ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις ICS :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10"

Transcript

1 ICS : ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣHΣ A.E. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, , ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 έχει την ισχύ Ελληνικού Προτύπου. Αυτό το Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ ISO 9001 και αντικαθιστά τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 1996, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002: 1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9003: H έκδοση αυτή ταυτίζεται απόλυτα µε το κείµενο που εγκρίθηκε στις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. Σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς CEN/CENELEC «Κοινοί Κανόνες για τις Εργασίες Τυποποιήσεως» και τον «Κανονισµό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» του EΛΟΤ, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο επικυρώθηκε ως Ελληνικό Πρότυπο και η απόδοσή του στην Ελληνική γλώσσα εγκρίθηκε την Tην πιστή απόδοση αυτού του Ευρωπαϊκού Προτύπου στην Ελληνική, σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς CEN/CENELEC, επιµελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 55 «ιασφάλιση Ποιότητας», τη γραµµατεία της οποίας έχει η ιεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. ΕΛΟΤ 2001 Όλα τα δικαιώµ ατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµ οποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµ βανοµ ένων φωτοαντιγράφισης και µ ικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣHΣ A.E. Αχαρνών ΑΘΗΝΑ

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO 9001 εκέµβριος 2000 ICS : Αντικαθιστά τα EN ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994 και EN ISO 9003:1994 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Quality Management Systems Requirements (ISO 9001:2000) Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Systèmes de management de la qualité Exigences (ISO 9001:2000) Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο έχει εγκριθεί από τη CEN στις Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO 9001) Τα µέλη της CEN έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς της CEN/CENELEC που καθορίζουν τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους δίνεται σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο η ισχύς Εθνικού Προτύπου χωρίς καµία τροποποίηση. Ενηµερωµένοι κατάλογοι και βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν σε τέτοια Εθνικά Πρότυπα µπορεί να παραγγελθούν µε αίτηση στο Κέντρο ιαχείρισης ή σε οποιονδήποτε µέλος της CEN. Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο υπάρχει σε τρεις επίσηµες εκδόσεις (στην Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική). Έκδοση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, που έγινε µε ευθύνη µέλους της CEN µε µετάφραση στην εθνική του γλώσσα και γνωστοποιήθηκε στο Κέντρο ιαχείρισης, έχει την ίδια ισχύ µε τις επίσηµες εκδόσεις. Μέλη της CEN είναι οι εθνικοί φορείς τυποποίησης των χωρών Αυστρίας, Βελγίου, Γαλλίας, Γερµανίας, ανίας, Ελβετίας, Ελλάδας, Ηνωµένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Λουξεµβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Σουηδίας, Τσεχίας και Φινλανδίας. EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Κεντρική Γραµµατεία : Rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels 2000 CEN - Όλα τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο είναι κατοχυρωµένα παγκοσµίως για τα µέλη της CEN. Αριθ. Αναφ. ΕΝ ISO 9001:2000 GR

4 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ Πρόλογος Το κείµενο του ιεθνούς Προτύπου εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176 «ιαχείριση της ποιότητας και διασφάλιση της ποιότητας», Υποεπιτροπή 2 «Συστήµατα για την ποιότητα». Η προσαρµογή του σε Ευρωπαϊκό Πρότυπο έγινε από το Κέντρο ιαχείρισης της CEN (CEN Management Centre CMC) µε τη βοήθεια του CEN/BT WG 107. Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο αντικαθιστά τα ΕΝ ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994 και EN ISO 9003:1994. Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο πρέπει να δοθεί η ισχύς εθνικού προτύπου, είτε µε τη δηµοσίευση ενός πανοµοιότυπου κειµένου, είτε µε υιοθέτηση, το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο του 2001 και τυχόν αντιτιθέµενα εθνικά πρότυπα πρέπει να αποσυρθούν το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο του ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρακάτω κείµενο προορίζεται ειδικά για οργανισµούς οι οποίοι χρειάζεται να συµµορφώνονται µε Ευρωπαϊκές Οδηγίες «Νέας Προσέγγισης», προκειµένου να επιθέσουν τη σήµανση CE στα προϊόντα τους και για άλλα µέρη τα οποία εµπλέκονται σε αυτή τη διεργασία. Η δηµοσίευση του ΕΝ ISO 9001:2000 έχει επιπτώσεις στην Απόφαση του Συµβουλίου 93/465/ΕΟΚ της 22 Ιουλίου 1993, αναφορικά µε τις ενότητες για τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης και µε τους κανόνες για την επίθεση και τη χρήση της σήµανσης συµµόρφωσης CE, τα οποία χρησιµοποιούνται στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι ενότητες που χρησιµοποιούνται σε κάθε οδηγία τεχνικής εναρµόνισης, µπορεί να διαφέρουν σε κάποιες πτυχές, συγκρινόµενες µε εκείνες που περιγράφονται στην Απόφαση του Συµβουλίου 93/465/ΕΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αποτελεί νοµική δέσµευση είναι το παράρτηµα της(των) εφαρµόσιµης(ων) οδηγίας(ιών). Οι αρχές που παρατίθενται σε αυτόν τον πρόλογο παραµένουν έγκυρες, ανεξαρτήτως των παραπάνω διαφοροποιήσεων. Τρεις από τις ενότητες που αναφέρονται στην Απόφαση του Συµβουλίου, δηλ. οι ενότητες, Ε και Η απαιτούν όπως «ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει ένα εγκεκριµένο σύστηµα για την ποιότητα». Το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος για την ποιότητα, το οποίο απαιτείται από αυτές τις ενότητες, πραγµατεύεται: - Τελικό έλεγχο και δοκιµές στο προϊόν (ενότητα Ε), - Παραγωγή, τελικό έλεγχο και δοκιµές (ενότητα ), - Σχεδιασµό, κατασκευή και τελικό έλεγχο και δοκιµές στο προϊόν (ενότητα Η). Η Απόφαση του Συµβουλίου 93/465/ΕΟΚ ορίζει ότι µε τη συµµόρφωση µε τα EN 29001, EN ή EN συνάγεται η συµµόρφωση µε τις σχετικές απαιτήσεις των ενοτήτων Η, και Ε. Τα ΕΝ 29001, ΕΝ και ΕΝ αντικαταστάθηκαν από τα EN ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994 και EN ISO 9003:1994 αντίστοιχα, τα οποία µε τη σειρά τους τώρα αντικαθίστανται από το EN ISO 9001:2000. Στις περιπτώσεις όπου οργανισµοί επιθυµούν να εφαρµόσουν συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας, σε συµµόρφωση µε τις ενότητες, Ε ή Η, αυτοί µπορεί να χρησιµοποιήσουν το ΕΝ ISO 9001:2000. Κατά την επιδίωξη της συµµόρφωσης µε τις ενότητες, Ε ή Η, οι οργανισµοί επιτρέπεται να εξαιρέσουν συγκεκριµένες απαιτήσεις. Επιτρέπεται να εξαιρεθούν µόνον εκείνες οι απαιτήσεις στην παράγραφο 7 του EN ISO 9001:2000, οι οποίες αφορούν τις διαφορές µεταξύ των ενοτήτων Ε, και Η, ενώ θα εξακολουθήσει να συνάγεται η συµµόρφωση. ii

5 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Ενότητα Ε Επιτρεπόµενες εξαιρέσεις Παράγραφος 7.1: Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος Παράγραφος 7.2.3: Επικοινωνία µε τους πελάτες Παράγραφος 7.3: Σχεδιασµός και ανάπτυξη Παράγραφος 7.4: Αγορές Παράγραφος 7.5.1: Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών Παράγραφος 7.5.2: Επικύρωση διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών Παράγραφος 7.5.3: Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιµότητα Ενότητα Επιτρεπόµενες εξαιρέσεις Παράγραφος 7.3: Σχεδιασµός και ανάπτυξη Ενότητα Η Επιτρεπόµενες εξαιρέσεις ΕΝ επιτρέπονται εξαιρέσεις Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις ενότητες Η, και Ε δεν υπάρχει ρητή απαίτηση που να σχετίζεται µε τις αρχές της «ικανοποίησης των πελατών» και της «διαρκούς βελτίωσης». Συνεπώς, η µη συµµόρφωση µε απαιτήσεις του ΕΝ ISO 9001:2000, οι οποίες ρητά σχετίζονται µε τις παραπάνω αρχές, δεν εµποδίζει να συναχθεί η συµµόρφωση µε την κατάλληλη ενότητα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υπέρβαση των εξαιρέσεων οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 1.2 του EN ISO 9001:2000, δεν πρέπει να ισχυριστεί κάποιος συµµόρφωση µε το EN ISO 9001:2000. Σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς της CEN/CENELEC, οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης των παρακάτω χωρών δεσµεύονται να θέσουν σε εφαρµογή αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο: Αυστρία, Βέλγιο, ηµοκρατία της Τσεχίας, ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο. Σηµείωµα επικύρωσης Το κείµενο του ιεθνούς Προτύπου ISO 9001:2000 έχει εγκριθεί από τη CEN, ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο, χωρίς καµία τροποποίηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παράρτηµα ΖΑ (τυποποιητικό) παρατίθενται τυποποιητικές παραποµπές σε ιεθνή Πρότυπα. Ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) είναι η παγκόσµια οµοσπονδία των εθνικών φορέων τυποποίησης (φορείς µέλη του ISO). Το έργο της εκπόνησης διεθνών προτύπων ανατίθεται κατά κανόνα στις τεχνικές επιτροπές του ISO. Κάθε φορέας µέλος που ενδιαφέρεται για ένα αντικείµενο, για το οποίο έχει συσταθεί µια τεχνική επιτροπή, έχει το δικαίωµα να εκπροσωπείται στην επιτροπή αυτή. Στις εργασίες συµµετέχουν επίσης ιεθνείς Οργανισµοί, κρατικοί και µη, που συνδέονται µε τον ISO. Ο ISO συνεργάζεται στενά µε τη ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) σε όλα τα θέµατα ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης. Τα ιεθνή Πρότυπα εκπονούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που παρέχονται από τις Οδηγίες ISO/IEC, Μέρος 3. iii

6 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ Τα σχέδια ιεθνών Προτύπων που υιοθετούνται από τις Τεχνικές Επιτροπές κυκλοφορούν στους φορείς µέλη για ψήφιση. Η έκδοση υπό τη µορφή ιεθνούς Προτύπου απαιτεί την έγκριση του 75% τουλάχιστον των φορέων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Εφιστάται η προσοχή ότι πιθανόν ορισµένα στοιχεία αυτού του ιεθνούς Προτύπου υπόκεινται σε δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. Ο ISO δεν ευθύνεται για τον εντοπισµό οποιωνδήποτε ή όλων από αυτά τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. Το ιεθνές Πρότυπο ISO 9001 εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176, ιαχείριση της ποιότητας και διασφάλιση της ποιότητας, Υποεπιτροπή SC 2, Συστήµατα για την ποιότητα. Αυτή η τρίτη έκδοση του ISO 9001 ακυρώνει και αντικαθιστά τη δεύτερη έκδοση (ISO 9001:1994), µαζί µε το ISO 9002:1994 και το ISO 9003:1994. Αυτή συνιστά τεχνική αναθεώρηση των εγγράφων αυτών. Οι οργανισµοί εκείνοι που στο παρελθόν χρησιµοποιούσαν τo ISO 9002:1994 και το ISO 9003:1994, µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτό το ιεθνές Πρότυπο, εξαιρώντας ορισµένες απαιτήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2. Σε αυτή την έκδοση, ο τίτλος του ISO 9001 έχει αναθεωρηθεί και δεν περιλαµβάνει πλέον τον όρο «ιασφάλιση της ποιότητας». Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, οι οποίες καθορίζονται σε αυτή την έκδοση του ISO 9001, σε συνδυασµό µε τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, στοχεύουν επίσης να αυξήσουν την ικανοποίηση του πελάτη. Τα παραρτήµατα Α και Β αυτού του ιεθνούς Προτύπου είναι µόνο για πληροφόρηση. iv

7 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Περιεχόµενα 1 Αντικείµενο Γενικότητες Εφαρµογή Τυποποιητική παραποµπή Όροι και ορισµοί Σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας Γενικές απαιτήσεις Απαιτήσεις για την τεκµηρίωση Ευθύνη της ιοίκησης έσµευση της ιοίκησης Εστίαση στον πελάτη Πολιτική για την ποιότητα Σχεδίαση Ευθύνες, αρµοδιότητες και επικοινωνία Ανασκόπηση από τη ιοίκηση ιαχείριση πόρων ιάθεση πόρων Ανθρώπινοι πόροι Υποδοµή Περιβάλλον εργασίας Υλοποίηση του προϊόντος Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος ιεργασίες που σχετίζονται µε τους πελάτες Σχεδιασµός και ανάπτυξη Αγορές v

8 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ 7.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και µέτρησης Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Γενικότητες Παρακολούθηση και µέτρηση Έλεγχος του µη συµµορφούµενου προϊόντος Ανάλυση δεδοµένων Βελτίωση Παράρτηµα A (τυποποιητικό) Αντιστοιχία µεταξύ του ISO 9001:2000 και του ISO 14001: Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) Αντιστοιχία µεταξύ του ISO 9001: 2000 και του ISO 9001: Βιβλιογραφία Παράρτηµα ΖΑ (πληροφοριακό) Τυποποιητικές παραποµπές σε διεθνείς δηµοσιεύσεις µε τις σχετικές τους Ευρωπαϊκές δηµοσιεύσεις vi

9 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Εισαγωγή 0.1 Γενικότητες Η υιοθέτηση ενός συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας θα πρέπει να είναι µια απόφαση στρατηγικής σηµασίας για έναν οργανισµό. Η σχεδίαση και η θέση σε εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας σε έναν οργανισµό επηρεάζεται από τις ποικίλες ανάγκες, από τους ιδιαίτερους αντικειµενικούς σκοπούς, από τα παρεχόµενα προϊόντα, από τις διεργασίες που εφαρµόζονται και από το µέγεθος και τη δοµή του οργανισµού. εν αποτελεί πρόθεση σε αυτό το ιεθνές Πρότυπο να συναχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει οµοιοµορφία στη δοµή των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας ή οµοιοµορφία στην τεκµηρίωση. Οι απαιτήσεις για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας που καθορίζονται σε αυτό το ιεθνές Πρότυπο είναι συµπληρωµατικές µε τις απαιτήσεις για τα προϊόντα. Οι πληροφορίες που επισηµαίνονται ως «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» προορίζονται για καθοδήγηση στην κατανόηση ή για διευκρίνιση της συνδεόµενης απαίτησης. Αυτό το ιεθνές Πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µέρη εντός και εκτός του οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων πιστοποίησης, για να αξιολογείται η ικανότητα του οργανισµού να ικανοποιεί απαιτήσεις πελατών, κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις δικές του απαιτήσεις. Οι αρχές διαχείρισης της ποιότητας που καθορίζονται στο ISO 9004 έχουν ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη αυτού του ιεθνούς Πρότυπου. 0.2 Προσέγγιση ως διεργασία Αυτό το ιεθνές Πρότυπο προάγει την υιοθέτηση µιας προσέγγισης ως διεργασία όταν αναπτύσσεται, τίθεται σε εφαρµογή ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας και βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητά του, ώστε να αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών, µέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεών τους. Προκειµένου να λειτουργεί αποτελεσµατικά ένας οργανισµός, αυτός πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειρίζεται έναν αριθµό συνδεόµενων δραστηριοτήτων. Ως διεργασία µπορεί να θεωρηθεί µια δραστηριότητα που χρησιµοποιεί πόρους και υφίσταται διαχείριση για να καταστήσει δυνατή τη µετατροπή εισερχόµενων σε εξερχόµενα,. Συχνά τα εξερχόµενα από µια διεργασία αποτελούν άµεσα τα εισερχόµενα στην επόµενη διεργασία. Η εφαρµογή σε έναν οργανισµό ενός συστήµατος διεργασιών, µαζί µε τον προσδιορισµό των διεργασιών και των αλληλεπιδράσεων αυτών, καθώς και η διαχείρισή τους, µπορεί να αναφερθούν ως η «προσέγγιση ως διεργασία». Ένα πλεονέκτηµα της προσέγγισης ως διεργασία είναι ο συνεχής έλεγχος που παρέχει µέσω της διασύνδεσης µεταξύ των µεµονωµένων διεργασιών µέσα στο σύστηµα των διεργασιών, καθώς επίσης µέσω του συνδυασµού και της αλληλεπίδρασης αυτών. Όταν µέσα σε ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας χρησιµοποιείται αυτού του είδους η προσέγγιση, τότε δίδεται έµφαση στη σπουδαιότητα της α) κατανόησης και της ικανοποίησης των απαιτήσεων, β) ανάγκης να εξετάζονται οι διεργασίες µε όρους προστιθέµενης αξίας, γ) λήψης αποτελεσµάτων της επίδοσης των διεργασιών και της αποτελεσµατικότητας και δ) διαρκούς βελτίωσης των διεργασιών, βασιζόµενη στην αντικειµενική µέτρηση. Το µοντέλο ενός συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, βασισµένο σε διεργασίες, που παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, απεικονίζει τις διασυνδέσεις των διεργασιών οι οποίες παρατίθενται στα κεφάλαια 4 έως 8. Η απεικόνιση αυτή υποδεικνύει ότι οι πελάτες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό απαιτήσεων ως εισερχόµενα. Η παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών απαιτεί την αξιολόγηση πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε την αντίληψη των πελατών κατά πόσον ο οργανισµός έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους. Το µοντέλο που παρουσιάζεται vii

10 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ στο Σχήµα 1 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου, αλλά δεν παρουσιάζει διεργασίες σε επίπεδο λεπτοµέρειας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συµπληρωµατικά, η µεθοδολογία γνωστή ως «Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Ενεργώ» - «Plan-Do-Check-Act» (ΣΕΕΕ- PDCA) µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις διεργασίες. Η ΣΕΕΕ µπορεί εν συντοµία να περιγραφεί ως ακολούθως: Σχεδιάζω: καθιερώνω τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για να παραχθούν αποτελέσµατα σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις των πελατών και τις πολιτικές του οργανισµού. Εκτελώ: Ελέγχω: Ενεργώ: Πελάτες Απαιτήσεις θέτω σε εφαρµογή τις διεργασίες παρακολουθώ και µετρώ τις διεργασίες και το προϊόν ως προς τις πολιτικές, τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις για το προϊόν και εκθέτω τα αποτελέσµατα. αναλαµβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών. Εισερχόµενα ιαρκής βελτίωση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας Όπου ιαχείριση πόρων Ευθύνη της ιοίκησης Υλοποίηση προϊόντος Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Προϊόν ραστηριότητες που προσθέτουν αξία Ροή πληροφοριών Εξερχό- µενα Πελάτες Ικανοποίηση Σχήµα 1 Μοντέλο συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας βασισµένο στην προσέγγιση ως διεργασία 0.3 Σχέση µε το ISO 9004 Οι παρούσες εκδόσεις του ISO 9001 και του ISO 9004 έχουν αναπτυχθεί ως ένα συνεκτικό ζεύγος προτύπων συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να συµπληρώνει το ένα το άλλο, αλλά µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται και ανεξάρτητα. Αν και τα δύο ιεθνή Πρότυπα έχουν διαφορετικά αντικείµενα, αυτά έχουν όµοια δοµή, προκειµένου να βοηθηθεί η εφαρµογή τους ως ένα συνεκτικό ζεύγος. Το ISO 9001 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οργανισµούς για εσωτερική εφαρµογή ή για πιστοποίηση ή για σκοπούς εξυπηρέτησης συµβάσεων. Το Πρότυπο εστιάζει στην αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας να ικανοποιεί απαιτήσεις των πελατών. viii

11 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Το ISO 9004 παρέχει καθοδήγηση πάνω σε ένα ευρύτερο φάσµα αντικειµενικών σκοπών του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, από ότι κάνει το ISO 9001, ειδικότερα για τη διαρκή βελτίωση της συνολικής επίδοσης και της αποδοτικότητας ενός οργανισµού, καθώς και για την αποτελεσµατικότητά του. Το ISO 9004 συνιστάται σε οργανισµούς των οποίων η Ανώτατη ιοίκηση επιθυµεί να προχωρήσει πέραν των απαιτήσεων του ISO 9001, προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της επίδοσης. Εντούτοις, αυτό δεν προορίζεται για πιστοποίηση ή για σκοπούς εξυπηρέτησης συµβάσεων. 0.4 Συµβατότητα µε άλλα συστήµατα διαχείρισης Αυτό το ιεθνές Πρότυπο έχει ευθυγραµµιστεί µε το ISO 14001:1996, προκειµένου να βελτιώσει τη συµβατότητα µεταξύ των δύο προτύπων, προς όφελος της κοινωνίας των χρηστών. Αυτό το ιεθνές Πρότυπο δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις ειδικές για άλλα συστήµατα διαχείρισης, όπως εκείνα που είναι ειδικά για περιβαλλοντική διαχείριση, για διαχείριση της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας, για οικονοµική διαχείριση ή για διαχείριση της διακινδύνευσης. Εντούτοις, αυτό το ιεθνές Πρότυπο δίδει τη δυνατότητα σε έναν οργανισµό να ευθυγραµµίσει ή να ολοκληρώσει το σύστηµά του για τη διαχείριση της ποιότητας, µε απαιτήσεις συνδεόµενου συστήµατος διαχείρισης. Είναι δυνατόν σε έναν οργανισµό να προσαρµόσει τα υφιστάµενα συστήµατα διαχείρισής του, προκειµένου να καθιερώσει ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου. ix

12

13 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις 1 Αντικείµενο 1.1 Γενικότητες Αυτό το ιεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισµός α) χρειάζεται να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει µε συνέπεια προϊόν το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς επίσης και τις εφαρµόσιµες κανονιστικές απαιτήσεις και β) σκοπεύει να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών µέσω της αποτελεσµατικής εφαρµογής του συστήµατος, συµπεριλαµβάνοντας διεργασίες για τη διαρκή βελτίωση του συστήµατος και για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς επίσης και µε τις εφαρµόσιµες κανονιστικές απαιτήσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε αυτό το ιεθνές Πρότυπο, ο όρος «προϊόν» εφαρµόζεται µόνο στο προϊόν το οποίο προορίζεται για, ή απαιτείται από, έναν πελάτη. 1.2 Εφαρµογή Όλες οι απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου είναι γενόσηµες και προορίζονται να είναι εφαρµόσιµες σε όλους τους οργανισµούς, ανεξαρτήτως τύπου, µεγέθους και του προϊόντος που παρέχεται. Στις περιπτώσεις όπου οποια(εσ)δήποτε απαίτηση(εις) αυτού του ιεθνούς Προτύπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί εξαιτίας της φύσης και του προϊόντος ενός οργανισµού, αυτό µπορεί να εξεταστεί προκειµένου να εξαιρεθεί. Στις περιπτώσεις όπου γίνονται εξαιρέσεις, ισχυρισµοί για συµµόρφωση µε αυτό το ιεθνές Πρότυπο δεν είναι αποδεκτοί, εκτός εάν οι εξαιρέσεις αυτές περιορίζονται στις απαιτήσεις εντός του κεφαλαίου 7 και οι εξαιρέσεις αυτές δεν επηρεάζουν την ικανότητα ή την ευθύνη του οργανισµού να παρέχει προϊόν το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις εφαρµόσιµες κανονιστικές απαιτήσεις. 2 Τυποποιητική παραποµπή Το παρακάτω τυποποιητικό έγγραφο περιέχει διατάξεις οι οποίες, µέσω παραποµπής σε αυτό το κείµενο, αποτελούν διατάξεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου. Για χρονολογηµένες παραποµπές, δεν εφαρµόζονται επόµενες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτής της δηµοσίευσης. Εντούτοις, τα µέρη που προβαίνουν σε συµφωνίες οι οποίες βασίζονται στο παρόν ιεθνές Πρότυπο, ενθαρρύνονται να ερευνούν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν την πλέον πρόσφατη έκδοση του τυποποιητικού εγγράφου που αναφέρεται κατωτέρω. Για µη χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση του αναφερόµενου τυποποιητικού εγγράφου. Τα µέλη της IEC και του ISO τηρούν καταλόγους των εκάστοτε εν ισχύει ιεθνών Προτύπων. ISO 9000: 2000, Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο. 1

14 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ 3 Όροι και ορισµοί Για τους σκοπούς αυτού του ιεθνούς Προτύπου, εφαρµόζονται οι όροι και οι ορισµοί που δίδονται στο ISO Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε αυτή την έκδοση του ISO 9001 για να περιγράψουν την αλυσίδα προµηθειών, έχουν αλλάξει ώστε να αντανακλούν το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται σήµερα: προµηθευτής οργανισµός πελάτης Ο όρος «οργανισµός» αντικαθιστά τον όρο «προµηθευτή» που χρησιµοποιείται στο ISO 9001:1994 και αναφέρεται στη µονάδα στην οποία εφαρµόζεται αυτό το ιεθνές Πρότυπο. Επίσης, ο όρος «προµηθευτής» αντικαθιστά τώρα τον όρο «υπεργολάβος». Σε όλο το κείµενο αυτού του ιεθνούς Προτύπου, οπουδήποτε απαντάται ο όρος «προϊόν», µπορεί επίσης να σηµαίνει «υπηρεσία». 4 Σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας 4.1 Γενικές απαιτήσεις Ο οργανισµός πρέπει να καθιερώσει, να τεκµηριώσει, να θέσει σε εφαρµογή και να διατηρεί ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας και να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσµατικότητά του, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου. Ο οργανισµός πρέπει α) να εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας και την εφαρµογή τους σε όλη την έκταση του οργανισµού (βλέπε 1.2), β) να προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών, γ) να καθορίσει κριτήρια και µεθόδους που χρειάζονται ώστε να εξασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσµατικά, δ) να εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών αυτών, ε) να παρακολουθεί, να µετρά και να αναλύει τις διεργασίες αυτές και στ) να θέτει σε εφαρµογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη προσχεδιασµένων αποτελεσµάτων και για τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών αυτών. Ο οργανισµός πρέπει να διαχειρίζεται τις διεργασίες αυτές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου. Στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισµός επιλέγει να αναθέσει σε φορείς εκτός του οργανισµού οποιαδήποτε διεργασία η οποία επηρεάζει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε απαιτήσεις, ο οργανισµός πρέπει να εξασφαλίζει τον έλεγχο επί των διεργασιών αυτών. Ο έλεγχος των διεργασιών αυτών, οι οποίες ανατίθενται σε φορείς εκτός του οργανισµού, πρέπει να καθορίζεται εντός του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στις διεργασίες που χρειάζονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να περιλαµβάνονται διεργασίες για δραστηριότητες διαχείρισης, για τη διάθεση πόρων, για την υλοποίηση του προϊόντος και για µέτρηση. 2

15 ΕΛΟΤ EN ISO Απαιτήσεις για την τεκµηρίωση Γενικότητες Η τεκµηρίωση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να περιλαµβάνει: α) τεκµηριωµένες δηλώσεις πολιτικής και αντικειµενικών σκοπών για την ποιότητα, β) ένα εγχειρίδιο για την ποιότητα, γ) τεκµηριωµένες διαδικασίες που απαιτούνται από αυτό το ιεθνές Πρότυπο, δ) έγγραφα που χρειάζονται από τον οργανισµό για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική σχεδίαση, η λειτουργία και ο έλεγχος των διεργασιών του, και ε) αρχεία τα οποία απαιτούνται από αυτό το ιεθνές Πρότυπο (βλέπε 4.2.4). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Όπου σε αυτό το ιεθνές Πρότυπο εµφανίζεται ο όρος «τεκµηριωµένη διαδικασία», αυτό σηµαίνει ότι η διαδικασία καθιερώνεται, τεκµηριώνεται, τίθεται σε εφαρµογή και διατηρείται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η έκταση της τεκµηρίωσης του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας µπορεί να διαφέρει από τον ένα οργανισµό στον άλλο, εξαιτίας α) του µεγέθους του οργανισµού και του τύπου των δραστηριοτήτων, β) της πολυπλοκότητας των διεργασιών και της αλληλεπίδρασής τους, και γ) της ικανότητας του προσωπικού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Η τεκµηρίωση µπορεί να είναι σε οποιαδήποτε µορφή ή τύπο µέσου Εγχειρίδιο για την ποιότητα Ο οργανισµός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα εγχειρίδιο για την ποιότητα το οποίο περιλαµβάνει α) το αντικείµενο του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερειών και αιτιολόγησης των οποιωνδήποτε εξαιρέσεων (βλέπε 1.2), β) τις τεκµηριωµένες διαδικασίες που καθιερώνονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας ή αναφορά σε αυτές, και γ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης των διεργασιών του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας Έλεγχος εγγράφων Τα έγγραφα που απαιτούνται από το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να ελέγχονται. Τα αρχεία είναι ειδικού τύπου έγγραφα και πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που δίδονται στην Πρέπει να καθιερωθεί µια τεκµηριωµένη διαδικασία που να καθορίζει τους ελέγχους που χρειάζονται για να α) εγκρίνονται τα έγγραφα ως προς την επάρκεια, πριν από την έκδοση, β) ανασκοπούνται και να ενηµερώνονται, όπως είναι απαραίτητο και να εγκρίνονται εκ νέου τα έγγραφα, γ) εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης των εγγράφων, δ) εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρµόσιµων εγγράφων είναι διαθέσιµες στα σηµεία χρήσης, ε) εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραµένουν ευανάγνωστα και εύκολα εντοπίσιµα, 3

16 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ στ) εξασφαλίζεται ότι αποδίδεται ταυτότητα στα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης και ότι η διανοµή τους ελέγχεται, και ζ) προληφθεί η µη σκοπούµενη χρήση απαρχαιωµένων εγγράφων και για να εφαρµοστεί κατάλληλη απόδοση ταυτότητας αυτών, εάν διατηρούνται για οποιονδήποτε σκοπό Έλεγχος αρχείων Τα αρχεία πρέπει να καθιερώνονται και να διατηρούνται ώστε να παρέχεται απόδειξη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις και απόδειξη της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. Τα αρχεία πρέπει να παραµένουν ευανάγνωστα, εύκολα εντοπίσιµα και ανακτήσιµα. Πρέπει να καθιερώνεται µια τεκµηριωµένη διαδικασία που να καθορίζει τους ελέγχους που χρειάζονται για την απόδοση ταυτότητας, την αποθήκευση, την προστασία, την ανάκτηση, το χρόνο διατήρησης και την τελική διάθεση των αρχείων. 5 Ευθύνη της ιοίκησης 5.1 έσµευση της ιοίκησης Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να παρέχει απόδειξη της δέσµευσής της για την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του, µέσω α) της γνωστοποίησης στον οργανισµό της σηµασίας της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών, καθώς επίσης των νοµικών και των κανονιστικών απαιτήσεων, β) της καθιέρωσης της πολιτικής για την ποιότητα, γ) της εξασφάλισης ότι καθιερώνονται αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα, δ) της διεξαγωγής ανασκοπήσεων από τη ιοίκηση, και ε) της εξασφάλισης της διαθεσιµότητας πόρων. 5.2 Εστίαση στον πελάτη Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών και ότι ικανοποιούνται, µε σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους (βλέπε και 8.2.1). 5.3 Πολιτική για την ποιότητα Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι η πολιτική για την ποιότητα α) είναι κατάλληλη για το σκοπό του οργανισµού β) περιλαµβάνει δέσµευση για συµµόρφωση µε απαιτήσεις και για διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, γ) παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και την ανασκόπηση των αντικειµενικών σκοπών για την ποιότητα, δ) γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός του οργανισµού, και ε) ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόµενη καταλληλότητά της 4

17 ΕΛΟΤ EN ISO Σχεδίαση Αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι στις σχετικές λειτουργίες και στα επίπεδα εντός του οργανισµού καθιερώνονται αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρειάζονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων για το προϊόν [(βλέπε 7.1 α)]. Οι αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα πρέπει να είναι µετρήσιµοι και συνεπείς µε την πολιτική για την ποιότητα Σχεδίαση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι α) η σχεδίαση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας διεξάγεται προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που δίδονται στην 4.1, καθώς επίσης και οι αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα, και β) η ακεραιότητα του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας διατηρείται, όταν σχεδιάζονται και τίθενται σε εφαρµογή αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας. 5.5 Ευθύνες, αρµοδιότητες και επικοινωνία Ευθύνες και αρµοδιότητες Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες καθορίζονται και γνωστοποιούνται εντός του οργανισµού Εκπρόσωπος της ιοίκησης Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να ορίσει ένα µέλος της ιοίκησης, το οποίο, ανεξάρτητα άλλων ευθυνών, πρέπει να έχει ευθύνη και αρµοδιότητα που περιλαµβάνει α) την εξασφάλιση ότι καθιερώνονται, τίθενται σε εφαρµογή και διατηρούνται οι διεργασίες που χρειάζονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, β) τη γραπτή ενηµέρωση της Ανώτατης ιοίκησης σχετικά µε την επίδοση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και µε οποιαδήποτε ανάγκη για βελτίωση, και γ) την εξασφάλιση της προαγωγής της ενηµέρωσης όλου του οργανισµού για τις απαιτήσεις των πελατών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ευθύνη ενός εκπροσώπου της ιοίκησης µπορεί να περιλαµβάνει διασύνδεση µε εξωτερικά µέρη για θέµατα σχετιζόµενα µε το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας Εσωτερική επικοινωνία Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι καθιερώνονται εντός του οργανισµού κατάλληλες διεργασίες επικοινωνίας και ότι υπάρχει επικοινωνία που αφορά την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. 5.6 Ανασκόπηση από τη ιοίκηση Γενικότητες Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να ανασκοπεί σε προγραµµατισµένα διαστήµατα το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας του οργανισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόµενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητά του. Η ανασκόπηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει την αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση και της ανάγκης για αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων της πολιτικής για την ποιότητα και των αντικειµενικών σκοπών για την ποιότητα. 5

18 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ Πρέπει να διατηρούνται αρχεία των ανασκοπήσεων από τη ιοίκηση (βλέπε 4.2.4) Εισερχόµενα στην ανασκόπηση Τα εισερχόµενα στην ανασκόπηση από τη ιοίκηση πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικές µε α) αποτελέσµατα επιθεωρήσεων, β) ανατροφοδότηση από τον πελάτη, γ) επίδοση διεργασιών και συµµόρφωση προϊόντος, δ) κατάσταση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, ε) επακόλουθες ενέργειες από προηγούµενες ανασκοπήσεις από τη ιοίκηση, στ) αλλαγές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, και ζ) συστάσεις για βελτίωση Εξερχόµενα από την ανασκόπηση Τα εξερχόµενα από την ανασκόπηση από τη ιοίκηση πρέπει να περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες που σχετίζονται µε α) τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και των διεργασιών του, β) τη βελτίωση του προϊόντος, η οποία σχετίζεται µε απαιτήσεις των πελατών, και γ) τις ανάγκες σε πόρους 6 ιαχείριση πόρων 6.1 ιάθεση πόρων Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει και να διαθέτει τους πόρους που χρειάζονται για να α) θέτει σε εφαρµογή και να διατηρεί το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας και για να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσµατικότητά του, και β) αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών µέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων τους. 6.2 Ανθρώπινοι πόροι Γενικότητες Προσωπικό το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, πρέπει να είναι ικανό µε βάση την κατάλληλη µόρφωση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εµπειρία Ικανότητα, ενηµέρωση και εκπαίδευση Ο οργανισµός πρέπει να 6

19 ΕΛΟΤ EN ISO 9001 α) προσδιορίζει την απαραίτητη ικανότητα του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, β) παρέχει εκπαίδευση ή να εκτελεί άλλες ενέργειες για να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, γ) αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών που εκτελούνται, δ) εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ενήµερο της σχέσης και της σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων του και πώς αυτές συµβάλλουν στην επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών για την ποιότητα και ε) διατηρεί κατάλληλα αρχεία µόρφωσης, εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και εµπειρίας (βλέπε 4.2.4) 6.3 Υποδοµή Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει, να διαθέτει και να διατηρεί την υποδοµή που χρειάζεται για την επίτευξη της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις για το προϊόν. Η υποδοµή περιλαµβάνει, όπου εφαρµόζεται, α) κτίρια, χώρους εργασίας και συνδεόµενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, β) εξοπλισµό διεργασιών (τόσο υλισµικό, όσο και λογισµικό), και γ) υπηρεσίες υποστήριξης (όπως µεταφορές ή επικοινωνίες). 6.4 Περιβάλλον εργασίας Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται το περιβάλλον εργασίας που χρειάζεται για την επίτευξη της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις για το προϊόν. 7 Υλοποίηση του προϊόντος 7.1 Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος Ο οργανισµός πρέπει να σχεδιάζει και να αναπτύσσει τις διεργασίες που χρειάζονται για την υλοποίηση του προϊόντος. Η σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος πρέπει να είναι συνεπής µε τις απαιτήσεις των άλλων διεργασιών του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας (βλέπε 4.1). Κατά τη σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος, ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται, τα παρακάτω: α) τους αντικειµενικούς σκοπούς για την ποιότητα και τις απαιτήσεις για το προϊόν, β) την ανάγκη καθιέρωσης διεργασιών, εγγράφων και διάθεσης πόρων, συγκεκριµένων για το προϊόν, γ) τις συγκεκριµένες για το προϊόν απαιτούµενες δραστηριότητες επαλήθευσης, επικύρωσης, παρακολούθησης, ελέγχων και δοκιµών, καθώς και τα κριτήρια αποδοχής του προϊόντος, δ) τα αρχεία που χρειάζονται για την παροχή αποδείξεων ότι οι διεργασίες υλοποίησης και το προκύπτον προϊόν, ικανοποιούν τις απαιτήσεις (βλέπε 4.2.4). Τα αποτελέσµατα αυτής της σχεδίασης πρέπει να είναι σε µορφή κατάλληλη για τη µέθοδο λειτουργίας του οργανισµού. 7

20 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ως σχέδιο για την ποιότητα µπορεί να αναφερθεί ένα έγγραφο που καθορίζει τις διεργασίες του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας (συµπεριλαµβανοµένων των διεργασιών υλοποίησης του προϊόντος) και τους πόρους που πρόκειται να αφιερωθούν για ένα συγκεκριµένο προϊόν, έργο ή σύµβαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ο οργανισµός µπορεί επίσης, για την ανάπτυξη των διεργασιών υλοποίησης του προϊόντος, να εφαρµόσει τις απαιτήσεις που δίδονται στην ιεργασίες που σχετίζονται µε τους πελάτες Προσδιορισµός των απαιτήσεων που σχετίζονται µε το προϊόν Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει α) τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για παράδοση και για δραστηριότητες µετά την παράδοση, β) τις απαιτήσεις που δεν δηλώνονται από τους πελάτες αλλά είναι απαραίτητες για καθορισµένη χρήση ή γνωστές για σκοπούµενη χρήση, όπου αυτές είναι γνωστές γ) νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε το προϊόν, και δ) οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τον οργανισµό Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται µε το προϊόν Ο οργανισµός πρέπει να ανασκοπεί τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε το προϊόν. Η ανασκόπηση αυτή πρέπει να διεξάγεται πριν από τη δέσµευση του οργανισµού να προµηθεύσει ένα προϊόν στον πελάτη (π.χ. υποβολή προσφορών, αποδοχή συµβάσεων ή παραγγελιών, αποδοχή αλλαγών σε συµβάσεις ή σε παραγγελίες) και πρέπει να εξασφαλίζει ότι α) οι απαιτήσεις για το προϊόν είναι καθορισµένες, β) απαιτήσεις της σύµβασης ή της παραγγελίας, που διαφέρουν από εκείνες που προηγούµενα εκφράστηκαν, επιλύονται, και γ) ο οργανισµός έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις καθορισµένες απαιτήσεις. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία των αποτελεσµάτων της ανασκόπησης και των ενεργειών που προκύπτουν από την ανασκόπηση (βλέπε 4.2.4). Στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης παρέχει µη τεκµηριωµένη δήλωση απαιτήσεων, οι απαιτήσεις του πελάτη πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν από την αποδοχή από τον οργανισµό. Στις περιπτώσεις όπου µεταβάλλονται οι απαιτήσεις για το προϊόν, ο οργανισµός πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα σχετικά έγγραφα τροποποιούνται και ότι το αντίστοιχο προσωπικό ενηµερώνεται σχετικά µε τις αλλαγµένες απαιτήσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε µερικές περιπτώσεις, όπως στις πωλήσεις µέσω διαδικτύου, δεν είναι πρακτικά εφικτή µια τυπική ανασκόπηση για κάθε µια παραγγελία. Αντί γι'αυτό η ανασκόπηση µπορεί να καλύπτει πληροφορίες σχετικές µε το προϊόν, όπως κατάλογοι ή διαφηµιστικό υλικό Επικοινωνία µε τους πελάτες Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει και να θέτει σε εφαρµογή αποτελεσµατικές διευθετήσεις για την επικοινωνία µε τους πελάτες σε σχέση µε α) πληροφορίες για το προϊόν β) αιτήσεις για πληροφορίες, συµβάσεις ή χειρισµό παραγγελιών, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων, και γ) ανατροφοδότηση από τους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων παραπόνων των πελατών. 8

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα