Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs» Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά» Προϋπολογισμός: ,77 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 4 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02/07/12 MIS Code: 2011ΕΠ Σελίδα 1 από 22

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 3 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 4 Συντομογραφίες... 4 Ορισμοί... 4 A1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου/ Ε.Κ. «Αθηνά»... 7 Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 8 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A2.1 Γενικό Πλαίσιο A2.2 Αντικείμενο του Έργου A3. Οργάνωση Έργου-Φάσεις- Παραδοτέα A3.1 Φάσεις Υλοποίησης έργου Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αναδόχου A3.2 Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών του Έργου A3.3 Πίνακας Παραδοτέων A4. Διοίκηση Έργου και Ομάδα Έργου A4.1 Διοίκηση Έργου-Διασφάλιση Ποιότητας Συνέργια/Συντονισμός δράσεων συνολικού έργου A4.2 Προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης Οργάνωσης της Ομάδας Έργου A4.3 Στελέχωση Ομάδας Έργου Σελίδα 2 από 22

3 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Web-Based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs» (Web-GRBG), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)/ Ε.Κ. «Αθηνά» προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενα (α) την παραγωγή πολυμεσικού υλικού (ήχος, βίντεο, σκίτσα, φωτογραφίες) και (β) τη δημιουργία γραφικών για το περιβάλλον διεπαφής (interface) και για επιμέρους οθόνες της πλατφόρμας σε περιβάλλον Διαδικτύου. Το πολυμεσικό υλικό (ήχος, βίντεο, σκίτσα, φωτογραφίες) και το σύνολο των γραφικών που αποτελούν τα βασικά παραδοτέα του προκηρυσσόμενου έργου θα πλαισιώσουν μαθησιακό περιεχόμενο (γλωσσικό και πολιτιστικό) και θα ενσωματωθούν σε διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας με γλώσσα υποστήριξης την Βουλγαρική. Το έργο Web-Based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs (Web- GRBG) συγχρηματοδοτείται από το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG IVA κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή) και εντάσσεται στον στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Το περιεχόμενο της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας αποτελεί τη βασικότερη συνιστώσα και τον πυλώνα του όλου εγχειρήματος, δεδομένου ότι η ποιότητά του θα σηματοδοτήσει την επιτυχία του έργου και τη βιωσιμότητα του. Η αξιοποίηση των πολυμέσων πέραν άλλων βασικών στοιχείων, όπως της δημιουργίας άρτιου γλωσσικού και πολιτιστικού περιεχομένου, της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), των γλωσσικών εργαλείων και πόρων για την κατάκτηση του γλωσσικού συστήματος, θα οδηγήσει σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης υψηλών προδιαγραφών, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως όχημα για την ενίσχυση της ελληνομάθειας αλλά και την ενδυνάμωση της παρουσίας της Ελληνικής στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό που θα αναπτύξει ο ανάδοχος του έργου είναι: 1) παραγωγή, επεξεργασία και κωδικοποίηση βίντεο συνολικής διάρκειας περίπου 6 ωρών 2) πρόσληψη, επεξεργασία και κωδικοποίηση ηχητικού (audio) σήματος συνολικής διάρκειας περίπου 6 ωρών. 3) πρόσληψη, δημιουργία, επεξεργασία και κωδικοποίηση περίπου φωτογραφιών ή/και σκίτσων 4) δημιουργία γραφιστικού περιβάλλοντος για την ενημερωτική ιστοσελίδα του έργου 5) δημιουργία γραφιστικού περιβάλλοντος για το περιβάλλον διεπαφής (interface) της πλατφόρμας Όλο το παραπάνω υλικό θα ενσωματωθεί στην προαναφερθείσα διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα. Σελίδα 3 από 22

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ ΕΣΠΑ ΟΔΕ ISO ΕΠΠΕ ΤΠΕ ΕΔΕΤ Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ομάδα Διοίκησης Έργου International Organization for Standardization Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά» που εδρεύει στo Μαρούσι, Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, και το οποίο, με βάση την από 10/4/2012 απόφαση της 106 ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά» (Θέμα 9), προκηρύσσει τον παρόντα διαγωνισμό. Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από τρία μέρη: το Μέρος Α-Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, το Μέρος Β-Γενικοί και Ειδικοί Όροι και το Μέρος Γ-Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. Έργο Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου «Δημιουργία πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακού γραφιστικού περιβάλλοντος» του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Ελλάδα- Βουλγαρία INTERREG IVA » του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» έργου με τίτλο «Web-Based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs» (Web-GRBG). Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος A της Προκήρυξης. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των Προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Σελίδα 4 από 22

5 Προσφέρων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Web-GRBG» Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει Προσφορά με σκοπό την σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την Προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία τού προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και την διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου παροχής υπηρεσιών. Συμβατικό Τίμημα Η τιμή Προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Σελίδα 5 από 22

6 Ημέρα Ημερολογιακή ημέρα. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. Σελίδα 6 από 22

7 A1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Η ιδέα του έργου αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κινητικότητα των ανθρώπων στην διασυνοριακή περιοχή και την ανάγκη να διευκολυνθεί η επικοινωνία και οι συναλλαγές μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών σε όλα τα επίπεδα (προσωπικές, πολιτισμικές, επαγγελματικές) μέσω της γλώσσας. Η διαφορά της γλώσσας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί με λήψη των κατάλληλων πρωτοβουλιών και δράσεων. Για τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκε να αναπτυχθεί μία καινοτόμα, φιλική προς το χρήστη διαδραστική πλατφόρμα που θα λειτουργεί στο Διαδίκτυο, η οποία θα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των ΤΠΕ και των νέων τεχνολογιών και θα απευθύνεται σε δύο ομάδες-στόχους: (i) τον βουλγαρικό πληθυσμό που μαθαίνει Ελληνικά για γενικούς σκοπούς (π.χ. φοιτητές της ελληνικής σε διάφορα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας) και (ii) Βούλγαρους επιχειρηματίες, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και έχουν την ανάγκη να μάθουν Ελληνικά για ειδικούς σκοπούς (π.χ. Επιχειρηματικά Ελληνικά), προκειμένου να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην περιοχή. Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/ Ε.Κ. «Αθηνά» και το Πανεπιστήμιο South-West University "Neofit Rilski", στο οποίο λειτουργεί Τμήμα Ελληνικών Σπουδών. Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει ότι τα διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας που θα δημιουργηθούν ικανοποιούν τις πραγματικές γλωσσικές ανάγκες των ομάδων-στόχων, αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού τομέα και θα συμβάλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα στη Βουλγαρία. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου/ Ε.Κ. «Αθηνά» Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά") είναι ερευνητικό ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπάγεται στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» ως ένα από τα Ινστιτούτα του. Αποστολή του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Διαρκής του στόχος είναι να αποτελεί κέντρο αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην ανωτέρω επιστημονική περιοχή. Το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» κινείται ερευνητικά στους τομείς της θεωρητικής, εφαρμοσμένης και υπολογιστικής γλωσσολογίας, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσικής διδασκαλίας με την βοήθεια Η/Υ, καθώς και επεξεργασίας, σύνθεσης και αναγνώρισης Σελίδα 7 από 22

8 φωνής. Συνεργάζεται με ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα είτε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) είτε σε διμερή βάση. Η αναπτυξιακή δραστηριότητα του Ινστιτούτου επικεντρώνεται στην δημιουργία εργαστηριακών πρωτοτύπων, τα οποία βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας στους παραπάνω τομείς και οδηγούν στην παραγωγή βιομηχανικών πρωτοτύπων. Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου υποστηρίζει και προάγει τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό των πρωτοτύπων. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί υπολογιστικά εργαλεία γύρω από την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τη γλωσσική διδασκαλία και την επεξεργασία φωνής και σημάτων γενικότερα. Η συνδυασμένη έρευνα στην επεξεργασία φωνής και φυσικής γλώσσας από μια ομάδα γλωσσολόγων και μηχανικών πληροφορικής δίνει στους τομείς αυτούς νέα ώθηση που πηγάζει από την συμπληρωματικότητά τους. Ειδικότερα, το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά»: αναπτύσσει πλατφόρμες για τη μετάφραση από και προς την Ελληνική γλώσσα, καθώς και υπολογιστικά εργαλεία και προϊόντα που υποβοηθούν τη μεταφραστική διαδικασία αναπτύσσει μαθησιακό περιεχόμενο στο πλαίσιο της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Γλωσσικής Εκμάθησης (Technology-Enhanced Language Learning) δημιουργεί ηλεκτρονικά μονόγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά, υπολογιστικά λεξικά και ηλεκτρονικά λεξικά για παιδιά αναπτύσσει εργαστηριακά πρότυπα για αναγνώριση, σύνθεση και συμπίεση ομιλίας κατασκευάζει εργαλεία διόρθωσης λαθών σε κείμενα δημιουργεί πλατφόρμες για πολιτισμική παρουσίαση διαφόρων τόπων Το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» με το εξειδικευμένο προσωπικό του θα συνεχίσει τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες τα επόμενα χρόνια συμβάλλοντας με την ενσωμάτωση γλωσσικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τεχνολογίας στη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς τον χρήστη. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος από τη βουλγαρική πλευρά το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου South-West University "Neofit Rilski" στο Blagoevgrad έχοντας αναλάβει να πραγματοποιήσει έρευνα για την ανάλυση αναγκών των ομάδων-στόχων, να μεταφράσει το σύνολο του γλωσσικού και πολιτιστικού περιεχομένου της πλατφόρμας καθώς και δίγλωσσου η-λεξικού στα Βουλγαρικά, να συμμετέχει σε πιλοτική αξιολόγηση του λογισμικού και σε εκπαίδευση των καθηγητών του στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας. Επιπλέον, το Neofit Rilski θα συνεργαστεί με Σελίδα 8 από 22

9 το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» για την οργάνωση δραστηριοτήτων πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Οι στόχοι της Ομάδας Διοίκησης και Διακυβέρνησης του Έργου είναι: Η συμβολή στην προετοιμασία και εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης του έργου υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου χρονικού, οικονομικού και τεχνικού προγραμματισμού Η διασφάλιση της ποιότητας και τεχνικής αρτιότητας των παραδοτέων του έργου και η διασφάλιση της διασύνδεσης, συντονισμού και διαλειτουργικότητας των επιμέρους στοιχείων του Η επιτυχής υλοποίηση και εξασφάλιση της λειτουργικότητας του έργου Η εξασφάλιση της συνέργιας, της συντονισμένης υλοποίησης και αξιοποίησης με τις λοιπές δράσεις του συνολικού έργου Σε αυτό το πλαίσιο και για την επιτυχή υλοποίηση του έργου απαιτείται να προηγηθεί επαρκής σχεδιασμός, που θα καλύψει τις ανάγκες: - οργάνωσης ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης διοίκησης - συντονισμού και συνεργασίας των διαφορετικών εμπλεκόμενων και βέλτιστης ροής πληροφορίας μεταξύ των μονάδων του σχήματος διοίκησης και οργάνωσης του έργου - έγκαιρης πρόβλεψης, πρόληψης και ορθολογιστικής διαχείρισης κινδύνων που δυνατόν να εμφανιστούν στην διάρκεια του έργου - διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών - διασφάλισης της συνέργιας, του συντονισμού και της συνθετικής αξιοποίησης των δράσεων του έργου αυτού με το συνολικό έργο, υπό τον συντονισμό της Αναθέτουσας Αρχής Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σελίδα 9 από 22

10 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. Ο Υπεύθυνος του Έργου από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δρ. Ευφροσύνη Χαραλαμποπούλου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» διαθέτει εγκαταστάσεις στο Μαρούσι (Αθήνα) και στο κέντρο της Ξάνθης. Η υλικοτεχνική υποδομή του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» περιλαμβάνει: Intranet και δομημένη καλωδίωση Σύνδεση 1 Gbit μέσω του ΕΔΕΤ Στούντιο εικόνας και ήχου Υπολογιστικό εξοπλισμό (~100 PCs, servers, περιφερειακές συσκευές σε λειτουργικό Windows, UNIX, Linux) Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με βιβλία και περίπου τεύχη επιστημονικών περιοδικών Μέρος του εξοπλισμού αυτού θα διατεθεί για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου και πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί εξυπηρετητής (server) για την εγκατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ), περιφερειακές συσκευές (σαρωτές, εκτυπωτές κ.ά), γλώσσες προγραμματισμού και εξειδικευμένο λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης της Νέας Ελληνικής που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Web- GRBG στηρίζεται σε μια σειρά από τεχνολογίες και πόρους που έχει αναπτύξει, συντηρεί και διαχειρίζεται το ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά». Ταυτόχρονα, η επιτυχής υλοποίηση του έργου απαιτεί ειδική τεχνογνωσία στο επιστημονικό πεδίο της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Γλωσσικής Εκμάθησης (Technology-Enhanced Language Learning/TELL), στο οποίο ο φορέας δραστηριοποιείται πλέον της δεκαπενταετίας και διαθέτει δυναμική παρουσία. Το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση, υλοποίηση και έλεγχο τεχνολογικών έργων λόγω του συντονιστικού του ρόλου και της συμμετοχής του σε πλήθος εθνικών, περιφερειακών, διακρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα Σελίδα 10 από 22

11 από 150 έργα έρευνας και ανάπτυξης, έχει αναπτύξει ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παρέχει ποικίλες τεχνολογικές υπηρεσίες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» είναι οργανισμός πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 στη διαχείριση έργων, στην ανάπτυξη λογισμικού και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών. Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Οι δομές του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι: 1) Παράρτημα του ΙΕΛ/ Ε.Κ. «Αθηνά» στη Θράκη. Το Παράρτημα Θράκης του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" εδρεύει στην Ξάνθη και δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τις αρχές του ) Οι διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Κ. «Αθηνά» και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας. 3) Το Γραφείο Οικονομικής Διεκπεραίωσης που μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των έργων καθώς και τη διαχείριση των συμβάσεων και των πληρωμών των εν λόγω έργων. Σελίδα 11 από 22

12 A2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A2.1 Γενικό Πλαίσιο Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία», το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) /Ε.Κ. «Αθηνά» θα υλοποιήσει το έργο Web-Based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs (Web-GRBG), με αντικείμενο τη δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής από βουλγαρόφωνους. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα απευθύνεται σε (α) ενήλικες μαθητές της Νέας Ελληνικής (κυρίως φοιτητές) και (β) Βούλγαρους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή. Μέσω της προτεινόμενης πλατφόρμας θα παρέχονται εκπαιδευτικές ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την εκμάθηση Γενικών και Επιχειρηματικών Ελληνικών, προκειμένου μέσω του καναλιού της γλώσσας να διευκολυνθεί η επικοινωνία και οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο κρατών (Ελλάδας-Βουλγαρίας), να διευρυνθούν οι επαγγελματικές προοπτικές και συναλλαγές μεταξύ ελληνικών και βαλκανικών επιχειρήσεων και να ενισχυθεί η επενδυτική δραστηριότητα στη διασυνοριακή περιοχή. Το υλικό της Πλατφόρμας θα είναι ιδιαίτερα διαδραστικό και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιβάλλον τάξης (υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα) όσο και ως μέθοδος αυτομάθησης (δεν θα είναι απαραίτητη, δηλαδή, η διαμεσολάβηση και η φυσική παρουσία του δασκάλου, αλλά ο χρήστης θα μπορεί να καλύψει τις εξατομικευμένες μαθησιακές του ανάγκες μέσα από τους πόρους της ίδιας της πλατφόρμας). Για την ενίσχυση της αυτομάθησης, ως γλώσσα υποστήριξης στην πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί η μητρική γλώσσα των τελικών χρηστών της, δηλ. η Βουλγαρική. Η χρήση της πλατφόρμας των Γενικών Ελληνικών δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση της Ελληνικής, σε αντίθεση με τα Επιχειρηματικά Ελληνικά. Στη δεύτερη περίπτωση, θεωρείται ως δεδομένο ότι οι χρήστες διαθέτουν ήδη κάποια γνώση της Ελληνικής, η οποία αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1-Β2 (μέσο επίπεδο), όπως αυτό προσδιορίζεται στο «Common European Framework of Reference (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες) του Συμβουλίου της Ευρώπης και ανταποκρίνεται στη γλωσσική γνώση του ανεξάρτητου χρήστη της γλώσσας (independent user). Για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο (Βούλγαροι επιχειρηματίες) δεν επαρκεί η γνώση της γενικής γλώσσας αλλά απαιτείται η εξοικείωση με ειδικό λεξιλόγιο διαφόρων επιχειρηματικών καταστάσεων και ανάλογων συνθηκών εργασίας καθώς και η επαφή με συγκεκριμένες γραμματικές και συντακτικές δομές της Ελληνικής. Η προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία που θα ακολουθηθεί στο συγκεκριμένο λογισμικό είναι η επικοινωνιακή, με έμφαση στη χρήση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Σελίδα 12 από 22

13 Πυλώνας του έργου της Αναθέτουσας Αρχής είναι ένα σύστημα εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο Διαδίκτυο υπό μορφή 40 δομημένων διδακτικών ενοτήτων (20 για Γενικά Ελληνικά και 20 για Επιχειρηματικά Ελληνικά), το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο της αυτομάθησης (self-learning). Όσοι Βούλγαροι ενδιαφέρονται για την εκμάθηση Ελληνικών και αδυνατούν να παρακολουθήσουν μαθήματα λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (ή λόγω του ότι στην περιοχή που διαμένουν δεν παρέχονται μαθήματα Ελληνικών), θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιστημονικά έγκυρο ψηφιακό περιεχόμενο για την εκμάθηση της γλώσσας οποτεδήποτε και από οπουδήποτε, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η καθοδήγηση του καθηγητή. Tο σύνολο του γλωσσικού υλικού θα πλαισιώνεται από πλούσιο πρωτογενές πολυμεσικό περιεχόμενο που θα επιτρέπει την πολυμορφική παρουσίαση της γλωσσικής πληροφορίας, παρέχοντας στον χρήστη υψηλά επίπεδα διάδρασης μέσω της δυνατότητας εκτύπωσης του υλικού και άλλων ρυθμίσεων διαφόρων παραμέτρων του συστήματος και του τρόπου προσπέλασης της πληροφορίας σύμφωνα με τις εξατομικευμένες μαθησιακές ανάγκες και προτιμήσεις (για παράδειγμα, ένας διάλογος μεταξύ φυσικών ομιλητών θα υποστηρίζεται από βίντεο και από υπότιτλους, ένα γραπτό κείμενο θα μπορεί παράλληλα να εκφωνείται, μια λέξη θα πλαισιώνεται από αρχεία ήχου και εικόνων κ.λπ.). Για την υποστήριξη της διαδικασίας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, στο λογισμικό θα ενσωματωθούν τεχνολογίες αιχμής και γλωσσικά εργαλεία προκειμένου να διευκολυνθεί η γλωσσική κατάκτηση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής στη δεύτερη/ξένη γλώσσα (Γ2). Παράλληλα, το λογισμικό θα πλαισιώνεται από δίγλωσσο ελληνο-βουλγαρικό και βουλγαρο-ελληνικό λεξικό. Με δεδομένη την ευρεία διάδοση του Διαδικτύου και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του έργου οι ΤΠΕ θα λειτουργήσουν ως όχημα για την προώθηση και διάδοση της ελληνομάθειας. Συνεπώς, μακροσκοπικά το έργο αναμένεται να υπηρετήσει τους παρακάτω στόχους: α) υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) β) ενδυνάμωση της παρουσίας της Ελληνικής γλώσσας στο Διαδίκτυο γ) ισότιμη συμμετοχή και δωρεάν πρόσβαση όλων των βουλγαρόφωνων σε υψηλής ποιότητας ψηφιακό περιεχόμενο για την εκμάθηση Ελληνικών δ) δημιουργία (για πρώτη φορά) ηλεκτρονικού υλικού για Εκμάθηση Επιχειρηματικών Ελληνικών ε) ενδυνάμωση και διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ Βούλγαρων και Ελλήνων μέσω της χρήσης της ελληνικής γλώσσας στ) υποστήριξη της δια βίου μάθησης μέσω της άρσης παντός είδους διακρίσεων και περιορισμών (γεωγραφικού χώρου, ηλικίας, φύλου, φυλής, αναπηρίας, χρόνου, οικονομικής κατάστασης) για πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για τα Νέα Ελληνικά. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω έξι Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και Δράσεις (Δ). ΠΕ1. Διαχείριση και Συντονισμός o Δ1.1 Δραστηριότητες προετοιμασίας της πρότασης Σελίδα 13 από 22

14 o Δ1.2 Διοίκηση έργου o Δ1.3 Συναντήσεις για τον συντονισμό του έργου ΠΕ2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα o Δ.2.1 Δραστηριότητες ενημέρωσης και διάχυσης ΠΕ3. Ανάλυση αναγκών χρηστών o Δ3.1 Ανάλυση αναγκών για τα ελληνικά (γενική γλώσσα) o Δ3.2 Ανάλυση αναγκών για τα επιχειρηματικά ελληνικά ΠΕ4. Σχεδιασμός της διαδικτυακής πλατφόρμας o Δ4.1 Θεωρητικό πλαίσιο των μαθημάτων o Δ4.2 Γλωσσικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές o Δ4.3 Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ΠΕ5. Υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας o Δ5.1 Υλοποίηση της πλατφόρμας o Δ5.2 Ανάπτυξη του γλωσσικού και πολιτισμικού υλικού Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Web-GRBG» o Δ5.3 Προσαρμογή εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας και ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού o Δ5.4 Ενσωμάτωση του υλικού και εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος ΠΕ6. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση o Δ6.1 Μεθοδολογία και υλικό για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών o Δ6.2 Σεμινάρια κατάρτισης των εκπαιδευτικών o Δ6.3 Πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας και αξιολόγηση o Δ6.4 Διορθώσεις βασισμένες στα αποτελέσματα της αξιολόγησης A2.2 Αντικείμενο του Έργου Το προκηρυσσόμενο έργο αφορά στην παραγωγή πολυμεσικού υλικού και στον σχεδιασμό του γραφιστικού περιβάλλοντος της διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕ 5 (Δ5.3) και ΠΕ 2 (Δ2.1) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Δημιουργία πολυμεσικού υλικού για την πλαισίωση του μαθησιακού περιεχομένου, που περιλαμβάνει: o Δημιουργία υψηλής ποιότητας βίντεο συνολικής διάρκειας περίπου 6 ωρών για τις 40 διδακτικές ενότητες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας. o Δημιουργία ηχητικού υλικού συνολικής διάρκειας 6 περίπου ωρών που θα προκύψει από επαγγελματικές ηχογραφήσεις σε studio. Το ηχητικό υλικό που θα παραχθεί θα ενσωματωθεί στις διδακτικές ενότητες της πλατφόρμας. o Δημιουργία περίπου φωτογραφιών/σκίτσων για τις 40 διδακτικές ενότητες. Δημιουργία διαδικτυακού γραφιστικού περιβάλλοντος για: o την ενημερωτική ιστοσελίδα του έργου o το διαδικτυακό περιβάλλον διεπαφής της διαδικτυακής πλατφόρμας (web interface) Σελίδα 14 από 22

15 Οι προαναφερθείσες εργασίες περιγράφονται στις φάσεις υλοποίησης που ακολουθούν. Για δείγμα διδακτικής ενότητας βλ. Μέρος Γ -Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης, παράρτημα Γ6. A3. Οργάνωση Έργου-Φάσεις- Παραδοτέα A3.1 Φάσεις Υλοποίησης έργου Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αναδόχου Στην συνέχεια περιγράφονται οι βασικότερες φάσεις και τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα τού έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην προσφορά του να περιγράψει την οργάνωση του έργου σε φάσεις, πακέτα εργασίας και επιμέρους ενέργειες, να αναλύσει πλήρως τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον χρονοπρογραμματισμό αυτών καθώς και να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές καλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου. Κατ ελάχιστο το έργο θα πρέπει να αναλυθεί στις παρακάτω φάσεις: Φάση 1: Δημιουργία βίντεο Στη φάση 1 ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει βιντεοσκοπήσεις με βάση τα κείμενα των διαλόγων και του πολιτιστικού υλικού των διδακτικών ενοτήτων που θα παραδώσει η Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία των βίντεο, προκειμένου ο ανάδοχος να δημιουργήσει τα τελικά βίντεο spots τα οποία συνολικά για τις 40 ενότητες θα έχουν διάρκεια 6 ωρών. Οι βιντεοσκοπήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από επαγγελματικά συνεργεία. Οι βιντεοσκοπήσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο σε στούντιο και εσωτερικούς χώρους (π.χ. γραφεία) όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Ο αριθμός των ηθοποιών που θα απαιτηθούν για τα γυρίσματα είναι συνολικά 6. Σε ορισμένα βίντεο θα απαιτηθούν κατ ελάχιστον 2 ηθοποιοί ενώ ο μέγιστος αριθμός ηθοποιών που θα απαιτηθούν σε κάποια άλλα είναι 4. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται: να παραδώσει το σύνολο του τελικού επεξεργασμένου υλικού (6 περίπου ώρες) σε ανάλυση Standard Definition (SD) και σε κωδικοποιημένο κατά MPEG-2 σε ποιότητα DVD. Στο τελικό αρχείο απαιτείται να είναι ενσωματωμένος και ο ήχος. να ψηφιοποιήσει και να παραδώσει το σύνολο του τελικού επεξεργασμένου υλικού (6 περίπου ώρες) σε ανάλυση MPEG-1 SIF και ποιότητα VHS. Στο τελικό αρχείο απαιτείται να είναι ενσωματωμένος και ο ήχος. να ψηφιοποιήσει και να παραδώσει το σύνολο του τελικού επεξεργασμένου υλικού (6 περίπου ώρες) σε ανάλυση MPEG-1 QSIF και ποιότητα τηλεδιάσκεψης. Στο τελικό αρχείο απαιτείται να είναι ενσωματωμένος και ο ήχος. να εισάγει στο οπτικοακουστικό υλικό MPEG-1 SIF και MPEG-1 QSIF ειδικό (μη ορατό) σήμα που θα υποδειχθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή (υδατογράφηση). Επιπλέον, σε κάθε βίντεο spot θα πρέπει να δίνονται οι χρόνοι έναρξης λήξης όλων των προτάσεων που συνθέτουν τους διαλόγους. Οι πληροφορίες για τους χρόνους θα καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό αρχείο προδιαγεγραμμένης μορφής από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 15 από 22

16 Τα παραδοτέα της φάσης αυτής είναι: Φάση 1 Παραδοτέα Α/Α - Τίτλος Π1.1 Βίντεο spots συνολικής διάρκειας 3 ωρών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Web-GRBG» Περιγραφή Βίντεο spots συνολικής διάρκειας 3 ωρών σε ανάλυση: - Standard Definition (SD) και σε κωδικοποιημένο κατά MPEG-2 σε ποιότητα DVD - MPEG-1 SIF και ποιότητα VHS - MPEG-1 QSIF και ποιότητα τηλεδιάσκεψης - MPEG-1 QSIF και ποιότητα τηλεδιάσκεψης με ενσωματωμένο μη ορατό σήμα (υδατογράφησης) και ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν τους χρόνους έναρξης λήξης των προτάσεων των διαλόγων στα βίντεο spots. Π1.2 Βίντεο spots συνολικής διάρκειας 3 ωρών Βίντεο spots συνολικής διάρκειας 3 ωρών σε ανάλυση: - Standard Definition (SD) και σε κωδικοποιημένο κατά MPEG-2 σε ποιότητα DVD - MPEG-1 SIF και ποιότητα VHS - MPEG-1 QSIF και ποιότητα τηλεδιάσκεψης - MPEG-1 QSIF και ποιότητα τηλεδιάσκεψης με ενσωματωμένο μη ορατό σήμα (υδατογράφησης) και ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν τους χρόνους έναρξης λήξης των προτάσεων των διαλόγων στα βίντεο spots. Σελίδα 16 από 22

17 Φάση 2: Δημιουργία ηχητικού υλικού Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Web-GRBG» Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει ηχητικές καταγραφές συνολικής διάρκειας 6 περίπου ωρών που θα προκύψουν από ηχογραφήσεις ηθοποιών σε επαγγελματικό studio. Οι ηχογραφήσεις θα γίνουν με βάση τα κείμενα που θα παραδώσει η Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο. Το ηχητικό υλικό που θα παραχθεί θα ενσωματωθεί από προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής στις 40 διδακτικές ενότητες της πλατφόρμας. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία ήχου στα εξής μορφότυπα και αναλύσεις: Αρχεία ήχου με μορφότυπο.wav και ανάλυση 48 KHz, 16 bit/sample, ασυμπίεστο, mono Αρχεία ήχου με μορφότυπο Mpeg-layer 3 με ανάλυση 64 kb 22,050 Hz, mono Αρχεία ήχου με μορφότυπο Mpeg-layer 3 με ανάλυση 32 kb 22,050 Hz, mono Ηλεκτρονικά αρχεία προδιαγεγραμμένης μορφής για τη διασύνδεση των κειμένων με τα αρχεία ήχου (δεικτοδότηση ηχητικών αρχείων σε επίπεδο λέξης ή φράσης βάσει των κειμένων). Οι πληροφορίες για τους χρόνους θα καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό αρχείο προδιαγεγραμμένης μορφής από την Αναθέτουσα Αρχή. Φάση 2. Παραδοτέα Α/Α - Τίτλος Π2.1 Αρχεία ήχου συνολικής διάρκειας 6 ωρών Περιγραφή Αρχεία ήχου συνολικής διάρκειας 6 ωρών με μορφότυπο -.wav και ανάλυση 48 KHz, 16 bit/sample, ασυμπίεστο, mono - Mpeg-layer 3 με ανάλυση 64 kb 22,050 Hz, mono - Mpeg-layer 3 με ανάλυση 32 kb 22,050 Hz, mono και ηλεκτρονικά αρχεία για τη διασύνδεση των κειμένων με τα αρχεία ήχου Φάση 3: Δημιουργία σκίτσων φωτογραφιών Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει σκίτσα ή φωτογραφίες υπό μορφή εικόνων σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων που θα ενσωματωθούν στις διδακτικές ενότητες της πλατφόρμας. Η επιλογή ανάμεσα σε φωτογραφίες και σκίτσα θα εξετάζεται κατά περίπτωση και με γνώμονα τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε διδακτικής ενότητας.τα ηλεκτρονικά αρχεία θα παραδοθούν σε 3 μορφότυπα psd, png και jpg σύμφωνα με την ανάλυση που θα καθορισθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Σημειώνεται ότι η ανάλυση και οι διαστάσεις των εικόνων θα είναι σε αντιστοιχία με την ανάλυση και τις διαστάσεις των σύγχρονων καρτών οθονών των Η/Υ. Τα θέματα των φωτογραφιών και των σκίτσων θα σχετίζονται με τις θεματικές και τις επικοινωνιακές καταστάσεις που πραγματεύονται οι διδακτικές ενότητες της πλατφόρμας και θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την έναρξη του έργου. Πέραν του πρωτογενούς υλικού, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και δευτερογενές διαθέσιμο υλικό, (π.χ. τράπεζες εικόνων/φωτογραφιών), στην Σελίδα 17 από 22

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα