύπων, διότι κάλυπτε όχι μόνο τα χαρακτηριστικά ποιότητας του προς εξέτασιν συστήματος αλλά και την γενικότερη οργάνωση της επιχείρησης. Μετά την πρώτη έκδοση των προτύπων αυτών το 1987 έγιναν δύο αναθεωρήσεις. Η πρώτη έγινε το 1994 και η επόμενη το Κατά την αναθεώρηση του 1994, έγιναν κάποιες αλλαγές στις απαιτήσεις και στις οδηγίες που περιλαμβάνονταν στα πρότυπα 9000, 9001, 9002, 9003 και 9004 αλλά με την αναθεώρηση του 2000 άλλαξε τελείως η δομή των προτύπων τα οποία περιείχαν τις απαιτήσεις. Έτσι, τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 συγχωνεύθηκαν σε ένα πρότυπο, το ISO Παράλληλα, κατά την αναθεώρηση αυτή άλλαξε και η διάρθρωση της παρουσίασης των απαιτήσεων, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν σε κάποιες κύριες κατηγορίες. Επίσης αναθεωρήθηκε και το πρότυπο ISO Περισσότερα για την δομή των συστημάτων ποιότητας θα αναφερθούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 3

4 Τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 υιοθετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν παγκοσμίως για τις ανάγκες της απόδειξης της ύπαρξης ενός ικανού συστήματος διασφάλισης ποιότητας τόσο σε περιπτώσεις διμερών συμφωνιών οργανισμών μέσω συμβολαίων όσο και σε περιπτώσεις πιστοποίησης του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ενός οργανισμού από κάποιον τρίτο φορέα. Τα δύο πρώτα πρότυπα ήταν αυτά τα οποία κατέκτησαν την μερίδα του λέοντος στις διαδικασίες πιστοποίησης. Ο αριθμός των πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας παγκοσμίως υπερβαίνει τα 100,000 και αυξάνεται διαρκώς. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι πλέον, η κατασκευή καινούριων τεχνικών προτύπων γίνεται έτσι ώστε αυτά να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις των προτύπων διαχείρισης της σειράς ISO Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 δημιουργήθηκαν βασιζόμενα στην παραδοχή ότι η διασφάλιση της ποιότητας επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο όταν δύο είδη προτύπων εφαρμόζονται ταυτόχρονα: Πρότυπα σχετικά με το παραγόμενο προϊόν, τα οποία περιλαμβάνουν τεχνικές απαιτήσεις. Πρότυπα με εφαρμογή στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι δύο παραπάνω τύποι προτύπων είναι μεν ανεξάρτητοι αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Και οι δύο τύποι των προτύπων είναι απαραίτητοι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Τα πρότυπα που σχετίζονται με το παραγόμενο προϊόν περιέχουν τις τεχνικές απαιτήσεις και συχνά δίνουν οδηγίες και για τις διεργασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στην παραγωγή. Επίσης, τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε συγκεκριμένα προϊόντα. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας είναι εκείνο στο οποίο βρίσκει εφαρμογή η σειρά των προτύπων ISO Εξ αιτίας αυτού ακριβώς του χαρακτήρα τους μπορούν τα πρότυπα αυτά να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους των οργανισμών και σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν το τι πρέπει να υπάρχει σε ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και όχι το πώς θα εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις αυτές. Ο κάθε οργανισμός μπορεί να σχεδιάσει έτσι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του, ώστε και αυτό να είναι συμβατό με τα δικά του χαρακτηριστικά λειτουργίας αλλά και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σειράς των προτύπων ISO Από τα πρότυπα του οργανισμού ISO, εξ ίσου μεγάλης σημασίας είναι και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της σειράς ΙSO Η λογική των προτύπων αυτών, είναι παραπλήσια με αυτή των προτύπων της σειράς Τα πρότυπα της σειράς ISO είναι γραμμένα κατά γενικό τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της σειράς αυτής είναι και το ότι τα πρότυπα αυτά είναι συμβατά με εκείνα της σειράς ISO 9000 ώστε αν ένας οργανισμός το επιθυμεί, να μπορεί να εφαρμόσει και τα δύο πρότυπα. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πρότυπο είναι και το EN Στο πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που θα πρέπει να έχουν τα διάφορα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και γενικότερα τα εργαστήρια δοκιμών. Το πρότυπο ΕΝ πρόκειται τώρα να αντικατασταθεί από το πρότυπο ISO Τέλος, δύο ακόμη πολύ σημαντικοί τύποι προτύπων που θα πρέπει να αναφερθούν είναι τα πρότυπα που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και τα πρότυπα που αναφέρονται σε συγκεκριμένους τύπους προϊόντων. 4

5 1.4. Η ανάγκη της ύπαρξης προτύπων Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να δούμε τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε στην κατασκευή παγκοσμίως αποδεκτών προτύπων για την λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Με μία φράση η ανάγκη αυτή προέκυψε από την παγκοσμιοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι αλλαγές οι οποίες επήλθαν παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: Η εφαρμογή καινούριων τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας και της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη παγκόσμιων ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας. Η δραματική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Η συνεχής μείωση των φυσικών πόρων. Η διαρκώς εντεινόμενη χρήση των ενεργειακών πόρων Οι μειώσεις του μεγέθους διαφόρων μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και ο μετασχηματισμός της λειτουργίας τους σε πιο οριζόντιες δομές. Η πολυπλοκότητα των αναπτυσσόμενων επαφών στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, εξ αιτίας της ταυτόχρονης συνύπαρξης και εμπλοκής σε αυτό, ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η συνεχής αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Όλες οι παραπάνω αλλαγές οδήγησαν σε αυξημένο οικονομικό ανταγωνισμό, αυξημένες απαιτήσεις από την πλευρά των πελατών και κατά συνέπεια αύξηση των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσουν οι διάφοροι οργανισμοί όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει προκύψει μία ανάγκη αλλαγής. Από την πλευρά των επιχειρήσεων υπάρχει μία πιο έντονη εστίαση στους ανθρώπινους πόρους και στην γενικότερη κουλτούρα των επιχειρήσεων. Γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ισχυροποίησης των εργαζομένων και της παροχής κινήτρων προς αυτούς. Σύμφωνα με τον Deming πολύ εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τις υποχρεώσεις τους. Η εφαρμογή του ISO 9000 περιλαμβάνει ως απαίτηση τον ξεκάθαρο ορισμό της πολιτικής μίας επιχείρησης, τον θεσμό στόχων για την ποιότητα, τον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης, την τεκμηρίωση των διεργασιών που ακολουθούνται στον οργανισμό και την εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε αυτοί να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες. Επίσης, κατά την εφαρμογή των προτύπων ISO 9000, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διαγράμματα ροής και άλλα εργαλεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και δίνουν την δυνατότητα της εύρεσης σημείων στα οποία μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης εργαλεία μέτρησης για τον πιο ευχερή χαρακτηρισμό της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και για την παρακολούθηση της ικανοποίησης του πελάτη. Από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες διενέργειας μετρήσεων και αναλύσεων των λαμβανόμενων αποτελεσμάτων (απαίτηση του προτύπου ISO 9001), οδήγησαν στην ανάγκη ύπαρξης προτύπων και για τη λειτουργία των εργαστηρίων ποιοτικού 5

6 ελέγχου. Επίσης, η φιλικότητα προς το περιβάλλον είναι πλέον κοινωνική απαίτηση και όχι απλά απαίτηση που προκύπτει από κάποιο πρότυπο. Εξ ου και η ανάπτυξη προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέλος, κοινωνική απαίτηση είναι και η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος εργασίας φιλικού προς τον εργαζόμενο και κατάλληλου για τον τύπο δουλειάς για τον οποίο προορίζεται. Μάλιστα, η απαίτηση για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο να ικανοποιεί την ανάγκη για ασφάλεια και την ανάγκη για την ύπαρξη των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής περιλαμβάνεται και στο πρότυπο ISO 9001/2000 στα πλαίσια των ευθυνών της διοίκησης κατά την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Πιστοποίηση και διαπίστευση Οι πρώτοι οργανισμοί οι οποίοι είχαν θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ποιότητα των προϊόντων τα οποία αγόραζαν, ήταν μεγάλοι οργανισμοί όπως παροχείς ηλεκτρικής ενέργειας και στρατιωτικοί οργανισμοί. Ο λόγος ήταν, ότι οι οργανισμοί αυτοί ήταν αναγκασμένοι να αγοράζουν προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να ικανοποιούν συγκεκριμένες σχεδιαστικές απαιτήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ορίζονταν μέσα από διμερή συμβόλαια, στα οποία ο προμηθευτής χαρακτηριζόταν ως ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων και ο πελάτης ως ο δεύτερος εκ των συμβαλλόμενων. Οι απαιτήσεις για την διασφάλιση ποιότητας, οι οποίες ορίζονταν στα συμβόλαια αυτά, συχνά περιελάμβαναν διατάξεις για τον προμηθευτή οργανισμό ώστε αυτός να διενεργήσει εσωτερικές επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί το κατά πόσον το σύστημα ποιότητας του ικανοποιεί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Επίσης ορίζονταν και εξωτερικές επιθεωρήσεις οι οποίες θα γίνονταν από τον πελάτη ή από κάποιον εγκεκριμένο από τον πελάτη. Στις περιπτώσεις τέτοιων διμερών συμβολαίων, υπήρχε η δυνατότητα να γίνεται προσαρμογή των σχεδιαστικών απαιτήσεων κατά περίπτωση και να διατηρείται ένας συνεχής διάλογος μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. Όσο όμως αυτού του τύπου οι διμερής συμφωνίες γίνονται μία ευρέως ακολουθούμενη πρακτική, τότε τα ανεξάρτητα συμβόλαια μεταξύ πελάτη και προμηθευτή αρχίζουν και παρουσιάζουν σημαντικά εμπόδια κατά την εφαρμογή τους. Αυτό οφείλεται στο ότι αυξάνεται υπέρμετρα τόσο ο αριθμός των εσωτερικών επιθεωρήσεων που είναι αναγκασμένος να κάνει ο προμηθευτής οργανισμός, όσο και ο αριθμός των επιθεωρήσεων που χρειάζεται να κάνουν οι εκάστοτε πελάτες στους προμηθευτές τους. Είναι εμφανές επομένως πως γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία δεν ωφελεί σε τίποτα, κι αυτό οφείλεται στο ότι κάθε οργανισμός επιθεωρείται πάρα πολλές φορές για τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά. Επίσης, η διενέργεια των επιθεωρήσεων αυτών, αποτελεί τελικά μία πολύ σημαντική πηγή κόστους τόσο για τους οργανισμούς που διεξάγουν τις επιθεωρήσεις όσο και για τους επιθεωρούμενους οργανισμούς. Τα προβλήματα αυτά έρχονται να λύσουν οι δραστηριότητες της πιστοποίησης και της διαπίστευσης. Ένας τρίτος οργανισμός, ο οποίος καλείται συνήθως «φορέας πιστοποίησης», διενεργεί μία επίσημη επιθεώρηση του προμηθευτή οργανισμού για να διαπιστώσει το κατά πόσον το σύστημα ποιότητας ενός οργανισμού ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου προτύπου όπως το ISO Εάν κριθεί ότι ο οργανισμός αυτός συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου, τότε εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης ένα πιστοποιητικό, αποδεικτικό της συμμόρφωσης αυτής. Παράλληλα το όνομα του πιστοποιημένου οργανισμού 6

7 τοποθετείται και σε μία λίστα που εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης με το σύνολο των πιστοποιημένων, από τον φορέα αυτόν, οργανισμών. Για να διατηρηθεί η πιστοποίηση του συγκεκριμένου οργανισμού, ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικές επιθεωρήσεις από τον φορέα πιστοποίησης. Οι περιοδικές αυτές επιθεωρήσεις δεν είναι συνήθως τόσο ενδελεχής όσο η αρχική και διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ακριβές χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των επιθεωρήσεων, αλλάζει από φορέα σε φορέα πιστοποίησης. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται και πάλι πλήρης επιθεωρήσεις. Σήμερα, υπάρχουν παγκοσμίως εκατοντάδες φορείς πιστοποίησης, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Οι υπηρεσίες τους αξιολογούνται τόσο από τους προμηθευτές οργανισμούς, όσο και από τους πελάτες των οργανισμών αυτών και αυτό οφείλεται στο ότι η διαδικασία της πιστοποίησης προσθέτει αξία στο παραγόμενο προϊόν. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι φορείς της πιστοποίησης να εκτελούν την εργασία τους επιμελώς και αντικειμενικά. Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς της πιστοποίησης, έχει αναπτυχθεί η δραστηριότητα της διαπίστευσης των φορέων αυτών. Υπάρχουν παγκοσμίως φορείς διαπίστευσης, οι οποίοι επιθεωρούν τους φορείς πιστοποίησης, με στόχο να ελέγξουν το κατά πόσον οι τελευταίοι, συμμορφώνονται με τους διεθνείς οδηγούς που εκδίδονται για τον τρόπο λειτουργίας των φορέων πιστοποίησης. Έτσι ελέγχεται και το σύστημα ποιότητας του φορέα πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός, περιλαμβάνει τον έλεγχο του εγχειριδίου ποιότητας του φορέα πιστοποίησης, των προσόντων και της πιστοποίησης των επιθεωρητών που χρησιμοποιεί, των τηρούμενων αρχείων και άλλων χαρακτηριστικών της λειτουργίας του φορέα πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, ο φορέας διαπίστευσης παρακολουθεί επιλεγμένες επιθεωρήσεις τις οποίες διενεργεί ο φορέας της πιστοποίησης σε κάποιον οργανισμό ο οποίος πρόκειται να πιστοποιηθεί. Βλέπουμε, με λίγα λόγια, ότι η διαδικασία της διαπίστευσης λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο από αυτήν της πιστοποίησης. Πρώτα πρέπει ένας φορέας να διαπιστευθεί και μόνον έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα μπορεί να λειτουργεί σαν φορέας πιστοποίησης, του οποίου τα πιστοποιητικά θα είναι αναγνωρισμένα. Για να διευκολυνθεί η διακίνηση των παραγόμενων αγαθών από χώρα σε χώρα και να αποφευχθεί η πολλαπλή πιστοποίηση ενός οργανισμού από διάφορους φορείς πιστοποίησης σε διάφορες χώρες, γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα δίκτυο τέτοιο ώστε όταν ένας οργανισμός πιστοποιείται από κάποιον φορέα σε κάποια χώρα, το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται να αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτό από τους φορείς πιστοποίησης κάποιων άλλων χωρών. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου και έχει δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, το γνωστό και ως EQNET. Σκοπός του EQNET είναι η αμοιβαία αναγνώριση των χορηγούμενων από τα μέλη του πιστοποιητικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά ISO Η αποδοχή ενός μέλους στο EQNET υπαγορεύεται από τρεις βασικές απαιτήσεις: Ανεξαρτησία του οργανισμού πιστοποίησης και μη εμπλοκή του έστω και εμμέσως σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την πιστοποιούμενη επιχείρηση. Εφαρμογή εκ μέρους κάθε μέλους των κριτηρίων του προτύπου ΕΝ «Γενικά κριτήρια για οργανισμούς πιστοποίησης, οι οποίοι λειτουργούν πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας». Η συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή, 7

8 ελέγχεται μέσω αρχικής και ακολούθως περιοδικών επιθεωρήσεων του κάθε μέλους, από ομάδα επιθεωρητών οι οποίοι προέρχονται από άλλα μέλη του EQNET. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του οργανισμού πιστοποίησης. Στην περίπτωση ενός κερδοσκοπικού οργανισμού πιστοποίησης, η τακτική που ακολουθείται είναι να διαπιστεύεται σε διάφορες χώρες ώστε τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδει να είναι αναγνωρισμένα στις χώρες αυτές. Διαδικασία της χορήγησης των πιστοποιητικών Η διαδικασία για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001/2000 αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: Αρχικά η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας της είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν από τον ίδιο τον ISO είτε χρησιμοποιώντας κάποια συμβουλευτική εταιρεία με πείρα πάνω στην προετοιμασία συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Εν συνεχεία το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας θα τεθεί σε εφαρμογή δοκιμαστικά για τουλάχιστον δύο μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, η εταιρεία είναι έτοιμη να περάσει από προ-αξιολόγηση, η οποία θα γίνει από τον φορέα πιστοποίησης που η ίδια η εταιρεία θα έχει επιλέξει. Κατά την επιλογή του φορέα πιστοποίησης, σημαντικό ρόλο παίζουν κριτήρια όπως η εμπειρία, η διεθνής αναγνώριση και τα προσόντα των στελεχών του. Η προ-αξιολόγηση αποτελεί την δοκιμαστική αξιολόγηση. Επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης ελέγχουν το κατά πόσον το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας έχει προσαρμοσθεί με βάση τα όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο ποιότητας της εταιρείας. Οι πιθανές παραλείψεις που θα εντοπισθούν θα πρέπει να διορθωθούν με σχετικές παρεμβάσεις. Η προ-αξιολόγηση μπορεί να γίνει και από ανεξάρτητο ειδικό φορέα ειδικευμένο σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας. Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης από τον φορέα που έχει επιλεγεί ξεκινά από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η αίτηση περιλαμβάνει την συμπλήρωση διαφόρων εντύπων όπως: Επιστολή της επιχείρησης Έντυπη αίτηση Ερωτηματολόγιο Λεπτομέρειες αμοιβών Επεξηγηματικές πληροφορίες Από τη στιγμή που έχει υποβληθεί η αίτηση, η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο φορέας πιστοποίησης θα είναι σε γενικές γραμμές η ακόλουθη: Αποδοχή της αίτησης και της σχετικής αμοιβής Εκτίμηση του εγχειριδίου διασφάλισης της ποιότητας Πιθανές παρατηρήσεις και διευθετήσεις Προ-έλεγχος Αποτελέσματα προ-ελέγχου Τελικός έλεγχος Αποτελέσματα ελέγχου 8

9 Όταν ο έλεγχος αποδείξει ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου τότε θα καταγραφεί στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και θα εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό. Παραπλήσιες είναι και οι διαδικασίες της χορήγησης των πιστοποιητικών σε περίπτωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προτύπων πέραν αυτών της σειράς ISO Καθορισμός του εύρους της πιστοποίησης Μία βασική απαίτηση η οποία προκύπτει κατά την πιστοποίηση ενός οργανισμού είναι και ο σαφής καθορισμός του εύρους που καλύπτει το χορηγούμενο πιστοποιητικό. Για να ορισθεί το εύρος αυτό σε επαρκή βαθμό, θα πρέπει να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις: Ποιο πρότυπο; Ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες ή μονάδες παραγωγής; Ποια προϊόντα; Ποια τμήματα της όλης αλυσίδας παραγωγής; Όσον αφορά στην πρώτη ερώτηση, θα πρέπει να αποδεικνύεται στον πελάτη ότι το πιστοποιητικό το οποίο επελέγη είναι το κατάλληλο για τις ανάγκες του οργανισμού και τα προϊόντα που αυτός παράγει. Για τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 δεν υφίσταται πλέον αυτό το πρόβλημα, αφού πλέον θα ισχύει μόνο το πρότυπο ISO 9001/2000. Αυτό που απαιτείται πλέον είναι ο κάθε οργανισμός να προσαρμόσει, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, τις απαιτήσεις του προτύπου στις ανάγκες του. Η δεύτερη ερώτηση τίθεται για να λυθεί το εξής πρόβλημα: Πολλοί οργανισμοί έχουν διάφορα εργοστάσια ή γενικότερα διάφορες μονάδες στις οποίες γίνεται η παραγωγή του ίδιου προϊόντος. Δεν είναι όμως απαραίτητο ότι εφ όσον έχει πιστοποιηθεί μία μονάδα παραγωγής ότι και οι υπόλοιπες είναι πιστοποιημένες και λειτουργούν με βάση τις απαιτήσεις του ακολουθούμενου προτύπου. Επομένως θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα το ποιες μονάδες παραγωγής είναι πιστοποιημένες. Η τρίτη ερώτηση αφορά οργανισμούς που παράγουν διάφορους τύπους προϊόντων. Εδώ εμφανίζεται και πάλι το πρόβλημα, να μην είναι ξεκάθαρο το ποιες γραμμές παραγωγής ποιων προϊόντων είναι πιστοποιημένες. Το σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίζεται. Η τέταρτη ερώτηση τίθεται ώστε να ξεκαθαριστούν στον πελάτη τα ακόλουθα: Ποιο είναι το αρχικό σημείο της αλυσίδας παραγωγής απ όπου και ξεκινά να ισχύει η πιστοποίηση (π.χ. πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία ο οργανισμός προμηθεύεται) Ποιο είναι το τελικό σημείο της αλυσίδας παραγωγής όπου σταματά να ισχύει η πιστοποίηση (να ξεκαθαρίζονται δηλαδή τα τμήματα της αλυσίδας παραγωγής που απομένουν μέχρι το προϊόν να φτάσει στον πελάτη, τα οποία δεν καλύπτονται από το χορηγούμενο πιστοποιητικό). Η φύση της αξίας που έχει προστεθεί στο τελικό προϊόν ως αποτέλεσμα της ύπαρξης του πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι απαραίτητο να απαντώνται ξεκάθαρα, ώστε να αποφεύγεται πιθανή παραπλάνηση του πελάτη σχετικά με το εύρος που έχει η εφαρμογή του οποιουδήποτε προτύπου στις λειτουργίες του παραγωγού οργανισμού. Αυτό βέβαια ισχύει κυρίως για πρότυπα διαχείρισης που περιγράφουν γενικότερες 9

10 λειτουργίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθεί ο οργανισμός και όχι πρότυπα συγκεκριμένων προϊόντων, των οποίων η εφαρμογή είναι έτσι κι αλλιώς πιο περιορισμένη. 10

11 Κεφάλαιο 2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να αναπτυχθούν οι βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και την λειτουργία των συστημάτων ποιότητας. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση τους, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί και ο ορισμός της ποιότητας, ώστε να είναι εμφανές έπειτα, το πώς επιτυγχάνεται η ποιότητα μέσα από την λειτουργία των συστημάτων για την διαχείριση της Ορισμός της ποιότητας Από τις διάφορες έννοιες που έχει ο όρος ποιότητα, δύο είναι αυτές με την μεγαλύτερη σημασία για την διαχείριση της ποιότητας: 1. Ποιότητα σημαίνει ότι το παραγόμενο προϊόν εκπληρώνει τις ανάγκες των πελατών και κατά συνέπεια οδηγεί στην ικανοποίηση τους. Υπό αυτή την έννοια, το νόημα της ποιότητας είναι προσανατολισμένο στο εισόδημα της επιχείρησης. Ο στόχος της ποιότητας αυτής είναι να προσφέρει υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών. Παρ όλα αυτά, για να μπορέσουν να προσφερθούν περισσότερα και καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνήθως απαιτείται η επένδυση χρημάτων από πλευράς της επιχείρησης με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής να αυξάνεται. Οπότε από αυτήν την οπτική γωνία, η ποιότητα κοστίζει περισσότερο. 11

12 2. Ποιότητα σημαίνει έλλειψη ελαττωμάτων στο τελικό προϊόν, έλλειψη δηλαδή σφαλμάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε επανεκτέλεση της δουλειάς ή στην απογοήτευση του πελάτη και στην έκφραση παραπόνων από την μεριά του. Υπό αυτήν την έννοια, το νόημα της ποιότητας είναι προσανατολισμένο στο κόστος και η υψηλότερη ποιότητα συνήθως κοστίζει λιγότερο. Η ύπαρξη των δύο αυτών εννοιών για την ποιότητα έχει οδηγήσει αρκετές φορές σε αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες της ποιότητας, αφού ο όρος χρησιμοποιείται χωρίς να γίνεται σαφές σε ποια από τις δύο όψεις της ποιότητας γίνεται αναφορά. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού, έχουν γίνει διάφορες προτάσεις με στόχο την υιοθέτηση περιφραστικών ορισμών για την ποιότητα, ώστε να είναι ευκολότερη η συνεννόηση. Ένας από αυτούς, ορίζει την ποιότητα ως «καταλληλότητα προς χρήση» και είναι γενικά αποδεκτός. Βέβαια καθολική συναίνεση ως προς τον ακριβή ορισμό της ποιότητας δεν έχει επιτευχθεί. Ακόμη, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι σημασίες κάποιων ακόμη όρων που χρησιμοποιούνται τόσο στον ορισμό της ποιότητας όσο και γενικότερα ως ορολογία στην διαχείριση ποιότητας: Προϊόν: Προϊόν θεωρείται το αποτέλεσμα οποιασδήποτε διεργασίας. Κατά συνέπεια ως προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν όχι μόνο τα αποτελέσματα των διεργασιών στις βιομηχανίες της μεταποίησης άλλα και οι υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό προϊόντος: Η ιδιότητα ενός προϊόντος η οποία στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη. Πελάτης: Πελάτης θεωρείται ο οποιοσδήποτε επηρεαζόμενος από το προϊόν ή από την παραγωγική διαδικασία αυτού. Επομένως ένας πελάτης μπορεί να είναι τόσο εσωτερικός, όσο και εξωτερικός. Ικανοποίηση του πελάτη: Είναι εκείνη η κατάσταση κατά την οποία ο πελάτης αισθάνεται ότι οι προσδοκίες του έχουν ικανοποιηθεί από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ελάττωμα: Οποιοδήποτε σφάλμα το οποίο καταστρέφει την καταλληλότητα ενός προϊόντος προς χρήση. Απογοήτευση του πελάτη: Είναι εκείνη η κατάσταση κατά την οποία τα ελαττώματα των προϊόντων οδηγούν στην ενόχληση του πελάτη, σε παράπονα, καταγγελίες κ.λ.π Ο σχεδιασμός για την ποιότητα Το πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι ο σχεδιασμός για την ποιότητα. Με τον όρο «σχεδιασμός για την ποιότητα» υπονοείται η δομημένη εκείνη διαδικασία για την ανάπτυξη προϊόντων, η οποία θα διασφαλίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι του σχεδιασμού ποιότητας ενσωματώνονται με τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για το εκάστοτε αναπτυσσόμενο προϊόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σχεδιασμός της ποιότητας στοχεύει στο να κλείσει το κενό εκείνο το οποίο υπάρχει μεταξύ των χαρακτηριστικών που προσφέρει το προϊόν και των χαρακτηριστικών που απαιτεί ο πελάτης από αυτό. Το κενό αυτό το οποίο είναι γνωστό ως κενό ποιότητας, αποτελείται από μικρότερα κενά τα οποία πρόκειται να περιγραφούν παρακάτω. 12

13 Το πρώτο συστατικό του κενού ποιότητας είναι η έλλειψη κατανόησης του τι χρειάζεται ο πελάτης. Αρκετές φορές το πρόβλημα αυτό, εμφανίζεται επειδή ο παραγωγός δεν λαμβάνει υπ όψιν του το ποιος είναι ο πελάτης και το τι αυτός χρειάζεται. Άλλες φορές εμφανίζεται επειδή ο παραγωγός έχει εσφαλμένη αντίληψη ως προς το τι πραγματικά αναμένουν οι πελάτες από τα προϊόντα του. Το δεύτερο συστατικό του κενού ποιότητας προκύπτει από την έλλειψη του κατάλληλου σχεδιασμού για το προϊόν. Πολλές φορές, υπάρχει μεν πλήρης κατανόηση των αναγκών του πελάτη, λείπει όμως ο σχεδιασμός εκείνος ο οποίος θα προσδώσει στο προϊόν τα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι απαραίτητα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές. Αυτό οφείλεται σε πολλές περιπτώσεις, στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι έχουν την πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων των πελατών και των ανθρώπων που σχεδιάζουν τα προϊόντα. Το τρίτο συστατικό του κενού ποιότητας είναι η έλλειψη των απαιτούμενων διαδικασιών για την παραγωγή του σωστού προϊόντος. Μπορεί δηλαδή να έχει σχεδιασθεί σωστά το προϊόν αλλά οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή να μην μπορούν να συμμορφωθούν με τις σχεδιαστικές απαιτήσεις. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζονται στις επιχειρήσεις. Το τελευταίο συστατικό στοιχείο του κενού ποιότητας είναι το πρόβλημα που εμφανίζεται πολλές φορές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούνται και ελέγχονται οι διάφορες διεργασίες. Αυτός μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα σφάλματα όπως για παράδειγμα στον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Ο σχεδιασμός της ποιότητας παρέχει την διαδικασία, τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις τεχνικές για την εξάλειψη όλων των συστατικών στοιχείων του κενού ποιότητας και την εξασφάλιση ότι τελικά το κενό αυτό θα έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις. Ο σχεδιασμός της ποιότητας αποτελείται από κάποια δεδομένα βήματα τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν παρακάτω. Το πρώτο βήμα είναι η εγκαθίδρυση του γενικού πλαισίου του σχεδιασμού ποιότητας και παρέχει τους ξεκάθαρους στόχους, την κατεύθυνση και την δομή που απαιτείται για το κλείσιμο των κενών της ποιότητας. Το δεύτερο βήμα είναι η αναγνώριση των πελατών. Το τρίτο βήμα είναι η ανακάλυψη των αναγκών των πελατών και είναι άκρως απαραίτητο για τον επιτυχή σχεδιασμό του προϊόντος. Επίσης μέσα από το βήμα αυτό γίνεται και μία εκτίμηση του τι αναμένουν οι πελάτες από το προϊόν. Το τέταρτο βήμα είναι η ανάπτυξη του προϊόντος και κατά το βήμα αυτό χρησιμοποιούνται τόσο τα εργαλεία του σχεδιασμού ποιότητας όσο και τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για το συγκεκριμένο προϊόν. Το πέμπτο βήμα είναι η ανάπτυξη των διαδικασιών, όπου και χρησιμοποιούνται οι τεχνικές του σχεδιασμού ποιότητας για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες θα είναι ικανές να παράγουν διαρκώς ένα προϊόν το οποίο θα ικανοποιεί τις σχεδιαστικές απαιτήσεις. Το έκτο και τελευταίο βήμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των λειτουργιών εκείνων οι οποίες είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των διαδικασιών. Περιλαμβάνει επίσης και την μεταφορά των σχεδίων στις παραγωγικές δυνάμεις της επιχείρησης, μία διαδικασία εξέχουσας σημασίας. Στην συνέχεια θα περιγραφούν τα βήματα αυτά αναλυτικότερα: Βήμα 1 ο : Η εγκαθίδρυση του γενικού πλαισίου του σχεδιασμού ποιότητας Το γενικό πλαίσιο του σχεδιασμού ποιότητας περιλαμβάνει όλη εκείνη την οργανωμένη δουλειά, η οποία είναι απαραίτητη για την προετοιμασία της επιχείρησης ώστε αυτή να μπορέσει να δημιουργήσει ένα προϊόν, ακολουθώντας τα στάδια του σχεδιασμού ποιότητας. Οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την εγκαθίδρυση του γενικού αυτού πλαισίου είναι οι εξής: 13

14 Αναγνώριση των επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Προετοιμασία για κάθε ένα από τα σχέδια αυτά, μίας ανακοίνωσης με την αποστολή του. Δημιουργία ομάδων οι οποίες θα φέρουν εις πέρας τα σχέδια αυτά. Προγραμματισμός της διεκπεραίωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η αναγνώριση των επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία θα αναλάβει να εκτελέσει η επιχείρηση εξαρτάται άμεσα από τον στρατηγικό προγραμματισμό τον οποίο ακολουθεί. Στην φάση αυτή, τον κύριο λόγο έχει η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης η οποία θα θέσει τους στόχους για την ποιότητα, θα επιλέξει τα σημαντικότερα σχέδια, θα επιλέξει τις ομάδες οι οποίες θα φέρουν εις πέρας τις υπόλοιπες φάσεις του σχεδιασμού ποιότητας και τέλος θα υποστηρίξει τις ομάδες αυτές προσφέροντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, τους απαιτούμενους πόρους και την απαραίτητη οργάνωση και επικοινωνία. Αφού αναγνωρισθούν τα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θα ακολουθηθούν, είναι απαραίτητο να γίνει για κάθε ένα από αυτά μία ξεκάθαρη δήλωση η οποία θα περιλαμβάνει την εμβέλεια του σχεδίου όσον αφορά το προϊόν και τις αγορές στις οποίες αυτό θα απευθύνεται καθώς και τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται από την υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αυτά μπορεί να αναφέρονται τόσο στην επίτευξη ενός υψηλότερου τεχνολογικού επιπέδου όσο και στην κατάκτηση ενός μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς. Άσχετα βέβαια από την βάση η οποία χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των στόχων, αυτοί θα πρέπει να είναι ακριβείς, μετρήσιμοι, να έχουν την συναίνεση των τμημάτων τα οποία πρόκειται να εμπλακούν στην φάση της υλοποίησης, να είναι ρεαλιστικοί και να παρουσιάζονται με σαφές χρονοδιάγραμμα. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την συγκρότηση των ομάδων που θα αναλάβουν την διεκπεραίωση των επιχειρηματικών σχεδίων. Γενικά συνίσταται οι ομάδες αυτές να αποτελούντα από άτομα προερχόμενα από διάφορα τμήματα της επιχείρησης και μάλιστα από τα τμήματα αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από το κάθε σχέδιο. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν άτομα με ικανότητες στον σχεδιασμό των προϊόντων. Μόνο κατ αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ένας πλουραλισμός ιδεών αλλά και μία ενίσχυση της αίσθησης των μελών της ομάδας, ότι αποτελούν ζωτικά κομμάτια του οργανισμού. Βήμα 2 ο : Αναγνώριση των πελατών Στην φάση αυτή θα πρέπει να αναγνωριστούν οι πελάτες. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπ όψη όχι μόνο οι εξωτερικοί πελάτες αλλά και οι εσωτερικοί πελάτες, αυτοί δηλαδή που βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση. Τύποι εξωτερικών πελατών: Οι εξωτερικοί πελάτες μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα, τμήματα ενός οργανισμού ή ακόμη και ολόκληροι οργανισμοί. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες περιπτώσεις εξωτερικών πελατών: Ο αγοραστής Ο τελικός χρήστης του προϊόντος, ο οποίος δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον αγοραστή. Διάφοροι έμποροι οι οποίοι αγοράζουν το προϊόν για να το μεταπωλήσουν. 14

15 Οι επεξεργαστές των προϊόντων, αυτοί δηλαδή που αγοράζουν το προϊόν για να το χρησιμοποιήσουν στην δική τους παραγωγική διαδικασία. Οι προμηθευτές, οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες εισροές για την παραγωγή του προϊόντος. Τύποι εσωτερικών πελατών: Ο οποιοσδήποτε μέσα σε έναν οργανισμό παίζει τρεις διαφορετικούς ρόλους, αυτόν του προμηθευτή, του επεξεργαστή και του πελάτη. Κάθε άτομο παραλαμβάνει κάτι από κάποιον, κάνει κάτι με αυτό και τελικά το περνάει σε κάποιον τρίτο. Διαφαίνεται δηλαδή, η πολύ μεγάλη σημασία της ορθής αναγνώρισης των εσωτερικών πελατών, των οποίων οι ανάγκες θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Βέβαια η διαδικασία αυτή είναι αρκετά πιο δύσκολη από αυτήν της αναγνώρισης των εξωτερικών πελατών. Εδώ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η παρουσία ατόμων από διάφορα τμήματα, στις ομάδες που καταρτίζονται για τον σχεδιασμό της ποιότητας. Βήμα 3 ο : Ανακάλυψη των αναγκών των πελατών Αφού γίνει η αναγνώριση των πελατών, θα πρέπει στο επόμενο στάδιο να ανακαλυφθούν οι ανάγκες τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών. Η διαδικασία αυτή γίνεται στις εξής φάσεις: Σχεδιασμός για την συλλογή των αναγκών των πελατών. Δημιουργία μίας λίστας με τις ανάγκες των πελατών γραμμένες στην δικιά τους γλώσσα. Ανάλυση των αναγκών αυτών και κατηγοριοποίηση τους με βάση την προτεραιότητα τους. Μετάφραση των αναγκών αυτών στην γλώσσα της επιχείρησης. Εγκαθίδρυση ενός συστήματος μέτρησης. Είναι πολύ σημαντικό κατά την φάση αυτή να γίνει κατανοητό από τις ομάδες σχεδιασμού ότι πολλές φορές οι ενέργειες των πελατών δεν συμβαδίζουν απαραίτητα με αυτά τα οποία λένε ότι θέλουνε. Η πρόκληση επομένως είναι να αναγνωριστούν οι πιο σημαντικές ανάγκες από το σύνολο αυτών που εκφράζονται ή υποτίθενται από την πλευρά του πελάτη. Η φάση της μετάφρασης των αναγκών των πελατών στην γλώσσα της επιχείρησης είναι απαραίτητη ώστε οι ανάγκες αυτές να μεταφραστούν σε ιδιότητες και χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος. Το επόμενο βήμα είναι να εγκαθιδρυθεί το απαραίτητο σύστημα μέτρησης ώστε να τεθούν ξεκάθαρα οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από το προϊόν. Ένα τέτοιο σύστημα μέτρησης αποτελείται από τα εξής στοιχεία: Μία μονάδα μέτρησης και έναν αισθητήρα. Η μονάδα μέτρησης είναι ένα καθορισμένο ποσό ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού του προϊόντος και επιτρέπει την αξιολόγηση του χαρακτηριστικού αυτού κατά ποσοτικό τρόπο. Βέβαια είναι απαραίτητο η μονάδα αυτή να είναι κατανοητή, να προσφέρει μία συμφωνημένη βάση για την λήψη αποφάσεων, να μην επιτρέπει παρερμηνείες και να είναι οικονομική στην εφαρμογή της. Ο αισθητήρας είναι ένα όργανο ή μία μέθοδος μέτρησης και είναι αυτός που διενεργεί την μέτρηση και δίνει ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Βήμα 4 ο : Η ανάπτυξη του προϊόντος Αφού οι πελάτες και οι ανάγκες τους γίνουν πλήρως κατανοητοί στην επιχείρηση, τότε ξεκινά η φάση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προϊόντος. Στην φάση 15

16 αυτή είναι απαραίτητη η χρήση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με τις αρχές της ποιότητας. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι για την ποιότητα στο στάδιο αυτό: Ο καθορισμός των χαρακτηριστικών των προϊόντων που θα παρέχουν τα καλύτερα δυνατά πλεονεκτήματα στον πελάτη. Η αναγνώριση του τι απαιτείται ώστε τα σχέδια να αναπτυχθούν χωρίς ελαττώματα. Οι κύριες δραστηριότητες στο βήμα αυτό είναι οι εξής: Ομαδοποίηση των αλληλοσυσχετιζόμενων αναγκών του πελάτη. Καθορισμός μεθόδων για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχουν τα προϊόντα. Επιλογή των χαρακτηριστικών εκείνων που είναι κρίσιμης σημασίας. Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών αυτών κατά λεπτομερειακό τρόπο και καθορισμός στόχων για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των στόχων που έχουν τεθεί. Δημοσιοποίηση του τελικού σχεδίου του προϊόντος. Βήμα 5 ο : Ανάπτυξη των διαδικασιών Έχοντας ολοκληρώσει και την ανάπτυξη του προϊόντος, είναι πλέον απαραίτητο να καθοριστούν οι τρόποι με τους οποίους το προϊόν θα παράγεται και θα παραδίδεται σε μία συνεχή βάση. Οι τρόποι αυτοί καλούνται συνολικά διαδικασίες. Για να μπορέσει μία διαδικασία να είναι αποδοτική, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη σε κάποιον στόχο, ο οποίος θα είναι σαφώς ορισμένος και θα έχει δεδομένη τιμή. Επίσης θα πρέπει η σειρά των διαφόρων δραστηριοτήτων που υπάγονται στην εκάστοτε διαδικασία, να είναι ξεκάθαρη και όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα θα πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένα. Οι βασικότερες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των διαδικασιών παρατίθενται παρακάτω: Ανασκόπηση των στόχων που έχουν τεθεί για το προϊόν. Αναγνώριση των συνθηκών λειτουργίας. Συλλογή της υπάρχουσας τεχνογνωσίας επάνω σε παραπλήσιες διαδικασίες. Επιλογή ενός γενικού σχεδίου για τις διαδικασίες. Αναγνώριση των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχουν οι διαδικασίες και των σχετικών στόχων τόσο σε πιο γενικό όσο και σε λεπτομερές επίπεδο. Σχεδιασμός των κρίσιμων σημείων και των σημείων εκείνων της διαδικασίας όπου υπάρχει ο κίνδυνος του ανθρώπινου λάθους. Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών της διαδικασίας και των σχετικών στόχων. Καθορισμός των δυνατοτήτων που θα έχει η διαδικασία. Δημοσιοποίηση των τελικών σχεδίων για τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τους και των σχετικών στόχων. 16

17 Βήμα 6 ο : Ανάπτυξη του ελέγχου των διαδικασιών. Στο τελευταίο αυτό στάδιο του σχεδιασμού ποιότητας, οι σχεδιαστές αναπτύσσουν τις μεθόδους εκείνες που απαιτούνται για τον έλεγχο των διαδικασιών, μεταφέρουν τον συνολικό σχεδιασμό στις παραγωγικές δυνάμεις της επιχείρησης για να εφαρμοστεί και τελικά επικυρώνουν την εφαρμογή αυτή. Οι κύριες δραστηριότητες οι οποίες εμφανίζονται στο βήμα αυτό είναι οι εξής: Αναγνώριση των ελέγχων που απαιτούνται. Σχεδιασμός του βρόχου ανάδρασης. Βελτιστοποίηση του αυτοελέγχου και της αυτοεπιθεώρησης. Εγκαθίδρυση επιθεωρήσεων. Επίδειξη των δυνατοτήτων των διαδικασιών και της ελεγξιμότητας τους. Σχεδιασμός της μεταφοράς στις παραγωγικές δυνάμεις. Εφαρμογή του παραπάνω σχεδιασμού και τελική επικύρωση της μεταφοράς. Από την στιγμή που ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί, τα σχέδια αυτά παραδίδονται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, τα οποία πρόκειται να τα εφαρμόσουν. Έτσι, είναι πλέον ευθύνη του προσωπικού της επιχείρησης, η παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο θα πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Εδώ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο δύο παράγοντες. Η ύπαρξη ενός ορθά δομημένου συστήματος ποιοτικού ελέγχου και η ικανότητα των εργαζομένων να μπορούν να επεμβαίνουν όπου και όποτε χρειάζεται. Για να μπορεί να γίνεται το τελευταίο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την απαραίτητη εξουσία. Στο σημείο αυτό είναι εμφανής η αναγκαιότητα της ύπαρξης εργαζομένων οι οποίοι θα μπορούν να αυτοελέγχονται και να αυτοεπιθεωρούνται Η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου Αφού σχεδιαστεί το σύστημα ποιότητας μίας επιχείρησης και αρχίσει να εφαρμόζεται, μπαίνει σε εφαρμογή η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου. Η διαδικασία αυτή που έχει ως στόχο την διατήρηση μίας σταθερότητας στην παραγωγική διαδικασία, αξιολογεί τις πραγματικές επιδόσεις, τις συγκρίνει με τους στόχους που έχουν τεθεί και τελικά δρα για να αποκαταστήσει τυχόν διαφορές που μπορεί να εμφανιστούν. Η όλη διαδικασία απαρτίζεται από τα παρακάτω στάδια: Επιλογή των παραμέτρων που θα ελέγχονται. Εγκαθίδρυση των σχετικών μετρήσεων. Εγκαθίδρυση προτύπων για την απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας. Μέτρηση της πραγματικής απόδοσης. Ερμηνεία της απόδοσης αυτής σε σχέση με τα πρότυπα που έχουν τεθεί. Δράση για να εξαλειφθούν οι όποιες διαφορές. Τα στάδια τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι στην ουσία τα συστατικά στοιχεία του βρόχου ανάδρασης. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο βρόχος αυτός, απαιτείται κατ αρχήν η ύπαρξη ενός αισθητήρα, ο οποίος θα εκτελεί τις μετρήσεις. Οι μετρήσεις μπορεί να αφορούν χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος ή ακόμη και χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής. Εν συνεχεία απαιτείται η ύπαρξη ενός κριτή στον οποίον θα φτάνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που εκτελεί ο 17

18 αισθητήρας. Ο κριτής αυτός θα έχει και τις απαραίτητες πληροφορίες για το ποιος είναι ο στόχος που έχει τεθεί ή ποιο είναι το υπάρχον πρότυπο. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια διαφορά, τότε ο κριτής είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση ενός διορθωτικού μηχανισμού κίνησης, ο οποίος θα ευθυγραμμίσει την διαδικασία ώστε να ικανοποιούνται τα υπάρχοντα πρότυπα ή στόχοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία διαφορά, τότε η διαδικασία αφήνεται να συνεχίσει κανονικά. Οι βρόχοι ανάδρασης μπορεί να είναι τελείως μηχανοποιημένοι και ο ανθρώπινος παράγοντας να μην επεμβαίνει πουθενά. Ένα τέτοιο απλό παράδειγμα είναι ο θερμοστάτης, ο οποίος χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση της θερμοκρασίας σε κάποια επίπεδα. Τα διάφορα στάδια του βρόχου ανάδρασης, μπορεί όμως να εκτελούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ έχουμε την περίπτωση του αυτοέλεγχου, για τον οποίο έγινε λόγος στην παράγραφο του σχεδιασμού για την ποιότητα. Για να μπορέσει ο βρόχος ανάδρασης στην περίπτωση αυτή, να λειτουργήσει ικανοποιητικά, πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:. Ο εργαζόμενος ή η ομάδα εργασίας θα πρέπει να γνωρίζει τι αναμένεται από αυτόν να κάνει. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει πως τα πάει και θα πρέπει να έχει και τα μέσα που χρειάζονται για να τροποποιήσει την απόδοση του σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε μία επιχείρηση υπάρχουν πρακτικά χιλιάδες παράμετροι οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται. Για κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές υπάρχει και ο αντίστοιχος βρόχος ανάδρασης. Για να μπορεί όμως ο έλεγχος να γίνεται αποδοτικά, απαιτείται μία σχετική ιεράρχηση του τι θα ελέγχεται και από ποιόν. Έτσι δημιουργείται μία πυραμίδα ελέγχου, όπου στην βάση της βρίσκονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, οι έλεγχοι δηλαδή στους οποίους ο βρόχος ανάδρασης εκτελείται χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, εκτός από την περίπτωση της συντήρησης των μηχανημάτων που εκτελούν τον έλεγχο και σταδιακά όσο ανεβαίνουμε την πυραμίδα του ελέγχου αρχίζει να επεμβαίνει και ο ανθρώπινος παράγοντας αφού αυξάνει η κρισιμότητα των μετρούμενων παραμέτρων. Στην κορυφή της πυραμίδας ελέγχου βρίσκεται ο έλεγχος από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης, ο οποίος όμως περιορίζεται μόνο στις πολύ κρίσιμες εκείνες παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται η επιβίωση της ίδιας της επιχείρησης. Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης συνίσταται κυρίως στην επιλογή των παραμέτρων που θα ελέγχονται και στην εξουσιοδότηση των διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων να εκτελούν τους ελέγχους. Η επιλογή των προς έλεγχο παραμέτρων είναι το πρωταρχικό και κρισιμότερο στάδιο του ποιοτικού ελέγχου αφού αποτελεί την βάση για το χτίσιμο των βρόχων ανάδρασης. Η επιλογή αυτή γίνεται από διάφορες πηγές όπως: Οι δηλωμένες ανάγκες των πελατών για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το παραγόμενο προϊόν. Η τεχνολογική ανάλυση που έχει γίνει στην φάση του σχεδιασμού, για να μεταφραστούν οι ανάγκες αυτές σε χαρακτηριστικά των προϊόντων και των διαδικασιών. Τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών τα οποία επηρεάζουν άμεσα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Κυβερνητικά και βιομηχανικά πρότυπα. Ανάγκες για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ανάγκες για την αποφυγή ενοχλήσεων τόσο στους εργαζόμενους όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. 18

19 2.4. Οι φάσεις του ποιοτικού ελέγχου Ο Αρχικός έλεγχος: Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού είναι η λήψη της απόφασης για το αν θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια διαδικασία ή όχι. Στην φάση αυτή, γίνεται αρχικά μία καταμέτρηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε η διαδικασία να είναι έτοιμη να αρχίσει να παράγει. Εν συνεχεία γίνεται μία αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της διαδικασίας ώστε να καθορισθεί το αν η διαδικασία, αφού ξεκινήσει, θα εκπληρώσει τους στόχους που έχουν τεθεί. Τελικά γίνεται η ανάθεση της ευθύνης για το ξεκίνημα της διαδικασίας. Ο έλεγχος κατά την διάρκεια της λειτουργίας: Ο έλεγχος αυτής της μορφής γίνεται περιοδικά και κατά την διάρκεια της λειτουργίας των διαδικασιών για να αποφασιστεί το κατά πόσον η διαδικασία θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ή θα πρέπει να διακοπεί. Κατά την διάρκεια του ελέγχου αυτού, εφαρμόζεται ξανά και ξανά ο βρόχος ανάδρασης ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα. Ο έλεγχος του προϊόντος: Αυτή η μορφή ελέγχου, εμφανίζεται μόνο αφού έχει παραχθεί μία σημαντική ποσότητα του προϊόντος και στόχο έχει την διαπίστωση του κατά πόσον το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Εδώ βρίσκουν εφαρμογή και οι στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο, αλλά ιδιαίτερος λόγος για αυτές θα γίνει στο σχετικό κεφάλαιο. Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων: Η φάση αυτή έχει ως στόχο τον εντοπισμό φθοράς και προβλημάτων στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Στο στάδιο αυτό συνήθως δεν εμφανίζονται δυσκολίες στον καθορισμό του τι θα πρέπει να γίνει και πως, αλλά υπάρχει αδυναμία εγκαθίδρυσης και λειτουργίας ενός προγράμματος για την διενέργεια των ελέγχων αυτών μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι παράμετροι που θα πρέπει να ελεγχθούν είναι πάρα πολλές. Επομένως είναι απαραίτητο να αναγνωρισθούν οι κρισιμότερες από αυτές, έτσι ώστε ο ποιοτικός έλεγχος να προσανατολισθεί ανάλογα. Ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να γίνει αυτό είναι η αρχή της κυριαρχίας κάποιων μεταβλητών. Η αρχή αυτή βασίζεται στο ότι ναι μεν η κάθε διαδικασία επηρεάζεται από ένα πλήθος μεταβλητών, συχνά όμως μία από αυτές είναι πολύ σημαντικότερη από τον συνδυασμό των υπολοίπων. Η μεταβλητή αυτή καθορίζεται ως η κυριαρχούσα μεταβλητή. Η γνώση των μεταβλητών αυτών βοηθά στον προγραμματισμό για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων και την ιεράρχηση. Οι πιο συνηθισμένες κυριαρχούσες μεταβλητές παρουσιάζονται παρακάτω: Ο Χρόνος: Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία μεταβάλλεται σταδιακά με τον χρόνο. Για παράδειγμα αναφέρουμε την εξάντληση κάποιων χρησιμοποιούμενων φυσικών πόρων ή την φθορά του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Εδώ επιβάλλεται, ο σχεδιασμός του ποιοτικού ελέγχου να προσανατολίζεται στην παροχή των μέσων εκείνων, τα οποία θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της σταδιακής αυτής μεταβολής. Η ποιότητα των εισερχόμενων: Στην περίπτωση αυτή, η βασική μεταβλητή είναι η ποιότητα των εισερχόμενων υλικών ή των εισερχόμενων συστατικών στοιχείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή του προϊόντος. Ως παράδειγμα αναφέρεται η κατασκευή (συναρμολόγηση) ηλεκτρονικών ή μηχανολογικών εξοπλισμών. Εδώ, ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τον προμηθευτή. Πολλές φορές μάλιστα, απαιτείται και συνεργασία με αυτόν για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του αγοραζόμενου προϊόντος. Η ικανότητα των εργαζομένων: Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ποιότητα εξαρτάται κυρίως από τις δεξιότητες των εργαζομένων που εμπλέκονται στις διάφορες διεργασίες. Εδώ, ο σχεδιασμός του ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να δώσει έμφαση 19

20 στην εξέταση των ταλέντων των εργαζομένων, στην εκπαίδευση και στην πιστοποίηση τους, καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση τους. Οι πληροφορίες: Σε διάφορες περιπτώσεις, η φύση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που πρέπει να παραχθεί, αλλάζουν με βάση την συλλογή των σχετικών με την παραγωγική διαδικασία πληροφοριών. Εδώ, ο σχεδιασμός του ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να προσανατολιστεί στην δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο θα έχει την ικανότητα να παρέχει ακριβή και διαρκώς ενημερωμένη πληροφόρηση, για το πώς διαφέρει κάθε φορά η δουλειά που πρέπει να γίνει, σε σχέση με την προηγούμενη. Η εγκατάσταση: Ορισμένες διεργασίες παρουσιάζουν πολύ υψηλή σταθερότητα και επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων τους για έναν μεγάλο αριθμό κύκλων εργασίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η διαδικασία της εκτύπωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός του ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να προσανατολιστεί στην παροχή των απαραίτητων μέσων στις παραγωγικές δυνάμεις, ώστε να γίνει σωστά η εγκατάσταση και η επικύρωση της εκάστοτε διαδικασίας, πριν αυτή ξεκινήσει να λειτουργεί. Κλείνοντας την παράγραφο του ποιοτικού ελέγχου, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ποιοτικός έλεγχος είναι τελείως διαφορετική λειτουργία από την βελτίωση της ποιότητας. Μέσω του ποιοτικού ελέγχου και της συνεχούς χρήσης του βρόχου ανάδρασης, δίνεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί το κατά πόσον οι διάφορες διαδικασίες και τα παραγόμενα προϊόντα συμφωνούν με τους υπάρχοντες στόχους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να εντοπισθούν και αντιμετωπισθούν προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σποραδικά και η όλη διαδικασία να επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας της. Εδώ βρίσκεται και η βασική διαφορά με την λειτουργία της βελτίωσης της ποιότητας. Με την βελτίωση της ποιότητας και την συνεχή πρόοδο, στόχος είναι ο καθορισμός νέων και καλύτερων επιπέδων λειτουργίας Η διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας Η βελτίωση της ποιότητας, εννοείται εδώ ως η μείωση ή και η εξάλειψη χρόνιων προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα και δεν επιτρέπουν σε μία επιχείρηση να λειτουργεί στα βέλτιστα επίπεδα απόδοσης. Η προσέγγιση των προβλημάτων που εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, γίνεται ως εξής: Αρχικά εντοπίζονται τα αίτια, γιατί δηλαδή κάποια προϊόντα καταφέρνουν να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί ενώ κάποια άλλα όχι. Εν συνεχεία προτείνονται και εφαρμόζονται διάφορες λύσεις, με στόχο την απομάκρυνση των προαναφερθέντων αιτίων. Πρέπει να ξεκαθαριστεί, ότι η βελτίωση της ποιότητας δεν μπορεί να γίνει μονομιάς. Η βελτίωση εμφανίζεται σταδιακά και παράλληλα με την εφαρμογή διαφόρων σχεδίων. Ως σχέδια εννοούνται τα χρόνια προβλήματα το οποία έχει προγραμματιστεί να επιλυθούν. Επίσης η διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας έχει εφαρμογή σε κάθε τύπο επιχείρησης και είναι ανεξάρτητη από την φύση του παραγόμενου προϊόντος. Ακόμη, η βελτίωση της ποιότητας επηρεάζει όλες τις παραμέτρους, όπως για παράδειγμα την παραγωγικότητα, την διάρκεια του κύκλου παραγωγής, την ανθρώπινη ασφάλεια καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας της βελτίωσης της ποιότητας είναι ότι δεν απαιτεί συνήθως πολύ υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου. Η διάγνωση των αιτιών των προβλημάτων, συνήθως απαιτεί μόνο παραπάνω χρόνο εργασίας από τις ομάδες 20

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; Move Forward with Confidence Γιατί µετάβαση το 2015; Σε έναν κόσμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC *ισχύει από 01.01.2012 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRC Το πρότυπο BRC παρουσιάστηκε αρχικά το 1998. Από τότε αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα, ώστε να αντανακλά τα πιο πρόσφατα δεδομένα στην Ασφάλεια Τροφίμων. Super

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing τέλος εποχής Η αγορά κάνει κύκλους Οι βασικοί κανόνες του μάρκετινγκ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε -

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - Σήμα ποιότητας επίπλου της Λίνας Tσακάλου Ξεκαθαρίζει το τοπίο στη χώρα μας σχετικά με το ποιοτικό και ασφαλές έπιπλο με την καθιέρωση από το ΕΛΚΕΔΕ Σήματος Ποιότητας. Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - διασμού

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) Ημερίδα Τ.Ε.Ε με θέμα : «Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» Θέμα εισήγησης της Π.Ο.Σ.Ε.Η. :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου www.papathanassiou-sa.gr/new/ Από τον Ιούλιο στην Ευρώπη, οι κανονισμοί κατασκευής στις μεταλλικές κατασκευές αλλάζουν. Είστε έτοιμοι; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα