/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001:2008 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO14001:2004» Προϋπολογισµού πλέον Φ.Π.Α. Σελίδα 1 από 18

2 Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 του Π.. 118/07 και του Π.. 59/07, την υπ αριθµ. 7/2012 απόφαση του Σ/Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως και τους πιο κάτω όρους η : ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 & περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO14001:2004». Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στα γραφεία του Οργανισµού (Κτήριο Υπηρεσιών Νότιου Λιµένα Πατρών) στις 24 του µηνός Απριλίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν και να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή δια του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου προς τούτου προσώπου (µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης που φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέα από τα αρµόδια όργανα, (Αστυνοµία κ.λ.π.) ή δια του νόµιµου εκπροσώπου για τα νοµικά πρόσωπα. Προσφορές µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικά. Κριτήριο του διαγωνισµού είναι η συµφερότερη τιµή. Προϋπολογισµός δαπάνης : ,00 πλέον Φ.Π.Α. ιάρκεια Σύµβασης : Εννέα (9) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. Πηγή Χρηµατοδότησης : Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε. Σελίδα 2 από 18

3 Άρθρο 1. ικαιολογητικά συµµετοχής Μαζί µε την προσφορά του κάθε υποψήφιος θα υποβάλλει τα πιο κάτω δικαιολογητικά τα οποία θα είναι σύµφωνα µε το Π.. 118/07 ήτοι: 1.1. Φυσικά πρόσωπα Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή αρµόδιας αρχής Απόσπασµα Ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό ενηµερότητας αρµόδιας αρχής ως προς: - τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και - τις φορολογικές τους υποχρεώσεις Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος Ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Επιπρόσθετα τα Νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO9001:2008 & ISO14001:2004 για το πεδίο δραστηριότητας τους Συνεταιρισµοί Τα δικαιολογητικά της παρ και & Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (άρθρο 7 του Π.. 118/07) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά φυσικού προσώπου για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του αρµόδιου Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Μεταποιητικές (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς και εφ όσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν Σελίδα 3 από 18

4 από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω συµµετέχοντες των παρ έως 1.4., θα υποβάλλουν επίσης : Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους Εγγύηση συµµετοχής. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συµµετοχής είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής θα είναι 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτέλεσης των εργασιών ανάπτυξης και εφαρµογής ενιαίου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 & περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO14001:2004, (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ). Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προβλεπόµενη εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αρθ. 8 ότι του/της έχει ή δεν του/της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου. Σε περίπτωση που του/της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού να αναφέρονται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού. Άρθρο 2. Τρόπος Χρόνος Υποβολής- Ισχύς Προσφορών Περιεχόµενο φακέλων Προσφοράς Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µαζί µε όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξεως επίδοσης των προσφορών, δηλαδή µέχρι τις 24/04/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε., Κτήριο Εγκαταστάσεων Νότιου Λιµένα Πατρών Τ.Κ ) µε οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν οµοίως µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 2.1 ανωτέρω, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µε ευθύνη των υποψηφίων εµπρόθεσµα. Σελίδα 4 από 18

5 2.3. Η Υπηρεσία δε φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενη ανακρίβεια των στοιχείων του υποψηφίου, ή για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δε θα παραλάβει φακέλους, κ.λπ. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισµού δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την, µετά την άρση του κωλύµατος επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι Προσφοράς µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 2.4 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι πιο κάτω ενδείξεις: «Να ανοιχθεί από την Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίου συστήµατος ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 & περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO14001:2004.». Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας δηλ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε». Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, (επωνυµία ταχυδροµική διεύθυνση-τηλέφωνοfax και σε περίπτωση ένωσης ή Κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και του κοινού εκπροσώπου της ένωσης ή της Κοινοπραξίας για το ιαγωνισµό) Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται τρεις (3) σφραγισµένοι ανεξάρτητοι υποφάκελοι µε όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία µε τις ενδείξεις: Α. «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσας. Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς η οποία θα πρέπει να συνυπογράφεται και από τον υπεύθυνο επιστήµονα της εταιρείας. Σελίδα 5 από 18

6 Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στο οποίο τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει τη συνολική τιµή της προσφοράς για το σύνολο του έργου του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των πλέον Φ.Π.Α.). Ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Συγκεκριµένα η σφράγιση (κλείσιµο) του υποφακέλου θα γίνει µε ιδιαίτερη κόλα και σελοτέϊπ και επί του σφραγίσµατος (κλεισίµατος) θα τεθεί η σφραγίδα του συµµετέχοντος. Η προτεινόµενη οικονοµική προσφορά δεν µπορεί να υπερβεί το προεκτιµώµενο τίµηµα της διακήρυξης για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, µετακινήσεις, κ.λ.π.) Αν ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο υποψήφιος αποκλείεται από τις περαιτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον ενιαίο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον ενιαίο φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου φακέλου Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή µόνο των Τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον υποψήφιο, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Οι προσφορές δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου (παρ. 3 του αρθ. 19 του Ν. 1882/90 και αποφ. Υπ. Οικονοµικών εγκ. 25/1980) Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την ένωση, είτε από Σελίδα 6 από 18

7 εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης, εξακολουθεί µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το είδος των εργασιών που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς Ο υποψήφιος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του µε σαφήνεια και ρητά αναφέρει όρους που δεν αποδέχεται και είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης (µε παραποµπή στο αντίστοιχο άρθρο και παράγραφο της διακήρυξης και το συγκεκριµένο σηµείο) προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε ενενήντα (90) ηµέρες. Άρθρο 3. Ενστάσεις Κατά της νοµιµότητας της ιακήρυξης, της συµµετοχής διαγωνιζοµένου, της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων. Επί των ενστάσεων, αποφαίνεται οριστικά µε απόφασή του το.σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων. Άρθρο 4. Αντικείµενο της εργολαβίας 4.1. Το αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίου συστήµατος ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 & περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO14001:2004. Σελίδα 7 από 18

8 Άρθρο 5. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Η ιαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σε τρία (3) στάδια. Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους Στάδιο Ι- Έλεγχος δικαιολογητικών Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα, ο µεγάλος (ενιαίος) φάκελος αποσφραγίζεται από την επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση και ελέγχεται η ύπαρξη των τριών υποφακέλων. Αποσφραγίζεται ο φάκελος «δικαιολογητικά συµµετοχής» καθώς και ο φάκελος της «τεχνικής προσφοράς» µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται χωρίς να ανοιχθούν. Αποσφραγίζονται την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται στην πρόσκληση για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος που περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη στον Πρόεδρο της επιτροπής για να φυλαχθεί σε χρηµατοκιβώτιο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού δικαιούται να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινήσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής του ιαγωνισµού. Οι υποψήφιοι που θα έχουν προσκοµίσει πλήρη τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας, θα λάβουν µέρος στo 2 0 στάδιο. Στη συνέχεια και µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των περιλαµβανοµένων σ αυτόν δικαιολογητικών και µε την προϋπόθεση της πληρότητας και νοµιµότητάς τους, η Επιτροπή προχωρεί στο στάδιο ΙΙ Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών. Σελίδα 8 από 18

9 Άρθρο 6. Στάδιο II Τεχνική Προσφορά 1. Μεθοδολογική Προσέγγιση Η Μεθοδολογική Προσέγγιση θα περιέχει: - την αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο διαγωνιζόµενος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, λαµβάνοντας υπόψη την παρακάτω βασική µεθοδολογία υλοποίησης. - Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρότασή του. Το συνολικό έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης: - Φάση Α': Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε σχέση µε την ιαχείριση Ποιότητας Περιβάλλοντος. - Φάση Β': Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος - Φάση Γ': Υποστήριξη στην Εφαρµογή Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. - Φάση ': Υποστήριξη στις διαδικασίες Πιστοποίησης Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Φάση Α' : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. σε σχέση µε τη ιαχείριση Ποιότητας Περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος θα παραδώσει στον ΟΛ.ΠΑ Α.Ε : 1. Έκθεση Αποκλίσεων(gap analysis) 2. Πίνακα µε τις απαραίτητες κατά ISO9001:2008 / ISO 14001:2004 διαδικασίες 3. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης και εφαρµογής Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Φάση Β' : Σχεδιασµός - Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της φάσης Β, θα αναπτυχθεί το διεργασιακό µέρος του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος και θα λάβει χώρα η ανάπτυξη της τεκµηρίωσής του, η δοµή του οποίου θα προταθεί από τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση θα περιλαµβάνεται στην τεκµηρίωση: Το Ενιαίο Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (Integrated Quality / Environmental Management System Manual). Λαµβάνοντας υπ όψιν ότι ο ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. απευθύνεται συνεργάζεται και επικοινωνεί µε την διεθνή ναυτιλιακή Αγορά, το κείµενό του θα πρέπει να είναι γραµµένο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Σελίδα 9 από 18

10 Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (Procedures Manual). Κάθε ιαδικασία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έντυπα και όπου απαιτείται µεγαλύτερη εξειδίκευση από µία ή περισσότερες Οδηγίες Εργασίας Ελέγχου, έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς το αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Ως κατευθυντήρια γραµµή για την ανάπτυξη της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος ισχύει ότι πρέπει να είναι εξαιρετικά απλή, λιτή, µονοσήµαντη και χρηστική, δίνοντας ειδικό βάρος στην κατάρτιση των εντύπων. Επίσης η χρησιµοποιούµενη γλώσσα και ορολογία θα πρέπει να είναι αυτή που αρµόζει και επιβάλλεται στη ναυτιλία και όχι γενική. Φάση Γ' : Υποστήριξη στην Εφαρµογή του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της φάσης Γ θα λάβουν χώρα: - Η ενσωµάτωση της συνολικής τεκµηρίωσης στην πρακτική λειτουργία των υπηρεσιών του λιµένα (βάσει και σχετικών εκπαιδεύσεων - ενηµερώσεων του εµπλεκόµενου προσωπικού). - Η εκπαίδευση του προσωπικού στη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων. Πενταµελής οµάδα επιθεωρητών του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. θα εκπαιδευτούν ως επικεφαλής εσωτερικοί επιθεωρητές µε πρόγραµµα εκπαίδευσης 40 ωρών πιστοποιηµένων από τον οργανισµό IRCA. - Η διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων (ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της τροποποίησης της τεκµηρίωσης του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, ανάλογα µε τα ευρήµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων). - Η ανασκόπηση του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, η οποία θα γίνει µε σκοπό να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το βαθµό εφαρµογής του, και να ληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ενόψει της επικείµενης πιστοποίησης. Φάση ' : Πιστοποίηση Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος Πρόκειται για την καταληκτική φάση του έργου. Η πιστοποίηση του Συστήµατος Ποιότητας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO14001:2004 θα λάβει χώρα από ανεξάρτητο διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης. Η επιλογή Φορέα Πιστοποίησης / Επιβεβαίωσης θα αποτελέσει αντικείµενο άλλης σύµβασης. Σελίδα 10 από 18

11 Υποστήριξη κατά την επιθεώρηση του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για: α. τη σύνταξη της αίτησης προς το Φορέα Πιστοποίησης και β. την πλήρη άρση των µη συµµορφώσεων - παρατηρήσεων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης. Το έργο ολοκληρώνεται και θεωρείται περαιωµένο µε τη λήψη των πιστοποιητικών (ISO 9001:2008 & ISO14001:2004). Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω δοµή και την αναλυτικότερη περιγραφή των επιµέρους φάσεων, ο κάθε ιαγωνιζόµενος καλείται να αναπτύξει την προτεινόµενη από αυτόν Μεθοδολογία Υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου. Ιδιαίτερη έµφαση να δοθεί στην αναλυτική - συγκεκριµένη περιγραφή των παραδοτέων κάθε φάσης υλοποίησης. εν περιγράφεται ως ξεχωριστή φάση η ενηµέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού στο Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, αν και αποτελεί µία από τις πλέον σηµαντικές εργασίες που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο Ανάδοχος. Θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριµένες ενηµερώσεις και εκπαιδεύσεις, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε επιµέρους φάσης καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο κάθε ιαγωνιζόµενος έχει την ευχέρεια να περιγράψει αναλυτικά τις προτεινόµενες από αυτόν ενηµερώσεις - εκπαιδεύσεις και να τις εντάξει σε όποια από τις ανωτέρω φάσεις κρίνει σκόπιµο, περιγράφοντας παράλληλα τα συγκεκριµένα παραδοτέα. Το εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει να προετοιµαστεί και να παραδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή (παρουσίαση) λαµβάνοντας υπ όψιν ότι θα χρησιµοποιείται και στη συνέχεια για εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. 2. ιαχείριση Έργου Ανάπτυξη Συνολικής Λύσης Στην ενότητα αυτή θα γίνει πλήρης αναφορά στην προτεινόµενη µεθοδολογία διαχείρισης έργου. Μαζί µε την αναφορά θα υποβληθεί ένα αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Έργου, το οποίο θα αναφέρει τη χρονική σειρά υλοποίησης των ενεργειών που αναφέρονται / έχουν περιγραφεί στη Μεθοδολογία Υλοποίησης. Επίσης η ενότητα θα περιέχει αναφορά του προτεινόµενου τρόπου επικοινωνίας µεταξύ των στελεχών του ΟΛ.ΠΑ Α.Ε. και των µελών της Οµάδας Έργου του Αναδόχου. 3. Οµάδα έργου - Σχήµα ιοίκησης Έργου Ο ιαγωνιζόµενος θα προτείνει την Οµάδα Έργου που θα ασχοληθεί µε την υλοποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης, εάν αυτή του ανατεθεί. Σελίδα 11 από 18

12 Η οµάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από στελέχη µε µεγάλη εµπειρία και µε τα απαραίτητα προσόντα ώστε να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση του έργου και να αποφευχθεί η σπατάλη χρόνου επικοινωνίας µεταξύ στελεχών. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Στην καταγραφή της οµάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να αναφερθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την απευθείας επικοινωνία µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, καθώς και το συντονισµό των εργασιών της µελέτης και υλοποίησης του έργου, τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του έργου συµµετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του έργου. Ο επικεφαλής της Οµάδας έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη επαγγελµατική επάρκεια, εκπαίδευση, πιστοποίηση και εµπειρία σε ανάπτυξη, υλοποίηση και επιθεώρηση Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας, Υγιεινής, µε βάση τα πρότυπα και κανονισµούς ISO 9001: 2008 και ISO 14001:2004. Υπεύθυνος Έργου Για τον Υπεύθυνο Έργου από πλευράς του αναδόχου, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά µε λεπτοµερή στοιχεία, τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, τις µέχρι σήµερα δραστηριότητές του και τα έτη ενασχόλησής του µε έργα ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στελέχη Οµάδας Έργου Θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα στελέχη του αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο, καθώς και στην εµπειρία και τους τίτλους σπουδών που αυτά διαθέτουν. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο, συµπεριλαµβανοµένου και του Υπευθύνου του έργου, θα αναφέρονται ονοµαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία: Βιογραφικά σηµειώµατα, στα οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι σπουδών και η εξειδίκευση και εµπειρία των στελεχών σε παρόµοια έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα µέλη των οµάδων δεν είναι µόνιµα στελέχη του υποψηφίου αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες ή γενικότερα συνεργάτες µε συµβάσεις έργου, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της προαναφερόµενης συνεργασίας. Φάσεις του Έργου που θα απασχοληθούν. Σχέση µε την εταιρία (Μέτοχος / Μελετητής, υπάλληλος µε αποκλειστική απασχόληση /σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, συνεργάτης µε σύµβαση έργου κλπ.). Σελίδα 12 από 18

13 Ο ΟΛ.ΠΑ Α.Ε., σε περίπτωση που διαπιστώσει την αδυναµία συγκεκριµένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο υποστηρικτικό τους ρόλο, µπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή του. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει το αίτηµα εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ενηµέρωσή του. Άρθρο 7. Στάδιο III Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών 7.1. Στην οικονοµική προσφορά θα περιέχεται η προτεινόµενη αµοιβή χωρίς σε αυτήν να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (είτε µόνο στα τεχνικά στοιχεία ή στα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Ως επουσιώδεις δε, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι η Επιτροπή ιεξαγωγής του ιαγωνισµού. Την τελική απόφαση λαµβάνει το.σ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Άρθρο 8. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σελίδα 13 από 18

14 Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς Οι αποδεκτές Τεχνικές προσφορές βαθµολογούνται µε τα κριτήρια του παρακάτω Πίνακα: β i σ i Βαθµολογία Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης βαθµολογία (συντελεστής επιτροπής βαρύτητας) Βi=σ i x β i A ΟΜΑ Α 1 Προτεινόµενη µεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης του έργου (δοµή, ευκρίνεια και πληρότητα µεθοδολογίας, σαφήνεια παραδοτέων, δοµή οµάδας εργασίας, χρονική σειρά ενεργειών και προσέγγισης των επιµέρους δραστηριοτήτων, προτεινόµενος τρόπος επικοινωνίας, προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα έργου). 50% 2 Εµπειρία της Οµάδας Έργου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6. 30% Β ΟΜΑ Α 3 Εµπειρία της Οµάδας Έργου σε ανάπτυξη εφαρµογών σε λιµένες. 20% Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 0 έως 100 βαθµούς. Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από Οικονοµική άποψη Προσφοράς Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς η Επιτροπή του διαγωνισµού θα αξιολογήσει τις προσφορές σύµφωνα µε τα παρακάτω: Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο : Λ i = Κi/ΣΒi όπου: Κ i ΣΒ i το συνολικό κόστος της Προσφοράς i(χωρίς ΦΠΑ) η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Σελίδα 14 από 18

15 Λ i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µικρότερο Λ. Άρθρο 8. Κατάρτιση Συµβάσεως - Έκπτωση 8.1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση - ανάθεση στέλνεται σχετική ανακοίνωση σύµφωνα µε το αρθ. 23 του Π.. 118/ Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης των εργασιών κατά δύο(2) µήνες Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 34 του Π.. 118/ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της εργολαβίας και τουλάχιστον όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του αρθ. 24 του Π.. 118/ Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται (όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφασης κατακύρωσης) Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : εκπληρώθηκαν όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. Άρθρο 9. Εγγυήσεις Για όλες τις εγγυήσεις που απαιτούνται από τη διακήρυξη, εφαρµογή έχει το άρθρο 25 του Π.. 118/07 και το άρθρο 12 του Π.. 137/91. Σελίδα 15 από 18

16 Άρθρο 10. Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου Για τη διαδικασία κηρύξεως αναδόχου εκπτώτου ή µη και για τις επιβαλλόµενες κυρώσεις, εφαρµογή έχει το αρθ. 34 του Π.. 118/07. Άρθρο 11. Ανωτέρα βία - επίλυση διαφορών Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, εφαρµογή δεν έχει το άρθρο 37 του Π.. 118/ Ο ανάδοχος ως προς τη διακήρυξη και σύµβαση και για την επίλυση τυχόν διαφορών, υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Αρχής που διενεργεί τις εργασίες, εν προκειµένω των δικαστηρίων της Πάτρας. Άρθρο 12. Προθεσµία εκτέλεσης συµβάσεως-παρατάσεις Η εκτέλεση της σύµβασης αρχίζει από της υπογραφής της και η διάρκεια της θα είναι 9 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Άρθρο 13. Ρήτρες-Ποινές Για την πρώτη παράβαση των όρων της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των εργασιών, θα επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό από 5-10% επί του συµβατικού µηνιαίου ποσού αµοιβής χωρίς ΦΠΑ κατά την εκτίµηση του Σ Σε περίπτωση δεύτερης και τρίτης παράβασης, το ποσοστό του προστίµου θα αυξάνεται κατά 5-8% επί του επιβληθέντος ποσοστού προστίµου της προηγουµένης παράβασης, ύστερα από απόφαση του Σ Το χρηµατικό ποσό της ποινικής ρήτρας θα παρακρατείται από το οφειλόµενο στον ανάδοχο τίµηµα και µάλιστα κατά την πληρωµή του πρώτου µετά την επιβολή της ποινής λογ/σµού Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της παρούσης σύµβασης σε τρίτους από τον ανάδοχο Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ότι µε οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε τρίτους η εργολαβία όλων ή µέρους των εργασιών ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., επιβάλλονται δε σε βάρος του αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόµο (αρθ. 34 του Π.. 118/07). Σελίδα 16 από 18

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα