Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ σε Τμήματα 32 Νοσοκομείων της Χώρας» Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ ,10) Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 2/8/2013 Κωδικός ΟΠΣ: , & Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Υποβολής προσφορών Ημ. Μην. Έτος Ημέρα Εβδομάδας Ώρα 2/8/2013 Παρασκευή 12:30-14:30 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) Γλυφάδα, Σμύρνης 13-15, ΤΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αποστολής στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στο «Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 3/6/2013 7/6/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες 5/6/2013 Σελίδα 2 από 81

3 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίες... 7 Συντομογραφίες γενικά... 7 Ορισμοί... 8 Α1. Περιβάλλον του Έργου...10 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...10 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και υλοποίησης Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) A Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...12 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...13 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...13 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...15 Α2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...15 Α2.4 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...15 Α2.5 Πίνακας Παραδοτέων...19 Α3. Τεχνική Προσφορά Πίνακας Συμμόρφωσης...20 Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...22 Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...22 Α4.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του Έργου...22 Α4.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...23 Β1. Γενικές Πληροφορίες...23 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...23 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...23 Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού...24 Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης...27 Β1.5 Παραλαβή Διακήρυξης...27 Β1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης...28 Β1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών...29 Β1.8 Ενστάσεις - Προσφυγές...29 Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...32 Σελίδα 3 από 81

4 Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...32 Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής...33 Β2.3 Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής...34 Β2.3.1 Εγγυητική Συμμετοχής Β2.3.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης...38 Β2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής...39 Β2.5.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα Β2.5.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών...42 Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών...42 Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών...42 Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Β3.3 Ισχύς Προσφορών...48 Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές...49 Β3.5 Μερική Υποβολή Προσφορών...49 Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών...50 Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 50 Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 Έλεγχος Δικαιολογητικών Β4.1.3 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.4 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Β4.1.5 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Β4.1.6 Κριτήρια Αξιολόγησης Β4.1.7 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης...57 Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις...57 Β5.2 Εφαρμοστέο Δίκαιο...58 Β5.3 Εγγυήσεις...58 Β5.4 Παράδοση-Παραλαβή του Έργου...58 Β5.4.1 Παράδοση-Παραλαβή του Έργου Β5.4.2 Παρακολούθηση Υλοποίησης Διαδικασία Παραλαβής του Έργου Β5.4.3 Τρόπος πληρωμής Β5.4.4 Εγγυητική Ευθύνη Β5.4.5 Τροποποίηση Σύμβασης Β5.4.6 Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις Β5.4.7 Ζητήματα Κυριότητας & Πνευματικής Ιδιοκτησίας Β5.4.8 Υποχρεώσεις Ασφάλισης Β5.4.9 Εμπιστευτικότητα Β Ανωτέρα Βία Β Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου Β Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής Β Προστασία Ευαίσθητων Δεδομένων Σελίδα 4 από 81

5 ΜΕΡΟΣ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ...68 Γ1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό...68 Γ2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης...69 Γ3. Σχέδιο Σύμβασης...70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ...70 Α4.3.1 Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Α4.3.2 Άρθρο 2: Διάρκεια της σύμβασης Α4.3.3 Άρθρο 3: Παραλαβή του Έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...72 Α4.3.4 Άρθρο 4: Αμοιβή Αναδόχου Α4.3.5 Άρθρο 5: Τρόπος πληρωμής Α4.3.6 Άρθρο 6: Εγγυητική Επιστολή Α4.3.7 Άρθρο 7: Εκχώρηση Απαιτήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ...74 Α4.3.8 Άρθρο 8: Εμπιστευτικότητα Εχεμύθεια Α4.3.9 Άρθρο 9: Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ...76 Α Άρθρο 10: Ποινικές Ρήτρες Α Άρθρο 11: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...76 Α Άρθρο 12: Ανωτέρα Βία Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου Α Άρθρο 13: Διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου Α Άρθρο 14: Εκπροσώπηση του Αναδόχου Α Άρθρο 15: Τροποποίηση της σύμβασης Α Άρθρο 16: Συμβατικά Έγγραφα Α Άρθρο 17: Γλώσσα Α Άρθρο 18: Καλόπιστη Εφαρμογή της σύμβασης Α Άρθρο 19: Παραίτηση Δικαιώματος Α Άρθρο 20: Τίτλοι και επικεφαλίδες Α Άρθρο 21: Προηγούμενες Συμφωνίες Γ4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς...81 Σελίδα 5 από 81

6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ σε Τμήματα 32 Νοσοκομείων της Χώρας Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ), Διεύθυνση: Γλυφάδα, Σμύρνης 13-15, ΤΚ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV : ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,10 - ΦΠΑ: ,90) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. ΣΑE:091/8 Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/6/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17/7/2013 2/8/2013, 14:30 μ.μ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα του ΕΚΑΠΤΥ, Γλυφάδα, Σμύρνης 13-15, ΤΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/8/2013,15:00 μ.μ. Σελίδα 6 από 81

7 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΕΠΑΝΑΔ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΥΤΥΚΑ Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΚΑΠΤΥ Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία ΕΔΔΑ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Σελίδα 7 από 81

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην των περιπτώσεων που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή Η Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ), που εδρεύει στην Γλυφάδα, οδός Σμύρνης και αριθμό 13-15, ΤΚ 16562, η οποία, με την υπ αρ. 511/ 21/5/2013 απόφασή της προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας Η κα Ταρσή Γιαννούλη, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας , fax , Διακήρυξη Η παρούσα διακήρυξη από αποτελείται από το Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, το Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι και το Μέρος Γ: Υποδείγματα. Έργο Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ σε Τμήματα 32 Νοσοκομείων της Χώρας». Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης (ΕΔΔΑ) Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Επιτροπή Ενστάσεων Το αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων - προσφυγών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Υποψήφιος Ανάδοχος Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Υποψήφιο Ανάδοχο ο οποίος μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου Αναδόχου, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό Σελίδα 8 από 81

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος Ανάδοχος με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e- mail κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον υποψήφιο Ανάδοχο. Ανάδοχος Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Όργανο το οποίο ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Σελίδα 9 από 81

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και υλοποίησης Το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ), το οποίο το 2011 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ΦΕΚ 11054/ ) μετονομάστηκε σε ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία) ιδρύθηκε το Παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Είναι φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση το νόμο 3429/2005 νοείται σήμερα ως Δημόσια Επιχείρηση και εφαρμόζει τις διατάξεις του. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του το ΕΚΑΠΤΥ ανέπτυξε πλούσιο ερευνητικό έργο και παράλληλα ξεκίνησε τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για λογαριασμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το 1997 το ΕΚΑΠΤΥ ορίστηκε ως ο Ελληνικός Κοινοποιημένος Οργανισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDD 93/42/EEC), με αριθμό αναγνώρισης Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία MDD 93/42/EEC πιστοποιεί, από το 1998, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και χορηγεί τη σήμανση CE. Παράλληλα, πιστοποιεί συστήματα ποιότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Από το 2005 ξεκίνησαν ως νέες δραστηριότητες η υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Το 2006 ξεκίνησε η δημιουργία του Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, το οποίο παρέχει σήμερα τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες της υγείας να λαμβάνουν πλήθος πληροφοριών. Το ΕΚΑΠΤΥ δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και εστιάζει στην ιατρική τεχνολογία. Συνεργάζεται στενά με το σύνολο της αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πιστοποιεί πλήθος νοσοκομειακών τμημάτων, διεξάγει ελέγχους ποιότητας προϊόντων, διευρύνει τις συνεργασίες του με το εξωτερικό και προάγει την καινοτομία στην τεχνολογία υγείας. Είναι ταυτόχρονα: Οργανισμός Πιστοποίησης. Πιστοποιεί φορείς (επιχειρήσεις & οργανισμούς) ως προς τα πρότυπα EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 και τις υπουργικές αποφάσεις ΔΥ7/2480/94 και ΔΥ8/1348/04. Κοινοποιημένος Οργανισμός. Πιστοποιεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σήμανση CE Mark). Εργαστήριο Ελέγχου και Δοκιμών. Εφαρμόζοντας εναρμονισμένα πρότυπα ελέγχει προϊόντα ως προς τη συμμόρφωσή τους. Σελίδα 10 από 81

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ερευνητικό Κέντρο. Εκπονεί Εθνικά, Κοινοτικά και Ευρωπαϊκά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης. Φορέας Παροχής Εκπαίδευσης. Διοργανώνει εκπαιδευτικές διαδικασίες με αποδέκτες κυρίως νοσοκομεία. Φορέας Τήρησης Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών. Οι διαπιστεύσεις του ΕΚΑΠΤΥ Το 2001 διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ως προς το πρότυπο EN 45012, για την πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας (EN ISO 9001, EN ISO 13485, ΔΥ8/1348/04). Το 2005 διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ, ως προς το πρότυπο EN 45011, για τη πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το όραμα του ΕΚΑΠΤΥ Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας, με κεντρικά αντικείμενα την Ποιότητα και τη Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το ΕΚΑΠΤΥ: 1. προωθεί τη συνεργασία της με τη βιοτεχνία, βιομηχανία και Αρμόδιες Αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού 2. παρέχει με αμοιβή τις υπηρεσίες της προς φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και 3. υλοποιεί δράσεις στα πλαίσια επιχορηγούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων και πράξεων. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εμπλέκεται η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αποτελεί και τον Φορέα Λειτουργίας του παρόντος έργου. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η διαχείριση του έργου θα γίνει από τα εξής όργανα: Σελίδα 11 από 81

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και οριστικής παραλαβής του Έργου, θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), αρμοδιότητα της οποίας θα αποτελεί η διοίκηση και διαχείριση του έργου, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και οι τμηματικές, προσωρινές αλλά και η οριστική παραλαβή του έργου, για τα οποία γνωμοδοτεί σχετικά προς την Αναθέτουσα Αρχή. A Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, αρμοδιότητα της οποίας θα είναι η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση των προσφορών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των ελάχιστον προϋποθέσεων συμμετοχής, η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, η τελική κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης και η εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Αναδόχου. Για το σύνολο των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών γνωμοδοτεί σχετικά προς την Αναθέτουσα Αρχή. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Το ΕΚΑΠΤΥ, όπως προβλέπεται στο καταστατικό του, σκοπό έχει: Την προτυποποίηση νοσοκομειακών διαδικασιών και διαδικασιών κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Την πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, προϊόντων ή εξοπλισμού υγείας, που δύναται να του ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης προσωπικού, καθώς και την πιστοποίηση κάθε άλλου συστήματος ενεργειών, διαχειρίσεων και διαδικασιών φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Την έκδοση πρότυπων κανονισμών και την υιοθέτηση ή/ και διαμόρφωση διεθνών προτύπων, προσαρμοσμένων σύμφωνα με τις ανάγκες στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας της χώρας μας, καθώς και όλων των άλλων τομέων της εκάστοτε αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το προτεινόμενο έργο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει με δομημένο τρόπο την εισαγωγή συστημάτων ποιότητας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εστιάζει σε διαδικασίες που αφορούν Εξωτερικούς Ασθενείς (Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, Εξωτερικά Ιατρεία, Ακτινολογικά Εργαστήρια), δηλαδή σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Με αυτό τον τρόπο Σελίδα 12 από 81

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου αναμένεται να αντιμετωπιστεί μια διαπιστωμένη χρόνια αδυναμία του ΕΣΥ που αφορά τους εξωτερικούς ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει βελτίωση στο επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας. Με δεδομένο ότι η λειτουργία του νοσοκομείου σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων και ΤΕΠ είναι η «Διεπαφή» του συστήματος υγείας μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτερο-τριτοβάθμιας φροντίδας, η εισαγωγή συστημάτων ποιότητας σε αυτό το επίπεδο μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε αμφότερες κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια η οργάνωση (= ποιότητα) των διαδικασιών που αφορούν εξωτερικούς ασθενείς θα συμπαρασύρει σε οργάνωση (=ποιότητα) τόσο το νοσοκομείο, όσο και τις δομές ΠΦΥ εκτός νοσοκομείο. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, θα χρησιμοποιηθούν οι Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές που έχουν αναπτυχθεί από το ΕΚΑΠΤΥ και οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, που έως σήμερα αποτελεί το μοναδικό πρότυπο ως προς το οποίο έχουν πιστοποιηθεί νοσοκομειακά τμήματα. Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Η Υγεία αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό και το επίπεδό της χαρακτηρίζει τον βαθμό ανάπτυξης των κοινωνιών, καθώς οι δείκτες Υγείας ενός λαού συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών, την οικονομική ευρωστία και την ανάπτυξη της χώρας. Η ποιότητα και η ασφάλεια σε σύνδεση με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η Ποιότητα και η Ασφάλεια των υπηρεσιών Υγείας αποτελεί πλέον θεμελιώδη απαίτηση της κοινωνίας. Η ευθύνη για την ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών Υγείας, επιμερίζεται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης στον τομέα Υγείας: Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας φέρουν την ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η διοικητική αυτή ευθύνη για την ποιότητα επιμερίζεται σε όλα τα οριζόμενα από τον νόμο επίπεδα διοίκησης των μονάδων Υγείας. Οι επαγγελματίες Υγείας ευθύνονται για την ποιότητα και ασφάλεια των κλινικών διεργασιών που επιτελούνται στα πλαίσια της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της αποκατάστασης. Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα Υγείας έχουν ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια της εργασίας τους για τους ασθενείς και το υπόλοιπο προσωπικό. Σελίδα 13 από 81

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ στα Τμήματα-Μονάδες: Εξωτερικά Ιατρεία Επείγοντα Περιστατικά Γραφεία Κίνησης Ασθενών και Λογιστήρια Ασθενών Ακτινολογικά Εργαστήρια των κάτωθι 32 Νοσοκομείων της Χώρας: Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1 «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 17 ΚΑΒΑΛΑΣ 2 «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 18 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20 Π.ΛΑΡΙΣΑΣ 5 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 21 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 6 ΑΧΕΠΑ 22 Π.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 7 ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΙΟ 23 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 24 ΑΙΓΙΟΥ 9 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ΑΡΤΑΣ 10 ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 26 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 11 ΛΑΪΚΟ 27 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 28 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 13 ΣΕΡΡΩΝ 29 ΠΑΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 ΡΟΔΟΥ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» 30 ΠΑΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15 ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ» 31 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 32 ΧΑΝΙΩΝ Ειδικά για τα ακτινολογικά εργαστήρια το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει επιπρόσθετα με το ISO 9001:2008 να καλύπτει και τις βασικές αρχές των ISO 17025/15189, ώστε τα αντίστοιχα εργαστήρια σε επόμενο στάδιο να δύνανται να διαπιστευθούν από το Ε.ΣΥ.Δ. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα επιλογής αντίστοιχης μονάδας (Εξωτερικά Ιατρεία, Επείγοντα Περιστατικά, Γραφεία Κίνησης Ασθενών και Λογιστήρια Ασθενών, Ακτινολογικά Εργαστήρια) σε άλλο Νοσοκομείο. Σελίδα 14 από 81

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα των σύγχρονων κοινωνιών. Παράλληλα ο εξορθολογισμός του κόστους για το σύστημα υγείας είναι σε πολύ υψηλή προτεραιότητα και λόγω των διεθνών και εθνικών συγκυριών. Τέλος η κινητικότητα των πολιτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας σταθερού επιπέδου σε όλα τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας αποτελεί τον επιβεβαιωμένο τρόπο ταυτόχρονης επίτευξης και των τριών απαιτήσεων - στόχων. Μέσα από τη προτεινόμενη δράση θα δημιουργηθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την υιοθέτηση συστημάτων ποιότητας από τα νοσοκομεία. Α2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου κρίνονται οι ακόλουθοι: Πολύ καλή τεχνογνωσία του Αναδόχου σε θέματα ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στον κλάδο Υγείας. Εμπειρία του Αναδόχου σε αντίστοιχα έργα. Συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στο σχεδιασμό, την εποπτεία και την εφαρμογή του έργου με σταθερή συνεργασία εξουσιοδοτημένων προσώπων με επαρκή εμπειρία στο φυσικό αντικείμενο. Ισχυρό και ευέλικτο σχήμα Διοίκησης του έργου. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν στην προσφορά τους να αναπτύξουν την δική τους προσέγγιση πάνω στους παράγοντες επιτυχίας και κινδύνους του έργου. Α2.4 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Παρακάτω περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα των ελάχιστων διακριτών φάσεων υλοποίησης με στόχο τη διάθεση ενός καλώς ορισμένου λειτουργικού αποτελέσματος (υπηρεσίας) και τον μήνα παράδοσης, ως ελάχιστη απαίτηση που η Αναθέτουσα Αρχή αναμένει να είναι διαθέσιμη η παραπάνω συγκεκριμένη υπηρεσία (λειτουργική ενότητα). Επιπρόσθετα, γίνεται περιγραφή των ελάχιστων διακριτών φάσεων για λόγους διοίκησης Έργου. Τέλος, περιγράφονται τα παραδοτέα που περιλαμβάνει η κάθε φάση. Σελίδα 15 από 81

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ο Ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου στην Τεχνική του Προσφορά, ανά Φάση, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω, στο οποίο θα αποτυπώνεται και ο πίνακας παράδοσης των παραδοτέων του Έργου. Φάση Α: Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης Μήνας Έναρξης 0 Μήνας Λήξης 2 Τίτλος Φάσης Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης Περιγραφή Φάσης: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης έναντι των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2008 και των Εθνικών Κατευθυντηρίων Γραμμών του ΕΚΑΠΤΥ. Παραδοτέα: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης (οργάνωση, διαδικασίες, μέθοδοι, χρησιμοποιούμενες πρακτικές, κλπ) και Πλάνο Ενεργειών, ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ Οριστικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, με αναφορά σε παραδοτέα και προθεσμίες Φάση Β: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ Μήνας Έναρξης 3 Μήνας Λήξης 5 Τίτλος Φάσης Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ Περιγραφή Φάσης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ στα ανωτέρω αναφερόμενα Τμήματα των 32 Νοσοκομείων. Ειδικά για τα ακτινολογικά εργαστήρια το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει επιπρόσθετα με το ISO9001:2008 να καλύπτει και τις βασικές αρχές των ISO17025/ Παραδοτέα: Εγχειρίδιο Ποιότητας ανά Νοσοκομείο Διαχειριστικές Διαδικασίες ανά Νοσοκομείο Λειτουργικές Διαδικασίες ανά Τμήμα Οδηγίες Εργασίας και Έντυπα Σελίδα 16 από 81

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Φάση Γ: Εκπαίδευση στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και στις εσωτερικές επιθεωρήσεις Μήνας Έναρξης 6 Μήνας Λήξης 8 Τίτλος Φάσης Εκπαίδευση στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και στις εσωτερικές επιθεωρήσεις Περιγραφή Φάσης: Εκπαίδευση του αρμόδιου στελεχιακού δυναμικού των ανωτέρω Νοσοκομείων στα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και στις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να επιθεωρούν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που θα αναπτυχθεί. Παραδοτέα: Αρχείο Εκπαίδευσης Προσωπικού Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό Έκθεση εκπαιδευτικών δράσεων (on the job training) Φάση Δ: Υποστήριξη Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Μήνας Έναρξης 9 Μήνας Λήξης 12 Τίτλος Φάσης Υποστήριξη Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Περιγραφή Φάσης: Διενέργεια πλήρους κύκλου εσωτερικών επιθεωρήσεων σε όλα τα τμήματα και των 32 Νοσοκομείων, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των Τμημάτων με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ. Υποστήριξη των Τμημάτων για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να είναι έτοιμα προς πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Παραδοτέα: Εκθέσεις Εσωτερικής Επιθεώρησης ανά Τμήμα Αναφορές Μη Συμμορφώσεων & Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες Αναφορές παρακολούθηση υλοποίησής των διορθωτικών ενεργειών ανά Τμήμα Έκθεση εφαρμογής συστήματος ποιότητας στα νοσοκομεία / Τελική αναφορά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ ανά Τμήμα Τελική αναφορά ολοκλήρωσης του έργου Σελίδα 17 από 81

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης Μήνας Λήξης (παράδοσης) Α Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης 0 2 Β Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ 3 5 Γ Εκπαίδευση στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και στις εσωτερικές επιθεωρήσεις 6 8 Δ Υποστήριξη Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 9 12 Η παροχή των επιμέρους υπηρεσιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου. Ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, που θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις του έργου. Σελίδα 18 από 81

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2.5 Πίνακας Παραδοτέων Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας παραδοτέων του Έργου Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Μήνας Παράδοσης Π.1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης (οργάνωση, διαδικασίες, μέθοδοι, χρησιμοποιούμενες πρακτικές, κλπ) και Πλάνο Ενεργειών, ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ Οριστικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, με αναφορά σε παραδοτέα και προθεσμίες 2 Π.2 Εγχειρίδιο Ποιότητας ανά Νοσοκομείο Διαχειριστικές Διαδικασίες ανά Νοσοκομείο Λειτουργικές Διαδικασίες ανά Τμήμα Οδηγίες Εργασίας και Έντυπα 5 Π.3 Αρχείο Εκπαίδευσης Προσωπικού Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό Έκθεση εκπαιδευτικών δράσεων (on the job training) 8 Π.4 Εκθέσεις Εσωτερικής Επιθεώρησης ανά Τμήμα Αναφορές Μη Συμμορφώσεων & Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες Αναφορές παρακολούθηση υλοποίησής των διορθωτικών ενεργειών ανά Τμήμα Έκθεση εφαρμογής συστήματος ποιότητας στα νοσοκομεία / Τελική αναφορά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ ανά Τμήμα Τελική αναφορά ολοκλήρωσης του έργου 12 Σελίδα 19 από 81

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3. Τεχνική Προσφορά Πίνακας Συμμόρφωσης Οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν ανάλυση όλων όσων περιέχονται στον κατωτέρω πίνακα Συμμόρφωσης του έργου. Ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους και να τεθεί στην αρχή του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Αντίληψη του Προσφέροντος για το Έργο (κατανόηση των αναγκών και απαιτήσεων του έργου, αντίληψη του αντικειμένου και των ιδιαιτέρων προβλημάτων) Αναλυτική περιγραφή αντίληψης για το έργο Αναγνώριση κινδύνων έργου Μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων καθ όλη τη διάρκεια του έργου και διασφάλιση έγκαιρης αντιμετώπισής τους αναλόγως της κρισιμότητας και της επικινδυνότητας ως προς τους στόχους του έργου Εκτίμηση εμπλοκής του προσωπικού των νοσοκομείων κατά την υλοποίηση του έργου Ενέργειες ευαισθητοποίησης για τα κρίσιμα στελέχη των νοσοκομείων ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αναλυτική περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου. Σαφήνεια φάσεων και παραδοτέων του Έργου Εφικτότητα Χρονοδιαγράμματος Αναλυτικός προσδιορισμός σταδίων υλοποίησης του έργου Κρίσιμα σημεία έργου (milestones) Εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου Μεταφορά τεχνογνωσίας Αναλυτική περιγραφή προγράμματος εκπαίδευσης των εμπλεκομένων Διάρθρωση χρονοδιαγράμματος ανά φάση υλοποίησης του έργου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σελίδα 20 από 81

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα