ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις ICS :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10"

Transcript

1 ICS : ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣHΣ A.E. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, , ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 έχει την ισχύ Ελληνικού Προτύπου. Αυτό το Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ ISO 9001 και αντικαθιστά τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 1996, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002: 1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9003: H έκδοση αυτή ταυτίζεται απόλυτα µε το κείµενο που εγκρίθηκε στις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. Σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς CEN/CENELEC «Κοινοί Κανόνες για τις Εργασίες Τυποποιήσεως» και τον «Κανονισµό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» του EΛΟΤ, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο επικυρώθηκε ως Ελληνικό Πρότυπο και η απόδοσή του στην Ελληνική γλώσσα εγκρίθηκε την Tην πιστή απόδοση αυτού του Ευρωπαϊκού Προτύπου στην Ελληνική, σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς CEN/CENELEC, επιµελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 55 «ιασφάλιση Ποιότητας», τη γραµµατεία της οποίας έχει η ιεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. ΕΛΟΤ 2001 Όλα τα δικαιώµ ατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµ οποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµ βανοµ ένων φωτοαντιγράφισης και µ ικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣHΣ A.E. Αχαρνών ΑΘΗΝΑ

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO 9001 εκέµβριος 2000 ICS : Αντικαθιστά τα EN ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994 και EN ISO 9003:1994 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Quality Management Systems Requirements (ISO 9001:2000) Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Systèmes de management de la qualité Exigences (ISO 9001:2000) Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο έχει εγκριθεί από τη CEN στις Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO 9001) Τα µέλη της CEN έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς της CEN/CENELEC που καθορίζουν τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους δίνεται σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο η ισχύς Εθνικού Προτύπου χωρίς καµία τροποποίηση. Ενηµερωµένοι κατάλογοι και βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν σε τέτοια Εθνικά Πρότυπα µπορεί να παραγγελθούν µε αίτηση στο Κέντρο ιαχείρισης ή σε οποιονδήποτε µέλος της CEN. Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο υπάρχει σε τρεις επίσηµες εκδόσεις (στην Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική). Έκδοση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, που έγινε µε ευθύνη µέλους της CEN µε µετάφραση στην εθνική του γλώσσα και γνωστοποιήθηκε στο Κέντρο ιαχείρισης, έχει την ίδια ισχύ µε τις επίσηµες εκδόσεις. Μέλη της CEN είναι οι εθνικοί φορείς τυποποίησης των χωρών Αυστρίας, Βελγίου, Γαλλίας, Γερµανίας, ανίας, Ελβετίας, Ελλάδας, Ηνωµένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Λουξεµβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Σουηδίας, Τσεχίας και Φινλανδίας. EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Κεντρική Γραµµατεία : Rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels 2000 CEN - Όλα τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο είναι κατοχυρωµένα παγκοσµίως για τα µέλη της CEN. Αριθ. Αναφ. ΕΝ ISO 9001:2000 GR

4 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ Πρόλογος Το κείµενο του ιεθνούς Προτύπου εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176 «ιαχείριση της ποιότητας και διασφάλιση της ποιότητας», Υποεπιτροπή 2 «Συστήµατα για την ποιότητα». Η προσαρµογή του σε Ευρωπαϊκό Πρότυπο έγινε από το Κέντρο ιαχείρισης της CEN (CEN Management Centre CMC) µε τη βοήθεια του CEN/BT WG 107. Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο αντικαθιστά τα ΕΝ ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994 και EN ISO 9003:1994. Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο πρέπει να δοθεί η ισχύς εθνικού προτύπου, είτε µε τη δηµοσίευση ενός πανοµοιότυπου κειµένου, είτε µε υιοθέτηση, το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο του 2001 και τυχόν αντιτιθέµενα εθνικά πρότυπα πρέπει να αποσυρθούν το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο του ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρακάτω κείµενο προορίζεται ειδικά για οργανισµούς οι οποίοι χρειάζεται να συµµορφώνονται µε Ευρωπαϊκές Οδηγίες «Νέας Προσέγγισης», προκειµένου να επιθέσουν τη σήµανση CE στα προϊόντα τους και για άλλα µέρη τα οποία εµπλέκονται σε αυτή τη διεργασία. Η δηµοσίευση του ΕΝ ISO 9001:2000 έχει επιπτώσεις στην Απόφαση του Συµβουλίου 93/465/ΕΟΚ της 22 Ιουλίου 1993, αναφορικά µε τις ενότητες για τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης και µε τους κανόνες για την επίθεση και τη χρήση της σήµανσης συµµόρφωσης CE, τα οποία χρησιµοποιούνται στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι ενότητες που χρησιµοποιούνται σε κάθε οδηγία τεχνικής εναρµόνισης, µπορεί να διαφέρουν σε κάποιες πτυχές, συγκρινόµενες µε εκείνες που περιγράφονται στην Απόφαση του Συµβουλίου 93/465/ΕΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αποτελεί νοµική δέσµευση είναι το παράρτηµα της(των) εφαρµόσιµης(ων) οδηγίας(ιών). Οι αρχές που παρατίθενται σε αυτόν τον πρόλογο παραµένουν έγκυρες, ανεξαρτήτως των παραπάνω διαφοροποιήσεων. Τρεις από τις ενότητες που αναφέρονται στην Απόφαση του Συµβουλίου, δηλ. οι ενότητες, Ε και Η απαιτούν όπως «ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει ένα εγκεκριµένο σύστηµα για την ποιότητα». Το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος για την ποιότητα, το οποίο απαιτείται από αυτές τις ενότητες, πραγµατεύεται: - Τελικό έλεγχο και δοκιµές στο προϊόν (ενότητα Ε), - Παραγωγή, τελικό έλεγχο και δοκιµές (ενότητα ), - Σχεδιασµό, κατασκευή και τελικό έλεγχο και δοκιµές στο προϊόν (ενότητα Η). Η Απόφαση του Συµβουλίου 93/465/ΕΟΚ ορίζει ότι µε τη συµµόρφωση µε τα EN 29001, EN ή EN συνάγεται η συµµόρφωση µε τις σχετικές απαιτήσεις των ενοτήτων Η, και Ε. Τα ΕΝ 29001, ΕΝ και ΕΝ αντικαταστάθηκαν από τα EN ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994 και EN ISO 9003:1994 αντίστοιχα, τα οποία µε τη σειρά τους τώρα αντικαθίστανται από το EN ISO 9001:2000. Στις περιπτώσεις όπου οργανισµοί επιθυµούν να εφαρµόσουν συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας, σε συµµόρφωση µε τις ενότητες, Ε ή Η, αυτοί µπορεί να χρησιµοποιήσουν το ΕΝ ISO 9001:2000. Κατά την επιδίωξη της συµµόρφωσης µε τις ενότητες, Ε ή Η, οι οργανισµοί επιτρέπεται να εξαιρέσουν συγκεκριµένες απαιτήσεις. Επιτρέπεται να εξαιρεθούν µόνον εκείνες οι απαιτήσεις στην παράγραφο 7 του EN ISO 9001:2000, οι οποίες αφορούν τις διαφορές µεταξύ των ενοτήτων Ε, και Η, ενώ θα εξακολουθήσει να συνάγεται η συµµόρφωση. ii

5 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Ενότητα Ε Επιτρεπόµενες εξαιρέσεις Παράγραφος 7.1: Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος Παράγραφος 7.2.3: Επικοινωνία µε τους πελάτες Παράγραφος 7.3: Σχεδιασµός και ανάπτυξη Παράγραφος 7.4: Αγορές Παράγραφος 7.5.1: Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών Παράγραφος 7.5.2: Επικύρωση διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών Παράγραφος 7.5.3: Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιµότητα Ενότητα Επιτρεπόµενες εξαιρέσεις Παράγραφος 7.3: Σχεδιασµός και ανάπτυξη Ενότητα Η Επιτρεπόµενες εξαιρέσεις ΕΝ επιτρέπονται εξαιρέσεις Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις ενότητες Η, και Ε δεν υπάρχει ρητή απαίτηση που να σχετίζεται µε τις αρχές της «ικανοποίησης των πελατών» και της «διαρκούς βελτίωσης». Συνεπώς, η µη συµµόρφωση µε απαιτήσεις του ΕΝ ISO 9001:2000, οι οποίες ρητά σχετίζονται µε τις παραπάνω αρχές, δεν εµποδίζει να συναχθεί η συµµόρφωση µε την κατάλληλη ενότητα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υπέρβαση των εξαιρέσεων οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 1.2 του EN ISO 9001:2000, δεν πρέπει να ισχυριστεί κάποιος συµµόρφωση µε το EN ISO 9001:2000. Σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς της CEN/CENELEC, οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης των παρακάτω χωρών δεσµεύονται να θέσουν σε εφαρµογή αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο: Αυστρία, Βέλγιο, ηµοκρατία της Τσεχίας, ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο. Σηµείωµα επικύρωσης Το κείµενο του ιεθνούς Προτύπου ISO 9001:2000 έχει εγκριθεί από τη CEN, ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο, χωρίς καµία τροποποίηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παράρτηµα ΖΑ (τυποποιητικό) παρατίθενται τυποποιητικές παραποµπές σε ιεθνή Πρότυπα. Ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) είναι η παγκόσµια οµοσπονδία των εθνικών φορέων τυποποίησης (φορείς µέλη του ISO). Το έργο της εκπόνησης διεθνών προτύπων ανατίθεται κατά κανόνα στις τεχνικές επιτροπές του ISO. Κάθε φορέας µέλος που ενδιαφέρεται για ένα αντικείµενο, για το οποίο έχει συσταθεί µια τεχνική επιτροπή, έχει το δικαίωµα να εκπροσωπείται στην επιτροπή αυτή. Στις εργασίες συµµετέχουν επίσης ιεθνείς Οργανισµοί, κρατικοί και µη, που συνδέονται µε τον ISO. Ο ISO συνεργάζεται στενά µε τη ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) σε όλα τα θέµατα ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης. Τα ιεθνή Πρότυπα εκπονούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που παρέχονται από τις Οδηγίες ISO/IEC, Μέρος 3. iii

6 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ Τα σχέδια ιεθνών Προτύπων που υιοθετούνται από τις Τεχνικές Επιτροπές κυκλοφορούν στους φορείς µέλη για ψήφιση. Η έκδοση υπό τη µορφή ιεθνούς Προτύπου απαιτεί την έγκριση του 75% τουλάχιστον των φορέων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Εφιστάται η προσοχή ότι πιθανόν ορισµένα στοιχεία αυτού του ιεθνούς Προτύπου υπόκεινται σε δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. Ο ISO δεν ευθύνεται για τον εντοπισµό οποιωνδήποτε ή όλων από αυτά τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. Το ιεθνές Πρότυπο ISO 9001 εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176, ιαχείριση της ποιότητας και διασφάλιση της ποιότητας, Υποεπιτροπή SC 2, Συστήµατα για την ποιότητα. Αυτή η τρίτη έκδοση του ISO 9001 ακυρώνει και αντικαθιστά τη δεύτερη έκδοση (ISO 9001:1994), µαζί µε το ISO 9002:1994 και το ISO 9003:1994. Αυτή συνιστά τεχνική αναθεώρηση των εγγράφων αυτών. Οι οργανισµοί εκείνοι που στο παρελθόν χρησιµοποιούσαν τo ISO 9002:1994 και το ISO 9003:1994, µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτό το ιεθνές Πρότυπο, εξαιρώντας ορισµένες απαιτήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2. Σε αυτή την έκδοση, ο τίτλος του ISO 9001 έχει αναθεωρηθεί και δεν περιλαµβάνει πλέον τον όρο «ιασφάλιση της ποιότητας». Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, οι οποίες καθορίζονται σε αυτή την έκδοση του ISO 9001, σε συνδυασµό µε τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, στοχεύουν επίσης να αυξήσουν την ικανοποίηση του πελάτη. Τα παραρτήµατα Α και Β αυτού του ιεθνούς Προτύπου είναι µόνο για πληροφόρηση. iv

7 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Περιεχόµενα 1 Αντικείµενο Γενικότητες Εφαρµογή Τυποποιητική παραποµπή Όροι και ορισµοί Σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας Γενικές απαιτήσεις Απαιτήσεις για την τεκµηρίωση Ευθύνη της ιοίκησης έσµευση της ιοίκησης Εστίαση στον πελάτη Πολιτική για την ποιότητα Σχεδίαση Ευθύνες, αρµοδιότητες και επικοινωνία Ανασκόπηση από τη ιοίκηση ιαχείριση πόρων ιάθεση πόρων Ανθρώπινοι πόροι Υποδοµή Περιβάλλον εργασίας Υλοποίηση του προϊόντος Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος ιεργασίες που σχετίζονται µε τους πελάτες Σχεδιασµός και ανάπτυξη Αγορές v

8 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ 7.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και µέτρησης Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Γενικότητες Παρακολούθηση και µέτρηση Έλεγχος του µη συµµορφούµενου προϊόντος Ανάλυση δεδοµένων Βελτίωση Παράρτηµα A (τυποποιητικό) Αντιστοιχία µεταξύ του ISO 9001:2000 και του ISO 14001: Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) Αντιστοιχία µεταξύ του ISO 9001: 2000 και του ISO 9001: Βιβλιογραφία Παράρτηµα ΖΑ (πληροφοριακό) Τυποποιητικές παραποµπές σε διεθνείς δηµοσιεύσεις µε τις σχετικές τους Ευρωπαϊκές δηµοσιεύσεις vi

9 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Εισαγωγή 0.1 Γενικότητες Η υιοθέτηση ενός συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας θα πρέπει να είναι µια απόφαση στρατηγικής σηµασίας για έναν οργανισµό. Η σχεδίαση και η θέση σε εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας σε έναν οργανισµό επηρεάζεται από τις ποικίλες ανάγκες, από τους ιδιαίτερους αντικειµενικούς σκοπούς, από τα παρεχόµενα προϊόντα, από τις διεργασίες που εφαρµόζονται και από το µέγεθος και τη δοµή του οργανισµού. εν αποτελεί πρόθεση σε αυτό το ιεθνές Πρότυπο να συναχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει οµοιοµορφία στη δοµή των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας ή οµοιοµορφία στην τεκµηρίωση. Οι απαιτήσεις για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας που καθορίζονται σε αυτό το ιεθνές Πρότυπο είναι συµπληρωµατικές µε τις απαιτήσεις για τα προϊόντα. Οι πληροφορίες που επισηµαίνονται ως «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» προορίζονται για καθοδήγηση στην κατανόηση ή για διευκρίνιση της συνδεόµενης απαίτησης. Αυτό το ιεθνές Πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µέρη εντός και εκτός του οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων πιστοποίησης, για να αξιολογείται η ικανότητα του οργανισµού να ικανοποιεί απαιτήσεις πελατών, κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις δικές του απαιτήσεις. Οι αρχές διαχείρισης της ποιότητας που καθορίζονται στο ISO 9004 έχουν ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη αυτού του ιεθνούς Πρότυπου. 0.2 Προσέγγιση ως διεργασία Αυτό το ιεθνές Πρότυπο προάγει την υιοθέτηση µιας προσέγγισης ως διεργασία όταν αναπτύσσεται, τίθεται σε εφαρµογή ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας και βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητά του, ώστε να αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών, µέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεών τους. Προκειµένου να λειτουργεί αποτελεσµατικά ένας οργανισµός, αυτός πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειρίζεται έναν αριθµό συνδεόµενων δραστηριοτήτων. Ως διεργασία µπορεί να θεωρηθεί µια δραστηριότητα που χρησιµοποιεί πόρους και υφίσταται διαχείριση για να καταστήσει δυνατή τη µετατροπή εισερχόµενων σε εξερχόµενα,. Συχνά τα εξερχόµενα από µια διεργασία αποτελούν άµεσα τα εισερχόµενα στην επόµενη διεργασία. Η εφαρµογή σε έναν οργανισµό ενός συστήµατος διεργασιών, µαζί µε τον προσδιορισµό των διεργασιών και των αλληλεπιδράσεων αυτών, καθώς και η διαχείρισή τους, µπορεί να αναφερθούν ως η «προσέγγιση ως διεργασία». Ένα πλεονέκτηµα της προσέγγισης ως διεργασία είναι ο συνεχής έλεγχος που παρέχει µέσω της διασύνδεσης µεταξύ των µεµονωµένων διεργασιών µέσα στο σύστηµα των διεργασιών, καθώς επίσης µέσω του συνδυασµού και της αλληλεπίδρασης αυτών. Όταν µέσα σε ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας χρησιµοποιείται αυτού του είδους η προσέγγιση, τότε δίδεται έµφαση στη σπουδαιότητα της α) κατανόησης και της ικανοποίησης των απαιτήσεων, β) ανάγκης να εξετάζονται οι διεργασίες µε όρους προστιθέµενης αξίας, γ) λήψης αποτελεσµάτων της επίδοσης των διεργασιών και της αποτελεσµατικότητας και δ) διαρκούς βελτίωσης των διεργασιών, βασιζόµενη στην αντικειµενική µέτρηση. Το µοντέλο ενός συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, βασισµένο σε διεργασίες, που παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, απεικονίζει τις διασυνδέσεις των διεργασιών οι οποίες παρατίθενται στα κεφάλαια 4 έως 8. Η απεικόνιση αυτή υποδεικνύει ότι οι πελάτες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό απαιτήσεων ως εισερχόµενα. Η παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών απαιτεί την αξιολόγηση πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε την αντίληψη των πελατών κατά πόσον ο οργανισµός έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους. Το µοντέλο που παρουσιάζεται vii

10 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ στο Σχήµα 1 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου, αλλά δεν παρουσιάζει διεργασίες σε επίπεδο λεπτοµέρειας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συµπληρωµατικά, η µεθοδολογία γνωστή ως «Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Ενεργώ» - «Plan-Do-Check-Act» (ΣΕΕΕ- PDCA) µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις διεργασίες. Η ΣΕΕΕ µπορεί εν συντοµία να περιγραφεί ως ακολούθως: Σχεδιάζω: καθιερώνω τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για να παραχθούν αποτελέσµατα σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις των πελατών και τις πολιτικές του οργανισµού. Εκτελώ: Ελέγχω: Ενεργώ: Πελάτες Απαιτήσεις θέτω σε εφαρµογή τις διεργασίες παρακολουθώ και µετρώ τις διεργασίες και το προϊόν ως προς τις πολιτικές, τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις για το προϊόν και εκθέτω τα αποτελέσµατα. αναλαµβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών. Εισερχόµενα ιαρκής βελτίωση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας Όπου ιαχείριση πόρων Ευθύνη της ιοίκησης Υλοποίηση προϊόντος Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Προϊόν ραστηριότητες που προσθέτουν αξία Ροή πληροφοριών Εξερχό- µενα Πελάτες Ικανοποίηση Σχήµα 1 Μοντέλο συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας βασισµένο στην προσέγγιση ως διεργασία 0.3 Σχέση µε το ISO 9004 Οι παρούσες εκδόσεις του ISO 9001 και του ISO 9004 έχουν αναπτυχθεί ως ένα συνεκτικό ζεύγος προτύπων συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να συµπληρώνει το ένα το άλλο, αλλά µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται και ανεξάρτητα. Αν και τα δύο ιεθνή Πρότυπα έχουν διαφορετικά αντικείµενα, αυτά έχουν όµοια δοµή, προκειµένου να βοηθηθεί η εφαρµογή τους ως ένα συνεκτικό ζεύγος. Το ISO 9001 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οργανισµούς για εσωτερική εφαρµογή ή για πιστοποίηση ή για σκοπούς εξυπηρέτησης συµβάσεων. Το Πρότυπο εστιάζει στην αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας να ικανοποιεί απαιτήσεις των πελατών. viii

11 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Το ISO 9004 παρέχει καθοδήγηση πάνω σε ένα ευρύτερο φάσµα αντικειµενικών σκοπών του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, από ότι κάνει το ISO 9001, ειδικότερα για τη διαρκή βελτίωση της συνολικής επίδοσης και της αποδοτικότητας ενός οργανισµού, καθώς και για την αποτελεσµατικότητά του. Το ISO 9004 συνιστάται σε οργανισµούς των οποίων η Ανώτατη ιοίκηση επιθυµεί να προχωρήσει πέραν των απαιτήσεων του ISO 9001, προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της επίδοσης. Εντούτοις, αυτό δεν προορίζεται για πιστοποίηση ή για σκοπούς εξυπηρέτησης συµβάσεων. 0.4 Συµβατότητα µε άλλα συστήµατα διαχείρισης Αυτό το ιεθνές Πρότυπο έχει ευθυγραµµιστεί µε το ISO 14001:1996, προκειµένου να βελτιώσει τη συµβατότητα µεταξύ των δύο προτύπων, προς όφελος της κοινωνίας των χρηστών. Αυτό το ιεθνές Πρότυπο δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις ειδικές για άλλα συστήµατα διαχείρισης, όπως εκείνα που είναι ειδικά για περιβαλλοντική διαχείριση, για διαχείριση της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας, για οικονοµική διαχείριση ή για διαχείριση της διακινδύνευσης. Εντούτοις, αυτό το ιεθνές Πρότυπο δίδει τη δυνατότητα σε έναν οργανισµό να ευθυγραµµίσει ή να ολοκληρώσει το σύστηµά του για τη διαχείριση της ποιότητας, µε απαιτήσεις συνδεόµενου συστήµατος διαχείρισης. Είναι δυνατόν σε έναν οργανισµό να προσαρµόσει τα υφιστάµενα συστήµατα διαχείρισής του, προκειµένου να καθιερώσει ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου. ix

12

13 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις 1 Αντικείµενο 1.1 Γενικότητες Αυτό το ιεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισµός α) χρειάζεται να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει µε συνέπεια προϊόν το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς επίσης και τις εφαρµόσιµες κανονιστικές απαιτήσεις και β) σκοπεύει να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών µέσω της αποτελεσµατικής εφαρµογής του συστήµατος, συµπεριλαµβάνοντας διεργασίες για τη διαρκή βελτίωση του συστήµατος και για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς επίσης και µε τις εφαρµόσιµες κανονιστικές απαιτήσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε αυτό το ιεθνές Πρότυπο, ο όρος «προϊόν» εφαρµόζεται µόνο στο προϊόν το οποίο προορίζεται για, ή απαιτείται από, έναν πελάτη. 1.2 Εφαρµογή Όλες οι απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου είναι γενόσηµες και προορίζονται να είναι εφαρµόσιµες σε όλους τους οργανισµούς, ανεξαρτήτως τύπου, µεγέθους και του προϊόντος που παρέχεται. Στις περιπτώσεις όπου οποια(εσ)δήποτε απαίτηση(εις) αυτού του ιεθνούς Προτύπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί εξαιτίας της φύσης και του προϊόντος ενός οργανισµού, αυτό µπορεί να εξεταστεί προκειµένου να εξαιρεθεί. Στις περιπτώσεις όπου γίνονται εξαιρέσεις, ισχυρισµοί για συµµόρφωση µε αυτό το ιεθνές Πρότυπο δεν είναι αποδεκτοί, εκτός εάν οι εξαιρέσεις αυτές περιορίζονται στις απαιτήσεις εντός του κεφαλαίου 7 και οι εξαιρέσεις αυτές δεν επηρεάζουν την ικανότητα ή την ευθύνη του οργανισµού να παρέχει προϊόν το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις εφαρµόσιµες κανονιστικές απαιτήσεις. 2 Τυποποιητική παραποµπή Το παρακάτω τυποποιητικό έγγραφο περιέχει διατάξεις οι οποίες, µέσω παραποµπής σε αυτό το κείµενο, αποτελούν διατάξεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου. Για χρονολογηµένες παραποµπές, δεν εφαρµόζονται επόµενες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτής της δηµοσίευσης. Εντούτοις, τα µέρη που προβαίνουν σε συµφωνίες οι οποίες βασίζονται στο παρόν ιεθνές Πρότυπο, ενθαρρύνονται να ερευνούν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν την πλέον πρόσφατη έκδοση του τυποποιητικού εγγράφου που αναφέρεται κατωτέρω. Για µη χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση του αναφερόµενου τυποποιητικού εγγράφου. Τα µέλη της IEC και του ISO τηρούν καταλόγους των εκάστοτε εν ισχύει ιεθνών Προτύπων. ISO 9000: 2000, Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο. 1

14 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ 3 Όροι και ορισµοί Για τους σκοπούς αυτού του ιεθνούς Προτύπου, εφαρµόζονται οι όροι και οι ορισµοί που δίδονται στο ISO Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε αυτή την έκδοση του ISO 9001 για να περιγράψουν την αλυσίδα προµηθειών, έχουν αλλάξει ώστε να αντανακλούν το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται σήµερα: προµηθευτής οργανισµός πελάτης Ο όρος «οργανισµός» αντικαθιστά τον όρο «προµηθευτή» που χρησιµοποιείται στο ISO 9001:1994 και αναφέρεται στη µονάδα στην οποία εφαρµόζεται αυτό το ιεθνές Πρότυπο. Επίσης, ο όρος «προµηθευτής» αντικαθιστά τώρα τον όρο «υπεργολάβος». Σε όλο το κείµενο αυτού του ιεθνούς Προτύπου, οπουδήποτε απαντάται ο όρος «προϊόν», µπορεί επίσης να σηµαίνει «υπηρεσία». 4 Σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας 4.1 Γενικές απαιτήσεις Ο οργανισµός πρέπει να καθιερώσει, να τεκµηριώσει, να θέσει σε εφαρµογή και να διατηρεί ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας και να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσµατικότητά του, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου. Ο οργανισµός πρέπει α) να εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας και την εφαρµογή τους σε όλη την έκταση του οργανισµού (βλέπε 1.2), β) να προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών, γ) να καθορίσει κριτήρια και µεθόδους που χρειάζονται ώστε να εξασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσµατικά, δ) να εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών αυτών, ε) να παρακολουθεί, να µετρά και να αναλύει τις διεργασίες αυτές και στ) να θέτει σε εφαρµογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη προσχεδιασµένων αποτελεσµάτων και για τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών αυτών. Ο οργανισµός πρέπει να διαχειρίζεται τις διεργασίες αυτές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του ιεθνούς Προτύπου. Στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισµός επιλέγει να αναθέσει σε φορείς εκτός του οργανισµού οποιαδήποτε διεργασία η οποία επηρεάζει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε απαιτήσεις, ο οργανισµός πρέπει να εξασφαλίζει τον έλεγχο επί των διεργασιών αυτών. Ο έλεγχος των διεργασιών αυτών, οι οποίες ανατίθενται σε φορείς εκτός του οργανισµού, πρέπει να καθορίζεται εντός του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στις διεργασίες που χρειάζονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να περιλαµβάνονται διεργασίες για δραστηριότητες διαχείρισης, για τη διάθεση πόρων, για την υλοποίηση του προϊόντος και για µέτρηση. 2

15 ΕΛΟΤ EN ISO Απαιτήσεις για την τεκµηρίωση Γενικότητες Η τεκµηρίωση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να περιλαµβάνει: α) τεκµηριωµένες δηλώσεις πολιτικής και αντικειµενικών σκοπών για την ποιότητα, β) ένα εγχειρίδιο για την ποιότητα, γ) τεκµηριωµένες διαδικασίες που απαιτούνται από αυτό το ιεθνές Πρότυπο, δ) έγγραφα που χρειάζονται από τον οργανισµό για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική σχεδίαση, η λειτουργία και ο έλεγχος των διεργασιών του, και ε) αρχεία τα οποία απαιτούνται από αυτό το ιεθνές Πρότυπο (βλέπε 4.2.4). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Όπου σε αυτό το ιεθνές Πρότυπο εµφανίζεται ο όρος «τεκµηριωµένη διαδικασία», αυτό σηµαίνει ότι η διαδικασία καθιερώνεται, τεκµηριώνεται, τίθεται σε εφαρµογή και διατηρείται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η έκταση της τεκµηρίωσης του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας µπορεί να διαφέρει από τον ένα οργανισµό στον άλλο, εξαιτίας α) του µεγέθους του οργανισµού και του τύπου των δραστηριοτήτων, β) της πολυπλοκότητας των διεργασιών και της αλληλεπίδρασής τους, και γ) της ικανότητας του προσωπικού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Η τεκµηρίωση µπορεί να είναι σε οποιαδήποτε µορφή ή τύπο µέσου Εγχειρίδιο για την ποιότητα Ο οργανισµός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα εγχειρίδιο για την ποιότητα το οποίο περιλαµβάνει α) το αντικείµενο του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερειών και αιτιολόγησης των οποιωνδήποτε εξαιρέσεων (βλέπε 1.2), β) τις τεκµηριωµένες διαδικασίες που καθιερώνονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας ή αναφορά σε αυτές, και γ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης των διεργασιών του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας Έλεγχος εγγράφων Τα έγγραφα που απαιτούνται από το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να ελέγχονται. Τα αρχεία είναι ειδικού τύπου έγγραφα και πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που δίδονται στην Πρέπει να καθιερωθεί µια τεκµηριωµένη διαδικασία που να καθορίζει τους ελέγχους που χρειάζονται για να α) εγκρίνονται τα έγγραφα ως προς την επάρκεια, πριν από την έκδοση, β) ανασκοπούνται και να ενηµερώνονται, όπως είναι απαραίτητο και να εγκρίνονται εκ νέου τα έγγραφα, γ) εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης των εγγράφων, δ) εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρµόσιµων εγγράφων είναι διαθέσιµες στα σηµεία χρήσης, ε) εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραµένουν ευανάγνωστα και εύκολα εντοπίσιµα, 3

16 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ στ) εξασφαλίζεται ότι αποδίδεται ταυτότητα στα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης και ότι η διανοµή τους ελέγχεται, και ζ) προληφθεί η µη σκοπούµενη χρήση απαρχαιωµένων εγγράφων και για να εφαρµοστεί κατάλληλη απόδοση ταυτότητας αυτών, εάν διατηρούνται για οποιονδήποτε σκοπό Έλεγχος αρχείων Τα αρχεία πρέπει να καθιερώνονται και να διατηρούνται ώστε να παρέχεται απόδειξη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις και απόδειξη της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. Τα αρχεία πρέπει να παραµένουν ευανάγνωστα, εύκολα εντοπίσιµα και ανακτήσιµα. Πρέπει να καθιερώνεται µια τεκµηριωµένη διαδικασία που να καθορίζει τους ελέγχους που χρειάζονται για την απόδοση ταυτότητας, την αποθήκευση, την προστασία, την ανάκτηση, το χρόνο διατήρησης και την τελική διάθεση των αρχείων. 5 Ευθύνη της ιοίκησης 5.1 έσµευση της ιοίκησης Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να παρέχει απόδειξη της δέσµευσής της για την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του, µέσω α) της γνωστοποίησης στον οργανισµό της σηµασίας της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών, καθώς επίσης των νοµικών και των κανονιστικών απαιτήσεων, β) της καθιέρωσης της πολιτικής για την ποιότητα, γ) της εξασφάλισης ότι καθιερώνονται αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα, δ) της διεξαγωγής ανασκοπήσεων από τη ιοίκηση, και ε) της εξασφάλισης της διαθεσιµότητας πόρων. 5.2 Εστίαση στον πελάτη Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών και ότι ικανοποιούνται, µε σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους (βλέπε και 8.2.1). 5.3 Πολιτική για την ποιότητα Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι η πολιτική για την ποιότητα α) είναι κατάλληλη για το σκοπό του οργανισµού β) περιλαµβάνει δέσµευση για συµµόρφωση µε απαιτήσεις και για διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, γ) παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και την ανασκόπηση των αντικειµενικών σκοπών για την ποιότητα, δ) γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός του οργανισµού, και ε) ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόµενη καταλληλότητά της 4

17 ΕΛΟΤ EN ISO Σχεδίαση Αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι στις σχετικές λειτουργίες και στα επίπεδα εντός του οργανισµού καθιερώνονται αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρειάζονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων για το προϊόν [(βλέπε 7.1 α)]. Οι αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα πρέπει να είναι µετρήσιµοι και συνεπείς µε την πολιτική για την ποιότητα Σχεδίαση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι α) η σχεδίαση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας διεξάγεται προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που δίδονται στην 4.1, καθώς επίσης και οι αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα, και β) η ακεραιότητα του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας διατηρείται, όταν σχεδιάζονται και τίθενται σε εφαρµογή αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας. 5.5 Ευθύνες, αρµοδιότητες και επικοινωνία Ευθύνες και αρµοδιότητες Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες καθορίζονται και γνωστοποιούνται εντός του οργανισµού Εκπρόσωπος της ιοίκησης Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να ορίσει ένα µέλος της ιοίκησης, το οποίο, ανεξάρτητα άλλων ευθυνών, πρέπει να έχει ευθύνη και αρµοδιότητα που περιλαµβάνει α) την εξασφάλιση ότι καθιερώνονται, τίθενται σε εφαρµογή και διατηρούνται οι διεργασίες που χρειάζονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, β) τη γραπτή ενηµέρωση της Ανώτατης ιοίκησης σχετικά µε την επίδοση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και µε οποιαδήποτε ανάγκη για βελτίωση, και γ) την εξασφάλιση της προαγωγής της ενηµέρωσης όλου του οργανισµού για τις απαιτήσεις των πελατών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ευθύνη ενός εκπροσώπου της ιοίκησης µπορεί να περιλαµβάνει διασύνδεση µε εξωτερικά µέρη για θέµατα σχετιζόµενα µε το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας Εσωτερική επικοινωνία Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι καθιερώνονται εντός του οργανισµού κατάλληλες διεργασίες επικοινωνίας και ότι υπάρχει επικοινωνία που αφορά την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. 5.6 Ανασκόπηση από τη ιοίκηση Γενικότητες Η Ανώτατη ιοίκηση πρέπει να ανασκοπεί σε προγραµµατισµένα διαστήµατα το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας του οργανισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόµενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητά του. Η ανασκόπηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει την αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση και της ανάγκης για αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων της πολιτικής για την ποιότητα και των αντικειµενικών σκοπών για την ποιότητα. 5

18 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ Πρέπει να διατηρούνται αρχεία των ανασκοπήσεων από τη ιοίκηση (βλέπε 4.2.4) Εισερχόµενα στην ανασκόπηση Τα εισερχόµενα στην ανασκόπηση από τη ιοίκηση πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικές µε α) αποτελέσµατα επιθεωρήσεων, β) ανατροφοδότηση από τον πελάτη, γ) επίδοση διεργασιών και συµµόρφωση προϊόντος, δ) κατάσταση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, ε) επακόλουθες ενέργειες από προηγούµενες ανασκοπήσεις από τη ιοίκηση, στ) αλλαγές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, και ζ) συστάσεις για βελτίωση Εξερχόµενα από την ανασκόπηση Τα εξερχόµενα από την ανασκόπηση από τη ιοίκηση πρέπει να περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες που σχετίζονται µε α) τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και των διεργασιών του, β) τη βελτίωση του προϊόντος, η οποία σχετίζεται µε απαιτήσεις των πελατών, και γ) τις ανάγκες σε πόρους 6 ιαχείριση πόρων 6.1 ιάθεση πόρων Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει και να διαθέτει τους πόρους που χρειάζονται για να α) θέτει σε εφαρµογή και να διατηρεί το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας και για να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσµατικότητά του, και β) αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών µέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων τους. 6.2 Ανθρώπινοι πόροι Γενικότητες Προσωπικό το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, πρέπει να είναι ικανό µε βάση την κατάλληλη µόρφωση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εµπειρία Ικανότητα, ενηµέρωση και εκπαίδευση Ο οργανισµός πρέπει να 6

19 ΕΛΟΤ EN ISO 9001 α) προσδιορίζει την απαραίτητη ικανότητα του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, β) παρέχει εκπαίδευση ή να εκτελεί άλλες ενέργειες για να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, γ) αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών που εκτελούνται, δ) εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ενήµερο της σχέσης και της σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων του και πώς αυτές συµβάλλουν στην επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών για την ποιότητα και ε) διατηρεί κατάλληλα αρχεία µόρφωσης, εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και εµπειρίας (βλέπε 4.2.4) 6.3 Υποδοµή Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει, να διαθέτει και να διατηρεί την υποδοµή που χρειάζεται για την επίτευξη της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις για το προϊόν. Η υποδοµή περιλαµβάνει, όπου εφαρµόζεται, α) κτίρια, χώρους εργασίας και συνδεόµενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, β) εξοπλισµό διεργασιών (τόσο υλισµικό, όσο και λογισµικό), και γ) υπηρεσίες υποστήριξης (όπως µεταφορές ή επικοινωνίες). 6.4 Περιβάλλον εργασίας Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται το περιβάλλον εργασίας που χρειάζεται για την επίτευξη της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις για το προϊόν. 7 Υλοποίηση του προϊόντος 7.1 Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος Ο οργανισµός πρέπει να σχεδιάζει και να αναπτύσσει τις διεργασίες που χρειάζονται για την υλοποίηση του προϊόντος. Η σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος πρέπει να είναι συνεπής µε τις απαιτήσεις των άλλων διεργασιών του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας (βλέπε 4.1). Κατά τη σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος, ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται, τα παρακάτω: α) τους αντικειµενικούς σκοπούς για την ποιότητα και τις απαιτήσεις για το προϊόν, β) την ανάγκη καθιέρωσης διεργασιών, εγγράφων και διάθεσης πόρων, συγκεκριµένων για το προϊόν, γ) τις συγκεκριµένες για το προϊόν απαιτούµενες δραστηριότητες επαλήθευσης, επικύρωσης, παρακολούθησης, ελέγχων και δοκιµών, καθώς και τα κριτήρια αποδοχής του προϊόντος, δ) τα αρχεία που χρειάζονται για την παροχή αποδείξεων ότι οι διεργασίες υλοποίησης και το προκύπτον προϊόν, ικανοποιούν τις απαιτήσεις (βλέπε 4.2.4). Τα αποτελέσµατα αυτής της σχεδίασης πρέπει να είναι σε µορφή κατάλληλη για τη µέθοδο λειτουργίας του οργανισµού. 7

20 ΕΝ ISO 9001 ΕΛΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ως σχέδιο για την ποιότητα µπορεί να αναφερθεί ένα έγγραφο που καθορίζει τις διεργασίες του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας (συµπεριλαµβανοµένων των διεργασιών υλοποίησης του προϊόντος) και τους πόρους που πρόκειται να αφιερωθούν για ένα συγκεκριµένο προϊόν, έργο ή σύµβαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ο οργανισµός µπορεί επίσης, για την ανάπτυξη των διεργασιών υλοποίησης του προϊόντος, να εφαρµόσει τις απαιτήσεις που δίδονται στην ιεργασίες που σχετίζονται µε τους πελάτες Προσδιορισµός των απαιτήσεων που σχετίζονται µε το προϊόν Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει α) τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για παράδοση και για δραστηριότητες µετά την παράδοση, β) τις απαιτήσεις που δεν δηλώνονται από τους πελάτες αλλά είναι απαραίτητες για καθορισµένη χρήση ή γνωστές για σκοπούµενη χρήση, όπου αυτές είναι γνωστές γ) νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε το προϊόν, και δ) οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τον οργανισµό Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται µε το προϊόν Ο οργανισµός πρέπει να ανασκοπεί τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε το προϊόν. Η ανασκόπηση αυτή πρέπει να διεξάγεται πριν από τη δέσµευση του οργανισµού να προµηθεύσει ένα προϊόν στον πελάτη (π.χ. υποβολή προσφορών, αποδοχή συµβάσεων ή παραγγελιών, αποδοχή αλλαγών σε συµβάσεις ή σε παραγγελίες) και πρέπει να εξασφαλίζει ότι α) οι απαιτήσεις για το προϊόν είναι καθορισµένες, β) απαιτήσεις της σύµβασης ή της παραγγελίας, που διαφέρουν από εκείνες που προηγούµενα εκφράστηκαν, επιλύονται, και γ) ο οργανισµός έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις καθορισµένες απαιτήσεις. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία των αποτελεσµάτων της ανασκόπησης και των ενεργειών που προκύπτουν από την ανασκόπηση (βλέπε 4.2.4). Στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης παρέχει µη τεκµηριωµένη δήλωση απαιτήσεων, οι απαιτήσεις του πελάτη πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν από την αποδοχή από τον οργανισµό. Στις περιπτώσεις όπου µεταβάλλονται οι απαιτήσεις για το προϊόν, ο οργανισµός πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα σχετικά έγγραφα τροποποιούνται και ότι το αντίστοιχο προσωπικό ενηµερώνεται σχετικά µε τις αλλαγµένες απαιτήσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε µερικές περιπτώσεις, όπως στις πωλήσεις µέσω διαδικτύου, δεν είναι πρακτικά εφικτή µια τυπική ανασκόπηση για κάθε µια παραγγελία. Αντί γι'αυτό η ανασκόπηση µπορεί να καλύπτει πληροφορίες σχετικές µε το προϊόν, όπως κατάλογοι ή διαφηµιστικό υλικό Επικοινωνία µε τους πελάτες Ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίζει και να θέτει σε εφαρµογή αποτελεσµατικές διευθετήσεις για την επικοινωνία µε τους πελάτες σε σχέση µε α) πληροφορίες για το προϊόν β) αιτήσεις για πληροφορίες, συµβάσεις ή χειρισµό παραγγελιών, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων, και γ) ανατροφοδότηση από τους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων παραπόνων των πελατών. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

2004-12-21 ICS : 13.020.10

2004-12-21 ICS : 13.020.10 2004-12-21 ICS : 13.020.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του Environmental management systems Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας- Θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας- Θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο 2006-02-02 ICS : 03.120.10; 01.040.03 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας- Θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο Quality Management Systems Fundamentals

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD 2006-07-04 ICS: 03.120.20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 > Deming, E.W. (1986). Out of the Crisis.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001:2000 - εφαρμογές ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος»,

«Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος», «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης και αξιοποίησή τους από επιχειρήσεις και Δημόσιο Τομέα ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ 14 Οκτωβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ISO 22000:2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ISO 22000:2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1959 Συνεργασία NASA και Αμερικανικού στρατού για την παρασκευή ασφαλών τροφίμων για τα πληρώματα των διαστημοπλοίων. 1963 Δημιουργία του Codex Alimentarius (διεθνής κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Δομή Εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ σε επιχείρηση. Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ανδρέας Βαρλάµος, avarl@tee.gr (Χηµ.Μηχ.ΕΜΠ-MSc Foo QA) Μέλος Σ ΕΚΠΟΙΖΩ www.ekpizo.gr Οµ.Ετ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα

Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MEΡΟΣ Β EΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 στο πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2000

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2000 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2000 Συγγραφή: ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2007) Προσαρμογή για διδασκαλία στην ΑΣΠΑΙΤΕ: Ν.Μ. Βαξεβανίδης (2014) Σελίδα 1 από 51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 4. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1)

ISO 17025 4. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1) 4. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1) 4.3.1 Γενικά: Το Εργαστήριο πρέπεινα καθιερώσεικαινα τηρεί διαδικασίες για τονέλεγχο όλωντων εγγράφων (εσωτερικώνκαιεξωτερικών) πουαποτελούνμέρος του ΣΠ: 4. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Η νέα αναθεώρηση του Προτύπου ISO 9001:2015 είναι εδώ και φέρνει αρκετές αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα