ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από"

Transcript

1 ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης στις 28 Μαρτίου 2013 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/88/228/97 Μαρίνου Αντύπα Ηράκλειο Αττικής

2 ΟΤΕplusΤεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 16 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Ισολογισµός (Ατοµικός και Ενοποιηµένος) της 31 ης εκεµβρίου Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 25-55

3 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας Στρατηγικές Κατευθύνσεις Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

5 Η ΟΤΕplus σήµερα Η OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Aνώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1987 και σήµερα έχει ως µοναδικό µέτοχο τον ΟΤΕ (µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού κεφαλαίου της). Η OTEplus αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρεία παροχής Τεχνικών και επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά συµβούλων για την εξειδικευµένη τεχνογνωσία της στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Management Consulting. Η OTEplus έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα ένα σηµαντικό αριθµό έργων παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα σε θέµατα Οικονοµικής, Περιφερειακής και Τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Πελάτες της είναι οργανισµοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τη λειτουργία Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008, ενώ έχει διακριθεί για τον τρόπο λειτουργίας της µε το βραβείο της «επιχειρηµατικής αριστείας» -Committed to Excellence (C2E)- από το European Foundation for Quality Management (EFQM). Την συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην οποία αποφασίστηκε, λαµβάνοντας υπόψη το επιχειρηµατικό περιβάλλον, η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε νέους τοµείς σε συµφωνία και µε τη στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ. Συγκεκριµένα στην από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυµίας από «ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.» σε «OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» και η αλλαγή του σκοπού της. Κατά τη διάρκεια του 2012: Η Εταιρεία παρουσιάζει θετικά αποτελέσµατα το έτος 2012, µε κέρδη προ φόρων ύψους 756,71 χιλ. Ευρώ, (µε βάση τα.π.χ.α.). Τα αντίστοιχα, προ φόρων κέρδη σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 758,39 χιλ. Ευρώ. Τα έσοδα της OTEplus ανήλθαν σε ,88 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 18,1% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε ,98 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αντίστοιχη µε την παραπάνω αύξηση, σε σχέση µε το Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

6 ιοικητικό Συµβούλιο Από τις ( υνάµει του υπ αριθµ. 312/ Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου), µέχρι την το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είχε ως εξής: Ελένη Παπαδοπούλου Πρόεδρος Ηλίας ρακόπουλος Αντιπρόεδρος Λοΐζος Κύζας /νων Σύµβουλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος Κωνσταντίνος Βλακός Μέλος Γεώργιος Βάρκας Μέλος Γεώργιος Αρβανιτίδης Μέλος Λαµβάνοντας υπόψη την από παραίτηση του Αντιπροέδρου της Εταιρείας, κ. Ηλία ρακόπουλου, το ιοικητικό Συµβούλιο µε την υπ αριθµ. 323/ απόφαση του, όρισε Αντιπρόεδρο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, τον κ. Λοΐζο Κύζα, και το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: Ελένη Παπαδοπούλου Πρόεδρος Λοΐζος Κύζας Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

7 Κωνσταντίνος Βλακός Μέλος Γεώργιος Βάρκας Μέλος Γεώργιος Αρβανιτίδης Μέλος Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

8 ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Η εταιρεία υλοποίησε έργα επιχειρησιακών, τεχνολογικών και τεχνικών λύσεων, καθώς και έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης. Συγκεκριµένα το 2012 η εταιρεία: Ι. Aνέπτυξε σηµαντικά τη δραστηριότητα της στην παροχή υπηρεσιών outsourcing µε στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας µεγάλων και καίριων για τον Οργανισµό τµηµάτων λειτουργίας του, υλοποιώντας δύο νέα µεγάλα έργα, τα οποία αφορούν: - α) στην υποστήριξη της λειτουργίας των Call Centers ΟΤΕ µε τη διάθεση 550,5 ftes (820 headcount περίπου), όπου η εταιρεία, µεταξύ άλλων, διαχειρίστηκε και επεξεργάστηκε συνολικά αιτήσεις βιογραφικά σηµειώµατα, που οδήγησε συνολικά σε προσλήψεις τo Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στο τέλος του έτους β) Στην υποστήριξη της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ, µε τη διάθεση 350 συµβούλων τεχνικών, σε διάστηµα 2 µηνών περίπου, διαχειριζόµενη µοναδικές αιτήσεις µε πολλαπλές επιλογές. Ο σχεδιασµός και υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το τέλος του έτους ΙΙ. Για την υλοποίηση των παραπάνω και ποιοτική αναβάθµιση της δραστηριότητας ολοκληρωµένων υπηρεσιών outsourcing, προχώρησε στoν ανασχεδιασµό της διαδικασίας πρόσληψης, από το στάδιο της προκήρυξης - υποβολής αίτησης/ βιογραφικών/ προεπιλογής - αρχικής και τελικής αξιολόγησης - όπου ανέπτυξε και εφήρµοσε σχετικό ηλεκτρονικό εργαλείο (e-recruit), προσαρµοσµένο στις ανάγκες του εκάστοτε έργου που αναλαµβάνει. ΙΙΙ. Υλοποίησε ένα µεγάλο έργο που αφορά στη διαχείριση των αιτηµάτων εγκατάστασης δορυφορικών κεραιοσυστηµάτων του ΟΤΕ - OTE SAT TV ( ορυφορικού ΟΤΕ TV), µε αποτέλεσµα να διαχειριστεί συνολικά αιτήµατα και εγκαταστάσεις κεραιοσυστηµάτων, IV. Προχώρησε στην υλοποίηση νέων ερευνητικών έργων για λογαριασµό του ΟΤΕ και της Cosmote που εστιάζουν στην διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών από τη λειτουργία των τηλεφωνικών τους κέντρων, καθώς και δύο συµβουλευτικών έργων όπως: Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών των πελατών order to bill Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης ανάλυσης διαδικασιών Οµίλου ΟΤΕ V. Συνέχισε την υλοποίηση έργων όπως: Οι υπηρεσίες υλοποίησης του Συστήµατος «GIS ΙΚΤΥΩΝ» του ΟΤΕ Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηµατικής ανάπτυξης του ΟΤΕ στο πλαίσιο ΕΣΠΑ Υπηρεσίες τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα (ενδεικτικά): ιαχείρισης και λειτουργίας δικτύου του ΟΤΕ Λειτουργίας Τηλεφωνικών κέντρων εισερχόµενων & εξερχόµενων κλήσεων Πωλήσεων σε επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες του ΟΤΕ Υποστήριξης του δικτύου καταστηµάτων ΟΤΕ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

9 Marketing, χρηµατο-οικονοµικά, επικοινωνία, ανθρώπινο δυναµικό κ.α. Περίπου το 41% των εσόδων της εταιρείας προήλθαν από έργα σχετικά µε την παροχή τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών που υλοποίησε η Γενική ιεύθυνση Τεχνολογίας, και 55% των εσόδων προήλθαν από έργα εµπορικής & λειτουργικής υποστήριξης και παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποίησε η Γενική ιεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

10 ραστηριότητα της Θυγατρικής Εταιρείας Κατά τη διάρκεια του 2012 η θυγατρική εταιρεία ΙΕΡΓΑΣΙΑ δεν ανέπτυξε δραστηριότητα. Η ζηµία της χρήσης ανήλθε σε 35,51 χιλ. Ευρώ, η δε καθαρή της θέση διαµορφώθηκε σε 25,14 χιλ. Ευρώ. Συνεπώς, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το µισό του Μετοχικού Κεφαλαίου και τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920 σύµφωνα µε το οποίο το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. Η Εταιρεία έως την είχε ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης (σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2956/2001). Την συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην οποία αποφασίστηκε, λαµβάνοντας υπόψη αφενός τη µη δραστηριοποίησή της, αφετέρου το επιχειρηµατικό περιβάλλον, η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέους τοµείς σε συµφωνία και µε την στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ. Συγκεκριµένα στην από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυµίας από «ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΠΑ» σε «ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Εταιρεία Γενική Εταιρεία Κατασκευών» και η αλλαγή του σκοπού της. Η κύρια δραστηριότητά της Εταιρείας πλέον είναι υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

11 Στρατηγικές Κατευθύνσεις της OTEplus Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας για την τριετία , αφορούν: Στη διατήρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης. Στη βελτίωση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της OTEplus σε συνδυασµό µε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στη περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθµιση και διεύρυνση της λειτουργικών δυνατοτήτων των εφαρµογών hr της εταιρείας, µε στόχο α) την επέκτασή τους σε όλο το φάσµα των διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού πριν την πρόσληψη, παρέχοντας υποστήριξη στα επιµέρους στάδια προεπιλογής µε χρήση ειδικευµένων modules, καθώς και στη διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης του προσωπικού και β) την υποστήριξη της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών hr development & management εντός και εκτός του Οµίλου ΟΤΕ. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον ΟΤΕ, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η OTEplus έχει παράσχει υπηρεσίες και έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, όπως στον τοµέα του Λειτουργικού Σχεδιασµού-Ανασχεδιασµού και Βελτιστοποίησης της Λειτουργίας (Process Gοvernance και Operation Optimization services), της Επιχειρησιακής Έρευνας και Αξιολόγησης, καθώς και στο GIS. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( SRF Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). Στην ανάπτυξη της υποδοµής & της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας. Στην περαιτέρω προώθηση και επικοινωνία της εταιρικής εικόνας και των υπηρεσιών που παρέχονται. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

12 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανθρώπινο υναµικό H εταιρεία το 2012 διαχειρίστηκε περίπου διπλάσιο αριθµό προσωπικού υποστήριξης έργων συµβουλευτικής & τεχνικής υποστήριξης, καθώς και δανεισµένου προσωπικού, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, παρουσιάζοντας συγχρόνως µείωση στο in house προσωπικό. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλό της ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2012 σε και άτοµα αντίστοιχα. Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού είτε αµείβονται µέσω µισθοδοσίας (1.765 άτοµα στην Εταιρεία, στον Όµιλο) είτε µέσω δελτίων παροχής υπηρεσιών (20 άτοµα). ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση αποδοτικότητας και την αναβάθµιση της λειτουργίας της Εταιρείας, η OTEplus έχει ολοκληρωµένα λογισµικά συστήµατα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού HRMS, καθώς σύστηµα ERP. ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

13 σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της εταιρίας. Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων) προέκυψαν από την ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας OTEplus και της θυγατρικής της εταιρείας ΙΕΡΓΑΣΙΑ. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα εταιρικά - ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθώς και τα αποτελέσµατα της ΙΕΡΓΑΣΙΑ: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα OTEplus A.E. ΙΕΡΓΑΣΙΑ σε χιλ. ΕΥΡΩ Κύκλος Εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρ Άλλα Έσοδα Σύνολο: Κέρδη-(Ζηµίες) Λειτουργικά (µικτά) (36) Περιθώριο κέρδους (%) 2,4% 2,5% -186,9% Προ Φόρων (36) Περιθώριο κέρδους (%) 2,1% 2,1% -186,9% Καθαρά χρήσης Καθαρά Θέση Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. χρήσεων (42) Σύνολο: Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2012 αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως, στην υλοποίηση µεγαλύτερης κλίµα- Έσοδα Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,6% Άλλα Έσοδα ,7% Σύνολο: ,1% κας έργων τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης από τον Όµιλο ΟΤΕ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

14 Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε αύξηση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 13% περίπου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Κόστος Μελετών και Λοιπά Έξοδα, Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Αναλώσεις εµπορευµάτων ,2% Αποδοχές προσωπικού & Αµοιβές τρίτων ,0% Επισφάλειες ,4% Ζηµίες από συµµετοχές ,0% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα ,7% Ενοίκια κτιρίων ,9% Έξοδα προβολής και διαφηµίσης ,5% Έξοδα ταξιδίων & µεταφορών ,5% Ασφάλιστρα - αποθήκευτρα ,1% Μισθώµατα αυτοκινήτων ,3% Λοιπά έξοδα ,7% Σύνολο ,1% Το γεγονός αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Αύξηση των αναλώσεων εµπορευµάτων λόγω αύξησης των πωλήσεων εξοπλισµού του έργου SAT TV. Αύξηση του κόστος µισθοδοσίας & αµοιβών τρίτων κατά 13% περίπου λόγω αύξησης των εσόδων της εταιρείας κατά 18% καθώς αποτελείται κυρίως από: Το κόστος µισθοδοσίας και αµοιβών συµβούλων (φυσικά & νοµικά πρόσωπα) σε έργα, το οποίο περιλαµβάνει και κόστος προσωπικού που απασχολείται σε έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης προς τις Γενικές ιευθύνσεις του ΟΤΕ. Αύξηση του κόστους ταξιδιών και µεταφορικών η οποία έγινε στα πλαίσια έργων συνεπώς ακολουθεί την ανοδική πορεία αυτών. Μείωση των ενοικίων της εταιρείας κατόπιν συµφωνίας µε τον ιδιοκτήτη. Η επισφάλεια που σχηµατίστηκε αφορά υπόλοιπα κυρίως των πελατών «01 Πληροφορική» (18 χιλ. Ευρώ), «Κ/Ξ ΤΕMAGON AE-NEWSPHONE ΑΕΕ» (3 χιλ. Ευρώ) και ASTEC GLOBAL CONSULTANCY LTD (3 χιλ. Ευρώ). Επισηµαίνεται ότι τα λοιπά έξοδα που παρουσιάζουν µία µικρή αύξηση αποτελούνται κυρίως από αποσβέσεις καθώς και έξοδα για σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ύδρευση, φωτισµός και η αύξησή τους αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιµολογίων για φωτισµό. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

15 Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων Τα συνολικά κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία ανήλθαν σε 757 χιλ. Ευρώ, έναντι ζηµιών 672 χιλ. Ευρώ στην περσινή χρήση. Κέρδη προ Φόρων Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 757 (672) -212,6% Γ. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα Τα ενοποιηµένα έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 18,13% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, λόγω αύξησης των εσόδων της εταιρείας όπως περιγράφεται παραπάνω. Ενοποιηµένα Έσοδα, Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Κύκλος Εργασιών ,56% Άλλα Έσοδα ,78% Σύνολο: ,13% Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Τα κέρδη προ φόρων που κατέγραψε ο Όµιλος ανήλθαν σε 758 χιλ. Ευρώ, έναντι ζηµιών 599 χιλ. Ευρώ κατά την περσινή χρήση. Κέρδη προ Φόρων Μεταβολή σε εκ. ΕΥΡΩ (%) Κέρδη προ φόρων 758 (599) 135,74%. Επενδύσεις Το 2012 η OTEplus επένδυσε 78 χιλ. ευρώ σε διαµόρφωση των χώρων των γραφείων της Εταιρείας καθώς και 8 χιλ. Ευρώ σε πληροφοριακά συστήµατα και λοιπό εξοπλισµό. Ε. Ίδια Κεφάλαια Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της Εταιρείας καθώς και του Οµίλου ανήλθε σε χιλ. Ευρώ στις 31 εκεµβρίου ΣΤ. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για το 2012 ήταν (σε χιλιάδες Ευρώ): Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 757 (672) = 12% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = -11% Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων 518 (1.018) = 8% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = -17% Γενική ρευστότητα: Κυκλοφορούν ενεργητικό = 159% Σύνολο υποχρεώσεων = 183% Κέρδη ανά µετοχή (EPS): Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 757 (672) = 0,58 Αριθµός µετοχών = -0,51 ΟΜΙΛΟΣ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 758 (599) = 12% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = -10% Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων 520 (945) = 8% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = -15% Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

17 Γενική ρευστότητα: Κυκλοφορούν ενεργητικό = 160% Σύνολο υποχρεώσεων = 185% Κέρδη ανά µετοχή (EPS): Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 758 (599) = 0,58 Αριθµός µετοχών = -0,46 Μεταγενέστερα γεγονότα Με την υπ αριθ. 324/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας Συγχώνευσης της Εταιρίας µε την ανώνυµη εταιρία HELLASCOM INTERNATIONAL A.E. µε απορρόφησή της Hellascom από την Εταιρία. Η. ιαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρεται στη Σηµείωση 28 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ηράκλειο Αττικής, 28 Μαρτίου 2013 Η Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Παπαδοπούλου Ελένη Λοΐζος Κύζας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

18 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης», οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 εκεµβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Tηλ: , Φαξ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Tηλ: Φαξ:

19 λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» και της θυγατρικής αυτής κατά την 31 η εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Χαλάνδρι, 29η Μαρτίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αρ Μ ΣΟΕΛ: ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Tηλ: , Φαξ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Tηλ: Φαξ:

20 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 Εταιρεία & Όµιλος 18

21 Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20 έως 55 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 28η Μαρτίου 2013 και υπογράφονται εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κατωτέρω: Η Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Παπαδοπούλου Ελένη Λοΐζος Κύζας Α..Τ. ΑΕ Α.. Ε Ο Λογιστής Χρήστου Φώτιος Α..Τ. Σ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ

22 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων Λοιπά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Αναλώσεις εµπορευµάτων ( ) ( ) (37.106) (37.106) Αποδοχές προσωπικού 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις 9 & 10 (32.606) (32.650) (45.356) (45.400) Λοιπά έξοδα 6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη / (ζηµίες) ( ) ( ) Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Πιστωτικοί τόκοι Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Ζηµίες από συµµετοχές (37.190) - ( ) - Σύνολο ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρου εισοδήµατος ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος 8 ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης ( ) ( ) Αναλογιστικές (ζηµιές) κέρδη αποζηµίωσης προσωπικού ( ) ( ) Αναβαλλόµενος φόρος στα αναλογιστικά κέρδη ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµίες) της χρήσης ( ) ( ) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήµατα / ζηµίες) της χρήσης (24.945) (23.264) ( ) ( ) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής ( ) ( ) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήµατα / (ζηµίες) κατανεµόµενα σε: (23.264) ( ) Μετόχους της µητρικής (23.264) ( ) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 20

23 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. Υπηρεσίες Φύλαξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Ποσά σε Ευρώ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κτίρια και εξοπλισµός Ασώµατες ακινητοποιήσεις Συµµετοχές Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενος φόρος Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορεύµατα Πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές Χρηµατικά διαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά Αποθεµατικό πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο κερδών εις νέο Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Βραχυπρόθεσµα δάνεια Προκαταβολές πελατών Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Kαταστάσεων 21

24 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικό Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο (ζηµιών)/κερδών εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε Ευρώ) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου Ζηµιά της χρήσης ( ) ( ) Λοιπά εισοδήµατα χρήσης Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου Κέρδος της χρήσης Λοιπά εισοδήµατα χρήσης ( ) - ( ) Τακτικό Αποθεµατικό (30.268) - Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 22

25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικό Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο (ζηµιών)/κερδών εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε Ευρώ) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου Ζηµιά της χρήσης ( ) ( ) Λοιπά εισοδήµατα χρήσης Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου Κέρδος της χρήσης Λοιπά εισοδήµατα χρήσης ( ) - ( ) Τακτικό Αποθεµατικό (30.268) - Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 23

26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων ( ) ( ) Πλέον/ µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Ζηµιές από πώληση παγίων Τόκοι χρεωστικοί Μείον Τόκοι πρόβλεψη 20 (52.708) (52.708) (64.610) (64.610) Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Σύνολο Μεταβολές κεφαλαίου Κίνησης: Μείωση / (Αύξηση) αποθέµατος Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) (Μείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) Μείον: Τόκοι πληρωθέντες (64.605) (64.886) (96.640) (96.893) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις προσωπικού 20 (35.223) (35.223) ( ) ( ) Πιστωτικοί τόκοι & µερίσµατα 7 (56) (56) (1.148) (1.148) Καταβληθέντες φόροι 25 ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ταµειακών (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 11 (7.500) - ( ) - Αγορά κτιρίων και εξοπλισµού (86.126) (86.126) (25.763) (25.763) Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων & συµµετοχών Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο ταµειακών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (92.955) (85.455) ( ) (24.615) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ταµειακών εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων (59.278) (94.517) Χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης χρήσης Χρηµατικά διαθέσιµα λήξης χρήσης Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 24

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 ΟΤΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

Niels Kuijer του Henricus Lucianu. Raymond Franke του Rolf Marco Zancolo του Giampaolo

Niels Kuijer του Henricus Lucianu. Raymond Franke του Rolf Marco Zancolo του Giampaolo - Nespresso ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Τρίτη ιαχειριστική Χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα