Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που παίζει η προτυποποίηση στο παγκόσμιο σκηνικό και θα αναφερθούν κάποια βασικά πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις διαδικασίες της πιστοποίησης και της διαπίστευσης, οι οποίες είναι συνακόλουθες της διαδικασίας της προτυποποίησης Ορισμοί Ως πρότυπο ορίζουμε ένα σύνολο απαιτήσεων το οποίο χρησιμοποιείται ως οδηγός. Προτυποποίηση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία δημιουργούνται τα πρότυπα. Ένα πρότυπο μπορεί να περιέχει απαιτήσεις για την οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, απαιτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ένα εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, απαιτήσεις για το πώς θα διεξάγονται οι επιθεωρήσεις των διαφόρων συστημάτων ποιότητας καθώς και για το ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα των επιθεωρητών που διεξάγουν τις επιθεωρήσεις αυτές. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί και η κατηγορία εκείνη των προτύπων, η οποία αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το παραγόμενο προϊόν. Τέλος, δύο ακόμη πολύ σημαντικές κατηγορίες προτύπων είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στην περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και στις απαιτήσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. 1

2 Βλέπουμε δηλαδή ότι τα πρότυπα αναφέρονται σε υπαρκτά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης μίας επιχείρησης και προτείνουν κάποια μοντέλα λειτουργίας. Η διαδικασία μέσα από την οποία μπορεί να προκύψει ένα πρότυπο απαρτίζεται από τα εξής βήματα: Ύπαρξη του προβλήματος με βάση το οποίο θα κατασκευαστεί το πρότυπο. Εισήγηση από την πλευρά των ενδιαφερόμενων για την κατασκευή ενός προτύπου σχετικού με το υπάρχον πρόβλημα. Δημιουργία ομάδων εργασίας (τεχνικών επιτροπών) οι οποίες ασχολούνται τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά με το προς επίλυσιν πρόβλημα. Στις τεχνικές επιτροπές έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς. Διαδικασία ανάπτυξης του προτύπου. Draft πρότυπο: Κατά την διαδικασία της ανάπτυξης του προτύπου προκύπτει ένα προσχέδιο αυτού. (Το πρότυπο δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική και επίσημη μορφή του) Εφαρμογή του προσχεδίου που έχει κατασκευαστεί, στην πράξη. Επικύρωση και επισημοποίηση του προτύπου ύστερα από επιτυχή εφαρμογή του. Η διαδικασία που μόλις περιγράφηκε, αναφέρεται κυρίως στην διαδικασία με την οποία προκύπτουν πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Στις τεχνικές επιτροπές που δημιουργούνται λαμβάνουν μέρος πολλές φορές και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η θεωρητική κάλυψη των προτύπων τα οποία κατασκευάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, υπάρχει η ανάγκη της δημιουργίας προτύπων για τις εσωτερικές ανάγκες μίας επιχείρησης. Η λογική της ακολουθούμενης διαδικασίας σε αυτήν την περίπτωση είναι παραπλήσια, αλλά τα πρότυπα τα οποία προκύπτουν συνήθως έχουν εφαρμογή μόνο στο εσωτερικό της επιχείρησης αυτής Οργανισμοί προτυποποίησης Οι οργανισμοί προτυποποίησης αναλαμβάνουν την εργασία της κατασκευής και επισημοποίησης των προτύπων. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να λειτουργούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ανάλογα με την φύση του κάθε οργανισμού προκύπτει και το πεδίο στο οποίο βρίσκει εφαρμογή το κάθε παραγόμενο πρότυπο (εθνικό ή διεθνές). Στην Ελλάδα, την λειτουργία αυτή έχει αναλάβει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Αντίστοιχοι εθνικοί οργανισμοί με τον ΕΛΟΤ, υπάρχουν σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο οργανισμός που αναλαμβάνει την κατασκευή των προτύπων είναι ο ΕΝ. Υπό την αιγίδα του ΕΝ λειτουργούν οι εθνικοί οργανισμοί προτυποποίησης. Υπάρχει δηλαδή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μία ιεραρχία τέτοια, στο ανώτερο σημείο της οποίας βρίσκεται ο ΕΝ και κάτω από αυτόν και στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται οι εθνικοί οργανισμοί προτυποποίησης. Στα πλαίσια της ύπαρξης του δικτύου αυτού, τα πρότυπα τα οποία προκύπτουν απευθείας από τον ΕΝ γίνονται αποδεκτά από όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν. Η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η αποδοχή ενός εθνικού προτύπου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ισχύει πάντα. Ο αντίστοιχος οργανισμός με τον ΕΝ που λειτουργεί στις Η.Π.Α. είναι ο ANSI. Και οι δύο αυτοί 2

3 οργανισμοί λειτουργούν υπό τον Διεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (ISO), ο οποίος εδρεύει στην Γενεύη της Ελβετίας. Στόχος της ύπαρξης του ISO είναι η κατασκευή προτύπων τα οποία θα γίνονται αποδεκτά διεθνώς. Σχηματικά, η ιεραρχική κατανομή των εθνικών και διεθνών οργανισμών προτυποποίησης φαίνεται παρακάτω: Από το όνομα ενός προτύπου μπορεί κανείς να καταλάβει ποιοι οργανισμοί το έχουν αποδεχτεί και το έχουν υιοθετήσει. Για παράδειγμα διαβάζοντας ΕΛΟΤ EN ISO 9001 καταλαβαίνουμε ότι το πρότυπο 9001 του οργανισμού ISO έχει γίνει αποδεκτό τόσο από τον ΕΝ όσο και από τον ΕΛΟΤ Οι διάφορες κατηγορίες προτύπων Από τα ποιο βασικά πρότυπα τα οποία βρίσκουν πολύ διαδεδομένη εφαρμογή σήμερα είναι τα πρότυπα της σειράς ΙSO Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στο πώς θα πρέπει να είναι δομημένο το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μίας επιχείρησης. Η σειρά αυτή των προτύπων περιλαμβάνει τόσο πρότυπα απαιτήσεων όσο και πρότυπα οδηγιών. Τα πρότυπα ISO 9000 σχεδιάζονται, δημιουργούνται και αναθεωρούνται από την τεχνική επιτροπή 176 του διεθνούς οργανισμού προτυποποίησης (ISO). Η πρώτη σειρά προτύπων δημιουργήθηκε το 1987 και αποτελείτο από: Το πρότυπο ISO 9000, το οποίο περιείχε κάποιες βασικές αρχές και οδηγίες. Τα πρότυπα ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, τα οποία περιείχαν τις απαιτήσεις για την δομή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Το πρότυπο ISO 9001 περιείχε απαιτήσεις για την διασφάλιση ποιότητας κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση του προϊόντος και την μετέπειτα παροχή υπηρεσιών. Το πρότυπο ISO 9002 ήταν σχεδόν ταυτόσημο με το 9001 αλλά δεν περιελάμβανε την φάση του σχεδιασμού του προϊόντος. Τέλος, το πρότυπο ISO 9003 ήταν το λιγότερο απαιτητικό από τα υπόλοιπα καθώς προοριζόταν για εφαρμογή μόνο κατά την φάση του τελικού ποιοτικού ελέγχου του προϊόντος. Το πρότυπο ISO 9004, ήταν πρότυπο οδηγιών και περιελάμβανε συστάσεις και οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Ο σκοπός του προτύπου αυτού ήταν γενικότερος εκείνου των προηγουμένων προτύπων, διότι κάλυπτε όχι μόνο τα χαρακτηριστικά ποιότητας του προς εξέτασιν συστήματος αλλά και την γενικότερη οργάνωση της επιχείρησης. Μετά την πρώτη έκδοση των προτύπων αυτών το 1987 έγιναν δύο αναθεωρήσεις. Η πρώτη έγινε το 1994 και η επόμενη το Κατά την αναθεώρηση του 1994, έγιναν κάποιες αλλαγές στις απαιτήσεις και στις οδηγίες που περιλαμβάνονταν στα πρότυπα 9000, 9001, 9002, 9003 και 9004 αλλά με την αναθεώρηση του 2000 άλλαξε τελείως η δομή των προτύπων τα οποία περιείχαν τις απαιτήσεις. Έτσι, τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 συγχωνεύθηκαν σε ένα πρότυπο, το ISO Παράλληλα, κατά την αναθεώρηση αυτή άλλαξε και η διάρθρωση της παρουσίασης των απαιτήσεων, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν σε κάποιες κύριες κατηγορίες. Επίσης αναθεωρήθηκε και το πρότυπο ISO Περισσότερα για την δομή των συστημάτων ποιότητας θα αναφερθούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 3

4 Τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 υιοθετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν παγκοσμίως για τις ανάγκες της απόδειξης της ύπαρξης ενός ικανού συστήματος διασφάλισης ποιότητας τόσο σε περιπτώσεις διμερών συμφωνιών οργανισμών μέσω συμβολαίων όσο και σε περιπτώσεις πιστοποίησης του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ενός οργανισμού από κάποιον τρίτο φορέα. Τα δύο πρώτα πρότυπα ήταν αυτά τα οποία κατέκτησαν την μερίδα του λέοντος στις διαδικασίες πιστοποίησης. Ο αριθμός των πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας παγκοσμίως υπερβαίνει τα 100,000 και αυξάνεται διαρκώς. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι πλέον, η κατασκευή καινούριων τεχνικών προτύπων γίνεται έτσι ώστε αυτά να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις των προτύπων διαχείρισης της σειράς ISO Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 δημιουργήθηκαν βασιζόμενα στην παραδοχή ότι η διασφάλιση της ποιότητας επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο όταν δύο είδη προτύπων εφαρμόζονται ταυτόχρονα: Πρότυπα σχετικά με το παραγόμενο προϊόν, τα οποία περιλαμβάνουν τεχνικές απαιτήσεις. Πρότυπα με εφαρμογή στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι δύο παραπάνω τύποι προτύπων είναι μεν ανεξάρτητοι αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Και οι δύο τύποι των προτύπων είναι απαραίτητοι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Τα πρότυπα που σχετίζονται με το παραγόμενο προϊόν περιέχουν τις τεχνικές απαιτήσεις και συχνά δίνουν οδηγίες και για τις διεργασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στην παραγωγή. Επίσης, τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε συγκεκριμένα προϊόντα. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας είναι εκείνο στο οποίο βρίσκει εφαρμογή η σειρά των προτύπων ISO Εξ αιτίας αυτού ακριβώς του χαρακτήρα τους μπορούν τα πρότυπα αυτά να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους των οργανισμών και σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν το τι πρέπει να υπάρχει σε ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και όχι το πώς θα εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις αυτές. Ο κάθε οργανισμός μπορεί να σχεδιάσει έτσι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του, ώστε και αυτό να είναι συμβατό με τα δικά του χαρακτηριστικά λειτουργίας αλλά και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σειράς των προτύπων ISO Από τα πρότυπα του οργανισμού ISO, εξ ίσου μεγάλης σημασίας είναι και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της σειράς ΙSO Η λογική των προτύπων αυτών, είναι παραπλήσια με αυτή των προτύπων της σειράς Τα πρότυπα της σειράς ISO είναι γραμμένα κατά γενικό τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της σειράς αυτής είναι και το ότι τα πρότυπα αυτά είναι συμβατά με εκείνα της σειράς ISO 9000 ώστε αν ένας οργανισμός το επιθυμεί, να μπορεί να εφαρμόσει και τα δύο πρότυπα. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πρότυπο είναι και το EN Στο πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που θα πρέπει να έχουν τα διάφορα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και γενικότερα τα εργαστήρια δοκιμών. Το πρότυπο ΕΝ πρόκειται τώρα να αντικατασταθεί από το πρότυπο ISO Τέλος, δύο ακόμη πολύ σημαντικοί τύποι προτύπων που θα πρέπει να αναφερθούν είναι τα πρότυπα που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και τα πρότυπα που αναφέρονται σε συγκεκριμένους τύπους προϊόντων. 4

5 1.4. Η ανάγκη της ύπαρξης προτύπων Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να δούμε τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε στην κατασκευή παγκοσμίως αποδεκτών προτύπων για την λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Με μία φράση η ανάγκη αυτή προέκυψε από την παγκοσμιοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι αλλαγές οι οποίες επήλθαν παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: Η εφαρμογή καινούριων τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας και της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη παγκόσμιων ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας. Η δραματική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Η συνεχής μείωση των φυσικών πόρων. Η διαρκώς εντεινόμενη χρήση των ενεργειακών πόρων Οι μειώσεις του μεγέθους διαφόρων μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και ο μετασχηματισμός της λειτουργίας τους σε πιο οριζόντιες δομές. Η πολυπλοκότητα των αναπτυσσόμενων επαφών στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, εξ αιτίας της ταυτόχρονης συνύπαρξης και εμπλοκής σε αυτό, ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η συνεχής αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Όλες οι παραπάνω αλλαγές οδήγησαν σε αυξημένο οικονομικό ανταγωνισμό, αυξημένες απαιτήσεις από την πλευρά των πελατών και κατά συνέπεια αύξηση των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσουν οι διάφοροι οργανισμοί όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει προκύψει μία ανάγκη αλλαγής. Από την πλευρά των επιχειρήσεων υπάρχει μία πιο έντονη εστίαση στους ανθρώπινους πόρους και στην γενικότερη κουλτούρα των επιχειρήσεων. Γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ισχυροποίησης των εργαζομένων και της παροχής κινήτρων προς αυτούς. Σύμφωνα με τον Deming πολύ εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τις υποχρεώσεις τους. Η εφαρμογή του ISO 9000 περιλαμβάνει ως απαίτηση τον ξεκάθαρο ορισμό της πολιτικής μίας επιχείρησης, τον θεσμό στόχων για την ποιότητα, τον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης, την τεκμηρίωση των διεργασιών που ακολουθούνται στον οργανισμό και την εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε αυτοί να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες. Επίσης, κατά την εφαρμογή των προτύπων ISO 9000, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διαγράμματα ροής και άλλα εργαλεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και δίνουν την δυνατότητα της εύρεσης σημείων στα οποία μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης εργαλεία μέτρησης για τον πιο ευχερή χαρακτηρισμό της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και για την παρακολούθηση της ικανοποίησης του πελάτη. Από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες διενέργειας μετρήσεων και αναλύσεων των λαμβανόμενων αποτελεσμάτων (απαίτηση του προτύπου ISO 9001), οδήγησαν στην ανάγκη ύπαρξης προτύπων και για τη λειτουργία των εργαστηρίων ποιοτικού 5

6 ελέγχου. Επίσης, η φιλικότητα προς το περιβάλλον είναι πλέον κοινωνική απαίτηση και όχι απλά απαίτηση που προκύπτει από κάποιο πρότυπο. Εξ ου και η ανάπτυξη προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέλος, κοινωνική απαίτηση είναι και η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος εργασίας φιλικού προς τον εργαζόμενο και κατάλληλου για τον τύπο δουλειάς για τον οποίο προορίζεται. Μάλιστα, η απαίτηση για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο να ικανοποιεί την ανάγκη για ασφάλεια και την ανάγκη για την ύπαρξη των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής περιλαμβάνεται και στο πρότυπο ISO 9001/2000 στα πλαίσια των ευθυνών της διοίκησης κατά την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Πιστοποίηση και διαπίστευση Οι πρώτοι οργανισμοί οι οποίοι είχαν θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ποιότητα των προϊόντων τα οποία αγόραζαν, ήταν μεγάλοι οργανισμοί όπως παροχείς ηλεκτρικής ενέργειας και στρατιωτικοί οργανισμοί. Ο λόγος ήταν, ότι οι οργανισμοί αυτοί ήταν αναγκασμένοι να αγοράζουν προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να ικανοποιούν συγκεκριμένες σχεδιαστικές απαιτήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ορίζονταν μέσα από διμερή συμβόλαια, στα οποία ο προμηθευτής χαρακτηριζόταν ως ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων και ο πελάτης ως ο δεύτερος εκ των συμβαλλόμενων. Οι απαιτήσεις για την διασφάλιση ποιότητας, οι οποίες ορίζονταν στα συμβόλαια αυτά, συχνά περιελάμβαναν διατάξεις για τον προμηθευτή οργανισμό ώστε αυτός να διενεργήσει εσωτερικές επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί το κατά πόσον το σύστημα ποιότητας του ικανοποιεί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Επίσης ορίζονταν και εξωτερικές επιθεωρήσεις οι οποίες θα γίνονταν από τον πελάτη ή από κάποιον εγκεκριμένο από τον πελάτη. Στις περιπτώσεις τέτοιων διμερών συμβολαίων, υπήρχε η δυνατότητα να γίνεται προσαρμογή των σχεδιαστικών απαιτήσεων κατά περίπτωση και να διατηρείται ένας συνεχής διάλογος μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. Όσο όμως αυτού του τύπου οι διμερής συμφωνίες γίνονται μία ευρέως ακολουθούμενη πρακτική, τότε τα ανεξάρτητα συμβόλαια μεταξύ πελάτη και προμηθευτή αρχίζουν και παρουσιάζουν σημαντικά εμπόδια κατά την εφαρμογή τους. Αυτό οφείλεται στο ότι αυξάνεται υπέρμετρα τόσο ο αριθμός των εσωτερικών επιθεωρήσεων που είναι αναγκασμένος να κάνει ο προμηθευτής οργανισμός, όσο και ο αριθμός των επιθεωρήσεων που χρειάζεται να κάνουν οι εκάστοτε πελάτες στους προμηθευτές τους. Είναι εμφανές επομένως πως γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία δεν ωφελεί σε τίποτα, κι αυτό οφείλεται στο ότι κάθε οργανισμός επιθεωρείται πάρα πολλές φορές για τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά. Επίσης, η διενέργεια των επιθεωρήσεων αυτών, αποτελεί τελικά μία πολύ σημαντική πηγή κόστους τόσο για τους οργανισμούς που διεξάγουν τις επιθεωρήσεις όσο και για τους επιθεωρούμενους οργανισμούς. Τα προβλήματα αυτά έρχονται να λύσουν οι δραστηριότητες της πιστοποίησης και της διαπίστευσης. Ένας τρίτος οργανισμός, ο οποίος καλείται συνήθως «φορέας πιστοποίησης», διενεργεί μία επίσημη επιθεώρηση του προμηθευτή οργανισμού για να διαπιστώσει το κατά πόσον το σύστημα ποιότητας ενός οργανισμού ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου προτύπου όπως το ISO Εάν κριθεί ότι ο οργανισμός αυτός συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου, τότε εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης ένα πιστοποιητικό, αποδεικτικό της συμμόρφωσης αυτής. Παράλληλα το όνομα του πιστοποιημένου οργανισμού 6

7 τοποθετείται και σε μία λίστα που εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης με το σύνολο των πιστοποιημένων, από τον φορέα αυτόν, οργανισμών. Για να διατηρηθεί η πιστοποίηση του συγκεκριμένου οργανισμού, ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικές επιθεωρήσεις από τον φορέα πιστοποίησης. Οι περιοδικές αυτές επιθεωρήσεις δεν είναι συνήθως τόσο ενδελεχής όσο η αρχική και διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ακριβές χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των επιθεωρήσεων, αλλάζει από φορέα σε φορέα πιστοποίησης. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται και πάλι πλήρης επιθεωρήσεις. Σήμερα, υπάρχουν παγκοσμίως εκατοντάδες φορείς πιστοποίησης, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Οι υπηρεσίες τους αξιολογούνται τόσο από τους προμηθευτές οργανισμούς, όσο και από τους πελάτες των οργανισμών αυτών και αυτό οφείλεται στο ότι η διαδικασία της πιστοποίησης προσθέτει αξία στο παραγόμενο προϊόν. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι φορείς της πιστοποίησης να εκτελούν την εργασία τους επιμελώς και αντικειμενικά. Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς της πιστοποίησης, έχει αναπτυχθεί η δραστηριότητα της διαπίστευσης των φορέων αυτών. Υπάρχουν παγκοσμίως φορείς διαπίστευσης, οι οποίοι επιθεωρούν τους φορείς πιστοποίησης, με στόχο να ελέγξουν το κατά πόσον οι τελευταίοι, συμμορφώνονται με τους διεθνείς οδηγούς που εκδίδονται για τον τρόπο λειτουργίας των φορέων πιστοποίησης. Έτσι ελέγχεται και το σύστημα ποιότητας του φορέα πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός, περιλαμβάνει τον έλεγχο του εγχειριδίου ποιότητας του φορέα πιστοποίησης, των προσόντων και της πιστοποίησης των επιθεωρητών που χρησιμοποιεί, των τηρούμενων αρχείων και άλλων χαρακτηριστικών της λειτουργίας του φορέα πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, ο φορέας διαπίστευσης παρακολουθεί επιλεγμένες επιθεωρήσεις τις οποίες διενεργεί ο φορέας της πιστοποίησης σε κάποιον οργανισμό ο οποίος πρόκειται να πιστοποιηθεί. Βλέπουμε, με λίγα λόγια, ότι η διαδικασία της διαπίστευσης λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο από αυτήν της πιστοποίησης. Πρώτα πρέπει ένας φορέας να διαπιστευθεί και μόνον έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα μπορεί να λειτουργεί σαν φορέας πιστοποίησης, του οποίου τα πιστοποιητικά θα είναι αναγνωρισμένα. Για να διευκολυνθεί η διακίνηση των παραγόμενων αγαθών από χώρα σε χώρα και να αποφευχθεί η πολλαπλή πιστοποίηση ενός οργανισμού από διάφορους φορείς πιστοποίησης σε διάφορες χώρες, γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα δίκτυο τέτοιο ώστε όταν ένας οργανισμός πιστοποιείται από κάποιον φορέα σε κάποια χώρα, το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται να αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτό από τους φορείς πιστοποίησης κάποιων άλλων χωρών. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου και έχει δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, το γνωστό και ως EQNET. Σκοπός του EQNET είναι η αμοιβαία αναγνώριση των χορηγούμενων από τα μέλη του πιστοποιητικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά ISO Η αποδοχή ενός μέλους στο EQNET υπαγορεύεται από τρεις βασικές απαιτήσεις: Ανεξαρτησία του οργανισμού πιστοποίησης και μη εμπλοκή του έστω και εμμέσως σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την πιστοποιούμενη επιχείρηση. Εφαρμογή εκ μέρους κάθε μέλους των κριτηρίων του προτύπου ΕΝ «Γενικά κριτήρια για οργανισμούς πιστοποίησης, οι οποίοι λειτουργούν πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας». Η συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή, 7

8 ελέγχεται μέσω αρχικής και ακολούθως περιοδικών επιθεωρήσεων του κάθε μέλους, από ομάδα επιθεωρητών οι οποίοι προέρχονται από άλλα μέλη του EQNET. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του οργανισμού πιστοποίησης. Στην περίπτωση ενός κερδοσκοπικού οργανισμού πιστοποίησης, η τακτική που ακολουθείται είναι να διαπιστεύεται σε διάφορες χώρες ώστε τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδει να είναι αναγνωρισμένα στις χώρες αυτές. Διαδικασία της χορήγησης των πιστοποιητικών Η διαδικασία για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001/2000 αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: Αρχικά η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας της είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν από τον ίδιο τον ISO είτε χρησιμοποιώντας κάποια συμβουλευτική εταιρεία με πείρα πάνω στην προετοιμασία συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Εν συνεχεία το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας θα τεθεί σε εφαρμογή δοκιμαστικά για τουλάχιστον δύο μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, η εταιρεία είναι έτοιμη να περάσει από προ-αξιολόγηση, η οποία θα γίνει από τον φορέα πιστοποίησης που η ίδια η εταιρεία θα έχει επιλέξει. Κατά την επιλογή του φορέα πιστοποίησης, σημαντικό ρόλο παίζουν κριτήρια όπως η εμπειρία, η διεθνής αναγνώριση και τα προσόντα των στελεχών του. Η προ-αξιολόγηση αποτελεί την δοκιμαστική αξιολόγηση. Επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης ελέγχουν το κατά πόσον το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας έχει προσαρμοσθεί με βάση τα όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο ποιότητας της εταιρείας. Οι πιθανές παραλείψεις που θα εντοπισθούν θα πρέπει να διορθωθούν με σχετικές παρεμβάσεις. Η προ-αξιολόγηση μπορεί να γίνει και από ανεξάρτητο ειδικό φορέα ειδικευμένο σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας. Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης από τον φορέα που έχει επιλεγεί ξεκινά από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η αίτηση περιλαμβάνει την συμπλήρωση διαφόρων εντύπων όπως: Επιστολή της επιχείρησης Έντυπη αίτηση Ερωτηματολόγιο Λεπτομέρειες αμοιβών Επεξηγηματικές πληροφορίες Από τη στιγμή που έχει υποβληθεί η αίτηση, η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο φορέας πιστοποίησης θα είναι σε γενικές γραμμές η ακόλουθη: Αποδοχή της αίτησης και της σχετικής αμοιβής Εκτίμηση του εγχειριδίου διασφάλισης της ποιότητας Πιθανές παρατηρήσεις και διευθετήσεις Προ-έλεγχος Αποτελέσματα προ-ελέγχου Τελικός έλεγχος Αποτελέσματα ελέγχου 8

9 Όταν ο έλεγχος αποδείξει ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου τότε θα καταγραφεί στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και θα εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό. Παραπλήσιες είναι και οι διαδικασίες της χορήγησης των πιστοποιητικών σε περίπτωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προτύπων πέραν αυτών της σειράς ISO Καθορισμός του εύρους της πιστοποίησης Μία βασική απαίτηση η οποία προκύπτει κατά την πιστοποίηση ενός οργανισμού είναι και ο σαφής καθορισμός του εύρους που καλύπτει το χορηγούμενο πιστοποιητικό. Για να ορισθεί το εύρος αυτό σε επαρκή βαθμό, θα πρέπει να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις: Ποιο πρότυπο; Ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες ή μονάδες παραγωγής; Ποια προϊόντα; Ποια τμήματα της όλης αλυσίδας παραγωγής; Όσον αφορά στην πρώτη ερώτηση, θα πρέπει να αποδεικνύεται στον πελάτη ότι το πιστοποιητικό το οποίο επελέγη είναι το κατάλληλο για τις ανάγκες του οργανισμού και τα προϊόντα που αυτός παράγει. Για τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 δεν υφίσταται πλέον αυτό το πρόβλημα, αφού πλέον θα ισχύει μόνο το πρότυπο ISO 9001/2000. Αυτό που απαιτείται πλέον είναι ο κάθε οργανισμός να προσαρμόσει, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, τις απαιτήσεις του προτύπου στις ανάγκες του. Η δεύτερη ερώτηση τίθεται για να λυθεί το εξής πρόβλημα: Πολλοί οργανισμοί έχουν διάφορα εργοστάσια ή γενικότερα διάφορες μονάδες στις οποίες γίνεται η παραγωγή του ίδιου προϊόντος. Δεν είναι όμως απαραίτητο ότι εφ όσον έχει πιστοποιηθεί μία μονάδα παραγωγής ότι και οι υπόλοιπες είναι πιστοποιημένες και λειτουργούν με βάση τις απαιτήσεις του ακολουθούμενου προτύπου. Επομένως θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα το ποιες μονάδες παραγωγής είναι πιστοποιημένες. Η τρίτη ερώτηση αφορά οργανισμούς που παράγουν διάφορους τύπους προϊόντων. Εδώ εμφανίζεται και πάλι το πρόβλημα, να μην είναι ξεκάθαρο το ποιες γραμμές παραγωγής ποιων προϊόντων είναι πιστοποιημένες. Το σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίζεται. Η τέταρτη ερώτηση τίθεται ώστε να ξεκαθαριστούν στον πελάτη τα ακόλουθα: Ποιο είναι το αρχικό σημείο της αλυσίδας παραγωγής απ όπου και ξεκινά να ισχύει η πιστοποίηση (π.χ. πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία ο οργανισμός προμηθεύεται) Ποιο είναι το τελικό σημείο της αλυσίδας παραγωγής όπου σταματά να ισχύει η πιστοποίηση (να ξεκαθαρίζονται δηλαδή τα τμήματα της αλυσίδας παραγωγής που απομένουν μέχρι το προϊόν να φτάσει στον πελάτη, τα οποία δεν καλύπτονται από το χορηγούμενο πιστοποιητικό). Η φύση της αξίας που έχει προστεθεί στο τελικό προϊόν ως αποτέλεσμα της ύπαρξης του πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι απαραίτητο να απαντώνται ξεκάθαρα, ώστε να αποφεύγεται πιθανή παραπλάνηση του πελάτη σχετικά με το εύρος που έχει η εφαρμογή του οποιουδήποτε προτύπου στις λειτουργίες του παραγωγού οργανισμού. Αυτό βέβαια ισχύει κυρίως για πρότυπα διαχείρισης που περιγράφουν γενικότερες 9

10 λειτουργίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθεί ο οργανισμός και όχι πρότυπα συγκεκριμένων προϊόντων, των οποίων η εφαρμογή είναι έτσι κι αλλιώς πιο περιορισμένη. 10

11 Κεφάλαιο 2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να αναπτυχθούν οι βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και την λειτουργία των συστημάτων ποιότητας. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση τους, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί και ο ορισμός της ποιότητας, ώστε να είναι εμφανές έπειτα, το πώς επιτυγχάνεται η ποιότητα μέσα από την λειτουργία των συστημάτων για την διαχείριση της Ορισμός της ποιότητας Από τις διάφορες έννοιες που έχει ο όρος ποιότητα, δύο είναι αυτές με την μεγαλύτερη σημασία για την διαχείριση της ποιότητας: 1. Ποιότητα σημαίνει ότι το παραγόμενο προϊόν εκπληρώνει τις ανάγκες των πελατών και κατά συνέπεια οδηγεί στην ικανοποίηση τους. Υπό αυτή την έννοια, το νόημα της ποιότητας είναι προσανατολισμένο στο εισόδημα της επιχείρησης. Ο στόχος της ποιότητας αυτής είναι να προσφέρει υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών. Παρ όλα αυτά, για να μπορέσουν να προσφερθούν περισσότερα και καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνήθως απαιτείται η επένδυση χρημάτων από πλευράς της επιχείρησης με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής να αυξάνεται. Οπότε από αυτήν την οπτική γωνία, η ποιότητα κοστίζει περισσότερο. 11

12 2. Ποιότητα σημαίνει έλλειψη ελαττωμάτων στο τελικό προϊόν, έλλειψη δηλαδή σφαλμάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε επανεκτέλεση της δουλειάς ή στην απογοήτευση του πελάτη και στην έκφραση παραπόνων από την μεριά του. Υπό αυτήν την έννοια, το νόημα της ποιότητας είναι προσανατολισμένο στο κόστος και η υψηλότερη ποιότητα συνήθως κοστίζει λιγότερο. Η ύπαρξη των δύο αυτών εννοιών για την ποιότητα έχει οδηγήσει αρκετές φορές σε αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες της ποιότητας, αφού ο όρος χρησιμοποιείται χωρίς να γίνεται σαφές σε ποια από τις δύο όψεις της ποιότητας γίνεται αναφορά. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού, έχουν γίνει διάφορες προτάσεις με στόχο την υιοθέτηση περιφραστικών ορισμών για την ποιότητα, ώστε να είναι ευκολότερη η συνεννόηση. Ένας από αυτούς, ορίζει την ποιότητα ως «καταλληλότητα προς χρήση» και είναι γενικά αποδεκτός. Βέβαια καθολική συναίνεση ως προς τον ακριβή ορισμό της ποιότητας δεν έχει επιτευχθεί. Ακόμη, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι σημασίες κάποιων ακόμη όρων που χρησιμοποιούνται τόσο στον ορισμό της ποιότητας όσο και γενικότερα ως ορολογία στην διαχείριση ποιότητας: Προϊόν: Προϊόν θεωρείται το αποτέλεσμα οποιασδήποτε διεργασίας. Κατά συνέπεια ως προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν όχι μόνο τα αποτελέσματα των διεργασιών στις βιομηχανίες της μεταποίησης άλλα και οι υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό προϊόντος: Η ιδιότητα ενός προϊόντος η οποία στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη. Πελάτης: Πελάτης θεωρείται ο οποιοσδήποτε επηρεαζόμενος από το προϊόν ή από την παραγωγική διαδικασία αυτού. Επομένως ένας πελάτης μπορεί να είναι τόσο εσωτερικός, όσο και εξωτερικός. Ικανοποίηση του πελάτη: Είναι εκείνη η κατάσταση κατά την οποία ο πελάτης αισθάνεται ότι οι προσδοκίες του έχουν ικανοποιηθεί από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ελάττωμα: Οποιοδήποτε σφάλμα το οποίο καταστρέφει την καταλληλότητα ενός προϊόντος προς χρήση. Απογοήτευση του πελάτη: Είναι εκείνη η κατάσταση κατά την οποία τα ελαττώματα των προϊόντων οδηγούν στην ενόχληση του πελάτη, σε παράπονα, καταγγελίες κ.λ.π Ο σχεδιασμός για την ποιότητα Το πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι ο σχεδιασμός για την ποιότητα. Με τον όρο «σχεδιασμός για την ποιότητα» υπονοείται η δομημένη εκείνη διαδικασία για την ανάπτυξη προϊόντων, η οποία θα διασφαλίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι του σχεδιασμού ποιότητας ενσωματώνονται με τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για το εκάστοτε αναπτυσσόμενο προϊόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σχεδιασμός της ποιότητας στοχεύει στο να κλείσει το κενό εκείνο το οποίο υπάρχει μεταξύ των χαρακτηριστικών που προσφέρει το προϊόν και των χαρακτηριστικών που απαιτεί ο πελάτης από αυτό. Το κενό αυτό το οποίο είναι γνωστό ως κενό ποιότητας, αποτελείται από μικρότερα κενά τα οποία πρόκειται να περιγραφούν παρακάτω. 12

13 Το πρώτο συστατικό του κενού ποιότητας είναι η έλλειψη κατανόησης του τι χρειάζεται ο πελάτης. Αρκετές φορές το πρόβλημα αυτό, εμφανίζεται επειδή ο παραγωγός δεν λαμβάνει υπ όψιν του το ποιος είναι ο πελάτης και το τι αυτός χρειάζεται. Άλλες φορές εμφανίζεται επειδή ο παραγωγός έχει εσφαλμένη αντίληψη ως προς το τι πραγματικά αναμένουν οι πελάτες από τα προϊόντα του. Το δεύτερο συστατικό του κενού ποιότητας προκύπτει από την έλλειψη του κατάλληλου σχεδιασμού για το προϊόν. Πολλές φορές, υπάρχει μεν πλήρης κατανόηση των αναγκών του πελάτη, λείπει όμως ο σχεδιασμός εκείνος ο οποίος θα προσδώσει στο προϊόν τα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι απαραίτητα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές. Αυτό οφείλεται σε πολλές περιπτώσεις, στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι έχουν την πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων των πελατών και των ανθρώπων που σχεδιάζουν τα προϊόντα. Το τρίτο συστατικό του κενού ποιότητας είναι η έλλειψη των απαιτούμενων διαδικασιών για την παραγωγή του σωστού προϊόντος. Μπορεί δηλαδή να έχει σχεδιασθεί σωστά το προϊόν αλλά οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή να μην μπορούν να συμμορφωθούν με τις σχεδιαστικές απαιτήσεις. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζονται στις επιχειρήσεις. Το τελευταίο συστατικό στοιχείο του κενού ποιότητας είναι το πρόβλημα που εμφανίζεται πολλές φορές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούνται και ελέγχονται οι διάφορες διεργασίες. Αυτός μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα σφάλματα όπως για παράδειγμα στον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Ο σχεδιασμός της ποιότητας παρέχει την διαδικασία, τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις τεχνικές για την εξάλειψη όλων των συστατικών στοιχείων του κενού ποιότητας και την εξασφάλιση ότι τελικά το κενό αυτό θα έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις. Ο σχεδιασμός της ποιότητας αποτελείται από κάποια δεδομένα βήματα τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν παρακάτω. Το πρώτο βήμα είναι η εγκαθίδρυση του γενικού πλαισίου του σχεδιασμού ποιότητας και παρέχει τους ξεκάθαρους στόχους, την κατεύθυνση και την δομή που απαιτείται για το κλείσιμο των κενών της ποιότητας. Το δεύτερο βήμα είναι η αναγνώριση των πελατών. Το τρίτο βήμα είναι η ανακάλυψη των αναγκών των πελατών και είναι άκρως απαραίτητο για τον επιτυχή σχεδιασμό του προϊόντος. Επίσης μέσα από το βήμα αυτό γίνεται και μία εκτίμηση του τι αναμένουν οι πελάτες από το προϊόν. Το τέταρτο βήμα είναι η ανάπτυξη του προϊόντος και κατά το βήμα αυτό χρησιμοποιούνται τόσο τα εργαλεία του σχεδιασμού ποιότητας όσο και τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για το συγκεκριμένο προϊόν. Το πέμπτο βήμα είναι η ανάπτυξη των διαδικασιών, όπου και χρησιμοποιούνται οι τεχνικές του σχεδιασμού ποιότητας για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες θα είναι ικανές να παράγουν διαρκώς ένα προϊόν το οποίο θα ικανοποιεί τις σχεδιαστικές απαιτήσεις. Το έκτο και τελευταίο βήμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των λειτουργιών εκείνων οι οποίες είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των διαδικασιών. Περιλαμβάνει επίσης και την μεταφορά των σχεδίων στις παραγωγικές δυνάμεις της επιχείρησης, μία διαδικασία εξέχουσας σημασίας. Στην συνέχεια θα περιγραφούν τα βήματα αυτά αναλυτικότερα: Βήμα 1 ο : Η εγκαθίδρυση του γενικού πλαισίου του σχεδιασμού ποιότητας Το γενικό πλαίσιο του σχεδιασμού ποιότητας περιλαμβάνει όλη εκείνη την οργανωμένη δουλειά, η οποία είναι απαραίτητη για την προετοιμασία της επιχείρησης ώστε αυτή να μπορέσει να δημιουργήσει ένα προϊόν, ακολουθώντας τα στάδια του σχεδιασμού ποιότητας. Οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την εγκαθίδρυση του γενικού αυτού πλαισίου είναι οι εξής: 13

14 Αναγνώριση των επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Προετοιμασία για κάθε ένα από τα σχέδια αυτά, μίας ανακοίνωσης με την αποστολή του. Δημιουργία ομάδων οι οποίες θα φέρουν εις πέρας τα σχέδια αυτά. Προγραμματισμός της διεκπεραίωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η αναγνώριση των επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία θα αναλάβει να εκτελέσει η επιχείρηση εξαρτάται άμεσα από τον στρατηγικό προγραμματισμό τον οποίο ακολουθεί. Στην φάση αυτή, τον κύριο λόγο έχει η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης η οποία θα θέσει τους στόχους για την ποιότητα, θα επιλέξει τα σημαντικότερα σχέδια, θα επιλέξει τις ομάδες οι οποίες θα φέρουν εις πέρας τις υπόλοιπες φάσεις του σχεδιασμού ποιότητας και τέλος θα υποστηρίξει τις ομάδες αυτές προσφέροντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, τους απαιτούμενους πόρους και την απαραίτητη οργάνωση και επικοινωνία. Αφού αναγνωρισθούν τα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θα ακολουθηθούν, είναι απαραίτητο να γίνει για κάθε ένα από αυτά μία ξεκάθαρη δήλωση η οποία θα περιλαμβάνει την εμβέλεια του σχεδίου όσον αφορά το προϊόν και τις αγορές στις οποίες αυτό θα απευθύνεται καθώς και τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται από την υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αυτά μπορεί να αναφέρονται τόσο στην επίτευξη ενός υψηλότερου τεχνολογικού επιπέδου όσο και στην κατάκτηση ενός μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς. Άσχετα βέβαια από την βάση η οποία χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των στόχων, αυτοί θα πρέπει να είναι ακριβείς, μετρήσιμοι, να έχουν την συναίνεση των τμημάτων τα οποία πρόκειται να εμπλακούν στην φάση της υλοποίησης, να είναι ρεαλιστικοί και να παρουσιάζονται με σαφές χρονοδιάγραμμα. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την συγκρότηση των ομάδων που θα αναλάβουν την διεκπεραίωση των επιχειρηματικών σχεδίων. Γενικά συνίσταται οι ομάδες αυτές να αποτελούντα από άτομα προερχόμενα από διάφορα τμήματα της επιχείρησης και μάλιστα από τα τμήματα αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από το κάθε σχέδιο. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν άτομα με ικανότητες στον σχεδιασμό των προϊόντων. Μόνο κατ αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ένας πλουραλισμός ιδεών αλλά και μία ενίσχυση της αίσθησης των μελών της ομάδας, ότι αποτελούν ζωτικά κομμάτια του οργανισμού. Βήμα 2 ο : Αναγνώριση των πελατών Στην φάση αυτή θα πρέπει να αναγνωριστούν οι πελάτες. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπ όψη όχι μόνο οι εξωτερικοί πελάτες αλλά και οι εσωτερικοί πελάτες, αυτοί δηλαδή που βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση. Τύποι εξωτερικών πελατών: Οι εξωτερικοί πελάτες μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα, τμήματα ενός οργανισμού ή ακόμη και ολόκληροι οργανισμοί. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες περιπτώσεις εξωτερικών πελατών: Ο αγοραστής Ο τελικός χρήστης του προϊόντος, ο οποίος δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον αγοραστή. Διάφοροι έμποροι οι οποίοι αγοράζουν το προϊόν για να το μεταπωλήσουν. 14

15 Οι επεξεργαστές των προϊόντων, αυτοί δηλαδή που αγοράζουν το προϊόν για να το χρησιμοποιήσουν στην δική τους παραγωγική διαδικασία. Οι προμηθευτές, οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες εισροές για την παραγωγή του προϊόντος. Τύποι εσωτερικών πελατών: Ο οποιοσδήποτε μέσα σε έναν οργανισμό παίζει τρεις διαφορετικούς ρόλους, αυτόν του προμηθευτή, του επεξεργαστή και του πελάτη. Κάθε άτομο παραλαμβάνει κάτι από κάποιον, κάνει κάτι με αυτό και τελικά το περνάει σε κάποιον τρίτο. Διαφαίνεται δηλαδή, η πολύ μεγάλη σημασία της ορθής αναγνώρισης των εσωτερικών πελατών, των οποίων οι ανάγκες θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Βέβαια η διαδικασία αυτή είναι αρκετά πιο δύσκολη από αυτήν της αναγνώρισης των εξωτερικών πελατών. Εδώ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η παρουσία ατόμων από διάφορα τμήματα, στις ομάδες που καταρτίζονται για τον σχεδιασμό της ποιότητας. Βήμα 3 ο : Ανακάλυψη των αναγκών των πελατών Αφού γίνει η αναγνώριση των πελατών, θα πρέπει στο επόμενο στάδιο να ανακαλυφθούν οι ανάγκες τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών. Η διαδικασία αυτή γίνεται στις εξής φάσεις: Σχεδιασμός για την συλλογή των αναγκών των πελατών. Δημιουργία μίας λίστας με τις ανάγκες των πελατών γραμμένες στην δικιά τους γλώσσα. Ανάλυση των αναγκών αυτών και κατηγοριοποίηση τους με βάση την προτεραιότητα τους. Μετάφραση των αναγκών αυτών στην γλώσσα της επιχείρησης. Εγκαθίδρυση ενός συστήματος μέτρησης. Είναι πολύ σημαντικό κατά την φάση αυτή να γίνει κατανοητό από τις ομάδες σχεδιασμού ότι πολλές φορές οι ενέργειες των πελατών δεν συμβαδίζουν απαραίτητα με αυτά τα οποία λένε ότι θέλουνε. Η πρόκληση επομένως είναι να αναγνωριστούν οι πιο σημαντικές ανάγκες από το σύνολο αυτών που εκφράζονται ή υποτίθενται από την πλευρά του πελάτη. Η φάση της μετάφρασης των αναγκών των πελατών στην γλώσσα της επιχείρησης είναι απαραίτητη ώστε οι ανάγκες αυτές να μεταφραστούν σε ιδιότητες και χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος. Το επόμενο βήμα είναι να εγκαθιδρυθεί το απαραίτητο σύστημα μέτρησης ώστε να τεθούν ξεκάθαρα οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από το προϊόν. Ένα τέτοιο σύστημα μέτρησης αποτελείται από τα εξής στοιχεία: Μία μονάδα μέτρησης και έναν αισθητήρα. Η μονάδα μέτρησης είναι ένα καθορισμένο ποσό ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού του προϊόντος και επιτρέπει την αξιολόγηση του χαρακτηριστικού αυτού κατά ποσοτικό τρόπο. Βέβαια είναι απαραίτητο η μονάδα αυτή να είναι κατανοητή, να προσφέρει μία συμφωνημένη βάση για την λήψη αποφάσεων, να μην επιτρέπει παρερμηνείες και να είναι οικονομική στην εφαρμογή της. Ο αισθητήρας είναι ένα όργανο ή μία μέθοδος μέτρησης και είναι αυτός που διενεργεί την μέτρηση και δίνει ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Βήμα 4 ο : Η ανάπτυξη του προϊόντος Αφού οι πελάτες και οι ανάγκες τους γίνουν πλήρως κατανοητοί στην επιχείρηση, τότε ξεκινά η φάση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προϊόντος. Στην φάση 15

16 αυτή είναι απαραίτητη η χρήση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με τις αρχές της ποιότητας. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι για την ποιότητα στο στάδιο αυτό: Ο καθορισμός των χαρακτηριστικών των προϊόντων που θα παρέχουν τα καλύτερα δυνατά πλεονεκτήματα στον πελάτη. Η αναγνώριση του τι απαιτείται ώστε τα σχέδια να αναπτυχθούν χωρίς ελαττώματα. Οι κύριες δραστηριότητες στο βήμα αυτό είναι οι εξής: Ομαδοποίηση των αλληλοσυσχετιζόμενων αναγκών του πελάτη. Καθορισμός μεθόδων για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχουν τα προϊόντα. Επιλογή των χαρακτηριστικών εκείνων που είναι κρίσιμης σημασίας. Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών αυτών κατά λεπτομερειακό τρόπο και καθορισμός στόχων για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των στόχων που έχουν τεθεί. Δημοσιοποίηση του τελικού σχεδίου του προϊόντος. Βήμα 5 ο : Ανάπτυξη των διαδικασιών Έχοντας ολοκληρώσει και την ανάπτυξη του προϊόντος, είναι πλέον απαραίτητο να καθοριστούν οι τρόποι με τους οποίους το προϊόν θα παράγεται και θα παραδίδεται σε μία συνεχή βάση. Οι τρόποι αυτοί καλούνται συνολικά διαδικασίες. Για να μπορέσει μία διαδικασία να είναι αποδοτική, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη σε κάποιον στόχο, ο οποίος θα είναι σαφώς ορισμένος και θα έχει δεδομένη τιμή. Επίσης θα πρέπει η σειρά των διαφόρων δραστηριοτήτων που υπάγονται στην εκάστοτε διαδικασία, να είναι ξεκάθαρη και όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα θα πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένα. Οι βασικότερες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των διαδικασιών παρατίθενται παρακάτω: Ανασκόπηση των στόχων που έχουν τεθεί για το προϊόν. Αναγνώριση των συνθηκών λειτουργίας. Συλλογή της υπάρχουσας τεχνογνωσίας επάνω σε παραπλήσιες διαδικασίες. Επιλογή ενός γενικού σχεδίου για τις διαδικασίες. Αναγνώριση των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχουν οι διαδικασίες και των σχετικών στόχων τόσο σε πιο γενικό όσο και σε λεπτομερές επίπεδο. Σχεδιασμός των κρίσιμων σημείων και των σημείων εκείνων της διαδικασίας όπου υπάρχει ο κίνδυνος του ανθρώπινου λάθους. Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών της διαδικασίας και των σχετικών στόχων. Καθορισμός των δυνατοτήτων που θα έχει η διαδικασία. Δημοσιοποίηση των τελικών σχεδίων για τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τους και των σχετικών στόχων. 16

17 Βήμα 6 ο : Ανάπτυξη του ελέγχου των διαδικασιών. Στο τελευταίο αυτό στάδιο του σχεδιασμού ποιότητας, οι σχεδιαστές αναπτύσσουν τις μεθόδους εκείνες που απαιτούνται για τον έλεγχο των διαδικασιών, μεταφέρουν τον συνολικό σχεδιασμό στις παραγωγικές δυνάμεις της επιχείρησης για να εφαρμοστεί και τελικά επικυρώνουν την εφαρμογή αυτή. Οι κύριες δραστηριότητες οι οποίες εμφανίζονται στο βήμα αυτό είναι οι εξής: Αναγνώριση των ελέγχων που απαιτούνται. Σχεδιασμός του βρόχου ανάδρασης. Βελτιστοποίηση του αυτοελέγχου και της αυτοεπιθεώρησης. Εγκαθίδρυση επιθεωρήσεων. Επίδειξη των δυνατοτήτων των διαδικασιών και της ελεγξιμότητας τους. Σχεδιασμός της μεταφοράς στις παραγωγικές δυνάμεις. Εφαρμογή του παραπάνω σχεδιασμού και τελική επικύρωση της μεταφοράς. Από την στιγμή που ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί, τα σχέδια αυτά παραδίδονται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, τα οποία πρόκειται να τα εφαρμόσουν. Έτσι, είναι πλέον ευθύνη του προσωπικού της επιχείρησης, η παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο θα πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Εδώ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο δύο παράγοντες. Η ύπαρξη ενός ορθά δομημένου συστήματος ποιοτικού ελέγχου και η ικανότητα των εργαζομένων να μπορούν να επεμβαίνουν όπου και όποτε χρειάζεται. Για να μπορεί να γίνεται το τελευταίο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την απαραίτητη εξουσία. Στο σημείο αυτό είναι εμφανής η αναγκαιότητα της ύπαρξης εργαζομένων οι οποίοι θα μπορούν να αυτοελέγχονται και να αυτοεπιθεωρούνται Η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου Αφού σχεδιαστεί το σύστημα ποιότητας μίας επιχείρησης και αρχίσει να εφαρμόζεται, μπαίνει σε εφαρμογή η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου. Η διαδικασία αυτή που έχει ως στόχο την διατήρηση μίας σταθερότητας στην παραγωγική διαδικασία, αξιολογεί τις πραγματικές επιδόσεις, τις συγκρίνει με τους στόχους που έχουν τεθεί και τελικά δρα για να αποκαταστήσει τυχόν διαφορές που μπορεί να εμφανιστούν. Η όλη διαδικασία απαρτίζεται από τα παρακάτω στάδια: Επιλογή των παραμέτρων που θα ελέγχονται. Εγκαθίδρυση των σχετικών μετρήσεων. Εγκαθίδρυση προτύπων για την απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας. Μέτρηση της πραγματικής απόδοσης. Ερμηνεία της απόδοσης αυτής σε σχέση με τα πρότυπα που έχουν τεθεί. Δράση για να εξαλειφθούν οι όποιες διαφορές. Τα στάδια τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι στην ουσία τα συστατικά στοιχεία του βρόχου ανάδρασης. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο βρόχος αυτός, απαιτείται κατ αρχήν η ύπαρξη ενός αισθητήρα, ο οποίος θα εκτελεί τις μετρήσεις. Οι μετρήσεις μπορεί να αφορούν χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος ή ακόμη και χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής. Εν συνεχεία απαιτείται η ύπαρξη ενός κριτή στον οποίον θα φτάνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που εκτελεί ο 17

18 αισθητήρας. Ο κριτής αυτός θα έχει και τις απαραίτητες πληροφορίες για το ποιος είναι ο στόχος που έχει τεθεί ή ποιο είναι το υπάρχον πρότυπο. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια διαφορά, τότε ο κριτής είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση ενός διορθωτικού μηχανισμού κίνησης, ο οποίος θα ευθυγραμμίσει την διαδικασία ώστε να ικανοποιούνται τα υπάρχοντα πρότυπα ή στόχοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία διαφορά, τότε η διαδικασία αφήνεται να συνεχίσει κανονικά. Οι βρόχοι ανάδρασης μπορεί να είναι τελείως μηχανοποιημένοι και ο ανθρώπινος παράγοντας να μην επεμβαίνει πουθενά. Ένα τέτοιο απλό παράδειγμα είναι ο θερμοστάτης, ο οποίος χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση της θερμοκρασίας σε κάποια επίπεδα. Τα διάφορα στάδια του βρόχου ανάδρασης, μπορεί όμως να εκτελούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ έχουμε την περίπτωση του αυτοέλεγχου, για τον οποίο έγινε λόγος στην παράγραφο του σχεδιασμού για την ποιότητα. Για να μπορέσει ο βρόχος ανάδρασης στην περίπτωση αυτή, να λειτουργήσει ικανοποιητικά, πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:. Ο εργαζόμενος ή η ομάδα εργασίας θα πρέπει να γνωρίζει τι αναμένεται από αυτόν να κάνει. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει πως τα πάει και θα πρέπει να έχει και τα μέσα που χρειάζονται για να τροποποιήσει την απόδοση του σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε μία επιχείρηση υπάρχουν πρακτικά χιλιάδες παράμετροι οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται. Για κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές υπάρχει και ο αντίστοιχος βρόχος ανάδρασης. Για να μπορεί όμως ο έλεγχος να γίνεται αποδοτικά, απαιτείται μία σχετική ιεράρχηση του τι θα ελέγχεται και από ποιόν. Έτσι δημιουργείται μία πυραμίδα ελέγχου, όπου στην βάση της βρίσκονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, οι έλεγχοι δηλαδή στους οποίους ο βρόχος ανάδρασης εκτελείται χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, εκτός από την περίπτωση της συντήρησης των μηχανημάτων που εκτελούν τον έλεγχο και σταδιακά όσο ανεβαίνουμε την πυραμίδα του ελέγχου αρχίζει να επεμβαίνει και ο ανθρώπινος παράγοντας αφού αυξάνει η κρισιμότητα των μετρούμενων παραμέτρων. Στην κορυφή της πυραμίδας ελέγχου βρίσκεται ο έλεγχος από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης, ο οποίος όμως περιορίζεται μόνο στις πολύ κρίσιμες εκείνες παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται η επιβίωση της ίδιας της επιχείρησης. Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης συνίσταται κυρίως στην επιλογή των παραμέτρων που θα ελέγχονται και στην εξουσιοδότηση των διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων να εκτελούν τους ελέγχους. Η επιλογή των προς έλεγχο παραμέτρων είναι το πρωταρχικό και κρισιμότερο στάδιο του ποιοτικού ελέγχου αφού αποτελεί την βάση για το χτίσιμο των βρόχων ανάδρασης. Η επιλογή αυτή γίνεται από διάφορες πηγές όπως: Οι δηλωμένες ανάγκες των πελατών για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το παραγόμενο προϊόν. Η τεχνολογική ανάλυση που έχει γίνει στην φάση του σχεδιασμού, για να μεταφραστούν οι ανάγκες αυτές σε χαρακτηριστικά των προϊόντων και των διαδικασιών. Τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών τα οποία επηρεάζουν άμεσα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Κυβερνητικά και βιομηχανικά πρότυπα. Ανάγκες για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ανάγκες για την αποφυγή ενοχλήσεων τόσο στους εργαζόμενους όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. 18

19 2.4. Οι φάσεις του ποιοτικού ελέγχου Ο Αρχικός έλεγχος: Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού είναι η λήψη της απόφασης για το αν θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια διαδικασία ή όχι. Στην φάση αυτή, γίνεται αρχικά μία καταμέτρηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε η διαδικασία να είναι έτοιμη να αρχίσει να παράγει. Εν συνεχεία γίνεται μία αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της διαδικασίας ώστε να καθορισθεί το αν η διαδικασία, αφού ξεκινήσει, θα εκπληρώσει τους στόχους που έχουν τεθεί. Τελικά γίνεται η ανάθεση της ευθύνης για το ξεκίνημα της διαδικασίας. Ο έλεγχος κατά την διάρκεια της λειτουργίας: Ο έλεγχος αυτής της μορφής γίνεται περιοδικά και κατά την διάρκεια της λειτουργίας των διαδικασιών για να αποφασιστεί το κατά πόσον η διαδικασία θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ή θα πρέπει να διακοπεί. Κατά την διάρκεια του ελέγχου αυτού, εφαρμόζεται ξανά και ξανά ο βρόχος ανάδρασης ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα. Ο έλεγχος του προϊόντος: Αυτή η μορφή ελέγχου, εμφανίζεται μόνο αφού έχει παραχθεί μία σημαντική ποσότητα του προϊόντος και στόχο έχει την διαπίστωση του κατά πόσον το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Εδώ βρίσκουν εφαρμογή και οι στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο, αλλά ιδιαίτερος λόγος για αυτές θα γίνει στο σχετικό κεφάλαιο. Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων: Η φάση αυτή έχει ως στόχο τον εντοπισμό φθοράς και προβλημάτων στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Στο στάδιο αυτό συνήθως δεν εμφανίζονται δυσκολίες στον καθορισμό του τι θα πρέπει να γίνει και πως, αλλά υπάρχει αδυναμία εγκαθίδρυσης και λειτουργίας ενός προγράμματος για την διενέργεια των ελέγχων αυτών μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι παράμετροι που θα πρέπει να ελεγχθούν είναι πάρα πολλές. Επομένως είναι απαραίτητο να αναγνωρισθούν οι κρισιμότερες από αυτές, έτσι ώστε ο ποιοτικός έλεγχος να προσανατολισθεί ανάλογα. Ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να γίνει αυτό είναι η αρχή της κυριαρχίας κάποιων μεταβλητών. Η αρχή αυτή βασίζεται στο ότι ναι μεν η κάθε διαδικασία επηρεάζεται από ένα πλήθος μεταβλητών, συχνά όμως μία από αυτές είναι πολύ σημαντικότερη από τον συνδυασμό των υπολοίπων. Η μεταβλητή αυτή καθορίζεται ως η κυριαρχούσα μεταβλητή. Η γνώση των μεταβλητών αυτών βοηθά στον προγραμματισμό για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων και την ιεράρχηση. Οι πιο συνηθισμένες κυριαρχούσες μεταβλητές παρουσιάζονται παρακάτω: Ο Χρόνος: Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία μεταβάλλεται σταδιακά με τον χρόνο. Για παράδειγμα αναφέρουμε την εξάντληση κάποιων χρησιμοποιούμενων φυσικών πόρων ή την φθορά του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Εδώ επιβάλλεται, ο σχεδιασμός του ποιοτικού ελέγχου να προσανατολίζεται στην παροχή των μέσων εκείνων, τα οποία θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της σταδιακής αυτής μεταβολής. Η ποιότητα των εισερχόμενων: Στην περίπτωση αυτή, η βασική μεταβλητή είναι η ποιότητα των εισερχόμενων υλικών ή των εισερχόμενων συστατικών στοιχείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή του προϊόντος. Ως παράδειγμα αναφέρεται η κατασκευή (συναρμολόγηση) ηλεκτρονικών ή μηχανολογικών εξοπλισμών. Εδώ, ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τον προμηθευτή. Πολλές φορές μάλιστα, απαιτείται και συνεργασία με αυτόν για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του αγοραζόμενου προϊόντος. Η ικανότητα των εργαζομένων: Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ποιότητα εξαρτάται κυρίως από τις δεξιότητες των εργαζομένων που εμπλέκονται στις διάφορες διεργασίες. Εδώ, ο σχεδιασμός του ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να δώσει έμφαση 19

20 στην εξέταση των ταλέντων των εργαζομένων, στην εκπαίδευση και στην πιστοποίηση τους, καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση τους. Οι πληροφορίες: Σε διάφορες περιπτώσεις, η φύση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που πρέπει να παραχθεί, αλλάζουν με βάση την συλλογή των σχετικών με την παραγωγική διαδικασία πληροφοριών. Εδώ, ο σχεδιασμός του ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να προσανατολιστεί στην δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο θα έχει την ικανότητα να παρέχει ακριβή και διαρκώς ενημερωμένη πληροφόρηση, για το πώς διαφέρει κάθε φορά η δουλειά που πρέπει να γίνει, σε σχέση με την προηγούμενη. Η εγκατάσταση: Ορισμένες διεργασίες παρουσιάζουν πολύ υψηλή σταθερότητα και επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων τους για έναν μεγάλο αριθμό κύκλων εργασίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η διαδικασία της εκτύπωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός του ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να προσανατολιστεί στην παροχή των απαραίτητων μέσων στις παραγωγικές δυνάμεις, ώστε να γίνει σωστά η εγκατάσταση και η επικύρωση της εκάστοτε διαδικασίας, πριν αυτή ξεκινήσει να λειτουργεί. Κλείνοντας την παράγραφο του ποιοτικού ελέγχου, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ποιοτικός έλεγχος είναι τελείως διαφορετική λειτουργία από την βελτίωση της ποιότητας. Μέσω του ποιοτικού ελέγχου και της συνεχούς χρήσης του βρόχου ανάδρασης, δίνεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί το κατά πόσον οι διάφορες διαδικασίες και τα παραγόμενα προϊόντα συμφωνούν με τους υπάρχοντες στόχους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να εντοπισθούν και αντιμετωπισθούν προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σποραδικά και η όλη διαδικασία να επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας της. Εδώ βρίσκεται και η βασική διαφορά με την λειτουργία της βελτίωσης της ποιότητας. Με την βελτίωση της ποιότητας και την συνεχή πρόοδο, στόχος είναι ο καθορισμός νέων και καλύτερων επιπέδων λειτουργίας Η διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας Η βελτίωση της ποιότητας, εννοείται εδώ ως η μείωση ή και η εξάλειψη χρόνιων προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα και δεν επιτρέπουν σε μία επιχείρηση να λειτουργεί στα βέλτιστα επίπεδα απόδοσης. Η προσέγγιση των προβλημάτων που εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, γίνεται ως εξής: Αρχικά εντοπίζονται τα αίτια, γιατί δηλαδή κάποια προϊόντα καταφέρνουν να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί ενώ κάποια άλλα όχι. Εν συνεχεία προτείνονται και εφαρμόζονται διάφορες λύσεις, με στόχο την απομάκρυνση των προαναφερθέντων αιτίων. Πρέπει να ξεκαθαριστεί, ότι η βελτίωση της ποιότητας δεν μπορεί να γίνει μονομιάς. Η βελτίωση εμφανίζεται σταδιακά και παράλληλα με την εφαρμογή διαφόρων σχεδίων. Ως σχέδια εννοούνται τα χρόνια προβλήματα το οποία έχει προγραμματιστεί να επιλυθούν. Επίσης η διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας έχει εφαρμογή σε κάθε τύπο επιχείρησης και είναι ανεξάρτητη από την φύση του παραγόμενου προϊόντος. Ακόμη, η βελτίωση της ποιότητας επηρεάζει όλες τις παραμέτρους, όπως για παράδειγμα την παραγωγικότητα, την διάρκεια του κύκλου παραγωγής, την ανθρώπινη ασφάλεια καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας της βελτίωσης της ποιότητας είναι ότι δεν απαιτεί συνήθως πολύ υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου. Η διάγνωση των αιτιών των προβλημάτων, συνήθως απαιτεί μόνο παραπάνω χρόνο εργασίας από τις ομάδες 20

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα