Καρολίδου 4 ΤΚ Ν. Ιωνία Τηλ.: , Fax: url:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr"

Transcript

1 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 1 από 25 Εγχειρίδιο Ποιότητας Πίνακας Διανομής (Ο Πίνακας Διανομής συμπληρώνεται μόνο στο πρωτότυπο του παρόντος που αρχειοθετεί ο Υ.Δ.Π.) Αποδέκτης Αντίγραφο Υπογραφή Παραλαβής Διευθύνων Σύμβουλος 1ο Γενικός Διευθυντής Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Δντής Στατικών & Αρχιτεκτονικών Μελετών Δντής Η/Μ Μελετών 2ο 3ο 4ο 5ο Πίνακας Τροποποιήσεων Έκδοση / Ημερομηνία Περιγραφή Τροποποίησης 1/ Αρχική Έκδοση Θέση στην Εταιρεία Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Χιώτη Γεωργία Έλεγχος: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Χιώτη Γεωργία Έγκριση: Γενικός Διευθυντής Χιώτη Γεωργία Σημείωση: Το παρόν εγχειρίδιο είναι εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. Δεν επιτρέπεται να επανεκδοθεί, διανεμηθεί ή τροποποιηθεί χωρίς τη έγκριση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Μπορεί να διανεμηθεί ως μη ελεγχόμενο έγγραφο μόνο με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.

2 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 2 από 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. Ορισμοί Συντμήσεις Αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Έκταση Πεδίο Εφαρμογής Εξαιρέσεις Δομή Εγχειριδίου Ποιότητας Παρουσίαση Εταιρείας Πολιτική Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Γενικός σχεδιασμός του Συστήματος Τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Έλεγχος εγγράφων συστήματος Έλεγχος αρχείων συστήματος Ευθύνη της Διοίκησης Δέσμευση της Διοίκησης Εστίαση στον Πελάτη Πολιτική Ποιότητας Στόχοι για την Ποιότητα Οργάνωση της εταιρείας Ανασκόπηση της διοίκησης Διαχείριση Πόρων Διάθεση πόρων Ανθρώπινο Δυναμικό Εσωτερική Υποδομή και Εργασιακός Χώρος Υλοποίηση Προϊόντων Σχεδιασμός υλοποίησης προϊόντων Διεργασίες σχετιζόμενες με τον Πελάτη Σχεδιασμός και ανάπτυξη Αγορές Παραγωγή και παροχή Υπηρεσιών Έλεγχος των Συσκευών Παρακολούθησης και Μέτρησης Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση Γενικά Παρακολούθηση και μέτρηση Έλεγχος μη Συμμορφούμενου Προϊόντος Ανάλυση Δεδομένων Βελτίωση Πίνακας Διαδικασιών Συνολικό Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης Διεργασιών... 25

3 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 3 από Ο ΡΙΣΜΟΙ Σ ΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Για τους σκοπούς της κατανόησης εννοιών και της καθιέρωσης κοινής ορολογίας που περιλαμβάνεται στον παρόν εγχειρίδιο, υιοθετούνται οι κάτωθι ορισμοί: Ποιότητα «ο βαθμός στον οποίο ένα σετ εγγενών χαρακτηριστικών ικανοποιεί απαιτήσεις», (ISO 9000:2000, 3.1.1) Χαρακτηριστικό «διακεκριμένο γνώρισμα», (ISO 9000:2000, 3.5.1) Απαίτηση «ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται, γενικά υπονοείται ή επιβάλλεται», (ISO 9000:2000, 3.5.1) Ικανοποίηση Πελάτη «η αντίληψη που έχει ο πελάτης για το βαθμό στον οποίο οι απαιτήσεις του έχουν εκπληρωθεί», (ISO 9000:2000, 3.1.4) Διεργασία «ομάδα αλληλεξαρτούμενων ή αλληλεπιδρουσών δραστηριοτήτων που μετατρέπουν δεδομένα σε αποτελέσματα», (ISO 9000:2000, 3.4.1) Προϊόν «το αποτέλεσμα κάποιας διεργασίας», (ISO 9000:2000, 3.4.2) Έργο «μοναδική διεργασία, αποτελούμενη από μία ομάδα συντονισμένων και ελεγχόμενων δραστηριοτήτων με εναρκτήριες και καταληκτικές ημερομηνίες, που αναλαμβάνονται για την επίτευξη ενός στόχου που συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών περιορισμών, του κόστους και των πόρων.», (ISO 9000:2000, 3.4.3) Διαδικασία «συγκεκριμένος τρόπος για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας ή μιας διεργασίας», (ISO 9000:2000, 3.4.5) Διαχείριση Ποιότητας «συντονισμένες ενέργειες που κατευθύνουν και ελέγχουν έναν οργανισμό όσον αφορά την ποιότητα», (ISO 9000:2000, 3.2.8), ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενέργειες κατεύθυνσης και ελέγχου περιλαμβάνουν καθιέρωση πολιτικής ποιότητας και στόχων για την ποιότητα, σχεδιασμό ποιότητας, έλεγχο της ποιότητας, διασφάλιση της ποιότητας και βελτίωση της ποιότητας. Σχεδιασμός Ποιότητας «το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας που εστιάζει στην θέσπιση στόχων ποιότητας και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων λειτουργικών διεργασιών και των σχετιζόμενων πόρων προς ικανοποίηση των στόχων για την ποιότητα», (ISO 9000:2000, 3.2.9) Έλεγχος Ποιότητας «το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας, που εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ποιότητα», (ISO 9000:2000, ) Διασφάλιση Ποιότητας «το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας, που εστιάζει στην παροχή εμπιστοσύνης ότι οι απαιτήσεις για την ποιότητα θα εκπληρωθούν», (ISO 9000:2000, ) Βελτίωση Ποιότητας «το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας, που εστιάζει στην επαύξηση της ικανότητας ικανοποίησης των απαιτήσεων για την ποιότητα», (ISO 9000:2000, ) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) «σύστημα διαχείρισης για την κατεύθυνση και έλεγχο ενός οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα», (ISO 9000:2000, 3.2.3) Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΠ) περιγράφεται στον παρόν έγγραφο, 4.3 Επιθεώρηση «συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία για την απόκτηση αποδείξεων επιθεώρησης και την αξιολόγηση τους αντικειμενικά για τον προσδιορισμό της έκτασης στην οποία τα συμφωνημένα κριτήρια ικανοποιούνται», (ISO 9000:2000, 3.9.1) Αποδείξεις Επιθεώρησης «αρχεία, δηλώσεις γεγονότων ή άλλες πληροφορίες σχετικές με τα συμφωνημένα κριτήρια τα οποία μπορούν να διασταυρωθούν», (ISO 9000:2000, 3.9.5), ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορούν να είναι ποσοτικές ή ποιοτικές Κριτήρια «ομάδα πολιτικών, διαδικασιών ή απαιτήσεων που έχουν προσδιοριστεί σαν σημείο αναφοράς», (ISO 9000:2000, 3.9.4)

4 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 4 από Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.1 Έ Κ Τ Α Σ Η Το παρόν Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΠ) περιγράφει συνοπτικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της εταιρείας Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή και ισχύει από τις 03/05/2007 για το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. Το ΣΔΠ της εταιρείας είναι σχεδιασμένο με βασικό στόχο την ικανοποίηση του πελάτη, θέτοντας υπό πλήρη έλεγχο όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη προβλημάτων, στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους όποτε αυτά εμφανίζονται και στην λήψη ενεργειών για την βελτίωση του συστήματος και των παραγομένων προϊόντων. Η τήρηση των όσων προβλέπονται στο ΣΔΠ είναι καθήκον όλων των εργαζομένων της Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει όλα τα μέσα και τους αναγκαίους πόρους ώστε να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και διατήρηση του ΣΔΠ. 1.2 Π Ε Δ Ι Ο Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας περιλαμβάνει την υλοποίηση μελετητικών έργων ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος. 1.3 Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ι Σ Το σύστημα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000, εκτός των εξαιρέσεων που παρατίθενται και αιτιολογούνται ακολούθως: Οι εξαιρέσεις εντοπίζονται αποκλειστικά στην παράγραφο 7 του προτύπου και δεν επηρεάζουν την ικανότητα, ή δεν απαλλάσσουν την εταιρεία από την ευθύνη, να παρέχει προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της και των σχετικών απαιτήσεων της νομοθεσίας ως προς το προϊόν. Εξαιρέσεις: 7.6, «Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης» Αιτιολόγηση: για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας δεν απαιτείται η χρήση μετρητικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ελέγχων , «Διατήρηση του προϊόντος» Αιτιολόγηση: για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας δεν απαιτείται η χρήση υλικών ή προϊόντων και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις φύλαξης αυτών.

5 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 5 από Δ ΟΜΗ Ε ΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ Το ΕΠ περιλαμβάνει: - σύντομη παρουσίαση της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της, - την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας, - πίνακα και σύντομη περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΣΔΠ, - περιγραφή της διασύνδεσης μεταξύ των διεργασιών του ΣΔΠ Το ΕΠ είναι βασικό έγγραφο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΣΔΠ. Είναι εγκεκριμένο από το Γενικό Διευθυντή, εκδίδεται, αναθεωρείται και διανέμεται με ευθύνη του Υπευθύνου Ποιότητας και χρησιμεύει για τους ακόλουθους σκοπούς: - την ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών και των προμηθευτών της Εταιρείας σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Πολιτική Ποιότητας, τους στόχους ποιότητας και το ΣΔΠ. - αποτελεί σημείο αναφοράς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα. - χρησιμεύει ως βάση για τις επιθεωρήσεις ποιότητας, τόσο τις εσωτερικές, όσο και τις εξωτερικές (από τον Φορέα Πιστοποίησης, από τους πελάτες, κ.λ.π.). Οι εργαζόμενοι της Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. έχουν πρόσβαση στο παρόν ΕΠ, ενώ μη ελεγχόμενα αντίγραφα αυτού (στα οποία αναγράφεται απαραίτητα η ένδειξη «ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ») είναι δυνατόν να διατεθούν σε πελάτες ή σε προμηθευτές της Εταιρείας για πληροφόρηση. λαμβάνει και ο φορέας πιστοποίησης. Τα Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί ιδιοκτησία της Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του ΕΠ από τους κατόχους των αντιτύπων του. Η Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ΣΔΠ κατά βούληση, τηρώντας τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων και τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως προς τους πελάτες της, χωρίς να ενημερώνει τους αποδέκτες που δεν κατέχουν ελεγχόμενο αντίγραφο. Σημειώνεται ότι η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει το φορέα πιστοποίησης για τυχόν τροποποιήσεις του συστήματος οι οποίες ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του, αποστέλλοντάς του ενημερωμένο αντίγραφο της τεκμηρίωσης του ΣΔΠ.

6 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 6 από Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Η εταιρεία Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.E. Γραφείο Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών, ιδρύθηκε το 1998 και ασχολείται με την εκπόνηση στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και γεωτεχνικών μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία στεγάζεται σε νέο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων επιφάνειας m². ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κτίρια καταστήματα τραπεζών Κτίρια γραφείων κτίρια δημοσίων υπηρεσιών - καταστήματα Μουσεία βιβλιοθήκες εκθεσιακοί & πολιτιστικοί χώροι Νοσοκομεία ιατρεία - κέντρα υγείας νοσηλευτικά ιδρύματα Αεροδρόμια Ξενοδοχεία Σχολεία κτίρια εκπαίδευσης φοιτητικές εστίες Χώροι στάθμευσης Εκκλησίες ιερές μονές Βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Αντλιοστάσια Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλατείες οδοί Κατοικίες αναπλάσεις γειτονιών Αποκαταστάσεις κτιρίων Ειδικά έργα Ειδικότερα για τις στατικές μελέτες : Στατικές μελέτες γεφυροποιίας Στατικές μελέτες υδραυλικών έργων Προεντεταμένες μεμβράνες Ειδικότερα για τις ηλεκτρολογικές μελέτες : Συστήματα ελέγχου μέσω instabus Δίκτυα ατμού Ενεργειακές μελέτες Ειδικότερα για τις γεωτεχνικές μελέτες : Θεμελιώσεις κτιριακών έργων Λιμνοδεξαμενές και φράγματα Μελέτες κατολισθήσεων και ευστάθειας πρανών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

7 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 7 από 25 Πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο Δροσερού Ξάνθης. Ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα 5 x 5) στο Δήμο Αιγάλεω. Αποκατάσταση μνημειακού συνόλου Ιμαρέτ και σπιτιού Μωχάμετ Άλη και μετατροπή τους σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ολοκλήρωση εκθεσιακού κέντρου Δ. Περιστερίου. Δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. Ανάδειξη και στέγαση ταφικού περιβόλου επί της πλατείας Συντάγματος. Μελέτη ανάδειξης Νεκρόπολης Ελεύθερνας (Ορθή Πέτρα). Φέρων οργανισμός μεταλλικού στεγάστρου. Μεταλλικά κλιμακοστάσια και μεταλλικοί φορείς σύνδεσης με το υφιστάμενο κτίριο στο Ολυμπιακό κέντρο γραπτού τύπου (MPC) στο κτίριο της HELEXPO. Στατική μελέτη εφαρμογής και πλήρη κατασκευαστικά σχέδια μεταλλικού φέροντος οργανισμού του νέου κλειστού γηπέδου basket των ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο ολυμπιακό συγκρότημα του Ελληνικού. Επέκταση και διαρρύθμιση των χειρουργείων και της μονάδας εντατικής θεραπείας του Ν.Γ.Ν.Α «Ελπίς». Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων επί της οδού Ψαρομηλίγκου 21, 22 και 30 στον Κεραμεικό. Αποκατάσταση πρώην νοσοκομείου Άμφισσας και μετατροπή του σε λαογραφικό μουσείο. Αποκατάσταση πρώην κτιρίου «νοσοκομείου» στο τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου. Θωμαϊδειο κέντρο εκδόσεων Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Κτίριο πολιτιστικού κέντρου και νέου δημαρχείου Δ. Κρυονερίου. Καταστήματα τραπεζών ASPIS BANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, FBB. Διαμόρφωση γραφείου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) της Τράπεζας της Ελλάδος. Κτίριο βάσης πλοίων δίωξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ, Ν. Φάληρο. Διαμόρφωση γραφείων εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών ΑLBA. Κατάστημα «Γρηγόρης» στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Κέντρα υγείας στην Κύθνο, Καλύβια, Κερατέα, Ελληνικό. Νέο κτίριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ4 στο Γκάζι. Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων στο Ναύπλιο (ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, NAFPLIA PALACE, BUNGALOWS). Ανέγερση δύο νέων φοιτητικών εστιών στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιλίσσια. Αντλιοστάσια παροχέτευσης λυμάτων Μεγάρων. Κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμου από Α.Κ. Θερμοπυλών μέχρι νέα κοίτη Σπερχειού (χ.θ. μελέτης έως χ.θ ) και από Α.Κ Ροδίτσας μέχρι Α.Κ Αγ. Μαρίνας (χ.θ. μελέτης έως χ.θ ) ως επέκταση του άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα Σκαρφειά - Λαμία Ράχες (Μαλιακός) Ανακαίνιση και επέκταση του ξενοδοχείου LINDOS MARE στην Λίνδο-Ρόδου Συγκρότημα κατοικιών στον Αγ. Ισίδωρο-Μύκονος Ξενοδοχείο PALLADIUM Ρόδου Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγ. Διονυσίου Καθολικών Κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών Λιοσίων-Μαγούλας-Θριάσιου Πεζογέφυρα διαφυγής και μεταλλικό στέγαστρο Σ.Σ. Μαγούλας (ΟΣΕ) Ανακατασκευή διδύμων γυμναστήριων στο συγκρότημα "Χωράφα" Ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο Λαμίας Μελέτη εγκατάστασης αποσπασθεισών αρχαιοτήτων από την περιοχή Συντάγματος στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών Βρεφονηπιακός σταθμός Περιστερίου

8 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 8 από Π ΟΛΙΤΙΚΗ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ Η συνολική λειτουργία της εταιρείας Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000. Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι: Η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της. Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η απόλυτη κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις. Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των έργων, από τη φάση προγραμματισμού της υλοποίησης μέχρι την ολοκλήρωση του και την παράδοση στον πελάτη. Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της. Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες προσδιορίζουν ενέργειες όπως: Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη. Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού. Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους. Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα ποιότητας ορίζεται η κυρία Γεωργία Χιώτη η οποία ως βασικό καθήκον έχει, την εποπτεία της λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας. Ο Γενικός Διευθυντής

9 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 9 από Σ ΥΣΤΗΜΑ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. έχει καθιερώσει και τεκμηριώσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο εφαρμόζει και διατηρεί επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, πάντοτε σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000, τις ανάγκες της εταιρείας και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Το Σύστημα έχει ως κύριο στόχο την συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υλοποιούμενων έργων. Το σύστημα είναι δυναμικό και βελτιώνεται συνεχώς μέσα από διαδοχικούς κύκλους σχεδιασμού εφαρμογής παρακολούθησης και αξιολόγησης στοχοθέτησης. Σχεδιασμός Ποιότητας - Συστήματος Plan Καθορισμός - Τροποποίηση Πολιτικής Ποιότητας Καθορισμός - Τροποποίηση Στόχων Ποιότητας Σχεδιασμός - Τροποποίηση Συστήματος Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες Act Εφαρμογή Συστήματος Do Παρακολούθηση Συστήματος Check Τήρηση Αρχείων - Ανάλυση στοιχείων - Στατιστικές Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Καταγραφή απαιτήσεων εξωτερικού πειβάλλοντος πελάτες - προμηθευτές Καταγραφή αναγκών και προτάσεων βελτίωσης του προσωπικού Ανασκόπηση Συστήματος από τη Διοίκηση Act Πρωταρχικό ρόλο στη διεργασία αυτή αποτελούν η θέσπιση Πολιτικής για την Ποιότητα, ο καθορισμός στόχων βάσει αυτής, η εφαρμογή του συστήματος και η παρακολούθηση αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων, με κατάληξη την ανασκόπηση του συστήματος από τη διοίκηση βάσει στοιχείων που συλλέγονται από την εφαρμογή του συστήματος, από το εξωτερικό περιβάλλον και από τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων. Η μεθοδολογία αυτή είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου και συγκεκριμένα με τα βήματα εφαρμογής του συστήματος που έχουν ως εξής:

10 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 10 από αναγνώριση των διεργασιών (στοιχείων) που απαιτούνται για το σύστημα, 2. προσδιορισμός της λογικής ροής και της αλληλεπίδρασης των παραπάνω στοιχείων, 3. καθορισμός κριτηρίων και μεθόδων για τη λειτουργία και έλεγχο κάθε στοιχείου (όπως ανάγκες σε διαδικασίες, οδηγίες εργασίας ή άλλης μορφής τεκμηρίωση, υπευθυνότητες, απαιτούμενα δεδομένα και αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων απαιτούμενων αρχείων), 4. εξασφάλιση ότι ο τρόπος που σχεδιάστηκε να λειτουργεί το σύστημα υποστηρίζεται από τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, τεκμηρίωση, πληροφορίες) 5. παρακολούθηση και ανάλυση της εφαρμογής των διαφόρων στοιχείων του συστήματος μέσα από την καθημερινή εργασία, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, και την ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις τους, 6. εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος. 4.2 Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η Τ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Σχετικές Διαδικασίες Συστήματος Δ02 «Διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας» Η τεκμηρίωση του συστήματος αποτελείται από: - δήλωση Πολιτικής για την Ποιότητας και δήλωση των στόχων Ποιότητας, - το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, - διαδικασίες που περιλαμβάνουν αυτές που απαιτούνται από το πρότυπο ISO 9001:2000, αλλά και εκείνες που θεωρούνται από την εταιρεία ότι είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, λειτουργία, και έλεγχο των διεργασιών της, - τα αρχεία που απαιτούνται από το πρότυπο ISO 9001:2000 Η δομή της τεκμηρίωσης πρακτικά παρουσιάζει την πυραμιδική μορφή που αποτυπώνεται παρακάτω: Σχήμα 1 ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ: Διαδικασίες Συστήματος ΕΠΙΠΕΔΟ IΙΙ: Οδηγίες ελέγχου, εργασίας κ.λ.π. ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV: Έντυπα / Αρχεία α) Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας: Περιγράφει την έκταση και τη δομή του ΣΔΠ, αναφέρει και αιτιολογεί επιτρεπόμενες εξαιρέσεις που γίνονται σε σχέση με απαιτήσεις του προτύπου, περιγράφει ή αναφέρει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του συστήματος και περιλαμβάνει περιγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διεργασιών που ανήκουν στο ΣΔΠ.

11 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 11 από 25 β) Διαδικασίες: Περιγράφουν τον συστηματικό τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι δραστηριότητες ή οι διεργασίες του ΣΔΠ. γ) Οδηγίες εργασίας: Περιγράφουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ή παρέχουν πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. δ) Αρχεία: Έγγραφα που παρέχουν αντικειμενικές αποδείξεις για τις δραστηριότητες που εκτελούνται ή τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται και αποδεικνύουν την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας. Συνήθως χρησιμοποιούνται τυποποιημένα έντυπα, ώστε να διευκολύνεται η συλλογή και αποτύπωση των απαιτούμενων δεδομένων. Οι Διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 9 του Εγχειριδίου. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των διεργασιών της εταιρείας φαίνεται στο χάρτη διεργασιών που παρουσιάζεται στην Παράγραφο 10 του παρόντος Εγχειριδίου. 4.3 Έ Λ Ε Γ Χ Ο Σ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Δ02 «Διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας» Το Σύστημα Ποιότητας είναι δυναμικό, αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να απεικονίζει πάντοτε την πραγματικότητα, και καταβάλλεται προσπάθεια να τηρείται πρακτικό, ευέλικτο και φιλικό ως προς τη χρήση του από το προσωπικό που το εφαρμόζει, πάντα μέσα στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του προτύπου και της νομοθεσίας, καθώς και τους στόχους της διοίκησης. Ο έλεγχος των εγγράφων αφορά στα εξής: 1. την έγκριση των εγγράφων πριν από τη χρήση τους, 2. την ανασκόπηση και ενημέρωσή τους όποτε απαιτείται και την επανέγκρισή τους, 3. τη διασφάλιση ότι οι μεταβολές και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης των εγγράφων είναι αναγνωρίσιμη, 4. τη διασφάλιση ότι στα σημεία χρήσης υπάρχουν οι σωστές εκδόσεις των εγγράφων, 5. τη διασφάλιση ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και εύκολα αναγνωρίσιμα, 6. τη διασφάλιση ότι έγγραφα εξωτερικής προέλευσης αναγνωρίζονται και η διανομή τους γίνεται ελεγχόμενα, και 7. την πρόληψη ακούσιας χρήσης παρωχημένων εγγράφων, και την εφαρμογή κατάλληλης αναγνώρισης τέτοιων εγγράφων εφόσον διατηρούνται για οποιοδήποτε λόγο. Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται από τις διευθετήσεις της αντίστοιχης διαδικασίας, η οποία προσδιορίζει επίσης τη διαχείριση των εξωτερικών εγγράφων. Υπεύθυνος για την έκδοση, διανομή και απόσυρση των εγγράφων του συστήματος (εκτός των εξωτερικών) είναι ο Υπεύθυνος Ποιότητας. Η ταυτότητα των εγγράφων αναγνωρίζεται από τον κωδικό τους αριθμό και την έκδοση. Τα έγγραφα διατίθενται με συγκεκριμένο και ελεγχόμενο τρόπο σε κάθε άτομο, που σχετίζεται ως προς την εργασία, που επιτελεί, με το έγγραφο αυτό, αφού πρώτα εγκριθούν,

12 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 12 από 25 σύμφωνα με τη διαδικασία από τους αρμόδιους. 4.4 Έ Λ Ε Γ Χ Ο Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Δ02 «Διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας» Απόδειξη της σωστής εφαρμογής του Συστήματος αποτελούν τα αρχεία, ο έλεγχος των οποίων γίνεται με ειδικό τρόπο έτσι ώστε να διατηρούνται ευανάγνωστα, καθώς και άμεσα αναγνωρίσιμα και ανακτήσιμα. Η διαδικασία προβλέπει τη μεθοδολογία με την οποία τα αρχεία αναγνωρίζονται, αποθηκεύονται, φυλάσσονται, ανακτώνται. Οι υπεύθυνοι τήρησης των αρχείων ορίζονται στη διαδικασία στην οποία αναφέρεται το αρχείο, στην οποία ορίζονται επίσης ο χρόνος φύλαξης και η μέθοδο ελεγχόμενης καταστροφής (όπου απαιτείται). Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει δικαίωμα ελέγχου όλων των αρχείων της εταιρείας που με οποιοδήποτε τρόπο αφορούν την ποιότητα, ακόμη και αυτών που δεν διαχειρίζεται ή φυλάσσει ο ίδιος (π.χ. έντυπα παραγγελιών, καρτέλες προσωπικού κλπ). 5. Ε ΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Δ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ01 «Ευθύνη της Διοίκησης» Δ03 «Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες» 5.1 Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η Τ Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Η ανώτατη διοίκηση της Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες, η υλοποίηση των οποίων αναλύεται στις αντίστοιχες παραγράφους του παρόντος εγγράφου: α) επικοινωνία διάχυση εντός του οργανισμού της σημασίας που έχει η επίτευξη των απαιτήσεων τόσο των πελατών, όσο και της νομοθεσίας, (βλέπε 5.2), β) καθιέρωση πολιτικής ποιότητας που θα αποτελεί παράλληλα και πλαίσιο για την θέσπιση στόχων ποιότητας, (βλέπε 5.3), γ) διασφάλιση ότι θεσπίζονται οι κατάλληλοι στόχοι στα διάφορα επίπεδα και δραστηριότητες του οργανισμού, (βλέπε 5.4), δ) διενέργεια ανασκοπήσεων του συστήματος, (βλέπε 5.6) ε) εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων (ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι) για την εφαρμογή του συστήματος, (βλέπε 6.1) Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία προκειμένου να ικανοποιήσει τις παραπάνω απαιτήσεις.

13 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 13 από Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Π Ε Λ Α Τ Η Δ04 «Διαχείριση Συμβάσεων» Η κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών είναι κυρίαρχης σημασίας, καθώς επιτρέπει στην εταιρεία να καθορίζει την στρατηγική της, να θέτει στόχους, να προσαρμόζει τις διάφορες διεργασίες της και το ίδιο το σύστημα με το οποίο τις διαχειρίζεται, ώστε τελικά να επιτυγχάνει την ικανοποίηση ή και υπέρβασή τους. Η κατανόηση αυτή πηγάζει από τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνικών εξελίξεων στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, την συνεχή επικοινωνία των στελεχών της εταιρείας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν τους πελάτες και την αγορά συνολικότερα. Οι ειδικές απαιτήσεις των πελατών προσδιορίζονται πριν από την κατάληξη σε συμφωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασκόπησης των απαιτήσεων των πελατών, (βλέπε 7.2). Η εταιρεία μεριμνά για την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, έτσι ώστε να διαπιστώσει τυχόν αδυναμίες στην κατανόηση των απαιτήσεων ή στην εφαρμογή μέτρων για την ικανοποίησή τους (βλέπε 8.2). 5.3 Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Η πολιτική της Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. αναφορικά με την ποιότητα περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο ( 3), ενώ οι στόχοι για την ποιότητα περιγράφονται σε ελεγχόμενα έγγραφα του συστήματος τα οποία έχει στη διάθεση του ο Υπεύθυνος Ποιότητας. Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για τον καθορισμό Πολιτικής Ποιότητας σύμφωνης με τις επιδιώξεις του οργανισμού που να παρέχει πλαίσιο προσδιορισμού και ανασκόπησης των στόχων ποιότητας. Η Πολιτική για την Ποιότητα και η αφοσίωση της Ανώτατης Διοίκησης σε αυτή διατυπώνεται και γίνεται γνωστή στο προσωπικό της εταιρείας μέσα από το παρόν εγχειρίδιο. Ο Γενικός Διευθυντής σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ποιότητας είναι υπεύθυνοι για την διάχυση και αποσαφήνιση του τρόπου επίτευξής της κυρίως μέσα από ανακοινώσεις προς το προσωπικό, από άλλες περιστάσεις κατά τις οποίες γίνεται ενημέρωση του προσωπικού, ή τέλος μέσα από την παροχή σχετικής εκπαίδευσης. Η ίδια η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί θέμα προς επικύρωση στα τακτικά Συμβούλια Ποιότητας στα οποία ανασκοπείται γενικότερα η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σαν αποτέλεσμα μπορεί η Πολιτική Ποιότητας να τροποποιηθεί κατάλληλα όποτε υπάρχει ανάγκη ώστε να είναι πάντοτε ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της εταιρείας. 5.4 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Δ01 «Ευθύνη της Διοίκησης» Οι στόχοι για την ποιότητα τίθενται σε διάφορα επίπεδα και λειτουργίες μέσα στην εταιρεία. Αφορούν στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, στόχους σχετικούς με τις επιδόσεις των διεργασιών, στόχους για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών και στόχους για τη βελτίωση του συστήματος.

14 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 14 από 25 Οι στόχοι θεσπίζονται στο Συμβούλιο Ποιότητας που εκτελεί και την Ανασκόπηση της Διοίκησης και τεκμηριώνονται στα σχετικά πρακτικά. Κάθε στόχος που τίθεται είναι μετρήσιμος, με την έννοια ότι το αντικείμενο του μπορεί να παρακολουθηθεί και το αποτέλεσμα να συγκριθεί με τον στόχο και να διαπιστωθεί η απόκλιση. Ο προσδοκώμενος στόχος μπορεί να προσδιορίζεται είτε σαν απόλυτο μέγεθος είτε σαν γενική τάση σε σχέση με την κατάσταση κατά την οποία προσδιορίζεται ο στόχος. Όπου τίθενται στόχοι για τους οποίους δεν υπάρχει προηγούμενο μέτρο σύγκρισης, καθορίζεται περίοδος ή κύκλος μέσα στον οποίο θα συλλεχθούν δεδομένα και θα προσδιοριστεί η αρχική τιμή. Στη συνέχεια σε επόμενο κύκλο μπορεί να επιχειρηθεί βελτίωση. 5.5 Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Δ01 «Ευθύνη της Διοίκησης» Η εταιρεία έχει σαφές και ξεκάθαρο οργανόγραμμα, το οποίο καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων. Περιγραφές θέσεων εργασίας, με τις υπευθυνότητες και τις αρμοδιότητες υπάρχουν για όλες τις θέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο οργανόγραμμα. Το προσωπικό της εταιρείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις εργασίες που του ανατίθενται. Εκπρόσωπος της Διοίκησης Η Διοίκηση της Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπεύθυνο Ποιότητας ως εκπρόσωπο της Διοίκησης σε θέματα ποιότητας με την υπευθυνότητα να εποπτεύει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του και τη συνεχή βελτίωσή του. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας, πέρα από τις υπόλοιπες υπευθυνότητες του είναι, ως εκπρόσωπος της Διοίκησης για την ποιότητα, είναι υπεύθυνος για: να εξασφαλίζει ότι έχουν καθιερωθεί, εφαρμόζονται και διατηρούνται οι απαιτούμενες για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διεργασίες, να δίνει αναφορά στη Διοίκηση πάνω στις επιδόσεις του ΣΔΠ και τις όποιες ανάγκες για βελτίωση, να διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει γενικά γνώση των απαιτήσεων των πελατών, και να ενημερώνει το προσωπικό σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ και το βαθμό επίτευξης των διαφόρων στόχων.

15 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 15 από Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ01 «Ευθύνη της Διοίκησης» Η Διοίκηση της Β. & Δ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε. ανασκοπεί το ΣΔΠ με συχνότητα μία φορά το χρόνο ή έκτακτα όποτε χρειαστεί, ώστε να εξετάσει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 και της πολιτικής και των στόχων για την ποιότητα. Η ανασκόπηση γίνεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ποιότητας, στο οποίο συμμετέχει και η ανώτατη Διοίκηση με βάση αναφορά που εισηγείται ο Υπεύθυνος Ποιότητας. Τα θέματα που απασχολούν το Συμβούλιο Ποιότητας περιλαμβάνουν: τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων, πληροφόρηση από πελάτες (παράπονα και εκτίμηση ικανοποίησης πελάτη), επίτευξη στόχων για την ποιότητα, τις επιδόσεις των διεργασιών και τη συμμόρφωση των υπηρεσιών, μη συμμορφώσεις που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας γενικά (δηλ. μη συμμορφώσεις υπηρεσιών ή προϊόντων και εσωτερικές μη συμμορφώσεις) την αποτελεσματικότητα διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, την κατάσταση αποφάσεων προηγούμενων ανασκοπήσεων, μεταβολές που μπορεί να επηρεάσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προτάσεις για βελτίωση. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ποιότητας καταγράφονται σε πρακτικά και περιλαμβάνουν αποφάσεις και ενέργειες σχετικά με: τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ και των διεργασιών του, την υλοποίηση και την ανάγκη αναθεώρησης (αν απαιτείται) των στόχων για την ποιότητα που έχουν τεθεί, τη βελτίωση της υπηρεσίας που σχετίζεται με τις απαιτήσεις των πελατών, τις ανάγκες σε πόρους, άλλα θέματα.

16 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 16 από Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π ΟΡΩΝ 6.1 Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Π Ο Ρ Ω Ν Δ01 «Ευθύνη της Διοίκησης» Η Διοίκηση της εταιρείας προσδιορίζει και διαθέτει τους πόρους εκείνους που απαιτούνται για: α) την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του, β) για την επαύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεών τους. Η διαθεσιμότητα των πόρων, οι απαιτήσεις σε νέους πόρους, καθώς και ο σχεδιασμός απόκτησης και διάθεσης των νέων πόρων, εξετάζεται από τη διοίκηση σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη και της αποφάσεις της ανασκόπησης της Διοίκησης. Επιπλέον η διαθεσιμότητα των πόρων εξετάζεται και πριν από κάθε σύναψη συμφωνίας με πελάτη μέσα από την ανασκόπηση των απαιτήσεων των πελατών (βλέπε 7.2). 6.2 Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Δ01 «Ευθύνη της Διοίκησης» Η εταιρεία προσδιορίζει τα απαιτούμενα προσόντα για το προσωπικό στις διάφορες θέσεις και βάσει αυτών προσλαμβάνει νέο προσωπικό, αξιολογεί το υπάρχον και εκπαιδεύει νέο και υπάρχον προσωπικό ώστε να βελτιώνει τις δυνατότητές του. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί ικανοποιημένο προσωπικό το οποίο συμβάλει στο μέγιστο βαθμό στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της εταιρείας που βασίζονται στις ανάγκες των πελατών. Οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία, οι οργανωτικές διασυνδέσεις και τα προσόντα για τις θέσεις εκείνες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος περιγράφονται σε Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ). Για κάθε εργαζόμενο παλαιό ή νέο εντοπίζονται οι ανάγκες ενημέρωσης, εκπαίδευσης, καθοδήγησης, κλπ και δημιουργείται κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα οργανώνεται βάσει προτάσεων των Υπευθύνων των διαφόρων Τμημάτων σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή και τον Υπεύθυνο Ποιότητας. Η ενέργειες που λαμβάνει η εταιρεία σε σχέση με την ικανοποίηση των προσδιορισμένων απαιτήσεων για το προσωπικό συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης αξιολογούνται και λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τις ανάγκες εκπαίδευσης, την ίδια την εκπαίδευση και την απόδοση του προσωπικού. Η παρεχόμενη εκπαίδευση, και διάφορες πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες του προσωπικού τηρούνται σε σχετικό αρχείο. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε η πολιτική ποιότητας και ο τρόπος εφαρμογής της στην εταιρεία να είναι κατανοητός σε όλο το προσωπικό. Αυτό το πετυχαίνει με ενέργειες όπως: τακτική ενημέρωση σε ότι αφορά την πολιτική και τους στόχους ποιότητας,

17 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 17 από 25 εκπαίδευση σε ότι αφορά την επίτευξη των παραπάνω μέσα από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανακοίνωση των επιτευγμάτων σε σχέση με τους στόχους ποιότητας. 6.3 Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Υ Π Ο Δ Ο Μ Η Κ Α Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Ο Σ Χ Ω Ρ Ο Σ Δ01 «Ευθύνη της Διοίκησης» Στο πλαίσιο της ανασκόπησης της διοίκησης για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων πόρων για την υποστήριξη του συστήματος λαμβάνονται και αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της απαιτούμενης υποδομής (κτιριακής, εργασιακούς χώρους, εξοπλισμό, υπηρεσίες όπως μεταφορές, κλπ) για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του προϊόντος. Τα θέματα για την χρηματοδότηση ενεργειών για τη διατήρηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση και βελτίωση της εσωτερικής υποδομής και του εργασιακού χώρου εξετάζονται και στο πλαίσιο της ανασκόπησης από τη Διοίκηση και είναι βασικό μέλημα του Γενικού Διευθυντή. Η συντήρηση και προφύλαξη του εξοπλισμού και του εργασιακού χώρου είναι ευθύνη του προσωπικού της εταιρείας. Το προσωπικό ενημερώνεται για θέματα ασφαλείας, ενώ οι εργασίες που εκτελούνται από το προσωπικό γίνονται κάτω από τους επιβεβλημένους κανόνες ασφαλείας.

18 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 18 από Υ ΛΟΠΟΙΗΣΗ Π ΡΟΪΟΝΤΩΝ 7.1 Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν Δ04 «Διαχείριση Συμβάσεων» Δ02 «Διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας» Δ06 «Διαχείριση Μελετητικών Έργων» Δ07 «Διαχείριση Εξοπλισμού» Η μεθοδολογία παροχής των υπηρεσιών της εταιρείας είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται από τεχνικά εγχειρίδια και διαδικασίες που ανήκουν στο εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προσαρμογή της μεθοδολογίας για ειδικές απαιτήσεις αυτό γίνεται με πιθανή έκδοση ειδικών οδηγιών, με τρόπο σύμφωνο προς τη διαδικασία Ελέγχου των Εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (Δ02), και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπευθύνου Ποιότητας. 7.2 Δ Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Σ Χ Ε Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Μ Ε Τ Ο Ν Π Ε Λ Α Τ Η Δ04 «Διαχείριση Συμβάσεων» Η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας παρακολουθούν την αγορά και τις τεχνικές εξελίξεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών υπαρχόντων και δυνητικών και να προσαρμόζουν συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανάλογα. Επιπλέον το Νομικό Τμήμα της εταιρείας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και συμμόρφωση προς τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρεία μεριμνά για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των πελατών με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια. 7.3 Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Δ06 «Διαχείριση Μελετητικών Έργων» Η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει διαδικασία για την υλοποίηση μελετών στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Τα δεδομένα του σχεδιασμού Ο Προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού Η ανασκόπηση του σχεδιασμού σε καθορισμένες φάσεις για αξιολόγηση αποτελεσμάτων

19 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 19 από 25 του σχεδιασμού και εντοπισμό τυχόν προβλημάτων. Η Επαλήθευση του σχεδιασμού Η επικύρωση του σχεδιασμού Μέσα από τη σχετική διαδικασία, προσδιορίζεται επίσης το πλαίσιο συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, εφόσον αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία του υλοποίησης των μελετητικών έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία. 7.4 Α Γ Ο Ρ Ε Σ Δ05 «Διαχείριση Προμηθειών» Όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας είναι αξιολογημένοι με βάση κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της. Πέρα από την αρχική αξιολόγηση, οι προμηθευτές επαναξιολογούνται περιοδικά. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να γίνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή για αξιολόγηση της γενικότερης εικόνας της εταιρείας η οποία συνοδεύεται από σχετική αναφορά. Η αξιολόγηση των προμηθευτών λαμβάνεται υπ όψη για την τοποθέτηση παραγγελίας. Το πλαίσιο τοποθέτησης παραγγελιών και παρακολούθησης της υλοποίησής τους είναι σαφώς καθορισμένο και περιγράφεται στην αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος. Επίσης προσδιορίζονται οι έλεγχοι των παραλαμβανομένων προϊόντων / ειδών, καθώς και η τεκμηρίωσή τους. 7.5 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Σχετικές Διαδικασίες Συστήματος Δ06 «Διαχείριση Μελετητικών Έργων» Δ07 «Διαχείριση Εξοπλισμού» Οι διεργασίες παροχής των υπηρεσιών της εταιρείας είναι συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες, ενώ συνοδεύονται από αντίστοιχες οδηγίες εργασίας για δραστηριότητες οι οποίες κρίνονται από την εταιρεία βασικές. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για εξασφάλιση της καλής λειτουργίας αυτού. Η εταιρεία έχει μεριμνήσει για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων (αλλά και των αντίστοιχων υπευθύνων υλοποίησης) για: τον προγραμματισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την ολοκλήρωση των μελετητικών έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία. Απόδοση ταυτότητας & ιχνηλασιμότητα

20 Ημ/νία Εφαρμογής: Σελίδα: 20 από 25 Τα υλικά ή προϊόντα που παραλαμβάνονται / αποθηκεύονται στους χώρους της εταιρείας ή στα εργοτάξια επισημαίνονται με κατάλληλες ετικέτες για αναγνώριση της ταυτότητάς τους (αν δεν υπάρχει ήδη ανάλογη ετικέτα του προμηθευτή), ενώ αντίστοιχα επισημαίνονται τα προϊόντα που αποστέλλονται στον πελάτη. Η ιχνηλασιμότητα ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία εξασφαλίζεται μέσω της καταγραφής των κατάλληλων στοιχείων (υπεύθυνος υλοποίησης, χρόνος υλοποίησης κ.λ.π.) στα έντυπα που αφορούν στην υλοποίηση των εργασιών. Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση Η εταιρεία μεριμνά για την παροχή στους πελάτες κάθε είδους συμβουλής πληροφορίας ή ενημέρωσης που αφορά στην αντίστοιχη υπηρεσία. Η εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις που προκύπτουν σε τεχνικά θέματα και αναπροσαρμόζει τις παραγωγικές διαδικασίες αν και όπου απαιτείται, ενώ εκπαιδεύει κατάλληλα και το προσωπικό της, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις αλλαγές. Ιδιοκτησία Πελάτη Στις περιπτώσεις που η εταιρεία χρησιμοποιεί κατά οποιονδήποτε τρόπο υλικά, εξοπλισμό, δεδομένα κ.λ.π. ιδιοκτησίας πελάτη μεριμνά για την εξασφάλιση των ακολούθων: Απόδοση ταυτότητας σε αυτά Εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών φύλαξης Έλεγχο της πρόσβασης στην ιδιοκτησία πελάτη Ενημέρωση πελάτη για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την ιδιοκτησία του (απώλεια, φθορά κ.λ.π.) 7.6 Έ Λ Ε Γ Χ Ο Σ Τ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Σ Η παράγραφος του προτύπου έχει εξαιρεθεί ως μη έχουσα εφαρμογή.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα