Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001"

Transcript

1 Αθήνα Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 (Σ Π), θα πρέπει πλέον να αντιµετωπίζεται και να υποστηρίζεται από την επιχείρηση ως από τις πιο σηµαντικότερες διαδικασίες διαχείρισης για βελτίωση, δεδοµένου ότι και τα ευρήµατα µία επιθεώρησης αποτελούν πηγή λήψης σηµαντικών διοικητικών αποφάσεων. Οι στόχοι της εσωτερικής επιθεώρησης είναι η πιστοποίηση του Σ Π ως προς : 1. Την συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις του ιεθνούς Προτύπου καθώς και την ικανοποίηση των Νοµικών & Κανονιστικών διατάξεων. 2. Την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του (διεργασίες υλοποίησης). 3. Την αποδοτικότητα του σε σχέση µε τις απαιτήσεις και τους στόχους της επιχείρησης (διεργασίες διαχείρισης). Επιθεωρήσεις ενός συστήµατος γίνονται είτε µε άτυπο είτε µε τυπικό τρόπο. Άτυποι τρόποι είναι συνήθως η επιθεώρηση που θα κάνει στην επιχείρηση ένας πελάτης η ένα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο η οργανισµός του πελάτη της, ερωτηµατολόγια σχετικά µε τις απαιτήσεις ποιότητας που µπορεί να συµπληρώνει κατά καιρούς µία επιχείρηση, εσωτερικές µη συµµορφώσεις τµηµάτων που αναφέρονται σε εσωτερικές διαδικασίες ή και παράπονα πελατών. 1

2 Τυπικοί τρόποι είναι οι προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις από διαπιστευµένους οργανισµούς και από την ίδια την επιχείρηση. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται τα εργαλεία της συνεχούς βελτίωσης του Σ Π. ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Εσωτερική Επιθεώρηση Ποιότητας Ανάδραση από Πελάτη Ανασκόπηση από τη ιοίκηση Συνεχής Βελτίωση Σχήµα 1 : Σχηµατική παράσταση των εργαλείων Βελτίωσης των Επιχειρηµατικών ιεργασιών Παρακάτω θα αναφερθεί ένα απλό µοντέλο τυποποίησης της εσωτερικής επιθεώρησης από την ίδια την επιχείρηση. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η εσωτερική επιθεώρηση αποτελεί από µόνη της µία διεργασία του Σ Π, διότι αποσκοπεί στην ικανοποίηση του πελάτη, µετατρέπει τα εισερχόµενα σε εξερχόµενα και δηµιουργεί νέες καταστάσεις για τις υπόλοιπες διεργασίες. Πρέπει λοιπόν να σχεδιαστεί ως διεργασία, µε το µοντέλο : ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ- ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ - ΑΝΑ ΡΑΣΗ 2

3 Α) ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ & ΠΟΡΟΙ Τα εισερχόµενα της εσωτερικής επιθεώρησης αποτελούν, το πρότυπο και το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (κεφάλαιο 4). Το Σ Π επιτρέπει στην επιχείρηση να δει όλο το σύστηµα ως µία διεργασία («διεργασιακή προσέγγιση»). Γι αυτό η επιχείρηση πρωτίστως πρέπει να αναλύσει και να διαχωρίσει τις διεργασίες της και στην συνέχεια να καταγράψει την αλληλουχία των διεργασιών της. 1. ιαχωρισµός των διεργασιών : H επιχείρηση πρέπει να διαχωρίσει τις διεργασίες της ως εξής σύµφωνα µε το πρότυπο. Η παρακάτω κατηγοριοποίηση των διεργασιών διευκολύνει την εκτέλεση της εσωτερικής επιθεώρησης. ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υλοποίηση και Συντήρηση Σ Π Ανασκόπηση της ιοίκησης ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ISO 9001: Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας : Γενικές απαιτήσεις 5.1 έσµευση ιοίκησης 5.2 Εστίαση στον πελάτη 5.3 Πολιτική Ποιότητας Σχεδιασµός Σ Π Ευθύνη και Κύρος Εκπρόσωπος ιοίκησης 6.1 Παροχή Πόρων 6.2 Ανθρώπινο υναµικό Αντικειµενικοί Στόχοι Ποιότητας 5.6. Ανασκόπηση ιοίκησης 8.1 Μέτρηση Ανάλυση και Βελτίωση Ικανοποίηση Πελάτη 8,4 Ανάλυση εδοµένων Επικοινωνία Εσωτερική Επικοινωνία Επικοινωνία µε τους Πελάτες Εσωτερική Επιθεώρηση Εσωτερική Επιθεώρηση ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ιορθωτικές Ενέργειες Προληπτικές Ενέργειες Πίνακας 1: ιεργασίες ιαχείρισης. Η επιθεώρησή τους είναι κρίσιµος παράγοντας της αποδοτικότητας του Σ Π, άµεσα συνδεδεµένο µε την ικανοποίηση των πελατών. 3

4 ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ISO 9001:2000 Καθορισµός και Αναθεώρηση των Απαιτήσεων Καθορισµός Απαιτήσεων Αναθεώρηση Απαιτήσεων Προµήθεια 7.4 Προµήθεια Σχεδιασµός και Ανάπτυξη 7.3 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ιαχείριση Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού 6.3 Υποδοµή 6.4 Εργασιακό Περιβάλλον Ιδιοκτησία πελατών 7.6 Έλεγχος Εξοπλισµού Επίβλεψης και Μέτρησης Πίνακας 2 : Οι διεργασίες υλοποίησης. Η επιθεώρησή τους είναι κρίσιµος παράγοντας της αποτελεσµατικότητας του Σ Π, τροφοδοτούν µε δεδοµένα τις διεργασίες διαχείρισης. ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ISO 9001 : Έλεγχος Εγγράφων Έλεγχος Αρχείων Έλεγχος Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών Επικύρωση ιεργασιών Αναγνωρισιµότητα και Ιχνηλασιµότητα Συντήρηση Επίβλεψη και Μέτρηση ιεργασιών Επίβλεψη και Μέτρηση Προϊόντων 8.3 Έλεγχος µη συµµορφούµενων Προϊόντων Πίνακας 3 : Οι διεργασίες ελέγχου ενσωµατώνονται στην επιθεώρηση των άλλων διεργασιών και για τον λόγο αυτό και δεν επιθεωρούνται ως διεργασίες. 2. ιεργασιακή Προσέγγιση : Αποτελεί µία από τις αρχές διαχείρισης ποιότητας. Το παρακάτω σχήµα εξηγεί την φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης, αναγνωρίζοντας το Σ Π ως µία διεργασία. Καµία διεργασία λοιπόν δεν είναι ανεξάρτητη η µία από την άλλη, αλλά υπάρχει µία συνεχής αλληλουχία και αλληλοεπίδραση. 4

5 ιαρκής βελτίωση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της ιοίκησης Πελάτες Πελάτες ιαχείριση πόρων Μέτρηση ανάλυση Ικανοποίη ση Απαιτήσεις Εισερχόµενα Υλοποίηση Προϊόντος Προϊό ν Εξερχόµενα Όπου ραστηριότητες που προσθέτουν αξία Ροή πληροφοριών Σχήµα 2 : Μοντέλο συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας βασισµένο στην προσέγγιση ως διεργασία 3. Εσωτερικοί επιθεωρητές : Η επιχείρηση µπορεί να δηµιουργήσει δικό της εσωτερικό τµήµα επιθεώρησης. Βασική αρχή είναι ότι ο επιθεωρητής δεν θα πρέπει να είναι αναµεµιγµένος µε τις επιθεωρούµενες διεργασίες. Η επιχείρηση πρέπει να εκπαιδεύσει κατάλληλα τον επιθεωρητή. Η επιχείρηση µπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό πιστοποιηµένο συνεργάτη την εσωτερική της επιθεώρηση. 5

6 4. ιαδικασίες και δραστηριότητες-διεργασίες ελέγχου : Αποτελούν κρίσιµο σηµείο κατά την διάρκεια της επιθεώρησης. Η τεκµηρίωσή τους ή όχι οδηγεί στα τελικά συµπεράσµατα της αξιολόγησης του Σ Π. Β) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει : 1. Καθορισµό του προγράµµατος και της οµάδας εσωτερικής επιθεώρησης 2. Προετοιµασία και ενηµέρωση της οµάδας 3. ηµιουργία σχεδίου υλοποίησης της εσωτερικής επιθεώρησης από την οµάδα. 4. Υλοποίηση της εσωτερικής επιθεώρησης Κατά την παραγωγή της διεργασίας γίνεται έλεγχος των αρχείων, τεκµηρίωση ως προς τις απαιτήσεις των διεργασιών, συνεντεύξεις του προσωπικού, επιθεώρηση διαδικασιών, επιθεώρηση εγκαταστάσεων. Η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει δύο επιθεωρήσεις µέσα στο χρόνο, µία για την αποτελεσµατικότητα των διεργασιών υλοποίησης και µία στο τέλος του χρόνου για την αποδοτικότητα των διεργασιών διαχείρισης του Σ Π. Γ) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ & ΑΝΑ ΡΑΣΗ Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει : 1. Έλεγχο και καταγραφή των ευρηµάτων 2. Αναφορά και προτεινόµενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 3. Ανασκόπηση των ενεργειών από τον υπεύθυνο διαχείρισης ποιότητας και την διοίκηση. 4. Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση υλοποίησης των ενεργειών 5. Αξιολόγηση & Eπαλήθευση 6. Αναφορά εξερχόµενων και αξιολόγησης στην ανασκόπηση της διοίκησης. Τα ευρήµατα της εσωτερικής επιθεώρησης αξιολογούνται µε το πρότυπο απόδοσης που είναι ο σκοπός της εσωτερικής επιθεώρησης (σελ.1). Η επιχείρηση ανασκοπεί τα ευρήµατα και προβαίνει σε διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Οι αποκλίσεις και η επαλήθευση αποτελούν εισερχόµενα της ανασκόπησης της διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό η διαρκής βελτίωση είναι ενσωµατωµένη στο σύστηµα. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται τα βήµατα της διεργασίας που αναφέρθηκαν παραπάνω. 6

7 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ISO 9001 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Ευρήµατα - Αποτελέσµατα ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Αποτελεσµατικότητα ιεργασιών Αποδοτικότητα Προτύπου Σχήµα 3 : Σχηµατική παράσταση διεργασίας εσωτερικής επιθεώρησης ΣΥΝΟΨΗ Η εσωτερική επιθεώρηση αποτελεί σηµαντική διεργασία διαχείρισης του συστήµατος ποιότητας. Ανάλογα µε το µέγεθος της κάθε εταιρείας, είναι απαιτητή τουλάχιστον µία επιθεώρηση το χρόνο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας τους συστήµατος Παραπάνω προτάθηκε µία µέθοδος τυποποίησης της ως εξής : 1. Σχεδιασµός διεργασιών 2. ιαχωρισµός των διεργασιών του προτύπου 3. Ενοποίηση των διεργασιών ως προσέγγιση σε µία διεργασία 4. Εκπαίδευση της οµάδας εσωτερικής επιθεώρησης 5. Στάδια εφαρµογής της διεργασίας εσωτερικής επιθεώρησης και περαιτέρω ενέργειες 7

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιθεωρώντας ιεργασίες «Βιβλίο πρώτο, Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9000», Γεώργιος Αναστασόπουλος, εκδόσεις Β. Γκιούρδας 2005 Επιθεωρώντας ιεργασίες «Βιβλίο εύτερο, Τεχνικές Επιθεώρησης και ISO 19011», Γεώργιος Αναστασόπουλος, εκδόσεις Β. Γκιούρδας 2005 Συστήµατα ιαχείρισης και Στρατηγικός Σχεδιασµός, εκδόσεις Dashofer ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ Πρότυπο ISO 9001 Οι 8 αρχές της ποιότητας, Νίκος Χαριτωνίδης Ψηφιακό κέντρο έρευνας - ιεθνή Πρότυπα και Συστήµατα ιοίκησης. i Ο Γιώργος Παπαλόης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι Αθηνών και κάτοχος διπλώµατος Μaster Of Βusiness Administration. Είναι ιευθυντής Λειτουργίας της Ψυγεία Αλάσκα Α.ΕΒ.Τ.Ε. Έχει συµµετάσχει σε πολλές εσωτερικές επιθεωρήσεις του Σ Π της εταιρείας του. 8

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή Η έννοια της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) αναπτύχθηκε από τον Deming στη δεκαετία του 50. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισµούς και αυτή τη στιγµή είναι από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα