ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 Σελίδα ΑΥΤΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στο Τμήμα Κίνησης ασθενών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το οποίο θα εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008. Η ανάπτυξη του συστήματος, η εκπαίδευση του προσωπικού και η υποστήριξη του εν λόγω τμήματος κατά τη διαδικασία πιστοποίησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εμπεριέχονται στις βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου. ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Προσφέρων θα πρέπει να έχει Πιστοποίηση (σε περίπτωση ενός φορέα ή το σύνολο των μελών, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ενώσεως) κατά ISO 9001:2008, με πεδίο εφαρμογής την παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στοιχείο τεκμηρίωσης αποτελεί το πιστοποιητικό πιστοποίησης του προσφέροντα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Ο Προσφέρων (Φυσικό/ Νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία Ένωση αυτών) θα πρέπει να έχει εκτελέσει ως κύριος ανάδοχος ή μέλος Ένωσης / Κοινοπραξίας εταιρειών επιτυχώς (να έχει ληφθεί πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης) τουλάχιστον δύο (2) έργα πιστοποίησης -σε συναφές με το ζητούμενο έργο αντικείμενο- κατά ISO 9001 σε Οργανισμούς του Δημόσιου ή του 1 Σ ελίδα

3 Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στον κλάδο της Υγείας. Στην περίπτωση μη υποβολής προσφοράς από προσφέροντες που να διαθέτουν την παραπάνω εμπειρία, θα αξιολογηθούν προσφορές υποψηφίων οι οποίοι θα έχουν εκτελέσει επιτυχώς (να έχει ληφθεί πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης) τουλάχιστον δύο (2) έργα πιστοποίησης κατά ISO 9001 στην παροχή διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών Φορέων του Δημοσίου Τομέα. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης περιγράφονται στο Παράρτημα Πίνακας 1: «Κατάλογος ολοκληρωμένων έργων στον τομέα της πιστοποίησης Οργανισμών Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών Υγείας και Φορέων του Δημοσίου Τομέα». Η Ομάδα Έργου (στελέχη υπεύθυνα για την εκτέλεση του έργου), θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιτυχή ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, έχοντας συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) έργα πιστοποίησης Οργανισμών του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στον κλάδο της Υγείας, ή σε δύο (2) έργα πιστοποίησης στην παροχή διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών από Φορείς του Δημοσίου Τομέα (εφόσον ο Προσφέρων διαθέτει τη συγκεκριμένη εμπειρία). Υποβάλλονται αντίγραφα βεβαιώσεων εκτέλεσης των έργων που έχουν εκδοθεί από τις αναθέτουσες αρχές μαζί με τα έγγραφα των πιστοποιητικών. 2 Σ ελίδα

4 Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης των έργων θα πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά τα ονόματα των στελεχών που εκτέλεσαν τα έργα. Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να υποβάλουν Βιογραφικά Σημειώματα και Υπεύθυνες Δηλώσεις, στις οποίες να αναφέρεται ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση του έργου εφόσον ανατεθεί στον Προσφέροντα- και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα βιογραφικά τους σημειώματα είναι αληθή. Ο Προσφέρων (Φυσικό/ Νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία Ένωση αυτών) θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται: o o Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. o Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση υπηρεσιών του Δημοσίου. o Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. Αξιολόγηση της προσφοράς γίνεται μόνο για τους προσφέροντες που πληρούν το σύνολο των παραπάνω κριτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται, αιτιολογημένα, ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστα τιθέμενες προϋποθέσεις. 3 Σ ελίδα

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ i. Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής αποτύπωση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης των ασθενών, του οργανογράμματος, των θέσεων εργασίας και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού του εν λόγω Τμήματος, ενώ θα ορισθούν οι κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα στηριχθεί το Σύστημα. ii. Μέσα από την αναλυτική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας του Τμήματος Κινήσεως ασθενών, θα εντοπισθούν οι αποκλίσεις του συστήματος λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης από τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, ενώ παράλληλα θα γίνει ανάλυση των σημείων τα οποία χρήζουν παρέμβασης προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση των λειτουργιών του Τμήματος, με τις απαιτήσεις του προτύπου. iii. Ο σύμβουλος θα υποβάλει σχετική έκθεση όπου θα παρατίθενται οι προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Τμήματος και της εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος. iv. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των λειτουργιών του Τμήματος Κίνησης ασθενών, ο σύμβουλος θα αναλάβει τη μελέτη των λειτουργιών αυτών σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 4 Σ ελίδα

6 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: 2 Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - 2 Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 2 Γ. ΈΝΤΥΠΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Στο στάδιο αυτό, ο σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των τεχνικών τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και ειδικότερα για τη διαμόρφωση του Εγχειριδίου Ποιότητας, των Διαδικασιών και την εκπόνηση Οδηγιών Εργασίας όπως επίσης και των σχετικών εντύπων, που θα διευκολύνουν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αναλυτικότερα: 2 Α. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ i. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση του Εγχειριδίου Ποιότητας, στο οποίο θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος σε συνάρτηση με το πρότυπο ISO 9001:2008 και θα περιλαμβάνονται οι γενικότερες απαιτήσεις ελέγχου και διαχείρισης της ποιότητας. Ειδικότερα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας θα περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως: α. η πολιτική για την ποιότητα του Τμήματος, β. η οργανωτική δομή του Τμήματος σε σχέση με τον υπόλοιπο Οργανισμό μέσω του Οργανογράμματος-, γ. προτεινόμενοι τρόποι για συμμόρφωση / αντιστοίχιση των διαδικασιών με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και την επιτυχή εφαρμογή του προτύπου στο Τμήμα Κινήσεως ασθενών του Πα.Γ.Ν.Η.. 5 Σ ελίδα

7 ii. Εκτός από το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), στο εγχειρίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνεται λεπτομερής αξιολόγηση των όποιων εξαιρέσεων έχουν καταγραφεί, των διαδικασιών ή και των παραπομπών σε αυτές, όπως επίσης και οι αλληλεπιδράσεις των επιμέρους διεργασιών. iii. Για τη διαμόρφωση της τελικής μορφής του Εγχειριδίου Ποιότητας του Τμήματος Κίνησης Ασθενών, είναι απαραίτητη η συνεργασία του συμβούλου με στελέχη του Τμήματος, προκειμένου το Εγχειρίδιο να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εν λόγω Τμήματος. 2 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ i. Οι διαδικασίες θα πρέπει να αποτυπωθούν με τρόπο σαφή και αναλυτικό, να μην είναι γενικόλογες και παράλληλα να απεικονίζουν με κατανοητό τρόπο τις ιδιαιτερότητες του Τμήματος. Ειδικότερα, ο σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για την αναλυτική καταγραφή του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται οι επιμέρους διαδικασίες, για τις οποίες αρμόδιο είναι το Τμήμα Κίνησης ασθενών. Θα αποτυπωθεί το σύνολο των διαδικασιών του Τμήματος Κίνησης Ασθενών. ii. Για κάθε επιμέρους διαδικασία, θα υποβληθεί αναλυτικό σχέδιο, το οποίο θα προωθηθεί στον αρμόδιο/αρμόδιους υπάλληλους του Τμήματος, για τυχόν παρατηρήσεις, σχολιασμούς οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από το σύμβουλο 6 Σ ελίδα

8 προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και να ακολουθήσει η οριστικοποίηση των διαδικασιών. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει συσχέτιση εκείνων των διαδικασιών οι οποίες παρουσιάζουν εξάρτηση μεταξύ τους, για τη διόρθωση τυχόν αντιφάσεων. iii. Στα κείμενα που θα διαμορφωθούν από το σύμβουλο αναφορικά με τις διαδικασίες του Τμήματος, θα πρέπει να επεξηγούνται με τρόπο σαφή και εύληπτο όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ενώ θα κατασκευασθούν και τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής, βάσει των οποίων θα αναλύονται τα επιμέρους βήματα της εκάστοτε διαδικασίας. iv. Ο σύμβουλος αναλαμβάνει την οριστικοποίηση των διαδικασιών και την ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων / παρατηρήσεων που θα επισημανθούν από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση του Τμήματος. 2 Γ. ΈΝΤΥΠΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ i. Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό των απαιτούμενων εντύπων και εγγράφων, όπως αυτά ορίζονται από τις διαδικασίες που επιτελούνται στο Τμήμα Κίνησης ασθενών. Τα έντυπα θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε διαδικασία που πραγματοποιείται από το Τμήμα Κίνησης ασθενών. 7 Σ ελίδα

9 ii. Καθορίζονται οι Οδηγίες από τον σύμβουλο, οι οποίες θα πρέπει να δίνουν αναλυτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών καθώς επίσης και των καθηκόντων εργασίας του προσωπικού. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πτυχές των επιμέρους ενεργειών που πρέπει να εκτελεσθούν, ώστε να καλύπτεται επαρκώς το αντικείμενο της εκάστοτε δραστηριότητας. Η περιγραφή των διαδικασιών, τα έντυπα και οι οδηγίες θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί με τρόπο σαφή, χωρίς γενικολογίες και να έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες του τομέα της Υγείας. Ο σύμβουλος θα πρέπει να προχωρεί στην άμεση εφαρμογή και αξιολόγηση των επιμέρους διαδικασιών και των οδηγιών που έχουν εκπονηθεί, με την ολοκλήρωση αυτών. Μετά την πρακτική εφαρμογή των επιμέρους διαδικασιών, ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη συνολική εφαρμογή και αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που θα οδηγήσει στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών. Οι όποιες πληροφορίες ή έγγραφα περιέλθουν στο σύμβουλο θεωρούνται εμπιστευτικά. Ο σύμβουλος θα αναλάβει να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία σχετίζεται με το προς εκτέλεση έργο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 8 Σ ελίδα

10 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ i. O σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η συστηματική παρακολούθηση της πορείας του έργου, η εξασφάλιση της αποδοχής των εργαζόμενων στο Τμήμα, αναφορικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή των νέων πρακτικών που προβλέπονται από τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, όπως επίσης και η άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που εντοπίζονται στα επιμέρους στάδια εφαρμογής του Συστήματος. ii. Ειδικότερα, μέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το Τμήμα λειτουργεί ικανοποιητικά και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). iii. Ανάλογα με τα ευρήματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην τροποποίηση της τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας. Τυχόν προτάσεις που υποβάλλονται από τον σύμβουλο και αφορούν σε παρεμβάσεις ή αναμορφώσεις με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος, θα πρέπει να φέρουν επαρκή τεκμηρίωση. 9 Σ ελίδα

11 iv. Τα πορίσματα από τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων θα υποβάλλονται με τη μορφή έκθεσης στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, προς ενημέρωσή της. Οι εκθέσεις θα υποβάλλονται περιοδικά, κατόπιν της πραγματοποίησης των σχετικών ελέγχων. v. Ανακεφαλαιώνοντας, ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών οι οποίες θα προκύψουν μέσα από την ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και τον εντοπισμό αδυναμιών στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος- πριν τη διενέργεια του ελέγχου από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, για την αξιολόγηση του Συστήματος Ποιότητας και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. 10 Σ ελίδα

12 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στο στάδιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, στη φάση αυτή: i. Ο σύμβουλος θα αναλάβει τη σύνταξη της αίτησης προς το Φορέα Πιστοποίησης, για την αξιολόγηση του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στο Τμήμα Κίνησης ασθενών. ii. Ο σύμβουλος υποχρεούται να παρευρίσκεται και να παράσχει την απαιτούμενη υποστήριξη κατά την επιθεώρηση του συστήματος από το Φορέα Πιστοποίησης και τη διενέργεια της σχετικής αξιολόγησης. iii. Ο σύμβουλος αναλαμβάνει πλήρως την άρση τυχόν παρατηρήσεων μη συμμορφώσεων που τυχόν προκύψουν κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, καθώς επίσης και τη λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών. Το έργο θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με τη λήψη του Πιστοποιητικού ISO 9001: Σ ελίδα

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Απαραίτητη είναι η εκπαίδευση του προσωπικού τόσο στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 όσο και στις τεχνικές τεκμηρίωσης που θα διαμορφωθούν κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στο Τμήμα Κίνησης ασθενών. Ο υποψήφιος σύμβουλος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις προτεινόμενες από αυτόν ενημερώσεις εκπαιδεύσεις και να τις εντάξει στα επιμέρους στάδια του έργου, όπου κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας. Το προσωπικό του τμήματος Κίνησης ασθενών ανέρχεται περίπου σε δεκαεννέα άτομα. ΠΑΡΑΔΟΤΕA Για την επιτυχή υλοποίηση των επιμέρους φάσεων, ο σύμβουλος θα πρέπει να αναπτύξει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του εν λόγω έργου. Τα παραδοτέα σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου θα πρέπει να αποτυπώνονται με τρόπο αναλυτικό και σαφή, όπως περιγράφεται στο υπόδειγμα που ακολουθεί. 12 Σ ελίδα

14 Παραδοτέα του Έργου / Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 Έκθεση αναφορικά με την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, βάσει του προτύπου ISO 9001: Ανάπτυξη Τεχνικών Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ): Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εγχειρίδιο Ποιότητας Έντυπα / Οδηγίες Εργασίας - Υλικό εκπαίδευσης του Προσωπικού Περιγραφές Θέσεων Εργασίας / Αρμοδιοτήτων 3 Αναφορές από τη διενέργεια των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 4 Εκπαίδευση Προσωπικού στις αρχές διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 & στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Τμήματος Κινήσεως Ασθενών (Παροχή Εκπαιδευτικού Υλικού Αρχείων Εκπαίδευσης) 5 Λήψη Πιστοποιητικού από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Τα παραδοτέα θα μπορούν να παραδίδονται σταδιακά, ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών και των προβλεπόμενων από τη σύμβαση παραδοτέων θα πρέπει να γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί στη σύμβαση. Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω υπόδειγμα και τις επιμέρους φάσεις του έργου όπως αναλύονται- ο κάθε ενδιαφερόμενος ζητείται να παρουσιάσει τη μεθοδολογία υλοποίησης που σχεδιάζει να αναπτύξει για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 13 Σ ελίδα

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 Σ ελίδα

16 ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Πίνακας 1.: «Κατάλογος ολοκληρωμένων έργων στον τομέα της πιστοποίησης Οργανισμών Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών Υγείας και Φορέων του Δημοσίου Τομέα» Α/Α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή του Έργου Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Πιστοποιήσεις Δημόσιων Οργανισμών παροχής υπηρεσιών Υγείας Συνοπτική Περιγραφή Συνεισφοράς στο Έργο 1 Ποσοστό Συμμετοχής στο Έργο 2 Στοιχεία Τεκμηρίωσης 3 Πιστοποιήσεις Ιδιωτικών Οργανισμών παροχής υπηρεσιών Υγείας 1 Κύριος συμβαλλόμενος, μέλος ένωσης εταιρειών, υπεργολάβος. 2 Σε περιπτώσεις ένωσης εταιρειών ή υπεργολαβίας το ποσοστό (%) του έργου που εκτέλεσε. 3 Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του φορέα (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Οργανισμού που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στον κλάδο της Υγείας. 15 Σ ελίδα

17 ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Πιστοποιήσεις Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών Φορέων Δημοσίου Τομέα *Ως ολοκληρωμένα έργα νοούνται αυτά που ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο Προσφέρων (έχει ληφθεί πιστοποίηση). 16 Σ ελίδα

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TΜΗΜΑΤΟΣ KΙΝΗΣΗΣ Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών στο ΠΑΓΝΗ διαχωρίζεται σε τέσσερα υπότμήματα: Α. ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Εσωτερικοί Ασθενείς) Προγραμματισμένες Εισαγωγές Έκτακτες Εισαγωγές (από Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) Β. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Εσωτερικοί Εξωτερικοί) Γ. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εξετάσεις Εξωτερικών Ασθενών Εξετάσεις Ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Οι αρμοδιότητες του κάθε υπό-τμήματος είναι: Α. ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Α1. Κίνηση Εσωτερικών Ασθενών (Προγραμματισμένη Εισαγωγή): Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. Κατά την έκδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται έλεγχος της ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενή ή μη και εξασφαλίζεται η οικονομική υποχρέωση του ασθενή απέναντι στο Νοσοκομείο 17 Σ ελίδα

19 είτε μέσω του ασφαλιστικού του φορέα είτε από τον ίδιο ως ιδιώτη. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊστάμενες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους, σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. Φροντίζει για τη παρακολούθηση και την αρχειοθέτηση ανά ασθενή και ασφαλιστικό ταμείο του λογαριασμού των νοσηλευομένων, όσον αφορά τις χρεώσεις νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο. Επίσης είναι αρμόδιο για την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων για του Ιδιώτες (Χωρίς Κοινωνική Κάλυψη). Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων (Ιδιωτών). Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών. Α2. Κίνηση Ασθενών από Τ.Ε.Π. (Έκτακτη Εισαγωγή): Φροντίζει για την καταγραφή τόσο των δημογραφικών όσο και των ασφαλιστικών στοιχείων των προσερχόμενων ασθενών. 18 Σ ελίδα

20 Βάσει της αρχικής καταχώρισης, έχει την ευθύνη για τη δημιουργία καρτέλας - ασθενή η οποία τον συνοδεύει κατά την παραμονή του στο τμήμα. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού στο τμήμα βραχείας νοσηλείας. Β. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Φροντίζει για τη λογιστική τακτοποίηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, το έλεγχο των χρεώσεων νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο. Είναι υπεύθυνο για την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που ζητάει το κάθε ασφαλιστικό ταμείο για την εκκαθάριση των νοσηλίων των ασφαλισμένων τους, από τα διάφορα εμπλεκόμενα τμήματα του Νοσοκομείου.(π.χ. Κλινικές, διαγνωστικά τμήματα κ.α.). Κατόπιν έλεγχου όλων των παραπάνω χρεώσεων και δικαιολογητικών, προχωράει στη τιμολόγιση των νοσηλίων ανά ασφαλιστικό ταμείο και στην έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών ανά μήνα. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. Έχει την ευθύνη της τακτοποίησης των τυχόν εκκρεμοτήτων που μπορεί να προκύψουν με τα ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. επιστροφή νοσηλίων, έκδοση πιστωτικών κ.α.) 19 Σ ελίδα

21 Ακολούθως, το συγκεκριμένο υπό-τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την έκδοση και αποστολή των αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών ανά μήνα των παρακλινικών εξετάσεων όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Γ. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες που αφορούν τις παρακλινικές εξετάσεις, δηλαδή τις εξετάσεις που πραγματοποιούν εξωτερικοί ασθενείς κατά την προσέλευσή τους στο Νοσοκομείο. Οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου υπο-τμήματος, είναι οι εξής: o o o Ηλεκτρονική καταχώρηση των υπηρεσιών Έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών Τιμολόγηση κλείσιμο περιστατικών Ακολούθως, το συγκεκριμένο υπο-τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από ασθενείς που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ειδικότερα, μετά την ηλεκτρονική παραγγελία των υπηρεσιών από τη γραμματεία των Τ.Ε.Π., το γραφείο των παρακλινικών εξετάσεων αναλαμβάνει τον έλεγχο, την τιμολόγηση και το κλείσιμο των περιστατικών. Στις παρακλινικές εξετάσεις περιλαμβάνεται και το κομμάτι των Ακτινοθεραπειών. 20 Σ ελίδα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:32117/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα