/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001:2008 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO14001:2004» Προϋπολογισµού πλέον Φ.Π.Α. Σελίδα 1 από 18

2 Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 του Π.. 118/07 και του Π.. 59/07, την υπ αριθµ. 7/2012 απόφαση του Σ/Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως και τους πιο κάτω όρους η : ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 & περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO14001:2004». Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στα γραφεία του Οργανισµού (Κτήριο Υπηρεσιών Νότιου Λιµένα Πατρών) στις 24 του µηνός Απριλίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν και να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή δια του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου προς τούτου προσώπου (µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης που φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέα από τα αρµόδια όργανα, (Αστυνοµία κ.λ.π.) ή δια του νόµιµου εκπροσώπου για τα νοµικά πρόσωπα. Προσφορές µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικά. Κριτήριο του διαγωνισµού είναι η συµφερότερη τιµή. Προϋπολογισµός δαπάνης : ,00 πλέον Φ.Π.Α. ιάρκεια Σύµβασης : Εννέα (9) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. Πηγή Χρηµατοδότησης : Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε. Σελίδα 2 από 18

3 Άρθρο 1. ικαιολογητικά συµµετοχής Μαζί µε την προσφορά του κάθε υποψήφιος θα υποβάλλει τα πιο κάτω δικαιολογητικά τα οποία θα είναι σύµφωνα µε το Π.. 118/07 ήτοι: 1.1. Φυσικά πρόσωπα Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή αρµόδιας αρχής Απόσπασµα Ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό ενηµερότητας αρµόδιας αρχής ως προς: - τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και - τις φορολογικές τους υποχρεώσεις Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος Ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Επιπρόσθετα τα Νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO9001:2008 & ISO14001:2004 για το πεδίο δραστηριότητας τους Συνεταιρισµοί Τα δικαιολογητικά της παρ και & Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (άρθρο 7 του Π.. 118/07) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά φυσικού προσώπου για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του αρµόδιου Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Μεταποιητικές (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς και εφ όσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν Σελίδα 3 από 18

4 από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω συµµετέχοντες των παρ έως 1.4., θα υποβάλλουν επίσης : Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους Εγγύηση συµµετοχής. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συµµετοχής είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής θα είναι 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτέλεσης των εργασιών ανάπτυξης και εφαρµογής ενιαίου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 & περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO14001:2004, (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ). Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προβλεπόµενη εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αρθ. 8 ότι του/της έχει ή δεν του/της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου. Σε περίπτωση που του/της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού να αναφέρονται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού. Άρθρο 2. Τρόπος Χρόνος Υποβολής- Ισχύς Προσφορών Περιεχόµενο φακέλων Προσφοράς Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µαζί µε όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξεως επίδοσης των προσφορών, δηλαδή µέχρι τις 24/04/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε., Κτήριο Εγκαταστάσεων Νότιου Λιµένα Πατρών Τ.Κ ) µε οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν οµοίως µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 2.1 ανωτέρω, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µε ευθύνη των υποψηφίων εµπρόθεσµα. Σελίδα 4 από 18

5 2.3. Η Υπηρεσία δε φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενη ανακρίβεια των στοιχείων του υποψηφίου, ή για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δε θα παραλάβει φακέλους, κ.λπ. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισµού δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την, µετά την άρση του κωλύµατος επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι Προσφοράς µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 2.4 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι πιο κάτω ενδείξεις: «Να ανοιχθεί από την Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίου συστήµατος ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 & περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO14001:2004.». Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας δηλ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε». Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, (επωνυµία ταχυδροµική διεύθυνση-τηλέφωνοfax και σε περίπτωση ένωσης ή Κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και του κοινού εκπροσώπου της ένωσης ή της Κοινοπραξίας για το ιαγωνισµό) Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται τρεις (3) σφραγισµένοι ανεξάρτητοι υποφάκελοι µε όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία µε τις ενδείξεις: Α. «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσας. Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς η οποία θα πρέπει να συνυπογράφεται και από τον υπεύθυνο επιστήµονα της εταιρείας. Σελίδα 5 από 18

6 Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στο οποίο τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει τη συνολική τιµή της προσφοράς για το σύνολο του έργου του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των πλέον Φ.Π.Α.). Ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Συγκεκριµένα η σφράγιση (κλείσιµο) του υποφακέλου θα γίνει µε ιδιαίτερη κόλα και σελοτέϊπ και επί του σφραγίσµατος (κλεισίµατος) θα τεθεί η σφραγίδα του συµµετέχοντος. Η προτεινόµενη οικονοµική προσφορά δεν µπορεί να υπερβεί το προεκτιµώµενο τίµηµα της διακήρυξης για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, µετακινήσεις, κ.λ.π.) Αν ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο υποψήφιος αποκλείεται από τις περαιτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον ενιαίο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον ενιαίο φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου φακέλου Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή µόνο των Τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον υποψήφιο, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Οι προσφορές δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου (παρ. 3 του αρθ. 19 του Ν. 1882/90 και αποφ. Υπ. Οικονοµικών εγκ. 25/1980) Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την ένωση, είτε από Σελίδα 6 από 18

7 εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης, εξακολουθεί µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το είδος των εργασιών που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς Ο υποψήφιος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του µε σαφήνεια και ρητά αναφέρει όρους που δεν αποδέχεται και είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης (µε παραποµπή στο αντίστοιχο άρθρο και παράγραφο της διακήρυξης και το συγκεκριµένο σηµείο) προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε ενενήντα (90) ηµέρες. Άρθρο 3. Ενστάσεις Κατά της νοµιµότητας της ιακήρυξης, της συµµετοχής διαγωνιζοµένου, της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων. Επί των ενστάσεων, αποφαίνεται οριστικά µε απόφασή του το.σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων. Άρθρο 4. Αντικείµενο της εργολαβίας 4.1. Το αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίου συστήµατος ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 & περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO14001:2004. Σελίδα 7 από 18

8 Άρθρο 5. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Η ιαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σε τρία (3) στάδια. Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους Στάδιο Ι- Έλεγχος δικαιολογητικών Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα, ο µεγάλος (ενιαίος) φάκελος αποσφραγίζεται από την επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση και ελέγχεται η ύπαρξη των τριών υποφακέλων. Αποσφραγίζεται ο φάκελος «δικαιολογητικά συµµετοχής» καθώς και ο φάκελος της «τεχνικής προσφοράς» µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται χωρίς να ανοιχθούν. Αποσφραγίζονται την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται στην πρόσκληση για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος που περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη στον Πρόεδρο της επιτροπής για να φυλαχθεί σε χρηµατοκιβώτιο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού δικαιούται να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινήσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής του ιαγωνισµού. Οι υποψήφιοι που θα έχουν προσκοµίσει πλήρη τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας, θα λάβουν µέρος στo 2 0 στάδιο. Στη συνέχεια και µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των περιλαµβανοµένων σ αυτόν δικαιολογητικών και µε την προϋπόθεση της πληρότητας και νοµιµότητάς τους, η Επιτροπή προχωρεί στο στάδιο ΙΙ Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών. Σελίδα 8 από 18

9 Άρθρο 6. Στάδιο II Τεχνική Προσφορά 1. Μεθοδολογική Προσέγγιση Η Μεθοδολογική Προσέγγιση θα περιέχει: - την αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο διαγωνιζόµενος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, λαµβάνοντας υπόψη την παρακάτω βασική µεθοδολογία υλοποίησης. - Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρότασή του. Το συνολικό έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης: - Φάση Α': Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε σχέση µε την ιαχείριση Ποιότητας Περιβάλλοντος. - Φάση Β': Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος - Φάση Γ': Υποστήριξη στην Εφαρµογή Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. - Φάση ': Υποστήριξη στις διαδικασίες Πιστοποίησης Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Φάση Α' : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. σε σχέση µε τη ιαχείριση Ποιότητας Περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος θα παραδώσει στον ΟΛ.ΠΑ Α.Ε : 1. Έκθεση Αποκλίσεων(gap analysis) 2. Πίνακα µε τις απαραίτητες κατά ISO9001:2008 / ISO 14001:2004 διαδικασίες 3. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης και εφαρµογής Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Φάση Β' : Σχεδιασµός - Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της φάσης Β, θα αναπτυχθεί το διεργασιακό µέρος του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος και θα λάβει χώρα η ανάπτυξη της τεκµηρίωσής του, η δοµή του οποίου θα προταθεί από τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση θα περιλαµβάνεται στην τεκµηρίωση: Το Ενιαίο Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (Integrated Quality / Environmental Management System Manual). Λαµβάνοντας υπ όψιν ότι ο ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. απευθύνεται συνεργάζεται και επικοινωνεί µε την διεθνή ναυτιλιακή Αγορά, το κείµενό του θα πρέπει να είναι γραµµένο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Σελίδα 9 από 18

10 Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (Procedures Manual). Κάθε ιαδικασία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έντυπα και όπου απαιτείται µεγαλύτερη εξειδίκευση από µία ή περισσότερες Οδηγίες Εργασίας Ελέγχου, έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς το αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Ως κατευθυντήρια γραµµή για την ανάπτυξη της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος ισχύει ότι πρέπει να είναι εξαιρετικά απλή, λιτή, µονοσήµαντη και χρηστική, δίνοντας ειδικό βάρος στην κατάρτιση των εντύπων. Επίσης η χρησιµοποιούµενη γλώσσα και ορολογία θα πρέπει να είναι αυτή που αρµόζει και επιβάλλεται στη ναυτιλία και όχι γενική. Φάση Γ' : Υποστήριξη στην Εφαρµογή του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της φάσης Γ θα λάβουν χώρα: - Η ενσωµάτωση της συνολικής τεκµηρίωσης στην πρακτική λειτουργία των υπηρεσιών του λιµένα (βάσει και σχετικών εκπαιδεύσεων - ενηµερώσεων του εµπλεκόµενου προσωπικού). - Η εκπαίδευση του προσωπικού στη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων. Πενταµελής οµάδα επιθεωρητών του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. θα εκπαιδευτούν ως επικεφαλής εσωτερικοί επιθεωρητές µε πρόγραµµα εκπαίδευσης 40 ωρών πιστοποιηµένων από τον οργανισµό IRCA. - Η διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων (ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της τροποποίησης της τεκµηρίωσης του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, ανάλογα µε τα ευρήµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων). - Η ανασκόπηση του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, η οποία θα γίνει µε σκοπό να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το βαθµό εφαρµογής του, και να ληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ενόψει της επικείµενης πιστοποίησης. Φάση ' : Πιστοποίηση Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος Πρόκειται για την καταληκτική φάση του έργου. Η πιστοποίηση του Συστήµατος Ποιότητας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO14001:2004 θα λάβει χώρα από ανεξάρτητο διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης. Η επιλογή Φορέα Πιστοποίησης / Επιβεβαίωσης θα αποτελέσει αντικείµενο άλλης σύµβασης. Σελίδα 10 από 18

11 Υποστήριξη κατά την επιθεώρηση του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για: α. τη σύνταξη της αίτησης προς το Φορέα Πιστοποίησης και β. την πλήρη άρση των µη συµµορφώσεων - παρατηρήσεων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης. Το έργο ολοκληρώνεται και θεωρείται περαιωµένο µε τη λήψη των πιστοποιητικών (ISO 9001:2008 & ISO14001:2004). Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω δοµή και την αναλυτικότερη περιγραφή των επιµέρους φάσεων, ο κάθε ιαγωνιζόµενος καλείται να αναπτύξει την προτεινόµενη από αυτόν Μεθοδολογία Υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου. Ιδιαίτερη έµφαση να δοθεί στην αναλυτική - συγκεκριµένη περιγραφή των παραδοτέων κάθε φάσης υλοποίησης. εν περιγράφεται ως ξεχωριστή φάση η ενηµέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού στο Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, αν και αποτελεί µία από τις πλέον σηµαντικές εργασίες που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο Ανάδοχος. Θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριµένες ενηµερώσεις και εκπαιδεύσεις, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε επιµέρους φάσης καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο κάθε ιαγωνιζόµενος έχει την ευχέρεια να περιγράψει αναλυτικά τις προτεινόµενες από αυτόν ενηµερώσεις - εκπαιδεύσεις και να τις εντάξει σε όποια από τις ανωτέρω φάσεις κρίνει σκόπιµο, περιγράφοντας παράλληλα τα συγκεκριµένα παραδοτέα. Το εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει να προετοιµαστεί και να παραδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή (παρουσίαση) λαµβάνοντας υπ όψιν ότι θα χρησιµοποιείται και στη συνέχεια για εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. 2. ιαχείριση Έργου Ανάπτυξη Συνολικής Λύσης Στην ενότητα αυτή θα γίνει πλήρης αναφορά στην προτεινόµενη µεθοδολογία διαχείρισης έργου. Μαζί µε την αναφορά θα υποβληθεί ένα αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Έργου, το οποίο θα αναφέρει τη χρονική σειρά υλοποίησης των ενεργειών που αναφέρονται / έχουν περιγραφεί στη Μεθοδολογία Υλοποίησης. Επίσης η ενότητα θα περιέχει αναφορά του προτεινόµενου τρόπου επικοινωνίας µεταξύ των στελεχών του ΟΛ.ΠΑ Α.Ε. και των µελών της Οµάδας Έργου του Αναδόχου. 3. Οµάδα έργου - Σχήµα ιοίκησης Έργου Ο ιαγωνιζόµενος θα προτείνει την Οµάδα Έργου που θα ασχοληθεί µε την υλοποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης, εάν αυτή του ανατεθεί. Σελίδα 11 από 18

12 Η οµάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από στελέχη µε µεγάλη εµπειρία και µε τα απαραίτητα προσόντα ώστε να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση του έργου και να αποφευχθεί η σπατάλη χρόνου επικοινωνίας µεταξύ στελεχών. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Στην καταγραφή της οµάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να αναφερθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την απευθείας επικοινωνία µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, καθώς και το συντονισµό των εργασιών της µελέτης και υλοποίησης του έργου, τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του έργου συµµετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του έργου. Ο επικεφαλής της Οµάδας έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη επαγγελµατική επάρκεια, εκπαίδευση, πιστοποίηση και εµπειρία σε ανάπτυξη, υλοποίηση και επιθεώρηση Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας, Υγιεινής, µε βάση τα πρότυπα και κανονισµούς ISO 9001: 2008 και ISO 14001:2004. Υπεύθυνος Έργου Για τον Υπεύθυνο Έργου από πλευράς του αναδόχου, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά µε λεπτοµερή στοιχεία, τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, τις µέχρι σήµερα δραστηριότητές του και τα έτη ενασχόλησής του µε έργα ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στελέχη Οµάδας Έργου Θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα στελέχη του αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο, καθώς και στην εµπειρία και τους τίτλους σπουδών που αυτά διαθέτουν. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο, συµπεριλαµβανοµένου και του Υπευθύνου του έργου, θα αναφέρονται ονοµαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία: Βιογραφικά σηµειώµατα, στα οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι σπουδών και η εξειδίκευση και εµπειρία των στελεχών σε παρόµοια έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα µέλη των οµάδων δεν είναι µόνιµα στελέχη του υποψηφίου αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες ή γενικότερα συνεργάτες µε συµβάσεις έργου, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της προαναφερόµενης συνεργασίας. Φάσεις του Έργου που θα απασχοληθούν. Σχέση µε την εταιρία (Μέτοχος / Μελετητής, υπάλληλος µε αποκλειστική απασχόληση /σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, συνεργάτης µε σύµβαση έργου κλπ.). Σελίδα 12 από 18

13 Ο ΟΛ.ΠΑ Α.Ε., σε περίπτωση που διαπιστώσει την αδυναµία συγκεκριµένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο υποστηρικτικό τους ρόλο, µπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή του. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει το αίτηµα εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ενηµέρωσή του. Άρθρο 7. Στάδιο III Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών 7.1. Στην οικονοµική προσφορά θα περιέχεται η προτεινόµενη αµοιβή χωρίς σε αυτήν να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (είτε µόνο στα τεχνικά στοιχεία ή στα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Ως επουσιώδεις δε, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι η Επιτροπή ιεξαγωγής του ιαγωνισµού. Την τελική απόφαση λαµβάνει το.σ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Άρθρο 8. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σελίδα 13 από 18

14 Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς Οι αποδεκτές Τεχνικές προσφορές βαθµολογούνται µε τα κριτήρια του παρακάτω Πίνακα: β i σ i Βαθµολογία Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης βαθµολογία (συντελεστής επιτροπής βαρύτητας) Βi=σ i x β i A ΟΜΑ Α 1 Προτεινόµενη µεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης του έργου (δοµή, ευκρίνεια και πληρότητα µεθοδολογίας, σαφήνεια παραδοτέων, δοµή οµάδας εργασίας, χρονική σειρά ενεργειών και προσέγγισης των επιµέρους δραστηριοτήτων, προτεινόµενος τρόπος επικοινωνίας, προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα έργου). 50% 2 Εµπειρία της Οµάδας Έργου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6. 30% Β ΟΜΑ Α 3 Εµπειρία της Οµάδας Έργου σε ανάπτυξη εφαρµογών σε λιµένες. 20% Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 0 έως 100 βαθµούς. Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από Οικονοµική άποψη Προσφοράς Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς η Επιτροπή του διαγωνισµού θα αξιολογήσει τις προσφορές σύµφωνα µε τα παρακάτω: Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο : Λ i = Κi/ΣΒi όπου: Κ i ΣΒ i το συνολικό κόστος της Προσφοράς i(χωρίς ΦΠΑ) η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Σελίδα 14 από 18

15 Λ i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µικρότερο Λ. Άρθρο 8. Κατάρτιση Συµβάσεως - Έκπτωση 8.1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση - ανάθεση στέλνεται σχετική ανακοίνωση σύµφωνα µε το αρθ. 23 του Π.. 118/ Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης των εργασιών κατά δύο(2) µήνες Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 34 του Π.. 118/ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της εργολαβίας και τουλάχιστον όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του αρθ. 24 του Π.. 118/ Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται (όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφασης κατακύρωσης) Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : εκπληρώθηκαν όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. Άρθρο 9. Εγγυήσεις Για όλες τις εγγυήσεις που απαιτούνται από τη διακήρυξη, εφαρµογή έχει το άρθρο 25 του Π.. 118/07 και το άρθρο 12 του Π.. 137/91. Σελίδα 15 από 18

16 Άρθρο 10. Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου Για τη διαδικασία κηρύξεως αναδόχου εκπτώτου ή µη και για τις επιβαλλόµενες κυρώσεις, εφαρµογή έχει το αρθ. 34 του Π.. 118/07. Άρθρο 11. Ανωτέρα βία - επίλυση διαφορών Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, εφαρµογή δεν έχει το άρθρο 37 του Π.. 118/ Ο ανάδοχος ως προς τη διακήρυξη και σύµβαση και για την επίλυση τυχόν διαφορών, υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Αρχής που διενεργεί τις εργασίες, εν προκειµένω των δικαστηρίων της Πάτρας. Άρθρο 12. Προθεσµία εκτέλεσης συµβάσεως-παρατάσεις Η εκτέλεση της σύµβασης αρχίζει από της υπογραφής της και η διάρκεια της θα είναι 9 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Άρθρο 13. Ρήτρες-Ποινές Για την πρώτη παράβαση των όρων της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των εργασιών, θα επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό από 5-10% επί του συµβατικού µηνιαίου ποσού αµοιβής χωρίς ΦΠΑ κατά την εκτίµηση του Σ Σε περίπτωση δεύτερης και τρίτης παράβασης, το ποσοστό του προστίµου θα αυξάνεται κατά 5-8% επί του επιβληθέντος ποσοστού προστίµου της προηγουµένης παράβασης, ύστερα από απόφαση του Σ Το χρηµατικό ποσό της ποινικής ρήτρας θα παρακρατείται από το οφειλόµενο στον ανάδοχο τίµηµα και µάλιστα κατά την πληρωµή του πρώτου µετά την επιβολή της ποινής λογ/σµού Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της παρούσης σύµβασης σε τρίτους από τον ανάδοχο Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ότι µε οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε τρίτους η εργολαβία όλων ή µέρους των εργασιών ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., επιβάλλονται δε σε βάρος του αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόµο (αρθ. 34 του Π.. 118/07). Σελίδα 16 από 18

17 13.6. Οι ανωτέρω αναφερόµενες ποινές αφορούν σε εργασίες που εκτελούνται πληµµελώς ή δεν εκτελούνται καθόλου. Στην δεύτερη περίπτωση (όταν δηλ. δεν εκτελείται εργασία µε υπαιτιότητα του αναδόχου) δεν καταβάλλεται και το ανάλογο για την εργασία τίµηµα. Άρθρο 14. Υποχρεώσεις του αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα Για ατυχήµατα ή ζηµιές που θα συµβούν στο προσωπικό του αναδόχου, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δε έχει καµία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά την ευθύνη τόσο την αστική όσο και την ποινική Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Άρθρο 15. Έλεγχος εργασίας Για τον έλεγχο των εργασιών θα ορισθεί τριµελής επιτροπή από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και υπεύθυνος από την πλευρά του αναδόχου Η ανωτέρω τριµελής επιτροπή µε σχετικό πρακτικό της, θα βεβαιώνει την καλή ή µη εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο σύµφωνα µε την παρούσα. Άρθρο 16. Αµοιβή Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την ολοκλήρωση του έργου Για την πληρωµή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το σχετικό πρακτικό της τριµελούς επιτροπής επίβλεψης Για την πληρωµή ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.: α) Τιµολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών β) Βεβαίωση του ΙΚΑ καταβολής των εργοδοτικών εισφορών του απασχολούµενου προσωπικού Για το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα από την έκδοση του τιµολογίου του αναδόχου µέχρι καταβολής σε αυτόν του ποσού που αντιστοιχεί σ αυτό από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., δε δικαιούται ο ανάδοχος να εγκρίνει αξίωση αποζηµίωσης για τη δικαιολογηµένη αυτή καθυστέρηση πληρωµής του. Σελίδα 17 από 18

18 Άρθρο 17. Λοιποί Όροι Οποιαδήποτε εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε το νόµο υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λ.π. του αναδόχου, πρέπει να περιέχει οριστική διατύπωση της οποιασδήποτε σχετικής αξίωσής του Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από κάθε σχετική αξίωσή του που απορρέει από την παρούσα εργολαβία εφόσον δεν τη διατύπωσε εγγράφως µέσα σ ένα µήνα από τη λήξη της εργολαβίας Η παρούσα εργολαβία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, των Π.. 118/07 και 59/07 των οποίων οι διατάξεις υπερισχύουν και συµπληρώνουν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Τα τεύχη αυτής της διακήρυξης χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους έναντι του ποσού των έξι ευρώ (6,00 ). Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα από τα γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Κτήριο Υπηρεσιών Νοτίου Λιµένα Πατρών, τηλ.: κ. Κολέτσος ηµήτριος). Πάτρα, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο /ΝΤΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙ ΕΡΑΚΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ Σελίδα 18 από 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5 µήνες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα Οικονοµική Προσφορά ΚΑΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5 µήνες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα Οικονοµική Προσφορά ΚΑΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόγραµµα: LIFE 07 Τελικός δικαιούχος Έργο: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΙΝ ΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ ράση: Τίτλος δράσης: Α10 Έρευνα της ποιότητας βιοτόπων από την άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Στυλίδα, 20/08/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 11503 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Ταχ. /νση: Βενιζέλου & Θερµοπυλών Τ.Κ. 35300 Πληροφορίες: Αικ. Καρκάνη Τηλέφωνο: 2238350141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι 6/11/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 2619 Ταχ. Δ/νση : Λιθόστρωτο 70 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-23064 Φαξ: 26710-24668 e-mail: deyaarg@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα