ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: FAX : Το Πανεπιζηημιακό ΠΔΡΙΟΥΗ Γενικό ΓΡΑΓΑΝΑ Νοζοκομείο ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ Σ.Κ.: ΠΕΡΙΛΗΦ Αιεμ/πνιε: 6/4/2015 Αξ.Πξση.: 6936 ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Σν Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Έβξνπ (Φνξέαο: Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο) πξνρσξά ζηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (θαζώο θαη ζην πξόγξακκα πξνο δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξόρεηξνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα Απνξξππαληηθώλ (CPV ), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ ΠΠΤΤ Σπρόλ παξαηεξήζεηο επί ησλ πξνδηαγξαθώλ, παξαθαιώ όπσο απνζηαινύλ κέρξη ηελ Σεηάξηε 22/4/2015 θαη ώξα 14:00 εγγξάθσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ (Π.Γ.Ν. Αιεμ/πνιεο), 6 ν ρικ. Αιεμαλδξνύπνιεο Ν. Μάθξεο, πεξηνρή «Γξαγάλα», Σ.Κ Πιεξνθνξίεο θαζεκεξηλά, 07:00 έσο 15:00, ζην ηειέθσλν ή Αξκόδηνο ππάιιεινο: Γ. Παπαδεκεηξίνπ ή Π. Διεπζεξηάδεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ Ξ.Γ.Λ. ΔΒΟΝ Γ. ΙΑΕΝΞΝΙΝΠ

2 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ- ΔΛΡΞΑ 1. Όια ηα απνξξππαληηθά λα δηαζέηνπλ αξηζκό θαηαρώξεζεο από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο(Γ.Υ.Κ.). 2. Όζα από ηα πξντόληα ραξαθηεξίδνληαη σο απνιπκαληηθά, λα δηαζέηνπλ άδεηα θπθινθνξίαο από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.). 3. όια ηα πξντόληα λα θέξνπλ ζήκαλζε C.E 4. Η επηρείξεζε λα θέξεη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ην δηεζλή πξόηππν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πνηνηηθήο δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ ISO Η επηρείξεζε λα θέξεη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ην δηεζλή πξόηππν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ISO Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 Δ.Δ θαη 89/542 Δ.Δ 7. Ο παξαγσγόο ηνπ πξντόληνο λα έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ από ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη άδεηα εηδηθήο ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο απνξξππαληηθώλ θαη ινηπώλ πξντόλησλ από ηε Ννκαξρία. Οη άδεηεο λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ πξνζθνξά. 8. Να πξνζθνκηζζεί ζηελ πξνζθνξά Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ παξαγσγνύ πξνο ην Ννζνθνκείν όηη ζα εθνδηάδεη ηνλ πξνκεζεπηή-αληηπξόζσπν γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη ηπρόλ παξάηαζεο απηήο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ πξνκεζεπηήο είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ παξαγσγό). 9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε δπλαηόηεηα παξνρήο ησλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 10. Όια ηα πξντόληα λα ζπλνδεύνληαη από ηα ηερληθά θπιιάδηά ηνπο (prospectus) ζηα νπνία λα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ε ζύλζεζε, νη ηδηόηεηεο, ε ζπζθεπαζία, νη νδεγίεο ρξήζεο, νη δηαιύζεηο-δνζνινγίεο θ.ι.π. 11. Όια ηα πξντόληα λα ζπλνδεύνληαη από ην επίζεκν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Πξντόληνο (Material Safety Data Sheet - M.S.D.S.). 12. Όια ηα πξντόληα λα δηαιύνληαη ή λα αλακηγλύνληαη εύθνια κε ην λεξό, λα είλαη εύθνια ζηε ρξήζε, λα είλαη βηνδηαζπώκελα ζπζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε 370/86, λα είλαη ζθξαγηζκέλα θαη λα θέξνπλ εηηθέηα αλαγλώξηζεο. 13. Οπνηνδήπνηε πιηθό πνπ πξνζθέξεηαη λα ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή, όηη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε πνπ πξνζθέξεηαη θαη όηη δελ ζα πξνθαιέζεη δεκηέο ή θζνξέο ζε ηκαηηζκό ή άιιν εμνπιηζκό θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. 14. Ξελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά - δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 15. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πειαηνιόγην πνπ ζα απνδεηθλύεη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ πιύζε θαη απνιύκαλζε λνζνθνκεηαθνύ ηκαηηζκνύ. 16. Όια ηα πξντόληα λα κελ αλαδύνπλ δπζάξεζηεο νζκέο θαη λα κελ πξνθαινύλ θζνξέο, βξαρπρξόληα ή καθξνρξόληα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ λνζνθνκείνπ. 17. Να κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ αζζελώλ, ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηζθεπηώλ. 18. Όιεο νη παξαπάλσ δειώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πξντόληνο, αιιά θαη όζα αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηνπο εηδηθνύο όξνπο, λα πξνζθνκηζζνύλ θαη λα απνδεηθλύνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. α/α ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΦΝΛΡΝΠ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 1 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ Απνιπκαληηθό απνξξππαληηθό ζε πγξή κνξθή, όπνπ ε κηθξνβηνθηόλνο θαη κπθεηνθηόλνο δξάζε ηνπ λα έρεη ηελ έγθξηζε Δ.Ο.Φ, λα είλαη ζύκθσλν κε ην ζύζηεκα Hazard Analysis and Critical (HACCP) κε νξγαληθό-πξσηετληθό δηαιύηε, ειαθξώο αιθαιηθό ή νπδέηεξν πγξό θαηάιιειν γηα ην ρεηξσλαθηηθό θαζαξηζκό επηθαλεηώλ, ρακεινύ αθξηζκνύ, κε ζπλδπαζκό αληνληηθώλ θαη κε ηνληθώλ επηθαλεηνδξαζηηθώλ νπζηώλ, κε βάζε ηεηαξηνηαγέο άιαο του ακκσλίνπ, λα κελ θζείξεη ηηο επηθάλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζίεο :5-10 liter

3 2 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΕΑΚΗΥΛ Σν πξντόλ λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε κε ζύζηεκα ςεθαζκνύ, λα πεξηέρεη επηθαλεηνδξαζηηθά 0,3-0,5%, νξγαληθό θαη πξσηετληθό δηαιύηε (αιθνόιε ηνπιάρηζηνλ 6% ), λα μη πεξηέρεη ζηελ ζύλζεζε ηνπ ακκσλία. Δηδηθή ζύλζεζε πνπ ζα βνεζά ηνλ θαζαξηζκό θαη δελ λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα ζάκπσκα κεηά ην ζθνύπηζκα θαη ην ζηέγλσκα Σν πξντόλ λα θέξεη ζήκαλζε C.E, λα ηεξεί ηηο νδεγίεο 91/155 θαη 89/542 Δ.Δ Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία κε ζύζηεκα ςεθαζκνύ : ml 3 ΣΙΥΟΗΛΖ ( ΓΗΑΙΚΑ ΞΝΣΙΥΟΗΥΓΝΠ ΛΑΡΟΗΝ ) Να πεξηέρεη <5% ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο κε βάζε ην ριώξην, ελεξγό ππνρισξηώδεο λάηξην 4,2-6% Να θέξεη ηελ Έγθξηζε από ηνλ Οξγαληζκό Φαξκάθσλ ( Δ.Ο.Φ. ) γηα ηελ απνιπκαληηθή δξάζε ηνπ πξντόληνο θαη έγθξηζε ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) Να ζπλνδεύεηαη από Material Safety Data Sheets ( M.S.D.S.) Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία: 2 liter 4 ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΠΙΑΣΧΝ ΓΙΑ ΠΛΤΙΜΟ ΣΟ ΥΕΡΙ Το πποϊόν να είναι ςπεπζςμπςκνωμένο, να διαζπά ηα λίπη, ππωηεΐνερ να ξεπλένεηαι εύκολα. Η ζύζηαζη ηος να είναι ζςνδςαζμόρ από ανιοεπιθανειωδπαζηικέρ οςζίερ άνω 15-30% και 15-30% μη ιονικέρ επιθανειωδπαζηικέρ οςζίερ, οςδέηεπο PH, να πεπιέσει γλςκεπίνη για να είναι θιλικό ωρ ππορ ηο σπήζηη και να είναι απωμαηικό με ξύδι για καηαπολέμηζη δςζάπεζηων οζμών Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία : 5 liter *Να δηαηίζεληαη κηθξόηεξεο θαηλέο αζθαιήο ζπζθεπαζίεο ml κε αληίζηνηρεο δνζνκεηξηθέο αληιίεο 5 ΔΗΓΗΘΝ ΑΙΑΡΗ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ Καηάιιειν γηα ηελ απνζθιήξπλζε ηεο κνλάδαο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ ρσξίο έλζεηεο πξνζκίμεηο πνπ λα βιάπηνπλ ηνλ κεραληζκό ηνπ (π.ρ ζίδεξν,αλζξαθηθό θηι). Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία : gr 6 ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ (τύποσ τούνελ) Απνξξππαληηθό θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε θαη γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ επαγγεικαηηθώλ πιπληεξίσλ πηάησλ λα είλαη αιθαιηθό PH, λα πεξηέρεη ππνρισξηώδεο λάηξην θαη ελεξγέο νπζίεο πνπ δηαιύνπλ ιίπε θαη πξσηεΐλεο θαηάιιειν γηα θάζε βαζκό ζθιεξόηεηαο λεξνύ δξαζηηθό αθόκα θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζθιεξόηεηαο λεξνύ. Να ρνξεγείηαη ζην πιπληήξην κέζσ δνζνκεηξηθήο ζπζθεπήο λα δίλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πιύζεο κε ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο αλά πξντόλ litro/λεξνύ. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο: 4-15 Kg 7 ΓΟΝ ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ ΘΑΗ ΙΑΚΞΟΛΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ (τύποσ τούνελ) ηεγλσηηθό ιακπξπληηθό απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ πηάησλ θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε όμηλε ζύλζεζε πνπ λα εκπνδίδεη ηε ζπζζώξεπζε αιάησλ, λα είλαη θαηάιιειν γηα όια ηα επαγγεικαηηθά πιπληήξηα θαη ηύπνπ ηνπλει, γηα θάζε βαζκό ζθιεξόηεηαο λεξνύ, δξαζηηθό αθόκα θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζθιεξόηεηαο λεξνύ, λα κελ αθήλεη ζηίγκαηα, θειίδεο θαη ζακπάδεο πάλσ ζηα ζθεύε, λα πξνζηαηεύεη ηα ζθεύε θαη ην πιπληήξην πηάησλ. Να δίλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πιύζεο κε ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο αλά πξντόλ litro/λεξνύ. Να ρνξεγείηαη ζην πιπληήξην κέζσ δνζνκεηξηθήο ζπζθεπήο. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο: 4-15 Kg 8 ΓΟΝ ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ (τύποσ τούνελ) Αθαιαηηθό απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ πηάησλ, θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε όμηλε ζύλζεζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αιάησλ, λα θαζαξίδεη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ πιπληεξίνπ γηα λα απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Να ρνξεγείηαη ζην πιπληήξην κέζσ δνζνκεηξηθήο ζπζθεπήο θαη λα δίλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πιύζεο κε ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο αλά πξντόλ litro/λεξνύ. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο: 4-15 Kg 9 ΡΑΚΞΙΔΡΔΠ Ή ΘΑΤΝΙΑ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ (οικιακού τύποσ) Σακπιέηεο πνπ λα πεξηέρνπλ αιάηη θαη ιακπξπληηθό, λα πεξηέρνπλ ριώξην ή ην ελεξγό νμπγόλν, έλδπκα πνπ λα αθαηξνύλ όια ηα ππνιείκκαηα ηξνθώλ,(ιίπε, πξσηεΐλεο, γάια) λα πξνζδίδεη ζηα ζθεύε ιάκςε κε άξσκα μύδη, γηα νπνηαζδήπνηε ζθιεξόηεηαο λεξνύ, θαηάιιεια γηα θαζαξηζκό παιηλώλ κπνπθαιηώλ, πνξζειάλεο,δνρεία από αλνμείδσην αηζάιη, πιαζηηθό θηι θαηάιιειν λα κε βιάπηεη ην πιπληήξην λα δηαιύνληαη εύθνια ζε 40 ν C λα είλαη ζπκππθλσκέλν ρακεινύ αθξηζκνύ Να δίλεηαη ε πνζόηεηα ηακπιεηαο/ιίηξν λεξνύ

4 Σηκή ηακπιέηαο θαη ηηκή αλά ζπζθεπαζία Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία: >30 ηακπιεηώλ 10 ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝΉ ΘΑΤΝΙΑ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ (οικιακού τύποσ) Σακπιέηεο πνπ λα πεξηέρνπλ ριώξην ή ην ελεξγό νμπγόλν, έλδπκα πνπ λα αθαηξνύλ όια ηα είδε ξύπσλ ζηα ξνύρα,(αίκα, βηνινγηθά πγξά ιίπε, πξσηεΐλεο θ.α), γηα νπνηαζδήπνηε ζθιεξόηεηαο λεξνύ, θαηάιιειν λα κε γαξηάδεη ηα ξνύρα θαη λα κε βιάπηεη ην πιπληήξην λα δηαιύνληαη εύθνια ζε 40 ν C, λα είλαη ζπκππθλσκέλν ρακεινύ αθξηζκνύ Να δίλεηαη ε πνζόηεηα ηακπιεηαο//θηιό ζηεγλνύ πνιύ ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ. Σηκή ηακπιέηαο θαη ηηκή αλά ζπζθεπαζία Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία: >30 ηακπιεηώλ 11 ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΓΗΑ ΞΙΠΗΚΝ ΠΡΝ ΣΔΟΗ ε ζθόλε κε έλδπκα πνπ λα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Να πεξηέρεη αληνληηθά ηαζηελεξγά 5-15%,κε ηνληθά ηαζηελεξγά, θσζθνξηθά άιαηα, πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία : gr 12 ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ Καηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε θαη γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ επαγγεικαηηθώλ πιπληεξίσλ ξνύρσλ ρσξίο λα γαξηάδεη ηα ξνύρα, λα είλαη ζπκππθλνκέλν θαηάιιειν γηα πιύζε ιεπθνύ θαη ρξσκαηηζηνύ ηκαηηζκνύ θαη γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πθαζκάησλ ( βακβαθεξά θαη ζπλζεηηθά πθάζκαηα) ε ζύλζεζε ηνπ λα κε θζείξεη ηα πθάζκαηα, λα έρεη πςειά επίπεδα ιεύθαλζεο, λα είλαη βηνδηαζπώκελν, δξαζηηθό αθόκα θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζθιεξόηεηαο λεξνύ, ζπκππθλσκέλν ρακεινύ αθξηζκνύ. Η δξάζε ηνπ λα βαζίδεηαη ζην ελεξγό νμπγόλν ή ην ριώξην ή άιιν απνιπκαληηθό παξάγνληα, γηα ηελ απνιπκαληηθή δξάζε λα θέξεη έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ. Να αλαθέξεηαη ε ηηκή γηα ηε πιύζε ζηεγλνύ πνιύ ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ δνζνινγία ιίηξα θαη αληηζηνηρία ζε κεδνύξεο /θηιό ζηεγλνύ πνιύ ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο: Kg θαη αληηζηνηρία ζε κεδνύξεο /θηιό ζηεγλνύ πνιύ ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ. *Να δηαηίζεηαη δνζνκεηξηθέο αληιίεο αιιά θαη δνζνκεηξηθά δνρεία γηα ρεηξνθίλεηό ρεηξηζκό 13 ΓΟΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ Καηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε θαη γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ επαγγεικαηηθώλ πιπληεξίσλ ξνύρσλ, λα είλαη ζπκππθλσκέλν ρακεινύ αθξηζκνύ κε έλδπκα πνπ λα απνκαθξύλνπλ εύθνια ηνπο έληνλνπο ξύπνπο από βηνινγηθά πγξά από ηνπο 40 ν C, δξαζηηθό αθόκα θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζθιεξόηεηαο λεξνύ, ε ζύλζεζε ηνπ λα κε γαξηάδεη ηα ξνύρα, λα είλαη θαηάιιειν γηα πιύζε ιεπθνύ θαη ρξσκαηηζηνύ ηκαηηζκνύ θαη γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πθαζκάησλ ( βακβαθεξά θαη ζπλζεηηθά πθάζκαηα) Να αλαθέξεηαη ε ηηκή γηα ηε πιύζε ζηεγλνύ πνιύ ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ δνζνινγία ιίηξα θαη αληηζηνηρία ζε κεδνύξεο /θηιό ζηεγλνύ πνιύ ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο: Kg θαη αληηζηνηρία ζε κεδνύξεο ml /θηιό ζηεγλνύ πνιύ ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ. *Να δηαηίζεηαη δνζνκεηξηθέο αληιίεο θαη δνζνκεηξηθά δνρεία γηα ρεηξνθίλεηό ρεηξηζκό. 14 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑ ΓΠΘΝΙΝΠ ΙΔΘΔΓΔΠ (αίμα, γράσο κτλ) (Σύπνπ Γηαβνιάθνο ηνπ ιεθέ ) 15 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΚΔΙΑΛΖΠ (Σύπνπ Γηαβνιάθνο ηνπ ιεθέ ) 16 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΠΘΝΟΗΑΠ (Σύπνπ Γηαβνιάθνο ηνπ ιεθέ ) 17 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΓΗΑ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝ (Σύπνπ Γηαβνιάθνο ηνπ ιεθέ ) 18 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΚΝΣΙΑΠ (Σύπνπ Γηαβνιάθνο ηνπ ιεθέ ) 19 ΜΔΒΑΦΖ ΟΝΣΥΛ ΠΔ ΠΘΝΛΖ πζθεπαζία: 1000gr /ΣΔΜ 20 ΓΟΝ ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ (ηύπνπ Viakal) πκππθλνκέλν πγξό αθαιαηηθό,όμηλν γηα ηελ απνκάθξπλζε αιάησλ ρσξίο λα θζείξεη ηηο επηθάλεηεο πζθεπαζία ml 21 ΠΑΚΞΝΑΛ & ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ

5 ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ Καηάιιειν γηα παηδηά κε νπδέηεξν PH, ππναιιεξγηθό ρσξίο άξσκα. Να θαηαηεζεί βεβαίσζε όηη ην πξντόλ είλαη ζύκθσλν κε ηνλ θαλνληζκό 1223/2009 θαη θαηαρσξεκέλν ζηνλ Δπξσπατθό Φνξέα ( CPNP) σο θαιιπληηθό πξντόλ. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία: 500ml έσο 1 Litro 22 ΓΟΝ ΠΑΞΝΛΗ ΣΔΟΗΥΛ ΚΔ ΝΓΔΡΔΟΝ PH Τγξό ζαπνύλη γηα ην πιύζηκν ρεξηώλ, κε νπδέηεξν ph 5,5 γηα επαίζζεην δέξκα θαη ζπρλή ρξήζε, κε ελπδαηηθνύο παξάγνληεο θαη ζπληεξεηηθνύο παξάγνληεο θαηά ηεο κηθξνβηαθήο κόιπλζεο ηνπ πξντόληνο, ρσξίο αιθάιηα θαη ζάπσλεο. Να δηαηίζεηαη ηα πξσηόηππα εξγνζηαζηαθά prospectus όζν θαη νη κεηαθξάζεηο ηνπο ζηα ειιεληθά. Να θαηαηεζεί βεβαίσζε όηη ην πξντόλ είλαη ζύκθσλν κε ηνλ θαλνληζκό 1223/2009 θαη θαηαρσξεκέλν ζηνλ Δπξσπατθό Φνξέα ( CPNP) σο θαιιπληηθό πξντόλ. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία: 1 Litr, κε ελζσκαησκέλε δνζνκεηξηθή αληιία. 23 ΘΟΔΚΑ ΣΔΟΗΥΛ Κξέκα πξνζηαζίαο θαη πεξηπνίεζεο δέξκαηνο από ηηο επαλαιακβαλόκελεο εθζέζεηο, εμαηηίαο ζθιεξώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, κε νπδέηεξν ph 5,5. Να πεξηέρεη ζπληεξεηηθνύο παξάγνληεο. Με βαθηεξηνζηαηηθή θαη αλαιηπαληηθή ηθαλόηεηα, ρσξίο λα αθήλεη ιηπαξόηεηα ζηα ρέξηα Να πεξηέρεη ελπδαηηθνύο θαη ιηπαληηθνύο παξάγνληεο. Να θαηαηεζεί ε θαηαρώξεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζηνλ ΔΟΦ ζύκθσλα κε ηελ Αξηζ. Τ6α/νηθ Δπίζεο, λα επηζπλαθζνύλ ηόζν ηα πξσηόηππα εξγνζηαζηαθά prospectus όζν θαη νη κεηαθξάζεηο ηνπο ζηα ειιεληθά θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 1. Δηδηθόηεξα γηα ηα απνξξππαληηθά ησλ ξνύρσλ λα δίλεηαη δνζνινγία γηα πξόπιπζε θαη θπξίσο πιύζε ηκαηηζκνύ αλά θηιό ζηεγλνύ ηκαηηζκνύ ζε αληηζηνηρία κε ην θόζηνο ρσξίο Φ.Π.Α κε βάζε ηε πξνηεηλόκελε θαηαζθεπαζηηθή δνζνινγία γηα ην πιύζηκν πνιύ ιεξσκέλν ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ αληηζηνηρία ζε κεδνύξεο ml /θηιό ζηεγλνύ πνιύ ξππαζκέλνπ ηκαηηζκνύ. 2. Γηα ηα απνξξππαληηθά θαη ιακπξπληηθά πιπληεξίνπ πηάησλ λα δίλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πιύζεο κε ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο αλά πξντόλ litro/λεξνύ. 3. Όζα εθ ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ είλαη ζπκππθλσκέλα λα δίλεηαη ην θόζηνο έπεηηα από ηελ πξνηεηλόκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. 4. Γηα ηελ ζσζηή θαη νηθνλνκηθή ρξήζε ησλ θαζαξηζηηθώλ νη πξνζθέξνληεο με ποινή απόρριυης σποτρεούνται λα δειώζνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα δνζνκεηξηθά βνεζήκαηα (αληιίεο, θαλαηάθηα θ.ιπ) πνπ ζα πξνζθέξνληαη κε ηα πξντόληα. 5. Γηα ηα πιπληήξηα πηάησλ ηύπνπ ηνύλει, λα παξέρνληαη από ην πξνκεζεπηή δνζνκεηξηθέο αληιίεο απνξξππαληηθνύ θαη ζηεγλσηηθνύ-ιακπξπληηθνύ ηηο νπνίεο ν πξνκεζεπηήο ζα εγθαηαζηήζεη, ζα ξπζκίζεη θαη ζα ζπληεξεί θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε δηθή ηνπ επζύλε θαη θόζηνο θαζώο θαη λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα ην ρεηξηζηεί, ηέινο ζε πεξηπηώζεηο βιάβεο ε θάιπςε ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ηνπ 24σξνπ. 6. Γηα ηα πιπληήξηα ηκαηηζκνύ, λα δίλνληαη νη πξέπνπζεο δνζνκεηξηθέο αληιίεο απνξξππαληηθνύ-απνιπκαληηθνύ ηηο νπνίεο ν πξνκεζεπηήο ζα εγθαηαζηήζεη, ζα ξπζκίζεη θαη ζα ζπληεξεί θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε δηθή ηνπ επζύλε θαη θόζηνο, θαζώο θαη λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα ην ρεηξηζηεί, ηέινο ζε πεξηπηώζεηο βιάβεο ε θάιπςε ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ηνπ 24σξνπ. 7. Οη ελδηαθεξόκελνη ππνρξενύηαη λα θαηαζέζνπλ από (2) δύν δείγκαηα γηα όια ηα πξνζθεξόκελα είδε γηα δνθηκαζία απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξντόλησλ. 8. Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηνλ δηαγσληζκό εηαηξείεο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ από (2) δύν δείγκαηα πιύζεο ηκαηηζκνύ, όπνπ ην (1) πξώην ζα επηδείμνπλ νη ίδηεο γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ απνηειέζκαηνο πιύζεο, επί πνηλή απόξξηςεο θαη ην (2) δεύηεξν ζα θξαηεζεί απνζεθεπκέλν γηα πεξηπηώζεηο επαλαμηνιόγεζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ, ν πξνκεζεπηήο ζα έρεη θπξώζεηο ή θαη ζα αλαθεξύζζεηαη έθπησηνο. ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ:

6 Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΘΔ ΔΙΓΟΤ ΘΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΑΠΟ ΓΤΟ (2) ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΜΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ ΣΟΤ (ΟΠΟΤ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ) Δ.Ο.Φ ΚΑΙ Γ.Υ.Κ.ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΙ ΓΔΙΓΜΑ Ή ΜΔ ΔΝΑ ΓΔΙΓΜΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΗ ΚΑΙ ΓΔ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΤΠΟΦΗ. ΟΙ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΣΟΥΤΡΧΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (ΟΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΟΟΜΔΣΡΙΚΔ ΑΝΣΛΙΔ) ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΓΚΑΣΑΣΗΟΤΝ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ, ΝΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΝΑ ΤΝΣΗΡΟΤΝ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΔ ΓΙΚΟ ΣΟΤ ΚΟΣΟ ΚΑΙ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΒΛΑΒΗ ΝΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ 24ΧΡΟΤ.

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα